Tanítványképzés – Ron McKenzie

PDF formátumban letölthető itt: Tanítványképzés

– ” –

Felkészíteni Isten embereit a szolgálat munkájára

Legtöbb keresztyén az ébredésre vár, de hiszem, hogy Isten nem fog bennünket új keresztyének nagy áradatával bátorítani, amíg fel nem készülünk a tanítványozásukra. Túl sokan elestek és elmentek azok közül, akik az Úrhoz jöttek, mert nem tették őket tanítványokká. Most utólag visszaszerezni őket sokkal nehezebb. Az a gyanúm, hogy az Atya nem fogja túl sokáig játszani ezt a játékot. Meg akarja várni, hogy a gyülekezetek komolyan foglalkozzanak a tanítványozással, mielőtt küldi az ébredést.

A tanítványképzés a vének fő feladata. Minden személyt, aki keresztyénné válik tanítványképzésben kell részesíteni, hogy felnövekedjenek az érettségre. A tanítványozás lényege egy vénnel való kapcsolat, akinek az élete példa kell, hogy legyen a tanítvány számára (Titus 2:15).

A tanítványság annak megtanulását jelenti, hogy egy keresztyén elszámoltatható legyen egy érett keresztyén felé. A tanító rendszerint egy vén, de néha a tanítványozás a test egy másik érett tagja által történik meg, a nehezebb eseteket egy vén által kezelve.

A tanítvány azt tanulja meg, ami fontos az élete szempontjából, ahogyan azt a vének megmutatják neki, hogy hogyan élje a krisztusi életet. A vének nagyon szoros kapcsolatban munkálkodnak a Szent Szellemmel, és folyamatos imával támogatják a tanítványt.

A tanítványozás lényege a személyes kapcsolat és nem a gyülekezeti összejövetel. Egy vénnek szoros kapcsolatot kell kialakítani azokkal az emberekkel, akiket tanítványoz. Ez elérhetetlen a vasárnapi összejövetelek hetenkénti egyszeri látogatásával. A vénnek és a tanítványnak rendszeres kapcsolatban kell lenniük egymással és látni egymás tevékenységét a valóságos életben és munkahelyzetekben. Ahhoz, hogy ez elérhető legyen, egy szoros közelségben kell élniük egymással, és ugyanazokat a feladatokat együtt kell végezniük.

A gyülekezet véneinek nagyon fontosnak kell ezt tartani és akkor a tanítványaik gyorsan fel fognak nőni. Ha vének befolyása túl kicsi, akkor tíz ember sem fog felnőni.

Új keresztyének

Minden új keresztyén a vének egyike által kerül tanítványozásra a gyülekezetben. Amikor valaki csatlakozik a gyülekezethez, a vének egyike azt mondja a többieknek, “Te nézz ez után” vagy ”Én foglalkozok ezzel az emberrel”. Az új keresztyén gyakran a vének egyikéhez vonzódik. A tanítványozás első fázisa nagyon intenzív. Az új keresztyének gyorsan megtanulják a keresztyén élet alapjait. Néhányuknak szabadulásra és gyógyulásra van szükségük. Sok kérdésük lesz Istennel és az Ő útjával kapcsolatban. A vének meg fogják tanítani őket a Szellem ajándékinak megtapasztalására és a kenetben való járásra. A tanítvány meg fogja tanulni azt is, hogyan olvassa a Bibliát, és hogyan imádkozzon. A legfontosabb dolog, hogy megtanulják meghallani Isten hangját. Ez lehetővé teszi, hogy a Szellem munkálkodjon az életükben, lehetővé téve számukra, hogy Ő végezze el a legtöbb munkát. (1 Ján. 2.27).

Az új megtért életében – a jövő kiformálása szempontjából – az első néhány hét a legfontosabb, ezért el kell, hogy induljanak azon az úton, amin nekik járniuk kell. Jézusnak való engedelmesség által vagyunk megváltva, így egy új keresztyénnek meg kell tanulnia, hogy a Neki való engedelmességben élje az életét. Ha egy keresztyén a szellemi ’kamaszkorát’ azzal tölti, hogy passzív módon igehirdetéseket hallgasson, később nehezebb lesz aktivizálnia a szellemi életét.

Egy új megtértet meg kell tanítani arra, hogyan tegyen bizonyságot a családjának és a barátainak. A Szentszellem fogja munkálni ezeket a kapcsolatokat. Az első időben egy vén (talán egy evangélista) az új keresztyénnel megy, hogy tanítsa őket arra, hogyan tegyenek bizonyságot. Így gyorsan megtanulják, hogyan osszák meg az evangéliumot az övéikkel. Néhány hónapon belül képeseknek kell lenniük arra, hogy más keresztyéneket tanítsanak arra, hogyan éljék meg a közösséget barátaikkal és családjukkal.

A vén-tanítvány kapcsolatnak nemsokára kevésbé intenzívvé kell válnia. Az alapokat az első néhány hétben le kell rakni. A vén közvetlen közelről fogja figyelni a keresztyént. A vén kell, hogy megválaszoljon minden felmerülő kérdést. A tanítványnak szüksége lehet időnként figyelmeztetésre: “Imádkozzál azért” vagy “Mit mond Isten arról”. Az imatámogatás szükséges, hogy rövidesen a tanítványozás legfontosabb részévé váljon.

Érett keresztyének

A véneknek óvatosaknak kell lenniük, hogy ne uralják le a tanítványaik életét. A fiatal keresztyének nagyon könnyen túlzottan függővé válhatnak a véneiktől. A cél minden keresztyén számára az, hogy felnövekedjen egy olyan érettségi szintre, ahol szellemben tud járni, és nem függ túlzottan egy véntől. A vén kell, hogy figyelje őt egy bizonyos távolságból, bátorítva őt és kijavítva a hibákat.

Minden keresztyén engedelmeskedni fog egy vénnek, de ez nem kell, hogy egy “kemény kézzel” való uralkodást jelentsen, ami kárt okoz a keresztyéneknek. Az engedelmesség nem több mint egy készség arra, hogy megengedje érett keresztyéneknek, hogy beleszóljanak az életükbe. Ez jelenti a taníthatóságot és a készséget a helyreigazítás elfogadására.

“Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életük végére, kövessétek hitüket……Engedelmeskedjetek elöljáróitoknak és fogadjatok szót, mert ők vigyáznak lelkeitekre, mint számadók; hogy ezt örömmel műveljék és nem bánkódva, mert ez néktek nem használ” – Zsid 13:7, 17.

Az engedelmességnek mindig önkéntesnek kell lenni. A tanítványnak mindig szabadnak kell lenni arra, hogy elfogadja, vagy elvesse a vén hatalmát, így a vének nem kontrollálhatják (uralhatják le) őket. A vének általi vezetés védelemről és felépítésről szól, nem kontrollról (uralkodásról). A vének szolgák és nem urak.

A legjobb példa egy vén általi tanítványozásra Jézus szolgálata. Ő kiválasztott tanítványokat és velük együtt munkálkodott három éven keresztül, mint egy vén. (Márk 3.14). Egy közvetlen életközelségben, erős kapcsolatot épített ki velük. Mindegyikőjüknek személyre szóló figyelmeztetéseket adott. Ők engedelmeskedtek neki és végrehajtották minden útmutatását.

Ők megadták neki a lehetőséget, hogy gyakorolja a hatalmát feléjük. Ez lehetőséget adott neki, hogy az ő életüket a saját képére – hasonlóságára – formálja. Ezzel egy időben erős kapcsolatokat alakított ki a tizenkettő között is. Felkészítette őket arra, hogy együtt munkálkodjanak, miután Ő elmegy. A három éves időszak alatt készek voltak arra, hogy nélküle is kimenjenek. Minden vénnek ezt a mintát kell követnie.

Felkészítés a szolgálatra

Egy kulcsponti kérdés a tanítványozás szempontjából, hogy felkészítsünk minden hívőt a szolgálatára. Az Újszövetség arra tanít, hogy minden hívőnek szolgálata van. Egy keresztyénnek a hívővé válását követő egy éven belül el kell kezdeni a felkészülésüket a szolgálatra egy vén által. A véneknek segíteni kell minden keresztyén esetében felfedezni az ajándékaikat és az elhívásukat és felkészíteni őket arra a szolgálatra, amire Isten hívta el őket.

A vének – a saját utódaikat kiválasztva és kiképezve – fogják megtöbbszörözni a saját szolgálatukat. Ez egy rendkívül fontos alapelv. Minden vén, akinek kifejlődött szolgálata van, ki kell, hogy képezzen néhány embert ugyanarra a szolgálatra. Ilyen módon a gyülekezet szolgálatai megtöbbszöröződnek. A szolgálat többszöröződése fontosabb, mint a tagság többszöröződése.

A tanítványozás célja nem az, hogy keresztyéneket hozzunk létre, hanem az, hogy kiküldhető szolgálókat képezzünk ki. Egy vén szolgálatának az igazi próbája az, hogy hogyan többszörözi meg magát néhány tanítványban. Jézus azt mondta, hogy minden teljesen felkészített tanítvány olyan lesz, mint az ő mestere. (Lukács 6.40). Az olyan gyülekezetben, ahol csak egy vezető van, problémát fog okozni, hogy olyan emberekkel vegye magát körül, akik az ő utódai lehetnének.

Az ábrában lévő minden vén úgy van ábrázolva, mint egy egyszemélyes szolgáló, akinek az emberei közvetlenül körülveszik őt. A leendő evangélisták az evangélistákhoz fognak vonzódni. A leendő próféták vonzódni fognak a prófétához. A leendő pásztorok a pásztorhoz fognak vonzódni, akik elkezdenek foglalkozni olyan tanítványokkal, akik még nem voltak keresztyének. Meg fognak tanulni mindent, amit tudnak a véntől, hogy az utódaik legyenek.Például Elizeus képes volt elkezdeni ott, ahol Illés abbahagyta, mert jól tanítványozta a mestere.

Fontos dolgok

1. A legerősebb keresztyének az ábrában kívül helyezkednek el. A vének vannak a sarkokon védelmet biztosítva a gyülekezet számára. Védelmük az egymás felé való elkötelezettségből fakad.

A vének együtt egy kiegyensúlyozott csapat. A próféták, az evangélisták, a pásztorok és tanítók kiegészítik egymást. Egy szoros szeretet-kapcsolattal és elkötelezettséggel kapcsolódnak egymással.

2. A vének megtöbbszörözik a szolgálatukat a tanítványok életében.

A vének együtt fognak munkálkodni. Ha valaki nem tud kezelni egy helyzetet, akkor hívnak más valakit, aki megfelelő ajándékkal rendelkezik.

3. Minden keresztyén építeni fogja a kapcsolatokat más keresztyénekkel. Ezek a kapcsolatok ott a legszorosabbak, ahol a gyülekezet tagjai élnek. Az embereket a szeretet köti egymáshoz.

A legújabb keresztyének (kisebb körök az ábrában) szeretetkapcsolattal vannak körülvéve. Ők a gyülekezet középpontja felé húzódnak, ahol a szeretet a legerősebb. Ez kell, hogy a legbiztonságosabb hely legyen, sok keresztyén által körülvéve és megvédve a világtól.

4. Van egy világos megkülönböztetés a gyülekezet belső és a külső részein lévők között egy vénhez való kapcsolódásukat tekintve. Senki sem fog a „kerítésen ülni”.

A tanítványság helyreállítása

Ahhoz, hogy a gyülekezet győzedelmes tudjon lenni, a minőségi tanítványozásnak helyre kell állni. Minden vénnek fel kell vállalni néhány tanítványt és vezetni őket példamutatás által mindaddig, míg felnőnek az érett korra. Ezek a tanítványok az után képesek lesznek arra, hogy maguk is vénekké váljanak, tanítványozva új keresztyének csoportját. Ez egy hatványozott növekedést eredményez. A vének általi tanítványozással történő többszöröződés a kulcs a gyülekezet győzelméhez. Jézus azt parancsolta meg nekünk, hogy tanítványokká kell tennünk másokat (Máté 28.19). Nem azt mondta nekünk, hogy építsünk fel egy gyülekezetet, azt Ő fogja megtenni. Nem mondta nekünk, hogy nyerjük meg az embereket az Ő számára; az csak az első lépés. Ő azt mondta nekünk, hogy tegyük tanítványokká az embereket. A tanítványozás nem egy lehetőség, amikor sok új keresztyén biblikus értelemben nem tekinthető tanítványnak. Így nem fognak tudni felnőni az érettségre és nem tudnak felkészülni a saját szolgálatukra. Sok gyülekezeti vezető maga sem volt tanítványozva, így azt sem tudják, hogyan kell tanítványozni másokat. A tanítványozásnak ez a csődje nagyon legyengítette a gyülekezetet.

Jézus azt akarta, hogy minden keresztyén növekedjen fel az érettségre (Ef. 4.13). Ez nem fog megtörténni a gyülekezetek csoportjának apostolok által való irányításával, vagy próféták konferenciákon történő felkent beszéde által vagy pásztorok vezette felkent dicsőítő szolgálat által. Keresztyének a Krisztus teljességével ékeskedő korra csak akkor fognak tudni felnövekedni, ha őket a vének tanítványozzák ugyanolyan módon, ahogyan Jézus tanítványozta a tizenkettőt.

Ez megváltoztatja a keresztyén elkötelezettség természetét. A modern módszer az, hogy azt kell mondani az új keresztyéneknek, hogy kötelezzék el magukat gyülekezet felé. Azt várják el tőlük, hogy az elkötelezettségüket a vasárnapi Istentiszteleteken való részvételükkel és a tized fizetésével fejezzék ki. Az Újszövetség szerinti mód eltér ettől. Egy új tanítvány el kellene, hogy kötelezze magát néhány érett keresztyén (vén) felé és követni az ő életmódjukat. Az emberek felé való elkötelezettség sokkal természetesebb, mint egy szervezet felé való elkötelezés.

Cél

Egy gyülekezet minőségének igazi próbája az, hogy mivé fejlődött egy személy, aki három évvel korábban új keresztyénként lépett be a gyülekezetbe. Ha nem munkálkodnak az elhívásuknak megfelelő szolgálatban, akkor valami rossz az ő tanítványozásukkal kapcsolatban. Minden új keresztyén számára kellene, hogy legyen egy fejlődési pálya, ami három éven belül be fogja vezetni őt egy szolgálatba. A zsidó levél írója megerősíti ezt.

„Ez idő szerint már tanítóknak kellene lennetek” – Zsidó 5.12.

Egy minőségi gyülekezetben ez normális lenne! (emberek, akik sok problémával jönnek, hogy keresztyének legyenek, több időt igényelhetnek, hogy felnőjenek az érettségre, de nekik is ugyanazt az utat kellene bejárniuk.)

Minden vénnek ki kellene képeznie valakit, hogy pótolják magukat, ha elhívást kapnak arra, hogy elmenjenek. Egy hatékony vénnek képesnek kellene lennie, hogy kimenjen egy új szolgálatba, megengedve egyik tanítványának, hogy átvegye tőle a korábbi szolgálatát. Ha egy kiegyensúlyozott vezetőség van a gyülekezetben, fiatal pásztorok, tanítók, próféták és evangélisták fognak felnőni.

Azonos neműek tanítványozása

Az Újszövetségi minta az, hogy (férfi) vén tanítványoz férfiakat és (idősebb, érett) asszonyok tanítványoznak (fiatalabb, tapasztalatlanabb) asszonyokat. Férfiaknak és asszonyoknak együtt kell munkálkodniuk, amikor házaspár házaspárokat tanítványoz.

Pál mondta, hogy asszonyoknak nincs megengedve, hogy férfiakat tanítványozzanak (1 Tim 2.12). Helytelen és veszélyes lenne egy asszony számára egy férfi csoporttal összejönni és tanítványozni őket, de ennek a fordítottja is igaz. Férfiaknak sincs megengedve, hogy tanítványozzanak és tanítsanak kizárólag asszonyokat.  Láthatjuk ezt Jézus szolgálatában. Ő nem azért választott tizenkét férfit, mert figyelembe vette, hogy férfiak legyenek az elöljárók. Azért választott férfiakat, mert tudta azt, hogy nem lenne helyes nőket tanítványoznia. Ahol férfiak tanítványoznak nőket, és nők tanítványoznak férfiakat, ott elkerülhetetlen a pletyka és a kísértés.

Pál hangsúlyozottan kijelenti, hogy férfiaknak kell tanítványozni férfiakat és nőknek nőket. Ez látszik a Titus 2.3-5-ban is, ahol útmutatást adott az idősebb asszonyok számára, hogy segítsenek a fiatalabb asszonyoknak a valódi keresztyén jellem kiformálásában. Egy olyan társadalomban, ahol sok az özvegy és az elvált asszony, nem lenne helyes, ha férfiak vállalnák fel a nők tanítványozásának felelősségét. Érett, idősebb asszonyoknak kell elvégezniük ezt a munkát.

Fordította: Abonyi Sándor

2010-07-05

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: gyülekezet, gyülekezetépítés, helyreállítás, Tanítások
Címke: ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s