A keskeny út megtalálása – Zac Poonen

Figyelem! Ha valakinek problémája van a feliratos video megnézésével, akkor a felirat szövege letölthető PDF formátumban ittMP3 formátumban itt

A PDF ÉS MP3 VÁLTOZATOK NYILVÁNOSAN NEM TERJESZTHETŐK, DE A FELIRATOS VIDEO YOUTUBE LINKJE SZABADON MEGOSZTHATÓ!

Kategória: gyülekezet, Keresztyénség, Szentség, Tanítások | Címke: , , , , , , | Megjegyzés hozzáfűzése

A keskeny út – Frank McEleny

Forrás: https://acalltotheremnant.com/2017/08/05/the-narrow-way/

PDF formátumban letölthető itt

Az út egyre keskenyebb lesz és az emelkedő egyre meredekebb és veszélyesebb, amin a szentek Isten országába bejutnak. Nincs vissza út, csak előre van és felfelé, nem számít, hogy mit tartogat az előttünk lévő út. Amikor a világ figyelemmel kíséri az Isten országában élő szenteket, akkor csak a természetes szemükkel látják őket. Amikor próbákat és szenvedéseket látnak, akkor valamilyen kudarcot és elutasítottságot látnak, a mi próbáink azonban a szobrász kalapácsütései. A nagy szobrász formál minket, hogy valóban beilleszkedjünk az Ő dicsőséges templomába.

Ki fogja magát átengedni a szobrász kalapácsütéseinek? Ki fog biztosan megállni a próbákban, a szenvedésekben és az üldöztetésekben? Ki fog egy ilyen utat választani, ahol a legnagyobb sötétségben fénylik a világosságunk és az Ő dicsőségének bizonyságai? Engedelmes keresztyén leszel? Engeded, hogy az Úr formáljon téged? Képviseled a Mestert minden helyzetben? Képes vagy örvendezni a legnagyobb mélységekben?

A legerősebb ütések az ellenség királysága ellen az örömteli hang, ami a legnagyobb mélységekből száll fel. Ott ahol mások sírnak és a fogukat csikorgatják, ott Isten emberei, Isten királyságának szentjei örvendeznek az Úrban és a gonosz elhallgat. Jézus asztalt terít nekünk az ellenségeink szeme láttára. Vajon te keresztyénként ennél az asztalnál ülsz? Ez az Úr asztala, ahol a jóság, a kegyelem követnek minket az életünk minden napján, a keskeny úton való járásunkban.

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és honlapcímének megadásával.

Fordította: Abonyi Sándor (https://keskenyut.wordpress.com)

Kategória: Szentség, Tanítások | Címke: , | 1 hozzászólás

Két út van (könyv) – Abonyi Sándor

Ez a digitális könyv önálló írások gyűjteménye, amelyek a blogon külön-külön is elérhetők.

TARTALOMJEGYZÉK 

Úton lenni

Sokan vagy kevesen?

A szentség útja

Elegy vagy egység?

Igaz vagy hamis?

Igazságban járás vagy tévelygés?

Mindent megvizsgáljatok!

– § –

A könyv letölthető PDF formátumban itt – MP3 hangoskönyv formátumban itt

Jó épülést kívánok mindenkinek! Sándor

Kategória: Tanítások | Címke: , , , , , | 2 hozzászólás

A “nagy paráznához” vagy a “szent maradékhoz” tartozol? – Abonyi Sándor

Letölthető PDF formátumban itt – MP3 formátumban itt

A több mint 2000 éve annak, hogy Jézus itt járt a földön, majd Pünkösd után megszületett az egyház. Az első generáció életében „gomba módra” szaporodtak a gyülekezetek az akkori Római Birodalom területén lévő városokban. Részletesen olvashatunk ezekről az Újszövetség az Apostolok cselekedetei könyvében és a gyülekezeteknek írt levelekben. Az első generáció egyháza – a sok hibája ellenére – ma is követendő minta számunkra és sok hitbeli törekvés irányul arra, hogy a mai hitehagyott egyház megreformálásával visszatérjenek az első gyülekezetek dicsőséges állapotához.

Amikor az egyház megreformálásáról beszélnek emberek, akkor mindig a szervezett, intézményes, történelmi egyházak „szemüvegén keresztül” nézik az egyházban végbement változásokat, ahol szerintük Isten folyamatosan – egymást követő módon, több lépésben – állítja helyre a gyülekezeteket és a szolgálatokat. Ez egy általánosan elterjedt, de téves értelmezés az egyház történetét tekintve. Jó ezt tisztázni, mert ha nem tesszük helyre ezt a kérdést, akkor sok más dologban is téves következtetésre jutunk!

Isten nem azért küldte el Jézust, hogy megreformálja kora vallásos egyházát, hanem hogy – attól függetlenül – egy teljesen újat hozzon létre, ami az akkori vallásos zsidók gyűlöletét és üldözését váltotta ki. Ez ismétlődik folyamatosan az elmúlt 2000 év során, amikor „Káin egyháza” üldözi és igyekszik megölni „Ábel egyházát”.

A mi generációnk hajlamos úgy gondolkozni, hogy 2000 év után az egyház – a folyamatos fejlődés eredményeként,  a mi generációnk idején, az „utolsó napokban” – nyeri vissza ismét a kezdeti dinamizmusát. Sokan gondolják azt is, hogy még ennek a generációnak az életében visszajön Jézus és így részük lehet a nagyon várt csodálatos elragadtatásban.

Jézus visszavárása egy teljesen helyénvaló dolog, mert természetes, hogy a menyasszony természetét magán hordozó igazi egyház várakozással és vágyakozással tekint a Vőlegényével való találkozásra.

Nem lehetünk azonban annyira önzők, hogy mindazt, ami az „utolsó napokra” vonatkozik az igében, azt kisajátítsuk magunknak és a mi generációnkra értelmezzük. Tisztelettel kell gondolnunk az előttünk élt generációk üldözött és életüket a hitükért feláldozó hithősökre is, akik az ige alapján ugyanazt a reménységet hordozták magukban, mint a mi generációnk. Tudjuk az igéből, hogy már az első generáció egyháza is várta vissza Jézust és reménykedtek az elragadtatásban. Nagyon elszomorodtak (sőt megzavarodtak), amikor az első hívők kezdtek meghalni. Pál igyekezett bátorítani őket és emlékeztetni néhány dologra:

„Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak (értsd: meghaltak), a Jézus által ő vele együtt. Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először akik meghaltak volt a Krisztusban; Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk.”   (1 Thessz 4:13-17)

A thesszalonikai gyülekezetnek írt első levelében Pál maga is az elragadtatás reménységével beszél:

mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig……

„mi akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk”

Ne gondoljuk azt, hogy a második levélében, amikor Pál józanságra inti a hívőket ellentmondana az első levelében leírt reménységnek:

„Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi ő hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve, Hogy ne tántoríttassatok el egyhamar a ti értelmetektől, se ne háboríttassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia,”   (2 Thessz 2:1-3)

Itt arról olvashatunk, hogy a Thesszalonikában lévő gyülekezetet megzavarták egyesek azt hirdetve „mintha már itt volna Krisztusnak ama napja.” Pál igyekszik megnyugtatni és józanságra inteni őket. Ez 2000 évvel ezelőtt történt és hasonlóan élheti ezt meg minden generáció, mert „sok hamis próféta jön, akik elhitetik, ha lehet a választottakat is”.

Az elmúlt 2000 évben hozzávetőlegesen 50 generáció élt, akik teljes joggal ugyanezt a reménységet hordozták a szívükben és ez így helyes. Az örökkévaló ”Vagyok” Istene minden korban hasonló módon kijelenti magát a benne hívőknek. Az első generáció idejében leírt Újszövetség igéi hasonlóképpen réma minden generáció számára. Pál intelmei 2000 év után nekünk is aktuálisak és megszívlelendőek. Nem szabad, hogy „megháborítsanak minket (is), mintha az a nap már elérkezett volna”. Sok megtévesztett hívő tette tönkre az életét az elmúlt évszázadokban, akik hittek a hamis próféták jövendölésének. A józanság szintén a „szellem gyümölcse” és nem kell szégyellni, mert időnként nagy szükségünk van rá.

Van az egyháztörténelem értelmezésében egy alapvető tévedés. A fent említett – szervezett, intézményes „történelmi” – egyházak fejlődésének történetéről Manfred Haller a következőt írja: „a keresztyénség történelmi fejlődése’ a hústestnek, a természeti embernek, a régi Ádámnak a története.” Emlékezzünk rá, hogy a Jelenések könyve egymástól jól megkülönböztethető módon két egyházról beszél és nem csupán egyetlen – folyamatosan fejlődő – egyházról. Az egyik egy bukott, a világgal paráználkodó egyház, amit a Jelenések könyve „nagy parázna” egyháznak (nagy Babilonnak) nevez, a másik pedig az igazi egyház, ami Jézus Krisztus szentmenyasszonya”.

Sok hívő tévesen értelmezi az „utolsó napok” idejét, mert – nem gondolva az előttünk élt generációkra – úgy gondolják, hogy a mi generációnk (esetleg az utánunk következő) él az utolsó napokban. Jó, ha úgy gondolkozunk az „utolsó időkről/napokról”, ahogy a Biblia ír róla. Erről részletes leírás van az „Utolsó idők” című írásban, de hadd idézzek itt egyetlen igét, amit Péter Pünkösdkor mondott, amikor Joel prófétától idézett:

„Hanem ez az, ami megmondatott Jóel prófétától. És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkemből minden testre:”     (Ap.csel 2.17)

Mint látjuk már Jézus első eljövetelével (ill. Pünkösdkor) elkezdődött az „utolsó napok” időszaka, ami már 2000 év óta tart. Jézusnak – a nagy parázna egyháztól függetlenül – minden generációban voltak igazi követői (az un. maradék, ill. a menyasszony). Élesen külön kell választani tehát a szervezett, intézményes egyházakat (nagy parázna és annak lányait) azoktól, akiket Isten minden korban „kihívott” a parázna egyházból, és attól függetlenül élték meg a hitüket.

A Jelenések 2. és 3. fejezetében hét gyülekezetről olvashatunk, ahol Isten hat gyülekezetet megtérésre szólít fel. Ők tartoznak a „Nagy Parázna” egyházhoz, közöttük is vannak azonban kevesen, akik még hallják az Úr hangját. Ez a hat gyülekezet ítéletre kerül, ha meg nem tér. A közöttük lévő igaz hívőknek azonban „ki kell futni” közülük, ha a gyülekezetek nem térnek meg! Egyetlen gyülekezet van csupán a hét közül, amelyik Jézus „menyasszonya”. Ők szentek, megtartják az Ő beszédét és nem tagadják meg az Ő nevét” Ennek a gyülekezetnek csak kevés ereje van és a többi gyülekezet lenézi őket. Ami azonban van, az elegendő az Úrnak, de szükséges, hogy megtartsák azt.

Tudom a te dolgaidat (ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat), hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Ímé én adok a Sátán zsinagógájából, azok közül, akik zsidóknak mondják magukat és nem azok, hanem hazudnak; ímé azt mívelem, hogy azok eljöjjenek és leboruljanak a te lábaid előtt, és megtudják, hogy én szerettelek téged.”   (Jel. 3.8-9)

Ha így gondolkozunk, akkor teljesen más következtetésre jutunk. Jézusnak az elmúlt 2000 évben minden generációban voltak igazi követői, akiket a „hivatalos történelmi egyházak” (a nagy parázna egyház) a történelem során mindig „eretnekeknek” nevezett és üldözte őket. Minden generációban van tehát egy szent maradék! Az elmúlt 2000 év „maradékai”  az utánunk következőkkel együtt alkotják és fogják képezni Jézus Krisztus igazi egyházát, az Ő szent menyasszonyát. Fontos tudni, hogy a „nagy parázna” (nagy Babilon) sosem javul meg, nem válik szentté, hanem végül elnyeri méltó jutalmát:

„Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöcévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöcévé. Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak. És hallék más szózatot a mennyből, amely ezt mondja: Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból: Mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól.”     (Jel 18:2-5)

A reformációk – megjobbítási törekvések – nem vezetnek tehát eredményre, ezért Isten parancsa minden generáció számára az, hogy „fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból”.

Tisztelettel kell gondolnunk minden generáció névtelen hőseire, akiket a „nagy parázna” egyház eretnekeknek minősítve megégetett, máglyára vitt, vagy száműzött. Erről szól E. H. Broadbent „Zarándok gyülekezet” című könyve, ami leírja azt a 2000 éves „élő krisztusi vonalat” – Jézus Krisztus igazi egyházának igaz történetét – azokról a hívőkről, akik sosem hajoltak meg a „Baálnak”: bogumiloknak, hugenottáknak, valdenseknek, anabaptistáknak, puritánoknak stb. nevezték őket, de ők egyszerűen csak testvéreknek, keresztyéneknek – Krisztust követőknek – nevezték magukat. Az igaz hívők igaz története jórészt feledésbe merült, mert ők eretnekek voltak a mindenkori hatalmon lévő és a világi hatalommal szövetséget ápoló – a királyoknak koronát osztogató – „nagy parázna” (nagy Babilon) szemében. Az eretnekek könyveit megégették, a nyomukat eltüntették és a feledés homályába süllyesztették történetüket. Ők Krisztusban meghalt igaz testvéreink az Úrban, akik mindannyian részei a királyi menyegzőre készülő menyasszonynak, a szent maradéknak. Jézus Krisztus igazi egyházában – a ma hirdetett véleményekkel ellentétben – mindig is működtek a Jézus által adott szolgálatok: apostolok, próféták, evangélisták, pásztorok és tanítók. Téves tehát az az elgondolás, hogy Isten a mai időkben állítja azokat helyre. Krisztus igazi követői – minden korban – sokszor az üldözést elszenvedve, elrejtettségben, nagy alázatossággal, sosem a dicsőséget és a népszerűséget keresve szolgáltak.

Ha meghajolunk a Baál előtt, akkor a nagy paráznával szellemi közösséget vállalunk, és bűnrészessé válunk. Ezzel megtagadjuk Krisztus keresztáldozatát és minden – a hitükért mártírhalált halt – hívő testvérünk emlékét, akiket az elmúlt 2000 év alatt a „nagy parázna és az ő lányai” üldöztek, vagy eretnekként kivégeztek. Az elmúlt 2000 év hithősei mind részei tehát a menyasszonynak, részei a maradéknak, akikből együttesen elő fog előállni a menyasszony, amikor Jézus visszajön érte, hogy együtt ünnepeljenek a királyi menyegzőn.

Isten örökkévalóságban eltervezett üdvterve – a minden generációban hasonló módon megélt, ismétlődő események és rémák mellett – meghatározott menetrend szerint halad előre több évezreden át, egészen Jézus visszajöveteléig. Ebben a korszakban (azt utolsó napokban) vannak jól meghatározható – megismételhetetlen – események, amiket az ige meghatároz, és jó felismerni ezeket a történelem óráján. Ilyen fontos események például:

– a Templom lerombolása és a zsidó nép szétszóratása,

– a pogányok idejének betelése, Izrael maradékénak összegyűjtése az ígéret földjén,

– a hitehagyást és a szakadást követően a törvénytipró megjelenése és végül

– Jézus visszatérése.

Ne tévelyegjünk! Nem a „nagy parázna” hitehagyott testies egyház tagjai a mi hittestvéreink, mert ők „Krisztus keresztjének ellenségei”, hanem mindazok, akik Krisztusban haltak meg az elmúlt 2000 év során, akik mindenben engedelmeskedtek neki.

Emlékezzünk tehát nagy tisztelettel minden korábbi generáció hős mártír hívőire, akik hozzánk hasonlóan vívták harcaikat a maguk idejében, sokszor sokkal nagyobb próbákat megélve, vagy az életüket áldozva a hitükért.

Nem kell tehát foglalkoznunk a „nagy parázna” (és az ő lányai) egyházának megreformálásával (megjobbításával), mert Jézus világosan megmondta, hogy nincs értelme „új foltot varrni a régi ruhára”, sem „újbort önteni a régi tömlőbe”. Jézus minden generációban kihívja az Övéit az intézményes egyházakból és gondoskodni is fog róluk. Így „lesz egy akol és egy pásztor”, ahol személy szerint Ő pásztorol mindenkit. Ígéretéhez híven Ő építi az Ő egyházát is a Szent Szellem vezetése és munkája által, amin „a pokol kapui sem vesznek diadalmat”. Jézus az Ő kihívottait sokszor a pusztában, rejtett módon készíti fel, személyesen foglalkozva mindenkivel, hogy a megfelelő időben – Illéshez hasonlóan – váratlanul felemelje őket, hogy akcióba lépjenek és beteljesítsék Isten akaratát.

Illés „hozzánk hasonló” ember volt, Elizeus – az utóda – Illés kenetének kétszeres mértékét kérte Istentől és Ő megadta neki. Ne legyünk tehát hitetlenek, hanem legyünk bátrak, akik Illés szellemével munkálkodnak és készítik az utat a pusztában az Úrnak.

A kérdés most így hangzik: a „nagy paráznához” vagy a „szent maradékhoz” tartozol?

Ha a nagy paráznához tartoztok, akkor az aktuális üzenet ma az, hogy „fussatok ki belőle”!

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és honlapcímének (https://keskenyut.wordpress.com) megadásával.

Kategória: helyreállítás, Keresztyénség, próféciák, szolgálati ajándékok, Tanítások, utolsó idők | Címke: , , , , , , , | 1 hozzászólás

We Have Fergotten that the Way is Narrow – Paul Washer

You can hear it here:

Kategória: Christianity, holiness, Restoration, Teachings | Címke: , | 2 hozzászólás

A keskeny út – Abonyi Sándor

Úgy illik, hogy a blog névadó témájában – keskeny út – legyen tanítás a blogon. Ezt a célt szolgálja egy Audio tanítás, ami az alábbi linken tölthető le. Sajnos a kb. 1 órás, néhány évvel ezelőtt elhangzott tanítás – valami technikai hiba folytán – megsérült és nem sikerült rekonstruálnom. Ezzel együtt úgy döntöttem, hogy a bő fél órás csonka tanítást (a tanítás második fele hiányzik), mégis feltöltöm. Senkit sem szeretnék megfosztani attól, ami így is építő lehet számára. Ezzel együtt kérem, hogy nézzétek el nekem ezt a hiányosságot.

Az Audio tanítás letölthető itt: Keskeny út

Javaslom még a blogon lévő Szentség útja című írásomat is ugyanebben a témában, ami PDF-ben letölthető itt: A szentség útja

Talán ez az írás pótolja az Audio tanítás hiányosságát.

Jó épülést kívánok.

Abonyi Sándor

Kategória: Abonyi Sándor, Audio tanítások, gyülekezetépítés, helyreállítás, Keresztyénség, Szentség, Tanítások, utolsó idők | Címke: , , , | 3 hozzászólás

Házasság, válás, újraházasodás

Forrás: http://obelia.hubpages.com/hub/Marriage-Divorce-Remarriage

Hadd kezdjem egy számomra nagyon fájó megállapítással. Ez nem egy népszerű írás és tudom, hogy sok haragot, szenvedést, kérdéseket és érzelmi támadásokat fog kiváltani. Kérlek benneteket, hogy ismerjétek meg a szívem indulatát. Amennyire csak lehetséges nem szándékozom senkit megbántani, nem azért teszem ezt az írást közzé, mert valakinek most éppen erre van szüksége.

Egy másik tanulmányt nézegettem és ráakadtam benne egy megállapításra, ami megdöbbentett engem. “Keresztelő Jánost nem az evangélium, hanem a bűnbánat hirdetése miatt ölték meg.” Azt mondta Heródesnek, hogy vétett a törvény ellen azzal, hogy elvette a fivére feleségét.

(Máté 14:3-4 “Mert Heródes elfogatta Jánost, és megkötöztetve, tömlöcbe vetette Heródiásért, a testvérének, Fülöpnek feleségéért. Mert ezt mondta néki János: Nem szabad neked ővele élned.” Lásd még a Márk 6:16-20).

Világos volt számomra, hogy Keresztelő János nem azt mondta, hogy nem volt törvényszerű, hogy Heródes elvette a fivére „özvegyét”. Heródiás elvált a férjétől, Fülöptől, és hozzáment Heródeshez. A kapcsolatukat tekintve ez nemcsak vérfertőző volt, hanem házasságtörés is, mert a korábbi férje, Fülöp még élt. Ez ösztönzött engem ennek tanulmányozására. Ez nem volt egy könnyű tanulmány számomra, és az utolsó héten belefájdult a gyomrom, amikor arra gondoltam, hogy milyen következményei vannak annak, ha házasságtörést elkövetve újraházasodtunk, miközben a volt házastársunk még él. Senki sem tud biblikus magyarázatot adni nekem, hol van engedélyezve, hogy a házastársi szövetség a válás által feloldásra kerül és megengedi, hogy az elvált fél elvegyen egy másik személyt. Részem volt elég sok heves érzelmű válaszban, de az örökérvényű és helyes válasz abban található meg, hogy házasságtörők nem örökölhetik Isten Királyságát.

1 Kor. 6:9-10  “Avagy nem tudjátok-e, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát? Ne tévelyegjetek; se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se pulyák, se férfiszeplősítők, Se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten Királyságát.”

Rengeteg nézet van a házassággal és a válással kapcsolatban. Az első nézet, ami tartja magát, hogy a hívők ne váljanak el. Van egy nézet, ami megengedi a válást, de az újraházasodást nem és van egy megint másik, ami megengedi a válást és az újraházasodást is. Az elmúlt négy évben utána olvasva, imádkozva, tanulmányozva és meghallgatva különböző nézeteket, egy határozott nézettel rendelkező személlyé váltam. Valószínűleg mindig is ebbe a táborba tartoztam, de más hívők nézeteit hallgatva elbizonytalanodtam. Ezekről most nem beszélnék, mert azt szeretném, ha személyes nézetemmel ismerkednél meg. Ezt most itt abbahagyom, mert nem gondolnám, hogy létezik olyan személy, aki érzéketlen lenne a Biblia álláspontjának – ebben a kérdésben való – magyarázatát tekintve. Megértem emberek millióinak a nézetét és sok keresztyén vitatkozik azon, hogy mi van megengedve, de az elmúlt héten megértettem valamit. Mindazok a nézetek nem lehetnek helyesek! Vagy megengedjük, hogy valaki elváljon és újraházasodjon vagy nem. A Biblia nem mondhatja ugyanarra a dologra, hogy az „igen” is helyes és a „nem” is.

Van valamennyi ismeretünk a házassággal kapcsolatban. A házasság egy életre szóló szövetségben egyesít egy férfit és egy nőt, ahol Isten a tanú kettejük között, hogy egy testté egyesíti őket (1 Mózes 2:24, Máté 19:4-9, stb). A házasság példáján mutatja be az ige Krisztus (a vőlegény) és az Ő népe (menyasszony) közötti kapcsolatát (Efézus 5:22-33, Máté 25:1-13). Az Úr akarata az, hogy a házasságokból utódok származzanak (Malakiás 2:15).

A házasság nem csupán egy megállás egy szolgálattevő vagy egy békebíró előtt, hogy törvényesen eggyé váljanak. A házasság napján kimondott szavak nagyon erőteljesek és súlyosak, azonban sokakat ez nem zavar, és nem gondolnak az esküben megfogadottakra, amikor cselekednek. A menyasszonynak és a vőlegénynek nem kellene tisztában lenni vele, amikor kölcsönösen ünnepélyes fogadalmat tesznek, hogy ez egy törvényes és szellemi kötelék? Tudatában kellene lenni, hogy Isten a tanúja a kettejük szövetségi kötelékének, ami halálukig érvényes.

Egy olyan kultúrában élünk, ahol a válás már egy mindennapos eset. A probléma az, hogy Isten Igéjét a kultúra nem változtatja meg. Ezért egy keresztyénnek Isten bölcsességét kellene keresnie mielőtt bármilyen, egész életét megváltoztató döntést hozna.

1) Mit mond Isten az esküvésekről?

4Móz 30:2  „Ha valamely férfi fogadást fogad az Úrnak, vagy esküt tesz, hogy lekötelezze magát valami kötésre: meg ne szegje az ő szavát; ami az ő szájából kijött, egészen úgy cselekedjék.”

Prédikátor 5:4-5  „Mikor Istennek fogadást teszel, ne halogasd annak megadását; mert nem gyönyörködik a bolondokban. Amit fogadsz, megteljesítsd! Jobb hogy ne fogadj, hogynem mint fogadj, és ne teljesítsd be.”

– Meglepő, hogy elvárjuk Istentől, hogy tisztelje az Ő szavát velünk kapcsolatban, hogy mentsen meg és őrizzen meg minket ebben és a következő életben, amikor mi nem teszünk meg mindent, sőt megbüntetjük és eltaszítjuk a házastársunkat, mert nem felel meg az elvárásunknak.

– Paul Washer – http://www.youtube.com/watch?v=FoQEljfJEcc&feature=related

(9,5 perces angol nyelvű video)

– Ha azt választom, hogy nem teljesítem a fogadalmamat, az nem tesz engem hazuggá és szövetségszegővé?

2) Mi a helyzet a hitetlen személlyel kötött házassággal?

Azt mondtuk, hogy ne legyünk hitetlennel felemás igában (2 Kor 6:14), de sok példa van rá, ahol ez mégis megtörténik. Ugyanis két hitetlen ember összeházasodhat, és az egyikük később megtér. A hívő házastárs köteles bemutatni a hitetlen társa felé, hogy mik azok, amiket egy keresztyén ember már nem engedhet meg magának. Semmiképpen sem válhat el a hívő házastárs a hitetlen házastársa hitéről alkotott véleménye alapján. Figyelembe kell vennünk ugyanis, hogy egy éretlen keresztyén gyakran hasonlít egy hitetlen emberre. Csak azért, mert egy személy nem úgy él, mint azt mi – egy általunk meghatározott időn belül – elvárnánk, ne gondoljuk azt, hogy később nem válhat érett hívővé.

1Kor 7:10-15 „Azoknak pedig, akik házasságban vannak, hagyom nem én, hanem az Úr, hogy az asszony férjétől el ne váljék. Hogyha pedig elválik is, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön meg férjével; és a férj se bocsássa el a feleségét. Egyebeknek pedig én mondom, nem az Úr: Ha valamely atyafinak hitetlen felesége van, és ez vele akar lakni, el ne bocsássa azt. És amely asszonynak hitetlen férje van, és ez vele akar lakni, el ne bocsássa azt. Mert meg van szentelve a hitetlen férj az ő feleségében, és meg van szentelve a hitetlen asszony az ő férjében, mert különben a ti gyermekeitek tisztátalanok volnának, most pedig szentek. Ha pedig a hitetlen elválik, ám váljék el; nem vettetett szolgaság alá a keresztyén férfiú, vagy asszony az ilyen dolgokban. De békességre hívott minket az Isten.”

– Ez az igeszakasz is azt mondja nekünk, hogy ne váljunk el. A 15. vers nem annak engedélyezése, hogy másik házastársat keressünk, hanem azt jelenti, hogy nem vagyunk kötve a házasságon belüli kötelezettségeink teljesítését illetően. Ha másik házastársat kereshetnénk, akkor arról beszélne az ige, azonban az ezt követő egész fejezet arról szól, hogy maradjunk együtt a házasságban. Ha különválunk, akkor házasság nélkül kell maradnunk vagy meg kell békülnünk a házastársunkkal. Egy élethosszig tartó szövetségben vagyunk összekötve a házastársunkkal, amíg az egyikünk meg nem hal.

1Kor 7:39 „Az asszonyt törvény köti, míg férje él, de ha férje meghal, szabadon férjhez mehet, akihez akar, csakhogy az Úrban.”

3) Mi a helyzet a szexuális erkölcstelenségre vonatkozó kivétel szabállyal?

Úgy tűnik, hogy ez lenne az a „kiskapu”, amit mindenki keres vagy alkalmaz. Ne mondjuk azt, hogy könnyű túljutni ezen, ugyanis technikailag/logikailag nem járunk el helyesen, ha megtagadjuk a megbocsátást egy olyan házastársnak, aki valóban bűnbánó módon közelít a házastársa felé. Valójában azt mondjuk, hogy megbocsájtunk a szánkkal, miközben a cselekedeteink arról tesznek bizonyságot, hogy nem bocsátunk meg. Ismét a Krisztus képre gondolva ez azt jelenti, hogy valódi tisztelet helyett szabályos módon „megcsaljuk” vagy lekezeljük Jézust, ugyanakkor elvárjuk, hogy folyamatosan szeressen és szenteljen meg bennünket és ajándékozza Magát nekünk.

Máté 5:31-32 “ Megmondatott továbbá: Valaki elbocsátja feleségét, adjon néki elválásról való levelet. Én pedig azt mondom néktek: Valaki elbocsátja feleségét, paráznaság okán kívül, paráznává teszi azt; és aki elbocsátott asszonyt vesz el, paráználkodik.”

– A “szexuális erkölcstelenségre” (paráznaságra) itt a (porneia) szó használatos, amit rendszerint a házasság előtti szexre használtak. Ez a kitétel CSUPÁN a Máté evangéliumban van megjegyezve, ami a zsidó közösségnek íródott. Ennek oka, amit szükséges megjegyeznünk, hogy a zsidó jegyesség éppen olyan kötöttségekkel jár, mint a házasság. Ezt abból is látjuk, hogy József Mária férjeként volt megnevezve a házasságuk előtt. A Máté evangélium azt is mondja, hogy József igaz ember volt és kész volt elbocsátani Máriát (hogy ne lássa az ő halálra kövezését), amikor kiderült, hogy terhes, mert azt hitte, hogy hűtlenné vált (Máté 1:18-21). A pogányoknál nincs ilyen jegyességi szokás, ezért nem volt szükséges beszélni róla, hogy egy férfi elküldheti vagy elválhat-e a feleségétől, ha a felesége nem lenne szűz a házasságkötés pillanatában. Hiszem, hogy ha Jézus megengedte volna a válást „paráznaság” okán kívül, akkor azt követően ugyanabban a mondatban nem beszélt volna róla, hogy az elbocsátott asszony elvételével (újraházasodás) mindkét fél paráznaságot követ el. (Máté 5:32) Alapjában véve Jézus ezzel azt mondta ki, hogy aki egyszer megházasodott, az házas is marad. Az “ember el ne válassza azt” parancsolat a házasság kötelékében lévő emberekre is vonatkozik.

Nézzünk meg egy másik igeszakaszt ezzel a kivétel szabállyal kapcsolatban. Ebben az igeszakaszban, azt látjuk, hogy a farizeusok kísérteni próbálják Jézust, hogy megismerjék, mi lehet az Ő álláspontja a válással kapcsolatban.

Alapvetően kétféle gondolkozásmód van a válással kapcsolatban: az egyik a Shamma-i, ami azt tanítja, hogy „illetlen” dolog egy asszony esetében (5 Mózes 24:1) a szex valaki mással, aki nem a férje és a másik a Hillel-i álláspont, ami azt tanítja, hogy az “illetlen” kiterjed olyan hétköznapi dologra is, mint a férje pirítósának megégetése.

– “Máté 19:3-12 „És hozzá mennek a farizeusok, kísértve őt és mondván: Szabad-e az embernek az ő feleségét akármi okért elbocsátani? Ő pedig felelvén, monda: Nem olvastátok-e, hogy a teremtő kezdettől fogva férfiúvá és asszonnyá teremtette őket, és ezt mondá: Annak okáért elhagyja a férfiú atyját és anyját; és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. Úgy hogy többé nem kettő, hanem egy test. Amit azért az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza. Mondának neki: Miért rendelte tehát Mózes, hogy váló levelet kell adni, és úgy bocsátani el az asszonyt? Monda nékik: Mózes a ti szívetek keménysége miatt engedte volt meg néktek, hogy feleségeiteket elbocsássátok; de kezdettől fogva nem így volt. Mondom pedig néktek, hogy aki elbocsátja feleségét, kivéve paráznaság miatt, és mást vesz el, házasságtörő; és aki elbocsátottat vesz el, az is házasságtörő. Mondának néki tanítványai: Ha így van a férfi dolga az asszonnyal, nem jó megházasodni. Ő pedig monda nékik: Nem mindenki veszi be ezt a beszédet, hanem akinek adatott. Mert vannak heréltek, akik anyjuk méhéből születtek így; és vannak heréltek, akiket az emberek heréltek ki; és vannak heréltek, akik maguk herélték ki magukat a mennyeknek országáért. Aki beveheti, vegye be.”

Jézus nem áll egyik nézet pártján sem. Ő visszament a házasság létesítésének kezdetéhez. Ádámnak nem volt lehetősége másik feleségre, miután a felesége becsapta és Évának sem volt lehetősége Ádám után másik férjre, mert nem tájékoztatta őt megfelelően. Jézus csupán egyetlen esetben (paráznaság) engedte meg a válást, ebből minden hallgató megértette, hogy a házasság felbonthatatlan. Figyeljük meg a tanítványok reagálását. Ők megértették, hogy ha egyszer megházasodtak, akkor egész életükre a házastársukhoz vannak kötve.

4) Házasságtörés

Jézus kijelentette, hogy bárki, aki elválik, és újra házasságot köt, házasságtörést követ el. Bárki, aki elvesz egy elvált személyt házasságtörést követ el. Nem számít, hogy ki volt a hibás, mert Jézus kijelentette, hogy bárki, aki így cselekszik, házasságtörést követ el. Az alábbi igeszakaszok azt mutatják, hogy a válás nem bontja fel a házasságot. Törvényesen elválasztották ugyan őket, de Isten még mindig házasként tekint rájuk. Látjuk, hogy a tanítványok később – szűkebb körben – ismét megkérdezték Jézust, hogy egyértelmű legyen számukra, hogy a válás nem megengedett. A Márk 10.12. versben Jézus válasza azt mutatja, hogy nem csupán a férjek, hanem a feleségek is lehettek a válás kezdeményezői, akik újraházasodásukkal házasságtörést követtek el.

– Márk 10:2-12 “És a farizeusok hozzámenve megkérdezik tőle, ha szabad-e a férjnek feleségét elbocsátani, kísértve őt. Ő pedig felelvén, monda nékik: Mit parancsolt néktek Mózes? Ők pedig mondának: Mózes megengedte, hogy váló levelet írjunk, és elváljunk. És Jézus felelvén, monda nékik: A ti szívetek keménysége miatt írta néktek ezt a parancsolatot; De a teremtés kezdete óta férfiúvá és asszonnyá teremtette őket az Isten. Annak okáért elhagyja az ember az ő atyját és anyját; és ragaszkodik a feleségéhez, És lesznek ketten egy testté! Azért többé nem két, hanem egy test. Annak okáért amit az Isten egybe szerkesztett, ember el ne válassza. És odahaza az ő tanítványai ismét megkérdezik őt e dolog felől. Ő pedig monda nékik: Aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságtörést követ el az ellen. Ha pedig a feleség hagyja el a férjét és mással kel egybe, házasságtörést követ el.”

– Lukács 16:18 “Valaki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, paráználkodik; és valaki férjétől elbocsátott asszonyt vesz feleségül, paráználkodik.”

Pál megismétli ugyanazt a tanítást, amit Jézus adott. Egy házastársi szövetség köt a halálig.

– 1 Kor 7:39 “Az asszonyt törvény köti, míg férje él, de ha férje meghal, szabadon férjhez mehet, akihez akar, csakhogy az Úrban.”

Róma 7:2-3 “ Mert a férjes asszony, míg él a férj, ehhez van kötve törvény szerint, de ha meghal a férj, felszabadul [az asszony] a férj törvénye alól. Azért tehát az ő férjének életében paráznának mondatik, ha más férfihoz megy; ha azonban meghal a férje, szabaddá lesz a törvénytől, úgy hogy nem lesz parázna, ha más férfihoz megy.”

5) A második házasság egy egész életen át tartó házasságtörés?

Vannak, akik azt tanítják, hogy az első (elrontott) házasság utáni válást bűnként lehet kezelni és bűnbánattal rendezni, és a következő házasságban ugyanazokat a hibákat nem elkövetve, Isten meg fog neked bocsájtani és megáldja a következő házasságot.

Ha azonban a következő házasság Isten szemében házasságtörésnek számít, akkor a következő kérdést kellene feltenni: vajon Isten valóban megengedné neked, hogy megmaradj abban a kapcsolatban, tekintve, hogy a bűnbánat azt jelenti, hogy felismered a bűnt és elfordulsz attól? Ha ennek ellenére újraházasodsz, akkor valójában te különbséget teszel pld. egy húsz évvel ezelőtt megkötött és a most megkötött házasság között, ahol ugyanazt az esküt teszed két különböző személy felé?

Ha Isten egyesített téged egy személlyel és folyamatosan tudatosítja veled, hogy házasságban vagy azzal a házastárssal, akkor egyesítene téged egy másik házasságban és engedné, hogy az újabb eskütétel felülírja az elsőt?

Bizonyos vagyok benne, hogy most sok ember meglepődve azt válaszolja, hogy de nekem okom volt a válásra. Ilyenek lehetnek:

– Mi van akkor, ha nem vagyok boldog? – Vegyetek erőt magatokon, találjátok meg a módját és munkálkodjatok rajta, hogy működjön. A boldogság egy múló érzés, ami lehetőséget ad a külső erőknek, hogy meghatározzák a hangulatodat. Menj haza és szeresd a feleségedet (vagy tiszteld a férjedet)

http://www.youtube.com/watch?v=dkR9TBrKM7E&feature=related

Voddie Baucham – “Go Home and Love your Wife.”

„Menj haza és szeresd a feleséged” (3,5 perces video angolul)

– Mi van, ha a férjem fizikailag bántalmaz? – Életveszélyes helyzetben hívj valamilyen segítséget, mert egy halott asszony nem tudja Istent szolgálni. Semmiképpen sem mondhatom, hogy válj el és házasodj újra. Ha úgy döntesz, hogy elválsz, a Biblia azt mondja: maradj úgy, vagy békülj meg vele, mert ő a férjed életed végéig. A férjednek Isten felé kell elszámolnia a parancsolatok be nem tartásáért.

– Mi van akkor, ha a házastársam feleségül vesz valaki mást? – Akkor az a személy házasságtörést követ el. Mindenkinek Istennek kell elszámolni a személyes cselekedeteiért.

– Nem akarok egyedül élni. – Ki akar? Ha ismered, mint mond a Biblia és eldöntöd, hogy a szerint cselekszel, akkor mindenképpen remélheted, hogy Isten megbocsát neked, hogy próbára teszed Őt. Ne tervezzük bűn elkövetését.

– Engedélyezheti Isten a válást? – Igen, ha egyértelműen Isten parancsával ellentétesen kötöttek házasságot. Lásd Ezsdrás 9. és 10. fejezetei. (Ford. megj: pl. utólag kiderül, hogy vérrokonokról van szó)

– Mi a helyzet a második, a harmadik, a negyedik vagy még további házasságokból származó gyermekekkel? – Nem ugyanezt kérdezhetném az első házasságból származó gyermekekkel kapcsolatban?

– Mi van, ha már második házasságban élek több évtizede és most jutottam oda, hogy világossá vált előttem Isten akarata? – Sok párra tudok gondolni, akik pontosan ebben a helyzetben vannak most, ami a miatt van, hogy sokan korábban nem kaptak megfelelő tanítást erről és tudatlanságban voltak. Mindenkinek a következő kérdést kell feltenni: Életben van még az első házastársam? Ha igen, akkor hogyan tekint Isten a második házasságra? Ha Ő az első házasságot érvényesnek tekinti, a másodikat pedig házasságtörésnek, akkor ez olyan valami, amit rendezned kell Istennel. Ezzel kapcsolatban az egyetlen dolog, amit most el tudok képzelni, hogy félelemmel és rettegéssel kell munkálkodjunk az üdvösségünkön.

Ez nem egy népszerű válasz és tudom, hogy mindenkinek megvannak a sajátos körülményei. Azzal együtt, hogy személy szerint nem vagyunk érintett ebben, ez nem jelenti azt, hogy akkor csípőből tüzelhetünk. Jóllehet nem tapasztaltam meg ezt személyesen, de vannak közvetlen családtagjaim, akik érintettek ebben. Ez nem azt jelenti, hogy szándékosan ártunk bárkinek. A célom az, hogy nézzük meg ezt a kérdést a Biblia alapján a maga komolyságával. Ha Isten az, AKI egyesít egy párt a házasságban, akkor Ő az, AKI azt szétválaszthatja, ami azt jelenti, hogy nekünk ezt tudomásul kell vennünk.

Isten egy szövetséget megtartó Isten és komolyan veszi a fogadalmainkat, a házassági fogadalmat különösen. Ha Ő megbüntette Izraelt, mert nem tartotta meg a békeszerződést (megtörtént a Józsué könyvében és láthatjuk az eredményét a 2 Sámuelben, amikor Dávid bűnbánatot tartott Saulnak a gibeoniták által való megölése miatt), akkor ebből az következik, hogy Ő ugyanilyen viszonyulással van felénk, akik önként – szeretetből – vállaltunk fel egy házassági szövetséget.

Ha bárkinek vannak kérdései, problémái, panaszai vagy beszélgetni akar másokkal, akkor forduljon hasonló helyzetben lévőkhöz. A következő weblapok sok kérdésre mélyebb bibliai magyarázatokat adnak és vannak fórumok is, ahol lehet vitatkozni.

http://www.brfwitness.org/?p=1233

Harold S. Martin-tól “Divorce and remarriage” (válás és újraházasodás) című írása.

A magyar fordítás letölthető itt (javaslom az elolvasását! – fordító): 

Válás és újraházasodás H. Martin

Kérdések & válaszok a korai gyülekezetek tanításait tekintve a válásról és újraházasodásról.

http://www.biblicalresearchreports.com/divorceandremarriage.php

A magyar fordítás letölthető itt (javaslom az elolvasását! – fordító):

 Válás és újraházasodás – Myron Horst

Fordította: Abonyi Sándor

Javaslom elolvasni továbbá: “Mit mond a Biblia a válásról” című rövid igetanulmányt, ami elérhető itt: www.keresztenyek.hu/biblia-a-valasrol/

A “felemás igában” élők számára a következő tanítás elolvasását javaslom: A “felemás iga” esete

Kategória: egység, gyülekezet, Házasság, helyreállítás, Tanítások | Címke: , , , , , , | 7 hozzászólás

Marriage, Divorce and Remarriage

 Resourse:http://obelia.hubpages.com/hub/Marriage-Divorce-Remarriage

Let me preface this by stating this has been gut-wrenching for me. This is not going to be popular, and I know this is the type of post that will cause a lot of anger, pain, questions and emotional charge. Please know my heart. As much as I don’t want to intentionally hurt anyone, I can’t not post this because someone may need it now.

I was looking up something for another study and came across a statement that made me stop. “John the Baptist wasn’t killed for preaching the gospel. He was killed for preaching repentance.” He told Herod it was not lawful for him to have his brother’s wife (Matt 14:3-4 “3For Herod had laid hold on John, and bound him, and put him in prison for Herodias’ sake, his brother Philip’s wife. 4For John said unto him, It is not lawful for thee to have her.” See also Mark 6:16-20). It dawned on me that John the Baptist did not say it was not lawful for Herod to have his brother’s “widow”. Herodias divorced her husband, Philip, and married Herod. Not only was the relationship considered incestuous, but it was also adulterous because Philip was still alive. That brought me to this study. This was not an easy study for me, and I’ve been sick to my stomach for the past week thinking about what it means for us if we are in adultery being remarried while our spouses are alive. However, no one has been able to Biblically show me where permission is given to dissolve the marital covenant through divorce and permit them to marry another person. I get plenty of heated emotional responses, but our eternal destination rests on getting this answer right because adulterers will not inherit the Kingdom of God.

– 1 Cor 6:9-10 “9Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived: neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, 10Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners, shall inherit the kingdom of God.”

There are multiple views when it comes to marriage and divorce. The first is a permanence view that believes no divorce. There is a view that allows for divorce and no remarriage, and there is a view that allows for divorce and remarriage. After reading, praying, studying and hearing the different views over the past 4 years, I’ve become a permanence view person. I’ve probably always been in this camp, but hearing other Believers share their views really added confusion. However, I’m not putting this here because I want you to care about my personal viewpoint, I’m putting this here because I cannot think of one person that is unaffected by the interpretation of the Bible’s stance on this issue. I realize millions of people have their own views and many Christians differ on what is permitted, but I came to a realization last week. All those views can’t be correct! Either we are permitted to divorce and remarry another person, or we aren’t. The Bible can’t mean “yes” and “no” on the same issue.

We know a few things about marriage. It is to unite one man and one woman into a covenant bond for life where God is the witness between the two and joins them into a one flesh union (Gen 2, Matt 19:4-9, etc). Marriage was chosen to reflect the relationship between Christ (bridegroom) and His people (bride) (Eph 5:22-33, Matt 25:1-13). The Lord wanted a Godly offspring to come from this union (Mal 2:15).

Marriage isn’t just about standing in front of a minister or justice of the peace to legally be together. The words said on a wedding day are strong and sobering, but many don’t bother to reflect on what they’re doing. “This is not to be entered into lightly”, bride and groom exchange vows/solemn oaths that are legally and spiritually binding, God is a witness, the two enter into a covenant bond to be true to each other until death separates them.

We live in a culture where divorce is an everyday occurrence. The problem is that The Word of God does not change with the culture. So, a Christian should be seeking God’s wisdom before making any life-changing decisions.

1) What does God say about making vows?

Num 30:2 “If a manvowavowunto the LORD, or swear an oath to bind his soul with a bond; he shall not break his word, he shall do according to all that proceedeth out of his mouth.”
Ecc 5:4-5 “4When thou vowest a vow unto God, defer not to pay it; for he hath no pleasure in fools: pay that which thou hast vowed. 5Better is it that thou shouldest not vow, than that thou shouldest vow and not pay.”

– It’s amazing that we expect God to honor His word to us, save us and keep us through this life and into the next when we don’t do all we should yet we penalize and throw away our spouses because they don’t measure up to our standards.

– Paul Washer – http://www.youtube.com/watch?v=FoQEljfJEcc&feature=related

– If I choose not to fulfill my vows, does that not make me a liar and covenantbreaker?

2) What about marriage to an unbeliever?

We’re told not to be unequally yoked with unbelievers (2 Cor 6:14), but there are many instances where this can occur. Two unbelievers can marry, and one becomes saved. One spouse plays the role of a Believer only to show he isn’t later. In any case, we can’t divorce based on our perception of their faith.

1 Cor 7:10-15 “10And unto the married I command, yet not I, but the Lord, Let not the wife depart from her husband: 11But and if she depart, let her remain unmarried or be reconciled to her husband: and let not the husband put away his wife. 12But to the rest speak I, not the Lord: If any brother hath a wife that believeth not, and she be pleased to dwell with him, let him not put her away. 13And the woman which hath an husband that believeth not, and if he be pleased to dwell with her, let her not leave him. 14For the unbelieving husband is sanctified by the wife, and the unbelieving wife is sanctified by the husband: else were your children unclean; but now are they holy. 15But if the unbelieving depart, let him depart. A brother or a sister is not under bondage in such cases: but God hath called us to peace.”

– We’re still told not to divorce. Verse 15 is not permission to find another spouse. It means we’re not bound to perform the duties within the marriage. If we could find another spouse, it would specify, but this follows the entire chapter which states we are to remain together in marriage (see verse 39). If we separate, we are to remain unmarried or be reconciled to our spouses. We are bound in a life-long covenant bond to our spouse until one of us dies.

1 Cor 7:39 “39The wife is bound by the law as long as her husband liveth; but if her husband be dead, she is at liberty to be married to whom she will; only in the Lord.”

– Another thing to consider is that an immature Christian often resembles an unbeliever. Just because a person does not respond in the manner or timeframe we believe they should does not mean they are not believers.

3) What about the exception clause for sexual immorality?

This seems to be the “out” that is the one everybody looks for or uses. Not saying it’s an easy thing to overlook, but technically, we’re not being true if we refuse to forgive a spouse that is genuinely repentant by moving on to marry another. We’ve actually said we forgive with our mouths while our actions say we won’t forgive. Again, the picture with Christ is that we “cheat” on Him on a regular basis or treat Him with less than proper respect, but He continues to love us and sanctify us to present us to Himself.

Matt 5:31-32 “31It hath been said, Whosoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement: 32But I say unto you, That whosoever shall put away his wife, saving for the cause of fornication, causeth her to commit adultery: and whosoever shall marry her that is divorced committeth adultery.”

– The “sexual immorality” here is the word “fornication” (porneia) which is usually used to describe sex before marriage. This allowance is ONLY noted in Matthew which is written to a Jewish audience. The reason it would be necessary to note this is because Jewish betrothal is binding just as the marriage which is why we see Joseph being called Mary’s husband before their wedding. The book of Matthew also states that Joseph was a just man and was willing to put Mary away (versus seeing her stoned to death) when she was found with child because he believed she had been unfaithful (Matt 1:18-21). Gentiles had no betrothal system, so it was unnecessary to specify that a man could put away or divorce his wife if she was found not to be a virgin immediately after marriage. I believe that if Jesus had allowed divorce for adultery, He would have stated so since adultery is mentioned twice more in the same sentence. Basically, He states that once married, stay married. “Let no man put asunder” includes the people within the bond.

Let’s look at another passage with this exception clause. In this passage, we see the Pharisees trying to tempt Jesus to see where He stands on when they could divorce. There were basically two schools of thought on divorce – Shammai which taught that the “indecency” (Deut 24:1) found in a woman included sex with anyone other than her husband and Hillel which taught that the “indecency” extended to something as trivial as burning her husband’s toast.

– Matt 19:3-12 “3The Pharisees also came unto him, tempting him, and saying unto him, Is it lawful for a man to put away his wife for every cause? 4And he answered and said unto them, Have ye not read, that he which made them at the beginning made them male and female, 5And said, For this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife: and they twain shall be one flesh? 6Wherefore they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder. 7They say unto him, Why did Moses then command to give a writing of divorcement, and to put her away? 8He saith unto them, Moses because of the hardness of your hearts suffered you to put away your wives: but from the beginning it was not so. 9And I say unto you, Whosoever shall put away his wife, except it be for fornication, and shall marry another, committeth adultery: and whoso marrieth her which is put away doth commit adultery. 10His disciples say unto him, If the case of the man be so with his wife, it is not good to marry. 11But he said unto them, All men cannot receive this saying, save they to whom it is given. 12For there are some eunuchs, which were so born from their mother’s womb: and there are some eunuchs, which were made eunuchs of men: and there be eunuchs, which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven’s sake. He that is able to receive it, let him receive it.”

Jesus did not side with either school of thought. He went back to the beginning of the establishment of marriage. Adam wasn’t given another option for a wife after she was deceived, and Eve wasn’t given another husband after Adam did not instruct her properly. Not only did Jesus only allow for divorce in the case of fornication, but everyone listening understood the permanence of marriage. Note the disciples’ response. They understood that once they were married, they were in it for life.

4) Adultery

Jesus stated that anyone that divorces and remarries commits adultery. Anyone that marries a divorced person commits adultery. It does not matter who was in the wrong because He stated anyone who does so commits adultery. From these Scriptures, it shows divorce does not dissolve a marriage. Legally, it separates them, but God still sees them as married. We see the disciples asked Jesus again privately as if to clarify that divorce was now disallowed. Jesus’s response also shows that women were not the only ones initiating divorces as verse 12 states the same goes for a woman who divorces her husband.

– Mark 10:2-12 “2And the Pharisees came to him, and asked him, Is it lawful for a man to put away his wife? tempting him. 3And he answered and said unto them, What did Moses command you? 4And they said, Moses suffered to write a bill of divorcement, and to put her away. 5And Jesus answered and said unto them, For the hardness of your heart he wrote you this precept. 6But from the beginning of the creation God made them male and female. 7For this cause shall a man leave his father and mother, and cleave to his wife; 8And they twain shall be one flesh: so then they are no more twain, but one flesh. 9What therefore God hath joined together, let not man put asunder. 10And in the house his disciples asked him again of the same matter. 11And he saith unto them, Whosoever shall put away his wife, and marry another, committeth adultery against her. 12And if a woman shall put away her husband, and be married to another, she committeth adultery.”

– Luke 16:18 “18Whosoever putteth away his wife, and marrieth another, committeth adultery: and whosoever marrieth her that is put away from her husband committeth adultery.”

Paul repeats the same teaching that Jesus gave. A marital covenant is binding until death.

– 1 Cor 7:39 “39The wife is bound by the law as long as her husband liveth; but if her husband be dead, she is at liberty to be married to whom she will; only in the Lord.”

Rom 7:2-3 “2For the woman which hath an husband is bound by the law to her husband so long as he liveth; but if the husband be dead, she is loosed from the law of her husband. 3So then if, while her husband liveth, she be married to another man, she shall be called an adulteress: but if her husband be dead, she is free from that law; so that she is no adulteress, though she be married to another man.”

5) Is a second marriage perpetual adultery?

There are some that teach if you repent and do not treat the next marriage as the first, God will forgive you and bless this marriage. On the other hand, if the marriage is seen as adulterous in God’s eyes, the question should be asked if God would permit you to stay in the relationship since repentance means to recognize the sin and turn from it. If you are still someone else’s husband or wife, is there really a distinction between a twenty year extra marital affair and one where you made the same vows to another person? If God has joined you to one person and still recognizes you as being married to that spouse, would He join you in another marriage and let those vows override the first?

Now, I’m sure many people have the same dizzying responses I had plus some.

– What about if I’m not happy? – Suck it up, and find a way to make it work. Happiness is a temporary emotion that allows outside forces to dictate your mood. Go home and love your wife (or respect your husband) – http://www.youtube.com/watch?v=dkR9TBrKM7E&feature=related

– What if I’m being physically abused? – Dead women can’t serve God. Get some assistance. However, I can’t tell you to divorce and remarry. If you divorce, the Bible says remain unmarried or reconcile. He has to answer to God for not following the commands he has been given as the husband.

– What if my spouse marries someone else? – Then that person is in adultery. Each of us has to answer to God for our individual actions.

– I don’t want to be alone. – Who does? If you know what the Bible says and choose to do so anyway hoping God will forgive you, you are tempting Him. We don’t plan to sin.

– Would God permit a divorce? – If it is considered unlawful. See Ezra chapters 9 and 10.

– What about children of second, third, fourth or more marriages? – I could ask the same about the children of the first marriage?

– What if I’ve been in this second marriage for decades and have grown in God? – I can think of numerous couples in the exact same situation now which is why I had a hard time with this. The questions remain: Is the first spouse of one or more people still alive? If so, how does God view the next marriage? If He considers the first marriage valid and the second adulterous, then that is something you need to address with God.

The only thing I could think about during this time was that we are to work out our salvation with fear and trembling. This isn’t a popular view, and I know everyone has his or her own situation. However, I’ve been on the other end, so it’s not like I’m shooting from the hip. If I haven’t experienced it personally, I have close family members who have. This isn’t meant to purposely upset anyone. My reason for looking into this is the seriousness of the issue in the Bible. If God is the One that joins a couple in marriage, then He is the One that separates which means we need to take heed.

God is a covenant keeping God and takes our vows and marriages seriously. If He would punish Israel for not keeping a covenant of peace (made in Joshua and shown in 2 Samuel when David repented for Saul killing the Gibeonites), then it follows that He has the same expectations of us voluntarily entering into covenant with one we claim to love.

If anyone has questions, issues, complaints or wants to talk with others that are facing similar situations, the following websites have in-depth Biblical explanations for multiple questions and/or forums for discussion.

http://www.brfwitness.org/?p=1233

More questions and in-depth responses – http://www.cadz.net/faq.html

http://www.marriagedivorce.com

– § –

Suggested by Sandor to study the following wrintings:

 • a shorter writing by Dan Corner here 
 • and a very detailed study by Myron Horst here  
Kategória: church, Marriage, Teachings | Címke: , , , , , , , , | 7 hozzászólás

Igazságban járás vagy tévelygés – Abonyi Sándor

Letölthető PDF formátumban  itt – MP3 formátumban itt

A „tévelygésre”  az eredeti görögben a „plané” szó szerepel, ami bolyongást, eltévedést, bizonytalanságot, csalást, félrevezetést jelent.

Jézus maga az igazság és a testté lett Ige. Azt mondta a farizeusoknak, akik kívülről ismerték ugyan az Írásokat, de Jézust, aki maga volt az IGAZSÁG, mégsem ismerték fel:

„…Tévelyegtek, mivelhogy nem ismeritek sem az írásokat, sem az Istennek hatalmát.”     Máté 22:29

Elég kemény megállapítás volt ez Jézus részéről az írásokat kívülről ismerő farizeusokkal szemben. A tévelygés tehát

–         egyrészt azt jelenti, hogy jóllehet ismerhetjük kívülről az egész Bibliát, de az igazságot – Jézus Krisztust – akiről az egész Biblia szól, mégsem ismertük meg személyesen.

–         Másrészt, ha nem ismerjük Istennek azt a hatalmát, amivel Jézus is szolgált, amit a farizeusok sem ismertek, akkor mi is tévelygünk:

„Mert úgy tanítja őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.”   Máté 7:29

Ez azt is jelenti, hogy ha tévelygünk, akkor nem az igazság útján járunk, nem Jézusban vagyunk.

János apostol a maga egyszerűségével és gyakorlatiasságával a következőképpen beszél erről:

Ti az Istentől vagytok fiacskáim, …. Azok a világból valók; azért a világ szerint beszélnek, és a világ hallgat rájuk. Mi az Istentől vagyunk: aki ismeri az Istent, hallgat reánk, aki nincsen az Istentől, nem hallgat reánk. Erről ismerjük meg az igazságnak szellemét és a tévelygésnek szellemét.”      1 János 4:4-6

Ebből az is látszik, hogy itt nem egyszerűen csak igék ismeretéről – információkról – van szó, hanem szellemi dolgokról, két – egymástól jól megkülönböztethető – szellemről; az igazság szelleméről és a tévelygés szelleméről.

Az Istentől távol lévő világi emberek teljes sötétségben és tévelygésben élnek, de vannak hívők és nem is kevesen, akik valamelyest elszakadtak ugyan a világtól, de valójában mégis világias, testies módon élnek és ezért ők is tévelygésben vannak. Ilyen emberekről beszél Péter apostol, amikor a következőket mondja:

„Ezek víztelen kútfők, széltől hányatott fellegek, akiknek a sötétség homálya van fenntartva örökre. Mert hiábavalóság kevély szavait szólván, testi kívánsággal, bujálkodással elhitetik azokat, akik valóban elszakadtak a tévelygésben élőktől, Szabadságot ígérvén azoknak, holott ők magok a romlottság szolgái; mert akit valaki legyőzött, az annak szolgájává lett.”    2 Péter 2:17-19

„(Pál apostolról mondja) Szinte minden levelében is, amikor ezekről beszél azokban; amelyekben vannak némely nehezen érthető dolgok, amiket a tudatlanok és állhatatlanok elcsűrnek-csavarnak, mint egyéb írásokat is, a magok vesztére. Ti azért szeretteim előre tudván ezt, őrizkedjetek, hogy az istentelenek tévelygéseitől elragadtatva, a saját erősségetekből ki ne essetek; hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Néki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön-örökké.” Ámen.     2 Péter 3:16-18.

Itt azt látjuk, hogy vannak nem becsületes hívő emberek, akik betű szerint ismerik ugyan az igét, de ahogyan a farizeusok így ők sem értették meg igazán. Isten igazságát, Jézus Krisztust nem ismerték meg a maga valóságában, még akkor sem, ha sok mindent az Ő nevében tesznek. Sokszor saját érdekükben, szándékosan félreértelmeznek dolgokat (csűrik, csavarják az igét) és ez által saját vesztüket munkálják, de ez által másokat is félrevezetnek. Védekezésként az apostol azt ajánlja a hívőknek, hogy

–         tartsák távol magukat (őrizkedjenek) az ilyenektől,

–         és arra bátorítja az igaz hívőket, hogy

o       ne essenek ki a saját erősségeikből,

o       növekedjenek a kegyelemben és

o       a megtartó Úr Jézus ismeretében.

A tévelygést illetően azokat a hívőket fenyegeti legnagyobb veszély, akik még „gyermekek” a hitben és ezért könnyen el lehet hitetni őket – el lehet téríteni őket az igazságtól – minden jól hangzó tanítással, amit a „viszkető fülük” szívesen hallgat.

Jézus maga is sokat volt kénytelen vitatkozni az őt állandóan kísértő és támadó farizeusokkal és tanítványait különösen óvta a tévelygő farizeusok tanításától. Jézus a mennybemenetele után azért adott maga helyett öt szolgálati ajándékot az egyháznak, hogy a hívőket érettségre juttassák és megóvják az álnok (nem becsületes) emberek rájuk leselkedő ravaszságától, a különböző – ide, oda dobálótanítások általi megtévesztéseiktől.

„És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul: A szentek tökéletesítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére: Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére: Hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévelygés ravaszságához való csalárdság által;”        Efézus 4.11-13

Látjuk, hogy az ördög is munkálkodik. Gondoskodik róla, hogy folyamatosan legyenek álnok, csalárd, hamis szolgálók (apostolok, próféták, tanítók, pásztorok…), akik a farizeusokhoz hasonlóan „vak vezérek”, „meszelt sírok”, akik el akarják hitetni (eltévelyíteni), ha lehet az igaz hívőket, választottakat is.

Hogyan lehetséges ez egyáltalán?

Nagyon egyszerűen!

Amikor megtérünk, akkor hátat fordítunk a világnak és a halálba adjuk a testünket a kívánságaival együtt. Ez egy döntés, amivel kezdetét veszi egy folyamat az életünkben, ami a szellem és a test folyamatos, egymás elleni harca. A kezdeti „csecsemőkorban” – a testies dolgokon keresztül – még könnyebben kísérthetők vagyunk, de az óemberünk később is hajlamos marad a test kívánságainak engedni és a hívők könnyen visszacsúszhatnak egy testiességbe, ha az érzéseiknek és a kívánságaiknak engednek.

Ez a visszacsúszás játszódott le a Galácziában élő hívőknél is:

„Ennyire esztelenek vagytok? Amit Szellemben kezdtetek el, most testben fejeznétek be?”    Gal. 3:3

Időre van szükség és egy érettségre elvivő felkészítő szolgálatra, hogy ne lehessen könnyen megtéveszteni, eltévelyíteni bennünket.

Tisztán kell látnunk, hogy a Sátán, aki egy gonosz szellemi lény, a világ fejedelme (ura), aki a test vágyain, az érzéseken keresztül hat az emberekre. Ezért próbálja a testiesség állapotában tartani a hívőket, sőt a már szellemben járó hívőket is visszahúzni a testiesség állapotába – kellemes érzéseket és vágyat keltve bennük – megszerettetve velük a jó érzések állandó keresését. Tudjuk azonban, hogy érzéki test nem örökli Isten országát! Ezt a Sátán is nagyon jól tudja és pontosan ezen keresztül igyekszik megragadni, testiességben tartani a hívőket, és ez által elhitetni őket még akkor is, amikor azt gondolják, hogy nagyon szellemiek. Erről az állapotról ír Pál apostol a korinthusi hívőknek:

„… mindenben meggazdagodtatok ő benne, minden beszédben és minden ismeretben, Amint megerősíttetett ti bennetek a Krisztus felől való bizonyságtétel. Úgy, hogy semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködtök, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak megjelenését,”         1 Kor 1:5-7

Mi pedig nem e világnak szellemét vettük, hanem az Istenből való Szellemet; hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk. Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szent Szellem tanít; szellemihez szellemit szabván. Érzéki (testies) ember pedig nem foghatja meg az Isten Szellemének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy szellemiképpen ítéltetnek meg.”   1Kor. 2:12-14

„Én sem szólhattam néktek, atyámfiai, mint szellemieknek, hanem mint testieknek, mint a Krisztusban kisdedeknek. Tejnek italával tápláltalak titeket és nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna meg, sőt még most sem bírjátok meg: Mert még testiek vagytok; mert amikor irigykedés, versengés és visszavonás van köztetek, vajon nem testiek vagytok-e és nem (testi) ember szerint jártok-e?”   1Kor. 3:1-3

Mi hívők sokszor nagyon naiv és hiszékeny emberek vagyunk és el sem tudjuk képzelni, hogy ilyenek előfordulhatnak közöttünk, ezért fel sem merül bennünk a kérdés, hogy meg kellene vizsgálni és meg kellene ítélni minden szolgálót, még akkor is (főleg akkor), ha bővölködnek a kegyelmi ajándékokban (prófétálás, gyógyítás..) és apostolnak, prófétáknak mondják magukat és nagy hírnévnek örvendenek.

Jézus azért dicsérte meg a Jelenések könyvében az efézusi gyülekezetet, mert ők bizony megpróbálták azokat, akik apostoloknak mondták magukat és hazugoknak találták őket:

„Tudom a te dolgaidat, és a te fáradságodat és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magokat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket;”    Jelenések 2:2

Látjuk tehát, hogy amikor tévelygésről beszél az ige, akkor nem egy gyülekezeten kívüli világi dologról van szó, hanem a gyülekezet belső életét meghatározó nagyon is valóságos dolgokról. Nem kívülről jövő, hazugságokat hirdető és „ördög szarvakat viselő” kegyetlen, durva embereket kell tehát felismerniük a hívőknek. Az nagyon könnyű lenne és az ilyenek senkit sem tévesztenének meg. Az ördög ennél sokkal ravaszabb! A gonosz valóságosnak és nagyon is hihetőnek álcázza az ő szolgáit – ahogyan az ige is beszél róla – „báránybőrbe bújtatja a hamis farkasokat”, akik az igét szólják Jézus nevében, sőt szellemi dolgokat is cselekednek. Ezek az emberek külsőleg sokszor aranyos, kedves, mosolygós, alázatosnak tűnő („báránybőrt” viselő) emberek, akik a hívők között vannak és szolgálnak. Így már veszélyes a dolog? Igen! Be kell látnunk, hogy nagyon is veszélyes, olyannyira, hogy az ige szerint képesek megtéveszteni, ha lehet még a „választottakat” – újjászületett hívőket – is!

Valódi érettségre és szellemi megkülönböztető képességre (szellemek megkülönböztetésének ajándékára) van szükség ahhoz, hogy meg lehessen különböztetni a hamisat az igazitól. Itt nem csak az ige igazságát kell tudni megkülönböztetni a hamisságtól, hanem az igazi (krisztusi) és a hamis (világias: antikrisztusi) szellemet is. Isten, aki az igazság szelleme nem vállal közösséget a hamissággal és a hamis szellemmel, ezért ezeket szét akarja választani, mert ezek nem lehetnek egységben, mert a hamisság nem fér össze Isten természetével. Sokszor egy szolgálat alapján közvetlenül nem is lehet felismerni ezeket, hanem csak a szellemek megkülönböztetése és a gyümölcsök (életük, jellemük, szolgálatuk eredménye) alapján.

„Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. … Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt; romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt. Minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik. … Nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megy be a mennyek országába; hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-e, és nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.”    Máté 7.13-23.

Ha ezeket az igeszakaszokat olvasom mindig a „karizmatikus mozgalom” jut az eszembe, amiben magam is sok évet eltöltöttem. Elszorul és megremeg a szívem, mert úgy látom, hogy ezeket az igéket tekintve nagyon nagy veszélynek vannak kitéve. Éppen ezért nagyon nagy óvatosságra és a megvizsgálás következetes gyakorlására lenne szükségük, amit viszont teljesen elhanyagolnak, mert túlzottan jóhiszeműek; mindent elhisznek, ha híres szolgálókról van szó. Ezért sok képmutató, hamis munkás sajnos zavartalanul munkálkodhat közöttük, sokakat megtévesztve.

Miről ismerhetők fel, mik a gyümölcsei az igaz szolgálatoknak?

–         őszinte, becsületes, példamutató élet mind az egyéni, mind a családi, mind a gyülekezeti életben egyaránt. Az élete „átlátható”:

o       betekintést ad magánéletébe,

o       nem titkol, nem leplez dolgokat,

o       őszintén beismeri hibáit, tévedéseit,

o       kész megváltozni, megtérni azokból,

o       igényli a mások általi megvizsgálást, helyreigazítást,

o       ezek által hiteles embernek tekinthető.

o       Nem csak beszél az igéről, hanem cselekszi is azt az élete minden területén!

–         Szolgálatának jó gyümölcsei vannak:

– a jó „fának” a „gyümölcsei” is jók. Magához hasonló jellemű embereket nevel fel, ill. tűr meg maga mellett,

– nem tűri meg maga mellett a jellemtelen (becstelen, képmutató, a bűnnel megalkuvó) embert,

– nemcsak szereti az igazságot, hanem „gyűlöli a hazugságot” is. Igényli a nyilvánosságot, ezért világosságra megy, mert azt akarja, hogy a cselekedetei is nyilvánvalóak legyenek. Ezt várja azoktól is, akik körülötte vannak.

– önmagát megalázva a Krisztusban való egységet munkálja és Krisztust emeli fel és mindazokat, akik a Krisztusban járnak,

– az a vágya, hogy mindenben az Úr dicsőüljön meg, és az Úr legyen a középpontban.

Miről ismerhetők fel és mik a gyümölcsei a hamis szolgálatoknak?

–         az igazsággal megalkuvó, képmutató egyéni életmód (becstelenségek, korruptság, paráznaság…), amik csak a szolgáló életének mélyebb megismerése, „átvilágítása” (megpróbálása) által leplezhető le.

o       nem szívesen ad betekintést a magánéletébe, vagy csak a hozzá hasonlóknak – elleplezi azt,

o       nem őszinte, a „hitre nézve nem becsületes” ember,

o       elhallgat, kimagyaráz dolgokat,

o       ritkán ismeri be hibáit és tévedéseit, és nem is akar megváltozni,

o       megtiltja, elutasítja a mások általi megvizsgálást – csak úgymond Istennek tartozik számadással,

o       ezek által nem tekinthető hiteles embernek, mert beszél ugyan az igéről, de valójában nem a szerint él az élete minden területén! Az élete ezért önmaga becsapása.

o       Mindezeket leplezendő a saját jellemtelenségéről az ajándékok működésére igyekszik ráirányítani a figyelmet és az ajándékok működése által „hitelesíteni” életét és szolgálatát, de a Mt. 7  alapján látjuk, hogy ez hazugság!

– Szolgálatának rossz gyümölcsei vannak:

– a rossz „fának” a „gyümölcse” is rossz, mert magához hasonló jellemű (azaz jellemtelen, nem becsületes) embereket nevel fel, ill. tűr csak meg maga mellett,

– „szálka a szemében” az igaz (jellemes, becsületes, példamutató életet élő, őszinte, nem képmutató) ember. Az ugyanis az ő jellemtelenségére világít rá. (A sötétség nem bírja elviselni a világosságot, ezért nem akar a világosságra menni, hogy a cselekedetei le ne lepleződjenek.). Emiatt a hamis szolgáló mindig üldözi az igazat, de ezt nem nyíltan teszi, hanem jellemtelenségéből adódóan alattomos, képmutató, indirekt („kiszorító”) módon vagy felháborító bátorsággal egyszerűen hamisnak állítva be az igazit,

– óemberét nem adja halálra, ezért – sokszor saját vágyait követve – önmagát emeli fel, teszi naggyá, saját hírnevét igyekszik növelni, és ez által sokszor a testies szakadásokat munkálja,

– nem akarja érettségre vinni a hívőket, hogy azok leleplezzék őt, hanem kisdedkorban igyekszik tartani őket és uralkodni felettük,

– vágya nem az Úr megdicsőítése, habár erről beszél, valójában azonban saját maga dicsőségét keresi, és szívesen sütkérezik abban.

A Sátán – a testi kísértéseken keresztül, a test kívánságainak engedve – próbálja maga mellé állítani a megtéveszthető hívőket, megszerezni ez által akár egész gyülekezetek felett is a hatalmat, teljes tévelygésben járatva őket olyannyira, hogy az „igazakat kirekesztik a gyülekezetből” és közben azt hiszik, hogy „Istentiszteletet cselekszenek.”

„Ezeket beszéltem néktek, hogy meg ne botránkozzatok. A gyülekezetekből kirekesztenek titeket; sőt jön idő, hogy aki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik. És ezeket azért cselekszik veletek, mert nem ismerték meg az Atyát, sem engem.”    János 16:1-3.

A világias dolgok mögött azonban egy valóságos szellemi erő, hatalom áll – e világ szelleme, a Sátán -, aki a megtévesztés, hitetés szelleme által elhiteti a testiességbe visszacsúszott nagy tömeget képviselő hívőket, hogy ők járnak az igazságban és mások, a kevesek járnak tévúton.

Az igéből megtudhatjuk azt is, hogy miután az igazság szelleme nem vállalhat szellemi közösséget a hazugság szellemével, ezért Isten, aki szellem, Maga gyakorol ítéletet az igazságnak ellenállók felett olyan módon, hogy a tévelygés szellemét bocsátja rájuk, hogy akkor hadd higgyenek a hazugságnak.

„Akinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. És azért bocsátja rájuk Isten a tévelygés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak; hogy kárhoztattassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban.”    2 Thessz. 2.9-12

Ez Isten ítélete és szellemi szétválasztó munkája az igazak és hamisak között. Ez egy erőteljes, sajátos szellemi megtapasztalás, mintha Isten egy szellemi válaszfalat húzna két embercsoport közé, akik korábban egyek voltak. A szétválasztást követően Isten már nem akar közösséget közöttük, és ami külön meglepő, hogy azok, akik korábban meg tudtak élni egy szellemi közösséget egymással a szétválasztást követően rájönnek, hogy ez már nem megy. Sőt, ’egyik napról a másikra’ kiderül az is, hogy már nem is értik egymást. Ez egy döbbenetes szellemi megtapasztalás!

Ez tehát nemcsak egy fizikai szétválasztása egy embercsoportnak, hanem szellemi szétválasztás és szellemi ítélet is egyben, aminek kihatása van a szellemi „hallásra” és „látásra” is. Ezekről beszél Ézsaiás próféta és Jézus is a következő igeszakaszokban:

„És beteljesedik rajtok Ézsaiás jövendölése, amely ezt mondja: Hallván halljatok, és ne értsetek; és látván lássatok, és ne ismerjetek: Mert megkövéredett e népnek szíve, és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket behunyták; hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. A ti szemeitek pedig boldogok, hogy látnak; és a ti füleitek, hogy hallanak.”    Máté 13.14-16

„És monda Jézus: Ítélet végett jöttem én e világra, hogy akik nem látnak, lássanak; és akik látnak, vakok legyenek. És hallották ezeket némely farizeusok, akik vele voltak, és mondának néki: Avagy mi is vakok vagyunk-e? Monda nékik Jézus: Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök; ámde azt mondjátok, hogy látunk: azért a ti bűnötök megmarad.”   János 9.39-41

Ebből a szellemi tévelygésből, fogságból nagyon nehéz kiszabadulni, annál is inkább, mert egy erőteljes hamis szellem hamis hitet ültet az testies hívőkbe és elhiteti velük, hogy jó úton járnak.

Hiszem azonban, hogy még ezek után is van megmenekülés az „ördög tőréből” azok számára, akiket jóhiszeműségük miatt téveszthettek meg. Az igazság szellemére és erejére van azonban szükség, hogy bevilágítson a sötét helyekre és világosságra hozza a sötétség dolgait és így megvilágosítva és felbátorítva a megtévesztett hívőket, kiszabadulhassanak a Sátán – sokszor kényelmes, jó érzéseket keltő, biztonságos környezetet biztosító „aranyozott börtönéből” – fogságából.

Nézzük meg a következőkben egy konkrét igei példán keresztül, hogyan is lehetséges mindez a gyakorlatban. Egy ószövetségi történetet veszünk példaként, de hiszem, hogy az nagyon prófétikus és sok üzenetet tartalmaz a mai gyülekezetek számára is.

A történet Izraelről szól, ami a mai egyház előképe. Isten megítélte Salamon király eltévelyedését (paráznaságát) és úgy döntött, hogy halála után elszakítja fiától az országot és csak egyetlen nemzetséget tart meg Magának: Júdeát, Jeruzsálemmel és a Templommal együtt. Az ország nagyobb részének (kilenc és két fél törzsnek) megengedte Isten, hogy Szamáriával (betelepült pogány néppel) az élen elszakadjon és belesüllyedjen az Isten számára fertelmes bálványimádásba, a hamis Istenek (Baál, Asera) tiszteletébe. Isten számára utálatos pogány oltárokat emeltek maguknak, amiken pogány isteneknek áldoztak Szamáriában, elkülönülve teljesen a Jeruzsálemi Templomtól.

Adódik azonban egy alkalom, amikor a szétválasztás után Izrael bálványimádó királya, Akháb (akinek Jezabel volt a felesége) egységre és közös harcra hívja Júda királyát, Josafátot egy külső ellenség, a szíriabeliek ellen.

A próféták (sok hamis és egyetlen igaz: Mikeás) a csata kimeneteléről prófétálnak, és a sok hamis próféta Mikeás ellenében egybehangzóan Akháb akaratát, győzelmet prófétálnak és csatába vonulnak. Egyedül Mikeás az (akit éppen a börtönből hoznak elő, és akit nem szeretnek meghallgatni, mert mindig rosszat prófétál), aki kimondja az igazságot és – betekintést adva a szellemvilágba – megmagyarázza annak szellemi hátterét is. A csata – Mikeás jövendölésének megfelelően – csúfos vereséggel végződik, ahol Akháb maga is meghal; hiába öltözött álruhába, mégsem tudta kikerülni Isten ítéletét, mert egy vaktában kilőtt nyílvessző megölte őt.

Figyeljünk most ennél a történetnél különös módon a szellemi üzenetre, a hamis próféták és hamis szellemek működésének módjára és a szentségtelen szövetség (igaz és hamis elegyének) eleve vereségre ítélt sorsára. Ezek sok hasznos tanulsággal szolgálhatnak számunkra a gyülekezet mai állapotában.

„Jósafátnak nagy gazdagsága és dicsősége volt. Ő sógorságot szerzett Akhábbal.  Néhány esztendő múlva aláment Akhábhoz Szamariába,

–         és levágatott Akháb az ő és a vele való nép számára sok juhot és ökröt, és rávette őt, hogy felmenjen vele Rámóth Gileádba. Mert ezt mondta Akháb, az Izráel királya Jósafátnak, a Júda királyának:

–         Feljössz-e velem Rámóth Gileádba? Felel néki, és monda: Úgy én, mint te; úgy az én népem, mint a te néped együtt lesz a harcban.

–         Azután monda Jósafát az Izráel királyának: Kérdezősködjél még ma az Úr beszéde után. És összegyűjti az Izráel királya a prófétákat, mintegy négyszáz férfiút, és monda nékik: Elmenjünk-e Rámóth Gileád ellen hadba, vagy elhagyjam? Felelnek: Menj el, és az Isten a király kezébe adja.

–         És monda Jósafát: Nincsen-e itt több prófétája az Úrnak, hogy attól is tudakozódhatnánk? És monda az Izráel királya Jósafátnak:

–         Van még egy férfiú, aki által az Urat megkérdezhetjük, de én gyűlölöm őt, mert soha nem jövendöl nékem jót, hanem mindig csak rosszat; ez Mikeás, a Jimla fia.

És monda Jósafát: Ne beszéljen így a király! Szólítja azért az Izráel királya egyet az ő szolgái közül, és monda: Hívd ide hamar Mikeást, a Jimla fiát. És az Izráel királya és Jósafát, a Júda királya ott ülnek, ki-ki az ő királyiszékében, királyi ruhákba öltözötten; ott ülnek Szamaria kapuja előtt, a térségen;

– és a próféták mind prófétálnak ő előttük. Csináltatott pedig magának Sédékiás, a Kénaána fia vasszarvakat, és monda: Ezt mondja az Úr: Ezekkel ökleled a Szíriabelieket, mígnem megemészted őket! A többi próféták is mind ekképpen jövendöltek, mondván: Menj fel Rámóth Gileád ellen, szerencsés leszel; mert azt az Úr a király kezébe adja.

A követ pedig, aki elment volt, hogy elhívná Mikeást, szól néki, mondván: Ímé a próféták egyenlő akarattal jót jövendölnek a királynak; szólj, kérlek, te is úgy, mint azok közül egy, és jövendölj jót. Akkor monda Mikeás: Él az Úr, hogy [csak] azt fogom mondani, amit az én Istenem nékem mondd! Mikor azért a király elé jutott, akkor monda a király néki: Mikeás! elmenjünk-e Rámóth Gileád ellen hadba, vagy elhagyjam? És monda: Menjetek el, és jó szerencsétek lesz, kezetekbe adattatnak azok. És monda a király néki: Hányszor esküdtesselek meg téged, hogy az igaznál egyebet ne mondj nékem az Úr nevében? Akkor monda:

Látom az egész Izráelt elszéledve a hegyeken, mint a juhokat, melyeknek pásztoruk nincsen. És azt mondja az Úr: Nincsen ezeknek uruk. Térjen meg ki-ki az ő házához békességben.

És monda az Izráel királya Jósafátnak: Nemde nem megmondtam-e, hogy nem fog nékem jót jövendölni, hanem rosszat?

Ismét monda: Halljátok meg azért az Úr szavát. Látom az Urat ülni az ő királyiszékében, és az egész mennyei sereget jobb és balkeze felől mellette állani. És monda az Úr:

–         Kicsoda csalja meg Akhábot, az Izráel királyát, hogy felmenjen és elvesszen Rámóth Gileádban? És ki egyet, ki mást szól. Akkor eljön egy lélek, aki megállván az Úr előtt, monda: Én akarom megcsalni őt. Az Úr pedig monda néki: Mi módon? És felel: Kimegyek és leszek hazug lélek az ő összes prófétái szájában. Monda azért: Csald meg és győzd meg, menj ki és cselekedjél úgy. Íme azért

–         most az Úr adta a hazugságnak lelkét ezen te prófétáid szájába, és az Úr szólott veszedelmes dolgot ellened.

Akkor oda lépett Sédékiás, a Kénaána fia, s arcul csapja Mikeást, és monda: Melyik úton távozott el az Úrnak lelke tőlem, hogy csak néked szólana? Felel Mikeás: Íme meglátod magad azon a napon, amikor egyik kamarából a másik kamarába mégy, hogy elrejtőzhessél.

– Akkor monda az Izráel királya: Fogjátok meg Mikeást, és vigyétek Amonhoz, a város fejedelméhez, és Joáshoz, a király fiához. És mondjátok: Ezt mondja a király: Vessétek őt a tömlöcbe, s tápláljátok őt a nyomorúság kenyerével és a nyomorúság vizével, míg békességgel megjövök.

És monda Mikeás: Ha békével térsz vissza, akkor nem az Úr szólott én általam. Ismét monda: Halljátok meg minden népek!

És felvonult az Izráel királya és Jósafát a Júda királya Rámóth Gileád ellen.

–         És monda az Izráel királya Jósafátnak: Ruhámat megváltoztatom, és úgy megyek a viadalra; te pedig öltözzél fel ruhádba. És megváltoztatja az Izráel királya az ő ruháját, és mennek viadalra. Szíria királya pedig meghagyta az ő szekerei fejedelmeinek, mondván: Ne harcoljatok se kicsiny, se nagy ellen, hanem csak az Izráel királya ellen. És amikor meglátták a szekerek fejedelmei Jósafátot, mondának: Ez az Izráel királya! És körülfogták őt, hogy legyőzzék. Akkor felkiált Jósafát, és az Úr megsegítette őt, és az Isten azokat elfordítja tőle; Mert mikor látták a szekerek fejedelmei, hogy nem az Izráel királya, ott hagyták.

–         Egy férfi pedig kifeszíti kézívét csak úgy találomra, és eltalálja az Izráel királyát a páncél és a kapocs között. És ő monda az ő kocsisának: Fordulj meg, és vigyél ki engem a táborból, mert megsebesültem.

És az ütközet mind erősebb lett azon a napon, és az Izráel királya az ő szekerében állott a Szíriabeliek ellen estéig, és naplementekor meghal.”   2 Krónika 18.1-34

Látjuk az eléggé megdöbbentő és tanulságos történetből, hogy az összhangban van a korábban említett igékkel, hogy a Baál (hamis) próféták – Isten által rájuk bocsájtott tévelygés szelleme által – Akháb király akaratát prófétálták, hogy higgyen a hamisságnak és ily módon elnyerje Akháb Isten ítélete szerinti méltó büntetését.

Egy Istentől kibocsátott hamis szellem prófétált sok, hamis próféta szájából!!!

Mikeás, aki a kevés igaz próféta példája, mindig igazat prófétált korábban is, de azt sosem akarták meghallgatni, mert mindig „rosszat” (nem az emberek vágyait), hanem mindig Isten akaratát prófétálta.

Pontosan így van ez napjainkban is! Valóságos szellemi dolgok nyilvánulnak meg, ami megtévesztésig Istentől valónak látszik, de valójában mégis hamis. Még akkor is, ha megtévesztő módon Jézus nevére hivatkozva történnek dolgok, ami sok választottat (igaz hívőt) is megtéveszt.

A hamis szolgálók felismerése kapcsán gondoljunk a hamis (papír)pénzre! Nem is gondolnánk, hogy milyen sok hamis papírpénz van forgalomban anélkül, hogy kiderülne, mint ahogyan sok hamis szolgáló is szolgál leleplezés nélkül. Nincs azonban egyetlen olyan őrült sem, aki pld. 7000 FT-ost állítana elő, ami nem létezik, mert ez hazugság lenne, és rögtön lelepleződne a csalás. Egyrészt csak olyan pénzt érdemes hamisítani, amiből igazi is van (pld. 10 000 Ft-ost), másrészt jó minőségű hamisítványra (az igazira megtévesztésig hasonlítóra) van szükség, mert csak így lehet az embereket becsapni, megtéveszteni vele. Sokszor a forgalomban lévő hamis pénz is sokakat megtéveszt, észre sem veszik, közkézen forog, sokszor „a hivatalos helyeken is átmegy”, és csak a szakemberek és az UV fény tudja felismerni, leleplezni. Megtévesztésig hasonlít az eredetire, de mégis hamis, mert sok hasonlóság van benne, de van mégis valami eltérés valamelyik fontos jellemzőjében, ami miatt hamis és mégsem azonos az igazival. Sokszor már az alapanyag (papírminőség) hamis, vagy eredeti ugyan, de nem jó a rajta lévő vízjel, vagy baj van a színárnyalattal, ábrákkal stb. Ami azonban ezeknél még fontosabb, hogy hamis a forrás! Betörhetnek emberek a nyomdába és nyomtathatnak illegálisan tökéletes papírpénzt, de az mégis törvénytelen és bűnnek számít. Így van ez a hamis szolgálókkal is! Őket nem Isten küldte, mert Isten nem is ismeri őket, ezért a személyük önmagában hamis. Az ilyen szolgálók jellemtelenek, nincs valóságos újjászületés vagy összetöretés az életükben, és hiányzik az alázat. Természetesen az ilyen szolgálóknak a gyümölcse is rossz lesz.

Fontos megjegyeznünk, mint ahogyan az a hamis pénz esetében is igaz, hogy annak ellenére, hogy a hamis 98%-ban hasonlíthat az eredetire, de az mégis teljesen (100%-ban!) értéktelen és káros! Így van ez a hamis szolgálatokkal is!

Jó lenne ezt megjegyezni és e szerint viszonyulni hozzájuk!

 Jézus is távol tartotta magát a farizeusoktól, és a tanítványait is óvta tőlük. Pál apostol azt javasolja Timóteusnak, hogy az ilyen embereket és az ilyenfajta életmódot kerülje és a korinthusiaknak is az javasolta, hogy az ilyen embereket kerüljék:

„Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittől, és magokat általszegezték sok fájdalommal. De te, óh Istennek embere, ezeket kerüld; hanem kövessed az igazságot, az istenfélelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést, a szelídséget.”1 Tim. 6.10-11.

„Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel? És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? vagy mi köze hívőnek hitetlenhez? vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta: Lakozom bennük és közöttük járok; és leszek nékik Istenük, és ők én népem lesznek. Annak okáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket, és leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.”    2 Kor. 6:14-18

Hogyan lehet elkerülni, elszakadni az igaz hívőknek a tévelygésben élőktől?

Házankénti összegyülekezés egy jó megoldás erre, mert a házak esetében könnyen megoldható az elszakadás. Egyszerűen ez azt jelenti, hogy nem ápolják a szellemi közösséget azokkal, akik tévelygésben élnek.

A csak vasárnap együttesen összegyülekező közösségeknél az Isten által össze nem egyeztethető dolgok nem férhetnek meg békességben egymás mellett. Nem lehet megalkudni és tudomásul venni dolgokat, és ez által közösséget vállalni mások bűnével. Ha a közösség megalkuszik a bűnnel, megtűri azt, mert nem lép fel határozottan ellene a Máté 18-ban leírtak szerint, akkor nincs más lehetőség, mint kijönni (kifutni) a közösségből, hogy ne váljunk magunk is bűnrészessé:

És hallék más szózatot a mennyből, amely ezt mondja:

Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból:”    Jelenések 18:4

Kedves hívők, kedves szolgálók!

Jó lenne elgondolkoznunk azon, hogy talán nem véletlen, hogy Jézus mellett Pál, Péter és János apostol is egybehangzóan vigyázásra, éberségre, óvatosságra, minden megvizsgálására és csak a jónak a megtartására szólítanak fel bennünket a leveleikben, mert mint írják, az utolsó időkben a hívőkre leselkedő legnagyobb veszély a hitetés, a megtévesztés. Leveleikben bőségesen ellátnak bennünket hasznos ismerettel, tanáccsal arra vonatkozóan, hogyan lehet felismerni és megkülönböztetni egymástól az igazit és a hamisat: Krisztust, apostolt, prófétát, tanítót és szellemet.

Vége kell, hogy szakadjon végre a naiv, hiszékeny, gyermekiesen, együgyű – a „hamis szeretet mázával bekent” – „elegy keresztyénségnek” és kell, hogy elváljon az igazi a hamistól. Jézus azért is jött, hogy az igazat a hamistól szétválasztva megtisztítsa az Ő szérűjét:

„Akinek szóró lapát van az ő kezében, és megtisztítja az ő szérűjét; és az ő gabonáját csűrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel.”   Máté 3:12

„Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek házán: ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak a végük, akik nem engedelmeskednek az Isten evangéliumának? És ha az igaz is alig tartatik meg, hová lesz az istentelen és bűnös?”   1Pét 4.17-18

„És gyűlöletesek lesztek, mindenki előtt az én nevemért (mondja Jézus); de aki mindvégig megáll(kitart, állhatatos marad), az megtartatik (üdvözül).”  Máté 10:22

Kívánom minden kedves hívőnek, hogy jusson el az igazság, Jézus Krisztus valóságos megismerésére, hogy

–         kitartson a megrázásként jövő próbákban,

–         igaznak bizonyuljon az Istentől való szétválasztásokban (ami nem Isten ellenes szakadás, hanem Isten szétválasztó, megtisztító munkája), amikor SZÉTVÁLASZTJA AZ IGAZIT A HAMISTÓL,

–         és ne bizonyuljon hamisnak („könnyűnek”), mint a polyva, amit tűzre vetnek,

–         hanem olyan legyen, akit begyűjt magának az Úr egy örök életre.

Ámen!

 

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és honlap címének megadásával: https://keskenyut.wordpress.com

Kategória: gyülekezetépítés, helyreállítás, Tanítások, utolsó idők | Címke: , , , , , , , , , | 1 hozzászólás

Merre tovább gyülekezet (könyv) – Abonyi Sándor

Borito

Letölthető PDF formátumban itt – MP3 Hangoskönyv formátumban itt

1 Melléklet elérhető itt: 1. Melléklet

2 Melléklet elérhető itt: 2. Melléklet

Ez a könyv egészében és részletében, mindenféle módon sokszorosítható és terjeszthető.

Tartalomjegyzék

Előszó

Bevezetés

1. A Szentlélek ajándékainak működése napjainkban

2. Miről ismerni meg a keresztyént?

3. El lehet-e veszíteni az üdvösséget?

4. Az Egyház helyzete, vezetése ma

5. A helyi gyülekezet

6. A helyi gyülekezet vezetése

7. Hogyan működik a presbiteri vezetés?

8. A presbiteri vezetés megvalósítása

9. Biblikus szolgálatok, apostoli irányítás

10. A szolgálatok együttműködése

11. Az Egyház helyreállítása

12. Új tömlő, egyetemes papság, tanítványság

13. Az elhívás

Utószó

Felhasznált irodalom

1 Melléklet

2 Melléklet

 Előszó

1992-ben egy megújult budapesti gyülekezet evangelizációjának eredményeként, Isten kegyelméből – minden felekezeti háttér nélkül, a világból megtért emberekből – egy gyülekezet jött létre Jászberényben.

Az első két év kezdeti nehézségei és zavarai után, amelyek elsősorban a távirányításból és mindenki tapasztalatlanságából származtak, egy szükséghelyzetből kiindulva elkezdett Isten valamit kibontakoztatni. A gyülekezet „tapasztaltabb” (2-3 éve megtért) férfi tagjaiból, akik mellett Isten bizonyságot tett, biblikus módon elöljárók (presbiterek) beállítására került sor. Tradíciók hiánya miatt a vezetésben kizárólag csak a Szentlélek vezetésére, a Bibliában megírtakra tudtunk támaszkodni. Minden felmerült problémára a Bibliában kerestük a választ, amit minden esetben meg is kaptunk.

Egy idő után kezdett feltűnni, hogy olyan dolgokat teszünk, ami eltért a körülöttünk lévő gyülekezeteknél látottaktól. Kezdtük tudatosan – az Ige alapján, mindent a gyakorlatban kipróbálva – kialakítani egy biblikus gyülekezet – működési gyakorlatot.

Az Úr gyakran kiárasztja nálunk a prófétaság lelkét, sok kijelentéssel és új dallal dicsőítve meg magát. Nap mint nap megtapasztaljuk, mit jelent az, hogy a gyülekezet Krisztus teste, és egymásért, szolgálatuk szerint munkálkodnak a tagok. A prófétaság lelke bátorít bennünket, hogy saját tapasztalatainkkal alátámasztott látásunkat másokkal is megosszuk.

Hiszem, hogy ha a halász és egyéb foglalkozású írástudatlan emberekre háromévi együttlét után, mint apostolokra, Jézus rá merte bízni az Egyházat, úgy az általa elküldött Szentlélek által képes ma is arra, hogy hasonlóan „laikus” embereken keresztül építse ma is az Ő Egyházát.

Az 1995-98. közötti időszakban elkezdtük megfogalmazni azt a szellemi látást, amiben az Úr lépésről-lépésre vezetett és vezet ma is bennünket. A többéves munka eredményeként, mostanra érkeztünk el oda, hogy a könyv a jelenlegi formájában kiadásra kerüljön és az abban leírtak mások számára is hozzáférhetők legyenek.

Ez a könyv nem egy könnyed stílusban írt szórakoztató olvasmány, műfaját tekintve inkább igetanulmány. Ma az emberi szokások már olyan erősen hatnak a hívő gyakorlatunkban, hogy a leírt Igei gondolatok sokszor furcsának tűnnek. Ezért a könyv többszöri tanulmányozása szükséges ahhoz, hogy tudatosodjanak bennünk azok a már feledésbe ment, manapság nem nagyon hangoztatott bibliai igazságok, amelyekre a könyv rá akarja irányítani a figyelmet. Ha vágy van benned, hogy a megrekedt, elsekélyesedett gyülekezeti élet egy új minőségű szintre emelkedjen, és a szabadság és élet szelleme érezhető legyen a hívő élet mindennapjaiban, akkor indulj el azon az úton, amelyen a könyvben leírtak vezetnek téged. A kitartó tanulmányozást és a mindennapi életben való alkalmazást hívő egyéni és gyülekezeti életednek megújulása fogja kísérni. Kívánom neked, hogy sok örömben és egy kiteljesedett hívő életben legyen részed, mint mindannyiunknak, akik Isten áldását ilyen módon már megtapasztaltuk saját hívő életünkben.

Jászberény, 1999. január

Abonyi Sándor

Bevezetés

Az utolsó időket éljük, és erre az időszakra mondja az Ige, hogy „…az utolsó időkben sok hamis próféta jön és elhitetik, ha lehet még a választottakat is.” Mint a gomba, úgy szaporodnak napjainkban a különböző szellemi irányzatok. Ma már eljutottunk oda, hogy nemcsak a magukat keresztyénnek nevező vagy keresztyén színezetű – valójában tévtanítást hirdető – közösségek tartanak igényt arra, hogy törvényes egyházként ismertessék el magukat, hanem különböző keleti vallások képviselői, sőt a magukat nyíltan sátánistának nevező közösségek is.

Sajnos a magukat keresztyénnek valló közösségek is meglehetősen megosztottak napjainkban. Néhányan másként értelmeznek bizonyos bibliai Igéket, vagy saját hagyományt teremtenek azzal, hogy különböző emberi szokásokkal egészítik ki Isten Igéjét. Közösségüknek magukat másoktól megkülönböztető nevet választanak, és felekezeti keretek között élnek. Egyes felekezetek sajnos ma már a megtérést sem tekintik alapkövetelménynek. Kérdés, lehet-e így egyáltalán keresztyén közösségeknek tekinteni őket? Csak az tudja valóban követni Jézust, aki nemcsak megtért és bemerítkezett a bűnök bocsánatára, hanem továbblépett abba a keresztségbe, amelyet Jézus váltságműve hozott el számunkra. Ő az, aki Szentlélekkel és tűzzel keresztel.

Az utóbbi évszázadban a Szentlélek nagy kiáradásának hatására hatalmas ébredések történtek az egész világon. Létrejöttek a különböző pünkösdi közösségek, majd azt követően az utolsó 30-40 évben kialakult egy, az egész világra kiterjedő karizmatikus mozgalom. Ez a mozgalom a Szentlélek ajándékainak működésén keresztül nagyon sok áldást és valódi megújulást hozott a már szellemileg csaknem halott egyházba. Ez a szellemi megújulás ugyanakkor sok zavar forrásává is vált. (Hasonló zavarodottság jellemezte a farizeusokat is Jézus idejében, amikor nem tudtak mit kezdeni azzal az új tudománnyal, amely pl. a démonok kiűzését eredményezte.) Sokan, akik nem képesek megújulni, újjászületni és betöltekezni Szentlélekkel, értetlenül néznek, hogy ez az egész „új hullám” egyáltalán a Szentlélektől van-e vagy más szellemiségek hatása. A bátrabbak nyíltan a Szentlélek káromlásának bűnébe esnek, az óvatosabbak érdeklődve figyelik a jeleket és a gyümölcsöket.

A következőkben leírt látások és igei gondolatok elsősorban a karizmatikus mozgalom szemszögéből vizsgálják a különböző jelenségeket, és igyekeznek magyarázatot és iránymutatást adni. Az egyes igei látások kifejtésénél elsősorban a szellemi ajándékok biblikus működésére, a jó gyümölcsök szükségességére, a biblikus gyülekezetvezetésre, a prófétai és apostoli szolgálatok fontosságára, valamint minden hívő papságára szeretném ráirányítani a figyelmet.

Nagyon sok torzulás, hiányosság lelhető fel ma az Egyházban. A dolog természetéből adódóan ezek a hiányosságok alapvetően a vezetés hiányosságaira vezethetők vissza. Ezért kell kiemelten foglalkozni a gyülekezetek biblikus vezetésével, ami egyben a gyülekezetek biblikus működésének a záloga is. Ezért súlyponti kérdés a hívőkkel a biblikus gyülekezetvezetés megismertetése, valamint működési gyakorlatának bemutatása. Furcsa helyzet, hogy az apostolok és próféták, mint a gyülekezet építésének alapkövei nem illeszthetők bele a mai vezetési gyakorlatba. Miért fontos, hogy a vezetés kérdésében is biblikus látásunk ill. gyakorlatunk legyen?  Azért, hogy helyreálljon az Egyházban a biblikus gyülekezeti és gyülekezetvezetési minta, hogy leomoljanak a gyülekezetek közötti válaszfalak, és létrejöjjön egy Istentől való egység. Az építés sokszor bontást is igényel, mert ha az új felépítését valami akadályozza, azt előbb le kell bontani. Ez néha fájdalmas, de az előrehaladás miatt szükséges és fontos, hogy mindez szeretetben történjen meg.

1. A Szentlélek ajándékainak működése napjainkban

Nagyszerű dolog megtapasztalni azt a bibliai igazságot, hogy az apostoli kor nem fejeződött be az első apostolokkal, hanem azóta is tart. A Szentlélek ma is ugyanúgy munkálkodik, mint a kezdeti időkben. Ma is sok bizonyságot hallunk erről, és nap, mint nap személyesen is megtapasztalhatjuk.

Megmagyarázhatatlanok Istennek azok a csodái, amikor az első Pünkösdhöz hasonlóan betöltekezünk Szentlélekkel, és a lelki ajándékok működni kezdenek bennünk. Csak csodálni tudjuk Istent, amikor egy idegen – általunk nem tanult nyelven – kezdünk beszélni. Csodáljuk azt a bölcsességet, amivel egy – egy prófécián keresztül szól hozzánk. Csodáljuk, amikor imáink során valóságos gyógyulások történnek meg. Csodáljuk azt az erőt, örömöt és békességet, amit egyedül csak a Szentlélek tud adni.

Amikor először tapasztaljuk meg a Szentlélek ajándékainak működését életünkben, legszívesebben kirohannánk az utcára, és hangosan világgá kiáltanánk, hogy milyen megtapasztalásunk volt az Úrban.

Melyek ezek az ajándékok? Nagyon fontos ezeket ismerni ill. felismerni.

„A lelki ajándékokra nézve pedig nem akarom atyámfiai, hogy tudatlanok legyetek.”  1 Kor.12.1.

„A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben. Mindenkinek azonban haszonra adatik a Léleknek kijelentése:

– némelyiknek ugyanis bölcsességnek beszéde adatik a Lélek által;

– másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon Lélek szerint;

– egynek hit ugyanazon Lélek által;

– másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy Lélek által;

– némelyiknek csodatévő erőknek munkái;

– némelyiknek meg prófétálás;

– némelyiknek pedig lelkeknek megítélése;

– másiknak nyelvek nemei;

– másnak pedig nyelvek magyarázata

De mindezeket egy és ugyanaz a Lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, amint akarja.”  1Kor.12.4-11.

Az ajándékok működése – főleg kezdetben, a túlbuzgóság, a tapasztalat hiánya, valamint a biblikus alkalmazási szabályok ismeretének hiánya miatt – torzulásokat szenvedhet, zavarokat okozhat. Nem volt ez másként az első gyülekezetek idejében sem. Nem véletlen, hogy ilyen okok miatt már Pál apostol is szükségesnek látta, hogy egy formálódó, fiatal gyülekezetnek, mint amilyen a korinthusi is volt, elmagyarázza, hogyan működnek a Szentlélek ajándékai (1Kor.14.). Tehát számunkra is nagyon fontos, hogy ismerjük az erre vonatkozó igéket, és minden esetben az újjászületett elménk kontrollja alatt maradjunk.

Hiszen tudjuk, hogy a Szentlélek „az erő, a szeretet és a józanság lelke”. A tapasztalat szerint leggyakrabban a következő igékben leírtakat sértjük meg:

„Ha valaki nyelveken szól, kettő vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza meg; Ha pedig nincsen magyarázó, hallgasson a gyülekezetben; hanem magának szóljon és az Istennek. A próféták pedig ketten vagy hárman beszéljenek, és a többiek ítéljék meg.                                                                      1 Kor. 14.27-29.

Senki sem tévedhetetlen még akkor sem, ha Isten szól általa! Legyünk alázatosak, ugyanakkor bátorítsuk testvéreinket az ajándékok használatára;

Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a Lelki ajándékokat, leginkább pedig, hogy prófétáljatok.”   1 Kor.14.1.

A gyülekezet építése érdekében bíztat az Ige a prófétálásra. Bátorítsuk tehát testvéreinket a prófétálásra, de legyünk bölcsek annak kezelésében is. Csodálatos a Szentlélek örömének megtapasztalása; jó benne elidőzni. De csodálatos az is, amikor szolgálatunk során Isten ereje valóságosan megnyilvánul és csodálatos gyógyulások, szabadulások történnek.

Kik a karizmatikusak,

a karizmatikusság „problémái”

Akikben működnek a Szentlélek ajándékai (karizmák), azokra azt mondják ma, hogy „karizmatikus keresztyének”. A keresztyén egyben karizmatikus is, amilyen értelemben Jézus Krisztus (a felkent) is karizmatikus volt. Csak azok tudják tehát valóban követni Krisztust (valóban keresztyének), akikben működnek a Lélek ajándékai. Ezzel együtt, a Szentlélek ajándékainak működése ellenére, a karizmatikus mozgalmat is fenyegetik különböző veszélyek.

Egy látás

1994. nyarán, amikor napokon keresztül az Úr jelenlétében voltam, nagyon sok kijelentést adott, és adott egy szellemi látást is:

Nyílt látásban láttam a földgömböt, és rajta a kontinenseket és egy, az észak-amerikai kontinenstől Európán át Koreáig terjedő nagy áramlatot. Nagyon nagy volt, és a Szentlélek szellemi módon mutatta, hogy ez az a karizmatikus mozgalom, ami ma az egész világon megfigyelhető, de ebben a mozgalomban valami nincs a helyén. Ezt követően az Úr a laodiceai gyülekezetnek szóló intésre hívta fel a figyelmet.

“Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév; vajha hideg volnál vagy hév. Így, mivel lágymeleg (langyos) vagy, sem hideg sem hév, kivetlek téged az én számból. Mivel azt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem; és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen: Azt tanácsolom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne látszódjék ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg magad, hogy láss. Akiket én szeretek megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos azért és térj meg.” Jel. 3.15-19.

Később pedig a következő igékre mutatott rá a Szentlélek:

Nem mindenki, aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! Megy be a mennyek országába ; hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! Nem a te nevedben prófétáltunk-e, és nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nékik; sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem ti gonosztevők.” Máté 7.21-23.

Az egyik veszély tehát a Szentlélek erejében és a megtapasztalások örömében való elmerülés és vágyakozás az állandó megtapasztalásra olyannyira, hogy már nem a szolgálat, a cselekedetek és a gyümölcsök a fontosak, hanem maga a megtapasztalás öncélú élvezése. A tagok nagyon jól érzik magukat együtt a közösségben, de az evangelizálásra már nem vagy alig gondolnak, csak magukra. Ez a többnyire kellemes, jó hangulatú légkör később elsekélyesedik és visszacsúszik egyfajta langyosságba. „Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, építsünk itt három hajlékot, néked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet”- mondta Péter Jézusnak a megdicsőülés hegyén.

A másik veszély pedig a jelek és csodák túlzott hangsúlyozása. A Jelenések könyvében és a Máté evangéliumban leírt fenti igék kevésbé emlegetett igék, és ha átfutunk rajtuk, rögtön azt gondoljuk, ez nem rólunk szól, és sajnáljuk azokat az embereket, akiket így minősít Jézus válasza: ti gonosztevők.

Kik azok ma, akik a legtöbb csodát művelik Jézus nevében? Talán a „történelmi egyházak”-nak nevezett közösségek képviselői, akik a Szentlélek ajándékainak megnyilvánulásaitól idegenkednek, esetenként talán még ellene is szólnak? Ugye nem? Őket elsősorban a Szentlélek káromlásának veszélye fenyegeti, ha nem tudnak különbséget tenni a Szentlélek munkája és a gonosz szellemiségek (Sátán) munkája között, mint ahogy erről a

Máté 12.22-32-ben olvashatunk.

Azok a sok csodát és sok hatalmas dolgot Jézus nevében cselekvő emberek, akikről az Ige szól – és mint az igéből kiderül, sokan vannak ilyenek – ma nem lehetnek máshol, csak a nagy tömegeket vonzó karizmatikusnak nevezett keresztyén mozgalomban. Az Ige itt Jézus nevében megtörtént csodákról beszél, amelyekben Isten ereje valóságosan működik. A látható jelek, mint pecsét miatt ezek az emberek megingathatatlanok abban a hitükben, hogy ők Isten legnagyobb szolgái, s egyfajta „karizmatikus gőg” jellemzi őket. Ma is sok hívőt (és hitetlent is) vonzanak a jelek és a csodák, csakúgy, mint Jézus idejében, de Jézus nem kedvelte a jelkívánást.

„E gonosz és parázna nemzetség jelt kíván, és nem adatik néki jel, hanem csak Jónás próféta jele” Máté 16.4.

A karizmatikusnak nevezett mozgalomban természetes, és jogos az igény a különböző karizmatikus jelenségek és a csodák iránt, mert Jézus megígérte, hogy, aki hisz, azt ilyen jelek követik. Az Isten jelenlétének állandóan, valamilyen fizikai jelenségen keresztül történő megnyilvánulása iránti vágy sajnos az utóbbi időben egyfajta alapkövetelménnyé vált, és ha a gyülekezeti alkalmakon már nem dőlnek el az emberek, ha nem rázkódnak és nevetnek, akkor már mintha nem is lenne jelen a Szentlélek. Ilyenkor előfordul, hogy az igehirdetés elsődlegesen az ajándékok működésének gerjesztését szolgálja, és az alkalom egyfajta csodamutatvánnyá válik. Figyeljünk oda, hogy az eszközből ne legyen cél! Ne hagyjuk, hogy a tömeg vonzása, a jelek és a csodák megtévesszenek bennünket, és meglepődjünk majd az ítéletkor, mint az Ige szerinti, igen csak karizmatikusnak mondható emberek.

Ne hajszoljuk a csodákat! Isten alkotta a természeti törvényeket is, éppen azért, hogy rend legyen. Neki joga van esetenként ezen is változtatni (megállítani a napot az égen, ha a szükség úgy kívánja). Ha Isten az általa alkotott természeti törvények alól a különböző csodák által állandóan kivételt tenne, az azt jelentené, hogy nem tartja azt fontosnak, ezért nekünk sem kell komolyan venni, az pedig maga lenne a káosz .

 A lelki ajándékok célja

Az Isten szerint való karizmák jók, amelyek szolgálat munkájára adattak, nem pedig öncélból, vagy az öröm és a jó érzés állandó keresése céljából. A keresztyénség nem egy szellemi „body building”. Nem az erő és a külsőségek mutogatása a cél. Jézus felhívja a figyelmet, hogy ne a jelekre és a csodákra figyeljünk, mert azok félrevezethetnek, hanem a gyümölcsökre.

„A gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt, de romlott fa sem jó gyümölcsöt.” (szabadon idézve a Máté 7.18-20.).

Isten Igéje óv bennünket a veszélytől, csakhogy mi ezeket az Igéket szívesen átugorjuk. Lehet, hogy ezeket az intő szavakat nem olyan kellemes a fülünknek hallani, mint más, manapság sokat emlegetett Igéket. A teljes Írás Istentől ihletett, ezért vigyázzunk, hogy ne vegyünk el belőle, de ne is tegyünk hozzá!

Nem egyházak, felekezetek vagy gyülekezetek fognak üdvözülni, hanem felekezettől függetlenül, azok az emberek, akik cselekszik az Atya akaratát. Jézus megmondta, hogy csak kevesen találják meg a keskeny utat, és ez nem azt jelenti, hogy a világban élő emberek a pokolra mennek, aki pedig valamelyik gyülekezethez tartozik – kiváltképp, ha karizmatikus – akkor az üdvözül.

A fenti Máté idézetből látjuk, hogy nem a bennünket kísérő jelek a biztos garancia arra, hogy üdvözülünk! Szörnyű lenne, ha olyan meglepetés érne bennünket az ítélet napján, mint amiről az Ige ír! Hiába mentegetőzünk majd: De hát Uram! Én a te nevedben prófétáltam, ördögöket űztem, és sok más hatalmas dolgot cselekedtem!

2. Miről ismerni meg a keresztyént?

Sokféle felekezet és mozgalom van napjainkban és igen nehéz eligazodni közöttük; vajon melyik az igazi és ki az igazán keresztyén? Mik azok a jegyek, amelyek alapján félreérthetetlenül meg lehet állapítani, hogy valaki keresztyén?

– a biztos bibliai ismeret?

– józan, vallásos normák szerint való élet?

– az órákig tartó imádkozás naponta, esetenként még az utcán is, Bibliát hordozva?

– a jelek, amelyek a Biblia szerint követik a hívőket?

Azok a jegyek, amelyek alapján valakit meg lehet különböztetni másoktól, azok olyan jegyek, amelyekkel mások nem rendelkeznek. Így a keresztyének is rendelkeznek olyan tulajdonságokkal, amelyekkel csak és kizárólag ők rendelkeznek. Ez nagyon fontos kérdés napjaink kusza vallási világában.

Mi az tehát az Ige szerint, amiről félreérthetetlenül meg lehet ismerni a keresztyéneket?

Jézus mondja:

„Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.” Ján. 3.34-35.

Jézus szerint van egy dolog, amiről mindenki megismeri az Ő tanítványait (vagyis a Jézust követő keresztyéneket) és ez pedig az az Isten szerint való szeretet, amellyel a keresztyének szeretik egymást. Ez egy olyan szeretet kell, hogy legyen, ami mindenkinek feltűnik. Ez a szeretet nem érzelmeken vagy szimpátián alapul, hanem egy hamisíthatatlan, mások által utánozhatatlan viselkedési mód.

Hol ír erről a szeretetről és annak jellemzőiről az Ige?

„A Lélek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztuséi a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Ha Lélek szerint élünk, a Lélek szerint is járunk. Ne legyünk hiú dicsőség kívánók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők.”  Gal. 5.22-26.

Látjuk tehát, hogy az a szeretet, amiről Pál apostol beszél a bennünk munkálkodó Szentlélek gyümölcse. Erre csak azok az újjászületett keresztyének képesek, akik a Lélek szerint élnek és járnak.

A korinthusi gyülekezet tagjairól írja Pál apostol:

„Semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködtök, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak megjelenését.”  1 Kor. 1.7.

Mit jelent ez? Azt, hogy ebben a gyülekezetben minden kegyelmi ajándék működött.

A Szentlélek által adott ajándékok nem természetes emberi képességek, hanem Istentől származó (természetfeletti) képességek. Ezek a kegyelmi ajándékok kivétel nélkül működtek a korinthusi gyülekezetben. Jó lenne, ha ez ma is sok gyülekezetben így lenne! Volt azonban néhány probléma a korinthusi gyülekezetben is az ajándékok használatával kapcsolatban, mint ahogyan az, ma is előfordul. Jónak látta ezért Pál apostol az ajándékok használatával kapcsolatos szabályokat lerögzíteni ill., meghatározni az ajándékok, a szolgálatok és a gyümölcsök közötti kapcsolatot. Jó, ha erre mi is odafigyelünk, mert ezek a mi okulásunkra is szolgálnak.

Nagyon jó dolog, ha az ajándékok működnek, ennek Pál apostol is nagyon örült. De nem szabad elfelejteni, hogy ezek az ajándékok szolgálat munkájára, Krisztus testének építésére adattak és nem más célból.

Az ige azt mondja:

„Igyekezzetek pedig a hasznosabb ajándékokra. És ezen felül még egy kiváltképpen való utat mutatok néktek.” 1 Kor. 12.31.

Mi az, ami az ajándékok felett áll és azoknál is fontosabb? Az Ige alapján, az Isten szerint való szeretet:

„Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs én bennem, olyanná lettem, mint zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani és minden titkot, és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükből, szeretet pedig nincs én bennem, SEMMI VAGYOK. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen énbennem, semmi hasznom abból.

A szeretet

– hosszútűrő, kegyes,

– a szeretet nem irigykedik,

– a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.

– nem cselekszik éktelenül,

– nem keresi a maga hasznát,

– nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt.

– nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal;

– mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.

A szeretet soha el nem fogy, de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek; vagy akár nyelvek, megszűnnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik.

Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a lelki ajándékokat, leginkább pedig, hogy prófétáljatok.”  1  Kor. 13.1-14.1.

Mit jelentenek a Károlyi fordítás régies szavai? Azt, hogy beszélhetünk nyelveken, prófétálhatunk, a hit ajándékával csodákat tehetünk, jótékonykodva szétoszthatjuk összes vagyonunkat, de mindez nem ér SEMMIT, ha nincs bennünk szeretet. Azt, hogy van – e bennünk szeretet, könnyen leellenőrizhetjük az alapján, hogy mennyire jellemzőek ránk azok a tulajdonságok, amelyeket Pál apostol a szeretet jellemzőjeként felsorolt. Ezek azok a tulajdonságok, amelyekről megismernek bennünket, keresztyéneket az emberek. Ez az, amit a Sátán nem tud utánozni, mert ennek a Szentlélek a forrása. A természetfeletti ajándékok azért nem megkülönböztető jelei a keresztyéneknek, mert ilyeneket a Sátán is tud produkálni.

„Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek annyira, hogy elhitessék, ha lehet a választottakat is.” Máté 24.24.

„És nagy jeleket tesz annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek láttára. És elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, amelyek adatának néki, hogy cselekedje a fenevad előtt; azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét.”  Jel. 13.13-14.

Láthatunk bőven példát az Igében a Sátán ereje által való csodatevésre. Emlékezzünk csak arra, hogy az egyiptomi fáraó varázslói is kígyóvá változtatták a botot ugyanúgy, ahogyan Mózes és a Baál papok is prófétáltak. Ezért nem lesz ez másképpen az Antikrisztus útját előkészítő hamis próféta esetén sem.

Látjuk tehát, hogy a jelek könnyen megtéveszthetnek (még a választottakat is!) Önmagukban nem ismertető jegyei a keresztyéneknek, hanem csak jelek, amelyek követik a hívőket.

„Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik; az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak… ”

„Azok pedig kimenvén prédikálnak mindenütt, az Úr együtt munkálkodik velük és megerősíti az igét jelek által, amelyek követik őket. Ámen! ”  Márk 16.17-20.

Isten felkeni az Ő igéjét, és jelekkel bizonyságot tesz róla. Legyünk viszont éberek, mert hasonló jelekre a Sátán is képes és a félrevezetés eszközéül használja azokat. Csak egyetlen dolog van, ami félreismerhetetlenül megkülönbözteti a keresztyéneket, mind a világi emberek testies ill. érzéki viselkedésétől, mind pedig az okkult praktikákat gyakorló, esetenként jó szándéktól vezérelt emberek viselkedésétől, és ez pedig a Szentlélek gyümölcse: a szeretet.

A testies, érzéki világunkban, ma feltűnően nagy a türelmetlenség, az irigység, a gőg és büszkeség, az anyagi javak hajszolása, az éktelen, sokszor brutális cselekedetek, a harag, a hamisság (hazugság, csalás) és káröröm. Ha mi keresztyének egy ilyen korban, ahol már nagyon látszanak az utolsó idők jelei, meg tudjuk teremni a Lélek gyümölcsét a szeretetet, akkor mindenképpen feltűnő jelenségek (lámpások) leszünk, amit nem lehet nem észrevenni. Azok a testies, érzéki emberek, akik semmit nem tudnak felfogni és érzékelni a szellemi dolgokból, azok is észre fogják venni, hogy olyan viselkedést tapasztalnak a keresztyéneknél, amire testiességüknél fogva ők képtelenek. Ilyen egyszerű, mindenki által érzékelhető dolgokat talált ki Isten arra, hogy a keresztyénséget kívánatossá tegye, és az embereket megtérésre indítsa.

Ez volt az oka, amiért Jézus új parancsolatot adott tanítványainak, hogy egymást úgy szeressék, ahogyan Ő szerette őket. Ez az új parancsolat ma is érvényes, mert senki sem adhat újabb parancsolatot. Van azonban, aki nem nyugszik és próbálkozik. A Sátán az, aki azt akarja, hogy elsősorban a jelekre és a csodákra figyeljünk, és a szeretet háttérbe szoruljon, mert arra ő nem képes. Így készíti elő az Antikrisztus útját, sokakat megtévesztve, ha lehet még a választottakat is.

Legyünk éberek, ne hagyjuk magunkat megtéveszteni! A keresztyénség nem egy alternatív szellemi mozgalom, hanem az Isten ismeretére, a személyes bűnök felismerésére eljutott, és a bűnök terhétől Jézus Krisztus által megszabadult, újjászületett, és Isten akaratát cselekvő hívők közössége.

Az igazságot követvén szeretetben

Az IGAZSÁG, amiről a Biblia ír, minden esetben egy abszolút igazság. Jézus azt mondja:

Én vagyok az út, az igazság és az élet …”    Ján. 14.6.

A Biblia, mint Isten írott igéje a minden esetben létező igazságról beszél, és ez az igazság Jézus Krisztus, a testté lett Ige, aki azt mondja:  „ … azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az IGAZSÁG – ról.” Ján.18.37.

Isten azt akarja: „hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson ”  1 Tim. 2.4.

Mit tegyünk hát?

„… Hanem  keressétek először Istennek királyságát, és az ő igazságát …”  Máté 6.33.

Az igazságot tehát keresni kell. Milyen az igaz ember a Biblia tükrében?

– a törvényt betölti   – Róm. 2.13.

– az Úr mellette van  – 2 Krón. 19.11.

– az Úr áldottja – Zsolt. 5.13.

– bátor, mint az ifjú oroszlán  – Péld. 28.1.

– Isten felkentje  – Zsolt. 45.8.

Az igaz ember Isten királyságának állampolgárává válik. Ez az állapot örömmel és békességgel tölti el az embert. Ez azt jelenti, hogy most már teljesen problémamentes lesz az életünk? Nem! Életünk folyamán Isten sok próbának alávet bennünket, hogy megvizsgálja kitartásunkat:

– az Úr az igazat megpróbálja  – Zsolt. 11.5.

sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti – Zsolt. 34.20.

– boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért -Máté 5.10.

Miért esik olyan ritkán szó manapság – még keresztyén körökben is az igazságról? A Bibliában az egyik leggyakrabban előforduló szó az igazság. A mindennapi keresztyén életben sokszor úgy tűnik, hogy – emberi kellemetlenségeket elkerülendő, nem Istentől vett, esetenként a bűnt is elnéző  „szeretetet”- be menekülve – kikerüljük az igazságot, és ezáltal a hamisság csapdájába esünk.

Mi a kapcsolat az igazság és az Isteni szeretet között? Hogyan lehet egyidejűleg betölteni az igazságot és megmaradni a szeretetben is?

A szeretet nem mindig örvendetes:

„akit szeret az Úr megdorgálja, megostoroz pedig mindenkit, akit fiává fogad…” – Zsidó 12.6-8.

Mindez a mi érdekünkben történik, azért, hogy ne korcsok legyünk, hanem fiak. Emlékezzünk arra, hogyan verte ki Jézus a kufárokat, a jeruzsálemi templomból, mert mint mondta: „a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem.” – Ján. 2.17.

Emlékezzünk továbbá arra, hogyan beszélt Jézus az őt állandóan kísértő farizeusokhoz:

„Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok ” – Máté 23.15.

„Jaj néktek vak vezérek ” – Máté 23.16.

„Bolondok és vakok ”  – Máté 23.17.

Ha az igazságot ilyen nyíltan, és nyersen kimondaná ma egy keresztyén, azonnal azt mondanánk: Ez nagyon goromba és szeretetlen volt! Az igéből azonban kitűnik, hogy ez is beletartozik az isteni szeretetbe, hiszen maga Jézus cselekedett így.

Jézus azt mondta: „amint én szerettelek titeket, úgy  szeressétek ti is egymást ” – Ján.13.34.

Az igazság és a szeretet közötti kapcsolatot az alábbi igék teszik érthetővé:

Én vagyok az út, az igazság és az élet … ” – Ján. 14.6.

„minden dolgotok szeretetben menjen végbe” – 1 Kor. 16.14.

az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban ” – Ef. 4.15.

Aki nincs az igazságban az egyben azt is jelenti, hogy hamisságban van! Az igazság kimondásának fontosságát és az azzal járó problémákat leginkább a próféták szolgálatán keresztül érzékelhetjük. Tudjuk, hogy Istennek kedves emberei a próféták, akiknek szolgálata az igazság kimondása, ezért általában nem a legkedvesebb, legnépszerűbb emberek. Tudjuk, hogy az Ószövetség idején milyen sokat szenvedtek, sőt rendszerint, a saját népe ölte meg őket.

„Jeruzsálem,  Jeruzsálem! Ki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti kis csirkéit szárnya alá; és te nem akartad.” Mát. 23.37

Az igazság hirdetésére – ahogyan régen, úgy ma is  – kiválaszt és felken Isten embereket. Ahogyan akkor ellenálltak az emberek az igazságnak és megölték a prófétákat, ne gondoljuk, hogy ma ez másként lenne. Érett keresztyénként meg kell tanulnunk az intést vagy feddést örömmel fogadni, mert az a mi javunkra van. A harag és neheztelés, vagy a próféta „megölése” nem Isten szerint való reakciók a számunkra nem örvendetes igazságra.

  3. El lehet-e veszíteni az üdvösséget?

Isten elhív bennünket, de vigyáznunk kell, hogy mindvégig megálljunk, és valami módon időközben méltatlanná ne váljunk, mert „aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül.” – Máté 4.13.

Nagyok a kísértések, és ez alól Pál apostol sem volt kivétel. Így ír erről az  1 Kor. 9.24-27. versekben:

„Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató: azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom és szolgává teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek.

Saul király példája, a méltatlanná válás esete

Vizsgáljuk meg egy kicsit részletesebben, milyen veszélyek fenyegetnek bennünket, ami miatt – jóllehet Isten elhívott bennünket – később mégis méltatlanná válhatunk.

Jó példa erre Saul, Izrael első királya, akinek története lehetőséget ad, hogy részletesen tanulmányozzuk a méltatlanná válás esetét. Saul királyt Isten hívta el Sámuel által és fel is kente, sőt még a prófétákkal együtt is prófétált, de később a test megsanyargatásában vereséget szenvedett és Isten ezért elvetette őt. Nézzük meg kicsit részletesebben, hogyan és miért történt mindez:

„És monda Sámuel Saulnak: Engem küldött el az Úr, hogy királlyá kenjelek fel téged az ő népe, az Izrael felett; most azért figyelj az Úr beszédének szavára. Így szól a Seregek Ura: Megemlékeztem arról, amit cselekedett Amálek Izraellel, hogy útját állta néki mikor feljőve Egyiptomból. Most azért menj el és verd meg Amáleket, és pusztítsátok el mindenét; és ne kedvezz néki, hanem öld meg mind a férfit, mind az asszonyt; mind a gyermeket, mind a csecsemőt; mind az ökröt, mind a juhot; mind a tevét, mind a szamarat. …

„ … Saul pedig megveri Amáleket Havilától fogva egészen addig, amerre Súrba mennek, mely Egyiptom átellenében van. És Agágot az Amálekiták királyát elfogta élve, a népet pedig mind kardélre hányta. Saul és a nép azonban megkímélte Agágot és a juhokat, barmoknak és másodszülötteknek javát; a bárányokat és mindazt, ami jó volt, nem akarták azokat elpusztítani, hanem ami megvetett és értéktelen dolog volt, mindazt elpusztították. Akkor szólt az Úr Sámuelnek, mondván: Megbántam, hogy Sault királlyá tettem, mert eltávozott tőlem, és beszédeimet nem tartotta meg. Sámuel pedig felháborodik és kiált az Úrhoz egész éjszaka. És korán felkel Sámuel, hogy találkozzon Saullal reggel; és hírül adják Sámuelnek, ezt mondván: Saul Kármelbe ment, és emlékoszlopot állított magának; azután megfordult, és tovább ment és lement Gilgálba.” –  1 Sám. 15.11-12.

Saul ismerte Isten akaratát, de nem a szerint cselekedett:

– Isten kifejezett akarata ellenére nem hallgatott az Úrnak szavára; megkímélte Agágot és az állatok javát, mert a népnek akart tetszeni,

– türelmetlen volt, nem győzte megvárni Sámuelt és bemutatta helyette az áldozatot (más szolgálatába állt),

– emlékoszlopot állított magának a győzelem után, saját magának adva a dicsőséget,

– Sámuel intése ellenére magyarázkodni kezdett, és nem akarta beismerni bűnét.

Tudjuk, bár Isten elvetette Sault mint királyt, és Dávid személyében jobbat, kedvesebbet választott magának, Saul még évekig király maradt, mint ma is sokan szolgálatban maradnak, annak ellenére, hogy Isten már elvetette őket.

Saul király történetének üzenete számunkra

Ugye sok mai problémára ráismerünk, miközben a történetet olvassuk? Amikor Isten megmutatja, hogy mit kellene tennünk, de nincs bátorságunk ahhoz, mert úgy gondoljuk, sokaknak nem fog tetszeni, megsértődnek, talán el is mennek a gyülekezetből.

Fel kell tennünk a kérdést önmagunknak: Hol állok most? Mire hívott el Isten? A helyemen vagyok-e, vagy más helyét foglalom talán el?

Vagy Isten már engem is elvetett, csak eddig még nem vettem észre? Talán nincs bátorságom bevallani és megbánni bűneimet, és csak magyarázkodok?

Én milyen emlékoszlopot állítok magamnak? Miénk, netalán enyém a legjobb gyülekezet!

Milyen módon reklámozzuk magunkat, a dicsőséget magunknak adva? (Zászló, címer, induló, feliratos trikók, évfordulók megünneplése stb.)

Én vagyok a legjobb, a legeredményesebb pásztor, gyülekezetvezető!  Én vagyok a legjobb dicsőítésvezető! Azén igehirdetésemet szereti a legtöbb ember! Én vagyok a legjobb szólóénekes, a legjobb zenész!

Ismerősek ezek a kérdések, állítások? A Laodiceai levél ezt írja:

„Azt tanácsolom neked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne látszódjon ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg a te szemedet, hogy láss. Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem: Légy buzgóságos azért és térj meg. ”

Láthatjuk mennyire fontos, hogy a helyünkön legyünk, a saját szolgálatunkban álljunk és teljesítsük az Atya ránk vonatkozó akaratát.

Mit tegyünk tehát?

– térjünk meg a bűneinkből,

– töltekezzünk be, ill. újból Szentlélekkel,

– keressük az Atya ránk vonatkozó akaratát, és maradéktalanul teljesítsük azt,

– kívánjuk a lelki ajándékokat, de leginkább, hogy prófétáljunk, (ne csak magunkat, hanem a gyülekezetet is építsük)

– teremjük a Lélek gyümölcsét, (cselekedeteinkben legyenek a gyümölcsök nyilvánvalók)

Mik ezek a gyümölcsök?

– Az Isteni szeretet: az 1 Kor. 13. szerint

– Az öröm: Mi kell, hogy az öröm forrása legyen?

„ Íme adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok és az ellenség minden erején; és semmi sem árthat néktek, de azon ne örüljetek, hogy a lelkek néktek engednek; hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben. ”  Luk. 10.19-20.

Békesség, béketűrés:

De nem úgy, ahogy a világ adja. Tudnánk mi is a börtönben, kalodába zárva Istent dicsőíteni, mint ahogyan Pál és Silás tette?  –   Csel.16.23 – 25.

– Jóság: A hitünk mellé minden esetben jó cselekedetek párosulnak?

Hűség: Mennyire tudunk nap, mint nap az Atya akaratához hűek maradni? Ki tudunk tartani minden megpróbáltatás ellenére Isten mellett, a gyülekezetünk és a testvérek mellett?

– Szelídség: Jézus a kiküldött tanítványoknak mondta:

„Legyetek szelídek, mint a galambok … ”

Úgy viselkedünk mi is, világba kiküldött tanítványként, mint a galambok? Tanítványok vagyunk egyáltalán a szó biblikus értelmében Isteni hatalommal felruházva, vagy csak gyülekezeti tagok?

– Mértékletesség: Ne essünk túlzásokba, mert ezek gyermekbetegségek. Kérjünk bölcsességet Istentől.

                         4. Az Egyház helyzete, vezetése ma

Az Egyház mai helyzete mindannyiunk által ismert. A legkülönbözőbb címeket viselik az egyházi elöljárók, ami egyben az alá és fölérendeltségi viszonyokat, hatalmi viszonyokat, alávetettséget fejeznek ki. Az Egyháznak az állammal történt egyesülése során – hatalmi és az államegyházak kialakulásának hatására – az elmúlt évszázadok alatt a világban szokásos szervezeti formák alakultak ki az egyházban is, ami megkönnyítette és ellenőrizhetővé tette az egyház irányítását.

Manfred Haller a következőképpen ír az egyház helyzetéről:

„A keresztyének nagy többsége a nagyobb vagy kisebb egyházak, közösségeknek, csoportoknak, szektáknak valamelyikéhez tartozik, melyeknek száma meghaladja az ezreket. Ennek a Földnek messze a legtöbb falujában és városában, ahol keresztyének laknak, van két vagy több helység, amelyekben keresztyének ún. gyülekezetekben találkoznak; és még ott is, ahol csak „egy gyülekezet” létezik, ott sincs szó egy helyi gyülekezetről, hanem csak valamelyik egyház vagy közösség egy helyi képviseletéről. Mindegyike ezeknek a helyi „gyülekezeteknek” egy helység fölötti szövetséggel van összekapcsolva, melynek a nevét viseli és, melyet reprezentál……Ezek a helyi csoportok az által a szervezet, vagy mozgalom által vannak irányítva, amelyhez tartoznak. Hogy jött létre ez a szétforgácsolódás? Az egyháztörténelem azt mutatja, hogy a legtöbb egyház és közösség mozgalmakra és egyéniségekre vezethető vissza, melyeket Isten egy bizonyos időpontban támasztott és melyekre szüksége volt. Ezek a férfiak és asszonyok gyakran azt a feladatot kapták, hogy a feledésbement igazságokat újra világosságba emeljenek, és tették ők ezt az ő egész életük átadásával. Isten odaállt az ő szolgálatuk mellé és sokakat hozott őáltaluk új kapcsolatba Önmagával. Az ő szolgálatuk által összegyűltek olyan emberek, akik hozzájuk csatlakoztak, mert ők valamilyen módon megfelelő segítséget kaptak tőlük. Minden mai felekezet alapjául egy bizonyos meghatározott ismeret, tapasztalat, tanítás szolgál, amit az ő alapítójuk hirdetett és tanított, amit képviselni, megőrizni, és szükség esetén megvédeni is elkötelezettnek érzik magukat. Ezeknek a felekezeteknek mindegyike megkísérli ezek mellett az „eredeti” sajátosságok mellett az evangéliumot többé vagy kevésbé bibliai módon hirdetni, és a gyülekezetet működtetni.

Ha összehasonlítjuk a gyülekezetről szóló újszövetségi bizonyságot a felekezeti „gyülekezetek” sokféleségével, akkor szilárdan állíthatjuk, hogy azok mindegyike megegyezik valamiben, azoknak egyike sem Krisztust reprezentálja a helységben, ahol laknak, hanem a saját munkájukat, vagy az ő szervezetüket, az ő tapasztalatukat, ismereteiket, melyek az ő keletkezésükhöz vezettek.

Watchman Nee a következőképpen ír az egyház helyzetéről:

„Ma nikolaiták vannak az egyházban és a keresztyénség júdaizmusba süllyedt. Az Úr azokat szereti, akik visszautasítják a közbenjárók osztályát. Akiket vérével megmosott, azokat a szellemi ügyek közvetlen részesévé tette. A gyülekezet csak ezen az alapon állhat, másképpen júdaizmussá lesz.”

„…A római katolikus egyházban papi rendszer van, az anglikán egyházban klerikális rendszer és a független egyházakban pásztori rendszer. Mindegyikben megtaláljuk a közbenjáró rendet, amely szellemi ügyekben illetékes. Isten azonban olyan Egyházat akar alapítani, amelyben közvetlenül hirdetheti az evangéliumot, közbenjáró rend nélkül. Nem lehet igaz egyház az, amely szertefoszlik, ha a teljes evangélium érvényre jut benne.”

„…A Biblia csak testvéreket ismer. Van pásztori adottságú ember, de nincs lelkipásztori rendszer. A lelkipásztori rendszer már emberi tradíción alapul.

„…A királyok és államfők nem hallgatnak a nép szavára; de azt igénylik, hogy mások hallgassanak rájuk. A politikában királyok akarnak lenni; a vallás dolgaiban szintén királyok akarnak lenni. Ennek eredményeképpen jön létre az államegyház. A nép pedig nem kérdezi mi az igaz Egyház a Biblia szerint. Nem tudakozták a Bibliában, hogy Isten akarata szerint való-e az államegyház. A független egyházak szintén így álltak elő később. Megalakulásuk egy bizonyos tan kifejtésének volt következménye. Megalakult egy egyház, mert valaki a felnőtt keresztségben látta meg az egyház lényegét; a presbiteri egyház azok között, akik a presbiteri rendszert vallották alapvető tanításnak. Az új egyházak megalakulása nem abból következett, hogy meglátták a Gyülekezet lényegét; egy – egy tanrendszernek megfelelően alakult egy – egy egyház.

Hasonlóan ír az egyház helyzetéről William MacDonald is:

„ …becsületesen szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy a hivatásos papság vagy fölszentelt és alkalmazott lelkész fogalmával az Újszövetségben nem találkozunk. Sehol sem olvasunk arról, hogy egyetlen ember nyert volna felhatalmazást a (helyi) gyülekezet vezetésére.

Így tehát a lelkipásztorok vagy lelkészek felavatott, különleges osztályának gondolata nemcsak hogy nem indokolható az Újszövetséggel, hanem meggyőződésünk szerint ellentmond annak.

Először is megsérti az egyetemes papság alapelvét (1 Péter 2.5-9.). Az Ószövetségben létezett férfiaknak bizonyos osztálya, amely közvetített Isten és a nép között. A keresztyénségben azonban minden hívő ember pap, a papsággal kapcsolatos valamennyi előjoggal és felelősséggel. Az egyszemélyes rendszer alapelve gyakorlatilag elnémítja az imádást és megakadályozza a hívők papi szolgálatát.

Másodszor magakadályozza a gyülekezetben a kegyelmi ajándékok szabad gyakorlását (1Kor 12, 14), amennyiben a szolgálatot önkényesen egyetlen hivatásos személyre vagy személyek csoportjára korlátozza. Továbbá a keresztség és úrvacsora kiszolgálását is korlátozza, holott az írástól idegen az ilyen megkülönböztetés….

Az egyszemélyes papság ezenkívül azzal a veszéllyel is jár, hogy az emberek egy ember és nem az Úr neve köré gyülekeznek össze. Ha egy ember képezi a vonzerőt a helyi gyülekezetben, akkor az a vonzerő azonnal megszűnik, mihelyt az illető eltávozik. Ha viszont a szentek azért gyülekeznek egybe, mert köztük van az Úr, akkor is hűek maradnak – Őérte.

Ha elvben nem is, de a gyakorlatban a hivatásos papság nagyban hozzájárult annak az igazságnak az elhomályosodásához, hogy Krisztus a Gyülekezet Feje. (Ef.1.22.) Egyes esetekben ezt nyíltan tagadják is. Arra az állításra, hogy a mai hivatásos papság megfelel az újszövetségi gyülekezeti vezetőknek, az a válaszunk, hogy az Újszövetségben egy-egy gyülekezetnek mindig több vezetője volt (püspökök, felvigyázók, vének), nem csupán egyetlen személy irányította egy vagy több gyülekezet életét.

Látjuk tehát nagy áttekintésben – hála Manfred Haller, Watchman Nee és William Mac Donald igei tisztánlátásának – az egyház mai helyzetét. Ezt az Egyházat ma, mint látjuk nikolaiták – hamis apostolok- irányítják:

„De amit cselekszem, cselekedni is fogom, hogy elvágjam az alkalmat az alkalomkeresők elől; hogy amivel dicsekszenek, olyanoknak találtassanak abban, mint mi is. Mert az ilyenek hamis apostolok, álnok munkások, akik a Krisztus apostolaivá változtatják át magukat. ” – 2 Kor. 11.12-13.

„Tudom a te dolgaidat, és a te fáradságodat és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket; …

De az megvan benned, hogy a Nikolaiták cselekedeteit gyűlölöd, amelyeket én is gyűlölök. – Jel. 2.2-6.

5. A helyi gyülekezet

Sok szó esik nap, mint nap, mind hívő hétköznapjainkban, mind a Bibliában a gyülekezetről. A gyülekezet Isten legfontosabb alkotása itt a Földön, a gyülekezetről azt írja az Ige, hogy az a Krisztus Teste. Akkor, amikor olyan sokszor használjuk ezt a szót és beszélünk róla, sőt az Ige is nagyon gyakran beszél a gyülekezetről, tisztában vagyunk valójában mi a gyülekezet? Úgy gondoljuk, hogy ez olyan természetes: a hívőknek egy csoportja gondoljuk, akik hisznek Istenben. Annyi különböző szervezet van ma a világban és az Egyházban egyaránt. Mi a különbség egy szervezet és egy gyülekezet között? Nézzünk erre igei példákat és néhány idézetet Krisztus olyan szolgáitól, akik világosságra jutottak ebben a kérdésben.

 A részekre osztott Krisztus

„Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképpen szóljatok, és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben. Mert megtudtam felőletek atyámfiai a Kloé embereitől, hogy versengések vannak köztetek. Azt értem pedig, hogy mindenitek ezt mondja: Én Pálé vagyok, én meg Apollósé, én meg Kéfásé, én meg Krisztusé. Vajon részekre osztatott-e a Krisztus? Vajon Pál feszíttetett-e meg érettetek, vagy a Pál nevére kereszteltettetek-e meg?” – 1 Kor. 1.10-13.

„Tejnek italával tápláltalak titeket és nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna meg, sőt még most sem bírjátok meg: Mert még testiek vagytok; mert amikor irigykedés, versengés és visszavonás van köztetek, vajon nem testiek vagytok-e és nem ember szerint jártok-e? Mert mikor egyik ezt mondja: Én Pálé vagyok; a másik meg: Én Apollósé; nem testiek vagytok-e? Hát kicsoda Pál és kicsoda Apollós? Csak szolgák, kik által hívőkké lettetek, és pedig amint kinek-kinek az Úr adta. Én plántáltam, Apollós öntözött; de az Isten adja a növekedést. Azért sem, aki plántál nem valami, sem aki öntöz; hanem a növekedést adó Isten.” – 1Kor. 3.2-7.

Látjuk, hogy az egy személy köré való csoportosulás, már az első Újszövetségi gyülekezeteknél is megjelent, és a szakadás előidézőjének forrásává vált, ami ellen Pál apostol nagyon erélyesen fellépett.

Hány „Pál ” és „Apollós” van ma az Egyházban, akik maguk köré gyűjtik a híveket és egy-személyben, élére állva irányítják a „rájuk bízott nyájat”. Személyes befolyásukat érvényesítve, országos, sőt nemzetközi szervezeteket hoznak létre, igeellenesen szétszakítva még az egy városban élő újjászületett hívőket is, különböző néven nevezett szervezetekbe tömörítve őket. Ez egy korinthusi állapot. Figyeljük meg! A Bibliában csak ilyen neveket találunk: korinthusi, efézusi, … gyülekezet; Pál apostol, Filep evangélista, efézusi vének.

               A helyi gyülekezet, mint Krisztus Teste

Jézus sokszor beszél példázatokban, és olyan teremtett dolgokra hivatkozik szellemi dolgok magyarázatánál, amelyek mindenki által jól ismertek és nagyon találóak. A gyülekezetet az emberi testhez hasonlítja, a gyülekezeti tagokat pedig a test részeihez (szem, láb, kéz, fül). A gyülekezetet az Ige Krisztus Testének nevezi. Sok mindent érthetővé tesz ez számunkra, ha egy kicsit utána gondolunk.

Az emberi közösségek valaki által irányítva, valamilyen forma szerint szerveződnek, szervezetekbe tömörülnek. Ezeknek a szervezeteknek az a fő jellemzője, hogy valaki (természetes személy) egy ember a szervező, és rendszerint maga köré (maga alá) szervezi a szervezetet, ahol természetesen a szervező lesz a vezető (főnök). Ezeket a szervezetek mindig a főnökök irányából: felülről-lefelé szervezik és irányítják. A fej ezekben a szervezetekben mindig egy ember, aki azt a szervezetet létrehozta. Minél nagyobb egy szervezet annál nehezebben irányítható, annak összefogására ezért egy ember már nem elegendő. Így szükségessé válik, hogy a főnök alatt is legyenek további főnökök, ahogy ez a szervezeteknél van. Ezt a mintát – emberi természetünkből adódóan – a könnyű irányíthatóság és kézben tarthatóság (kontrollálhatóság) miatt az „Egyház” is átvette, aminek a Sátán nagyon örül, mert így Krisztus helyett a fej szerepét ember vette át. Az ilyen típusú egyházi szervezetek, ahol 2-5 szinten egymás alá rendelve emberek a főnökök, nem Igei és ezért nem is töltheti be azt a szerepet, amit Isten az Egyháznak szánt.

Az Egyház Krisztus Teste, ami nem szervezet, nem emberek, hanem Isten alkotása. Az Egyház organizmus, mint a test, a testileg nem látható valódi Fej, Jézus Krisztus alá szerveződve, a Szentlélek által.

Nézzük, mit írnak Isten különböző szolgái a gyülekezetről, mint Krisztus Testéről.

Manfred Haller írja:

Ti pedig a Krisztus Teste vagytok – írta Pál a Korinthusiaknak, és ez alatt minden hívőt értett, akik Korinthusban laktak. A levél Istennek Gyülekezetéhez volt címezve, mely Korinthusban van. Ezáltal érthetővé lesz, hogy a Korinthusban lévő Gyülekezet és Krisztus Teste egy és ugyanaz. Isten Gyülekezete Korinthusban azonos Krisztus Testével Korinthusban. A test a konkrét, kézzel fogható lénye részünknek. Ha a Gyülekezetet, mint Krisztus Testét meghatározzuk, ez azt jelenti, hogy az a nem látható Úr Jézusnak a konkrét, kézzelfogható és látható megjelenése. Nincs láthatatlan Gyülekezet. Az egész Új Testamentumban a Gyülekezet általában egyetlen alakban jelenik meg: mint helyi Gyülekezet, mint mindazoknak az összessége, akik egy bizonyos helyen Krisztusból és Krisztusban vannak. A Biblia a Gyülekezetnek csak egy definícióját ismeri: Krisztus minden mindenkiben. Ez érvényes Jeruzsálemre, Antiochiára, Efézusra, Korinthusra, Rómára, stb.-ahol mindig is léteztek Gyülekezetek. Ez ugyanúgy érvényes ma is ezen a Földön minden helyen. A Gyülekezet egy szellemi valóság, amely nincs alávetve „történelmi fejlődés”-nek. Éppúgy, mint ahogy Krisztus „tegnap, ma és holnap ugyanaz”, a Gyülekezet is mindig ugyanaz, mert az Ő teste az Krisztus maga az újjászületett emberekben. Az ún. „keresztyénség történelmi fejlődése” a hústestnek, a természeti embernek, a régi Ádámnak a története.

Watchman Nee a következőképpen ír:

„A keresztyének egységének Krisztusban kell megvalósulni. Ezért fokozottan tanulmányoztuk a Bibliát. Egyre világosabbá lett előttünk, hogy ami túlterjed a helység határán, az nem gyülekezet, és ami nem tölti be a helység határát, az sem gyülekezet.”

Kemény, kijózanító igazság az, amit Watchman Nee kimond. Ez azt jelenti, hogy Bibliai értelemben, egy helységben Istennek csak egy – csak is egy – kihívott (megtért emberekből álló) gyülekezete van. Ebből adódik az is, hogy az a közösség, ami több helységre kiterjed és gyülekezetnek vagy „egyház”- nak nevezi magát, igei értelemben nem gyülekezet és nem is egyház, hanem csak szervezet. Isten akarata az, hogy ne szervezetek, hanem gyülekezetek jöjjenek létre.

Érdemes megfigyelni Pál apostol leveleinek elejét. Figyeljük meg, kik a címzettek? A következő Igékből azt látjuk, hogy Pál mindig az egy városban lévő összes szenthez ír, akik Jézus Krisztus nevét hívják segítségül, sohasem annak egy részéhez:

„Az Isten gyülekezetének, amely Korinthusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek…:” – 1 Kor. 1.2.

„Pál, Jézus Krisztus apostola Isten akaratjából, az Efézusban lévő és Krisztus Jézusban hívő szenteknek.” – Eféz. 1.1.

„Pál és Timótheus, Jézus Krisztus szolgái, minden szenteknek a Krisztus Jézusban, akik Filippiben vannak, a püspökökkel és diakónusokkal egyetemben:” – Fil. 1.1.

„A Kolosséban levő szenteknek és hívő atyafiaknak a Krisztusban….” – Kol. 1.2.

„Pál, Silvánus és Timótheus (apostoli csoport) a Thessalonikabeliek gyülekezetének, amely van az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban…” –  1 Thess. 1.1.

Ezekből az Igékből egyértelműen látszik mi a helyi gyülekezet: minden, Jézus Krisztusban hívő szent, akik egy városban vannak.

Van, amikor Pál apostol kiterjeszti a levelének címzését és nem csak egy gyülekezethez ír, hanem több helyi gyülekezethez is egyidejűleg, vagy azt írja, hogy a többi gyülekezetben is olvassák fel a levelet. Pál apostol levelei egy apostolnak a levelei (nem pásztori levél!), azokhoz a gyülekezetekhez, amelyeket Isten az ő gondoskodására bízott.

Ezeknek a gyülekezeteknek a csoportja nem egy szervezet volt, nem volt neve sem. Pál apostol nem alakított maga köré szervezetet, sőt, mint látjuk a korábban hivatkozott korinthusi levélre, nagyon határozottan fellépett ellene.

Levél egy gyülekezethez és a körülötte lévő szentekhez:

„Pál, Jézus Krisztus apostola az Isten akaratjából, és Timótheus az atyafi, az Isten gyülekezetének, amely Korinthusban van, mindama szentekkel egybe, akik egész Akhájában vannak:  – 2 Kor. 1.1.

Levél több gyülekezetnek:

„És a velem levő összes atyafiak, Galátzia gyülekezeteinek:” Gal. 1.2.

A következő Ige azt fejezi ki, hogy amit a korinthusiaknak írt Pál, az nemcsak nekik szól, hanem érvényes bármely helyen (helységben) élő szentekre, akik Krisztus nevét segítségül hívják.

„Az Isten gyülekezetének, amely Korinthusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek, mindazokkal egybe, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják bármely helyen, a magokén és a miénken: – 1 Kor. 1.2.

Látjuk, hogy Igei értelemben tehát megkülönböztethetők:

– a helyi gyülekezet (Krisztus Teste egy városban; az egy városban lévő összes szent),

– az apostoli körzet (pl. Pál apostol gondoskodási körébe tartozó helyi gyülekezetek csoportja),

– Isten Gyülekezete (Krisztus Teste), mint a Földön lévő helyi gyülekezetek összessége.

Az a sok „egyház” és „gyülekezet”, ami ma van a Földön, az Igében nem létezik. Bibliai értelemben, egy helységben Istennek csak egy – és csakis egy – kihívott (megtért emberekből álló) gyülekezete van. Ami pedig nem foglalja magába egy helység minden hívőjét, de ugyanakkor több helységre is kiterjed, az nem gyülekezet, hanem szervezet. Istennek a Földön csak egy Egyháza van, mint azt a neve is elég szemléletesen kifejezi. A ma létező sok „egyház” és „gyülekezet”, nem más, mint felekezet (szervezet, csoport), ami megosztja Krisztus Testét. Isten akarata szerint való, hogy igeileg helyes alapokon álló gyülekezetek jöjjenek létre.

Isten adjon egy jó igei látást és alázatosságot mindazoknak az egyházi vezetőknek, akik ma szétszakítják Krisztus testét. Imádkozzunk azért, hogy minden féltékenység, büszkeség, önigazultság távozzon el Krisztus Testéből, hogy az esetenként egymás szomszédságában lakó, netalán egy családban élő, de különböző nevek és tanítások mögé felsorakoztatott hívők végre – biblikus módon – egy helyi gyülekezetbe tartozhassanak.

Imádkozzunk azért, hogy azok a szervezetek, amelyek gyülekezetnek vagy egyháznak nevezik magukat, de valójában nem azok, a ma annyira óhajtott egység létrehozása érdekében tudják saját szervezetüket felszámolni, hogy KRISZTUS TESTE létrejöhessen.

6. A helyi gyülekezet vezetése

Az, hogy Isten milyen jelentőséget tulajdonított a vezetési ill. működési formának már az Ószövetség idején is, és mi az Ő álláspontja ebben a kérdésben az kiderül a következő igékből.

„És panaszkodni fogtok annak idejében királyotok miatt, akit magatok választottatok, de az Úr nem fog meghallgatni titeket. A nép azonban nem akart Sámuel szavára hallgatni, és mondának: Nem! Hanem király legyen felettünk. És mi is úgy legyünk, mint a többi népek, hogy királyunk ítéljen minket is, és előttünk járjon, és vezesse a mi harcainkat … És monda az Úr Sámuelnek: Hallgass szavukra, és adj nekik királyt.” – 1 Sámuel 8.4-22.

Ezekben az igékben azt látjuk, hogy a gyülekezet ill. vének nem elégedtek meg azzal, hogy „csak a vének vezessék” Izrael népét, hanem a vének fölé egy egyszemélyi vezetőt („királyt”) akartak, mint más népnél szokás. Isten megadta nekik, amit kértek, mert látta, hogy a nép mindenáron királyt akart, de figyelmeztette őket Sámuel prófétán keresztül, hogy mit fog ez maga után vonni. Lehet, hogy a dolog jól indul, mint ahogyan Saul, Izrael első királya is felkent uralkodóként kezdte. Valamilyen módon működhet így is a dolog:

Ha az Urat félitek, és néki szolgáltok; szavára hallgattok, és az Úr szája ellen engedetlenek nem lesztek; és mind ti, mind pedig a király, aki felettetek uralkodik, az Urat a ti Isteneteket követitek: megtartattok.”  – 1 Sámuel 12.14.

Ebből az igéből is az derül ki, hogy ha király (pásztor, gyülekezet vezető) uralkodik a hívők felett, csak akkor tartatnak meg (üdvözülnek) mind a pásztor, mind a hívők,

– ha az Urat félik, és néki szolgálnak,

– ha az Úr szája ellen engedetlenek nem lesznek,

– ha  az Urat, a ti Isteneteket követitek.

Hogy nem ez a tökéletes minta, azt Isten elég határozottan kifejezi:

„…megtudjátok és meglássátok, milyen nagy a ti gonoszságotok, melyet cselekedtetek az Úr szemei előtt, mikor királyt kértetek magatoknak.” – 1 Sám. 12.17.

Ne legyünk mi is gonoszok és ne akarjunk mi is egyszemélyi vezetőt („királyt”) a vének felett. Ha mégis ragaszkodunk hozzá, Isten megadja nekünk, mint ahogyan Izráelnek is adott királyt. Ebben az esetben viszont ránk nézve is érvényes Sámuel próféta figyelmeztetése.

A Királyok könyvében látjuk az egyszemélyes vezetés történetét. Az eredmény nem túl pozitív sem a királyok, sem a zsidó nép szempontjából. Hogy jön ez ide, és mi a köze ennek a gyülekezetek vezetéséhez?

Az újszövetségi első gyülekezetek vének által vezetve jól indultak, de a későbbi évszázadok alatt kialakult egy nagyhatalommal rendelkező egyházi elit, akik hatalmas vagyonokra tettek szert, hatalmas birtokaik voltak, és saját katonaságuk (lásd az  1 Sámuel 8.10-17. szerinti figyelmeztetést).

A pápa évszázadokon át uralkodott a nemzetek királyai felett, királyokat állított és döntött, és voltak idők, amikor máglyára adták a keresztyéneket. Igei hasonlattal élve a pápa lett a királyok királya és az uraknak ura. A pápák Krisztus földi helytartóinak tekintik magukat, és dogmába foglalták tévedhetetlenségüket.

Az a személy, aki nem a felhőkön át jön, és itt a Földön egy személyben – testben jelenlévő – isteni személynek tekinti magát, arra az ige az Antikrisztus kifejezést használja. Az, hogy egy alá és fölé rendeltségre épülő hatalmi egyház „papsága” milyen erőt és hatalmat képvisel és közvetít, sokszor csak a körülményektől ill. a lehetőségektől függ. Ettől a hibától sajnos sem a mai reformált vallások, sem a nagyon centralizált irányítású karizmatikus mozgalmak nem mentesek. Sajnos ők is átvették a rossz gyakorlatot.

Néhány ellenvélemény

Egyesek arra hivatkoznak, hogy Timótheus és Titus is egyszemélyi vezetők – a mai szóhasználattal élve – „lelkipásztorok” voltak. Olvassuk el figyelmesen az Apostolok cselekedeteit és Pál apostol leveleit, és abból kiderül, hogy Timótheus, Titus és a többiek egy helyi gyülekezethez csak egy időre és konkrét céllal kiküldött szolgálók voltak. Nem ők lettek a helyi gyülekezet egyszemélyi vezetői, hanem azt a feladatot kapták, hogy „ints, feddj és buzdíts”…, vagy „… az evangélista munkáját cselekedd ”, … stb.

Mások a Jelenések könyvében emlegetett „gyülekezet angyalában” vélik felfedezni a mai gyakorlat szerinti pásztort. A gyülekezet angyala csak az a személy lehet bármely gyülekezetben, aki szellemi módon képes az adott gyülekezetre vonatkozó Isteni kijelentéseket venni. Ez lehet egy prófétai szolgálatra elhívott személy, akivel a mai gyakorlat szerint a gyülekezet nem tud mit kezdeni, mert általa talán Isten éppen az Isten hangját már nem halló pásztort inti meg, mint ahogyan az öreg Élit is megintette a fiatal Sámuelen keresztül.

Nézzük, hogyan is ír erről az Ige:

„Az Efézusbeli gyülekezet angyalának írd meg: Ezeket mondja az, aki az ő jobb kezében tartja a hét csillagot, aki jár a hét arany gyertyatartó között”  Jel. 2.1.

„De az megvan benned, hogy a Nikolaiták cselekedeteit gyűlölöd, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van.” – Jel. 2.6–7.

Látjuk tehát, hogy ez a személy nem egy bizonyos vezető, hanem bárki lehet a gyülekezetben, akinek van füle, hogy meghallja a Lélek szavát.

Kell, hogy legyen „pásztor”, mert különben nem működik

Sokan nem vitatják, mert igei alapon nem vitatható, hogy a helyi gyülekezetet több ember (presbiter, vén) kell, hogy vezesse, de arra hivatkozva, hogy ez nem működőképes, ezért úgy gondolják, hogy felettük kell, hogy egy vezető legyen. A megszokott egyszemélyi vezetéshez való ragaszkodás az alábbiakból adódik:

– Isten Igéjébe vetett bizalom hiánya

– működőképes minták ismeretének hiánya,

– emberi törekvés a vezetés megszerzésére.

Azok vannak többségben, akik ezt az álláspontot képviselik. Vannak, akik Igeellenesen tanítanak ebben a témában, mert nincs látásuk és/vagy indíttatásuk az Ige szerinti vezetés megélésében. Így ők nyilvánvalóan a gyakorlatban is egy igeellenes mintát követnek. Vannak, akik igeileg jó látással rendelkeznek, és így is tanítanak, de a gyakorlatban mást követnek, nem tulajdonítva különösebb jelentőséget a kérdésnek. Lehet így is, és lehet úgy is alapon, nincs ennek a kérdésnek olyan nagy jelentősége. Isten Igéjének erről más a véleménye, mert Isten az 1 Sámuelben gonoszságnak nevezi, amikor a vének királyt választottak maguk fölé.

A torzulások okai

Isten eredeti terve szerint már az Ószövetségi időszakban sem volt megfelelő vezetési forma az egyszemélyi vezetés, a vének fölé rendelt király, pedig akkor még nem töltetett ki a Szentlélek minden testre, mint ahogyan az Krisztus óta van. Az Ige szerint ma már nemcsak Isten néhány kiválasztott emberén nyugszik meg Isten Lelke, hanem mindenkin. Elterjedt sajnos az a nézet, hogy vannak hivatásos hívők (papság) és laikus hívők. Az Ószövetség idején ez így volt, de az Újszövetségben ez alapvetően megváltozott. Ma sajnos a legtöbb gyülekezet ebben a tekintetben még Ószövetségi állapotban van. Vegyük észre, hogy az, ami az apostolok cselekedeteivel elkezdődött, és ahogyan a levelekben látható az első gyülekezetek élete, az vonatkozik ránk is. Ne akarjon valaki egyszemélyi vezető lenni, és Dávid példája nyomán jó „királya” lenni gyülekezetének, mert az Új Szövetség már egy jobb mintát ad számunkra. Ráismerni sok gyülekezet „lelkipásztor”-ára, aki jó király akar lenni, de sehogyan sem akar neki sikerülni? Ez nem is sikerülhet, mert a bűnös testben született ember, még ha újjászületik is, akkor is a test kísértése alatt áll és nem tévedhetetlen és legfőképpen nem léphet Krisztus, azaz a felkent helyébe, nem lehet ő a „Fej”. Az elmúlt évszázadokban, a megszokott formák követése miatt, ma már nem is igazán értjük miről ír a Biblia. Olyan erősen hat ránk a környezet mintája – ahogyan az, más népnél is szokás -, hogy az tűnik furcsának és rendbontónak, ha valahol a bibliai minta valósul meg. Higgyük el, hogy nagyon fontos a gyülekezetek vezetésének kérdése, és egy ilyen alapvető kérdésben Isten nem hagy bennünket bizonytalanságban.

Helyi gyülekezet biblikus vezetése

Ezek után nézzük meg mit is ír az Ige a (helyi) gyülekezetek építéséről, vezetéséről. A Biblia vénekről (presbiterek, püspökök) beszél, akik az egy településen lévő gyülekezet elöljárói.

Néhány idevonatkozó ige:

„A köztetek levő presbitereket kérem én a presbitertárs, és a Krisztus szenvedésének tanúja és a megjelenendő dicsőségnek részese: Legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot viselvén arra nem kényszerítésből, hanem örömest; sem nem rút nyerészkedésből, hanem jóindulattal; sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példányképei a nyájnak. És mikor megjelenik a főpásztor (Jézus), elnyeritek a dicsőségnek hervadhatatlan koronáját.” – 1 Péter 5.1-4.

Vegyük észre, hogy a presbitereket, mint pásztorokat említi az Ige, akik felett nincs egyszemélyi vezető (főpásztor, vezető lelkész stb.)  Említ viszont az Ige Jézus Krisztust főpásztorként, aki felé a gyülekezet vénei számadással tartoznak.

Amikor Pál apostol magához hívatja az efézusi gyülekezet véneit, szintén hasonlóan ír:

Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szentlélek titeket vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett.”  – Csel. 20.28.

A Szentlélek az, aki egyszemélyi vezető szeretne lenni a gyülekezetben, és Ő tesz vigyázókká többeket (véneket), hogy mint tapasztalt elöljárói egy gyülekezetnek azon őrködjenek (vigyázzanak), hogy a Szentlélek mindenkor vezető maradjon. A Szentlélek az emberi tévedéseket csak több emberen keresztül működve tudja kiszűrni. Egy gyülekezetet a Szentlélek a próféciákon keresztül tud vezetni, ezért írja az ige, hogy „egyszerre ketten vagy hárman prófétáljanak, a többiek pedig ítéljék meg”. Ahol egy emberre van bízva a vezetés, még ha nagyon szellemi is, előbb vagy utóbb valamilyen elhajlás következik be, vagy a Szentlélek eltávozván kialakul egy tisztán emberi vezetés. Ezért a vének (presbiterek) kijelölésével lezárul (rendbe hozottnak tekinthető) egy helyi gyülekezet vezetősége.

„Avégett hagytalak téged Krétában, hogy a hátramaradt dolgokat hozd rendbe és rendelj városonként presbitereket, miképpen néked meghagytam.”  – Tit. 1.5.

A helyi gyülekezet vezetésének csak egy szintje van. A vén, püspök, elöljáró, presbiter szóhasználat esetén ugyanarról a szolgálatról van szó. Ezeket a szavakat megegyező tartalommal használják a fordítók.

„Kérünk továbbá titeket atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak közöttetek és elöljáróitok az Úrban, és intenek titeket.” – 1 Thess. 5.12.

„Engedelmeskedjetek elöljáróitoknak és fogadjatok szót, mert ők vigyáznak lelkeitekre, mint számadók … ” (értsd: számadók = pásztorok)  – Zsid. 13.17.

Az Ige hatalmazza fel a véneket a pásztorlás szolgálatára, de mint azt az alábbi igék igazolják a tanításra és a betegekért való imádkozásra is.

„A jól forgolódó presbiterek kettős tisztességre méltassanak, főképpen akik a beszédben és a tanításban fáradoznak.” – 1 Tim. 5.17.

Beteg-e valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében.” – Jak. 5.14.

A fentiekből teljesen egyértelmű, hogy a helyi gyülekezeteket a presbiterek vezetik és ők azok, akik „pásztorolnak” és hiánytalanul ellátnak minden vezetői feladatot. Ezt Péter, Pál és Jakab levelei egybehangzóan megerősítik.

Hasonló módon fejtegeti ezt a kérdést Derek Prince a „Kereszténység hat alaptanítása” c. könyvének 3. kötetében. Derek Prince, mint független bibliatanító, aki pártatlan ebben a kérdésben, a következő megállapításra jut:

„…szükséges röviden elemeznünk a helyi gyülekezet vezetőségének szerkezetét úgy, ahogy azt az Újszövetség bemutatja. Ez az alapszerkezet rendkívül egyszerű volt: az igazgatási tisztségeknek két – csak két- kategóriájából állt. Ez a két kategória: a „vének” és a „diakónusok”.

Derek Prince szerint:

– „A vének elsődleges feladata szellemi irányítást és útmutatást adni a gyülekezetnek.”

– „a diakónusok elsődleges feladata az asztalok körüli fizikai szolgálat, vagyis a gyülekezet természetes, anyagi szükségleteiben való szolgálat.”

(Természetesen egy-egy diakónusi szolgálatból később kinőhetnek más szolgálatok is, mint ahogyan azt Filep evangélista esetében is láthatjuk).

Bibliai értelemben tehát a vének nem az egyszemélyi gyülekezetvezető („pásztor”), diakónus hatáskörrel felruházott segítői, hanem a gyülekezet teljes jogú, szellemi vezetői. Isten olyan gazdag, hogy nem egy, hanem több pásztort ad minden gyülekezetnek, de ezek a pásztorok nem uralkodnak egymáson, hanem szolgáló társak.

7. Hogyan működik a presbiteri vezetés?

Ezek után térjünk rá, hogyan működik egy helyi gyülekezet több személy általi vezetése? A válasz az, hogy emberileg sehogy. Tulajdonképpen ebben az esetben is egy egyszemélyi vezetésről van szó, csak ez az egy személy nem egy ember, hanem maga a Szentlélek. A Szentlélek az, aki a prófétaság szelleme által, több személyen keresztül vezeti igei módon a gyülekezetet.

A presbiteri vezetés esetén nem egy „bizottság” általi több személyes vezetésről van tehát szó, ahogy ezt sokan gondolják, hanem a Szentlélek által vezetett, tökéletes egységben mozduló elöljárókról.

Az elsőség kérdése

(első az egyenlők között?)

Nézzük meg mit ír az Ige arról, hogy ha a gyülekezetben presbiteri vezetés van, akkor kell-e valaki, aki úgymond első legyen az egyenlők között. Azért kell erről beszélni, mert emberi ésszel önkéntelenül adódik ez a kérdés, és sokan így is vélekednek. Isten gondolata azonban nem emberek gondolata.

Isten szerint az elöljárók egymással teljesen egyenlők, nincs közöttük első. Péter sem volt első az apostolok között, mint sokan gondolják. Az „előállván a tizeneggyel” kifejezés éppen azt mutatja, hogy egyenlő volt a többiekkel (együtt álltak elő). Az, hogy ő szólalt meg csak annyit jelent, hogy nem beszélhettek egyszerre mindnyájan, mert abból zűr-zavar lett volna. (pl. azért, mert Áron beszélt Mózes helyett, még nem jelenti, hogy Áron volt a főnök. Csak azért beszélt ő, mert Mózes nem vállalta és Isten Áronnak adott ajándékot a beszédre.)

Néhány negatív példa az Igében:

„De ők hallgatnak, mert egymás között a felett vetekedtek az úton, ki a nagyobb? És leülvén, odaszólította a tizenkettőt, és monda nékik: Ha valaki első akar lenni, legyen mindenek között utolsó és mindeneknek szolgája.” – Márk. 9.34 –35.

„Írtam a gyülekezetnek; de Diotrefesz, aki elsőséget kíván közöttük, nem fogad el minket. Ezért, ha odamegyek, felemlítem az ő dolgait, amelyeket cselekszik, gonosz szavakkal csácsogván ellenünk; sőt nem elégedvén meg ezzel, maga sem fogadja be az atyafiakat, és akik ezt akarnák, azokat is akadályozza, és az egyházból kiveti.” – 3 Ján. 1.9-10.

„Valamint az embernek Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért.”  – Máté 20.28

„És Ő a feje a testnek, az egyháznak: aki a kezdet, elsőszülött a halottak közül; hogy mindenekben Ő legyen az első; – Kol. 1.18.

Az Igében teljesen egyértelmű, hogy nincs elsőség. Ezt Isten még akkor sem engedi meg, ha valaki apostol. Péter, mint apostol presbitertársnak nevezi magát.

„A köztetek lévő presbitereket kérem én, a presbitertárs és a Krisztus szenvedésének tanúja, és a megjelenendő dicsőségnek részese; ” – 1 Pét. 5.1.

Miért fontos erről beszélni? Azért, mert, ha van egy személy, aki első az egyenlők között, aki több joggal rendelkezik, mint a többiek vagy néhány dologban – előre meghatározott módon – fölébe van helyezve a többieknek, akkor az egyszemélyi vezetés csírája már el van vetve, és csak idő kérdése mikorra érik be teljes egészében.

A presbiterek szószólója (képviselője)

Újabb megoldásnak tűnhet, hogy valaki a presbiterek közül, mint kijelölt szószóló képviseli a többiek véleményét. A következő Igékből úgy tűnhet, hogy Péter, mint szószóló emelkedik állandóan szólásra.

„Péter azonban előállván a tizeneggyel, felemeli szavát, és szól nékik: Zsidó férfiak és mindnyájan, kik lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez néktek tudtotokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédemet!”  Csel. 2.14.

“És mikor nagy vetekedés támadt, felkelvén Péter, monda nékik: Atyámfiai, férfiak, ti tudjátok, hogy az Isten régebbi idő óta kiválasztott engem mi közülünk, hogy a pogányok az én számból hallják az evangéliumnak beszédét, és higgyenek.” – Csel. 15.7.

„Miután pedig ők elhallgattak, felel Jakab, mondván: Atyámfiai, férfiak, hallgassatok meg engem!” – Csel. 15.13.

Amint a példákból látjuk Péter nem egyedül, hanem a tizeneggyel együtt állt elő, hogy kifejezze az elöljárók egyenlőségét, de a Lélek indítására ő szólal meg. Látjuk még, hogy egy másik esetben Jakab az, aki feláll és szót kér. Az, hogy mikor ki áll fel, és ki szól, azt a Szentlélek ajándékainak működése határozza meg.

Az apostol egyenlőségét mutatja az is, amikor Kornélius házánál Péter apostol a Szentlélek vezetésének engedve nagy jelentőségű dolgokat kezdeményezett (a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek), de arról utólag felelősséggel el kellett számolnia a többi elöljáró felé, és mindannyian együttvéve hagyták jóvá az ott történteket.

Oszlopok 

Találkozunk az igében olyan megjelöléssel, hogy a vezetők közül, valaki(k) oszlopokul tekintetnek, a kapott kegyelem szerint.

„És elismervén a nékem adatott kegyelmet, Jakab és Kéfás meg János, kik oszlopokul tekintetnek, bajtársi jobbjukat nyújtják nékem és Barnabásnak, hogy mi a pogányok között, ők pedig a körülmetélés között prédikáljunk:” – Gal. 2.9.

Az oszlopoknak az a megtiszteltetés jut, hogy nagyobb terhet hordozhatnak. Ebből adódóan többször vannak a figyelem középpontjában, mint pl. Péter és János, de mellettük ott volt a többi apostol is (a jeruzsálemi gyülekezet vénei), akiket talán már megnevezni is gondot okoz sokaknak, de attól ők mégis a gyülekezet elöljárói voltak. A „Péter és János kettős” szerepeltetésével az Ige pontosan azt akarja kifejezni, hogy nem egy ember, hanem legalább kettő együtt, akik a gyülekezetet képviselik. Nem azt jelenti, hogy az oszlop az főnök, mert a 12 közül egyszerre nem lehet 3 főnök.

Az elöljáró súlya a gyülekezetben

 Felvetődik a kérdés, hogy lehet-e különbség az elöljárók súlya között. Bizonyos különbséget az Ige is tesz. Beszél jól forgolódó presbiterekről, valamint olyanokról, akik oszlopok.

„A jól forgolódó presbiterek kettős tisztességre méltassanak, főképen akik a beszédben és a tanításban  fáradoznak.” -1 Tim. 5.17.

“Presbiter ellen vádat ne fogadj el, hanem csak két vagy három tanúbizonyságra. A vétkeseket mindenek előtt fedd meg, hogy a többiek is megfélemljenek. Kérve kérlek az Istenre és Krisztus Jézusra és a kiválasztott angyalokra, hogy ezeket tartsd meg előítélet nélkül, semmit sem cselekedvén részrehajlásból.” -1 Tim.5.19-21.

A gyülekezet elöljárója egy nagy tapasztalattal rendelkező, kipróbált hívő, aki feddhetetlen életet él, élete például szolgál mások számára. Tekintélye ezzel szemben igeileg igen érzékeny talajra van helyezve. Isten bizonyára jól tudja, mit és miért tesz.

Az, hogy már két vagy három hívő tanúbizonysága elegendő egy presbiter ellen szóló vád elfogadásához, azt jelenti, hogy nem valami nagy „hatalmat” enged meg az ige egy elöljárónak a gyülekezetben.

Néhány szó a tekintélyről

A Bibliában a tekintély, a nagyság és a hatalom különböző fordításokban, mint rokon értelmű szavak fordulnak elő.

„Ábrámnak igen tekintélyes vagyona volt: jószága, ezüstje és aranya.” – 1 Móz. 13.2.

„ Mert a zsidó Mordokaj második ember volt Ahasvérós király után, tekintélyes volt a zsidók között, és igen kedvelték honfitársai, mert népe javát kereste, és egész nemzetségének a békéjén tevékenykedett.” – Eszter 10.3.

„Hétezer juh, háromezer teve, ötszáz pár ökör és ötszáz szamár volt a jószága, és igen sok szolgája volt. Ez az ember tekintélyesebb volt minden keleti embernél.” – Jób 1.3.

„Azok pedig, akik tekintélyeseknek számítanak – hogy a múltban mik voltak, azzal nem törődöm; Isten nem nézi az ember személyét -, azok a tekintélyes személyek engem semmire sem köteleztek.” –   Gal. 2.6.

„Mint Krisztus apostolai élhettünk volna tekintélyünkkel, mégis olyan szelíden léptünk fel közöttetek, mint ahogyan az anya dajkálja gyermekeit.”  1 Thessz. 2.7.

A hatalom, alávetettség, tekintély alapon történő vezetés (uralkodás) nem igei. Téves értelmezés a katona Kornélius századosnak hatalom-alávetettségére hivatkozni, mert Isten országa nem parancs-uralmi rendszer.

Isten hatalmat adott nekünk a Jézus nevében a gonosz minden munkájának lerontására, de ez nem emberek (hívők) feletti hatalom. Ez volt az az új tudomány, amit Jézus szolgálatba állásakor bemutatott. Hatalmat vett az emberben lévő gonosz lelkek felett és kiűzte azokat, de nem vett hatalmat azok felett az emberek felett, akikben a gonosz lelkek voltak. Ezeknek az embereknek megmaradt a szabad akaratuk és úgy dönthettek, ahogy nekik tetszett. Az embernek megadta Isten azt a jogot, hogy szabadon döntsön az élete felett. Választhatja a jót, de választhatja a rosszat is, ha ő úgy akarja. Isten tanácsolja, hogy válasszuk a jót, mert ő, mint teremtő tudja, hogy mi a jó a teremtményének. A különbségtételnek ez a hiánya az, ami veszélyes szekták keletkezéséhez vezethet. Egy igazságtól elhajlott vezető belekényszeríthet embereket olyan döntésekbe, amit ők valójában nem is akarnak.

Az elöljáró, mint példakép

Az Ige egyértelműen elvárja az elöljáróktól, hogy magaviseletük példa  legyen a hívők számára.

“Legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot viselvén arra nem kényszerítésből, hanem örömest; sem nem rút nyerészkedésből, hanem jóindulattal; sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példányképei a nyájnak.” – 1 Péter 5.2.

Az Ige szellemi, de ugyanakkor nagyon gyakorlatias is, mert egy tapasztaltabb hívő példáján mutatja be az Isten útját választó hívőknek, hogyan kell követni Krisztust. Ezért tanácsolja az Ige, hogy figyeljenek a hívők elöljáróik életére (különösen életük végére) és tanuljanak azokból.

„Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik szólották néktek az Isten beszédét, és figyeljetek az ő életük végére, kövessétek hitüket.” – Zsid. 13.7-9.

Érdekes, hogy rögtön az elöljárók, mint példakép után említi az Ige, hogy

– Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz,

– valamint idegen tudományok által ne hagyjátok magatokat félrevezettetni.

Azt jelenti ez számunkra, hogy Pál apostol élete, életének vége példa számunkra ma is. A mai elöljárók életét és munkáját az övéhez hasonlítva kell megítélni. Nagy bátorság és feddhetetlen élet szükséges ahhoz, hogy Pállal együtt tudjuk mondani, mint elöljárói egy gyülekezetnek, hogy:

Legyetek az  én követőim atyámfiai és figyeljetek azokra, akik úgy járnak, miképpen mi néktek példátok vagyunk.” – Fil. 3.17.

Legyetek az én követőim, mint én a Krisztusé.” – 1 Kor. 11.1.

„Mert arra hívattatok el; hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek. ”  – 1 Pét. 2.21.

„Mert példát adtam néktek, hogy miképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek.” – Ján. 13.15.

A legfőbb példakép számunkra maga Jézus, akit az elöljárók és hívők egyaránt követnek. Ezzel együtt kell, hogy az elöljáró maga is példakép legyen a kevesebb tapasztalattal rendelkező hívők számára, mint ahogyan az ő számára példakép Jézus. Az elöljáró nem főnök (abszolút tekintély), hanem példakép, akire a hívők figyelnek és saját érdekükben „engedelmeskednek nekik, mert ők vigyáznak a lelkükre”.

Elöljárókkal szemben támasztott követelmények

Nézzük milyen követelményeket támaszt az Ige, amelyeknek kell, hogy egy elöljáró megfeleljen.

„Igaz ez a beszéd: Ha valaki püspökséget kíván, jó dolgot kíván.

Szükséges, hogy a püspök

– feddhetetlen legyen,

– egyfeleségű férfi (nem több, mint némely népnél szokás),

józan, mértékletes,

illedelmes, vendégszerető,

– a tanításra alkalmatos;

– nem borozó, nem verekedő,

nem rút nyereségre vágyó; hanem

szelíd, versengéstől mentes, nem pénzsóvárgó;

ki a maga házát jól igazgatja,

gyermekeit engedelmességben tartja, minden tisztességgel; (Mert ha valaki az ő tulajdon házát nem tudja igazgatni, mi módon visel gondot az Isten egyházára?)

ne legyen új ember, nehogy felfuvalkodván, az ördög kárhozatába essék.

Szükséges pedig, hogy jó bizonysága is legyen a kívülvalóktól; hogy gyalázatba és az ördög tőribe ne essék.” – 1 Tim. 3.1-7.

Ma ezt úgy mondanánk, hogy vezetővel szemben támasztott követelmények. Hiszem, hogy Isten ezt eredetileg minden vezető férfire érvényesnek tekintette, nemcsak gyülekezeti elöljárókra. Az utolsó idők Istentől elfordult világában ezek a követelmények sajnos már egyáltalán nem kérhetők számon világi vezetőkőn. Kormánytagok közismerten korruptak (pénzsóvárak), paráznák, nem éppen szelídek, versengők. Sajnos a világ mai állapota hatással van az egyházra is, ezért ha végigtekintünk környezetünkben, nagyon kevés gyülekezeti elöljárót találunk, aki feddhetetlen. Női elöljárók az egyházban, teológiáról kikerült fiatal pásztorok, a pénzsóvárgás, a versengés (felekezeti pártoskodás), a siker hajszolása, esetenként paráznaság, amelyek leginkább jellemzők ma az egyházi elöljárókra. Pedig szükséges, hogy jó bizonyságuk legyen a kívülvalók felé is.

Isten azt várja az elöljáróktól és a hívőktől egyaránt, hogy az Ige ilyen értelemben is betöltésre kerüljön.

Mit lehet ennek érdekében tenni?

– tisztában kell lenni azzal, hogy Isten nem módosította időközben a fenti követelmény rendszert és nem is hatalmazhatott fel senkit az Ige módosítására.

– szükséges az elöljárók őszinte bűnbánat gyakorlása,

– és végül, ha más nem segít, szükséges az elöljárók megintése.

Elöljárók megintése

Az ember nem Isten, így az elöljárók sem tévedhetetlenek. Az elöljárók sem mentesek a kísértésektől, ezért előfordulhat az is, hogy valami miatt őket is meg kell inteni. Ha egy elöljáró élete nem feddhetetlen, munkája kifogásolható, az Ige rendelkezik arról, hogy mi ilyen esetben a teendő.

„Ezúttal harmadszor megyek hozzátok. Két vagy három tanú vallomása alapján megáll minden dolog.” – 2 Kor. 13.1.

Presbiter ellen vádat ne fogadj el, hanem csak két vagy három tanúbizonyságra.” – 1 Tim. 5.19.

Láthatjuk, hogy már két személy (gyülekezeti tag) bizonysága alapján az elöljáró meginthető, mint bármely más gyülekezeti tag. Nem vezető ellenes gondolatok ezek, hanem mindannyiunk érdekében fontos erről beszélni.

Ha nem működik vagy elmarad az elöljárók megintése, az súlyos következményekkel jár a gyülekezetre      – Krisztus Testére – nézve. Egy elöljáró kifogásolható életvitele, rossz munkája negatív példa, ezért nagyon sokat árthat a gyülekezetnek. Az Ige elvárja, hogy az elöljáró vegye komolyan az intést, és ha jogosan megintik fogadja el azt, és valódi változás következzen be az életében ill. munkájában. Ha nem fogadja el az intést, ha szóban elfogadja, de nem követik tettek, akkor taníthatatlan, Istennel szemben engedetlen hívőről van szó. Az ilyen személy diktátorrá válhat és lehet, hogy későn döbben rá, hogy megtérjen, de már nem találja meg a megbánás helyét. A hívők Igével szembeni engedelmessége, hogy betartsák az elöljárók felé is az intésre vonatkozó fokozatokat, és ha ez sem segít, akkor Isten elveti a méltatlanná vált elöljárót és talál jobbat.

A gyülekezeti élet tisztasága, Isten országának építése szempontjából fontos, hogy a hívők felelősséggel gyakorolják az elöljárók megintését. Az elöljáróknak is érdekük, hogy Isten időben figyelmeztesse őket, amíg nem késő. Az elöljárónak fontos, hogy megtanulja elfogadni az intést, és alázatban tudjon maradni.

Találunk példákat elöljárók megintésére a Bibliában? De még milyen sokat! Az Ószövetségi próféták gyakran intettek meg királyokat, de láthatunk más példákat is bőven:

– Sámuel próféta meginti Saul királyt engedetlensége miatt,

– Nátán próféta kellő bölcsességgel, de meginti Dávid királyt paráznaság miatt,

– Illés próféta meginti Akháb királyt és Jezabelt a feleségét.

– Pál apostol meginti Péter apostolt a zsidók előtt való képmutatása miatt.

               A presbiterek és más szolgálatok kapcsolata

Még ha apostoli szolgálata van is valakinek az sem jogosítja fel őt arra, hogy gyülekezeti elöljárók felettese (főnöke) legyen.

„A köztetek levő presbitereket kérem én a presbitertárs, és a Krisztus szenvedésének tanúja és a megjelenendő dicsőségnek részese:” – 1 Péter 5.1

Az Igében több helyen találkozunk vele, hogy a gyülekezet vezetőségét úgy nevezi, hogy apostolok és vének; de többnyire csak vének megjelöléssel találkozunk. Miből adódik ez a különbség. Az apostolok többnyire utaznak a különböző helyi gyülekezetek között. Itt-ott hosszabb időt eltöltenek, ill. többnyire van egy állandó lakhelyük. Az apostolok a lakhelyük szerinti helyi gyülekezetben a vének mellett, mint presbitertársak vesznek részt a vezetőség munkájában. Ha nincs apostol a gyülekezetben – a vének önmagukban alkotják a döntéshozó „testületet”. Ezt látjuk a Jeruzsálemi Gyülekezet esetén is.

“Mikor azért Pálnak és Barnabásnak nem kis vitája támadt velük, úgy rendelkeztek, hogy Pál, Barnabás és néhányan mások ő közülük menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe e kérdés ügyében.”  – Csel. 15.2.

„Mikor pedig megérkeztek Jeruzsálembe, a gyülekezet, az apostolok és a vének fogadják őket, és ők elbeszélik, milyen nagy dolgokat cselekszik az Isten ővelük. Egybegyűlnek azért az apostolok és a vének, hogy e dolog felől végezzenek.” – Csel. 15.4-6.

Ez a központi döntés egy igen nagy súlyú, az akkori pogány ill. zsidó keresztyén világot megosztó kérdésben volt szükséges és az egységet munkálni volt hivatott, a későbbiekben ilyennel nem találkozunk. A helyreigazítandó dolgokat később az apostolok szóban vagy levélben (pl. Pál levelei) korrigálják. Ezek, mint parancsolatok, vagy mint ajánlások jelennek meg.

Sok igehely a helyi gyülekezet vezetőségeként csak véneket említ és így van ez a mennyei mintánál is, ahol a király előtt leborulnak a vének (Jel. 4.4.).

Az Efezusi levélben említett 5 szolgálat (apostol, próféta, evangélista, pásztor, tanító) és a gyülekezet vezetőségét alkotó presbiterek kapcsolatára az alábbi Igék utalnak:

Az apostol, mint elöljáró társ:

„A köztetek lévő presbitereket kérem én, a presbitertárs, és a Krisztus szenvedésének tanúja, és a megjelenendő dicsőségnek részese; ” – 1 Pét. 5.1

A próféta, mint elöljáró:

“Akkor tetszik az apostoloknak és a véneknek az egész gyülekezettel egybe, hogy férfiakat válasszanak ki magok közül és elküldjék Antiókhiába Pállal és Barnabással, Júdást, kinek mellékneve Barsabás, és Silást, kik az atyafiak között főemberek voltak.” Csel. 15.22.

Júdás és Silás pedig maguk is próféták lévén, sok beszéddel intik az atyafiakat, és megerősítik.” – Csel. 15.32.

A tanító, mint elöljáró:

„A jól forgolódó presbiterek kettős tisztességre méltattassanak, főképpen, akik a beszédben és tanításban fáradoznak.” 1 Tim. 5.17.

A pásztorok, mint előljárók:

Az efézusi véneknek mondja Pál apostol:

Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra (pásztoroljátok), melyben a Szentlélek titeket vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett.” – Csel. 20.28.

A felsorolt Igékből érzékelhető, hogy a presbiter egy vezetői feladat, de az egyben párosul apostoli, prófétai, evangélista, tanítói vagy pásztori szolgálattal. Az evangélista Filepet, mint a jeruzsálemi gyülekezet diakónusát ismerjük meg. Az Igéből ilyen kapcsolódási pontok látszanak, de az Igéből nem derül ki, hogy pl. Apollós, aki híres tanító volt, vagy Agabus aki próféta volt egyben presbiter is lett volna. Filep próféta lányai női mivoltuknál fogva viszont kizárt dolog, hogy presbiterek lettek volna.

               A Szentlélek vezetésének megvalósulása

 Néhány gyülekezet vezetőjével beszélgetve a következőket fogalmazták meg:

– az nem lehet, hogy a gyülekezetnek ne legyen egy vezetője, mert akkor az nem működik (zavar, káosz van),

– ha több ember vezeti, akkor az olyan lesz, mintha egy bizottság vezetné a gyülekezetet.

A presbiteri vezetés fő jellemzőit a következőképpen lehetne megfogalmazni:

– nem többszemélyes (bizottsági) vezetés, hanem

– a Szentlélek az egyszemélyi (szellemi) vezető, aki a presbitereken és a gyülekezetben lévő prófétákon keresztül a prófétaság szelleme által vezeti a gyülekezetet.

Amikor Pál apostol magához hívatja az efézusi gyülekezet véneit, így ír:

„Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szentlélek titeket vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett. ” – Csel. 20.28.

Valójában a Szentlélek az, aki a vezető szeretne lenni egy gyülekezetben és azért tesz vigyázókká többeket (véneket), hogy mint tapasztalt elöljárói egy gyülekezetnek azon őrködjenek (vigyázzanak), hogy a Szentlélek mindenkor vezető maradjon.

                 Döntés a gyülekezetben: dönt a Szentlélek

Talán egyik legérdekesebb és a bűnös természetünkből adódóan hatalomra törekvő, türelmetlen ember számára legnehezebben elfogadható az a döntési mód, ahogyan Isten akarja, hogy döntések szülessenek a gyülekezetekben. Nézzünk meg néhány Igét ezzel kapcsolatban:

„Mikor azért azok szolgálnak az Úrnak és böjtölnek, monda a Szentlélek: Válasszátok el nékem Barnabást és Saulust  a munkára, amelyre én őket elhívtam. Akkor, miután böjtöltek és imádkoztak, és kezeiket rájuk vetették, elbocsátják őket.” – Csel. 13.2 –3.

Tetszik nékünk, miután egy értelemre jutottunk, hogy férfiakat válasszunk ki és elküldjük ti hozzátok a mi szeretteinkkel, Barnabással és Pállal, oly emberekkel, kik életüket tették kockára a mi Urunk Jézus Krisztus nevéért. Küldöttük azért Júdást és Silást, kik élőszóval szintén tudtotokra adják ugyanezeket. Mert tetszik a Szentléleknek és nékünk, hogy semmi több teher ne vettessék ti reátok ezeken a szükséges dolgokon kívül.” – Csel. 15.25-28.

„Valakik annak okáért tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk: és ha valamiben másképpen értetek, az Isten azt is ki fogja jelenteni néktek: Csakhogy amire eljutottunk, ugyanabban egy szabály szerint járjunk, ugyanazon értelemben legyünk. ” – Fil. 3.15–17.

Mit tudunk megállapítani ezekből az Igékből, nézzük meg részletesen:

1. Szolgálni és böjtölni az Úrnak, amíg ki nem jelenti akaratát: dönt a Szentlélek.

„Mikor azért azok szolgálának az Úrnak és böjtölnek, monda a Szentlélek”  – Csel. 13.2 .a.

2. A Szentlélek kijelentése kell, hogy megerősítsen olyan dolgot, amit korábban már másnak is kijelentett.

„Válasszátok el nékem Barnabást és Saulust arra a munkára, amelyre én őket elhívtam.”  – Csel. 13.2 .b.

3. Csak a szellemben megtörténtek után történhetnek meg az emberi (fizikai) cselekedetek.

„Akkor, miután böjtöltek és imádkoztak, és kezeiket rájuk vetették, elbocsátják őket.”  – Csel. 13.3.

4. A döntés egymással és a Szentlélekkel is egységben kell, hogy történjen és ne valamiféle többségi szavazással, mert ez az, ami tetszik nekünk és a Szentléleknek is. Ehhez kell, hogy az elöljárók őszinte közösségben legyenek, egymás véleményét ismerve, mert különben nem tudják, miben kell egyetérteni.

Tetszik nékünk, miután egy értelemre jutottunk, hogy férfiakat válasszunk ….” – Csel. 15.25.a.

“Mert tetszik a Szentléleknek és nékünk, hogy semmi több teher ne vettessék ti reátok …” – Csel. 15.28.a.

5. Ha nem lenne meg az egység (egy értelemre jutás), mert valamely dologban másképp értünk dolgokat és éppen ezért másképpen gondolkozunk felőle, akkor életbe lép az első szabály:

Kezdjünk el imádkozni, és Isten majd kijelenti nékünk.

„ha valamiben másképpen értetek, az Isten azt is ki fogja jelenteni néktek…” – Fil. 3.15.b.

6. Ha van, valamiben már egységre jutottunk abban már kezdjünk el cselekedni, de a cselekvésben legyünk egyek.

„Csakhogy amire eljutottunk, ugyanabban egy szabály szerint járjunk, ugyanazon értelemben legyünk.”  – Fil. 3.16.

Teljesen egyértelmű tehát, hogy Isten az imán és böjtön alapuló, Szentlélek által kijelentett (vezetett), teljes egységben való előrehaladást és a teljes cselekvési egységet támogatja. Nem támogatja viszont a véleménykülönbségek melletti előrehaladást, hanem ha ilyen van, azt félre kell tenni mindaddig, míg Isten kijelentése által létre nem hozza az egységet. Mennyi probléma forrása ez a gyülekezetekben ma, hogy ezeket az Ige szerinti döntési szabályokat nem tartjuk be!

Érdemes a fentiek alapján elgondolkozni azon, hogy gyülekezeten belül és gyülekezetek között, megcsontosodott véleménykülönbségek mellett, odaszánt imádkozó emberek nélkül, miért jön az elerőtlenedés, lemorzsolódás ill. a szakadás.

                                                Engedelmesség

Az engedelmesség Isten szemében egy szükséges dolog, de ki vagy mi felé és, hogyan kell, hogy ez az engedelmesség megvalósuljon?

Az ember – bűnös természetéből adódóan – alapvetően lázadó. Az engedelmességet saját érdekében kell mindenkinek megtanulnia, mert senki sem lehet egy senkinek nem engedelmeskedő „kis isten”, mert az a Sátántól, a lázadás atyjától van.

Engedelmeskedjetek elöljáróitoknak és fogadjatok szót, mert ők vigyáznak lelkeitekre, mint számadók … ”  (értsd ! a számadók= pásztorok ) -Zsid. 13.17.

A hívők saját érdekükben jó, ha engedelmeskednek elöljáróiknak, kivételt képez, ha olyat kérnek tőlük, mint pl. Pétertől és Jánostól, hogy Jézus nevében ne tanítsanak. Ilyen kérésre természetes volt a válaszuk:

” … Istennek kell inkább engedni, mint az embereknek. ”- Csel. 5.28 -29.

Az engedelmességet mindenkinek meg kell tanulni, nem volt ez alól kivétel maga Jézus sem. Az engedelmesség iskolájában az Ige szerint „két fő tantárgy” van, és ezek a szenvedés és az alázat.

“Ámbár Fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet; ” – Zsid. 5.8.

„És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig.”  – Fil. 2.8.

Az engedelmesség az Ige szerint nagyon sokirányú. A hívők engedelmessége sokkal sokrétűbb annál, mint egyetlen személy felé való engedelmesség, mert az despotizmushoz (önkény uralomhoz) vezethet, és sérti a hívőt az ő szabadságában és „királyi papságában”.

Engedelmesség az Úrnak, az Igének:

„Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.” – Jak. 4.7.

„Sámuel pedig monda: Vajon kedvesebb-e az Úr előtt az égő- és véres áldozat, mint az Úr szava iránt való engedelmesség? Íme, jobb az engedelmesség a véres áldozatnál és a szófogadás a kosok kövérénél!” – 1 Sám. 15.22.

Engedelmesség a próféciának (látásnak):

„Azért, Agrippa király, nem voltam engedetlen a mennyei látás iránt;” – Csel. 26.19.

Engedelmesség Isten szolgáinak (elöljáróknak):

Engedelmeskedjetek elöljáróitoknak és fogadjatok szót, mert ők vigyáznak lelkeitekre, mint számadók; hogy ezt örömmel műveljék és nem bánkódva, mert ez néktek nem használ.” – Zsid. 13.17.

Engedelmesség egymásnak:

„…mindnyájan pedig, egymásnak engedelmeskedvén, az alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad.” – 1 Pét. 5.5.

Engedelmesség a férjnek:

„…Ti asszonyok a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak. Mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek. De miképpen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjüknek mindenben.” – Eféz. 5.21-24.

Engedelmesség az apáknak, szülőknek:

„Ki a maga házát jól igazgatja, gyermekeit engedelmességben tartja, minden tisztességgel;” – 1 Tim. 3.4.

Engedelmesség az időseknek (véneknek):

„Hasonlóképen ti ifjabbak engedelmeskedjetek a véneknek: mindnyájan pedig, egymásnak engedelmeskedvén, az alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad.”  – 1 Pét. 5.5.

Engedelmesség a felsőbb hatalmasságoknak:

Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak; mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől: és amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek.”  – Róm. 13.1.

Engedelmesség az emberi rendeléseknek: (polgári törvényeknek)

“Engedelmeskedjetek azért minden emberi rendelésnek az Úrért: akár királynak, mint feljebbvalónak; …” – 1 Pét. 2.13.

Láthatjuk hányféle irányban vár el tőlünk Isten engedelmességet. Ha mindezeket sikerül a hívő életünk során megélni, ami a mai – lázadás szellemét munkáló – korban nem kis teljesítmény, akkor elegendő, ha az elöljáró példaképe a nyájnak és nem kell parancsolgatnia. Érdemes ezt megtanulni, mert mind az engedelmességnek, mind az engedetlenségnek ára van.

Engedelmesség eredménye: áldás

„Lásd, én adok ma elébetek áldást és átkot! Az áldást, ha engedelmeskedtek az Úrnak, a ti Istenetek parancsolatainak, amelyeket én e mai napon parancsolok néktek;” – 5 Móz. 11.26-27.

Engedetlenség következménye: átok

“Az átkot pedig, ha nem engedelmeskedtek az Úrnak, a ti Istenetek parancsolatainak, és letértek az útról, amelyet én ma parancsolok néktek, és idegen istenek után jártok, akiket nem ismertetek.” – 5 Móz. 11.28.

„Melyek miatt jő az Isten haragja az engedetlenség fiaira;” – Kol. 3.6.

„ Mert, utálja az Úr az engedetlent; és az igazakkal van az ő titka. ”  – Péld. 3.32.

” Mert, mint a varázslásnak bűne, olyan az engedetlenség; és bálványozás és bálványimádás az ellenszegülés. Mivel te megvetetted az Úrnak beszédét, ő is megvetett téged, hogy ne légy király.”  – 1 Sám. 15.23.

 8. A presbiteri vezetés megvalósítása

Vannak – sajnos ők vannak egyelőre kevesebben -, akik a többszemélyes vezetést tartják Igeinek és van vágy bennük annak megvalósítására, de nem tudják, hogyan működik ill., hogyan tegyék meg a szükséges lépéseket ebbe az irányba.

Igei tanítás a presbiteri vezetésről

Szükséges az Igei tanítás vezetők és minden hívő részére a presbiteri vezetésről, hogy igeileg el tudják fogadni, hogy a presbiteri vezetés nem egy szükségállapot vagy „fejetlenség”, mert nincs egy kijelölt személy, akihez minden problémával oda lehet menni. Be kell látni, hogy egyetlen személy, legyen az Istennek bármennyire felkent szolgája is, sohasem léphet Isten helyébe, nem lehet ő a gyülekezet feje, és a kegyelmi ajándékok működésének nem lehet az egyedüli forrása.

 Pásztor lemondása az elsőbbségről

Minden jelenlegi egyszemélyi gyülekezetvezetőnek (pásztornak), a korábbi igei alapok elfogadása után, meg kell hoznia egy személyes döntést; le tud-e mondani elsőbbségéről, hogy személyét a vének fölé helyezze, és  képes-e rá, hogy egyenlő jogú presbitertárs legyen?

Ha ezt a személyes döntést nem tudja meghozni, akkor az Ént kell legyőznie, mert addig nem lehet továbblépni.

Ha meg tudja hozni ezt a döntést, de kötik ennek megvalósításában személyre szóló kinevezés, állam által támogatott fizetés vagy szolgálati lakás, akkor bízni kell Istenben és elkezdeni ezeket a kötelékeket lépésről-lépésre elvágni. Mi lehet ebben egy jó sorrend? Mindenekelőtt kell egy jó személyes vezetés az Úrtól, mert Ő nélküle ez úgysem megy. Félre kell tenni a félelmeket és bízni az Úrban. Ez nem egy semmibe ugrás, hanem bizalom Istenben, az Ő Igéjében, és annak való engedelmesség, hitbeli lépés. Elhívásunk ill. felhatalmazásunk Istentől van, és nem embereknek kell tetszeni.

A megélhetéstől való félelem eloszlatására többféle megoldás lehetséges:

– ha van szakmád, amiből meg tudsz élni, vedd ezt el az Úrtól, hogy gyakorolni kell-e azt? (Pál-i út)

– ha a gyülekezet el tud tartani adakozásból és vállalja azt, mert „méltó a munkás a maga bérére”

– a lakáskérdésre a személyes lehetőségek, de főleg az Úr akaratának felismerése és követése ad megoldást.

– hivatal (iroda) kérdése teljesen másként jelentkezik, ha nem egy embernek kell mindent végezni. Ha több ember vezeti a gyülekezetet, és a munkát egymás között megosztják, akkor nincs szükség hivatalra, és munkájukat saját lakásukon is el tudják végezni. Ezt személyes tapasztalatból tudjuk.

Presbiterek beállítása működő gyülekezetben

Attól függően, hogy mi egy helyi gyülekezet pillanatnyi vezetési helyzete, különböző az út a presbiteri vezetés megvalósításához. A legfontosabb a vezetés folyamatosságának megtartása, a különböző zavarok elkerülése az átállás folyamatában.

Első eset: Van pásztor és csökkent hatáskörrel működő presbitérium, és működnek a Szentlélek ajándékai.

Ez a legkedvezőbb kiindulási állapot, mert ebben az esetben csak a pásztornak kell lemondania elsőbbségéről, és a többi presbiternek fel kell vállalnia a nagyobb önállóságot.

sodik eset: Van pásztor, de működő presbitérium nincs, csak formális és a Szentlélek ajándékainak működése nem jellemző.

Ebben az esetben a pásztor első feladata a presbiterek megerősítése, önállóságra nevelése. Ha szükséges kérje tapasztaltabb vendég szolgálótárs segítségét. Csak azután mondjon le a pásztor az elsőbbségéről, ha már van kinek (működőképes presbitérium) átengedni a vezetést, mert különben zavarok keletkeznek, de ez nem a presbiteri vezetés hibája, hanem a rossz végrehajtás következménye.

Harmadik eset: Megbízott pásztor van, aki a működő presbitérium része, de első az egyenlők között.

Az eset nagyon egyszerű, és könnyű az előrehaladás, mert csak a megbízott pásztornak kell lemondania elsőségéről, és elkezdeni gyakorolni egyenlő jogokkal a presbiteri vezetést a leírtak szerint.

Negyedik eset: Más településen lakó vendég pásztor(ok) „irányítják” a gyülekezetet.

A távirányítás nem működik, ezért nem biblikus irányítási mód. Nagyon gyorsan tovább kell lépni a következők szerint:

„A köztetek levő presbitereket kérem én a presbitertárs, és a Krisztus szenvedésének tanúja és a megjelenendő dicsőségnek részese: ”  – 1 Péter 5.1.

A helyi gyülekezet tapasztaltabb férfi tagjaiból ki kell jelölni egy presbitériumot, és tanítani kell őket arra, hogy minél előbb teljes joggal át tudják venni a vezetést. Ezt felvállalhatja a vendégpásztor, aki a presbitérium felállása után kilép a vezetőségből, de megmaradhat, mint tapasztalt, áldott vendégszolgáló.

Presbiterek beállítása új gyülekezetben

A legtöbb hiba ill. hiányosság ezen a területen tapasztalható. Új gyülekezet létrehozása, más településen nagy és nem könnyű feladat. Le kell rögzíteni néhány nagyon fontos Igei szabályt, amit sajnos nem szokás manapság betartani, pedig az Ige ezekre is egyértelmű utasítást ad:

„Mikor pedig látták a zsidók a sokaságot, betelnek irigységgel, és ellene mondának azoknak, miket Pál mondott, ellenkezve és káromlást szólva. Akkor Pál és Barnabás nagy bátorsággal szólva mondának: Szükséges volt, hogy először néktek hirdettessék az Isten igéje; de mivelhogy ti megvetitek azt, és nem tartjátok méltóknak magatokat az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk.” – Csel. 13.45-46.

„És elismervén a nékem adatott kegyelmet, Jakab és Kéfás, meg János, kik oszlopokul tekintetnek, bajtársi jobbjukat nyújtják nékem és Barnabásnak, hogy mi a pogányok között, ők pedig a körülmetélés között prédikáljunk”.  – Gal. 2.9.

„Jelek és csodák ereje által, az Isten Lelkének ereje által; úgyannyira, hogy én Jeruzsálemtől és környékétől fogva Illyriáig betöltöttem a Krisztus evangéliumát. Ekképpen pedig tisztességbeli dolog, hogy ne ott hirdessem az evangéliumot, ahol neveztetett Krisztus, hogy ne más alapra építsek ” – Róm. 15.19 –20.

Látjuk a fenti Igékből, hogy az apostolok kézfogással, barátságosan megegyeznek az evangélizálandó területek egymás közötti elhatárolásában. Tisztességbeli dolognak tartják, hogy ne egymás munkájára építsenek. És van egy fontossági sorrend is, hogy először a megtéretlen „zsidóknak” (vallásos embereknek) kell hirdetni az evangéliumot és csak utána a pogányoknak (a nem vallásos, világban lévő embereknek). Olvassuk el figyelmesen az Apostolok cselekedeteit, mert az, sok mindenre választ ad. Nem kell nekünk semmit emberi módon kitalálni. Az Ige ebben a részben leírja, hogyan kell evangélizálni és új gyülekezeteket létrehozni.

1. Szabály: Ne hozz létre új „gyülekezetet”

(szervezetednek, felekezetednek egy csoportját) egy olyan településen, ahol már működik újjászületett emberekből álló csoport vagy gyülekezet, mert ezzel Krisztus Testét megosztod, és a szakadást munkálod! Ha Isten munkát ad neked ilyen helyen, akkor az a már ott működő gyülekezet építését kell, hogy szolgálja az ottani elöljárókkal együtt munkálkodva.

2. Szabály: Új gyülekezet létrehozása, presbitérium beállítása az Ige szerint apostoli feladat. Ha bizonyos vagy abban, hogy apostoli elhívásod van, akkor tegyed, de ha nincs, akkor nem tudod mire vállalkozol, és mások kárára, felelőtlenül jársz el.

3. Szabály: Az evangélista – apostollal együttműködve – megelőzheti az apostolt egy új hely evangelizálásában, de kell, hogy az evangélista távozása után az apostol belépjen és folytassa a gyülekezetépítést, a presbiterek beállítását. (Az első efézusi tanítványok azt sem tudták van-e Szent Szellem. Pál apostol igyekezett bepótolni a hiányosságokat: bemeríteni Jézus nevében és kezeit rátette, hogy betöltekezzenek Szent Szellemmel. Később két évet tölt Efézusban, hadakozva az ottani hatalmasságokkal és építve a gyülekezetet. Másik esetben látjuk, hogy Péter és János az, aki rohan le Samáriába, hogy az előreszaladt Filep evangélista munkáját helyes mederbe terelje. Ha egy újjászületett csecsemő születése után nem kerül megfelelő körülmények közé és nem kapja meg mindazt, amire szüksége van a növekedéshez, akkor „meghal,” legjobb esetben alultáplált, fejlődésben visszamaradt lesz. Ha az evangelizálást nem követi az apostoli munka, akkor az olyan, mintha kitennénk a csecsemőt a hóra.”

4. Szabály: Egy gyülekezet felépítése (tanítvánnyá tétel, presbiterek beállítása) apostoli feladat és kell, hogy aki ezt végzi, ha lehet, együtt lakjon, tartósan ott legyen azon a helyen, ahol a gyülekezetépítés történik. Figyeljük meg, hogy Pál apostol első körben – a gyülekezetek létrehozásának idején – Efézusban 2 évet, Korinthusban 1,5 évet és többi helyen is több hónapot töltött el, nap, mint nap együtt élve a tanítványokkal.

5. Szabály: Az apostol a gyülekezet létrehozása – tanítvánnyá tétel, vének kijelölése – után magára hagyja a gyülekezetet, és tovább megy, hogy mint a felnőtt emberek gyámkodás nélkül, önállóan tudjanak működni. Később – mint Pál is, a második körben – látogatásokkal és levelekkel korrigálni lehet a felmerült hibákat.

Hívők önállóságra (tanítványságra) nevelése

El kell juttatni a hívőket az érett felnőtt korra, hogy minden hívő megtanuljon Istenre (a Szentlélek vezetésére) hagyatkozni és elsősorban Isten-függő legyen és ne „pásztor-függő”. Minden hívőnek nap, mint nap önállóan meg kell tudni vívni a maga személyes harcát, a szellem vezetése alatt, és kell, hogy maradjon ereje arra is, hogy ne csak állandóan saját magáért harcoljon, hanem másokért is. A hívőknek kényelmesebb mindig egy emberre figyelni, és annak engedelmeskedni, és azon nehezen akarnak változtatni, mert

– az odaszánt életet és állandó Istenre figyelést igényel, és ebből adódóan egy harcos életmódot;

– sok hívő egy hamis lelki békére vágyik, és nem tudják, hogy ez nem így működik. Meg kell tanítani nekik az Isten szerinti békességet.

Isten azt várja minden hívőtől, hogy tanítvány legyen. Az Ige mondja: „tegyetek tanítványokká minden népeket”. Ez azt jelenti, hogy először magunknak kell tanítvánnyá válnunk, hogy azután másokat is azzá tudjunk tenni. Ez több, mint lelkigondozottnak, sőt lelkigondozónak lenni. Igei értelemben vett igazi tanítványi feladatok leírását az első 12 majd azt követően a 70 tanítvány kiküldésénél látjuk.

9. Biblikus szolgálatok, apostoli irányítás

Egyedül az Igére támaszkodjunk a következőkben is félretéve minden korábbi beidegződést és hagyományt. Sok helyen működnek a világon a Szentlélek ajándékai, és sokszor nagyon is látványos módon, de miért vannak mégis torzulások? Az Efézus 4.11-12-ben ezt olvassuk:

“És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul; a szentek tökéletesítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére.

A Szentlélek ajándékainak helyes működése kapcsán ír Pál apostol az 1 Kor. 12.12-28. igeszakaszban szintén a szolgálatokról, mint a test szükséges tagjairól.

„Mert miképpen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképpen a Krisztus is…. Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testben egyenként mindeniket, amint akarta. … Nem mondhatja pedig a szem a kéznek: Nincs rád szükségem; vagy viszont a fej a lábnak: Nem kelletek nékem… Hogy ne legyen hasonlás a testben, hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért a tagok …Ti pedig a Krisztus teste vagytok és tagjai rész szerint. És pedig némelyeket rendelt az Isten az anyaszentegyházban először apostolokul, másodszor prófétákul, harmadszor tanítókul, azután csodatévő erőket, azután gyógyításnak ajándékait, gyámolokat, kormányokat, nyelvek nemeit. ”

Apostoli és prófétai szolgálatok fontossága

Az apostoli és a prófétai szolgálatokat nem véletlenül sorolja Pál apostol az elsők között, mert ezek fontosságát és helyét az egyházban az egyház alapköveinek tekinti.

„Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus. Akiben az egész épület szép renddel rakattatván, növekedik szent templommá az Úrban.” – Efézus 2. 20-21.

Feltételezhetjük, hogy Pál, mint apostol ezt bizonyára jól látta a Szentlélek által.

Mikorra és miért adattak ezek a szolgálatok?

Míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére,  hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a hab és a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévelygés ravaszságához való csalárdság által; hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban; akiből az egész test, szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztvén az Ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek növekedését a maga fölépítésére szeretetben.” – Efézus 4.13-16.

Láthatjuk tehát az egyház építése szempontjából – mint a Szentlélek ajándékainak működési csatornái – mennyire fontos, hogy a biblikus szolgálatok mindegyike a maga mértéke szerint működjön.

Milyen az egyház helyzete ma? Működnek-e a biblikus szolgálatok és helyén vannak-e azok? Azokban a gyülekezetekben, ahol láthatóan működnek a Szentlélek ajándékai, többnyire Istennek egy-egy nagy szolgáján keresztül működnek hatalmas erővel. (A Nílus áldás volt Egyiptom számára akkor is, amikor kiöntött, és igyekeztek azt kihasználni, de azzal együtt időnként zavarokat, károkat is okozott. Nagy áldássá akkor vált igazán, mikor az öntöző csatornák kialakításával szabályozták a folyását.)

 A szolgálatok kiegészítik egymást

Nem mondhatja pedig a szem a kéznek: Nincs rád szükségem; vagy fej a lábnak: Nem kelletek nékem.”

„Hogy ne legyen hasonlás a testben, hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért a tagok …”   1 Kor 12.21.,25.

Nézzük most meg a helyi gyülekezetek vezetése mellett a másik igen fontos kérdést, hogy mit ír a Biblia több helyi gyülekezet együttes irányításáról. Olvassuk figyelmesen az Apostolok cselekedeteit és Pál leveleit.

Azok a gyülekezetek, amelyek Pál apostol felügyelete alá tartoztak egy apostoli körzetnek tekinthetők. Lásd a mellékelt bibliai modellt. Több helyi gyülekezet „felügyelete”, a Biblia szerint, egy apostoli csoportnak a feladata, mint ahogyan azt nagyon jól látjuk Pál apostol körül kialakult munkacsoport esetén. (Pál, Silás, Timótheus, Titus, Márk stb.)

Látjuk tehát, hogy

– egyrészt a helyi gyülekezetek az alapok lerakása, valamint a vének kijelölése után a vének felügyelete alatt működnek,

– másrészt viszont több helyi gyülekezet felügyeletét, építését egy apostoli csoport látja el.

Apostoli csoport feladata

A Bibliát tanulmányozva láthatjuk, hogy egy apostoli csoport feladata a következő:

– új gyülekezetek létrehozása (evangelizálás, igei alapok lerakása) lásd: Pál evangelizációs körútjai, több hónapos tartózkodás egy-egy gyülekezetben,

– a helyi gyülekezetek véneinek kijelölése (Titus 1.5.),

– az evangélium, a tanítások tisztasága feletti őrködés, szellemi iránymutatás és eligazítás kritikus kérdésekben  (Pál apostol gyülekezeteknek írt levelei)

– a helyi gyülekezetekben hiánypótló szolgálatok betöltése, (pl. intés, tanítás, evangelizálás)

Az apostoli irányítás módja:

– nincs állandó székhely (a szolgálók azok, akik utaznak a helyi gyülekezetekhez és nem fordítva)

– személyes látogatások, szolgálók kiküldése, visszahívása

– helyi gyülekezeteknek írt apostoli levelek

– személyes levelek szolgáló munkatársaknak

(Pál levele Titushoz, Timótheushoz)

Nézzük most meg kik azok, akik a Biblia szerint a gyülekezetek építésében, tehát az apostoli csoport munkájában olyan nagy szerepet játszanak.

Biblikus szolgálatok és azok jellemzői

Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írt levélében, mint azt már korábban megvizsgáltuk, a következőket olvashatjuk:

„És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul; a szentek tökéletesítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére; … Akiből az egész test, szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztvén az Ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek növekedését a maga felépítésére szeretetben. ”  –   Efézus 4.11-16.

A Biblia többféle szolgálatról beszél, amelyek a gyülekezetek építését szolgálják, amelyek a következők: apostolok, próféták, evangélisták, pásztorok és tanítók.

Szomorú, hogy ezek a biblikus szolgálatok ma alig lelhetők fel és csodálkozunk, hogy nem úgy épül az Egyház, ahogyan kellene.

Mi jellemző ma ezekre a szolgálatokra? Ma, mint egy látványos, sikeres szolgálat működik az evangélista szolgálat az egész világon. A „pásztori szolgálat” többnyire, mint egyszemélyi gyülekezetvezető terjedt el sok helyen, elcsökevényesítve ezáltal a helyi gyülekezetek vezetésében kulcsponti szerepet játszó vének (presbiterek) szolgálatát. Esetenként találkozunk gyülekezetektől független tanítókkal esetleg prófétákkal, de apostolnak – talán álszerénységből – kevesen merik magukat nevezni. A Bibliában található apostolok a legnagyobb természetességgel nevezik magukat annak amik, de ezzel együtt Pálnak is bizonygatnia kellett, hogy ő valóban apostol. A legnagyobb gond talán az, hogy mintha elfelejtkeztünk volna róla, hogy az apostoli szolgálat ma is létezik. Pásztori leveleket szokás emlegetni még az apostoli levelek helyett is. A modern teológia száműzte az apostolt a mai Egyházból. Sajnos az a szomorú helyzet állt elő, hogy az egyszemélyi vezetésre épülő pásztori rendszerben az apostol számára nem maradt szolgálati tér. Pedig az, hogy „Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz” az arra is vonatkozik, hogy Ő ma is ad minden szolgálatot, beleértve az apostolt is.

Nagyon fontos lenne, hogy az Egyházban ma tapasztalható torz állapot felszámolható legyen, hogy ismerjük fel, nevezzük a nevén, és a Bibliában leírt tartalommal kezdjenek működni ezek a szolgálatok.

Ne felejtsük el, hogy az Egyház az apostolok és próféták alapkövén épül, és nem a pásztorok és evangélisták szolgálatán alapul. A legfontosabb az, hogy a helyi gyülekezetek biblikus módon, presbiterek vezetésével működjenek föléjük rendelt vezető nélkül, és a Krisztus Egyházának építése szempontjából váljon nyilvánvalóvá, hogy kik az apostolok, a próféták, a pásztorok, az evangélisták a tanítók. Nagyon fontos, hogy felismerjük a biblikus szolgálatokat. Ehhez tekintsük át röviden a különböző biblikus szolgálatok jellemzőit:

Az apostol

(követ, küldött, „misszionárius”)

Feladata: Minden szolgálati ajándékot magába foglal.

1Kor.3.10., Ef. 2.20.

– képesség gyülekezetek alapítására  (1 Kor. 9.2.),

– gyülekezetek alapjainak lerakása,

– az általa alapított gyülekezetek szellemi vezetője.

A próféta

(látó, írásmagyarázó, őrálló, intő)

 Feladata: Szent Szellem által közölt dolgokat szól!

2 Pét. 1.21., Jak. 5.10.

– a jelenre, és a jövőre,

– személyekre, és történelmi eseményekre vonatkozóan,

– kijelentései, látomásai vannak, amit meg kell ítélni

(az ószövetségi és újszövetségi próféta státusza

különböző, akkor az apostoli szolgálat nem létezett!),

– nem diktatórikus vezető, inkább tanácsadó,

– nem kap mindenre kijelentést (nem jós!),

– prófétai szolgálat több, mint prófétálás

(feladata nemcsak ismeret közlése, hanem sokszor kellemetlenséggel járó, esetenként veszélyes megbízás végrehajtása).

Evangélista (prédikátor)

Feladata: a jó hír küldöttje

– megtérés, üdvösség hirdetése,

– Jézust prédikálja bármely igéből kiindulva,

– közvetlen felkenetése van Istentől (lásd Filep),

– csodatévő erők és gyógyítás ajándékával rendelkezik,

– az egyént döntésre (megtérésre) tudja vezetni,

– többnyire ő meríti be a megtérteket,

– nem tud viszont gyülekezetet alapítani, ezért szüksége van másokra.

Pásztor

(vén, püspök, presbiter, elöljáró)

Feladata: a nyáj gondviselése

– felvigyázók (felügyeletet gyakorolnak a nyáj felett),

– példaképei a nyájnak,

– a gyülekezet munkájának irányítása, képviselete,

– intés, szolgálat a betegek felé.

Tanító

Feladata: táplálás (öntözés)

– Istentől felkenetése van, nem „száraz ”,

– sokszor más szolgálattal együtt működik,

– készség a tanulásra (értelem alázatossága).

A szolgálatba állás feltételei:

– Isteni elhívás, elhívás felismerése

(szellemünkben való meggyőződés, Isten szól az ember szelleméhez álom, látomás, kijelentés által),

– visszaigazolás mások kijelentése által,

– szolgálati ajándékokkal való felruházás,

– hűség az elhíváshoz (odaszentelés),

– engedelmesség Isten akaratának.

Fontos, hogy minden szolgáló a saját szolgálatában és a saját mértéke szerint munkálkodjon. Ha hiszünk az Igének, akkor ezek a szolgálatok működnek ma is, legfeljebb valamilyen eltorzult formában és nem nevezzük azokat a nevén.

Felvetődik a kérdés, hogy van-e garancia arra, hogy az apostoli felügyelet ill. vének vezetése mellett nem távozik-e el a Szentlélek a gyülekezetből, vagy egyes elöljárók nem esnek-e ki a Szentlélek vezetéséből? Erre garancia NINCS, de ebben az esetben is megmutatkozik Isten bölcsessége, amikor a Szentlélek által több személyen keresztül akarja Isten vezetni az ő népét.

„Ezt pedig tudtotokra adván, nem dicsérlek, hogy nem haszonnal, hanem kárral gyűltök egybe. Mert először is, mikor egybegyűltök a gyülekezetben, hallom, hogy szakadások vannak köztetek; és valami részben hiszem is. Mert szükség, hogy szakadások is legyenek köztetek, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek ti köztetek.” -1 Kor. 11.17-19.

Mit jelent ez? Azt, hogy a Szentlélek vezetése alól kiesett és oda visszakerülni nem tudó vének az őket emberi módon pártoló tagokkal együtt szakadjanak le az élő részről. Ha már csak kárnak tudnak összegyűlni, akkor inkább szakadjanak szét. Így az élő rész tovább élhet, a halott rész pedig nem akadályozza az élőt. Ez Isten bölcsessége. Istennek halott gyülekezetre, amelyben nincs ott a Szentlélek – és Isten neve alatt a hívőket üldözik – nincs szüksége. Az ilyen rosszabb, mintha nem lenne. A szakadások, amit mi emberileg sajnálatos eseménynek gondolunk, és mindenáron megakadályozni igyekszünk, az Isten üdvtervének része, és szükséges jó, aminek be kell következnie, mert csak így maradhat fenn az evangéliumot továbbadni képes élő gyülekezet.

Hamis szolgálatok

Ha vannak Biblikus szolgálatok, akkor vannak hamis szolgálatok is. Melyek ezek a szolgálatok:

– pásztor, mint egy helyi gyülekezet egyszemélyi vezetője

– vezető lelkész, aki tulajdonképpen „főpásztor” és több pásztor elöljárója (főnöke)

– lelkigondozó

– szabadító szolgálat

– stb.

Az első hamis szolgálat a korábban részletesen tárgyalt vének általi helyi gyülekezetvezetés, második hamis szolgálat pedig az apostol eltorzult, nem Biblikus formája.

A lelkigondozó és szabadító szolgálat pedig egy „csökkentett hatáskörrel működő tanítvány” szolgálatának felelnek meg.

Mi a baj ezekkel a szolgálatokkal? A lelkigondozó a lelki embert erősíti, ami egy bizonyos mértékig helyes, mert a lélek megerősítése is szükséges az erős szellemi dolgok elhordozásához, de ennek túlhangsúlyozása, lelki keresztyének kialakulásához vezet.

A szabadítás jó dolog és igei, de önálló szolgálat rangjára emelése túlhangsúlyozás hibáját eredményezi. Akinek ilyen „szolgálata” van, ott is ördögöt lát, ahol nem kellene és ez személyiség zavarhoz fog vezetni és egy idő után neki lesz szüksége szabadításra.

Hiba önmagában az, hogy olyan „szolgálatok” alakulnak ki és olyan nevekkel látjuk el, ami a Bibliában nem létezik. Így az Ige nem válik érthetővé számunkra és eltorzulnak a Biblikus szolgálatok.

Ilyen értelemben nem kell ragaszkodnunk az Igéhez? Honnan van bátorságunk más szolgálatokat kitalálni, mint amiről az Ige ír! Az itt nem részletezett egyéb szolgálatok (segítő, könyörülő, adakozó stb.) szintén a tanítványok hatalmával kell, hogy rendelkezzenek.

10. A szolgálatok együttműködése

(házépítés példája)

Isten nagy bölcsességgel teremtette meg Krisztus Testét, az Egyházat. Ahogyan azt a neve is mutatja; Isten Egyháza egy és oszthatatlan. Isten nem különálló felekezeti „egyházakat” teremtett, ezek legfeljebb a szakadás állapotának jellemzői. Isten Igéje, amikor az Egyház építéséről beszél, sokszor a házépítés hasonlatát használja fel a megértés elősegítésére. Az Egyháznak vannak szolgálói, vannak kövei, amelyek beépülnek Isten házába. Amikor evangelizálunk, akkor köveket gyűjtünk ennek a háznak az építéséhez. Ez a házépítés 2000 évvel ezelőtt kezdődött és ezt építjük ma is. Ez a ház egy hatalmas ház. Ennek a háznak az egyik sarka Jeruzsálemben van – „szegletkövet helyezek le a Sionban” – a másik vége pedig a Föld végső határa.

Aki már épített házat az tudja, hogy annak szabályai vannak. Az ember nem úgy kezdi a házépítést, hogy

– nem tudja hol lesz,

– milyen lesz,

– valamint elkezd mindenféle anyagokat vásárolni, amit úgy gondolja, hogy bizonyára kellenek a házépítéshez,

– azután minden szaktudás nélkül elkezd építkezni,

Nem kell mester, nem kell terv, értek én hozzá, majd én megcsinálom.

Sajnos nagyon sokan ilyen „kontár” módon építkeznek ma. Kis viskókat, házakat lehet így építeni, ami ideig – óráig megáll, de egy olyan hatalmas házat, aminek az egyik vége Jeruzsálemben a másik vége pedig a Föld végső határa, nem célszerű így építeni. Ehhez mesterek, szakemberek kellenek. Ha nagy házat és szakszerűen akarunk építeni, akkor jó ha tudjuk, hogy

– hová fogunk építeni, milyen fekvésű a telek?

(Isten hogyan vezet bennünket az evangelizálásban)

– mit akarunk építeni; új ház, ráépítés vagy bővítés?

– van tervünk (látásunk) az adott helyre vonatkozóan?

– ha van terv, akkor kell egy jó építőmester (apostol), aki meg tudja azt valósítani.

A munkálatokat az építőmester irányítja és hangolja össze, és ő az, aki a ház alapját lerakja.

„ …mint bölcs építőmester, fundamentumot vetettem, de más épít rá …„ – 1. Kor. 3.10.

Az építőmester nem egy egyszemélyes vállalkozó, hanem vannak munkatársai. Tudja, milyen szakemberek kellenek a házépítéshez és tudja kinek mi a feladata. Ismeri a jó szakembereket. Tudja ki a jó kőműves, ács, tetőfedő, anyagbeszerző,… stb. Közülük válogatja össze azt a munkabrigádot (szolgáló csapatot), amivel el lehet kezdeni, és be is lehet fejezni az építkezést. Ez az építőmester nagyon bölcs, mert

– tudja, hogy mivel jár egy házépítés,

– nem egyedül akar elvégezni mindent,

– tudja, kinek mi a dolga, és mi, mikor következik.

Tudja, hogy először az alapokat kell lerakni, és ehhez mélyre kell ásni. Sziklás, kemény talajt kell keresni, amire lehet alapot építeni. Az Egyház az apostolok és próféták alapkövén épül, és a szegletkő maga Jézus Krisztus (Efézus 2.20.). Az Egyház építésekor, ahogyan egy ház építésekor is, először mindig az alapokat kell lerakni, ill. megvizsgálni, hogy az alap elég erős-e a ráépítéshez. Ha ránézünk egy házra, az alapból nem látunk semmit, csak az látszik, hogy a föld színétől kezdődik az épület. Ha valaki ennek a látványnak az alapján kezdene el építeni egy házat, az kihagyná az alapot, mert az nem látszik, és úgy gondolja nincs is rá szükség, de ezzel nagy hibát követne el. Az alap nem látható, de a ház legfontosabb része.

Először az alapot kell lerakni, és annál ott van a tervező (próféta) és a bölcs építőmester (az apostol) is. Az alapok lerakása után a mester a falrakást már másra, a tanítóra bízza;

„..mint bölcs építőmester fundamentumot vetettem, de más épít rá.”  – 1 Kor. 3.10.

„Én plántáltam, Apollós öntözött, de Isten adja a növekedést.” –   1Kor. 3.6.

Az apostol, amikor az alapok lerakása már megtörtént és már nincs rá szükség azon a helyen, elmegy egy másik építkezéshez, ahol szintén alapozás van. Neki ott jelen kell lenni. Közben figyel arra, hogyan haladnak az előző helyen az építkezéssel és időben oda fogja küldeni azt a szakembert, akire a következő munkához szükség lesz.

Amikor a falak állnak az apostol beállítja a tetőfedőket. A ház befejező része a tető elkészítése, ami védi, óvja az épületet a külső behatásoktól. Ez a munka a vének beállításának felel meg. Ők azok, akik védik és óvják a már kész gyülekezetet.

Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szentlélek titeket vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett.” – Csel. 20.28.

Mint látjuk, az Ige szépen leírja a házépítés példáján keresztül, hogyan kell építeni az Egyházat. Kontár munkával kisebb házakat lehet építeni és az ideig – óráig áll, de amikor az első komolyabb vihar (támadás) jön, repedések (szakadások) történnek. Erős alapokon álló épület a viharban is kiállja a próbát, de amely nem ilyen az összedől. A bölcs apostol előrelátó és olyan alapot épít, ami kiállja a próbákat.

Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, a ki a kősziklára építette az ő házát: És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett. És valaki hallja én tőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövenyre építette házát: És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és összeomlott: és nagy lett annak romlása.”  – Máté 7.24-27.

Az Egyházban sok ma a kontár munka. Nem sok jelét látni az Ige szerint való építkezésnek. Úgy látszik, hogy az Egyház épülete ma alapok (apostolok és próféták) nélküli, fövenyre épített ház, ami ha jön az árvíz és fújnak a szelek össze fog omlani. Isten hosszútűrése és kegyelme az, ami a jelenlegi helyzet ellenére is megtartja az Egyházat; de az utolsó aratás előtt nagy viharfelhők tornyosulnak, amelyek az Egyháznak a jelenlegi – alapok nélküli – helyzetében nagy veszteségeket fognak okozni.

„… és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és összeomlott: és nagy lett annak romlása”.  Mát. 7.27.

11. Az Egyház helyreállítása

Újból fel kell fedeznünk az igében, hogy

– a Szentlélek minden testre kitöltetett,

– minden hívő pap,

– minden hívő az első kiküldött tanítványok hatalmával rendelkezik,

– Jézus Krisztus az egyetlen főpásztor, aki a feje az Egyháznak,

– minden biblikus szolgálat kell, hogy működjön ma is,

– az apostolok és próféták alapkövén kell, hogy épüljön az Egyház,

– fel kell ismerni ezeket a szolgálatokat, és teret kell hagyni működésüknek, de ehhez az egyszemélyi vezetés nem biblikus gyakorlatának felszámolásán keresztül vezet az út. Isten útjai bölcsek és könyörületesek, Ő adjon erre jó megoldást.

Ma Isten megszólaltatja ismét a prófétákat, mint ahogyan az az Ő tervében mindig lenni szokott, amikor valami jelentős dolog fog történni.

„Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr,  míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak.”  – Ámós. 3.7.

Az utóbbi néhány évben egymás után jelentek meg prófétai írások az Egyház helyreállításáról. A prófétai beszéd olyan, mint a világító szövétnek, amelyre jól tesszük, ha figyelünk! Mint, ahogyan Keresztelő Jánost használta Isten a nép felkészítésére és a Messiás útjának előkészítésére, úgy használja Isten napjainkban a prófétákat, hogy felkészítse általuk az Ő népét a következő időszak nagy változásaira:

– az egyházi elöljárók helyreállítására,

– a nem Istentől való vallásos dolgok lerombolására,

– az apostoli szolgálatok helyreállítására.

Ilyen útegyengető próféták többek között Rick Joyner és David Minor, akik próféciájukban felvillantják azt az utat, ahogyan Isten helyre akarja állítani az Egyházat:

– a SZENTSÉG SZELE söpör végig az Egyházon és lerombolja mindazt, ami nem Istentől származik,

– ledönti az emberi királyságokat és lerombolja mindazokat a szervezeteket, amelyeket az Úr nevében emeltek ugyan, de nem sok közük van az Úrhoz,

– lerombolja a vezetők emelte felekezeti falakat, és Jézus Krisztusban egyesíti a hívőket,

– akik nem kapaszkodnak elég erősen Jézusba, hanem valami másba, azok el fognak sodródni,

– egységes vezetőség (presbitérium) alakul a városokban és a nép csodálni fogja Isten népét,

– Isten rendkívüli csodákkal tesz bizonyságot választott, immár egységes népe mellett,

– a Biblikus szolgálatok helyreállításával és az apostolok beállításával egy újfajta vezetőség jön létre, akik az utolsó napok nagy felfordulása közepette is Isten előtt való nagy alázatban és egységben urai tudnak maradni a káosznak, ami az egész világra eljön.

Isten így készíti fel népét arra a nagy aratásra, ami Jézus visszajövetele előtt fog megtörténni, mert az Egyház a mai helyzetében ennek a feladatnak nem tudna megfelelni. Buzduljunk fel, hogy legyen a mi lámpásunkban is olaj és ne legyünk balga szüzek, amikor az Úr visszajön, sokak számára olyan váratlanul, mint ahogy a tolvaj jön el.

Imádkozzunk, hogy éberek maradjunk, és az Úr munkában találjon bennünket.

12. Új tömlő, egyetemes papság, tanítványság

Az első Pünkösdkor történt valami. A világ minden tájáról összegyűlt zsidók, kik látták azokat az embereket, akikre leszállt Isten szelleme; azt mondták, úgy néztek ki, mint akik édes bortól részegedtek meg. Csodálkoztak rajtuk, ahogy viselkedtek, és amiket cselekedtek.

Az újbor másképpen viselkedik, mint az óbor. Az óborhoz jó a régi tömlő, de az újborhoz új tömlő kell. Az új tömlőt nem akármivel, hanem a Szentlélek erejével kell megtölteni. „El ne mozduljatok Jeruzsálemből addig, amíg el nem küldöm rátok az Atya ígéretét ” … „ és amikor a Szentlélek eljön rátok vesztek erőt, és lesztek nékem tanúim.” Az evangéliumot csak a Szentlélek erejével lehet hirdetni. Az új tömlő az, ami be tudja fogadni az újbort. Isten Szelleme Pünkösd óta nemcsak bennünk, a mi testünkkel cselekedett valamit, hanem cselekedett valamit az egész Egyházzal is. Valami új kezdődött az Egyházban is. Testünk a Szentlélek temploma, és mi mint élő kövek beépülünk ebbe az Egyházba. „Mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá”.

Ahhoz, hogy Isten terve szerint dinamikusan, és egészséges test mintájára tudjon épülni az Egyház; látható, hogy a Szentlélek ajándékainak biblikus működéséhez szükséges, hogy a szolgálatok is biblikus rend szerint működjenek. Ehhez a világból átvett, és az Egyházban ma is elterjedt szervezeti keretek nem alkalmasak, mert „senki sem tölti az újbort régi tömlőkbe; mert különben az újbor megszakasztja a tömlőt, és a bor kiömöl, és a tömlők is elvesznek. Hanem az újbort új tömlőkbe kell tölteni, és mind a kettő megmarad.” – Márk 2.22.

Halott „Egyház” tud vegetálni régi keretek között, de az erővel és hatalommal felruházott, tanítványok seregéből álló kihívottak gyülekezetének új tömlőre (új keretekre ) van szüksége, mert a régit szétfeszíti. A legkülönbözőbb nevekkel ellátott, egyszemélyi vezetésű keresztyén szervezetek egyik legnagyobb hibája, hogy

– csak egy személy – pásztor, gyülekezet vezető – az, akin keresztül Isten többnyire szól, mert különben a hivatalban álló vezető kezéből kicsúszik az irányítás,

– az egyszemélyes pásztorlás kizárja, és lehetetlenné teszi az apostol működését, lezárva azt a csatornát, amelyen az apostol felügyeli a gyülekezet, mert az a gyülekezet életébe való külső beavatkozásnak minősülne.

A Pünkösdkor létrejött Egyház az Újszövetség alapján jött létre, megszüntetve az Ószövetség idején szokásos gyakorlatot, a  főpapi rendszert.

Az Isten szerint való Egyházban

minden újjászületett hívő közvetlenül Isten által felszentelt pap, nem hallgató, hanem szolgáló,

„Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az Ő csodálatos világosságára hívott el titeket.” – 1 Péter 2.9.

„Mikor egybegyűltök, mindenkinek van zsoltára, tanítása, nyelve, kijelentése, magyarázata. Mindezek épülésre legyenek.” – 1 Kor.14.26.

– minden hívő az első kiküldött tanítványok hatalmával rendelkezik.

Isten elsősorban nem mennyiségi, hanem minőségi szemléletű. Ezt példázza Gedeon csapata is. Nem gyülekezeti nyilvántartásban szereplő gyülekezeti tagokra van szüksége az Egyháznak, hanem arra, hogy „tegyetek tanítványokká minden népeket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, hogy megtartsák mindazt, amire én tanítottalak benneteket.

Mi volt az, amire Jézus megtanította, és a Szentlélek által ma is megtanítja a tanítványokat? Mi volt, és kell, hogy legyen ma is az a hatalom, amellyel Jézus a  tanítványokat (először a 12-t, majd a 70-et) felruházta, és a fenti ige alapján bennünket is felruház ?

A tanítványok hatalma – Jézus nevében – azóta sem változott, mert tudjuk, hogy „Jézus tegnap, ma és örökké ugyanaz”. Ez a hatalom: betegek gyógyítása, halottak feltámasztása és démonok kiűzése.

Az a 120 tanítvány, aki Jézus halála után együtt imádkozott Pünkösd után a Szentlélek erejével felruházva egy emberöltő alatt felforgatta a világot. Erre az erőre és hatalomra van ma is szükség minden hívő életében, hogy az evangélium úgy tudjon terjedni, ahogyan azt Jézus a missziós parancsban ránk hagyta. A hívők hitben és ismeretben való növekedésének célja a tanítvánnyá válás.

Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik:

– az én nevemben ördögöket űznek,

– új nyelveken szólnak,

– kígyókat vesznek fel,

– és ha valami halálosat isznak, meg nem árt nekik,

– betegekre vetik kezeiket és meggyógyulnak.

Fel kell ismerni, hogy a mai „főpapok” által a gyülekezetnek bemutatott egyszemélyes szolgálatok, esetenként áldozatok, ószövetségi minták. Isten azért rendelte az Újszövetség – a Szentlélek kitöltetésének – időszakában az apostoli, prófétai stb. szolgálatokat, hogy felkészítsék a szenteket a szolgálatra. Isten Egyháza nem passzív gyülekezeti tagokból áll, akik felé állandóan szolgálnak, hanem tanítványokból, akik kivétel nélkül maguk is szolgálnak a kapott kegyelmi ajándékok mértéke szerint.

A lelkileg sérült gyülekezeti tagok helyreállítása fontos feladat, de a tagok túlzott lelki gondozása, a lelki ember megerősödéséhez vezethet, ami érzelmileg kötődő, lelki keresztyéneket nevel. Szellemileg szabad, független érett keresztyénekre, tanítványokra van szüksége az Egyháznak.

3. Az elhívás

Mi az elhívás? Mi a különbség és a kapcsolat

– a Szentlélek ajándékai,

– a szolgálatok ,

– és az elhívás között?

A különbségeket, kapcsolatukat és tartalmukat az 1. és 2. mellékletben található ábrák érzékeltetik.

A Szentlélek ajándékai olyan, nem természetes emberi képességek, amellyel Isten ruházza fel az Ő tetszése szerint mindazokat a Lélek által újjászületett hívőket, akik Isten akaratának engedelmeskednek. Isten kegyelme, hogy melyik ajándékot kiben, mikor akarja működtetni. Az ajándékok nem a mi dicsőségünkre és szórakozásunkra adattak, hanem azért, hogy ezekkel az Egyház építését szolgáljuk.

A szolgálat egy olyan szolgálati terület (munkakör), amelyben mindenki a kapott ajándékaival munkálkodik. Követve a mellékletben felsorolt ajándékokat és szolgálatokat, valamint emlékezve a Bibliában leírt ismertebb szolgálók életére megfigyelhetjük, hogy bizonyos szolgálatokban melyek azok az ajándékok, amelyek leginkább működnek.

Az elhívás a hívőnek az életcélja, amelynek elvégzésére Isten személy szerint őt hívta el. Néhány Ige az elhívással kapcsolatban:

„Mikor azért azok szolgálának az Úrnak, és böjtölnek, monda a Szentlélek: Válasszátok el nékem Barnabást és Saulust a munkára, amelyre én őket elhívtam.” – Csel. 13.2.

Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta; és a kiket elhívott, azokat meg is igazította; akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.”  Róma 8.30.

„Csak amint kinek-kinek adta az Isten, amint kit-kit elhívott az Úr, úgy járjon. És minden gyülekezetben így rendelkezem.” – 1 Kor. 7.17.

„Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhívatásotokhoz, mellyel elhívattatok” – Efézus 4.1.

Sok dolgot cselekedtek életükben a következő hithősök, de mindegyiknek volt a saját személyére szabott feladata, amelyet neki kellett elvégezni. Volt, akinek ez maradéktalanul sikerült, volt, akinek nem. Nézzünk példákat, mi volt a következő személyek elhívása:

Jézus elhívása

Meghalt a mi bűneinkért, hogy nekünk örök éltünk legyen. Megváltó volt. Ez rajta kívül senki másnak nem volt elhívása.

„Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul másokért.” – Márk 10.45.

Jézus a testté lett Ige, Isten Fia, aki mindenben példát adott nekünk, hogyan kell Isten akarata szerint cselekedni.

„Mert példát adtam nektek, hogy miképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek ” – János 13.15.

Mária elhívása

Megszülni, és tisztességgel felnevelni a megváltó Jézus Krisztust.

„És íme fogansz a te méhedben és szülsz fiat, és nevezd az ő nevét, JÉZUSNAK. Ez nagy lesz, és a Magasságos Fiának nevezik, és neki adja az Úr Isten a Dávidnak az ő atyjának királyi székét.” – Luk. 1.31-32.

Ábrahám elhívása

Egy Isten által kihívott nép atyjává lenni.

„És monda az Úr Ábrahámnak: Eredj ki a te földedről és a te rokonaid közül és a te atyádnak házából a földre, amelyet én mutatok neked. És nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldássá leszel.”                                   1. Mózes 12.1-2.

József elhívása

Megmenteni a zsidó népet a nagy éhínség idején.

„..ne bosszankodjatok azon, hogy engem ide eladtatok, mert a ti megmaradástokért küldött el engem Isten ti előttetek. ” – 1Mózes 45.5.

Mózes elhívása

A zsidó nép kivezetése az egyiptomi fogságból.

„Most azért elküldelek téged a fáraóhoz és hozd ki az én népemet, az Izráel fiait Egyiptomból ” – 1Mózes 3.10.

Pál apostol elhívása

Az evangélium hirdetése a pogányok, királyok és Izrael fiai felé.

„Az Úr pedig monda néki: Kelj fel, és menj be a városba, és majd megmondják néked, mit kell cselekedned.” – Csel. 9.6.

„Monda pedig néki az Úr (Anániást küldi Saulhoz): Eredj el, mert ő nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok és Izrael fiai előtt.” – Csel. 9.15.

Jó néhány példán keresztül megnézhetnénk még, hogyan adta meg Isten egy-egy szolgájának elhívását. Érdemes viszont a fenti példák alapján megnézni a következőket:

– egy jól körülhatárolt feladatott kapott minden szolgáló,

– többnyire már hívő életük legelején megkapták elhívásukat, amely állandóan előttük lebegett, és tudták mit kell betölteniük, ezért nem tévesztették szemük elöl a célt, és tudtak küzdeni érte,

– így volt idejük kellőképpen felkészülni elhívásuk betöltésére,

– a személyre szóló feladat elvégzése életüknek ill. szolgálati idejüknek egy viszonylag rövid szakasza volt,

– sokszor egészen hosszú, próbákkal teli felkészítés után érkezik el az ideje annak, hogy a szolgálók a tényleges elhívásukba be tudjanak lépni.

Nézzünk néhány példát a Bibliából:

– Jézus kb. 30 éves korában kezdi el szolgálatát és mindössze 3 évig tart,

– József sok kísértés és évekig tartó börtön után lép be elhívásába, amelyet Isten látásban mutatott meg neki, egészen fiatal korában,

– Mózes 40 évi sivatagi felkészítés után 80 évesen lép be elhívásába és kb. 40 évig tart elhívásának teljesítése,

– Pál apostolnak – megtérését követően, Damaszkuszban – Anániáson keresztül jelentette ki Isten az elhívását, de azután még több mint 10 évig visszavonultan élt Tarzuszban, amíg Barnabás érte nem ment, és el nem vitte Antiókhiába. Innen Barnabással együtt a Szentlélek kijelentése alapján küldték ki arra a feladatra, amelyre Isten már korábban elhívta.

Látjuk tehát, hogy milyen fontos az elhívás pontos ismerete, amelyet a Szentlélek személyenként eltérő módon hoz tudomásunkra. Legyünk türelemmel, és örömnek tartsuk a különböző kísértéseket, amelyekkel Isten felkészít bennünket az elhívásunk betöltésére.

Figyeljünk arra, hogy jól időzített legyen az elhívásunkba való belépés.

– Mózes első próbálkozása elég testiesre sikerült és csak az egyiptomit tudta leütni és menekülnie kellett.

– Pál apostol rögtön megtérése után – ismerve az elhívását – Damaszkuszban azonnal munkához látott – erről a 3 évi szolgálatról nem sok emlékünk maradt -, és a végén el kellett menekülnie.

– Jézus rászólt az anyjára, Máriára a kánai mennyegzőn   – amikor a vizet borrá változtatta – jelezve, hogy nem jött még el az ő ideje.

Legyen kitartásunk a ránk bízott feladatot maradéktalanul végrehajtani.

– Voltak, akik az életük végén kiestek elhívásukból; nem teljesítették maradéktalanul küldetésüket (Mózes, Gedeon, Sámson).

– Voltak, akiknek sikerült maradéktalanul betölteni elhívásukat (Jézus:„Elvégeztetett ”; Mária; Ábrahám; Pál apostol)

„Mivelhogy az ő Isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott .” – 2 Pét. 1.3.

„Annak okáért atyámfiai igyekezzetek inkább a ti elhívásotokat és kiválasztásotokat erőssé tenni, mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha. Mert ekképpen gazdagon adatik majd néktek a mi Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök országába való bemeneteletek.” – 2 Péter 1.10-11.

Hány hívő ismeri ma a saját elhívását? Ez nem valami mellékes dolog, hanem az életünk célja, ami miatt Isten kiválasztott bennünket.

Hogyan tudjuk elvégezni a munkát, ha nem tudjuk, hogy Isten mit bízott ránk? Ha nem tudja valaki az elhívását, kérje Istentől, és ki fogja jelenteni neki.

Utószó

A Krisztus Testének helyreállítása, a szolgálatok biblikus rend szerinti működése legalább olyan fontos az evangélium világméretű terjedése szempontjából, mint a múlt század végén a Szentlélekkel való betöltekezésnek az újbóli felismerése.

Újból fel kell fedeznünk az Igében, hogy mi a gyülekezet, melyek a biblikus szolgálatok és minden biblikus szolgálat kell, hogy működjön ma is. Fel kell ismerni azokat, és teret kell hagyni működésüknek. Szükséges, hogy a mai kor apostolai és prófétái felismerjék és felvállalják a sokszor nem éppen látványos, de annál több fáradtsággal és esetenként kellemetlenséggel és szerényebb megélhetéssel járó szolgálatukat.

Hiszem, hogy a megújult keresztyének között ill. a karizmatikus mozgalomban egy új irányzat fog megerősödni. A zajos, időnként zavaros áradás után egy tisztább folyású, több jó gyümölcsöt termő időszak következik. Az áldások kikövetelése, a jelek és csodák hajszolása helyett, a szeretettel együttmunkálkodó hit és a szentség kerül a középpontba.

Ez sokakat megráz és kibillent a megszokott egyensúlyából. Ebből adódóan sokakat elsodor, és akik nem tudnak alkalmazkodni az új helyzethez, nem fogják megtalálni a helyüket. Ha valaki nem tanul meg közvetlenül Istenbe kapaszkodni emberek helyett, az nagy veszélybe kerül. Figyeljünk a Szentlélek mozgására és vegyük észre, hogy a mostani időkben, hogyan munkálkodik a Szentlélek és mi Isten akarata.

Figyeljünk azokra az apostolokra és prófétákra, akiket ma is elhív Isten, és szól hozzánk rajtuk keresztül. Nehogy abba a hibába essünk, hogy „megöljük őket”. Hagyjuk, és ne akadályozzuk Isten tervének kibontakozását, hogy Jézus Krisztus, akinek visszajövetelét nagyon várjuk, minél előbb jöhessen el az Ő dicsőséges menyasszonyáért. Ez a dicsőséges menyasszony Krisztus Teste, minden szeplő és sömörgőzés nélkül való, amelyben a tagok szeretetben és egységben vannak.

Felhasznált irodalom

Derek Prince: Az önátadás kegyelme

A keresztyénség hat alaptanítása

William Mac Donald: Krisztus és a gyülekezete

Roberts Liardon: Az utolsó lépés

A hit emberei

William K. Kay: Prófétálj

Lester Sumrall: Életem

A. T. Jones: Polgári kormányzatok és vallás

Juan Carlos Ortiz: A szolgáló tanítványság útja

Francis A. Schaeffer: Ismertetőjelük a szeretet

E.H. Broadbent: Zarándok gyülekezet

Watchman Nee bizonyságtételei

Rick Joyner: Krisztus ítélőszéke előtt

Betlehem Alapítvány: Három prófécia

Kategória: gyülekezetépítés, Tanítások | Címke: , , , , , , , , , , , , , | 10 hozzászólás

Sokan vagy kevesen? – Abonyi Sándor

“Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak.”  Máté 22:14

Letölthető PDF formátumban itt – MP3 formátumban itt

Gedeon csapata történetének üzenete ma

Bevezető

Korábban is, de mostanában egyre többször jut eszembe ’Gedeon csapata’. Történetükre sokszor úgy gondolnak a hívők, mint egy kedves, mókás történet, ahol Isten nem éppen hagyományos, hanem egy Isteni harcmodorban harcolva elég „komikus” módon győzi le a Midianiták seregét egy maroknyi csapattal. Amikor valakinek eszébe jut ez a ’kedves kis történet’, akkor természetes módon mindenki Gedeon győztes kis csapata tagjának képzeli magát. Kapóra jön ez a történet olyankor is, amikor egy közösség éveken keresztül nem képes növekedni – és nem éppen Istentől való módon – azzal nyugtatgatja magát, hogy őket ’Gedeon csapatának hívta el az Úr’.

Az utóbbi időben a széles és keskeny út üzenete vált hangsúlyossá számomra, ahol természetesen mindenki a keskeny úton járónak gondolja magát. Még ha a széles úton járnak is emberek, akkor is abban a meggyőződésben vannak, hogy a mennybe jutnak, legfeljebb kevesebb jutalmat fognak kapni. A hívők nem akarják megérteni, hogy a „széles út” – a saját útjukon való járás – a pokolba vezet, amiből meg kell térni. Ezt Jézus minősítéséből bizonyosan tudjuk, mert Ő gonoszoknak nevezi azokat, akik a „széles úton” járnak, akiket Ő nem is ismer, mert nem az Övéi. (Máté 7.13-29.)

Mostanában az egyház helyzetét, állapotát látva egyre többször jut eszembe Gedeon csapata, de más tartalommal és üzenettel. Főként az által erősödött ez meg bennem, hogy látom az egyház elvilágiasodását minden téren: a világ sok területen behatolt az egyházba. Erre a komoly veszélyre figyelmeztet Bartha László testvérünk a magyar eklézsiának szóló próféciájában, ahol arról van szó, hogy az ellenség már a falakon (gyülekezeten) belül van és „szabad a rablás”. Az ellenség szabadon rabol a gyülekezetekben, a hívők és vezetők kényelmessége vagy éppen tudatlansága miatt.

A „széles” út és a „keskeny” út példázatán az Úr előtt gondolkodva felmerült bennem a kérdés, hogy mit jelent az ott említett „sokan” és „kevesen” szóhasználat, a széles ill. a keskeny úton járókkal kapcsolatban. A Biblia mindig pontosan fogalmaz, és több igehely is megerősíti ugyanazt. Az itteni szóhasználat is sejteti, hogy itt a sokaság nem többséget jelent, hanem annál jóval többről van szó, „sokakról”. Az egyszerű többség 51%, a minősített többség 2/3; 66%). A kevesek esetén sem kisebbségről (10-49%) van szó, hanem valóban kevesekről, talán nagyon is kevesekről. Amikor az eklézsia állapotán gondolkodva idáig jutottam, az foglalkoztatott, hogy valójában kik is a sokaság és kik a kevesek és mi ezeknek a csoportoknak a jellemzője? Ez a kérdés izgatott és indított arra, hogy utánajárjak, hogy valójában mennyi is a kevesek és kik tartozhatnak abba? Ekkor nagyon erőteljesen módon ismét Gedeon csapata, az ottani „isteni kiválasztási módszer” jutott eszembe. Egyre több gondolatot hozott fel bennem az Úr ezzel a történettel kapcsolatban, ami az eklézsia állapotára is jellemző. Bizonyosságot vártam a Szent Szellem által, hogy ezt a történetet az eklézsia állapotával hozzam összefüggésbe, azon túl, hogy tudjuk, minden Ószövetségi történet tanulságos számunkra és sok minden a mi tanulságunkra – okulásunkra – írattatott meg.

A harmadik gondolatkör az Isten szerinti szétválasztás volt, ami sokat foglalkoztatott mostanában. Míg az 1 Korinthus levél a hívők testiességéről (kiskorúságáról, pártoskodásáról) szól, a 2 Korinthus 6.14-16-ban már felszólítja az Úr az igaz hívőket a hamisaktól való különválásra:

Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van

– igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége

– a világosságnak a sötétséggel? És mi egyezsége

– Krisztusnak Béliállal? vagy mi köze

– hívőnek hitetlenhez? Vagy mi egyezése

– Isten templomának bálványokkal?

Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta: Lakozom bennük és közöttük járok; és leszek nékik Istenük, és ők én népem lesznek. Annak okáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket, És leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr”.   2 Kor 6:14-18.

Ilyenkor a „gyülekezetben” maradók a Zsidó 10.25-el próbálják a „kiszakadni” szándékozókat a „gyülekezetben” való maradásra bírni: „el ne hagyjuk a magunk gyülekezetét” – mondják. A 2 Kor. 6.18 azonban az Úr éppen a „kiszakadókat” tekinti az Övéinek. Talán még kevesen figyeltek fel erre az igeszakaszra és nem értették meg, hogy így is lehet Istennek tetsző módon cselekedni. E szerint azok engedelmeskednek az Úrnak, akik kimennek egy elvilágiasodott „gyülekezetből” és nem vállalnak közösséget velük, nem pedig azok, akik megalkudva bent maradnak azokat kárhoztatva, akik kimennek közülük.. Az igazsággal való megalkuvás bűnrészesség vállalása, bűnpártolás, ami ellenségeskedés Istennel. Tudjuk, hogy Jézus azt mondta, hogy „ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az Én nevemben, ott vagyok közöttük”. (Máté 18:20) Az Úr gyülekezetének minimális létszáma tehát 2-3 fő. A kiszakadóknak a kijövetelük után nem kell tehát félni, hogy mi lesz velük gyülekezet nélkül, mert 2-3-an is már ők az Úr gyülekezete, mert meg tudják élni a közösséget egymással és az Úr ott lesz velük.

Hangsúlyossá vált továbbá számomra az is, hogy Jézus, aki betöltötte a szeretet nagy parancsát, egyben Ő az Igaz Bíró is – Ő az IGAZSÁG. Ő az, aki megítéli és szétválasztja egymástól az igazat és a hamisat: kezébe veszi a „szórólapátját és megtisztítja a szérűjét” – szétválasztja a hamisat (szemetet, polyvát) az igaz magtól.

Erről beszél Keresztelő János a Lukács 3:16-18-ban:

„…Én ugyan keresztellek titeket vízzel; de eljön, aki nálamnál erősebb, akinek nem vagyok méltó, hogy sarujának kötőjét megoldjam: az majd keresztel titeket Szent Lélekkel és tűzzel: Kinek szórólapátja kezében van, és megtisztítja szérűjét; és a gabonát az ő csűrébe takarja, a polyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel. És még sok egyebekre is intve őket, hirdeti az evangéliumot a népnek.”

Az eklézsiában megélt személyes megtapasztalások és ezen igeszakaszok mélyebb megértése közelebb vittek Isten munkájának jobb megértéséhez a mai időkben. Ezek az igék nagyon hangsúlyossá és személyessé (rhémává) váltak számomra.

A bevezető gondolatok után szeretnék a lényegre és szellemi üzenetre koncentrálni, támaszkodva az olvasó Biblia ismeretére. Ez az írás nem kisdedeknek való tej itala, hanem inkább érett keresztyéneknek szóló kemény eledel.

Nézzük most meg, hogy a Gedeon csapatának története milyen tanulsággal szolgál számunkra. Érdemes végiggondolni a következőket:

– milyen volt a helyzet Izraelben Gedeon idején és milyen az egyházban ma?

– mi váltja ki Isten beavatkozását és szabadító (próféta) küldését?

– milyen szempont szerint választ Isten vezetőt a harchoz?

– mi a vezető első legfontosabb tennivalója?

– sereggyűjtés,

– Isten szétválasztási („megtisztítási”) módszere

– Isten harcmodora: az Úré a harc

1. Milyen helyzetben volt Izrael Gedeon idejében és mennyiben hasonlít ez az egyház a mai állapotára?

„És gonoszul cselekednek az Izráel fiai az Úrnak szemei előtt, azért adja őket az Úr a Midiániták kezébe hét esztendeig. És hatalmat vőn a Midiániták keze az Izráelen, és a Midiánitáktól való féltükben készítették magoknak az Izráel fiai azokat a barlangokat, rejtekhelyeket és erősségeket, amelyek a hegységben vannak. Mert ha vetett Izráel, mindjárt ott termettek a Midiániták, az Amálekiták és a Napkeletnek fiai, és rájuk törtek. És táborba szálltak ellenük, és pusztították a földnek termését egész addig, amerre Gázába járnak, és nem hagytak élésre valót Izráelben, sem juhot, sem ökröt, sem szamarat. Mert barmaikkal és sátoraikkal vonultak föl; csapatosan jöttek, mint a sáskák, úgy hogy sem nékik magoknak, sem tevéiknek nem volt száma, és ellepték a földet, hogy elpusztítsák azt.”   Bírák 6:1-5.

Gonoszok voltak a cselekedeteik és ezért adta Isten őket az ellenség (a körülöttük lévő pogány nép) a világ kezébe, hatalma alá. Izrael fiai a Midiánitáktól (az ellenségtől) való féltükben készítettek maguknak a barlangokat, rejtekhelyeket és erősségeket.

Nem azt látjuk, hogy a mai gyülekezetek is igyekeznek maguknak biztonságos barlangokat, erősségeket (templomokat, gyülekezeti házakat) építeni, ahol a világtól (ellenségtől) való félelmük miatt biztonságban lehetnek? Erőtlenségük és bátortalanságuk (gyávaság) miatt félnek „kimenni” és megütközni az ellenséggel (a világgal), pedig erre kaptunk parancsot Jézustól mennybemenetele előtt:

Elmenvén (kimenve a világba) azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!”  Máté 28:19-20.

A hívők nemcsak hogy nem mennek ki, hogy felvegyék a harcot az ellenséggel, hanem mint azt a korábban említett prófécia is mondja, a gyülekezetek azt is megengedik, hogy az ellenség menjen be a gyülekezetbe: a falakon belülre és szabadon raboljon, elrabolva Isten újszövetségi népének minden javát. Ilyen siralmas, sanyarúságos helyzetben van ma az egyház, még ha ezt sokan nem is látják, vagy nem is így gondolják. Az ellenségtől való félelmében folyamatosan a mindennapi létéért küzd, sőt sokan szövetséget kötnek az ellenséggel: kompromisszumot a világgal, vagy együttműködési megállapodást a világi kormánnyal. Ha kevesen is, de vannak, akik látják az egyház mai szomorú állapotát és ez nagyon elkedvetleníti őket, mert eléggé kilátástalannak látják a helyzetet: emberileg! Tudjuk azonban, hogy ha Istenben bízunk „minden lehetséges annak, aki hisz.” Sokan vannak, akik mindent „rózsaszínben” látnak és semmit sem látnak mindebből. Ők olyanok, mint a Laodiceai gyülekezet a Jelenések 3.14-22-ben. Úgy gondolják, hogy minden rendben van, semmi probléma, sőt magukat öntelt módon győztes népnek gondolják és hirdetik. Ez aztán tényleg vakság, teljes megtévesztettség, tényleg szükségük van „szemgyógyító írra”, hogy lássanak. A „gyülekezet” már észre sem veszi, hogy Jézus nincs közöttük. Kívülről zörget és megtérésre szólítja fel őket. Kéri, hogy engedjék már be, mert szeretne közösségben lenni velük, velük vacsorázni, legalábbis azokkal, akik meghallják a hangját. Hány ilyen gyülekezet van ma a világon? Csak az Úr tudja igazán, de hiszem, hogy nem kevés.

Ez az állapot a következőkből érzékelhető:

– egy magát hívőnek nevező ember életmódja alig különbözik egy világi emberétől,

– a gyülekezetek a Róma 12.2 tiltása ellenére („ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által”….) világi „csalikat” alkalmaznak, hogy becsalogassák a világi embereket a „gyülekezetekbe” és mindenféle „jó érzést keltő, világhoz hasonló dolgokkal” igyekeznek ott tartani őket.

Végül a gyülekezet már teljesen világivá válik, amit a hívők észre sem vesznek. Nem a gyülekezet foglalt el tehát területeket a világból, hanem a világ jött be a „gyülekezetekbe” és foglalta el azt. Ez által megszűnt a gyülekezet fény és világosság lenni a világ számára, és elvesztette Istentől való erejét is.  Hiába próbál többször is evangelizálni, már „nincs ereje” ahhoz, csak a „kegyesség látszata” maradt, az pedig kevés. Jézus határozottan megtiltotta tanítványainak, hogy elmenjenek Jeruzsálemből, míg fel nem ruháztatnak mennyei erővel. (Ap.csel 1.4.)

Természetesen vannak és lesznek olyan gyülekezetek is, ha nem is sok, ahol az Úrnak való engedelmesség – szentségben és igazságban való járás – a jellemző, mint ahogyan látjuk azt a Filadelfiai gyülekezetnél a Jelenések könyvében.

„Tudom a te dolgaidat, hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet….Mivel megtartottad az én béketűrésre [intő] beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, hogy megpróbálja e föld lakosait.”   Jel 3:8-10.

Persze lehet közöttük is lehet néhány konkoly, mint ahogyan Jézus mellett is ott volt Júdás, akit senki nem tudott leleplezni az utolsó pillanatig, csak Jézus ismerte, hogy ki ő valójában.

2. Mi váltja ki Isten beavatkozását és szabadító küldését?

„Mikor azért igen megnyomorodott az Izráel a Midiániták miatt, az Úrhoz kiáltanakaz Izráel fiai.”Bírák 6:6.

Nagyon tanulságos ez az ige. Isten saját népe gonoszsága miatt Maga adta népét az ellenség kezébe, ezért a végsőkig vár, míg meg nem tapasztalják az ellenség gonoszságát olyannyira, hogy Istenhez kiáltanak segítségért.

Ebből az látszik, hogy Isten megengedte a gyülekezeteknek, hogy teljesen kirabolja őket az ellenség, és addig nem küld nekik szabadító, míg rá nem jönnek nyomorúságos állapotukra és nem kiáltanak Istenhez.

Akik a keskeny úton járnak ma a „gyülekezetekben” – és engedelmeskednek Isten parancsának – „kijönnek közülük”. Így a „széles úton járók gyülekezete” egyre „világiasabb lesz”. Ezt az állapotot érzékelteti a következő igeszakasz:

„Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, Szeretet nélkül valók,  kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább az élvezeteknek, mint Istennek szeretői. Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét (képmutató látszat-kereszténység). És ezeket kerüld.”    2 Tim.3.1-5.

3. Milyen szempont szerint választ Isten „szabadítót”?

Mikor pedig kiáltottak az Izráel fiai az Úrhoz Midián miatt: Prófétát küld az Úr az Izráel fiaihoz, és monda nékik: Azt mondja az Úr, Izráel Istene: Én vezettelek fel titeket Egyiptomból, és hoztalak ki titeket a szolgálatnak házából, és én mentettelek meg benneteket az Egyiptombeliek kezéből, és minden nyomorgatóitoknak kezéből, akiket kiűztem előletek, és néktek adtam az ő földjüket. És mondom néktek: Én, az Úr, vagyok a ti Istenetek; ne féljétek az Emoreusok isteneit, kiknek földén laktok; de ti nem hallgattatok az én szómra.És eljön az Úrnak angyala, és leül ama cserfa alatt, amely Ofrában van, amely az Abiézer nemzetségéből való Joásé vala, és az ő fia Gedeon épen búzát csépelt a pajtában, hogy megmentse a Midiániták orcája elől. Ekkor megjelenik néki az Úrnak angyala, és monda néki: Az Úr veled, erős férfiú!….  És az Úr hozzá fordul, és monda: Menj el ezzel a te erőddel, és megszabadítod Izráelt Midián kezéből. Nemde, én küldelek téged?És monda néki: Kérlek uram, miképpen szabadítsam én meg Izráelt? Ímé az én nemzetségem a legszegényebb Manasséban, és én vagyok a legkisebb atyámnak házában. És monda néki az Úr: Én leszek veled, és megvered Midiánt, mint egy embert. Ő pedig monda néki: Ha kegyelmet találtam a te szemeid előtt, ……….. El ne menj kérlek innen, míg vissza nem jövök hozzád, és ki nem hozom az én áldozatomat, és le nem teszem elődbe. Az pedig monda: Én itt leszek, míg visszatérsz…..És épít ott Gedeon oltárt az Úrnak, és nevezi azt Jehova-Salomnak [(azaz: az Úr a béke]), mely mind e mai napig megvan az Abiézer nemzetségének városában, Ofrában.”  Bírák 6.7-23

Sokan vágynak ma arra az egyházban, hogy Isten hadseregének vezérei legyenek. Sok ismert, tekintélyes ember könnyen belegondolja magát ebbe a „nagy hírnevet” ígérő „pozícióba”. Többen már össze is fogtak néhány évvel ezelőtt Magyarországon, hogy „lendületbe hozzák” az egyházat és „elindítsák az ébredést”, DE úgy látszik Istennek más volt a gondolata. Isten inkább ítéletet és „megrázást” hozott az egyházra a kormány által megalkotott új kisegyházi törvénnyel, mint ahogyan azt Izrael esetében látjuk, amikor Isten az Izraelt körülvevő pogány népek kezébe adja ’haragja botját’, hogy ők büntessék meg Izraelt; jobb belátásra bírva őket. Ezt látjuk Midián esetében is. Látjuk azt is, hogy Isten ítélete és büntetése időleges, míg el nem érni vele a kívánt célt. Izrael esetében – Gedeon idejében – ez hét évig tartott.

Gedeon történetét leíró fenti igeszakaszából láthatjuk egy Isten által elhívott vezető jellemét és az Isten szerint való kiválasztás minősítési szempontjait.

Az Úr angyala jelenik meg – Isten válaszaként és beavatkozásaként a nép segélyhívására –  és prófétát választ ki, aki kegyelmet talál az Úr előtt, Gedeont.

Az Úr hívta el Gedeont, nem önjelölt volt, hanem olyan, aki kegyelmet talált Istennél, aki elhívása pillanatában éppen búzát csépelt titokban a pajtában (nem a szérűn, ahol szokás). Ebből az látszik, hogy sok hivatalos (önjelölt) egyházi vezető lehet, de az Úr várhatóan nem a hivatalos egyház magas rangú vezetői közül, hanem a  munka mellől fogja elhívni a leendő szabadító(ka)t, a személyes jellemük alapján. Érdemes ezen elgondolkozni! Ugyanezt látjuk Jézus idejében is, amikor Jézus a farizeusokat és írástudókat ’félretéve’ egyszerű embereket; „halászokat, vámszedőket,..stb” hívott el a munka mellől „első számú” vezetőknek.

Származását tekintve Gedeon a lehető ’legkisebb’ volt. A legszegényebb és legkisebb nemzetségből, Manassé fél nemzetségéből származott és az apja fiai közül is a legkisebb volt. Emberi értelemben nézve igazi „utolsó ember”, akiből Isten csinált „elsőt”. Az Úr veled, erős férfiú!….menj el ezzel a te erőddel…nemde, én küldelek téged? Ez azt jelentette, hogy az Úr vele van az általa választott vezetővel és azt várja tőle, hogy erős legyen. Az Úr nem várja tőle, hogy a saját erejében bízzon, és nem kell semmit sem erőlködnie, hanem azzal az erővel menjen, ami van.

Az Úr ígéretet tett Gedeonnak, hogy legyőzi a Midiánt: „Én leszek veled, és megvered Midiánt”.  Isteni kiválasztás, Isteni támogatás, biztos ígéret a győzelemre Istentől. Ezt semmilyen emberi erőfeszítés nem pótolhatja.

Miután jelek által is megerősíti Isten Gedeon elhívását – alkalmatlanság érzése miatt nehezen hitte el, hogy ő lenne az alkalmas személy – Gedeon oltárt épít az Úrnak.

Alázatos ember volt, aki nem magában bízott, Istennek adta a dicsőséget. Hasonlóan alkalmatlannak és bizonytalannak érezte magát Mózes is, amikor Isten elhívta szabadítónak. Az alkalmatlanság érzése a biztos jele annak, hogy ne magában bízzon valaki, hanem egyedül Istenben. Gedeon személyének kiválasztása mindenki számára meglepetés lehetett Izraelben. Így lesz ez Isten utolsó idők seregének vezéreivel is. Olyanokat fog felkenni Isten a vezetésre, akiket addig talán senki sem ismert, akik valószínűleg sok éven keresztül – a felkészítés helyén – rejtekhelyeiken a „pusztában” voltak és „titokban csépeltek”.

4. Mi a vezető első legfontosabb tennivalója? Bátorság – és engedelmesség próba!

“És lőn ugyanazon éjjel, hogy monda az Úr néki: Végy egy tulkot atyádnak ökrei közül, és egy másik tulkot, amely hét éves, és rontsd le a Baál oltárát, amely a te atyádé és a berket, amely amellett van, vágd ki.  És építs oltárt az Úrnak, a te Istenednek, ennek a megerősített helynek tetején alkalmatos helyen, és vedd a második tulkot, és áldozd meg égőáldozatul a berek fájával, amelyet kivágsz.  Ekkor Gedeon tíz férfiút vőn maga mellé az ő szolgái közül, és akképpen cselekszik, amint megmondta néki az Úr. De miután félt atyjának háznépétől és a városnak férfiaitól ezt nappal cselekedni, éjszaka teszi meg. Mikor aztán felkeltek reggel a városnak férfiai, íme már össze volt törve a Baál oltára, és levágva a mellette levő berek, és a második tulok égőáldozatul azon az oltáron, amely építteték. És mondának egyik a másikának: Ki cselekedte ezt? És mikor utána kérdezősködtek és tudakozódtak, azt mondták: Gedeon, a Joás fia cselekedte ezt a dolgot. Akkor mondának a városnak férfiai Joásnak: Add ki fiadat, meg kell halnia, mert lerontotta a Baál oltárát és mert kivágta a berket, amely mellette volt. Joás pedig monda mindazoknak, akik körülötte állának: Baálért pereltek ti? Avagy ti oltalmazzátok-e őtet? Valaki perel ő érette, ölettessék meg reggelig. Ha isten ő, hát pereljen ő maga, hogy oltára lerontatott! És azon a napon elnevezték őt Jerubbaálnak, mondván: Pereljen ő vele Baál, mert lerontotta az ő oltárát.”Bír 6:25-32

Nem akármilyen vizsga-feladatot kellett elsőként Gedeonnak megoldani, hogy bizonyítsa Istennek való engedelmességét:

–         le kellett rombolnia a nagyra tartott (hamis isten) Baál oltárát,

–         a hét éves tulkot (az apja szeme fényét) kellett égőáldozatként megáldozni,

–         kivágni a kedves és szép berkeket,

–         és a berek fáival kellett alágyújtani az áldozati állatnak.

Nem véletlenül félt az atyjától és a város férfiaitól Gedeon, mert életével játszott. Így keresték őt tette végrehajtása után: Add ki fiadat, meg kell halnia, mert lerontotta a Baál oltárát és kivágta a berket, amely mellette volt.”

Melyik önjelölt vezető és milyen ígéret alapján merné a vezetői munkáját azzal kezdeni, hogy olyan életveszélyes vállalkozást hajtana végre, mint Gedeon. Kedves leendő vezető testvérem, ha szívesen lennél „Gedeon”, elszántad magad a halálra? Jézus, de az első 12 apostol közül is 11-en mártírhalált haltak. „Halálra szántak” voltak Isten nagy emberei, ahogy Pál is mondta magára, és végül ő is mártírhalált halt. Szeretnéd ilyen életveszélyes megbízatás végrehajtásával kezdeni vezetői munkádat? Még mindig szeretnél „nagy vezető” lenni? Erre csak az képes, akit valóban Isten hív el és Tőle kap ígéretet és támogatást mindenben. Akit Isten elhív, annak engedelmesnek kell lenni Istennek minden körülmények között, még az élete kockáztatásával is. Istennek alázatos, nem megalkuvó, nem kompromisszum kereső emberekre van szüksége. Az egyház tele van ma önmagukban bízó, de ugyanakkor megalkuvó – minden konfrontációt kerülő – vezetőkkel. Isten igéjéből úgy tűnik, hogy Ő nem kerüli a konfrontációkat, mert annak sokszor nagyon is helye van.Saul király is (félve a népszerűsége elvesztésétől) kerülte a konfrontációt saját népével szemben és így Istennel szemben vált engedetlenné: El is vetette ezért Isten, mint királyt. (1 Sámuel 15.24-28) Tudjuk, hogy aki embereknek akar tetszeni, az Isten szolgája nem lehet. Az Isten szerint való vezetés nem népszerű feladat, nem a hírnévről szól, hanem inkább a gyalázatról, a veszélyről és az emberek meg nem értéséről. Mózes ellen is sokat lázadtak a zsidók a pusztában és Pál apostolt is esküt fogadva akart megölni a zsidók egy csoportja.

Gondold végig kedves testvérem, aki vezetői ambíciókat táplálsz magadban! Erre gondoltál és erre vágysz? Ugye nem! Akkor jobb, ha nem ringatod magad ilyen elhívásban. Hagyd, hogy hadd válasszon inkább Isten, ahogy az volt Dávid esetén is, amikor Sámuel próféta kiválasztotta Isai fiai közül a legkisebbet, akit oda sem hívtak a kiválasztási ceremóniára, mert senki sem gondolta őt emberileg esélyesnek – egyedül Isten. (1 Sámuel 16.6-13) Tudjuk, hogy „Isten nem úgy gondolkozik, amint az ember, mert nem a külsőt nézi, hanem, ami a szívben van”!

Fontos megjegyeznünk azt is, hogy egy győztes háború megindítása előtt le kell rombolni minden bálványt (hamis istent) és helyre kell állítani az igaz Isten-tiszteletet. Vannak ma bálványok az egyházban? Bizony nagyon sok: személyek, szolgálatok, felekezetek, ceremóniák, emberi akaratok, nagyra értékelt templomok és gyülekezeti házak, a látogatók sokasága, szervezetek nevei stb. stb. Be kell látni, hogy mindezeknek Istennél semmi értéke sincs, sőt ha ezek bármi jelentőséget kapnak – márpedig kapnak – akkor Isten előtt ezek hamis istenek, bálványok. Hajlandók vagyunk mindent lerombolni, ami rólunk – emberekről – szól, és mindent halálra adni, hogy helyet adjunk a Krisztusból áradó új életnek?

Egyik testvéremmel arról beszélgettem egy alkalommal, hogy miért van arra szükség, hogy egy másik ismerős testvérünk annyira akar mindenben feltűnni és mindenáron extrém módon mindenben felhívni magára a figyelmet? Miért nem tudja ezt letenni, miért van erre szükség? – kérdeztem. A testvérem erre nagyon találóan a következőt válaszolta: Mert akkor nem maradna belőle semmi! Igen. Pontosan erről van szó. Istennek mindezekre semmi szüksége, mert Ő azt akarja, hogy semmik legyünk, hogy Ő lehessen Valaki bennünk és általunk.

Ne lepődjünk meg tehát, ha majd eljön az idő, amikor már minden hívő a legnyomorúságosabb állapotban lesz, akkor Isten elő fog rukkolni az Ő meglepetés- választottaival, akikre senki sem gondolt. Isten fog bizonyságot tenni mellettük erővel és hatalommal és ezért nem lesz kétséges senki számára Istentől való elhívásuk.

5. Sereggyűjtés 

„És mikor az egész Midián és Amálek és a Napkeletiek egybe gyűlnek, és átkeltek a Jordánon és tábort jártak a Jezréel völgyében: Az Úrnak lelke megszállotta Gedeont, és megfúván a harsonákat, egybehívta az Abiézer házát, hogy őt kövesse. És követeket küld egész Manasséba, és egybe gyűlik az is ő utána; és követeket küld Aserbe és Zebulonba és Nafthaliba, és feljönnek eleikbe. ….. Felkele pedig jó reggel Jerubbaál – ez Gedeon – és az egész nép, mely vele volt, és táborba szálának a Haród kútjánál, és a Midián tábora tőle északra volt, a Moré halomtól fogva, a völgyben.”   Bírák 6:33-7.1.

Átugrottam és kipontoztam az idézetben a sokak által ismert „gyapjú próbát”, ami szintén arra bizonyíték, hogy mennyire bizonytalan volt Gedeon az elhívását illetően. Pedig korábban angyal jött hozzá és erőteljes kijelentést kapott az angyalon keresztül. Látszik a Sátán munkája, hogy milyen erősen támadja egy-egy Isten által felemelt vezető elhívását és igyekszik megkérdőjelezni azt. Elbizonytalanodást és hitetlenséget tud ébreszteni benne, annak ellenére, hogy amikor az ellenség átkelt a Jordánon az Úrnak lelke is betöltötte Gedeont.

Gedeon annak rendje és módja szerint elkezdi toborozni a sereget és össze is gyűjt 32 000 embert. Mennyire örül ma is minden vezető, hogy minél több embert tartozzon a „seregéhez” és milyen sok, sajnos esetenként még emberi mércével is kritizálható módszerrel éri el ezt. Sokan dicsekednek – főként külföldi – vezetők ma is azzal, hogy 5 000 vagy 10 000 látogatója van a gyülekezetüknek. DE a kérdés az, hogy mennyi ezek közül az Isten számára is alkalmas „harcos” vagy a bibliai mérce szerint minősített tanítvány? Itt visszakanyarodunk a bevezető gondolatokhoz, ahogy szokták mondani, hogy „mennyi is a mennyi”?  Gedeon háborúba hívta az embereket és nem egy kellemes weekend-re, party-ra, főzéssel (Nyugaton ökörsütéssel) egybekötött kellemes egyházi ünnepségre. A mai – sokszor inkább – szórakoztatás-centrikus, kényelmes, jó érzést keltő gyülekezetekben, ahol kerülnek minden konfliktust, szokatlant és kellemetlen helyzetet az alkalmak inkább ’szórakozásra’ hasonlítanak, mint háborúra. Hányan gondolnak ma a sok ezer hívő közül arra, hogy a hitükért képesek lennének-e meghalni? Hívő lenne akkor is, ha ez a halálába is kerülhet? A harc (háború) erről szól. Minden értelmes katona tudja, hogy ha háborúba megy ott meg is halhat és ezzel valamilyen módon számolnia kell: „le kell ülni és fel kell mérni a költségeket”.

6. Isten szétválasztási („megtisztítási”) módszere: „alkalmassági vizsga”

6.1. A szétválasztás első „rostája”: a gyávaság

„És monda az Úr Gedeonnak: Több ez a nép, mely veled van, hogysem kezébe adhatnám Midiánt; Izráel még dicsekednék velem szemben, mondván: Az én kezem szerzett szabadulást nékem! Azért kiálts a népnek füle hallatára, mondván: Aki fél és retteg, térjen vissza, és menjen el a Gileád hegységről. És visszatérnek a nép közül huszonkétezren, és csak tízezren maradnak ott.”Bírák 7:2-3

Isten egy féltőn szerető Isten, aki senki másnak nem adja a dicsőséget:

„Én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak”.    Ézsaiás 42:8

Isten szemében ezért az összegyűlt „nép soknak bizonyult, mert még maguknak tulajdonítanák a dicsőséget”. Isten nem ad rá lehetőséget, hogy elvegyük tőle a dicsőséget, jobb, ha ez eszünkbe sem jut!

Tudjuk azt is, hogy Isten nem a félelem lelkét adta nekünk:

„Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.”   2 Timótheus 1:7.

Tehát Isten az első minősítési szempontnak a harcosoknál az alázatosságot és bátorságot tekinti. Tudjuk ugyanis, hogy „aki magát felmagasztalja (azaz büszke), az – vereséget szenved – megaláztatik (Máté 23.12.), a gyávák pedig nem öröklik Isten országát, hanem részük az örök halál lesz a kénköves, égő tóban. (Jelenések 21.8.) Egy büszke, ugyanakkor gyáva katona nemcsak saját magára, hanem társaira nézve is nagyon veszélyes!

Az első „rostáláson” tehát kiesett a 32 000 „harcosból” 22 000, mert tudjuk, hogy 10 000-en maradtak. A „gyávaság rostán” tehát kiesett kb. 70 %. Ma hány hívő áldozná fel az életét az Úrét, vagy hitbeli barátaiért? Ha ma a gyülekezeti látogatók (tagok) figyelmét nyomatékosan felhívnánk rá, hogy az igazi keresztyének bizony meg is halhatnak – és csak az maradjon, aki ezt vállalja – kérdés, hogy akkor mennyi gyülekezeti látogató (tag) maradna? Ma sok ember azért megy gyülekezetbe, mert ott valamiféle védelmet, nyugalmat talál a világban dúló gonoszság elől. Ez egyáltalán nem harcról és háborúról szól. Másrészt miért mondana le bármelyik vezető (pásztor) a gyülekezet 70%-áról saját megélhetését veszélyeztetve, nagyságról, hírnévről nem is beszélve? Ez a 70 % valóban a „többség”, de még nem az a „sokaság”, akik ma a Máté 7 szerint a gyülekezetekben a „széles úton” járnak. Gedeon példázata is igazolja ezt, mert Isten sem áll meg itt a „rostálással”. Jön a következő „rosta” (megvizsgálás). Vajon mi lehet az?

6.2. A szétválasztás második „rostája”: a test kívánsága

„És monda az Úr Gedeonnak: Még ez a nép is sok; vezesd őket le a vízhez, és ott megpróbálom őket néked, és amelyikről azt mondom néked: Ez menjen el veled, az menjen el veled; de bármelyikről azt mondom: Ez ne menjen el veled, az ne is menjen.

És levezette a népet a vízhez, és monda az Úr Gedeonnak: Mindazokat, akik nyelvükkel nyalnak a vízből, mint ahogyan nyal az eb, állítsd külön, valamint azokat is, akik térdeikre esnek, hogy igyanak.  És lőn azoknak száma, akik kezükkel szájukhoz véve nyaldosák a vizet, háromszáz férfiú; a nép többi része pedig mind térdre esve ivott.És monda az Úr Gedeonnak: E háromszáz férfiú által szabadítlak meg titeket, akik nyaldosták a vizet, és adom Midiánt kezedbe; a többi nép pedig menjen el, ki-ki a maga helyére.”   Bírák 7.4-7.

Mit is kért Isten Gedeontól?

Azt, hogy „vezesd őket le a vízhez, és ott megpróbálom (megvizsgálom) őket”.

Miből állt ez a próba?

„Mindazokat, akik nyelvükkel nyalnak a vízből, mint ahogyan nyal az eb, állítsd külön, valamint azokat is, akik térdeikre esnek, hogy igyanak.”

Ez azt fejezi ki, hogy ha az emberek letérdelve, mohón isznak a vízből, akkor félre kell állítani őket, mert nem tudnak uralkodni testi vágyaikon, ezért alkalmatlanok a harcra.

Mit látunk ezekből? Egyrészt azt, hogy Isten még mindig sokallta a megmaradt létszámot. Nem szeretnék spekulatív gondolatokba belemenni, de mindenesetre az egyértelmű, hogy Isten nem mennyiségi szemléletű, Nála a minőség számít. Ő Mindenható, olyan hatalmas, hogy bármilyen kicsi népet győzelemre tud vinni. Ez valóban bátoríthat bennünket, ha kevesen vagyunk, csak az a kérdés, hogy megfelelünk-e mi is ezeknek a minősítési kritériumoknak? Átmentünk-e mi is mind a két „rostán”? Láthatjuk tehát, hogy a gyülekezet létszáma Isten előtt láthatóan semmit sem számít. A Biblia egyetlen gyülekezet létszámáról sem tudósít, tehát ez azt jelenti, hogy Istennél ez nem fontos. Talán szörnyű ezt így hallani sokaknak, de jó lenne, ha ezt megjegyeznénk, mert ez sok mindenben megváltoztatná a kialakult és elterjedt „evangélizálási stratégiánkat” és a már megnyert emberek minden áron való megtartására irányuló törekvéseinket. Isten nemcsak, hogy nem „kedveli” a nagyokat, a sokaságot (még magukat dicsőítenék meg!), hanem éppen ellenkezőleg. Ő mindig az utolsókat, a gyengéket, a kicsiket (keveseket) emeli fel és támogatja, mert azokban tudja igazán megdicsőíteni Magát.

Szellemi értelemben a második „rosta” szintén halálról szól. Ebben az esetben a test kívánságait kell halálra adni, hogy ne az emberi vágyak uralkodjanak az ember felett, hanem a Szent Szellem tudja vezetni a hívőket a mindennapi életükben. Ezzel pontosan ellentétes, az ördög munkája, hogy állandóan „jól akarjuk magunkat érezni” a gyülekezetekben. Ez a testi vágyak kielégítése!

„Annak okáért atyámfiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk: Mert, ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, éltek. Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai. Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám! Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg.”  Róm 8:12-17

Akiket a testi vágyak (jó érzések) vezérelnek, azok test szerint élnek és ők valójában a Béliál fiai, a világ fejedelmének, az ördögnek a fiai.

Az ige a világ szerint való élést úgy jellemzi, hogy az

a test kívánsága és

az élet kérkedése (dicsőség: nagyság, hírnév, gazdagság…),

amitől óv bennünket Isten.

Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból. És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.   1 János 2:15 -17

Nem a világ fejedelmének munkája az, hogy a világ szellemét „becsempészi” a gyülekezetekbe, hogy a hívők arra törekedjenek, hogy „jól érezzék magukat” a gyülekezetekben, mint ahogyan az a világban is van, hogy az érzékeik vezessék őket?

Valódi tanítványokat – Istennek tetsző harcosokat – akarunk Isten serege számára kiképezni? Olyanokat, akik halálra adják a testüket minden nap, megfeszítve azt indulataival együtt, megöldökölve a test kívánságait Szellem által, hordozva a keresztet minden nap, hogy szellemileg és ne a vágyaink által vezetettek legyünk? Ez jelenti a krisztusi életet, hogy Krisztushoz hasonlókká válunk. Meghalunk mi a világnak (a test kívánságainak), hogy Krisztus élhessen bennünk minden nap?

Pállal együtt el tudjuk mondani?

„Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem.”   Gal. 2:20

Ezt fejezi ki Gedeon csapatánál a második „rosta”-próbája. Hányan mentek át a „záróvizsgán”, ahol a „fő tantárgy” a testi kívánságok halálba adása volt? Az első „rosta” után megmaradt 10 000 emberből 300 ember bizonyult érettnek! Ez elég kevés ugye? Igen, ez tényleg kevés! Ha egy kicsit számolunk akkor ez az eredeti 32 000 – nek alig 1%-a, és az első „rostán” átment 10 000 – nek is csak a 3%-a! Megdöbbentő ugye? Istennél ezt jelenti a kevesek. Ők nem egy kisebbség, hanem valóban nagyon  kevesen vannak, velük azonban már vállalja az Úr a harcot. Ők az igazi „Gedeon csapata”.

A mai névleges keresztyénség állapotát látva úgy hiszem, hogy ők nem azok a kevesek, akik a „keskeny úton” járnak, akik mindenben engedelmeskednek Istennek (a Szent Szellem vezetésének minden nap) és képesek a testi vágyaikat minden nap a halába adni. Valójában pedig ezt jelenti keresztyénnek (krisztusinak) lenni, akiket az Úr ismer. Ellenkező esetben csak „gonoszok” (a világ fiai) minősítést kaphatunk. Ők azok, akik cselekedeteikkel nem engedelmeskednek Isten parancsának és „szájukkal tisztelik ugyan Istent”, és lehetnek aktívak is a „maguk választotta Istentiszteleten”, de a „szívük messze van Tőle”. Ők azok, akik cselekedeteikkel, amik a test cselekedetei, nem Istennek, hanem a testi vágyaknak, az ördögnek engedelmeskednek. Ezt jelenti az elterjedt „érzéki keresztyén” kifejezés, ami valójában nem keresztyén, hanem teljes egészében világi, mert az Úr nem ismeri őket. A mai kényelmes gyülekezeti környezet sok esetben inkább hasonlít egy Wellness-központra, ahol a testi és érzéki vágyakat táplálják (szórakoztatnak) inkább, mint valóságos „harctér” lenne, ahol valóságos (szellemi) harc folyik.

Sokszor meglepődöm rajta, hogy az ilyen érzéki környezetből származó emberek azt tekintik „szelleminek”, hogy „állandóan érezni akarják a Szent Szellem jelenlétét”. Vannak, akik közben a testi kívánságoknak is engednek (bűnben élnek) és ennek ellenére „közbenjáróknak” (szellemi harcosoknak”) tartják magukat. Talán nem csoda, hogy még mindig nem kezdődött el a mindenki által várt nagy ébredés, mert először a gyülekezeteknek kell felébredni, megtérni. Isten az ítéletet az Ő egyházán kezdi, és ezt látjuk a Jelenések könyvében szereplő hét gyülekezet esetében is (Jel 2.1 – 3.22.), ahol hét gyülekezetből hatot megtérésre szólít fel az Úr; mert baja van velük! Mindnek ismeri az Úr a cselekedeteit, mert vannak cselekedeteik, csak azok nem Úr szerint valók. Hiszem, hogy a hét gyülekezetnek szóló prófécia fontoz üzenet a mai egyház számára. Nem hódíthatjuk meg a világot az Úr számára, amíg a gyülekezetek megtéretlen állapotban, a világ fogságában vannak!

Vannak, akiket az Úr kihív ma az elvilágiasodott gyülekezetekből. Ők engedelmeskednek az Úr felszólításának, hogy „menjetek ki közülük”. Sokan ma a pusztában vannak közülük, ahogy Mózes és Jézus is a szolgálatának megkezdése előtt. A „puszta” egy magányos, puszta hely, egyedül az Úrral, ami a felkészítés helye. Akiket az Úr kihív a pusztába, azok ismerik az elhívásukat, de a kiküldésük, a szolgálatba állításuk csak a pusztai felkészítő időszak után kezdődhet el. Isten ma elhív ismét „útkészítőket”, akik egyengetik az utat Jézus visszajövetele előtt, hasonlóan Keresztelő Jánoshoz, amiről Ézsaiás próféta is beszél, akik Illés szellemével jönnek:

„Mert ez az, akiről Ézsaiás próféta szólott, ezt mondván: Kiáltó szó a pusztában: Készítsétek az Úrnak útját, és egyengessétek meg az ő ösvényeit.    Máté 3:3

Egy szó kiált: A pusztában készítsétek az Úrnak útját, ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek! Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé és a bércek rónává. És megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt; mert az Úr szája szólt.” Ézsaiás 40:3-5.

Ez nem látványos feladat, mert sokak szeme elől elrejtve történik, de eljön a rendelt idő, amikor az Úr megszólítja az Ő embereit a rejtekhelyeiken (a „pajtában csépelve”, mint Gedeont) és előhívja őket, hogy álljanak a sereg élére. Kész vagy az első nagy próbára testvérem? Lerombolni atyáink bálványait, amiről korábban beszéltünk? Ez a kezdet! Csak utána kezdődhet a sereggyűjtés krisztusi mérce alapján csupa halálra szánt, kereszthordozó emberből. Ez a győztes Gedeon csapat, akiket fel fog emelni Isten, hogy megvívják az utolsó idők győztes háborúját, nem emberi, hanem Isteni módszerekkel. Nem lesznek sokan, hanem kevesen, nagyon kevesen, de alázatos, bátor, halálra szánt győztes nép lesz, aki mindenben engedelmeskedik Jézusnak és az Ő nevét emelik fel, dicsőítik meg.

Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó (Isten szerint való) cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” Máté 5:16

7. Isten harcmodora: a harc az Úré

„És monda néki az Úr azon az éjszakán: Kelj fel, menj alá a táborba, mert kezedbe adtam őket. Ha pedig félsz lemenni, menj le te és Púra, a te szolgád a táborba. És hallgasd meg, mit beszélnek, hogy annak utána megerősödjenek a te kezeid, és menj alá a táborba. És lement ő és Púra, az ő szolgája a fegyveresek szélső részéhez, akik a táborban voltak. És a Midiániták és az Amálekiták és a Napkeletiek minden fiai úgy feküdtek a völgyben, mint a sáskák sokasága, és tevéiknek nem volt száma sokaságuk miatt, mint a fövenynek, mely a tenger partján van. Mikor pedig Gedeon odament, ímé az egyik férfiú éppen álmát beszélte el a másiknak, és monda: Ímé álmot álmodtam, hogy egy sült árpakenyér hengergett alá a Midiániták táborára, és mikor a sátorig jutott, megütötte azt, úgy hogy eldőlt, és felfelé fordította azt, és a sátor ledőlt. A másik aztán felele és monda: Nem egyéb ez, mint Gedeonnak, a Joás fiának, az Izráelből való férfiúnak fegyvere, az ő kezébe adta az Isten Midiánt és egész táborát.  És mikor hallotta Gedeon az álomnak elbeszélését és annak magyarázatát, meghajtja magát, és visszatér az Izráel táborába, és monda: Keljetek fel, mert kezetekbe adta az Úr a Midián táborát.  És a háromszáz embert három csapatba osztá el, és mindeniknek kezébe egy-egy kürtöt adott, és üres korsókat és fáklyákat e korsókba.  És monda nékik: Én reám vigyázzatok, és úgy cselekedjetek. És ímé én bemegyek a tábornak szélibe, és akkor, amint én cselekszem, ti is úgy cselekedjetek. Ha én a kürtbe fújok és mindazok, akik velem vannak, akkor ti is fújjátok meg a kürtöket az egész tábor körül, és ezt kiáltsátok: az Úrért és Gedeonért!  És lemegy Gedeon, és az a száz férfiú, aki vele volt, a tábor széléhez a középső éjjeli őrség kezdetén, amikor éppen az őrség felváltatott, és kürtölnek a kürtökkel és összetörik a korsókat, amelyek kezükben voltak.  És kürtölt mind a három csapat a kürtökkel, és összetörték a korsókat, és balkezükben tartották a fáklyákat, jobb kezükben pedig a kürtöket, hogy kürtöljenek, és kiáltanak: Fegyverre! Az Úrért és Gedeonért! És mindenik ott állott a maga helyén a tábor körül. Erre az egész tábor futásnak eredt, és kiáltozott, és menekült. És mikor a háromszáz ember belefújt kürtjébe, fordítja az Úr kinek-kinek fegyverét az ő felebarátja ellen az egész táborban, és egész Béth-Sittáig futott a tábor, Cererah felé, Abelmehola határáig, Tabbathon túl. És egybegyűjtettek az Izráel férfiai Nafthaliból, Áserből és az egész Manasséből, és úgy űzik a Midiánitákat…..”   Bírák 7.23.

A fenti igeszakaszból egyértelműen kitűnik, hogy ezt a harcot nem Gedeon és az ő emberei vívják emberi erővel, hanem az Úr: az Úré a harc!

A harc az Úré:

–         Ő hívta el Gedeont,

–         Ő választotta ki a harcosokat is,

–         Ő határozta meg a harcmodort, ami emberi ésszel nevetséges, de nem Istennél!

–         Ő küld felderítőket a Midianiták táborába,

–         Ő ad álmot a Midián katonáknak is, akiknek ez által félelmet ültet a szívükbe,

–         Ő zavarja össze az ellenséget, hogy egymás ellen hadakozzanak, teljes zűrzavart okozva közöttük,

–         Ő az, aki győzelemre viszi a népét,

–         Gedeonnak és csapatának nincs más dolga „csupán” engedelmeskedni mindenben Istennek és megtenni azt a keveset, amit Isten kér tőle

–         Isten a nagyobb részt vállalja Magára.

Így harcolunk mi is? Ugye nem! Mi Isten munkáját is magunkra vállaljuk sokszor, emberileg jóval többet teszünk, mint kellene, de mivel nincs egyértelmű kijelentésünk Istentől, így azt sem tudjuk igazán, hogy mit akar Isten elvégezni és mi lenne a mi részünk, amiben engedelmeskednünk kellene.

Mit tehetünk ezek után mégis?

Bűnbánatot kell tartani és megtérni bűneinkből és az Úrhoz kiáltani nyomorúságos állapotunkban és beismerni, hogy teljesen kirabolt bennünket az ellenség. Elismerni, hogy Isten segítségére van szükségünk a győzelemhez, mert magunktól ez nem megy.

Megtagadni magunkat és hordozni a keresztet minden nap, keresve az Ő szellemi vezetését és engedelmeskedni annak minden nap. Csupán ennyit kér tőlünk az Úr.

Övé legyen a dicsőség mindenért.

 

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és honlap címének megadásával: https://keskenyut.wordpress.com

 

Kategória: helyreállítás, Tanítások | Címke: , , , , , , , | 2 hozzászólás

Vision of the Broad and Narrow ways – Robert Redei

On 12th of April, 2012 – at one of our House Church meeting while we prayed – I received the following vision.

I saw two ways. These two ways divided already at the beginning. On the left side was a broad and straight way paved with large, square, white stones. There were continuous metal barriers on either side of the road similar to crash barriers. Many people are walking on this road, all held in one direction – straight ahead. The road was so long the end could not been seen; it faded into nothingness.

On the right there was a narrow road rising up a mountain, serpentined with a very steep up-grade.  It also was paved with square stones, but there were no barriers and the stones close to the edge of the road were crumbling and falling away. This road was not straight, but ever winding upward, ending in fluffy clouds. The end of this road was beautiful but few people were walking on this road, and those were in small groups some distance from each other. The distance and the difference of level between the two roads increased continuously after the dividing point.  The edge of narrow way, different from the broad way, was in a bad condition; the outside stones had slipped down.  Between the two roads was a steep and barren slope. There were not either rocks nor plants. It was as though volcanic ash covered the hillside.

Explanation:

The paving stones on both roads had been placed there by many generations of people. The straight, wide road is easily and comfortably traveled and therefore the majority of people choose it.  They see many people there and therefore they mindlessly join them.  They do not see that the road leads only to nothing, hopeless and destruction.  Turning back on this road is impossible.  The barriers on the edges of road were placed by Satan to prevent any deviation from the comfortable way. I saw the barriers were not very high; anybody could step over them. If someone did step over the barriers, he would have to face the barren slope and the steeper mountainside, with the beautiful clouds and the sun at the top to where the narrow road was running.  If one managed to overcome the obstacles they could come to the narrow path.  At the beginning – close to dividing of both roads – it is fairly easy to climb up from the broad way, but later as  the distance and difference of level increases,  it becomes much more difficult. On the broad way the people are unable to go ahead without hindrances.  So many people are on this way that they come to hinder each other; more urgent ones crush slower ones. Weaker ones try to move to the edge of the road, but the mass of people press them onto the barriers.  If one gets chushed he will die there on the way. Whoever gets to the end, will win their „reward”: they will be alone in the utter darkness till the end of times.

The narrow road is slightly winding to facilitate advancing up the difficult and steep slope. Stones have slipped from the side of the road because there are some people who have seen how much easier it appears to walk the wider road, and risking spiritual integrity they have slithered off the narrow path to the wider one.  On other hand some have unintentionally veered off the narrow road because they were not paying sufficient attention to the precariously positioned stepping stones. These unwary people clung to the stones at the edge of the road until they could scramble back up on the path and continue their journey. The wisest travelers try to walk in the middle of the path where the paving stones are stable and in good condition.  Due to the steep incline, the force of gravity (Satan) pulls the travelers backward and therefore it is very easy to slip back. To climb from the wide road to the narrow road is very difficult, but it is not impossible. The Lord’s mercy helps defeat the obstacles that seem so difficult. Our brothers and sisters are able to support us against the slipping back. The key to progress on the narrow path is God’s infinite mercy and love, which makes the journey easier and more enjoyable. The reward can be attained only at the end of the road: when we reach the top God gives us His best.

I thank the Lord that a few days later – in the evening before bed – I read in the Book of Proverbs the following passages describing the two paths open to me. (NIV translation)

„In the way of righteousness there is life; along that path is immortality.” – Prov 12:28

„The path of life leads upward for the wise to keep him from going down to the grave.” – Prov 15:24

„There is a way that seems right to a man, but in the end it leads to death.” – Prov 16:25

„A violent man entices his neighbor and leads him down a path that is not good.” – Prov 16.29

„A man’s own folly ruins his life, yet his heart rages against the Lord.” – Prov 19:3

„All a man’s ways seem right to him, but the Lord weighs the heart.” – Prov 21:2

„A man who strays from the path of understanding comes to rest in the company of the dead.” -Prov 21:16

Jászberény, HU

14 April 2012, 11 p.m.

Kategória: church, prophecy, Teachings | Címke: | 1 hozzászólás

Látás a széles és keskeny útról – Rédei Róbert

2012.04.12-én egy házi közösségi alkalmunkon – ima közben  – a következő látást kaptam.

Két utat láttam. A két út az elején szétágazott. Baloldalon volt egy széles és egyenes út. Kövekkel volt kirakva, szabályos fehér nagyméretű térkövekkel. Az út két oldalán fémkorlátok voltak, a szalagkorlátokhoz hasonlóak. Sok ember járt ezen az úton, mind egy irányba tartottak, egyenesen előre. Az út olyan hosszú volt, hogy a vége nem látszódott, beleveszett a semmibe. A jobb oldalon a másik út keskeny volt és erősen felfelé emelkedett, mint a hegyoldalaknál szokott. Ez is térkövekkel volt kirakva, de itt a szélén nem volt korlát és az út szélein a kövek leszakadozóban voltak. Az út nem egyenes, hanem enyhén kacskaringós volt, viszont töretlenül felfelé tartott a felhők felé. Az út vége gyönyörű és tiszta bárányfelhők közé ért és be is fedték a felhők. Ezen az úton kevés ember járt, szakaszosan és ritkásan. A két út között, ahogy fokozatosan elvált egyre nagyobb lett a távolság és a szintkülönbség. A keskeny út széle – a széles út felől – rossz állapotban volt; a szélső kövek meg voltak csúszva lefelé, és a két út között egy meredek és kopár lejtő volt. Nem volt sem sziklás, sem növények nem voltak rajta. Olyan volt, mint egy vulkáni hamuval fedett hegyoldal.

Magyarázat:

A köveket emberek rakták le mind a két úton sok generáció óta. Az egyenes és széles út könnyen és kényelmesen járható és ezért nagy tömegek választják. Látják, hogy sokan vannak rajta, könnyelműen hozzácsapódnak a többiekhez. Nem látják, hogy az út a semmibe vezet – a kilátástalanságba és a megsemmisülésbe. Ezen az úton nincs lehetőség visszafordulásra. Az út szélein a korlátot Sátán emelte, hogy megakadályozza az embereket a kényelmes útról való letérésben. A korlátot mégsem láttam olyan magasnak, hogy azt ne lehetne átlépni. Ha valaki mégis átküzdi magát rajta, még akkor is szembe kell néznie a meredek és kopár, egyre csak magasodó hegyoldallal, aminek a tetején ott van a másik – a keskeny út – és a csúcson a gyönyörű felhők a nap sugaraival koronázva. Ha sikerül az akadályokat legyőznie rátér a keskeny útra. Mikor az elején szétágazik a két út még könnyebb a széles útról felkapaszkodni, de ahogy egyre távolodik és a szintkülönbség is nő, már sokkal nehezebb. A széles úton az emberek nem tudnak akadálytalanul haladni. Sokan vannak az úton, egymásba botlanak, akadályozzák egymást, a sietősebb eltiporja a lassabbat. A gyengébbek próbálnak kihúzódni a szélére, de ott a tömeg nekiszorítja őket a korlátnak. Akit eltipornak ott hal meg az úton. Aki eljut a végéig, megkapja jutalmát: kinn lesz a külső sötétségben az idők végezetéig.

A keskeny út enyhe kacskaringóssága azért van, hogy a felfelé haladóknak megkönnyítse a nehézségeket a meredek felfelé vivő úton. Az út szélén a kövek azért csúsztak meg, mert vannak olyan emberek, akik lefelé tekintgetve azt látják mennyivel könnyebb a széles úton járni és kockáztatva (lelki)épségüket lecsúsznak, leereszkednek a széles útra. Másrészt, akik a keskeny úton haladva nem eléggé figyelmesek a szélső kövekre lépve önkéntelenül és nem szándékosan megcsúsznak, de ezek az emberek visszakapaszkodnak és folytatják útjukat. A legbölcsebbek mindvégig a keskeny út közepén próbálnak haladni, ahol az út stabil és jó állapotú. A keskeny útról lefelé (vissza)csúszni könnyű, mert a gravitáció (Sátán) húz. Felfelé a széles útról nehezebb feljutni, de nem lehetetlen. Az Úr irgalmával megsegít, hogy az oly nehéznek tűnő akadályt legyőzhessük. A megcsúszásnál még tudnak segíteni az úton haladó drága testvéreink! Legfontosabb mégis a keskeny úton való haladás, mely Isten irgalmával és végtelen szeretetével könnyebbé és élvezetessé válik és a jutalma ott van az út végén. Mikor felérkezünk a csúcsra, a legdrágábbat adja nekünk ISTEN!!!

Hálát adok az Úrnak, mert néhány nappal később – este lefekvés előtt – a Bibliát olvasva a Példabeszédek könyvéből a következő igéket kaptam a két útra vonatkozóan:

“Az igazságosság útja az életre visz, a rosszindulatúak útja a halálba.”   Péld. 12;28.

“Az értelmes ember útja felfelé visz, hogy az alvilágot ott lent elkerülje.”   Péld. 15;24.

“Némely utat az ember egyenesnek nézne, a vége mégis halálba visz.”   Péld. 16;25.

“Az erőszakos ember elcsábítja társát, és a balszerencse útjára vezeti.”  Péld. 16;29.

“Az embernek balgasága rontja el az útját, a szíve mégis az Urat hibáztatja.”    Péld. 19;3.

“A maga útját minden ember jónak látja, de az Úr a szívek vizsgálója.”     Péld. 21;2.

“A belátás útjáról letérő ember a holt lelkek közt fog megpihenni.”      Péld. 21;16.

Jászberény, 2012.04.14, 22.

Rédei Róbert

Kategória: helyreállítás, Keresztyénség, próféciák, Szentség, Tanítások | Címke: , , | Megjegyzés hozzáfűzése

Megtérés az újraházasodásból – Sharon Fitzhenry bizonyságtétele

Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=SM40gok4pas

PDF formátumban letölthető itt

2010-ig Kaliforniában éltem, és leírom, hogyan jöttem rá, hogy a férjem velem való új házassága nem házasság, hanem házasságtörés.

1995 januárjában feleségül mentem egy elvált férfihoz, akit a felesége elhagyott, és el is vált tőle. Miközben zajlott a válóperük befogadta az Urat egy evangelizációs alkalmon, és azt gondoltam, mivel keresztyén ember, házasságot köthetek vele az Úrban. Előtte sosem voltam férjnél, és úgy éreztem, lehet, hogy nem jól teszem, hogy feleségül megyek egy elvált férfihoz, akinek él a felesége. Azonban úgy tűnt, hogy vannak olyan igeversek a Szentírásban, amelyek igazolták Bob válását, és azt a döntésünket, hogy összeházasodunk.

14 évvel később

2009-ben egy barátnőm meghívott az esküvőjére – egy elvált férfihoz készült feleségül menni. Úgy éreztem, hogy ez helytelen dolog, ezért összegyűjtöttem számára néhány igeverset a válásról és az újraházasodásról. (Lukács 16:18; Róma 7:2-3; Márk 10:11-12; 1 Mózes 2:24; 1 Korinthus 7:10-12; Máté 5:32 és 19:9; Malakiás 2:16)

Ledöbbentem, amikor felfogtam, mit is mond valójában Isten igéje.

Lukács 16:18 (Ref. ford.) 

„Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.”

 Róma 7:2-3 (Ref. ford.)

„Például a férjes asszony is, amíg él a férje, hozzá van kötve a törvény szerint, de ha meghal a férfi, akkor fel van mentve a törvény hatálya alól, amely a férjéhez kötötte. Amíg tehát él a férje, házasságtörőnek számít, ha más férfié lesz, de ha meghal a férje, megszabadul a törvényes kötöttségtől, és már nem házasságtörő, ha más férfié lesz.”

A Biblia nem azt mondja, hogy „aki feleségül megy egy elvált férfihoz, az egy ici-picit helytelenül cselekszik” – ahogyan ezt én gondoltam. Jézus ezt házasságtörésnek nevezte. Sírtam, amikor rájöttem, hogy bár törvényesen házas voltam, Isten szemében mégis egy házasságtörő voltam. Bob is meglepődött ezeken az igeverseken, és innentől kezdve lemondtunk a szexuális életünkről, mert az hittük, hogy ezzel a házasságunk házasságtörés-jellege megszűnik.

Egy évvel később elkezdtem egy mélyrehatóbb tanulmányt egy barátnőm számára, aki elvált, és még életben volt a férje, de két házassági ajánlatot kapott elvált férfiaktól. Amikor azt olvastam, hogy a házasságtörő házasságból való megtérés nem csak azt jelenti, hogy tartózkodunk a szextől, hanem meg is kell szüntetni azt a „házasságot”, újra ledöbbentem. Sosem hallottam ilyenről korábban!

Nos, nem bízhattam rá magam a pásztorunkra vagy a barátainkra egy olyan döntés meghozatala előtt, ami Bobra és rám, és még sok mindenki másra hatással lesz, ha törvényesen felbontom a házasságunkat.

A következő hónapokat a Biblia tanulmányozásával töltöttem. Megtudtam, hogy Isten egy házaspárt egy testté köti össze egy életre.

Márk 10:8-9

„És lesznek ketten egy testté! Azért többé nem két, hanem egy test. Annak okáért amit az Isten egybe szerkesztett, ember el ne válassza.”

Megtudtam, hogy csak a halál, a válás pedig nem vet véget egy olyan házasságnak, amelyben Isten szövetsége egy testté köti össze a feleket. Az újraházasodásra való engedélyről négy helyen olvasunk, és ez csak az özvegyekre vonatkozik.

1 Korinthus 7:8-9

„Mondom pedig a nem házasoknak és az özvegyasszonyoknak, hogy jó nekik, ha úgy maradhatnak, mint én is. De ha magukat meg nem tartóztathatják, házasságban éljenek: mert jobb házasságban élni, mint égni.”

1 Korinthus 7:39

„Az asszonyt törvény köti, míg férje él, de ha férje meghal, szabadon férjhez mehet, akihez akar, csakhogy az Úrban.”

 1 Timóteus 5:14

„Akarom tehát, hogy a fiatalabbak (özvegyasszonyok) férjhez menjenek, gyermekeket szüljenek, háztartást vigyenek, és semminemű alkalmat se adjanak az ellenségnek a szidalmazásra.”

Róma 7:3 (Ref. ford.)

„Amíg tehát él a férje, házasságtörőnek számít, ha más férfié lesz, de ha meghal a férje, megszabadul a törvényes kötöttségtől, és már nem házasságtörő, ha más férfié lesz.”

Csak a halál vet véget a házassági köteléknek, amelyben Isten egy testté szerkeszti a házastársakat.

A pásztoraink azt tanították, hogy a halálon kívül vannak más esetek is, amelyek felmentenek a házasságtörés alól, ezek pedig a következők: házasságtörés (megcsalás), elhagyás, függőségek (mint pl. alkoholizmus, drogfüggőség), fizikai bántalmazás, szóbeli bántalmazás, ha a házastárs újraházasodik, és így tovább. Megkérdeztem tőlük, hogy hol vannak ezek leírva, de nem tudtak egyetlen igeverset sem mutatni. Folytattam tehát a Biblia tanulmányozását, hogy világos válaszokat találjak, és felfedeztem, hogy a Máté evangéliumában a görög szavak, amelyek a paráznaságot és a házasságtörést fejezik ki, különböznek egymástól, és nincsen semmi olyan kivétel, ami engedélyezné az újraházasodást házasságtörés esetén. A Máté evangéliumában a „kivéve” szó nem a házasságtörésre vonatkozik.

Máté 5:32 (Ref. ford.)

„Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, paráznaság esetét kivéve, az házasságtörővé teszi őt, és aki elbocsátott asszonyt vesz feleségül, az házasságtörést követ el.”

1 Korinthus 7:15

„Ha pedig a hitetlen elválik, ám váljék el; nem vettetett szolgaság alá a keresztyén férfiú, vagy asszony az ilyen dolgokban. De békességre hívott minket az Isten.”

Ebben az igeversben meg sem említi az újraházasodást.

Olvastam róla, hogy az egyháznak 1500 éven keresztül – néhány ellenvéleménytől eltekintve – az volt az egybehangzó álláspontja, hogy nincs újraházasodás a válás után, kizárólag csak a házastárs halála után. Nem találtam engedélyt Jézus Krisztustól, és az apostoloktól sem arra, hogy valaki újra házasodhasson egy olyan házasságból való elválás után, amelyben Isten egy testté kötötte össze a házastársakat, csak a halál után.

Kerestem az Urat, hogy megtudjam, hogy házasságban maradjak-e Bobbal. Két szó keltette fel a figyelmemet.

Márk 10:11

„Aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságtörést követ el az ellen.” (Vagyis a felesége ellen.)

Rájöttem, hogy házasságtörést követek el a férjem első felesége ellen, mert meggyaláztam a férjével való szövetségét. Azért gyaláztam meg a férjével való szövetségét, mert a házasság egy szövetség Isten, a férj és a feleség között. Ezeket a szavakat vettem észre a Malakiás 2:14-ben: ifjúságod felesége, társad és szövetséges feleséged.

Malakiás 2:14

„Azért, mert az Úr tett bizonyságot közted és a te ifjúságod felesége közt, akit te megcsaltál, holott társad és szövetséges feleséged!”

A Példabeszéd 2:17-ben pedig ezeket olvastam:

„Aki elhagyja az ő ifjúságának férjét (társát), és az ő Istenének szövetségéről elfelejtkezik.”

Ezékiel 16:8

„Ekkor elmegyek melletted, és látlak, és íme a te korod a szerelem kora, és kiterjesztem fölötted szárnyamat és befedezem mezítelenségedet, és megesküszöm neked és frigyre léptem veled; azt mondja az Úr Isten, és leszel az enyém.”

Betörtem az ő Istennel kötött, egy-test szövetséget jelképező házasságukba.

Malakiás 2:13-16

„És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással és kesergéssel, hogy ne tekintsen többé az ételáldozatra, és ne fogadjon el szívességet a ti kezetekből. És azt mondjátok: Miért? Azért, mert az Úr tett bizonyságot közted és a te ifjúságod felesége közt, akit te megcsaltál, holott társad és szövetséges feleséged! Nem tett ilyet egy sem, akinek még volt lelke. És mit keresett az az egy? Istentől való magvat. Őrizzétek meg azért a ti lelketeket, és a ti ifjúságotok feleségét meg ne csaljátok! Mert gyűlölöm az elbocsátást (azaz a szövetséges feleség elbocsátását), ezt mondja az Úr, Izraelnek Istene, és azt, aki ruhájára kegyetlenséget borít, azt mondja a Seregeknek Ura. Őrizzétek meg azért lelketeket és ne csalárdkodjatok!”

Az Úr volt a tanú Bob és a felesége esküjének, és Isten kötötte őket össze egy életre szóló házassági kötelékbe, hogy egymás társai legyenek. Ők ketten egy test lesznek, amíg csak élnek. Amit Isten egybeszerkesztett (ragasztóval, cementtel, igával), azt ember (tehát én sem) el ne válassza.

Márk 10:8-9

„És lesznek ketten egy testté! Azért többé nem két, hanem egy test.  Annak okáért amit az Isten egybe szerkesztett, ember el ne válassza.”

Mindig is úgy gondoltam, hogy tisztelnem kell a Bobnak tett házassági eskümet, még akkor is, ha ő egy elvált férfi, akinek él a felesége, most azonban rájöttem, hogy a neki tett esküm egy házasságtörő eskü volt. Isten nem szerkeszt egybe két házasságtörőt egy szent házassági kötelékbe! A házasságtörő eskünk nem semmisítette meg a Bob és az ifjúságának felesége és a gyermekei anyja között köttetett szövetséget, amelynek Isten volt a tanúja.

Éljünk együtt továbbra is társakként egy házban? Egy boldog házasságban élő keresztyén házaspár látszatát keltettük, így meghazudtoltuk Istent, és arra bátorítottunk másokat, hogy kövessék a házasságtörő példánkat. Habár tartózkodtunk a szextől, valójában azonban egy másik nő férjével éltem együtt!

Kértem az Urat, hogy jelentse ki nekem, mit kellene tennem, és Ő megmutatta nekem az 1 Korinthus 7:11-et:

„Hogyha pedig elválik is, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön meg férjével; és a férj se bocsássa el a feleségét.” 

Amíg együtt éltem Bobbal, én voltam az akadálya annak, hogy kibékülhessen a szövetséges feleségével. Egyedül kellett volna maradnunk. Amikor elmondtam egy pásztornak azt a tervemet, hogy törvényesen felbontom a Bob és közöttem létrejött házasságtörő kapcsolatomat, és egyedül maradok, azt mondta nekem, hogy a tojásrántottából már nem tudok újra egész tojást csinálni. Én azonban azt hiszem, hogy ez inkább olyan, mintha kibogoznánk egy összegabalyodott fonalgombolyagot. Egy házasságtörő házasságot ki lehet bogozni, vissza lehet vonni, és ki lehet lépni belőle. Nem kell életem hátralévő részét házasságtörőként élnem, minden örömével és bánatával, amit ez hozott nekem.

Elvesztettem a férjem által nyújtott biztonságot, és azt a gyönyörű életet, amelyet együtt építettünk fel, de rossz alapokon kezdtünk el építkezni.

Zsoltár 127:1

Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői.

A házasságtörő partnerem dühének és sértettségének tárgya lettem, kiváltottam az egyházi vezetők ellenállását, a barátok vádaskodásait, és a rokonok kétkedését. A pásztoraink azt mondták nekünk, hogy egy boldog házasságot teszek tönkre, Isten kegyelme elfedezi a bűneinket, én vagyok Bob igazi felesége, és Isten megbocsátja az újraházasodást.

Nos, tudom, hogy Isten megbocsát, ha megbánjuk és elhagyjuk a bűnünket.

Isten nem tette érvénytelenné az Egy-Test Házasság Törvényét, amióta létrehozta a házasság intézményét az Éden kertben. Isten azt mondta: „Adom az én törvényemet az ő szíveikbe, és az ő elméjükbe írom be azokat.” (Zsidó 10:16) Örökké hálás vagyok Neki, hogy megtisztított engem, és az Ő Házassági Törvényét a szívembe adta, így az a szívemben felhangzik minden alkalommal, amikor Jézus szavait olvasom: „Valaki elbocsátja feleségét, paráznaság okán kívül, paráznává teszi azt; és aki elbocsátott asszonyt vesz el, paráználkodik.” (Máté 5:32) Aki (én) összeházasodik azzal (Bob), aki elvált, az házasságtörést követ el. Bob és én együtt követtünk el házasságtörést.

János 14:15

„Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok.” 

Szeretni akarom Istent, engedelmes akarok lenni Neki, és az Ő útjain akarok járni, nem számít milyen áron.

A házasság egy kép Istennek a zsidó néppel való kapcsolatáról, és Krisztusnak az Egyházzal való kapcsolatáról. Láttam ezt a képet az Urunk és Megváltónk velünk való kapcsolatáról az egész Biblián keresztül a Teremtés könyve 2. fejezetétől a Jelenések könyve 22. fejezetéig. Hogyan gyalázhatnám meg Isten szeretetének a házasságban megnyilvánuló képmását Izráel helyreállításában, Krisztus megváltásában, megbocsátásában és örökké tartó hűségében irántunk, az Ő menyasszonya iránt?

Úgy döntöttem, hogy kilépek a 17 éve tartó házasságomból, amelyet Jézus házasságtörésnek nevezett. Tudtam, hogy ha kilépek a házasságomból, akkor nem fog már rendelkezésemre állni az egészségügyi szakszemélyzet, akikre támaszkodnom kellett, hogy rendesen tudjak járni, és ne kényszerüljek kerekes székbe.

2011 októberében elhagytam Kaliforniát, és az addigi életemet, és a keleti partra költöztem, hogy segítsek apukámnak a 88 éves anyukám gondozásában, akinek Alzheimer szindrómája van. Megpróbáltam elmondani apukámnak, hogy pihenésre és időre van szükségem, hogy terápiára járhassak, de ő nem értette meg.

A napi terápiák hiányában a láb-bénulásom visszatért, és átterjedt a karjaimra is. December elején azt mondtam: „Uram, mankókra van szükségem.” A következő reggel egy pár mankó lógott ki a szomszéd kukájából, ami pont az én méretem volt, és szinte új. Minden nap használtam ezeket.

Karácsony előestéjén megosztottam a mankók történetét a Hóseás Szellemisége Közösségben, és azt mondtam: „Ha meghalok, meghalok. Nem fogok visszakozni, még akkor sem, ha teljesen megbénulok.” Az egyik hölgy azt mondta: „Imádkozni fogunk, hogy ne legyen szükséged a mankókra.” Karácsony hajnalán, úgy 3 óra körül hallottam egy hangot a szívemben, amely a nevemen szólított, miközben félálomban voltam. Senki nem volt ébren a házban, és a folyosó sötét volt, de észrevettem, hogy rendesen járok, és a karjaim erősek voltak. Az egyetlen magyarázatom erre az, hogy ez volt a karácsonyi ajándékom Jézustól.

Frissítés:

Ma, 2012. február 25-én, lesz két hónapja, hogy az Úr meggyógyított engem. A mankók még mindig a falnak támasztva pihennek, ahová letettem őket karácsony előestéjén. Tegnap Jeff írt egy üzenetet Facebook-on: „Szia, Sharon! Te ugyanaz a Sharon vagy, aki a Hózseás Szellemisége Közösségben a vasárnap délelőtti alkalmakon énekel? A mi csoda-Sharonunk?” Igen, én vagyok.

Ez megmutatta nekem „az élet ösvényét”, „teljes öröm van tenálad; a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké.” (Zsoltár 16:11)

Az Úr megáldott engem. Kemény volt az út, de megérte, mert most az Úr Jézussal járhatok, és Őt szolgálhatom.

————————————————————————————–

Mások bizonyságtételei:

https://cadz.net/testimonies.html

Facebook: Repenting from adulterous „marriages” testimonies

–           § –

Fordította: Rodenbücherné Koncz Nikoletta (https://keskenyut.wordpress.com)

Kategória: Bizonyságok, gyülekezet, gyülekezetépítés, Házasság, helyreállítás, Keresztyénség, Szentség, Tanítások | Címke: , , , , | Megjegyzés hozzáfűzése

22. Példák az alázatosságra – Zac Poonen és a Pittsburgh gyülekezet

Examples of Humility by Zac Poonen

Letölthető PDF formátumban itt

Ez a tanítás egy 28 részből álló Alapvető bibliai igazságok című tanítás sorozat része. A tanítás képi változatát a CFC Pittsburgh gyülekezete készített el, ami segít a felnőtteknek a gyermekekkel való foglalkozásban. Az ehhez szükséges Tanítási Vázlat elérhető itt

22

Letölthető PDF formátumban itt

Megjegyzés: A teljes tanítássorozat a Keskenyút blog Tanítások – Alapvető bibliai igazságok menüpontok használatával érhető el.

Kategória: Alapvető bibliai igazságok, Tanítások | Címke: , , , | Megjegyzés hozzáfűzése

Új bor új tömlőben – Zac Poonen

The New Wine In New Wineskins by Zac Poonen

PDF formátumban letölthető itt

Jézus a Lukács 5:37-ben az új borról beszél, amit új tömlőbe kell tölteni. Az Új bor Jézus élete és az új tömlő az a gyülekezet, amit Jézus épít. A kánai menyegzőn, ahol Jézus jelen volt, elfogyott az óbor. Az óbort emberi erőfeszítéssel készítették, sok év alatt, de az mégsem tudta betölteni a szükséget. Ez a példázat a törvény alatti, ószövetségi életről szól. Az óbor elfogy; és Jézusnak várnia kell, míg elfogy, mielőtt egy új bort adhatna nekünk.

Elfogyott az óbor a személyes életedben, a házasságodban vagy a gyülekezeti életedben? Akkor itt az ideje, hogy keressük az Úr arcát és becsületesen beismerjük, hogy szükségben vagyunk. Ő tud adni nekünk egyedül új bort! Kánában az új bor nem emberi erőfeszítéssel készült, az Isten természetfeletti munkája volt. Ez lehetséges a mi életünkben is. Az Ő törvényét a szívünkbe és az elménkbe fogja írni, és felkészít minket, hogy akarjuk és cselekedjük az Ő tökéletes akaratát. (Zsidó 8:10; Fil. 2:13). Ő metéli körül a szívünket, hogy Őt szeressük és arra indít minket, hogy a parancsolatait betartsuk. (5 Móz. 30:6; Ezék. 36:27). Ez éppúgy az Ő munkája lesz, mint az új bor Kánában. Ezt jelenti a kegyelem. Nem tudjuk létrehozni Jézus életét – még akkor sem, ha egy egész életen át próbálkozunk vele. Ha azonban a testünkben “Jézus halálát” hordozzuk (a kereszt felvétele naponta, meghalva az egónknak, a saját akaratunknak, valamint a jogainknak és hírnevünknek), akkor Isten megígéri, hogy Jézus elkészíti az Ő életének az új borát bennünk (2 Kor. 4:10).

Az új bor elnyerésekor a bűn ellen harcolunk. Az új tömlő elnyerésekor azonban a vallásos hagyományok ellen harcolunk, amelyek Isten beszédét helyettesítik. Sokak számára sokkal nehezebb megszabadulni az emberi hagyományoktól, mint a bűntől! Isten országa azonban az erőszakos embereknek van fenntartva (Máté 11:12). A vallásos hagyományokat nem lehet eltávolítani erőszakos beavatkozás nélkül.

Lehet, hogy azt gondoljuk, keresztyénként már megszabadultunk a régi zsidó borostömlőtől, és hogy új borostömlőnk van a keresztyén egyházban. Ha azonban alaposan megnézzük, hogy mit neveznek a keresztyének gyülekezetnek, meglepődhetünk, mert sok Ószövetségre jellemző dolgot találhatunk benne. Vegyünk csak három példát, bár sok van.

Először: a zsidóknál csak egy, a Léviták törzséhez tartozók lehettek papok, és minden vallásos cselekedetet ők elvégeztek. Nem minden zsidó lehetett pap. Az Újszövetség idején azonban minden hívő pap (1 Péter 2:5; Jel. 1:6). Jóllehet ezt az igazságot a legtöbb hívő elméletileg ismeri, valójában nagyon kevesen gyakorolják. A keresztyének majdnem minden csoportjának van ’papja,’ ’Isten szolgája,’ ’pásztora,’ vagy ’teljes idejű szolgálója,’ aki pontosan olyan, mint a régi Léviták, akik Isten népének dicsőítését vezették. Csak ezek a mai ’léviták’ meríthetnek be új megtérteket, oszthatnak úrvacsorát, és ezeknek a ’lévitáknak’ a támogatására adja Isten népe a tizedet. Az összejövetelen ezeknek a „lévitáknak’ a szolgálata a meghatározó, nem adnak lehetőséget a ’test’ szolgálatára. Az egyszemélyes ’beszélő-show’ a régi tömlőre jellemző. Az Újszövetség idején minden hívő ihat az új borból, és fel lesz kenve Szent Szellemmel, és rendelkezni fog szellemi ajándékokkal. Két vagy három próféta nyitja meg az összejövetelt, egy vagy kettő beszélhet nyelveken (mindegyiket megmagyarázva), minden hívő szabadon prófétálhat az összejövetelen és építheti az egyházat. Ez az új tömlő (1 Kor. 14:26-31). Az új bor az 1 Kor. 13 szerinti szeret által átitatott élet. Az új tömlőt pedig az 1 Kor. 12 és 14 írja le. De hány hívő akarja, hogy a dolgok Isten akarata szerint történjenek? Jaj, nagyon kevesen. A legtöbben megelégszenek a régi tömlővel és a fizetett „lévitákkal”.

Másodszor: a zsidóknak voltak prófétáik, akik számára Isten kijelentette az Ő akaratát sokféle dologban – mivel csak a próféták rendelkeztek a Szellemmel. Az Újszövetség ideje alatt azonban a prófétáknak teljesen más feladatuk van: felépíteni Krisztus testét.  (Ef. 4:11-12). Attól fogva, hogy minden hívő megkaphatja a Szent Szellemet, nem kell odamenniük valamelyik prófétához, hogy mondja meg Isten akaratát számukra. (Zsidó 8:11; 1 János 2:27). Sok hívő még mindig régi tömlő szerint él, mert odamegy valamelyik Isten emberéhez, hogy mondja meg neki, mit kellene tennie, kit vegyen el, stb.

Harmadszor: a zsidók egy nagy közösség voltak szétszóródva nagy területen, de volt egy központjuk Jeruzsálemben és volt egy földi főpapjuk, aki a vezetőjük volt. Az Újszövetség idején egyedül Jézus a mi Főpapunk és az egyetlen központ, ami létezik, az Isten trónja. A zsidóknak egy hétágú gyertyatartójuk volt, aminek minden ága egy központi tőből indult ki (2 Mózes 25:31-32). Ez volt a régi tömlő.

Az Újszövetség idején minden helyi gyülekezet önálló lámpatartó – nincsenek leágazások. Ezt a Jel. 1:12 és 20-ban világosan látjátok, ahol hét helyi gyülekezet volt Kis-Ázsiában, amit a hét önálló gyertyatartó jelképez – ellentétben a zsidó gyertyatartóval. Jézus, mint a gyülekezetek Feje járkál ezek között a gyertyatartók között. Az első gyülekezetek életében nem volt pápa, vagy általános szuperintendáns (felügyelő) vagy valamiféle felekezeti elnök. Sehol nem volt a földön a vének felett egy olyan főnök, akié az utolsó szó lenne bármi dologban. Minden helyi gyülekezetet a helyi vének kormányoztak. Ezek a vének közvetlenül az Úrnak, mint Fejnek tartoztak felelősséggel. Mi azonban azt látjuk, hogy a körülöttünk lévő keresztyének sokasága ma valamelyik felekezeti rendszer része (régi tömlő), akár van annak neve, akár nincs. Vannak néhányan, akik azt állítják magukról, hogy ők nem felekezet annak ellenére, hogy egy felekezet minden tulajdonságával rendelkeznek. Mindezek a régi tömlők.

Isten a helyi gyülekezet számára új tömlőt határozott meg, hogy megakadályozza a romlás terjedését. Ha a kis-ázsiai hét gyülekezet mind egyazon tőről ágazott volna le, akkor Bálám és a Nikolaiták fertőző tanítása, és Jezabel hamis próféciái (Jel. 2:14-15; 20) mind a hét gyülekezetre kiáradva mindet megfertőzték volna. Ők azonban mindannyian hét önálló gyertyatartó voltak, két gyülekezet Szmirnában és Filadelfiában tiszták maradhattak ezektől az elhajlásoktól. Le kell rázni magunkról a régi felekezeti tömlőt, ha a gyülekezet tisztaságát meg akarjuk őrizni. Bárcsak az Úr felemelne sok embert az országunkban, akik készek szembeszállni az emberi hagyományokkal (Máté 11:12), ami olyan sok embert megkötöz; hogy felépítsék Krisztus testét minden helyen.

–          § –

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és a CFC honlapcímének megadásával: http://www.cfcindia.com

Fordította: Abonyi Sándor (https://keskenyut.wordpress.com)

Kategória: Tanítások | Címke: , , , , | Megjegyzés hozzáfűzése

Készen lenni az Úr eljövetelére – Zac Poonen

Being Ready for The Coming of The Lord by Zac Poonen

PDF formátumban letölthető itt

Amikor Jézus a Máté 24-ben a visszajöveteléről beszélt a tanítványainak, többször hangsúlyozta, hogy ébereknek kell lenniük. (Máté 24:42, 44; 25:13). A legfontosabb dolog, hogy szellemileg éberek és készek legyenek folyamatosan – nem a prófétikus események ismerete a fontos. A Máté 25-ben (ami Jézusnak a Máté 24-ben elmondott próféciája után következik), Jézus három területtel foglalkozik, ahol ébereknek és készeknek kell lenni az Ő eljövetelére.

 1. Hittel teljesnek lenni a rejtett életben

(Máté 25: 1-13) Ebben a példázatban Jézus tíz szűzről beszél. Figyeljük meg, hogy közülük senki sem volt prostituált (Lásd Jakab 4:4-ben a szellemi parázna meghatározását). Mind szüzek voltak. Más szóval, jó bizonyságuk volt az emberek előtt. Mindegyikük lámpása égett (Máté 5:16). Látták a jócselekedeteiket. Közülük mégis csak öt volt bölcs, de ez kezdetben nem volt látható mások számára. Csak öten vittek olajat az edényeikben (Máté 25:4).

Az edényükben lévő olaj éjszaka nem volt látható, nem világított, ami az Isten előtti rejtett életről szól, amit az emberek nem láthatnak e világ sötétségében. Mindannyiunknak van egy edénye. A kérdés az, vajon van egyáltalán benne olaj vagy nincs? Az olaj a Szentírásban végig a Szent Szellemet jelképezi és az Isten szerinti élet jellemzésére szolgál, amikor a Szent Szellem kapcsolatban van a szellemünkkel. Ennek az életnek a külső megnyilvánulása a világosság. (János 1:4). A belső tartalom az olaj. Sokan kizárólag csak a látszatra adnak. Ez az ő butaságuk. A próbák idején rá fogunk jönni, hogy a külső világosság önmagában nem elég. Az Isten szerint való élethez szükség van belső tartalomra, hogy győztes életet élhessünk.

„Ha gyenge vagy a megpróbáltatások idején, akkor kevés erőd van.” (Péld. 24:10). A nehéz élethelyzetek mutatják meg, hogy erősek vagy gyengék vagyunk. Ebben a példázatban a vőlegény késlekedése volt a nehéz helyzet. Vannak időszakok, amik nyilvánvalóvá teszik a szellemi állapotunkat. Aki mindvégig kitart csak az üdvözül. Az idő fogja nyilvánvalóvá tenni, hogy ki rendelkezik az életében egy belső tartalommal és ki nem. Sokan olyanok, mint a mag, ami azonnal kicsírázik, de nincs belső élete. Nincs mély talaj a szívükben (Márk 4:5). Ezért nehéz megállapítani az új hívők szellemi állapotát, vagy a teljes-szívűségüket. Az idő azonban mindent nyilvánvalóvá fog tenni, ha türelmesen várunk. Úgy tudunk készen lenni Krisztus visszajövetelére, ha tisztán tartjuk a belső életünket és hittel teljesek vagyunk Isten előtt a gondolatainkat, a hozzáállásunkat és az indíttatásainkat illetően, amit a körülöttünk lévő emberek nem láthatnak. Ha nem rendelkezünk ezzel, magunkat csapjuk be, ha azt gondoljuk, hogy készen vagyunk Krisztus visszajövetelére.

 1. Hittel való teljesség a szolgálatunkban

(Máté 25:14-30). A második példázatban az Istentől kapott tálentumok hittel teljes használatán van a hangsúly. Ezek a tálentumok anyagi jellegű javak, pénz, természetes képességek, lehetőségek az életünkben és szellemi ajándékok stb. Nem mindenki kapott ugyanannyi tálentumot – látjuk a példázatban, hogy az egyik ötöt, a másik kettőt és a harmadik csak egyet kapott, de mindegyiküknek ugyanannyi idő állt rendelkezésére, hogy hittel teljes módon használja a kapott tálentumokat. Aki többet kapott, attól többet kértek számon. Ezért, aki a kettőt megduplázta négyre, ugyanannyi jutalmat kapott, mint aki az ötöt megduplázta tízre. Az részesült súlyos ítéletben, aki elásta a tálentumát (Máté 25:18) – ő az Istentől kapott tálentumát világi módon használta fel és nem Isten számára. Senki sem mondhatja azt, hogy nem kapott semmit – mivel mindannyian kaptunk valamennyi tálentumot Istentől. A kérdés az, hogy mire használtuk ezeket.

Amit saját javunkra használunk fel, az olyan mintha elásnánk. Amit kizárólag Isten dicsőségére használunk, az örökkévaló értéknek számít. Ezzel a mércével nézve látható a hívők döntő többségének szegénysége. Ez legyen a jelmondatunk: „Mindent Istennek és semmit önmagunknak!” Ekkor állunk készen Krisztus visszajövetelére. Nem lehetünk Jézus tanítványai, ha nem mondunk le mindarról, amink van. Aki nem használja fel minden Istentől kapott vagyonát és ajándékait az Úr szolgálatában, az magát csapja be, ha azt gondolja, hogy készen áll Krisztus visszajövetelére.

 1. A hittel való teljesség a hívő társaink felé való szolgálatban

(Máté 25:31-46). Az utolsó igeszakaszban Jézus a szükségben lévő hívő társaink felé való hozzáállásunkkal foglalkozik. Ez a szükség lehet szellemi vagy fizikai. Itt azt látjuk, hogy egyesek azért öröklik a királyságot, mert hívő társaik felé úgy szolgáltak, mint az Úrnak. Szolgálatuk annyira rejtett, hogy a bal kezük nem tudta, mit csinált a jobb kezük (Máté 6:3). Olyannyira, hogy amikor az Úr emlékezteti őket a jócselekedeteikre, nem is emlékeznek rá! (Máté 25:38). Jézus ezzel azt is tanította, hogy minden szolgálatot, amelyet a legkisebb testvér felé végzünk, tekintsük neki végzett szolgálatnak (Máté 25:40). Lényeges, hogy itt a legkisebbekről beszél. Hajlamosak vagyunk a legfontosabb hívők felé szolgálni, és figyelmen kívül hagyni a szegényeket és a megvetetteket! Azok, akik esznek, isznak, vásárolnak és eladnak, valamint maguknak építenek és ültetnek, minden bizonnyal itt maradnak, amikor Jézus visszatér (Lukács 17:28-34). Csak azokat viszi magával, akiknek a hívő társaik felé való szolgálata az Úrért végzett szeretetteljes szolgálat. Egy másik szakaszban Jézus egy másik embercsoportról beszélt – akik ellentétben állnak ezzel a csoporttal. Ők azok, akik minden jóra emlékeznek, amit az Úr nevében tettek. Ők is az ítélőszéknél vannak, és emlékeztetik az Urat, hogy démonokat űztek, prófétáltak és betegeket gyógyítottak Jézus nevében, stb. Az Úr azonban elutasítja őket, annak ellenére, hogy mindezt megtették, mert hiányzott az Isten számára legfontosabb dolog, az elrejtett szent élet. Ők az ajándékaik nagyszerűségével dicsekedtek.

–          § –

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és a CFC honlapcímének megadásával: www.cfcindia.com

Fordította: Abonyi Sándor (https://keskenyut.wordpress.com)

Kategória: Tanítások | Címke: , , | Megjegyzés hozzáfűzése

21. Jézus pénzhez való viszonya – Zac Poonen és a Pittsburgh gyülekezet

Jesus’ Attitude To Money by Zac Poonen

Letölthető PDF formátumban itt

Ez a tanítás egy 28 részből álló Alapvető bibliai igazságok című tanítás sorozat része. A tanítás képi változatát a CFC Pittsburgh gyülekezete készített el, ami segít a felnőtteknek a gyermekekkel való foglalkozásban. Az ehhez szükséges Tanítási Vázlat elérhető itt

21.

Letölthető PDF formátumban itt

Megjegyzés: A teljes tanítássorozat a Keskenyút blog Tanítások – Alapvető bibliai igazságok menüpontok használatával érhető el.

Kategória: Alapvető bibliai igazságok, Tanítások | Címke: , , | Megjegyzés hozzáfűzése

Biblikus szóhasználat, vagy Isten Igéjének elferdítése – Abonyi Sándor

Letölthető PDF formátumban itt  – MP3 formátumban itt

Minden nép a saját nyelvén fejezi ki a gondolatait, az egyes fogalmakra meghatározott szavakat használva. A Biblia rendelkezik egy sajátos fogalomkészlettel és annak megfelelő szóhasználattal, ami kifejezi az isteni igazságok leírását és Isten gondolkozásmódját a világról és az emberekről. Tudjuk, hogy „a világgal való barátkozás ellenségeskedés Istennel”, egy világi és egy istenfélő beszéd, szóhasználat tehát kell, hogy különbözzön egymástól. Bizonyos szavak alapvetően csak a Biblia szóhasználatához tartoznak és vannak ettől eltérő, a világra jellemző szóhasználatok. Ha valaki egyre jobban eltávolodik Istentől, akkor a használt szókészlete is egyre inkább különbözni fog a biblikus szóhasználattól.

Tudjuk, hogy Jézus a testté lett Ige (Szó), és azt is tudjuk, hogy Jézus a földi élete során betöltötte a parancsolatokat, azaz engedelmeskedett az Igének, Isten beszédének. Mondhatjuk képiesen úgy is, hogy Jézus egy ’két lábon járó Biblia’ volt: mindig az Atya akaratát cselekedve töltötte be Isten parancsolatait. Amikor a farizeusok azt kérték tőle, hogy mutassa meg nekik az Atyát, egyszerűen azt válaszolhatta: „ha láttatok engem, akkor láttátok az Atyát.” Ehhez szükséges volt, hogy Jézus világosan értse a saját nyelvén az Atya akaratát, és meg is cselekedje azt. A nyelv, a helyes szóhasználat, a megismerés, és a megértés között szoros kapcsolat van. Nagyon fontos tehát, ha Jézust akarjuk követni, hogy mi is megismerjük az Atya akaratát és meg is cselekedjük azt, hogy az „Ige bennünk is testté váljon.” Ehhez szükséges, hogy biblikus nyelven, biblikus szóhasználattal fejezzük ki gondolatainkat, hogy a cselekedeteink is annak megfelelőek legyenek. Sok hívő, sőt szolgáló sem gondol arra, hogy a beszédüknek, a szóhasználatuknak milyen nagy jelentősége van, ha Isten igazságait valóban meg akarják ismerni, érteni. Ha a hívők beleesnek a világi szóhasználat csapdájába, akkor nagy a valószínűsége, hogy nem fogják megismerni Isten kijelentett igazságát és nem is lesz lehetőségük betölteni azt.

A fenti általános bevezető után nézzük meg néhány konkrét példán keresztül, hogy a biblikustól eltérő szóhasználat, vagy annak téves értelmezése hogyan fertőzte meg az egyházat, hogyan torzította el Isten igazságait és milyen hamis tanítások forrásává vált.

Tudjuk az Igéből, hogy „Jézus azért jött, hogy elvegye a világ bűneit.” Jézus földi küldetésének ez volt az egyik fő célja, a másik pedig, hogy az emberek számára követendő példaként állítsa magát, hogy az Ő példáját kövessék: úgy éljenek, ahogyan Ő élt. A bűn szó egy nagyon lényeges kifejezés az Igében. Ha egy szóval ki akarnánk fejezni, hogy mi az oka minden rossz dolognak a világban, akkor azt mondhatjuk, hogy a bűn. Bűn az, hogy az emberek Istentől elszakadt állapotban élnek, mert nem ismerték meg Jézust, az igazságot, és ezért bűnben – Isten akaratának nem engedelmeskedve – élnek.

Egy nemzetközileg jól ismert „széles utas szolgáló” kijelentette, hogy ő nem akar bűnről beszélni, hanem csak problémáról. Az embereknek sok minden miatt lehet problémájuk, de sok esetben az nem bűn, ugyanakkor sok ember bűnben él, akinek semmi problémája nincs. Itt tehát egy nagy becsapásról van szó. Egy ilyen szolgáló milyen evangéliumot hirdet, ha a bűn hiányzik a szótárából? Ebben az esetben nincs szükség megtérésre és felesleges volt Jézus keresztáldozata is. Egy ilyen szolgáló egyszerűen csak egy „életmód tanácsadó” akar lenni, aki segítséget nyújt az embereknek a problémáik megoldásában? Ebből a példából is jól érzékelhető a szóhasználat és az ahhoz tartozó tartalom fontossága.

A világi embereknek semmilyen problémát nem okoz, hogy Istentől elszakadt állapotban, azaz bűnben élnek, Isten Igéje viszont kimondja, hogy „mindnyájan vétkeztek” és ezért mindenkinek szüksége van a bűnei megbánására, elhagyására és bűnbocsánat elnyerésére – Isten kegyelme által.

Legyünk nagyon éberek, mert az egyre durvább bűnökbe süllyedő világ szóhasználata egyre jobban teret nyer a keresztyénség körében is!

Vegyük pl. az Isten előtt szent házasság kérdését, ami a Biblia szerint egy férfi és egy nő törvényesített, egész életre szóló kapcsolata, aminek egyik fontos célja az emberi élet továbbadása: „szaporodjatok és sokasodjatok” – mondta Isten. Isten parancsba adta azt is, hogy „ne kívánd meg más feleségét.” Manapság nagyon gyakori, még hívők között is előfordul, hogy megkívánják más férjét, vagy feleségét és tönkreteszik más házasságát, aminek jogosságát a világban a szerelem szóval támasztják alá. Isten Igéje azonban ezt házasságtörésnek hívja, amely szerint már a megkívánás is bűn, az elkövetését pedig az Ószövetség idején halálra kövezéssel büntették. Az Újszövetség időszakában már nem a fizikai megsemmisítés a büntetés, hanem a szellemi halál, mert a bűn elválaszt Istentől. Jézus a korának zsidó előjáróit „gonosz és házasságtörő (parázna) nemzetségnek” nevezte, akiknek legfontosabb kérdésük az volt, hogy szabad-e egy férfinek a feleségét elbocsátania és mást elvenni feleségül? Jézus szavai szerint ez házasságtörés és nem „újraházasodás”, ahogyan ma sokan gondolják a világban, ami sajnos gyökeret vert a gyülekezetekben is, pedig egyáltalán nem mindegy, hogy házasság vagy házasságtörés egy második, vagy harmadik „házasság.” Látjuk, hogy milyen óriási különbség van a biblikus és a bibliaellenes, világi szóhasználat, és azok tartalma között. Ha valaki a bűne miatt szellemileg vakká válik, mint a korabeli „gonosz és házasságtörő” zsidó nemzetség, akkor már nem fog tudni különbséget tenni az Istentől való szent házasság, és az Ige szerinti „házasságtörés” között. A bűn és gonoszság ma már olyan méreteket ölt, hogy az Isten alkotásának számító férfi és a női létet is kétségbe vonják és egyneműek „házasságáról” beszélnek, ami Isten igéje szerint nem házasság, hanem utálatos cselekedet. Magukat egyháznak nevezett egyes szervezetek ma már odáig süllyednek a bűnben, hogy megáldják az ilyen kapcsolatokat, sőt ilyen személyek magas egyházi méltóságokat is betöltenek. Ez nem az a hosszútűrő szeretet, amiről az Ige beszél.

Sok más területen is zavar van a rossz szóhasználatok miatt. Ma az egyházban is vannak vezetők, ezért vezetői tanfolyamokat tartanak és a kiképzett, tapasztalt vezetők „mentorálnak” fiatalabb vezető jelölteket. Ez a szóhasználat teljesen normális a világban, de már nagymértékben behatolt az egyházba is, sok zavart okozva ezáltal. Egyik alkalommal egy szolgálócsoport vezetőképző tanfolyamot tartott a gyülekezetünk elöljáróinak, ahol az egyik amerikai származású előadó, a vezető szó helyett a manager (menedzser) szót használta. Közbeszóltam, hogy én egy multi cégnél dolgozom, ahol az angol a hivatalos nyelv és ott a maganer szó alatt teljesen másfajta tevékenységet értenek, mint amilyennek egy gyülekezeti elöljárónak kellene lenni. Az előadó nem értette, mi a problémám, hiszen a magyar vezető szónak ez az angol megfelelője. A probléma az, hogy emberekre alkalmazva a gyülekezetekben is elterjedt a vezető szó használata, ami igeellenes.

Nézzük most meg, hogy az Ige milyen szavakat használ ezen a területen és mi is azoknak a tartalma?

Az Ige a következőkről beszél:

 • Jézus a Fej,
 • a Szent Szellem a vezető,
 • a gyülekezet érettebb tapasztaltabb férfijai a vének, akik példaképek a hívők számára az életük alapján, ezért ők azok, akik elöljárók, mert előbb járnak sok dologban, mint a többi hívő, és ők vigyáznak arra, mint felvigyázók, hogy a gyülekezetben valóban a Szent Szellem legyen az egyetlen Vezető, aki kijelenti magát és elvezeti a hívőket minden igazságra.

Az egyházban és a gyülekezetekben igei értelemben nincsenek vezetők, hanem többtagú presbitérium van, aminek a tevékenységét a következő biblikus szavak írják le: tapasztalt férfi, azaz vén, aki elöljáró, felvigyázó és példakép is egyben. Ebből érzékelhető, hogy az egyház és a gyülekezetek vezetése teljesen más, mint amit a világi fogalmak takarnak.

Az Ige a hívőket sok helyen tanítványoknak nevezi, de ma már mindenki csak hívőkről beszél, pedig a kettő közötti különbség óriási. Sok „széles utas” hívő van ugyanis az egyházban, akik nem felelnek meg azoknak az igei elvárásoknak, amiket Jézus támasztott az Őt követni akarókkal szemben. Nem mindegy, hogy egyszerűen „csak” hívő valaki, vagy valóban tanítvány, ugyanis Jézus minden ígérete feltételes: csak engedelmes tanítványokra vonatkozik. Ma beszélnek a gyülekezetekben látogatókról, tagokról, hívőkről, a nagy kérdés azonban az, kik a tanítványok?

Használjuk a hívőkre azt a szót, hogy szentek? Általában nem, pedig Pál és a többi apostol is szenteknek nevezi a hívőket a megszólításaiban, kifejezve ezzel, hogy ők a világtól elválasztottak, nincs közük a világhoz, mert Isten kihívta őket onnan, hogy az Ő népe legyenek, egy szent nép. Isten követelményként támasztja a hívők felé, hogy „szentek legyenek, mert Ő is szent!” Nagyon hasznos lenne ma is gyakran emlékeztetni a hívőket, szenteknek szólítva őket, hogy el ne felejtsék.

Az Efézus 4:11 beszél apostolokról, prófétákról, evangélistákról, tanítókról és pásztorokról, akik Krisztus testének építésén munkálkodnak és elviszik a hívőket az érett korra. Be tudjuk ma azonosítani az egyházban, a gyülekezetekben, hogy kik ezek a személyek, akiket Jézus ajándékul adott az egyháznak? Ma minden vezető szolgálót a gyülekezetekben pásztornak hívnak. Elterjedt az egyházban a „mentor” szó használata is. Van ennek helye az egyházban? Megfeleltethető valamelyik igei szóhasználatnak? Istennek nincs szüksége homályos, világból átvett, zavart okozó szavakra, amik elferdítik az Ige igazságát!

Sokszor beszélünk egyházról, gyülekezetekről, mint szervezetekről, de vegyük észre, hogy az Ige szerint az egyházban olyan szervezetek, mint a világban, nincsenek. Az Ige Isten templomáról, Krisztus testéről, és annak részeiről, tagjairól beszél, akik élő „kövek,” amiből felépül Krisztus gyülekezete, a szentek közössége. Isten az Ő Igéjében egyértelműen kifejezte, hogy „kőből épült templomban nem lakik.” „Milyen templomot építhetnétek nekem, amikor a menny az ülőszékem, és a föld a lábaimnak zsámolya?” Isten gyülekezete nem szervezet, hanem élő organizmus, egymással harmóniában együttműködő és kapcsokkal (kapcsolatokkal) egybekötött tagjai. Egy szervezet sosem lesz képes Istent megdicsőíteni a világ felé, csak egy biblikus követelményeknek megfelelő gyülekezet, ami valóban kiábrázolja Krisztust.

Ma természetes módon a hívők (akár megtért, akár nem) minden csoportosulását gyülekezetnek nevezik, de ez nem igaz az Ige szerint. Az Ige egyértelműen meghatározza, hogy mi a gyülekezet:

 • szentek (kizárólag megtért tanítványok) közössége,
 • akik ugyanazon a településen élnek,
 • ahol a gyülekezet határa a helység határa; nem több és nem is kevesebb,
 • egy biblikus, minősített többtagú presbitérium felügyeli a működését,
 • ügyelve, hogy a Szent Szellem mindig Úr maradjon a gyülekezetben és Jézus pedig a Fej minden gyülekezet és hívő felett.

Tudjuk az Igéből azt is, hogy „az újbort új tömlőbe kell tölteni.” A „tömlő” az az újszövetségi forma, gyülekezetműködési mód, ami megfelel a fenti igei követelményeknek, azaz be tudja fogadni a forrásban lévő újbort, a Szent Szellem túláradó munkáját és mégsem okoz szakadást. Lehet ilyen rugalmas „tömlő” egy merev, kőből épült templom, vagy gyülekezeti ház, merev szervezeti keretek szerint működve, egyetlen pásztor által vezetve és adott költségkeretből gazdálkodva? Nem. Jézus tudta miről beszél. Tudta hogyan lehet elkerülni a Szent Szellem kiáradásakor az újbor elfolyását és a gyülekezetek szakadását. Az elmúlt évszázadok során nem tanulta meg ezt az egyház, ezért van olyan sok halott – magát egyháznak és gyülekezetnek nevezett – felekezeti szervezet, sok kongóan üres templom; bizonyságként Jézus szavaira: Ő előre figyelmeztetett! Jó, ha mi is megértenénk, eszerint cselekednénk, és akkor valóban megtapasztalhatnánk Isten áldásait a gyülekezeteken.

Szólni kell még a hívők között is meghonosodott idegen szavak használatáról. A magyar bibliafordításokban nincsenek idegen szavak, hanem azok jelentéstartalmának valamelyik magyar megfelelője. Sokszor segítene közelebb jutni az Ige megértéséhez és a torzulások elkerüléséhez, ha a hívő életben kerülnénk az idegen szavak használatát, mert akkor megtalálnánk a magyar bibliafordításban a megfelelő magyar szót és azt, vagy azokat az Igéket, amelyek közelebb visznek a megértéshez.

Nézzünk meg néhányat ezek közül az idegen szavak közül. Eléggé elterjedt a kontroll szó használata a hívők között, amit általában negatív értelemben használnak, aminek talán az uralkodás, de még inkább a leuralás szó felel meg. Tudjuk az 1 Péter 5:3-ból, hogy a presbitereknek úgy kell felügyelniük, felvigyázniuk a nyájat, hogy az ne uralkodás legyen! Itt rögtön látjuk az igei kapcsolódást és annak értelmét. Látjuk ugyanakkor azt is, hogy nem minden kontroll negatív, mert egy „lágy kontrollra,” ami a felvigyázásnak felelhet meg, szükség van a presbiterek részéről, hogy a dolgok „megfelelő mederben”, az Ige szerint ékes rendben történjenek. Ez azt is jelenti, hogy a gyülekezetben a presbitereknek ellenőrzésük alatt kell tartani a dolgokat, azaz tudni kell dolgokról, ami a gyülekezetben történik, hogy felügyelni tudják azokat és megakadályozzák, ha veszélyes irányba haladnának a dolgok. Látjuk, hogy ez egy pozitív és szükséges dolog.

Gyakran használt szó a motiváció is. Ezt többnyire semleges értelemben használják, de lehet pozitív és negatív motiváció. A motiváció tartalmát a magyarban leginkább indíttatás, indulat, szándék, akarat szavakkal lehetne leírni. Ha a megfelelő magyar szavakat nézzük, akkor rögtön találunk igei kapcsolódásokat:

„Az az indulat legyen bennetek, mint ami volt a Krisztus Jézusban” (Fil. 2:5). Az indulatot általában negatívnak gondoljuk, ami kapcsolatos a haraggal, de ugyanakkor látjuk az Igéből, hogy volt, amikor Jézus is eléggé „durvának”, „tiszteletlennek,” és haragosnak tűnt, amikor „ördög fiaknak”, „meszelt síroknak” nevezte a farizeusokat, vagy az Isten házához való „féltő szeretettől” vezérelve a Templomban felborította az árusok asztalait és korbácsot csinálva kikergette őket a templomból. Ezt nevezhetjük szent haragnak is, mert az Atya iránti szeretet indította erre. Tudjuk, hogy Jézus egész életében nem követett el bűnt, tehát ezek az indulatos cselekedetei is szeretetből fakadtak. Sokan megbotránkoztak akkor Jézus cselekedetén és ma is megbotránkoznak a hívők, ha valaki ilyen indulatosan viselkedik és szeretetlennek bélyegzik az illetőt. Kell, hogy a Szent Szellem adjon vezetést, hogy megvizsgáljuk az ilyen cselekedeteket is, ahogyan Péter is tette és megkapta rá az igei magyarázatot. A sok szentségtelen dolgot látva az egyházban ne csodálkozzunk ma sem, ha egyes szolgálókat hasonló módon felindít az Úr, ne közösítsük ki, ne „öljük” meg őket, ahogyan az rendszerint a prófétákkal történik. Természetesen lehet rossz forrásból származó indulat is, amit le kell leplezni.

A mentalitás is egy elterjedt idegen szó. Ez kapcsolódik a motivációhoz, de különbözik is attól. Ha közelebb akarunk jutni az igei háttérrel való kapcsolatához, akkor inkább a gondolkozásmód, magaviselet, életmód szavak kapcsolódnak hozzá. Ha ismerjük az Igét, akkor a Szent Szellem vezet minket és eljuthatunk rögtön a következő igei üzenetekhez:

„Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által.”  (Róma 12:2)

Miről van itt szó? A gondolkozásmód megváltoztatásáról. Egy hívő nem gondolkozhat úgy, mint egy világi ember.

Jézus mondja: „Kövess engem!” Mit jelent ez? Gondolkozz és élj úgy, ahogy én!

Pál azt mondta Timótheusnak a 2 Tim. 3:10-ben:

„Te pedig követted az én tanításomat, életmódomat, szándékomat, hitemet, hosszútűrésemet, szeretetemet, türelmemet stb.” Pál azt is mondta a korinthusiaknak, hogy „kövessetek engem, ahogyan én követem a Krisztust.”

Csak érzékeltetni szerettem volna, hogy egy idegen szó magyar megfelelőin keresztül hogyan juthatunk el az Ige megértéséig, ami nagyon fontos. Ezt a felesleges megfeleltetési munkát és az esetleges tévedéseket megspórolhatjuk, ha kerüljük az idegen szavak használatát megfelelő magyar igei szavakat használva helyettük.

A számítógépes gyakorlatban, blogok, honlapok, videoblogok, de összejövetelek vezetésekor is rendszerint van egy moderátor, vagy egy elnök, aki felügyeli, felvigyázza a dolgokat, hogy a megfelelő mederben, ékes rendben menjenek a dolgok. Mint arról korábban már volt szó egy felvigyázás, egy „lágy kontroll” szükséges, de káros, ha a moderátor leuralja az eseményeket. Fontos, hogy megmaradjon a szabadság légköre és a rendezettség, viszont a rosszindulatú rendbontókat Krisztusi indulattal – lehetőleg szeretetben és alázatban – rendre kell utasítani, ki kell vezetni, vagy ki kell tiltani. Ez is az ékes rend biztosításához tartozik és szükség van rá.

Fontos megjegyezni, hogy minden bibliafordításban lehetnek fordítói hibák. Vannak alapfordítások, amelyek szóhasználatukat tekintve igyekeznek az eredeti fogalmakat minél hűebben visszaadni (pl. a King James ill. a Károli fordítás), de az utóbbi évtizedekben sok un. magyarázó bibliafordítás is készült. Ha az Igét meg akarjuk ismerni és meg is akarjuk maradandóan jegyezni, akkor jó, ha ezeket az alapfordításokat vesszük alapul, és ha abból nem értünk meg valamit, akkor segítségünkre lehetnek a különböző magyarázó fordítások.

A fenti konkrét példákkal csak érzékeltetni szerettem volna a biblikus szóhasználat fontosságát, de végtelen a sora a világból átvett, igeellenes szóhasználatnak a hívők, sőt a szolgálók között is, aminek nincs helye Isten munkájában. Jakab arról beszél, hogy sokat vétkezünk a nyelvünkkel, ezért fontos hogy tisztítsuk meg a beszédünket a nem biblikus szóhasználattól. Ha elkezdjük következetesen és megfelelő módon alkalmazni a biblikus szavakat a beszédünkben és a cselekedetünket is ehhez igazítjuk, akkor fel fogjuk fedezni, hogy Isten egyre több igazságát fogja kijelenteni nekünk és megszűnik az a szellemi vakság, az Ige nem értése, ami ma annyira jellemző az egyházra. Ne legyünk mi is „vak vezérek,” hanem Ige szerinti látással rendelkező Isten elhívott szent emberei, akik valóban példaképei lehetnek a nyájnak és kellően alázatosak ahhoz, hogy ne a saját felekezeti szervezetüket építsék, hanem az ajándékaik és elhívásuk szerint egymást kiegészítve, együtt munkálkodjanak Isten egyházának építésén. Ámen.

–          § –

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és honlapcímének megadásával: https://keskenyut.wordpress.com

Kategória: Tanítások | Címke: , , , , | Megjegyzés hozzáfűzése

Csodálatos igazságok vannak a Biblia utolsó lapján – Zac Poonen

Amazing Truths from The Last Page of the Bible by Zac Poonen

PDF formátumban letölthető itt

A Jelenések 22:2-ben arról olvasunk, hogy „az Ő utcájának közepén, és a folyóvízen innen és túl az életnek fája van, mely tizenkét féle gyümölcsöt terem, minden hónapban gyümölcsöt teremve; a fa levelei pedig a pogányok gyógyítására valók.”

Sok hasonlóságot találunk a Teremtés könyve és a Jelenések 22. fejezete között. Az élet fája magát az isteni életet, az örök életet vagy az isteni természetet szimbolizálja, aminek most részesei lehetünk. Az örök élet, nem jelent „örök életet” azok számára, akik a tüzes tóba kerülnek. Ők is örökké léteznek, de nem rendelkeznek örök élettel. Az örök élet egy olyan életet jelent, aminek nincs kezdete és nincs vége, az Isten élete maga. Ezt szimbolizálja az élet fája. Ádám ostoba módon a tudás fáját választotta ahelyett, hogy az élet fáját választotta volna, ahogyan ma is olyan sokan inkább a bibliai igazságokat keresik, mint ezt az életet. A jó és gonosz tudásának fája nem található meg a Jelenések 22-ben, eltűnt. Az élet fája előtt Isten egy lángoló kardot helyezett el. (1 Mózes 3:24). Ez azt tanítja nekünk, hogy egy kardnak kell lesújtania az önző életünkre, ha az élet fájához el akarunk jutni. Sok keresztyén ezért inkább a tudás fáját választja, ami előtt nincs kard. A bibliai ismeretek elsajátítása nem igényli az önző életünk halálba adását, sem pedig a kereszt naponkénti felvételét. Ahhoz azonban, hogy isteni természet részesei legyünk, folyamatosan „hordoznunk kell Jézus halálát a testünkben.” (2 Kor. 4:10). Meg kell engednünk a kardnak, hogy lesújtson ránk. A kereszt útja az élet fájának az útja. A kard lesújtott Jézusra és keresztet szenvedett. Attól fogva, hogy vele együtt mi is keresztre feszíttettünk, a kard ránk is lesújtott. Így juthatunk el az élet fájához, ami új gyümölcsöt terem minden hónapban, és a levelei pedig gyógyulást hoznak.

A Jelenések 22:7-ben ezt olvassuk: „Ímé eljövök hamar. Boldog, aki megtartja e könyv prófétálásának beszédeit.” Az Úr itt nem azt mondja, hogy hamarosan visszajön. Nem. Azt mondja, hogy gyorsan, hirtelen fog visszajönni, mint az éjjeli tolvaj, minden figyelmeztetés nélkül.

A Jelenések 22:8-9-ben ezt olvassuk:

„És én János vagyok az, aki ezeket hallottam és láttam: és mikor hallottam és láttam, leborultam az angyal lábai előtt, hogy őt imádjam, aki nékem ezeket megmutatta. Az pedig monda nékem: Meglásd, ne tedd; mert szolgatársad vagyok néked, és a te atyádfiainak a prófétáknak, és azoknak, akik megtartják e könyvnek beszédeit. Az Istent imádd.”

János hibát követett el, amikor leborult az angyal előtt, akit Isten azért küldött, hogy mindezekre az igazságokra megtanítsa őt. Leborult az angyal előtt, hogy imádja őt, aki megmutatta neki mindezeket a dolgokat. Az angyal azonban azonnal figyelmeztette: „Ne tedd, mert szolgatársad vagyok. Egyedül csak Istent imádd!” Ez az egyik jele Isten igaz szolgáinak: ha meglát valakit, aki ragaszkodik hozzá, azonnal figyelmezteti őt, hogy az Úrhoz ragaszkodjon, és ne emberekhez! A mennyben csak egy dalt énekelnek – az új dalt -, ami így szól: “Csak te vagy méltó”. Ez az angyal megtanulta ezt a dalt, ezért azonnal figyelmeztette Jánost arra kérve őt, hogy egyedül Istennek adja a dicsőséget.

A Jelenések 22:11-ben ezt olvassuk: „Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és aki igaz, legyen igaz ezután is; és aki szent, tartsa meg a szentségét ezután is.”

Ez egy csodálatos bátorítás, ami a Biblia utolsó lapján található. Ez azt mondja az embereknek, hogy továbbra is „legyenek igazságtalanok” és továbbra is „cselekedjenek gonoszságot.” Ez a következőképpen értelmezhető: „Ha végigolvastad az egész Bibliát, és az utolsó laphoz érsz, és még mindig nem akarsz megtérni, elhagyni a bűneidet, akkor csak légy továbbra is igazságtalan és cselekedj továbbra is gonoszságot. Ekkor nincs remény számodra”. Ha azt követően, hogy elolvastad a Jelenések könyvében, hogy Isten megítéli a bűnt, és még mindig ragaszkodni akarsz a vágyaidhoz, keresed a bűn élvezeteit, mocskos könyveket olvasol és pornó filmeket nézel, ha még mindig meg akarod tartani a keserűségedet valakivel szemben, és nem tudsz megbocsátani, ha még mindig rágalmazni és pletykálni akarsz, és féltékeny lenni, és önmagadnak és ennek a romlott világnak élni, akkor menj és tedd azt. Isten nem fog megállítani téged, de nézd meg, mi az, ami világosan meg van írva a 11. vers második részében: „Aki igaz, legyen igaz ezután is; és aki szent, tartsa meg a szentségét ezután is.” A szentségre való törekvésnek sosincs vége. Ezért törekedjünk az igazságra és a még nagyobb szentségre. Az az állapot, amiben befejezzük az életünket, az fogja meghatározni, hogy hol töltjük el az örökkévalóságot. Ha bűnben és mocsokban élünk, bűnben és mocsokban fogjuk folytatni és gonosz dolgokat cselekedve fogjuk eltölteni az örökkévalóságot a tüzes tóban. Ha törekedtünk az igazságra és a szentségre ebben az életben, akkor ez lesz a törekvésünk az örökkévalóságban is. Az az állapot, amiben a halálunk pillanatában leszünk, az lesz jellemző az egész örökkévalóság idejére.

„Amikor a sűrű felhők telítődnek, esőt adnak a földre; és ha leesik a fa délre vagy északra, amely helyre leesik a fa, ott marad.” (Préd. 11:3).

A Jelenések 22:21-ben ezt olvassuk: „Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájunkkal. Ámen.” Csodálatos látni, hogy végződik Isten Igéje. Egyedül a kegyelem által lehet részünk az Új Jeruzsálemben. Csak az Isten által adott erő és segítség tehet minket szabaddá az oly sok éven át tartó szolgaság kötelékétől. A kegyelem megbocsátja a bűneinket! És a kegyelem segít győzni a bűn, a világ és a Sátán felett! Az Ószövetség utolsó szava ezzel ellentétben az „átok.” A Malakiás 4:6 mondja: „hogy el ne jöjjek, és meg ne verjem e földet átokkal.” Az Újszövetség Jézus születésével kezdődik, és egy áldással végződik: „Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájunkkal!” Milyen csodálatos, hogy szabadok lehetünk attól az átoktól, amivel az Ószövetség befejeződik. Az Újszövetségben kegyelmet nyerhetünk, Isten áldását megtapasztalva az életünk minden területén, és az egész örökkévalóságot Istennel való közösségben fogjuk tölteni. Hallelúja! Minden dicsőség és tisztelet a Mi Istenünknek és a Báránynak, aki megszabadított a bűneinktől. Ámen és Ámen!

–          § –

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és a CFC honlapcímének megadásával: http://www.cfcindia.com

Fordította: Abonyi Sándor (https://keskenyut.wordpress.com)

Kategória: Tanítások | Címke: , , , , | Megjegyzés hozzáfűzése

20. Jézus szentsége – Zac Poonen és a Pittsburgh gyülekezet

Holiness of Jesus by Zac Poonen

Letölthető PDF formátumban itt

Ez a tanítás egy 28 részből álló Alapvető bibliai igazságok című tanítás sorozat része. A tanítás képi változatát a CFC Pittsburgh gyülekezete készített el,  ami segít a felnőtteknek a gyermekekkel való foglalkozásban. Az ehhez szükséges Tanítási Vázlat elérhető itt

20.

Letölthető PDF formátumban itt

Megjegyzés: A teljes tanítássorozat a Keskenyút blog Tanítások – Alapvető bibliai igazságok menüpontok használatával érhető el.

Kategória: Alapvető bibliai igazságok, Tanítások | Címke: , , | Megjegyzés hozzáfűzése

Jézus azt mondta: erőt fogtok kapni (Ap.csel.1:8) – Zac Poonen

Jesus said: You Shall Receive Power (Acts 1:8) by Zac Poonen

PDF formátumban letölthető itt

A Szent Szellem szolgálata egy láthatatlan Istentől kapott szolgálat. Csendben, láthatatlanul segít és bátorít, anélkül, hogy bármilyen elismerést várna a munkájáért. Megelégszik azzal, hogy az emberek egyedül az Atyának és Jézusnak adják a dicsőséget, Ő teljesen láthatatlan marad. Milyen csodálatos szolgálat!

Mit jelent akkor egy ilyen Szellemmel való betöltekezés? Azt jelenti, hogy mi is hasonlóak leszünk, azaz megelégszünk azzal, hogy olyan szolgálatunk legyen, mint neki: csendes, láthatatlan, nem részesülünk elismerésben és megelégszünk azzal, hogy az elismerés másoknak jár. Valóban ezzel a Szellemmel vagyunk betöltekezve?

Sokan azt állítják magukról ma, hogy „Szent Szellemmel teljesek”, mégis elismerést várnak azáltal, hogy keresztyén platformokon gyakorolják ajándékaikat, népszerűsítik magukat és pénzt keresnek vele. Ez nem a Szent Szellem munkája! Ezt egy másik szellem cselekszi, amely egy hamis szellem, ezért kötelességünk az egyházban leleplezni az ilyen hamis szellemeket és azok megtévesztő munkáját.

Mi az ismertetőjele annak, hogy be vagyunk töltekezve Szent Szellemmel? Jézus nagyon világosan megmondta az Ap.csel. 1:8-ban: az erő. Jézus egyetlen szóval sem beszélt arról, hogy a Szent Szellemmel való betöltekezés egyértelmű jele a nyelveken szólás. Az apostolok sem említették ezt egyetlen szóval sem. Ha odamentél volna a Szent Szellemre várakozó tanítványokhoz és megkérdezted volna őket, hogy „miről fogjátok megtudni, hogy betöltekeztetek Szent Szellemmel?” – nem azt mondták volna, hogy nyelveken fogunk szólni. Azt mondták volna: Jézus azt mondta nekünk, hogy erőt fogunk kapni. Most megkérdezheted: „Honnan tudhatom meg, hogy megkaptam-e ezt az erőt?” Isten ugyanúgy bizonyossá teheti ezt számunkra, mint ahogyan bizonyosságot adott arra is, hogy a bűneink megbocsáttattak. A Szent Szellem az, aki bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy a bűneink megbocsáttattak, tehát bizonyosságot fog adni arra is, hogy felruházott minket erővel. Kérd Istent, hogy adjon neked bizonyosságot erre a két fontos dologra. A tanítványok tehát az erőre vártak, de amikor megkapták az erőt, megkapták az ismeretlen nyelveken szólás ajándékát is.

Isten akarata minden bizonnyal az, hogy minden keresztyén rendelkezzen ezzel az erővel. Az erő megkapása nem azt jelenti, hogy tüzes evangélista leszel. Erőt fogsz kapni arra, hogy betöltsd a saját szolgálatodat Krisztus testében. Figyeljétek meg az emberi testet. Az emberi test tagjának lenni azt jelenti, hogy át kell folyni a vérnek azon a testrészen. Egy műkéz nem lehet része egy testnek, mert nem folyik át rajta vér. Hasonló módon, csak, ha Krisztus vére megtisztított valakit, akkor lehet része Krisztus testének.  Ha egy tagon folyik is át vér, attól még lehet béna, ezért egy használhatatlan tag lesz. Ha azonban a béna testrész meggyógyul, a kéz megerősödik, de lesz belőle nyelv? Nem! Erős kéz lesz belőle. Hasonló módon, ha egy néma nyelv erőt kap, nem lesz belőle kéz, hanem egy erős nyelv lesz. Ha tehát Isten arra hívott el téged, hogy anya legyél és betöltekezel Szent Szellemmel, nem lesz belőled evangélista, hanem Szellemmel betöltekezett, erővel felruházott anya leszel.

A tanítványok feje fölött megjelenő tüzes nyelvek azt jelezték, hogy a testünk legfontosabb része, amit Isten használni fog az Újszövetség korában, az a nyelv lesz – a Szent Szellem által feltüzesített és állandóan ellenőrzés alatt álló nyelv. Ez is a nyelvek ajándéka szimbolikájának része. Isten a nyelv által meg akar áldani másokat nemcsak akkor, ha prédikátor vagy, hanem az emberekkel folytatott mindennapi beszélgetésekben. Ehhez azonban meg kell engednünk, hogy a Szent Szellem a nap 24 órájában, a hét minden napján teljes ellenőrzést gyakoroljon a beszédünk felett.

–          § –

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és a CFC honlapcímének megadásával: http://www.cfcindia.com

Fordította: Abonyi Sándor (https://keskenyut.wordpress.com)

Kategória: gyülekezetépítés, szolgálati ajándékok, Tanítások | Címke: , , , , | Megjegyzés hozzáfűzése

Sose felejtsétek el, hogy Jézus legyőzte a Sátánt a kereszten – Zac Poonen

Never Forget That Jesus Defeated Satan On The Cross by Zac Poonen

PDF formátumban letölthető itt

A legnagyobb harc, ami valaha lezajlott ezen a földön, azt nem a történelemkönyvek írták meg. Ez a harc a Golgotán történt meg, amikor Jézus a kereszthalála által legyőzte a Sátánt, e világ fejedelmét.

Amiről a Zsidó 2:14-15 ír, azt sosem lenne szabad elfelejtened egész életedben.  Bizonyos vagyok benne, hogy a Sátán nem szeretné, hogy megismerd ezt a verset. Senki sem szívesen hallja a saját vereségéről vagy kudarcáról szóló beszámolót, a Sátán sem kivétel. Ez a következőt írja:

„Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, Ő (Jézus) is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy (a golgotai kereszten történt) halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak.”

Amikor Jézus meghalt, erőtlenné tette a Sátánt. Miért? Azért, hogy örökre szabadok legyünk a Sátántól és a félelem rabságától, amellyel egész életünkre megkötöz. A világon sokféle félelem létezik – betegségtől való félelem, szegénységtől való félelem, kudarctól való félelem, emberektől való félelem, jövőtől való félelem stb., de a félelmek közül a legerősebb a halálfélelem. Semmilyen más félelem nem hasonlítható a halálfélelemhez. A halálfélelem rádöbbenti az embereket, hogy mi fog történni velük a halál után. A Biblia nagyon világosan tanítja, hogy a bűnben élők végül a pokolba kerülnek – arra a helyre, amelyet Isten azok számára tartott fenn, akik nem térnek meg. Az ördög az örökkévalóságot a tűz tavában fogja tölteni azokkal együtt, akiket megtévesztett és bűnbe vitt ezen a földön. Jézus azért jött a földre, hogy megmentsen minket ettől az örök pokoltól, magára vállalva a bűneink büntetését, és megsemmisítve a Sátán hatalmát felettünk, hogy soha többé ne árthasson nekünk.

Szeretném, ha mindannyian emlékeznétek erre az igazságra egész életetekben: Isten mindig a te oldaladon lesz a Sátán ellenében. Ez egy olyan dicsőséges igazság, ami nagyon sok bátorítást, vigasztalást és győzelmet adott nekem, és azt szeretném, ha elmehetnék mindenhová és beszélhetnék erről a hívőknek az egész világon. A Biblia azt mondja:

„Engedelmeskedjetek Istennek, álljatok ellene az ördögnek és elfut tőletek” (Jakab 4:7).

Jézus neve olyan név, ami elől a Sátán mindig el fog futni. A legtöbb keresztyén elméjében egy olyan kép él, hogy a Sátán üldözi őket és az életüket mentve futnak előle, ez azonban pontosan az ellenkezője annak, amit a Biblia tanít. Mit gondolsz? Félt a Sátán Jézustól vagy nem? Mindannyian tudjuk, hogy a Sátán megrémült attól, hogy a Megmentőnk elé álljon. Jézus a világ világossága, és a sötétség fejedelme megsemmisül Jézus előtt.

Fiatalok, el szeretném mondani nektek, hogy az életetekben bármikor, ha egy nehézséggel, vagy valami leküzdhetetlen problémával néztek szembe, ha szembetaláljátok magatokat egy olyan dologgal, amire emberileg láthatóan nincs válasz, hívjátok segítségül az Úr Jézus Nevét. Mondd azt neki: „Úr Jézus, Te az én oldalamon állsz a gonosz ellenében. Segíts most!” És azután fordulj oda a Sátánhoz és mondd azt neki: „A Jézus nevében ellenállok neked Sátán!” Szeretném elmondani neked, hogy a Sátán azonnal el fog futni tőled, mert Jézus legyőzte őt a kereszten. A Sátán erőtlen veled szemben, ha Isten világosságában jársz és a Jézus nevében ellenállsz neki.

A Sátán nyilvánvalóan nem szeretné, hogy tisztában légy a legyőzött állapotával és ezért akadályozta meg, hogy ilyen sokáig ne halljál erről. Ez az oka annak is, hogy miért akadályozta meg a legtöbb igehirdetőt is abban, hogy prédikáljon a Sátán legyőzött állapotáról.

Szeretném, ha mindannyian tisztában lennétek azzal, hogy Jézus egyszer és mindenkorra legyőzte a Sátánt a kereszten.  Nem kell félned a Sátántól, nem gyötörhet téged. Nem okozhat kárt neked. Kísérthet téged, megtámadhat, de Isten kegyelme Krisztusban mindig győzelemre vezet téged, ha megalázod magad, engedelmeskedsz Istennek és folyamatosan az Ő világosságában jársz. A világosságban hatalmas erő van. A Sátán a sötétség fejedelme, sosem léphet be a világosság birodalmába. Ha a Sátánnak ereje van sok hívő fölött, az azért van, mert a sötétségben járnak, valamilyen titkos bűn van az életükben: nem bocsátottak meg másoknak, féltékenyek valakire, vagy valami önző ambíció van az életükben stb., ekkor a Sátán hatalmat vesz felettük. Különben nem érinthetné meg őket.

A Jelenések könyve azt mondja nekünk, hogy Jézus egy nap vissza fog jönni és megkötözi a Sátánt, és akkor Jézus fog uralkodni ezen a földön ezer évig.

Ezt az időszakot követően azonban a Sátán egy rövid időre eloldatik, hogy megmutassa mindenkinek, hogy a hosszú fogság után sem változott meg. Ezt követően bejárja a földet, és még egyszer utoljára megtéveszti az embereket. Ekkor ki fog kiderülni, hogy az ádámi faj semmit sem változott azt követően sem, hogy láthatta az Úr Jézus ezeréves béke uralmát. Isten ekkor megítéli a Sátánt és a tűz tavába veti örökre. Mindazok pedig, akik bűnben éltek, térdet hajtottak a Sátán előtt, neki engedelmeskedtek és nem Isten Igéjének, a tűz tavába vettetnek a Sátánnal együtt.

Ezért hirdetjük a Sátán vereségének ezt az evangéliumát. Talán ez a legfontosabb igazság, amelyet a hívőknek meg kell hallaniuk. Ne felejtkezzetek el azonban arról, hogy nem lesz hatalmatok a Sátán felett, ha nem jártok világosságban.

–          § –

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és a CFC honlapcímének megadásával: http://www.cfcindia.com

Fordította: Abonyi Sándor (https://keskenyut.wordpress.com)

Kategória: evangélium, Gyógyulás-szabadulás, Szellemi harc, Tanítások | Címke: , , | Megjegyzés hozzáfűzése

Hit és bizalom Istenben – Zac Poonen

Faith and Confidence in God by Zac Poonen

PDF formátumban letölthető itt

Ábrahám „erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek, és teljesen elhitte, hogy amit Ő ígért, meg is cselekedheti.” (Róma 4:20-21).

Mi is nagy dicsőséget szerezhetünk Istennek, ha bízunk benne a lehetetlen helyzetekben. Tudjuk, hogy nincs olyan probléma, amelyet Isten ne tudna kezelni. Minden problémát meg tud oldani, amelyet a Sátán okoz – bárhol. Még a király szíve is az Úr kezében van, és a mi javunkra tudja fordítani azt (Péld. 21:1)

Ezért mindig bíznunk kell Istenben, nem számít, hogy mi történik, és valljuk meg a hitünket, hogy Isten összezúzza a Sátánt a lábunk alatt. Így győzni fogunk a Sátán felett függetlenül attól, hogy mit cselekszik. Látom ezt megtörténni az életemben folyamatosan.

Isten itt a földön egy szellemi képzésben akar részesíteni minket, ezért számolnunk kell azzal, hogy az idő előrehaladtával a problémáink egyre nagyobbak lesznek, ahogyan az iskolában is egyre nehezebbek lettek a matematikai feladatok, amikor felsőbb osztályba léptünk. Soha nem akartunk volna azonban visszamenni egy alsóbb osztályba, csak azért, hogy elkerüljük a nehezebb matematikai feladatok okozta kihívást! Nem szabad tehát meglepődnünk, ha Isten megengedi, hogy nehezebb helyzetekkel nézzünk szembe, amikor növekedünk a kegyelemben. Így erősebb, bátrabb és határozottabb keresztyének leszünk.

Folyamatosan ügyeljünk arra, hogy a lelkiismeretünk semmi miatt se vádoljon minket. Csak ebben az esetben tudunk bátran Istenhez járulni (1 János 3:21-22) és kérni Őt, hogy oldja meg a problémáinkat.

A “kérjünk bölcsességet Istentől a próbákban” (Lásd Jakab 1:1-7) azt jelenti, hogy tőle kérjük a megoldást minden problémára, amellyel szembenézünk. Mivel Istennek minden problémára megoldása van, Jakab azt mondja, hogy örömnek tartsuk, ha különféle megpróbáltatásokban van részünk, mert ezáltal új tapasztalatokat szerezhetünk Istenről, amikor Ő oldja meg helyettünk a problémát.

Csak két alkalommal olvashatunk róla, hogy “Jézus elcsodálkozott.” Az egyik, amikor hitet, a másik pedig, amikor hitetlenséget tapasztalt. Amikor a római százados azt mondta, hogy Jézus csak szóljon egy szót, és a szolgája (aki sok mérföldnyire volt) meggyógyul, Jézus elcsodálkozott a hitén (Máté 8:10). A másik, amikor Jézus a saját szülővárosába ment, és nem hittek benne, elcsodálkozott a hitetlenségükön (Márk 6:6). A százados olyan szerény volt, hogy azt mondta az Úrnak, nem tartja magát méltónak arra, hogy Jézus a házába belépjen.

Egy kánaáni asszony, aki egyszer megkérte az Urat, hogy gyógyítsa meg a lányát (aki sok mérföldnyire volt), egy másik személy volt, akinek Jézus szintén nagyra értékelte a hitét (Máté 15:26). Amikor Jézus azt a példabeszédet mondta, hogy „nem jó a fiak kenyerét elvenni, és az ebeknek adni”, az asszony azonnal alázattal elfogadta a kutya helyét az asztal lábánál. Nem sértődött meg. Mindkét eseményben azt látjuk, hogy az alázat és a hit nagyon szoros összefüggésben állnak egymással. Minél alázatosabbak vagyunk, annál kevésbé bízunk önmagunkban, és annál kevésbé gondolunk saját képességeinkre és sikereinkre, annál inkább lehet hitünk. Minél büszkébbek vagyunk, annál kevésbé lesz hitünk. Mindig tisztában kell lenni azzal, hogy nem vagyunk méltók az Úr elé járulni. Isten óriási kegyelme, hogy megengedi ezt nekünk. Ezt sosem szabad természetesnek venni. Ezért törekedjünk az alázatosságra teljes szívvel.

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és a CFC honlapcímének megadásával: http://www.cfcindia.com

Fordította: Abonyi Sándor (https://keskenyut.wordpress.com)

Kategória: Tanítások | Címke: , , | Megjegyzés hozzáfűzése

Te kész vagy rá? – Váradi Attila

https://www.youtube.com/watch?v=w0JQYwpkDzQ

Kategória: evangélium, Gyógyulás-szabadulás, Keresztyénség, próféciák, Tanítások | Címke: , , , , , | Megjegyzés hozzáfűzése

Istentől való gyermekek ígérete – Zac Poonen

The Promise of Godly Children by Zac Poonen

https://www.youtube.com/watch?v=LdNCN_LTvbk

„És azt mondjátok: Miért? Azért, mert az Úr tett bizonyságot közted és a te ifjúságod felesége közt, akit te megcsaltál, holott társad és szövetséges feleséged! Nem tett ilyet egy sem, akinek még volt lelke. És mit keresett az az egy? Istentől való magvat. Őrizzétek meg azért a ti lelketeket, és a ti ifjúságotok feleségét meg ne csaljátok!” (Malakiás 2:14-15)

Gondoljátok, hogy Isten parancsolatot ad nekünk, anélkül, hogy megadná hozzá az erőt? Gondoljátok, hogy Isten parancsol nekünk valamit, és nem adja meg hozzá a képességet, hogy megtegyük? Lehetetlen. Isten Igéje az Ő kegyelmének Igéje. Ez azt jelenti, hogy nincs egyetlenegy olyan parancsolat sem a Szentírásban, és ebben teljesen biztosak lehettek, amelyhez ne adná meg a kegyelmét, hogy betartsuk. Minden parancsolathoz megadja a kegyelmet, hogy betartsuk. Ebben teljesen biztosak lehettek, minden kétség nélkül. Ezért, amikor valami ilyet olvasunk, akkor tudhatjuk, hogy „igen, Isten istentisztelő gyermekeket akar tőlem és a feleségemtől, akkor biztosan meg fogja adni hozzá az erőt és a kegyelmet”, és amikor azt mondjuk „Uram, hiszem, hogy megadod az erőt és a kegyelmet, hogy minden gyermekemet Isten tiszteletére neveljem fel”, tudod, mit fog mondani neked az Úr? „Fiam! Lányom! Legyen neked a hited szerint!” Ha azonban valaki azt mondja, hogy „ó, a gyerekek mind különbözőek, nem várhatjuk el, hogy mind ugyanolyanok legyenek, néhányuk biztosan rossz irányba tér”, Isten azt fogja neked mondani: „Legyen neked a te hited szerint”. Ha elhiszed, hogy a kánaáni óriások hatalmasabbak, mint a Mindenható Isten, soha nem fogsz belépni az ígéret földjére. Ha elhiszed, hogy a világ gonoszsága sokkal erősebben befolyásolja a gyermekedet, mint a Mindenható Isten hatalma, soha nem lesznek istenfélő gyermekeid. Ha azonban azt mondod, „Uram, hiszek Neked! Mi állhat közém és a házastársam közé, ha Te azt mondtad, hogy azért egyesítettél minket, hogy Istentől való gyermekeket adj nekünk?” Akkor az úgy is lesz!

Amikor olvasunk egy parancsolatot vagy egy ígéretet a Szentírásban, a mi feladatunk csak annyi, hogy azt mondjuk: Ámen (= Úgy legyen! Úgy lesz!). Ez a hit kifejeződése.

Elmondok nektek egy dolgot. Amikor majd az Úr előtt állunk – ezt jó, ha tudjuk már most. Jó tudni a vizsga előtt, hogyan kell megoldani egy matematikai egyenletet, nem pedig a vizsga után megtudni. A vizsga akkor fog véget érni, amikor az Úr előtt állunk az utolsó napon. Azon a napon meg fogjuk tudni, hogy néhány ember, akiknek nagyon problémás gyerekei voltak, de bíztak Istenben, Istenfélő gyermekeket neveltek, mert bíztak Benne. Azok az emberek pedig, akik folyamatosan a körülményeket okolták, és a gyerekeket, és a világ gonoszságát, és azt mondták, hogy ez nem lehetséges, velük nem történt meg, hogy Istentől való gyermekeik lettek. Azon a napon rá fogsz jönni, hogy az egésznek semmi köze nem volt a gyerekekhez, semmi köze nem volt a gonosz körülményekhez, hanem minden attól függött, hogy mennyi hited volt abban, hogy a Mindenható Isten hatalmasabb, mint Kánaán összes óriása.

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és a CFC honlapcímének megadásával: www.cfcindia.com

Fordította: Rodenbücherné Koncz Nikoletta (https://keskenyut.wordpress.com)

Kategória: Tanítások | Címke: , | Megjegyzés hozzáfűzése

Szemtől szemben vagy a háta mögött – Abonyi Sándor

Letölthető PDF formátumban itt – MP3 formátumban itt

Talán kicsit furcsa ez a cím, ezért egy kis magyarázatra szorul. Az emberek – beleértve a hívőket is, hogy ha bajuk van valakivel, nem mennek oda az illetőhöz, hogy szemtől szembe megmondják neki és rendezzék a dolgot, hanem sokszor másoknak panaszkodnak, az érintett személy jelenléte nélkül, a „háta mögött.” Keresztyén körökben is elterjedt ez a fajta káros tevékenység; valós vagy valótlan hírek, vádak terjesztése, amire a ”pletyka” vagy mai elterjedt szóhasználattal a „háta mögötti” beszéd kifejezés a használatos.

Időnként szóba kerül, esetleg igehirdetés is hangzik el a gyülekezetekben az ilyen káros tevékenység felszámolására. Hívők között természetesen mindezt bibliai alapon az igével összhangban kellene megtenni, hogy az Ige igazsága ilyen módon is betöltésre kerüljön. Itt egyértelműen a beszéd bűnéről van szó, amiről elég sok igei útmutatást találunk a Bibliában. A korábban említett mai szóhasználat azonban (pletyka, háta mögötti beszéd) nem található meg az Igében, találkozhatunk azonban olyan – ma már nem használatos szóval – mint pl. a „susárlás.” Kapcsolódó, erőteljesebb fogalmak lehetnek még a vádaskodás és a rágalmazás.

A gyülekezeti életben eltöltött évek tapasztalata alapján azt látom, hogy sokszor nem világos a hívők számára, hogy mikor kellene szólni és mikor nem, milyen körben, milyen dolgokkal kapcsolatban. Lehet szó egyszerűen csak egy hír továbbadásáról, egy rejtett bűn kifecsegéséről és kártékony terjesztéséről a rendezésre való törekvés nélkül fertőzve ezzel a gyülekezet légkörét, rombolva az egységet és aláásva a szentséget. Nyilvánvaló, hogy ismert tények (valaki megházasodott, gyermeke született, kórházba került stb.), hírként való továbbadása senkinek sem árt, sőt lehet alapja a hálaadásnak vagy adott esetben imatémának, vagy meglátogatása egy betegnek a kórházban. A személyes bűnnel kapcsolatos információk azonban egy teljesen más kategória! Ebben az esetben Isten akarata az, hogy

 • a lehető legszűkebb körben, minden zavarkeltés nélkül,
 • a helyreállás irányában,
 • építő módon és szeretetben történjen meg a rendezés.

Nagyon könnyű  a beszédünkkel vétkezni, ezért fontos, hogy a nyelvünk a Szent Szellem kontrollja alatt legyen. Jakab apostol külön felhívja a figyelmet a nyelv bűnére:

„Atyámfiai, ne legyetek sokan tanítók, tudván azt, hogy súlyosabb ítéletünk lesz. Mert mindnyájan sokképpen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni. Ímé a lovaknak szájába zabolát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nékünk, és az ő egész testüket igazgatjuk. Ímé a hajók is, noha mily nagyok, és erős szelektől hajtatnak, mindazáltal igen kis kormánytól oda fordíttatnak, ahová a kormányos szándéka akarja. Ezenképpen a nyelv is kicsiny tag és nagy dolgokkal hányja magát. Ímé csekély tűz mily nagy erdőt felgyújt! A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is lángba boríttatván a gyehennától. … A nyelvet az emberek közül senki sem szelídítheti meg; fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes. Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlatosságára teremttettek: Ugyanabból a szájból jő ki áldás és átok. Atyámfiai, nem kellene ezeknek így lenni!”   (Jakab 3:1-6 és 8-10)

Legyen a ti igenetek igen, és a nem nem; hogy kárhoztatás alá ne essetek.”   (Jakab 5:12)

Ezekből az Igékből egyértelműen látszik, hogy nagyon könnyű a beszéddel vétkezni, ezért jól gondoljuk meg, hogy mikor és mit szólunk.  Az az érdekes kifejezés, hogy „az igen legyen igen és a nem nem” azt jelenti, hogy a beszédünk legyen egyértelmű, hiteles (igaz), kerülve minden felesleges beszédet. Minden bizonytalanság (talán, esetleg, azt mondják, azt hallottam, úgy hírlik), ami a hitelességet (valóság tartalmat) megkérdőjelezi, a gonosz munkáját szolgálja! Legtöbb pletykára ez jellemző! Akik nem tudják a nyelvüket megfékezni és átadják magukat az ilyen hírek terjesztésének, azok Jakab szerint „kárhoztatás alá esnek”! A hitelesség kérdése, a beszéd igazságtartalma olyan fontos, hogy akik hazugságokat szólnak, azoknak a Jelenések 22:15 szerint nem lesz üdvösségük.

A susárlókról a következőket írja az Ige: „A susárló elválasztja a jó barátokat A susárlónak beszédei hízelkedők; és azok a szív belsejét áthatják.”  (Péld 6:28; 18:8)

A susárlók hízelkednek annak, akivel éppen beszélnek, és hamis dolgokat, rágalmakat mondanak másokról az illető háta mögött, és így a jó barátokat is képesek egymásnak ugrasztani. Ezt teszi a pletyka a gyülekezetben! Megmérgezi a gyülekezet légkörét, és képes az egész gyülekezetet szétrombolni, ha nem tépik ki gyökerestül igeileg megalapozott tanítással és az igei Igazságok számonkérésével.

Nagyon könnyű valakinek szemtől szembe hízelegve csupa jó dolgot és másról negatív dolgot mondani. Ez a bukott emberi természet tipikus viselkedése!

A gyülekezet a szentek közössége, ahol a hívők felelősséget hordoznak Isten és egymás felé. Az Ige arra figyelmeztet minket, hogy “kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti,” ezért amint egyetlen bűn is előfordul a gyülekezetben egy hívő életében, akkor azt a Máté 18:14-18 szerinti szabály alkalmazásával a lehető legszűkebb körben rendeznünk kell:

„A ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy egy is elvesszen e kicsinyek közül. Ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt négy szem között: ha hallgat rád, megnyerted a te atyádfiát; Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanú vallomásával erősíttessék minden szó. Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek; ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő. Bizony mondom néktek: Amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lesz; és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lesz.”

A Jakab apostol fenti intelmein túl –  a nyelv kontroll alatt tartása, a fegyelmezett, igaz, hiteles beszéd – ez az a jézusi parancsolat, amit ha a hívők betartanának a gyülekezetekben, akkor meg lehetne őrizni a gyülekezet szentségét és el lehetne kerülni a ma olyan gyakori pletykát, az un. „háta mögötti beszédet.”

Ha ilyen egyszerű a megoldás, akkor óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy mi az akadálya annak, hogy a gyülekezeti fegyelem Ige szerinti módon működjön a gyülekezetekben. A következő akadályokat kell felszámolni ehhez a gyülekezetekben:

 1. Gyakorlatias igei tanítás a témáról, ami egyértelművé teszi a hívők számára, hogy mi számít susárlásnak (pletykának), un. háta mögötti beszédnek és milyen esetekben, kinek és hogyan szóljanak, és az minden esetben szeretetben kell, hogy történjen, és az építés irányába mutasson – a rombolás helyett.
 2. Szükséges, hogy a gyülekezet elöljárói (igei módon többen) maguk is hitelesek legyenek, és jó példával járjanak elől.
 3. Le kell leplezni a gyülekezetekben a hamis tanítókat és –tanításokat, akik a „ne ítélj, hogy ne ítéltess” félreértelmezett hamis tanítással megkötik a hívőket abban, hogy igei módon megítéljék mások bűneit; feddjenek és intsenek másokat, amiről az Ige sokszor beszél. Először mindig magunkat kell megítélni és csak utána szabad másokat megítélni; sosem szabad azonban senkit elítélni, mert az kárhoztatás. Fontos, hogy megértsük a kettő közötti különbséget! Le kell leplezni a hívők között is elterjedt „pozitív beszédről” szóló tanítást, ami a gonosztól van, mert tiltja a „negítív” beszédet. Vegyük észre, hogy az Ige őszinteséget vár el a hívőktől, akár pozitív, akár negatív dolgokról van szó, ahol „le kell mondani a szégyen takargatásáról, ” azaz el kell mondani a negatív dolgokat is. A Biblia egy nagyon reális írás: nem takargatja a legnagyobb hithősök szégyellni való súlyos bűneit sem, tanítva ezzel minket, hogy mindenki vétkezhet, a rendezéshez azonban mindenekelőtt szükséges a tiszta igazság ismerete, sőt megvallása: „Valljátok meg bűneiteket egymásnak!” Jó lenne, ha a hívők között olyan mély, őszinte, bizalmas kapcsolat alakulhatna ki, hogy ez működni tudjon.
 4. Figyeljünk oda, hogy „a szeretet sok bűnt elfedez” nem azt jelenti, el kell leplezni minden bűnt, hanem azt, hogy Jézus parancsával összhangban csak az érintett hívőket bevonva kerüljenek rendezésre a bűnök, a sok illetéktelen személyt pedig hagyjuk ki belőle; kivéve, ha valaki nem akar megtérni a bűnéből és végül a gyülekezet nyilvánossága elé kell vinni és kizárni a bűnöst a gyülekezetből.
 5. A fentiekben vázolt igei gyakorlat követéséhez a hívőknek valódi, újjászületett, Szent Szellemmel betöltekezett, igei értelemben vett tanítványoknak kell lenniük, akik halálba adták az óemberüket és a nyelvüket is a Szent Szellem kontrollja alá helyezték. Isten bölcsességét kérve elég bátornak és felelősségteljeseknek kell lenniük ahhoz, ha tudomásukra jut valamelyik hívő társuk bűne, hogy akkor ne az elöljárójuknak árulkodjanak, vagy másoknak elmondva terjesszék a pletykát, hanem menjenek oda a hívő társukhoz és szemtől szembe rendezzék vele azt. Ne legyünk továbbá más dolgába avatkozók, és ne üssük bele az orrunkat olyan dolgokba, ami nem ránk tartozik. Szükség van a Szent Szellem vezetésére és erejére, hogy minden Istennek tetsző módon történjen, ezért mindenképpen szükséges imádkozni az adott helyzetért, ill. a bűnös emberért, és kérni Isten bölcsességét és a Szent Szellem vezetését.

Hogyan lehet elősegíteni, hogy a gyülekezetekben felszámolásra kerüljön a pletyka?

 1. Az elöljárók felelőssége, hogy időről-időre felhívják a pletyka veszélyére a figyelmet, hogy mindenkiben kellő érzékenység és éberség alakuljon ki a pletykával kapcsolatban.
 2. A tanítóknak fel kell vállalni a kemény tanításokat és azokat számon is kérve törekedni kell arra, hogy a hívők eljussanak az érett korra, hogy kialakuljon bennük az érett hívőkre jellemző szellemi megkülönböztető képesség. Így maguk is képesek lesznek leleplezni a hamis tanítókat, hamis tanításokat az Igében leírt ismertető jegyek alapján. Az éretlen, csecsemű hívők védelme érdekében szükséges, hogy a nyáj felett őrködő pásztorok (elöljárók) név szerint is megnevezzék a hamis tanítókat, tanításokat és figyelmeztessék a csecsemő hívőket, hogy kerüljék azokat.
 3. Alkalmazva a korábban leírt igei alapelveket, ha egy hívőnek azért van „baja egy atyjafiával,” mert éppen neki kezd el egy pletykát terjeszteni valaki az illető háta mögött, akkor szeretetben figyelmeztesse őt négyszemközt a bűnére. Ezeket betartva rövid idő alatt fel lehet számolni a pletykát a gyülekezetben, ki lehet irtani azt gyökerestől.

Ez az írás lehet egy kezdet ehhez a tisztulási folyamathoz, hogy Isten népe valóban szent legyen és megszűnjön a pletyka, a „háta mögötti beszéd” a gyülekezetekben. Ámen.

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és honlapcímének megadásával: https://keskenyut.wordpress.com

Kategória: Tanítások | Címke: , , , , , , | Megjegyzés hozzáfűzése

Remény és öröm – Zac Poonen

Hope and Joy by Zac Poonen

PDF formátumban letölthető itt

Remény

A „remény” egy újszövetségi szó, éppen úgy, mint a „kegyelem,” a „szelídség,” a „szellemben szegény” és a „győzelem” stb. Nagyon kevés hívő gondolkodott el azon, hogy mi is a remény, azonban nagyon hasznos tanulmányozni azt a konkordancia alapján.

A Róma 5:2-4 azt mondja nekünk, hogy örvendezünk az Isten dicsőségének reménységében. Örvendezünk a szenvedésben, mert ha türelmesek vagyunk a szenvedésekben, akkor egyrészt egy kipróbált jellemre fogunk szert tenni, másrészt pedig reménységet ad nekünk. Ez azt jelenti, hogy attól fogva, hogy a korábbi életünkben felfedezzük Isten átformáló munkáját bennünk, reménykedni fogunk, hogy Isten be is fogja fejezni bennünk a munkát az előttünk lévő időben.

Isten azt akarja, hogy jó reménységgel legyünk a jövőnket illetően. Nem kell rémülettel és borúlátóan gondolni a jövőt illetően, mint a körülöttünk lévő emberek. Mi hatalmas reménnyel tekintünk előre, mert teljesen elhisszük, hogy aki elkezdte bennünk a jó munkát, bizonyára be is fogja fejezni és tökéletességre viszi azt bennünk. (Fil. 1:6). A remény egyfajta ellenszer a csüggedés és a rosszkedv ellen.

Kitartónak kell lenni a reménység megvallásában (Zsidó 10:23). Más szavakkal, bátran meg kell vallanunk a szánkkal, hogy Isten győzelemre vezet minket és megcselekszi azt, amit megígért nekünk még akkor is, ha most éppen legyőzöttek vagyunk. Reményteljesen örvendeznünk kell. Normális dolog a hívők részéről, hogy hálát adjanak Istennek azért, amit velük tett, de reményteljesen örvendeznünk kell azért is, amit Isten tenni fog értünk.

“Ő bármit cselekszik az sikeres lesz,” mert megígérte a Zsolt 1:3-ban. Ez Isten akarata az életünk számára, és igényt kell tartanunk a Krisztusban való születési előjogunkra.

Öröm

A túláradó örömből megtudhatjuk, hogy Isten jelenlétében élünk, mert „az Ő jelenlétében teljes öröm van.” (Zsoltár 16:11). Így azt is megtudhatjuk, hogy Isten országa valóban eljött a szívünkbe – mivel „Isten országa igazság, békesség és Szent Szellem által való öröm”(Róma 14:17). Ez az öröm csak akkor lehet a miénk, ha gyűlöljük a bűnt és szeretjük az igazságot – mivel az öröm olajának a kenete azok számára adatott, „akik szeretik az igazságot és gyűlölik a hamisságot.” (Zsidó 1:9). Az Úr öröme folyamatosan az erősségünk lehet (Nehémiás 8:10). Az öröm sokkal könnyebbé teszi harcainkat a kísértések ellen.

Jakab azt mondja, hogy két ok miatt kell örvendeznünk, ha próbákon megyünk át (Jakab 1:1-4):

(1) Kiderül, hogy a hitünk igazi vagy sem. (Ez valami olyan, mint felfedezni, hogy az arany, amivel rendelkezünk, az valódi vagy hamis – ezért ne csapjuk be magunkat, hogy gazdagok vagyunk, amikor valójában szegények vagyunk).

(2) A türelmünk tökéletességet terem – tökéletessé válunk, minden fogyatkozás nélkül.

Csodálatos, hogy milyen eredmények származhatnak abból, ha a próbáinkban örvendezünk. Sok elvesztegetett szenvedés van a hívők között. Semmi eredménye nem lesz a szenvedésüknek, ha panaszkodnak és morgolódnak az örvendezés helyett.

–          § –

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és a CFC honlapcímének megadásával: http://www.cfcindia.com

Fordította: Abonyi Sándor (https://keskenyut.wordpress.com)

Kategória: Tanítások | Címke: , , | Megjegyzés hozzáfűzése

19. Krisztushoz való hasonlóság – Zac Poonen és a Pittsburgh gyülekezet

Likeness to Christ by Zac Poonen

Letölthető PDF formátumban itt

Ez a tanítás egy 28 részből álló Alapvető bibliai igazságok című tanítás sorozat része. A tanítás képi változatát a CFC Pittsburgh gyülekezete készített el,  ami segít a felnőtteknek a gyermekekkel való foglalkozásban. Az ehhez szükséges Tanítási Vázlat elérhető itt

19.

Letölthető PDF formátumban itt

Megjegyzés: A teljes tanítássorozat a Keskenyút blog Tanítások – Alapvető bibliai igazságok menüpontok használatával érhető el.

Kategória: Alapvető bibliai igazságok, Tanítások | Címke: , , , , , , | Megjegyzés hozzáfűzése

Újszövetségi szolgálat – Zac Poonen

New Covenant Ministry by Zac Poonen

PDF formátumban letölthető itt

Felfedeztem, hogy van egy vers az Újszövetségben, a 2 Kor. 3:18, ami az egész Újszövetségben a legjobban leírja a Szent Szellemmel teljes szolgálatot. Ha a Szent Szellemet Úrrá teszem az életemben, az elhozza számomra a szabadságot (2 Kor. 3:17). Ő tesz szabaddá. „Ha ott van a Szent Szellem, akkor ott szabadság van.” Szabadság mitől? Szabadság a bűntől, a pénz szeretetétől, az atyák, a nagyapák, a vének rossz hagyományaitól, és minden mástól, az emberek véleményétől, akár kritizálnak engem, akár jót mondanak felőlem. Ez egy óriási szabadság. Ez az a szabadság, ami szükséges ahhoz, hogy Istennek szolgáljunk és ne embereknek. Ezt a szabadságot a Szent Szellem hozza el. (2 Kor. 3:18). A Szent Szellem Jézus dicsőségét mutatja meg nekem a Bibliában.  A Biblia egy tükör és a tükörben Jézus dicsőségét látom. A Szent Szellem megmutatta nekem, hogy ne csak tanokra és igehirdetésekre tegyünk szert a Bibliából, mert néhányan csak ezért olvassák a Bibliát, hanem megmutatja nekünk Jézus dicsőségét is a Bibliában. Az Újszövetségben mindennek Jézus dicsőségét kell megmutatnia számomra. Amikor azt a dicsőséget látom, a Szent Szellem egy másik munkát is végez bennem, átformálja a szívemet, hogy Őreá hasonlítsak. Ezt cselekszi a Szent Szellem.

Az emberek azt kérdezik: „Mi a helyzet a szolgálattal?” Megfigyeltem hogyan szolgált Jézus, és elkezdtem ugyanúgy szolgálni. Azt látom, hogy Jézus áldozatokat hozott, szertejárt és hirdette az Igét, és én is áldozatot hoztam, és különböző helyekre mentem hirdetni az Igét. Ne gondold, hogy neked kisebb szolgálatod lenne. Egyre több áldozatot hozva fogsz szolgálni. Meg fog változni az életed és a szolgálatod, ha megengeded, hogy a Szent Szellem végezze a munkáját a 2 Kor. 3:17-18 szerint. Egy újszövetségi szolgálóvá fogsz válni, és ahhoz, hogy ezt tegyed, nem kell teljes idejű szolgálónak lenned. Minden testvérnek újszövetségi szolgálónak kell lenni a gyülekezetben.

„A magunk erejéből nem vagyunk alkalmasak erre a szolgálatra.” (2 Kor. 3:5). Ez nem olyan, hogy mindent képesek vagyunk megtenni, ami ezzel a szolgálattal együtt jár, mert az alkalmasságunk Istentől van. Az újszövetségi szolgáló, ha Istent akarja szolgálni, nem függhet semmilyen részben saját magától. Teljes egészében Istentől kell függnie. “Istenem Tőled veszem el, és én csak továbbadom azt.” Ez ahhoz hasonlítható, amikor a tanítványok felszolgálták a bort. A szolgák Jézushoz vitték a vizet, és Ő borrá változtatta, amit felszolgáltak. A tanítványok odavitték az öt kenyeret Jézushoz, Jézus megszaporította azt, és ők szétosztották. Ugyanígy nekünk is Istenhez kell mennünk a korlátozott képességeinkkel, és Isten felkeni, megáldja, megsokszorozza azt. Ez az a mód, ahogyan szolgálnunk kell. Sokévi szolgálat után már sok ember elbátortalanodott, kiégett és elkedvetlenedett Isten munkájában. Kimerültek, mert saját képességeikre támaszkodva próbálták meg szolgálni Istent. Hiszem, hogy még a fizikai egészségünket is oda kell adni Istennek, ha Őt akarjuk szolgálni. Elmehetsz egy nehéz területre Istent szolgálni, ahol szükséged van a fizikai egészségre, hogy meg tudd tenni azt. Csak gondolj arra az ígéretre, hogy „akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Még az ifjak is elfáradnak, de mi szárnyra kelünk, mint a sasok.” Az alkalmasságunk Istentől van. Amikor pénzügyi nehézségeink vannak, ott van a következő vers: „Isten megelégít minket.” Bármilyen szükségben is vagyunk az Újszövetségben, Isten elégít meg minket.

Jézus az Újszövetség szolgájává tett minket. Az újszövetségi szolgálat nem a betű, hanem a Szellem szolgálata (2 Kor. 3:9). Két szolgálat van itt megemlítve: a kárhoztatás szolgálata és az igazság szolgálata. Mi a jellemzője a kárhoztató szolgálatnak? A kárhoztatás szolgálata az, hogy amikor Igét hirdetsz, és az emberek úgy érzik, hogy kárhoztatják őket, ezért elmennek. Azt gondolhatod, hogy ez egy csodálatos szolgálat volt, mert mindenkit kárhoztatott. Ez az Ószövetség. A Törvény kárhoztatja az embereket – „nem vagy elég jó, és sosem lehetsz elég jó.” Sok igehirdetés van ma keresztyén körökben, amit ébredési összejövetelnek hívnak, ami valójában azt mondja az embereknek, hogy „nem vagy elég jó, és sosem válhatsz azzá. Ilyenek és olyanok vagytok.” Ott ülnek, és mindannyian azt érzik, hogy kárhoztatják őket. Ez nem keresztyén igehirdetés. A keresztyén igehirdetés igazságra és dicsőségre vezeti az embereket. Megítéli, de ugyanakkor érzik azt is, hogy fel is emeli őket, meggyógyulnak és megszabadulnak, és az összejövetel végén reménnyel a szívükben távoznak. Ha az igehirdetésed megterheli az embereket, akkor bizonyos lehetsz benne, hogy nem újszövetségi szolgáló vagy. Ha az igehirdetésnek az a hatása, hogy az emberek azt érzik, inkább kárhoztatod őket mintsem, hogy felemelnéd, akkor az egy ószövetségi igehirdetés. Ha lenyomod az embereket ahelyett, hogy felemelnéd őket, akkor az egy ószövetségi szolgálat. Az újszövetségi szolgálat felemeli az embereket és reményt ad nekik.

A 2 Kor. 4:1-ben Pál így folytatja a szolgálatának leírását: „Annakokáért, mivelhogy ilyen szolgálatban vagyunk, amint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el.”

’A nem csüggedünk’ azt jelenti, hogy nem bátortalanodunk el. Még Pál apostolt is kísértette az elbátortalanodás. Ha tehát megkísért az elbátortalanodás, az nem szokatlan a szolgálatban. Sokszor elcsüggedtem én is, Pál azonban azt mondja: “Nem csüggedünk el. Elutasítjuk a csüggedtséget, mert Jézusra szegezzük tekintetünket, és arra az óriási szolgálatra gondolunk, amelyet Isten adott nekünk.” (2 Kor. 4:1-2).

–          § –

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és a CFC honlapcímének megadásával: http://www.cfcindia.com

Fordította: Abonyi Sándor (https://keskenyut.wordpress.com)

Kategória: Tanítások | Címke: , , , | Megjegyzés hozzáfűzése

Igaz vagy hamis egység – Abonyi Sándor

Letölthető PDF formátumban ittMP3 formátumban itt

A legtöbb ember vágyik arra, hogy egységben, egy véleményen legyen azokkal, akikkel szorosabb közösségben van. A vélemények őszinte kimondása azonban konfrontációval jár és feszültséget okozhat, amit a legtöbb ember szeret elkerülni. Ezért sokan nem szívesen hangoztatják a véleményüket, ha érzik, hogy az konfrontációt okoz.

A véleményünk őszinte kimondása azonban egy fontos isteni elvárás és tulajdonság, amiről nem szabad lemondanunk, mert akkor egy hamis képet mutatunk magunkról és másokat pedig becsapunk, és így a hamis egység látszatát keltjük.

Az igei minta az, ha őszintén kimondjuk a véleményünket, akkor is, ha valakivel nem értünk egyet, vállalva ezzel a konfrontációt. Fontos azonban, hogy megadjuk egymásnak a kölcsönös tiszteletet és szeretetben igyekezzünk keresni az egy véleményre jutás útját a Fil. 3:15-16 szerint. Ha láthatóan nem sikerül egy értelemre jutni, akkor abba kell hagyni egymás győzködését, mert annak csak a személyes kapcsolat látja a kárát. A vitában külön kell tudnunk választani a személyt a véleményétől, mert különben személyeskedéssé fajul, ami a másik személy sértegetését eredményezi, amit mindenképpen el kell kerülni.

Isten akarata az, hogy a hívők egységben, egy véleményen legyenek!

„Hű az Isten, ki elhívott titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre. Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképpen szóljatok és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben.”  (1 Kor 1:9-10) 

Isten igazságában, az Ő szelleme által tökéletes egység van, ezért kell a Fil. 3:15-16 szerint az egység keresését az Úrra és az Ő szellemének kijelentésére bízni. Ne feledkezzünk meg arról, hogy egy hazug szellem által a hazugság atyja is képes egy hazug egységet létrehozni! Ez azt jelenti, hogy az egy közösségben lévő emberek tökéletes vélemény egyezősége egyáltalán nem bizonyíték arra, hogy ők az igazságban járnak! Isten csak az igazságban való egységet tudja megáldani, a hamis, hazugságban való egységet nem.

Az Isten szerint való egység fontossága és áldása jól érzékelhető abból, hogy az Atya jobbján ülő Jézus, mint Főpap 2000 év óta imádkozik a hívők egységéért:

„Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. … Mert ama beszédeket, amelyeket nékem adtál, ő nékik adtam; és ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. Én ezekért könyörgök: nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nékem adtál, mert a tiéid. … De nemcsak ő érettük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédökre hisznek majd én bennem; Hogy mindnyájan egyek legyenek; mint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.” (János 17:3; 8-9; 20-21) 

A Szent Szellem az igazság szelleme. Igazságban lenni azt jelenti, hogy Jézusban lenni a Szent Szellem által. Tehát az Istentől való egység alapja a Szent Szellem általi, szellemi egység, ami a forrása az Isten megismerése egységének és a vélemények egységének. Ami nem ezen az alapon jön létre az egy hamis egység!

A hamis egység ezek szerint lehet:

 • gonosz szellemtől származó egység,
 • lelki egység, aminek az emberi lélek az alapja (ilyen lehet egy vallásos közösség a közösen elfogadott normák alapján, de akár egy horgász egylet is),
 • testi (szervezeti) egység, mint pl. a különböző felekezetek közötti ökumenikus mozgalom, ami nem a Szent Szellem egységén, és nem véleményegységen alapul.

Vigyázzunk, mert a sokaság megtéveszt! Ne gondoljuk, hogy a sokaság egysége azonos az igazságban való járással, sőt Isten Igéje szerint pontosan a fordítottja az igaz. Igaz ez akkor is, ha olyan hívőkről van szó, akik Jézus nevét hívják segítségül. Sok hívő nem akarja ezt az igazságot tudomásul venni, mert megtéveszti őket a sokaság egysége, ezért sokan abba a hibába esnek, hogy egy gyülekezethez, felekezethez való tartozás az üdvözít. Az Igéből azonban tudjuk, hogy ez hazugság: nem a gyülekezet, hanem egyedül Jézus az üdvözítő. A Jézus nevére való hivatkozás önmagában kevés, úgy is kell járni, ahogyan Ő járt:

„Aki ezt mondja: Ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság.  Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk; Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt.”   (1 János 2:4-6)

Ez az alapvető különbség a széles úton járó hívők sokaságának szervezeti egysége és keskeny úton járó kevés hívő Jézusban való szellemi egysége között (Máté 7:13-27).

A gonosz szellem legjellemzőbb munkálkodása a megtévesztés, amivel egy hamis egységet hoz létre. Nagyon tanulságos példát olvashatunk erről az 1 Kir. 22:1-54-ben.

A történet arról szól, hogy a bálványimádásba esett Izrael királya, Akháb egy hamis szervezeti egységre lépett Júdea királyával az Izraelt megtámadó szír sereg ellen.  A csata előtt hallani akarják Isten hangját, ezért előhívják a prófétákat, hogy prófétálják meg a csata kimenetelét. A szorongattatott helyzetben lévő bálványimádó Akháb természetesen győzni szeretne. A próféták Sedékiás vezetésével ezért mind győzelmet prófétálnak, egyetlen ember van csak, Mikeás, aki Isten akaratát prófétálja. Nevezetesen, hogy a harcban vereséget fognak szenvedni, és maga Akháb is meg fog halni. Hiába próbálta Akháb megtéveszteni az ellenséget, ruhát cserélve Jeroboámmal, Júda királyával, Isten akaratát így sem tudta elkerülni; Istent nem lehet becsapni.

Mit tanulhatunk ebből a történetből?

 • Isten igazságát nem a sok próféta jelentette ki, akik emberek vágyait, győzelmet prófétáltak, ők hamis próféták voltak,
 • csak egyetlen igaz próféta volt, aki az igazságot, a vereséget prófétálta meg,
 • Isten tiszteletben tartotta az emberek akaratát és megengedte, hogy a sok hamis próféta hazugságot prófétáljon, beteljesítve ezzel Akhábon az ítéletet is:

„És monda az Úr: Kicsoda csalja meg Akhábot, hogy felmenjen, és elvesszen Rámoth Gileádnál? …. Akkor előjőve egy lélek, aki az Úr elébe áll, és monda: Én akarom megcsalni őt. Az Úr pedig monda néki: Miképpen? És felele: Kimegyek és hazug lélek leszek minden ő prófétáinak szájában. Akkor monda az Úr: Csald meg és győzd meg; menj ki, és cselekedjél úgy. Ímé az Úr a hazugságnak lelkét adta mindezeknek a te prófétáidnak szájába; és az Úr szólott veszedelmes dolgot ellened.”    (1 Kir. 22:20-23).

Nem ugyanez a helyzet ma is a hívők között, amikor sokan szeretnek győzelmekről szóló próféciákat hallani, holott folyamatosan Isten Igéje ellen cselekednek?

Nem kell csodálkozni, ha Isten maga fogja ma is a hazugság lelkét adni sok hamis próféta szájába, hogy az emberek vágyait prófétálják, hogy így bocsássa rájuk Isten a tévelygés szellemét, ami Isten ítélete azokon, akik nem fogadták be az igazság szeretetét. Erről beszél a 2 Thessz. 2:8-12, ami egy eléggé félelmetes Ige:

„És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának leheletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével; Akinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. És azért bocsátja rájuk Isten a tévelygés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak; Hogy kárhoztattassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban.”  

Miért félelmetes ez az Ige? Azért, mert ebben az esetben már nincs lehetősége a hívőknek a gonosz támadásával szembeszállni a Szent Szellem erejével, mert a folyamatos engedetlenségük miatt „Isten maga bocsátotta rájuk a tévelygés szellemét;” – Isten átengedi a hívőt a Sátánnak, hogy tévelygésbe vigye őt. Ez egy teljesen reménytelen helyzet a hívőre nézve, amiből gyakorlatilag nincs menekvés: ez egy olyan egyirányú utca, amiből nem lehet visszafordulni, ezért mindenképpen el kell kerülni, hogy valaki “bemenjen” abba.

Ha a hívők nem szeretik az igazságot és inkább a hazugságot szeretik, akkor Isten kiszolgáltatja őket a Sátánnak, hogy megtévessze őket. Ezért ilyenkor már az ima nem segít, mert akkor Isten akarata ellen imádkoznánk.

Ha a hívők letérnek az igazság útjáról, akkor a megtévesztettség olyan mélységébe juthatnak, ami már maga a tévelygés, ahol a korábban megszerzett üdvösségüket is elveszítik. Ezért fontos, hogy a hívők teljes őszinteséggel mondják el mindig a véleményüket, akár egyezik az a sokaság véleményével, akár nem. Szükség van a napjaink „Mikeásaira”, akik kijelentik Isten akaratát akkor is, ha azt senki nem veszi tudomásul, mert Isten „nem tud cselekedni addig, míg ki nem jelenti az akaratát a prófétái által.” Lehet, hogy látható szinten Mikeás egyedül volt és sokan voltak ellene, de Isten a Mikeás oldalán állt és az ő akaratuk teljesedett be, hiába prófétáltak sokan ellene.

A vélemények őszinte kimondására mindig szükség van az egység formálása érdekében akkor is, ha az a szakadást teszi nyilvánvalóvá, mert Isten nem támogatja a szervezeti látszategységet, mint ahogyan azt láttuk Izrael és Júda szövetsége esetében. Ezért sose lépjünk szövetségre azokkal, akik nem járnak az igazságban. Ha mi magunk meg is menekülhetünk az ilyen helyzetből, mint Josafát, de a látszategység mindig bukásra van ítélve.

A keresztyén közösségek tagjai felelősséget hordoznak egymásért és ezért különösen fontos, hogy éberen figyeljenek egymásra és már az első, apró gyanús jelnél, mielőtt valaki megtévesztésbe esne, figyelmeztessék egymást szeretetben. Ekkor még van esély hallgatni az intő szóra és visszatérni az isteni igazság útjára. Ehhez egymás tiszteletére és kellő alázatosságra, egymás véleményének elfogadására van szükség. Az önigazult emberekkel való vitatkozást mindenképpen kerülni kell. Az Úr őrizzen meg minket mindenféle tévelygéstől! Ezért ragaszkodjunk az igazsághoz és maradjunk nyitottak mások óva intő szavára, amikor még van remény.

Nagyon veszélyes időben élünk, mert a Sátán a legkülönbözőbb dolgokkal akarja elhitetni a hívőket, és nem szabad elfelejtenünk, hogy a világosság angyalaként jön, sokszor nagyon ravasz, kifinomult módon. Nem véletlen, hogy igeismerő hívők is áldozatul esnek a hitetésének, ha nem elég éberek. Ezért figyelmeztet Jézus folyamatosan az utolsó idők legnagyobb veszélyére, a megtévesztésre, és figyelmeztet arra is, hogy legyünk nagyon éberek.

Ha szeretjük az Urat és az Ő Igéjét, ami az Igazság, figyelünk folyamatosan a Szent Szellem vezetésére és engedelmeskedünk neki, akkor nem kell félnünk, mert Ő szeretni fog minket, kijelenti az akaratát, és a Szent Szellem létrehozza a kívánatos szellemi egységet, bárhol is éljünk a világon.

„Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én Atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek. Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.” (János 14:20-21)

Ha ezt az utat követjük, az Úr létre fogja hozni a vélemények egységét és beteljesedik az Ige, hogy „mindnyájan egyképpen szóljanak, és ugyanazon véleményen legyenek,” hogy semmiféle véleménykülönbség („szakadás”) ne legyen közöttük (1 Kor. 1:10).

Ámen.

–          § –

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és a honlapcímének megadásával: https://keskenyut.wordpress.com

Kategória: Tanítások | Címke: , , , , , | Megjegyzés hozzáfűzése

Egyedül Istennek tartozol számadással – Zac Poonen

It is Only God with Whom You Have to Do by Zac Poonen

PDF formátumban letölthető itt

A Zsidó 4:13 a következőt írja:

„Nincs olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen a szemei előtt. Neki kell majd számot adnunk.”

Ez egy csodálatos kijelentés: „Neki kell majd számot adnunk.” Ez azt jelenti, hogy az emberi lények számára egyetlen személy létezik a világmindenségben, aki felé számadással tartoznak, csak egyetlen személy és az Isten maga. Ha így éled az életedet, hogy felismered ezt, akkor egyre istenfélőbb leszel. Ha azonban mindig arra gondolsz, hogy másoknak akarj megfelelni, akkor a szolgáikká fogsz válni.

Ha Isten szolgája szeretnél lenni, akkor ismerd el minden esetben, hogy „egyetlen személy van csak, akinek számadással tartozunk.”. Ha tízezer ember hív téged istenfélő embernek, az nem tesz téged istenfélővé. Hasonló módon, ha tízezer ember istentelen embernek hív téged, az sem tesz téged istentelenné.

Az emberek minősítésének nincs jelentősége. Ezért dobd azt mind a szemétkosárba. Más emberek nagyon keveset tudhatnak a magánéletedről, a gondolataidról és a pénzhez való viszonyodról, stb. Csak az életed 1%-át ismerik – és az ő véleményük ezen az 1% ismereten alapszik. Ezért a véleményük nem számít – akár jó, akár rossz. A jó és a rossz véleményeket egyaránt a szemétkosárba lehet dobni. Dobd oda azokat! Ezt én sok évvel ezelőtt megtettem. Ezért szabad vagyok arra, hogy Istennek szolgáljak.

Ha szabad akarsz lenni Isten szolgálatára, akkor mondd a következőt:

„Uram, egyedül neked tartozom számadással. Meg akarok állni előtted mindennap. Semmi sincs rejtve a szemeid előtt. Az életem nyitott könyv és meztelen vagyok előtted. Az embereket be tudom csapni, hogy szellemi vagyok, de Téged nem.”

Ha így élsz, meg fogod látni a változást az életedben, hogy jobbra fordul.  Ekkor kezdesz belépni egy újszövetségi életbe.

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és a CFC honlapcímének megadásával: http://www.cfcindia.com

Fordította: Abonyi Sándor (https://keskenyut.wordpress.com)

Kategória: Tanítások | Címke: , , | Megjegyzés hozzáfűzése

Isten beszédének hatása – Zac Poonen

The Power of God’s Word by Zac Poonen

PDF formátumban letölthető itt

A Zsidó 4:12-ben ezt olvashatjuk:

„Az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.”

Isten beszéde kardként hatol be a szívünkbe és kijelenti a gondolatainkat és a szándékainkat. Az Újszövetségben, a Zsidó levélben “a szív gondolatainak és szándékainak” a fontosságát hangsúlyozza, az Ószövetség azonban a gonosz gondolatok és szándékok nem kaptak hangsúlyt, mert az izraelitákban nem lakott a Szentlélek. A Törvénynek nem volt feladata, hogy leleplezze vagy megbüntesse az embereket a gonosz gondolataik és szándékaik miatt. Amíg az emberek külsőleg mindent a Törvény szerint cselekedtek, addig igaznak ismerte el őket, az Újszövetségben azonban ez nem így van. Amikor az ember a Törvény szerint élt, Isten Igéje csak külsőleg ítélte meg őt, akárcsak egy orvos, aki külsőleg vizsgálja meg a beteget. Az Újszövetségben Isten Igéje azonban behatol a szívbe, mint egy szkenner vagy egy röntgenfelvétel.

Isten most inkább a gondolatainkra, a magatartásunkra és a szándékainkra kíváncsi. Néha külsőleg minden nagyon jónak tűnhet, belül azonban nagyon gonosz lehet hasonlóan ahhoz, mint ahogyan sok ember egészségesnek néz ki külsőleg, belül azonban súlyos beteg pl. rákos lehet. Ezért, ha ma Isten Igéjét olvasod és csak a külső bűnöket ítéli meg az életedben, ez azt jelentheti, hogy nem hallasz meg mindent, amit Isten mondani akar neked. Ezért mindig vizsgáld meg magad, tedd fel ezt a kérdést: “Isten beszéde kijelenti a szívem gondolatait és szándékait számomra?” Figyeld meg, hogy a hangsúly itt a szíven van és nem az elmén. Isten Igéjének minden felkent hirdetésénél az Ige áthatol az elméden, behatol a szívedbe és kijelenti a legmélyebb gondolataidat és szándékaidat.

Az 1 Kor. 14:25-ben arról olvasunk, hogy milyen eredménye van a felkent igehirdetésnek. Ha a szív gondolatai kijelentésre kerülnek egy összejövetelen, akkor az emberek elismerik, hogy Isten van jelen. Ez megtörténhet akkor is, ha egy istenfélő emberrel beszélgetsz, akinek a beszéde felkent és prófétikus szavakat mond neked. A felkent beszéd mindig kijelenti a szív gondolatait és szándékait, mert Isten Igéje olyan, mint egy kétélű éles kard. Ha az Úrnak akarsz szolgálni, bizonyosodj meg róla, hogy a szívedben és a szádban lévő kard éles. Ne tompítsd le a kard élét, Isten beszédét választékos, diplomatikus sima beszéddel, hogy elfogadhatóbbá tedd az emberek számára. Ez nem fogja az emberek javát szolgálni, mert nem fog vágni és nem fog oda eljutni, ahová kellene. Próbáltál már húst vágni életlen késsel? Megpróbálhatod, de a húst nem tudod elvágni vele. Az az igehirdető, aki letompítja Isten Igéjének az élét az üzenete végén rá fog jönni, hogy senki sem hallotta Isten hangját.

Isten beszéde kétélű kard. A prédikátornak először hagynia kell, hogy az Ige a saját szívébe hatoljon és kijelentse a saját gondolatait és szándékait! Csak azt követően képes a kardot úgy forgatni, hogy az mások szívébe hatoljon. Ha Isten beszéde nem hatolt be a szívünkbe, akkor ne prédikáljunk. A legtöbb igehirdető sosem ítélte meg magát Isten beszéde által, csak másokat ítélnek meg. Isten beszéde élő és ható, és megítéli a szándékainkat is. Ha folyamatosan engedjük, hogy a Szent Szellem munkálkodjon Isten beszédén keresztül, akkor végül egy teljesen tiszta szívünk lesz, mert a szívünk gondolatai és szándékai folyamatosa ki lesznek jelentve számunkra, és képesek leszünk megtisztítani magunkat. Minden hívőnek így kellene élnie az életét minden nap. Ahogyan az izraeliták a pusztában naponta kapták a mannát, nekünk is pontosan úgy kell naponta venni Isten felkent beszédét Tőle.

–          § –

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és a CFC honlapcímének megadásával: http://www.cfcindia.com

Fordította: Abonyi Sándor (https://keskenyut.wordpress.com)

Kategória: gyülekezetépítés | Megjegyzés hozzáfűzése