A szolgálati ajándékok helye és szerepe – Ron McKenzie

PDF formátumban letölthető itt: A szolgálati ajándékok helye és szerepe

(apostol, próféta, evangélista, pásztor és tanító)

A mai helyzet

Sohasem fogjuk megérteni a szolgálati ajándékokat, ha a jelenlegi gyülekezeti struktúrából indulunk ki. A hierarchia a gyülekezetekben általában a következő: pásztor-vének (presbitérium) – emberek. Ha a pásztor a vének fölött helyezkedik el, akkor a többi szolgálati ajándékot a pásztor fölé kellene helyezni, mert máshol nem jut hely azoknak (és a felsorolásban a sorrendet tekintve egyébként is a pásztor előtt helyezkednek el). Ezért a mai struktúrából kiindulva az emberek az apostolt a pásztor fölé helyezik és így egy új hierarchiát hoznak létre: apostol („püspök”) – pásztor – vének – emberek. A probléma ebben az, hogy így még mindig nem maradt hely az evangélista és a próféta számára. A kiindulási pont nem helyes. A probléma az, hogy a ma ismert pásztor szerep, mint egyszemélyes vezető az Újszövetségben, egyáltalán nem létezik és az nem egyeztethető össze az Ef. 4-ben leírtakkal. Eltekintve egy igazi nyáj pásztorától és Jézus Krisztustól, mint fő-pásztortól, a görög „pásztor” szó, mint főnév csak egyetlen egyszer fordul elő az Újszövetségben, mégpedig az Ef. 4:11-ben. Ott szolgálati ajándékok felsorolásáról van és nem hivatalokról (pozíciókról). A pásztor szó – igei alakban (pásztorolni) – az Ap.csel 20:17,28-ban és az 1 Pét 5:1-2-ben fordul elő. Mindkét esetben a véneknek (presbitereknek) címezve, hogy pásztorolják a nyájat, amivel a Szent Szellem bízta meg őket. (A pásztorlásra az angolban nem létezik igei alak, ezért rendszerint úgy fordítják, hogy a pásztor főnevet kiegészítik a „legyen”: “to be” létigei alakkal. Ez a fordítás teljesen félrevezető, mert egy szerepkörből – hangzás szerint – egy hivatalt csinál. “El kellene gondolkozni rajta” vagy „utána kellene nézni” mi lenne egy jó fordítás.) Az említett két igeszakasz mindegyike azt mondja, hogy a pásztorlás valami olyan dolog, amit a véneknek kell végezni. Péter és Pál igét használ főnév helyett, amikor megmondja a véneknek, hogy mit kell cselekedniük. A pásztor(lás) tehát nem egy magasabb szolgálati szint, hanem egy felelősség, ami a véneknek adatott. Ezt lehet, hogy nehéz elfogadni, de az Újszövetség ezt tanítja. A pásztorok őrködnek a nyájuk felett, ami magában foglalja az „felvigyázást” is. Érdekes, hogy ez a két igeszakasz a véneket egy felvigyázói szereppel is felruházza. A Titus 1:6-7; Fil. 1.1 és 1 Tim. 3:1-2 a „felvigyázó” szót is használja a vénekre. A görög “episkopos” szó (püspöknek) fordítása végképp összezavarta a helyzetet. Tulajdonképpen ez a szó pontosan „felvigyázást” jelent, ami a vének feladata, ahogyan azt Péter és Pál is megparancsolta. Sohasem fogjuk megérteni az Ef. 4-et, ha megpróbáljuk a szolgálati ajándékokat az igazi helyükről kiemelve felnagyítani és felemelni azokat valami speciális szolgálattá, speciális kenettel, valami speciális munkát végezve. Ez veszélyes „elitet” képez és sajnálatosan sok ember, aki ezeket, mint címeket viseli egy speciális helyre – a test többi része fölé – helyezte magát. Péter nagyon elégedett volt, hogy magát is vénnek/presbiternek nevezhette. A szolgálati ajándékokat „le kell hoznunk a földre, a valós helyükre. Amikor ezeket az Ef. 4:12-16 szerinti szolgálatokat nézem, hogy mi az, amit el kell elvégezniük, akkor azt látom, hogy ők egy meglehetősen hétköznapi csapat: segítenek az embereknek a növekedésben, felkészítve őket a szolgálatukra és kapcsolatokat építenek. Az Újszövetségben nincs hierarchia, magasabb szint a vének fölött. Ez az oka, hogy Pál mindig csak véneket állított be. (ford. megjegyzése: és Péter és János apostolok is presbiternek, presbiter-társnak nevezték magukat.)

Az egynek nincsen része

Az Ef. 4 lényege az, hogy ott egy Úr, egy hit, egy keresztség (bemerítés) van és minden egyéb másnak az egysége. Az egyetlen dolog, ami nincs felsorolva a gyülekezetvezető. Nem létezik egyetlen személy, mint gyülekezetvezető. Egy gyülekezetnek több, mint egy vezetőre van szüksége, mert egy személy nem rendelkezik minden ajándékkal, amiket Jézus megkíván.

Ajándékok mindenki számára

Ha elfelejtkezünk a mai gyakorlatról és egyedül az Ef. 4.11-et nézzük, akkor nincs okunk arra gondolni, hogy létezik magasabb hivatal. Pál nagyon világos, amikor az ajándékokról beszél.

„Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint.” – Ef 4:7.

Az ajándékok mindenki számára vannak. Mindannyiunknak…

Minden ember számára, nem egy elit számára és nem csak vezetők számára.

„Ő adott ajándékokat az embereknek”. – Ef. 4:8

A 7,8 és a 11 versekben lévő ajándékok egyenértékűek.

 „Ő adott némelyeket …” – Ef. 4:11

Az ajándékok mindenki számára adattak! Melyek ezek az ajándékok? Pál mondja, hogy „…adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint.” Azután egy másik vers azt mondja, hogy „Ő adott ajándékokat az embereknek”. Itt azokról az ajándékokról van szó, amelyek a 11. versben vannak leírva. Ha nem azok lennének, akkor nem tudnánk szolgálati ajándékoknak hívni azokat. Ezért ezek nem lehetnek korlátozva néhány ember számára, mert azok széles körben vannak kiosztva (embereknek).

Azok az emberek…. akik a 11. versben részletesen fel vannak sorolva, néhányan kell, hogy legyen ez, néhányan kell, hogy legyen amaz, és néhányan kell, hogy legyen még valami más, a maradék pedig kell, hogy legyen ismét valami….. azt jelenti ki számunkra, hogy mindenki kell, hogy rendelkezzen az ajándékok valamelyikével.

Az ajándékok, nem hivatalok

Pál ajándékokról beszél, nem hivatalokról. Egy ajándék nem hivatal (pozíció). Az ajándék valami olyasmi, amit valaki egy hivatalban tud használni.

A pásztor – a felsorolt őt szolgálati ajándék közül – csupán egy és nem is a legelső, amire néhány vén ajándékot kapott, hogy abban szolgáljon. Silás pld. vén (vezető) volt és a szolgálati ajándéka szerint próféta. A pásztor szintén egy szolgálati ajándék, amivel néhány vén (vezető) szolgál. Az 1 Tim 5.17-ben Pál beszámol olyan vénekről, akik a tanító ajándékával szolgálnak.

Néhány vén kap ajándékot arra, hogy apostol legyen. Például János is vén volt és egyben apostol. Mi problémát okozunk a görög „apostle” szó „kiküldött”-nek fordításával, holott az egy ige és nem főnév. Ha következetesen fordítanánk, akkor eltérő képet kapnánk arra a szóra, amit sok helyen használunk. A hetvenkettő a Luk. 10.1-ben ki volt küldve. Két embert küldött ki Jézus, hogy szerezzenek szamarat, hogy azon „lovagoljon”. …..

Nem szellemi ajándékok

Az Ef. 5-ben használt ajándék szó nem azonos az 1 Kor 12-ben említett szellemi ajándékokkal vagy karizmákkal. Ez azt állítja, hogy ezek az ajándékok személyes képességek, amiket újjászületéskor nyerhetünk el. Néhány ember fekete-fehérnek lát dolgokat (próféta). Néhány ember azt a képességet kapja, hogy áttörjön korlátokat, és új alapokat rakjon le (apostol). Kell, hogy az emberek felé való szeretet és könyörületesség a szívedben legyen, hogy egy hatékony pásztor lehess. Néhány ember olyan ajándékot kap, hogy beszéljen az Úrról az embereknek, minden helyzetben (evangélista).

Élettapasztalat és a Szellem munkája eltakarhatja ezeket az ajándékokat, ha az ajándék már nincs ott, ezért nehéz észrevenni, ha ez már bekövetkezett. Ezek a személyek a Szent Szellem által kell, hogy legyenek felkenve és kiformálva, hogy láthatók legyenek a gyümölcseik, de nehéz úgy mozdulni ezekben az ajándékokban, ha nem rendelkezel megfelelő személyiség jegyekkel (Krisztusi jellem).

Alapfeladatok

A legkézenfekvőbb mód arra, hogy megértsük a szolgálati ajándékok szerepét, ha elolvassuk az Írásokból, hogy ők miket tesznek. Szerepkörük pontosan le van írva a következő versekben:

„Felkészíteni Isten népét a szolgálat munkájára, hogy Krisztus Teste felépüljön, míg mindannyian eljutunk a hitnek és Isten Fia ismeretének az egységre, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Hogy ne legyünk gyermekek, akiket ide-oda dobálnak a hullámok és a tanítások mindenféle szele az embereknek álnoksága által, a tévelygés ravaszságához való csalárdság által; hanem az igazságot követve szeretetben mindenestől fogva nevekedjünk Abban, aki a fej, a Krisztusban;”  – Ef. 4:12-15.

A fenti versekben leírt feladatok a következők:

  • Segíteni a keresztyéneket, hogy eljussanak az érettségre
  • Felkészíteni a szenteket a szolgálatra
  • Felépíteni Krisztus Testét
  • Összekapcsolni a testrészeket.
  • Létrehozni az egységet
  • Átadni a Jézusról szóló ismereteket

Ez mind elvárható az érettebb keresztyénektől (vénektől), hogy megtegyék. Semmi speciális nincs ezekben a feladatokban. Ezek azok a dolgok, amiket a vének minden nap megtesznek. Ez magyarázza az Ef. 4.11-ben leírt szolgálatok helyét. Az semmivel sem több, mint amit a vének minden nap meg tudnak tenni: a keresztyének tökéletesítése és kapcsolatok építése.

A vének munkája építeni fogja a kapcsolatokat és segíti az új keresztyéneket a növekedésben. Ezért kell, hogy a vének példaképek legyenek; jól igazgassák házukat, ezzel bizonyítva alkalmasságukat. Minden bizonnyal ez vezetők dolga, és a vének vezetők. Egy utazó szakember nem tudja hatékonyan segíteni a keresztyéneknek az Úrban való növekedésben. Városok vezetői nem tudnak megtanítani problémás embereket, hogy együtt munkálkodjanak. Egy felkent utazó prédikátor (evangélista) nem tud megtanítani embereket arra, hogy az életüket rendbe tegyék. Csak egy vén – az emberekkel lévő közvetlen kapcsolatában – képes megtenni ezeket a feladatokat. Felkészíteni a szenteket a szolgálatra azoknak kell, hogy megtegyék, akik helyben vannak.

A vének ajándékai

Az Ef. 4 nem ad meghatározást a szolgálati ajándékokra; csak egy lista van definíció nélkül. Meg kell néznünk más helyeken az Írásban, hol találjunk meghatározásokat ezekre az ajándékokra. Általánosságban azt találjuk, hogy azok a véneken keresztül valósulnak meg.

Az apostolok szintén vének

Néhány vén (presbiter) apostol is egyben. János apostol úgy mutatja be saját magát, mint vén (2 Ján 1; 3 Ján 1). Péter apostol szintén vénnek (presbiter) hívta saját magát (1Pét 1:1; 5:1). Néhány vén próféta is egyben. Pál szintén a vének egyike volt Antiókhiában és próféta, míg ki nem küldték és nem vált apostollá. (Ap.csel 13:1-2). Júdás és a vének a Jeruzsálemi gyülekezetben szintén próféták voltak.

Akkor az apostolok és a vének a teljes gyülekezettel együtt eldöntötték, hogy válasszanak ki embereket a saját embereik közül, hogy kiküldjék őket Antiókhiába Pállal és Barnabással. Ők Júdást választották és Silást; két embert, akik vezetők voltak a testvérek között.”….” Júdás és Silás, akik maguk is próféták voltak, sok beszéddel bátorították és erősítették a tanítványokat.” – Ap.csel. 15:22,32.

A vének, akik imádkoztak Timótheusért minden bizonnyal próféta voltak.

„Ne vesd meg az ajándékot, amit prófétálás által kaptál a presbitérium kezeinek reád helyezésekor.”  – 1 Tim 4.14.

Az Antiókhiai gyülekezetben próféták voltak a vének között

„Az antiókhiai gyülekezetben voltak próféták és tanítók: Barnabás, Simeon – akit Nigernek hívtak, a cyrénei Lucius, Manaen (aki Heródes negyedes fejedelemmel nevelkedett) és Saul.”  – Ap.csel 13.1.

A pásztorok és tanítók szintén vének

A legtöbb vén pásztor és tanító is egyben. Az antiókhiai gyülekezet vénei között tanítók is voltak. Pál utalt a vénekre, akik tanítással szolgáltak.

„A vének, akik a gyülekezet életét irányítják kettős tisztességre méltóak, különösen azok, akik az igét hirdetik és tanítanak”  – 1 Tim 5.17.

Azt is mondta, hogy a véneknek alkalmasaknak kell lenni arra, hogy tanítsanak.

„A vén feddhetetlen legyen, egy feleség férje, mértékletes, józan, becsületes, vendégszerető, képességgel rendelkezzen a tanításra.”  – 1 Tim 3.2.

Péter úgy írta le a véneket, mint, akik pásztorok is egyben.

„A köztetek lévő presbitereket kérem én, a presbitertárs, és a Krisztus szenvedésének tanúja, és a megjelenendő dicsőségnek részese; Legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot viselvén arra nem kényszerítésből, hanem örömest; sem nem rút nyerészkedésből, hanem jóindulattal”. – 1 Pét 5.1-2.

Pál felszólította az efézusi véneket, hogy pásztorolják Isten gyülekezetét.

„Milétusból Pál Efézusba küldött a gyülekezet véneiért….. Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Lélek titeket vigyázókká tett, az Isten egyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett.” – Ap. Csel. 20.17,28

Az evangélisták szintén vének

Néhány vén evangélista is egyben. Pál beszélt vénekről, akik az evangéliumot hirdették.

„A vének, akik a gyülekezet életét irányítják kettős tisztességre méltóak, különösen azok, akik az igét hirdetik és tanítanak” – 1 Tim 5.17.

A vének a gyülekezetben

A szolgálati ajándékok eltérő szerepek, amelyek a vének feladatai. Az Újszövetségben minden gyülekezetet vének csoportja vezetett. (Ap.csel. 14.23). A vének minimális száma három vagy négy lehet. Egy gyülekezet egymással együttműködő vének csoportja által kell, hogy vezetve legyen. A körök a diagramban alul a véneket ábrázolják a gyülekezetben. A vonalak mutatják a vének egymás felé való elkötelezettségüket és egymás közötti kapcsolatukat. A vének közötti kapcsolatok erőssége a gyülekezet erősségének a forrása.

Egy vén lehet egy apostol, egy próféta, egy evangélista, egy pásztor vagy tanító. Ezek az ajándékok különböző feladatok elvégzésére adattak, amikkel az egyes vének szolgálnak. Minden vén be fogja tölteni ezen feladatok egyikét a Krisztustól kapott ajándéka szerint. Nem mindenki apostol vagy próféta, de mindenki gyakorolja azt a szolgálatot, amire Isten elhívta őt. Akármilyen ajándékuk is van nekik, a vének használják azokat, hogy megerősítsék Isten népét és felépítsék az egész gyülekezetet. Próféták, evangélisták és pásztorok valójában vének, akik gondját viselik a gyülekezetnek.

Az Ef. 4.11-ben felsorolt szolgálatok mindegyikét a gyülekezeti vének kell, hogy végezzék. A vének közül egy vagy kettő próféta lesz, egy evangélista, néhányan pásztorok lesznek. Mindezen szolgálatokkal rendelkezve a presbitérium (vének) kiegyensúlyozottságot adnak a gyülekezetnek. Ezen kiegyensúlyozás nélkül a gyülekezet nem fog eljutni az érettségre és az egységre.

A próféta fogja biztosítani a látást a gyülekezet számára és megtartani a jó irányt. Ő fogja biztosítani, hogy a szentségen hangsúly legyen. Egy próféta valójában olyan vén, akinek szenvedélye az igazság és a becsületesség. Ő teszi fel a nehéz kérdéseket; kihívást intéz a gyülekezeti tagok felé a makacs bűnökkel kapcsolatban és specialista abban, hogy a gyülekezet látásokat kapjon.

Azok a vének, aki evangélisták, ők fogják biztosítani a gyülekezet (számbeli) növekedését. (Nem foglalkozok itt az apostol szerepével, róluk az apostolok részben volt szó. Ők valójában olyan vének, akik ki vannak küldve, hogy új gyülekezetet hozzanak létre.)

A pásztorok fogják biztosítani, hogy az új keresztyének tanítványozása megtörténjen, hogy minden tag megmaradjon az egységben. A tanítványozás legtöbb munkáját a gyülekezetben azok a vének fogják elvégezni, akik pásztorok és tanítók. Az evangélista nagyobb mértékben el van foglalva az evangélium hirdetésével, mint az új hívők képzésével. Próféták hajlamosak nagyon magas elvárásokat támasztani a tanítványaikkal szemben, aminek eredménye könnyen az lehet, hogy megterhelik őket. Az ő csoportjuk nagyobb súlyt fog helyezni a szentségben való növekedésre és a látásokra az egész gyülekezetben. Ezen túl a prófétáknak a potenciális próféták, az evangélistáknak a potenciális evangélisták tanítványozása (szolgálatra való felkészítése) a feladata. Minden tag időről-időre igényelni fogja a próféta szolgálatát. Az evangélista minden tagot a Jézusról szóló bizonyságtételre fog bátorítani. Néha az új hívőket a gyülekezet valamelyik tagja fogja tanítványozni, de a nehezebb problémák rendezése a vénekre marad.

A véneknek együtt kell dolgozniuk a feladatokon. Ők mindannyian más ajándékkal és tapasztalattal rendelkeznek, így képesek kiegészíteni egymást. Ha egy vén olyan problémába ütközik, amelyet nem tud kezelni, akkor hívnia kell egy másik vént, aki a megfelelő ajándékkel rendelkezik. A próféta felelős a gyülekezet potenciális prófétáinak tanítványozásáért. Az evangélistának kell gondot viselni a „bimbózó” evangélistákról. A gyülekezet minden tagja kellene, hogy szoros kapcsolatban legyen a vének valamelyikével. Ezzel egy időben minden vén felelős azért, hogy a többi vén megfelelő módon gyakorolja a szolgálatát.

A szolgálatok többszöröződése (utódok nevelése)

A vének pótolni fogják saját szolgálatukat a tanítványaik köréből (létrehozzák a saját „klónjaikat”). Ez egy nagyon lényeges alapelv. Minden személy, aki kiképzésre került egy szolgálatban, kell, hogy kiképezzen néhány embert ugyanabban a szolgálatban. Ilyen módon a gyülekezet szolgálatai többszöröződni fognak. A szolgálatok többszörözése ugyanolyan fontos, mint a tagok megsokszorozása.

Potenciális evangélisták hajlamosak lesznek rá, hogy az evangélistához vonzódjanak. Potenciális próféták a prófétákhoz fognak vonzódni, potenciális pásztorok pedig a pásztorokhoz. Ők mindent meg fognak tanulni tőlük, amit azok már tudnak. Minden vén ki fog képezni néhány embert, akiknek lehetőségük van, hogy hasonló szolgálók legyenek. Ki fognak képezni néhány embert, hogy pótolják vele saját magukat arra az esetre, ha ők elhívást kapnak, hogy elmenjenek. Jézus mondta, hogy mindenki, aki teljesen ki van képezve olyan, mint a mestere. (Luk. 6:40).

A gyülekezet minőségének valódi tesztje, hogy mi történt egy személlyel, aki új keresztyénként három évvel korábban jött a gyülekezetbe. Szolgálatban vannak? Ha nem, akkor a gyülekezet nem működik megfelelően. Van fejlődési lehetőség az új keresztyének számára? Ki tudják várni, hogy három éven belül belépjenek egy szolgálatba? Egy minőségi gyülekezetben ez normális dolog. (Egy ember, aki számos problémával érkezik, mint keresztyén a gyülekezetben, neki több időre van szüksége, hogy felnőjön, de neki is ugyanazt az utat kell bejárnia.) A szolgálati ajándékok mások felkészítésére adattak. A legjobb mód, hogy felkészüljünk a szolgálatra, ha olyan valakitől tanulunk, aki előttünk jár, mint ahogy Elizeus tanult Illéstől. Egy vén pont olyan személy, aki valamivel előbb jár, így az új keresztyén megpróbálhat onnan indulni, ahol egy vén befejezte.

Üzleti élet

Ezek az ajándékok alkalmazhatók a gyülekezeten kívül az üzleti életben is. Például, egy üzlet jobban fog működni megosztott vezetőséggel. Egy ember ritkán egyesít magában minden vezetéshez szükséges képességet. Ideális esetben minden szolgálati ajándék  jelen van a vezetőségben. Egyik vezető arra fordítja az energiáját, hogy mozgassa a dolgokat (apostol). Egy másik vezető a helyes mederben fogja tartani a dolgokat és biztosítja, hogy a dolgok éle ne legyen lekerekítve (próféta/könyvelő). A harmadik ember képességekkel fog rendelkezni marketing stratégiára (evangélista). A negyedik azzal a készséggel és képességgel fog rendelkezni, hogy motiválja a csapatot, és együtt dolgozzanak (pásztor).

A legtöbb üzleti vállalkozás kárt szenved, mert ezen ajándékok egyike hiányzik a vezető képességei közül. Például, egy vállalkozó rendelkezik energiával és lelkesedéssel, hogy elindítson egy üzleti vállalkozást, de hiányzik az összefogás vagy emberi képességek, hogy a folyamatos növekedést fenn tudja tartani. Egy „keresztyén megoldás” lenne, egy olyan három vagy négy főből álló vezetői csapat, ahol az egyes ajándékokkal rendelkező emberek egymásnak engedelmeskedve egy kiegyensúlyozott vezetést eredményeznek.

Fordította: Abonyi Sándor

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: helyreállítás, szolgálati ajándékok, Tanítások
Címke: , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s