Az apostol szolgálata – Ron McKenzie

PDF formátumban letölthető itt: Az apostol szolgálata

Az „apostol” szó azt jelenti, hogy valaki ki van küldve. Ez vonatkozik egy küldöttre, aki ki van küldve egy feladatra. Az Újszövetségben az apostol egy olyan személy, akit kiküldenek, hogy létesítsen egy új gyülekezetet. Amikor egy gyülekezet elér egy optimális méretet, a vének (vezetők) közül néhányat kiküldenek, hogy kezdjenek el egy új gyülekezetet létrehozni. A kiküldött pásztor-tanítót (vezetőt) – a kiküldést követően – apostolnak fogják hívni.

Ez az, ami megtörtént az Antiókhiai gyülekezetben. (Ap.csel 3:1-3). A gyülekezetben próféták és tanítók voltak. Miközben imádkoztak a Szent Szellem azt mondta nekik, hogy küldjék ki Pált és Barnabást, hogy apostolok legyenek. Pál és Barnabás, amikor átmentek Kis-Ázsián új gyülekezeteket hoztak létre. Ez az apostol szolgálata. Miután kiküldésre kerültek Pálról és Barnabásról Lukács, mint apostolokról számol be. (Ap.csel 14:14). Az apostoloknak nem szükséges, hogy nagyon messzire menjenek. Gyakran olyan helyre mennek, ahol már van néhány megtért ember. (Ap.csel 16:11-15). Olyan helyre fognak menni, ahol a Szent Szellem mozgásban van. Nagyon fontos hallani a Szent Szellem hangját, hogy felismerjék, hogy hova kell menniük. Az apostolt mindig egy próféta kíséri. A próféta látásokat és célokat ad az új gyülekezetnek. Ez az, amiért az Ige mondja, hogy a gyülekezet az apostolok és próféták alapkövén kell, hogy felépüljön. (Ef. 2:20). Barnabás (Ap.csel 4:36) és Silas (Ap.csel 15:32) próféták voltak, akik Pált kísérték. Amikor Pálnak és Barnabásnak véleménykülönbsége támadt, Pál nem tekintette felkészültnek magát addig, míg nem talált egy másik prófétát (Silást), hogy vele menjen. Az apostolok rendszerint magukkal vittek egy evangélistát. Timótheus (2 Tim 4:5) és Márk (ő írta az evangéliumot) evangélisták voltak, akik Pált kísérték.

A vének, akiket kiküldenek, olyan emberekkel lesznek pótolva a kiküldő gyülekezetben, akik eljutottak az érettségre. Ők ki lesznek képezve és felkészítve erre a szerepre. Ez az, ami miatt fontos a vének számára, hogy megtöbbszörözzék a saját szolgálatukat.  

Egy új gyülekezet gyorsan fog növekedni. A csapatban van egy evangélista, így bőven lesz új megtért. Van egy tapasztalt pásztor/tanító, így gyorsan fognak növekedni. Az apostol ki fog képezni az új megtértek közül valakit, hogy pásztor/tanító legyen. Amint az új gyülekezet növekedése lelassul, az a személy egy pásztori szerepbe lesz beállítva.

Az apostolok kiküldését öt alapelv figyelembevétele kell, hogy meghatározza.

  1. A legjobb embereket kell kiküldeni. Pál és Barnabás kulcsvezetők voltak az Antiókhiai gyülekezetben. Ez a legfontosabb alapelv.  A legújabb munkák most sikertelenek, mert a legjobb vezető otthon marad, és egy tapasztalatlant küldenek ki, hogy indítsa el azt. Annak oka, hogy a legtapasztaltabbakat kell kiküldeni az, hogy nehezebb elindítani egy új gyülekezetet, mint működtetni egy jól működő gyülekezetet.
  2. Egy próféta mindig kíséri az apostolt, mert az apostoli csapatnak szüksége van látásokra és célokra. A legtapasztaltabb próféta kell, hogy kiküldésre kerüljön, mert elindítani egy új gyülekezetet a legkeményebb feladat. Minden új munka egy világos látáson alapszik. Minden gyülekezetnek az igazság és szentség szilárd alapján kell nyugodnia, így ott jó prófétikus látás szükséges a kezdeteknél. Sok új munka összeomlik, mert nincs megfelelő látás vagy zavaros a látás.
  3. Az apostolokat sohasem szabad kiküldeni egyedül. Még egy olyan érett keresztyén, mint Pál is magával vitt másokat védelemként. Az apostolként kiküldött véneknek (vezetőknek) egymásnak ugyanúgy engedelmeskedniük kell, mint amikor vének (vezetők) voltak a gyülekezetben Ez fog védelmet biztosítani az emberi hibáktól és a Sátán támadásától. Elküldeni egy személyt vagy párt egyedül, hogy indítson el egy új gyülekezetet az olyan, mint katonákat küldeni harcolni husángokkal tankok ellen. Ne lepődjünk meg, hogy olyan sokan mentek tönkre ilyen helyzetek miatt.
  4. Egy erőteljes egységnek kell lenni az apostoli csapatban. Az apostoli csapatban szigorú egységnek kell lenni. A gyülekezetben való együttmunkálkodás során, amikor kiküldik őket, ők már kipróbálták, hogy képesek egységben munkálkodni. Ha nem lennének képesek, a kiküldő gyülekezet nem tudna felnőni az érettségre. Egy gyülekezet az apostoli csapat kiküldését követő időszakban lesz a legsebezhetőbb (elmentek a legerősebb vezetők). Ezért erős kapcsolatban kell egymással lenniük. Ők az őket kiküldő gyülekezetben való együttmunkálkodás során készültek fel erre.
  5. Új vének lesznek beállítva a kiküldő gyülekezetben, hogy belépjenek és átvegyék azok felelősségét, akik elmentek. Ők tapasztalt vezetők felügyelete alatt tanulták meg a szolgálatukat, az elődeik képezték ki őket. Ott már egy működő szerepkör van, amibe ők be tudnak lépni.

Egy apostol nem ül a babérjain. Amint az új gyülekezet eljutott az érettségre, az apostoli csapat ismét kiküldésre kerül.

Tekintettel arra, hogy az új gyülekezet egy kiegyensúlyozott apostoli csapattal indult, ezért gyorsan fog növekedni. Végül ez a gyülekezet is eljut az érettségre.

Figyeljünk a következőkre:

  1. A gyülekezet korai napjaiban az apostolok mind Jeruzsálemben időztek. Ez jó lehetett számukra, de visszatartotta őket a gyülekezet növekedésében. Isten egy üldözést kellett, hogy küldjön, hogy kimenjenek a világba. Azok, akik elmenekültek egészen Antiókhiáig, a gyülekezet következő fő előrelépését tették meg. (Ap.csel 8:1-8; 11:19-21). Az Úr hasonló időket kell, hogy küldjön, hogy megvizsgálja Új-Zélandon azokat, akik arra kaptak elhívást, hogy kimozduljanak.
  2. Egy növekvő gyülekezetnek nem kell sokat várnia arra, hogy mielőbb kiküldjön egy apostoli csapatot. Ha egy gyülekezet túlnő egy bizonyos méreten, annak vezetői nélkülözhetetlenné válnak és nagyon nehéz lesz pótolni azokat a véneket (vezetőket), akiket kiküldenek. Nagyon valószínű, hogy emiatt el fognak intézményesedni.
  3. Apostolként kiküldve lenni meglehetősen megalázó dolog. Ez azt jelenti, hogy valami működő, növekvő és erős dolgot ott kell hagyni és egy olyan munkát kell elkezdeni, ami meglehetősen jelentéktelen. Először az egy szakemberrel való pazarlásnak tűnhet. Az új gyülekezetben viszont a legjobb emberre van szükség.
  4. Egy gyülekezet, amelyik folyamatosan küld ki apostolokat, egy izgalmas hely kell, hogy legyen. Ott nem lesz helye az időt múlató megelégedettségnek. Minden tagnak lesz lehetősége, hogy felnőjön a vezetőségre. A potenciális vezetők folyamatosan azok szerepébe lépnek, akik elmennek. Ez erős kihívás lesz számukra. Sok probléma a mai gyülekezeteken azért következik be, mert az emberek versengenek és nyugtalankodnak. Ha egy gyülekezet folyamatosan küld ki apostolokat az mindig egy jó kihívás az otthon maradó tagok számára.
  5. A vének (vezetők) mindegyike képes kell, hogy legyen 6-10 keresztyént tanítványozni, megbizonyosodva róla, hogy azok elég érettek lesznek, hogy elfoglalják az ő helyüket, amikor ők kimozdulnak. (A vezetők képesek kell, hogy legyenek saját utódaikat – vezetőket – kiképezni, mert ha ezt nem képesek megtenni, akkor tulajdonképpen maguk is alkalmatlanok a vezetésre.)
  6. Nem super (superman; sztár) apostolokról beszélek. Sok vénnek (vezetőnek) megvan a képessége arra, hogy apostollá váljon (ha Istentől kapott elhívása is van erre). Ma az a legnagyobb probléma, hogy a mi értelmezésünk az apostolokról az, hogy ők túl hatalmasok – óriások. Mi valóban naggyá tettük a pásztort, így azt gondoljuk, hogy egy apostolnak még nagyobbnak kell lenni. Nem akarunk felismerni egy apostolt addig, míg ő nem lesz olyan, mint Péter vagy Pál. Nem akarjuk elfogadni a prófétát addig, míg nem hasonlít Illésre. Amikor evangélistára gondolunk, akkor Billy Grahamre gondolunk. Valójában sok apostol az Újszövetségben olyan „közönséges” ember volt, mint Barnabás, Andronicus, Junias, akikről nagyon keveset tudunk. Ha elfelejtjük, hogy a látványosságra nézzünk (csak a supert vegyük észre), akkor sok embert fogunk találni a gyülekezetünkben, akiknek apostoli, prófétai vagy evangélista elhívása van. Ők nincsenek azonos szinten, mint Pál vagy Illés, de valódi szolgálatot tudnak gyakorolni.
  7. Isten azt akarja, hogy tegyük félre a nagy szolgálóktól való függőségünket. Az Ószövetségi időkben csak néhány ember volt felkenve a Szent Szellem által. Isten népe néhány nagy hőstől kellett, hogy függjön. Pünkösd célja az volt, hogy a Szent Szellem minden hívőre ki legyen töltve. Ez azt jelenti, hogy minden hívőnek lehetősége van a szolgálatra. Olyan gyülekezeti struktúrára van szükségünk, ami megengedi minden tagnak, hogy felkészüljön a szolgálatra. Isten inkább támogatná kis szolgálatok millióit az Ő szellemével felkenve, minthogy néhány hőssel rendelkezzünk.
  8. A sejt csoport modell egy lépés efelé. Az megmutatja a többszöröződés és a tanítványképzés erejét, azonban nem ad lehetőséget a többtagú vezetőségre vagy az ún. ötrétű szolgálatra. A vezetőség itt egy hierarchikus modellben tud csak működni. Ez egy korlát.
  9. A házi csoportok csak az egyik fele a válasznak.

10. A folyamat megértésével kapcsolatos hiányosságágunkat fejezi ki az a tény, hogy mi gyülekezet plántálásról beszélünk, azonban az Újszövetség kifejezése erre az „apostolok kiküldése”.

Egy apostol útja

Egy apostol útja más módon írható le. Az eredeti gyülekezet, amelyik kiküldött egy apostoli csapatot, akik elindítottak egy új gyülekezetet. Miután az új gyülekezet eljut az érettségre, új véneket (vezetőket) neveznek ki és az apostoli csapat ismét tovább mozdul, hogy elkezdjen egy másik gyülekezetet plántálni. Az apostol megtöbbszörözi a gyülekezetét és a saját szolgálatát és csak azután mozdul tovább, ha a folyamat lezajlott.  

Az első gyülekezet szintén kiképzett néhány új vént (vezetőt), és kiküldte őket egy másik apostoli csapatként. (A legtapasztaltabbakat küldik ki).

Néhány évvel később az eredeti apostolok egy harmadik gyülekezetet indítottak el. Az első gyülekezet, amelyet ő plántált egy másik apostoli csapatot küldött ki. Az eredeti gyülekezet így most három apostoli csapatot küldött ki.

Néhány évvel később 6 új gyülekezet indult el, akik apostolokat küldtek ki. Minden esetben a legjobb emberek azok, akiket kiküldenek.

Megtöbbszöröződés

Néhány évvel később már 25 gyülekezet van. A megtöbbszöröződés egy nagyon erőteljes dolog, mert exponenciális (ugrásszerű) növekedést eredményez.

„Vágó-élek” (azok, akik egy ismeretlen – világi – közeggel közvetlen kapcsolatban vannak és törik az utat az ismeretlenben: ők az úttörők, erőteljes áttörő hívők. 

Az első apostol négy gyülekezetet plántált. Az azt követően kiküldött apostolok mind elindítottak három új gyülekezetet. Fontos dolog megjegyezni, hogy a legjobb emberek vannak a vágó éleken (széleken). Most nem beszélek hét emberről. Mindegyik pont egy apostoli csapatot jelöl, így minimum 20 fontos ember van a vágó éleken. Egy sor más szolgálatú ember is van közöttük, ami valódi védelmet és erősséget biztosít a gyülekezet egésze számára. A legerősebbek (a vágó élek) a világgal való hadakozás frontján vannak, ahol a munkálkodás a legkeményebb. Ez az, ami miatt az apostolok a gyülekezet pilléreiként (mint oszlopok) vannak számon tartva. (Galaták 2:9). Ők a gyülekezet határán vannak, megtartva azt.

Néhány apostolt más országba küldenek ki, mint misszionáriusokat. Ugyanazt az alapelvet kell alkalmazni akkor is, amikor apostolokat más kultúrákba kell kiküldeni.

  1. A legjobb embereket kell adni a legnehezebb munkához. A más kultúrákba kiküldött apostoloknak kell lenni a legjobb apostoloknak.
  2. Apostolokat más kultúrákba sohasem küldenek ki egyedül. Kiküldeni egy személyt vagy egy szolgáló-párt más kultúrába, egy szörnyű szellemi kockázatot jelent számukra.
  3. Egy apostol egy olyan csapatban kell, hogy legyen kiküldve, ami magába foglal legalább egy pásztort, egy prófétát és egy evangélistát.  Egyébként a gyülekezet egy új országban kiegyensúlyozatlan lesz.
  4. Az apostoli csapatnak bizonyosaknak kell lenni, hogy képesek gyülekezetet plántálni a saját kultúrájukban. Pál és Barnabás csak azután kerültek kiküldésre, miután ők bizonyítottak Antiókhiában. Misszionáriusok gyakran az első szolgálati megtapasztalásaikat egy erős kultúrában szerzik. Ez rendkívül nehézzé teszi a munkát.
  5. Az apostoli csapat meg kell, hogy bizonyosodjon róla a saját kultúrájában, hogy ők tudnak együtt dolgozni, mielőtt ki lennének küldve egy másik kultúrába. Gyakran misszionáriusok különböző gyülekezetek sokaságából, különböző országokból érkeznek, akik egymással sohasem találkoztak, és elvárják tőlük, hogy egy missziós mezőn együtt munkálkodjanak. Nekik meg kell tanulniuk az együttmunkálkodást, mielőtt hatékonyan együtt tudnának szolgálni. Esetenként nem helyeznek rá hangsúlyt, hogy megtanulják, hogy együtt munkálkodjanak.

Egy más kultúrába kiküldött apostoli csapat egy gyülekezet létesítésére kell, hogy koncentráljon egy sajátságos helyen. Miközben ők kiképzik azokat a véneket (vezetőket), akiknek átadják a vezetést, ők kell, hogy tovább legyenek küldve, hogy elkezdjenek egy másik gyülekezetet egy új helyen.  El fogják indítani ismét a fent leírt többszöröződési folyamatot.  Néhány helyen maguk mellé veszik a „bennszülött”(helyi) keresztyéneket, hogy megtanítsák őket, hogyan legyenek apostolok.  A bennszülött keresztyének közül is nagyon korán kiküldenek néhányat apostolként. Végső soron, a bennszülött gyülekezet meg fog többszöröződni a misszionárius apostoloktól függetlenül.

Tekintély

Az apostolok tekintélyt gyakorolnak visszafelé

A véneknek minden gyülekezetben kapcsolatuk van az első apostollal. Ők vagy az ő szellemi gyermekei vagy az ő szellemi unokái. Ezért ők elfogadják őt és elismerik a tekintélyét. Ők egykor neki engedelmeskedtek, amikor ő vén volt és ők pedig új keresztyének voltak, így ők, akik közben vénekké váltak, természetesen elfogadják őt.

Egy apostol tekintélye a kapcsolatból származik. Pál magyarázza a tekintélynek ezt a típusát a leveleiben. Ő képes volt iránymutatást adni a gyülekezeteknek, mert kapcsolata volt velük. Apostol volt az, aki létrehozta az ő gyülekezeteit.

Ez a tekintély teljesen eltér a világi piramis modelltől. Nem a törvényes hatalmon és pozíción alapul. Ellenben a presbiter tekintélye egy pozícióba való kinevezésből származik egy törvényes szervezetben.

Meg kell jegyeznünk, hogy Jézus első 12 apostola nem egy válogatott csapat volt egy speciális szereppel; a sok apostol közül ők csak az elsők voltak, akik ki voltak küldve, hogy új gyülekezeteket indítsanak el.

Istentisztelet

Időnként az adott csoportba tartozó gyülekezetek egyike fog szervezni egy közös Istentiszteleti alkalmat. Azon az adott területen minden gyülekezet össze fog gyűlni, hogy dicsőítsék és imádják Istent. Nyilvános helyen fognak összejönni. (Ap.csel 3:1). Néhány apostol fog szolgálni feléjük.

Fordította: Abonyi Sándor

Jászberény, 2009-09-15

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: helyreállítás, Magyar tanítások, szolgálati ajándékok, vezetés
Címke: , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Egy hozzászólás a(z) 0ejegyzéshez

  1. Visszajelzés: Újszövetségi (apostoli) módszer gyülekezetek plántálásra – Ron McKenzie | keskeny út – narrow way

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s