Az apostoli szolgálat természete – Jim Buchan

PDF formátumban letölthető itt: Az apostoli szolgálat természete

Néhányan úgy érvelnek, hogy abszolút nincs helye az apostoloknak a mai gyülekezetekben.  Ez a szolgálat – mondják ők – sok évszázaddal ezelőtt befejeződött, még az első században vagy legkésőbb az Írások kanonizálása idején (a teljes Írás egybeszerkesztésekor).  

Más kommentátorok egy kicsit nyitottabb módon gondolkoznak, de behatárolják az apostoli szolgálat jelenlegi szerepét a misszionáriusi munkára a világnak azokon a helyein, ahol az evangéliumot még nem hirdették. Valóban a latin származású misszionárius szó ugyanazt jelenti, mint a görögben az apostol szó – kiküldött.

Az apostol tevékenysége

Mielőtt reagálnánk a különböző nézőpontokra, hogy apostolok vannak vagy nincsenek ma, fontos látni, hogy mi volt a szerepe az apostoloknak az első századi gyülekezetekben.

Elvinni az evangéliumot eléretlen tererületekre. Pál a Rómaiakhoz írt levélben mondja,

“Ekképpen pedig tisztességbeli dolog, hogy ne ott hirdessem az evangéliumot, ahol neveztetett Krisztus, hogy ne más alapra építsek:”  – Róma 15:20.

Szilárd alapok (Krisztus maga) lerakása a plántált gyülekezetekben. Pál erről a fontos apostoli szerepről beszél:

“Az Istennek nékem adott kegyelme szerint, mint bölcs építőmester, fundamentumot vetettem, de más épít rá. Ki-ki azonban meglássa mimódon épít rá. Mert más fundamentumot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus Krisztus.”  – 1 Kor 3:10-11.

Vezetők képzése, elöljárók beállítása

Amikor Pál és Barnabás másodszorra látogattak el Lystrába, Iconiumba és az Antiochiai Pisidiába imádkoztak, böjtöltek és beállítottak véneket minden gyülekezetben (Ap.csel 14:21-23). Pál hasonló instrukciókat adott Titusz számára, hogy állítson be véneket Krétán minden városban (Titusz 1:5).

1. Kezelni a speciális problémákat: a gyülekezetekben keletkezett hamis tanításokat vagy bűnöket. Pál első levele a Korinthusiakhoz jól illusztrálja, hogyan használja az apostoli tekintélyét, hogy beszéljen a gyülekezetben lévő számos problémáról: szakadás, éretlenség, kevélység, erkölcstelenség, hívők világi bíróság előtti bíráskodása, nőtlenség és házasság kérdése, viták a bálvány áldozati hús körül, az úrvacsorázás helytelen gyakorlata, szellemi ajándékok rossz használata, zavar a feltámadás körül, stb.

2. Előmozdítani az egységet Krisztus Testében. Az egység számos különböző szintjét alkalmazták. Fhilippiben Pál a gyülekezet két nőtagja (Euodia és Syntyche) közötti háborúsággal találkozik. Korinthus városában nyilvánvaló volt a gyülekezetben a megosztottság,  mert a különböző hívők olyan dinamikus vezetők mögött csoportosultak, mint Pál, Apollós és Péter. Pál latba vetette apostoli szerepét a kapcsolatok helyreállításában és megmagyarázta hogyan osztják meg a nagyobb szolgálói ajándékok erőforrásaikat Krisztus egyetemes Teste között az egész világon.

3. Isten Királysága természerfeletti dimenzióinak bemutatása. Jóllehet az Isten akarata minden hívő számára, hogy gyógyítsa a betegeket, űzze ki a démonokat és Szent Szellem ereje által csodákat tegyen, de az apostoli szolgálatban lévőknek gyakorlatilag ez az ajánló levelük.  Ezért mondható el, hogy Isten rendkívüli csodákat tett Pálon keresztül. Apostolok gyakran használtak speciális módokat arra, hogy közvetítsék Isten erejét más hívők felé.

Alapvetően ez a hat feladata volt az apostolnak az első századi gyülekzetben, Azt kell tudatosítani, hogy az Új-Szövetség apostolainak mindegyike egyedülálló módon vitte véghez apostoli feladatát. Péter főleg az elveszettek elérésében rendelkezett ajándékokkal. Pál láthatóan a hívők tanításában és felépítésében tűnt ki egyidejűleg kifejezésre juttatva Krisztus testének működését. János apostolságát egy prófétikus szív jellemzi, ahogyan Isten embere folyamatosan az Úr igazságában jár és ahogyan másokat szeret. Jakab, Jézus féltestvére, szintén látszik, hogy apostolként tevékenykedett, jóllehet az ő szolgálatának középpontjában a pásztoti szolgálat dominált és Jeruzsálemhez volt kötve. Fontos megállapítani azt, hogy az apostoli elhívás nem jelentette azt, hogy az apostol  automatikusan érvényesítheti teljes felhatalmazását minden helyen és minden szituációban. Az apostolság egy olyan szolgálat, ami a kapcsolaton alapul és nem csak az elhíváson.

Ez azt is jelenti, hogy az apostol felhatalmazása bizonyos értelemben lecsökken, amint a helyi gyülekezet alapjai megszilárdulnak és a helyi vének felvigyázó szerepe biztosítva van. A kapcsolat és a hatalom mégis működésbe lép, amikor szükség van rá, hogy beavatkozzon, amikor olyan problémák vannak, amelyet a helyi vezetőség nem tudott kezelni. Pál látásmódja az volt, hogy olyan legyen, mint egy atya, akinek a szerepe lecsökken, amikor a fia és a lánya elérte a nagykorúságot. Az ő szíve nem olyan volt, hogy egy parancs-uralmi (utasítás-lánc) rendszert hozzon létre, hanem inkább azt akarta látni, hogy minden gyülekezet Krisztus fősége alatt jöjjön létre

Mi a helyzet ma?

Sok Biblia-magyarázó arra a következtetésre jut, hogy János apostol halála után az “apostoli kor” hivatalosan véget ért és annak nincs érvényessége a mai időkban. Ez a látás két téves feltételezésen alapszik:

1. Az apostolok szerepe be volt korlátozva a Jézus által kiválasztott első 12-re. Az Újtestamentum figyelmes olvasása során azomban kiderül, hogy mások is vannak apostolként megjelölve: Mátyás, Pál, Barnabás, Silás, Timótheus, Andronikusz, Junia, Epafroditusz és sokan mások.  Az első 12 egy speciális szerepet töltött be Isten tervében, de ez nem jelenti azt, hogy csak ők az egyedüli apostolok.

2. Ma már nincs szükség apostolokra. Ez az állítás legjobban azzal válaszolható meg, ha ismét átnézzük az apostol fent leírt tevékenységét. Vannak tevékenységek, amelyek ma is fontosak?

Fontos feladatok jelenleg

Eléretlen területek – Jóllehet az evangélium bizonyos mértékben eljutott a föld minden nemzetéhez, azonban még kb. 16 000 elszigetelt ember-csoport van – földrajzi és nyelvjárás szempontból nézve –  akik sohasem hallottak Jézus Krisztusról.

Az alapok lerakása:

Amerikában és az egész világon sok gyülekezet valójában sohasem biblikus alapokon jött létre. Emberi hagyományokon épültek fel és nem Krisztuson magán és az Ő örökérvényű Ígéjén.

Vezetők képzése:

Ma az apostolnak azt a feladatát, hogy vezetőket képezzen nagyrészben szemináriumok és Biblia iskolák pótolják. A helyi gyülekezetek vezetőinek beállítása gyülekezeti szavazás ügye, vagy felekezeti vezetőség által történik a kiválasztás vagy ambíciózus fiatal igehirdetők rástartolnak a saját gyülekezetükre és egyszerűen kinevezik magukat pásztoroknak.  Az eredmény gyakran az, hogy olyan vezetők állnak be felelős pozíciókba, amire valójában nem kaptak elhívást Istentől, nincsenek megfelelően felkészülve annak betöltésére. Ők lehettek jól tanuló diákok a szemináriumon, de valószínüleg hiányosságokkal rendelkeznek az olyanfajta személyes képzés és jellemfejlesztés területén mint, amit Timótheus kapott Pál apostoltól.

Probléma-megoldás:

Látszik, hogy helyi gyülekezetek gyakran szembekerülnek problémákkal, amelyek megoldása nehézséget jelent külső segítség nélkül. Pásztorok gyakran személyes elszámoltathatóság nélkül működnek és gyakran senki nem tud megoldást adni a gyülekezeti problémákra. Esetenként a helyi vezetők érzéketlenek és nem látnak meg meglevő hiányosságokat. Ezért szükség van ma apostoli hatalommal rendelkező emberekre, hogy áthatoljanak a vakságon, a tudatlanságon, a büszkeségen és Isten Igéjét szólva rendezzenek dolgokat a személyes bűnök, a rendezetlenség, a hamis tanítások, a megosztások és más problémák területén.

Egység:

A szakadás Krisztus Testében botrány, ami elrabolja tőlünk Isten áldásait és aláássa bizonyságtételünket az elveszettek felé. Valódi apostoli szívvel rendelkező férfiak hordozzák a terhét annak, hogy lássák Isten embereit összejönni, mint egységben lévő család és sereg. Áttekintéssel rendelkeznek az egyházról az egész világon és érzékelik annak szívdobogását, ahogyan arról az Úr Jézus beszél. A látás nagyon szükséges a gyülekezetben ma, és csak apostoli éleslátással és tekintéllyel rendelkező férfiak képesek azt a helyes úton tartani.

Természetfölötti jelek:

Azokban a napokban élünk, amikor Isten erőteljesen mozdul, hogy helyreállítsa a jeleket és csodákat a gyülekezetben. Túl sokáig bíztunk az értelmünkben, emberi bölcsességben és megnyerő szavakban. Pál nagy dolgokat nem magában bízva tett:

„És az én beszédemés az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédiben állott, hanem léleknek és erőnek megmutatásában, hogy a ti hitetek ne emberekbölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék. ” – 1 Kor. 2.4-5.

Igen, szükség van apostolokra ma!

Beismerem, hogy olyan ember vagyok, aki egy kicsit még mindig gyanakvással fogadom azokat, akik magukról azt terjesztik, hogy nekik apostol, próféta  vagy más magas – jól hangzó – címük van. Sajnálatos, hogy azok használják legbuzgóbban az ilyen címeket, akik elszomorítóak a jellemüket és hitelességüket tekintve. Ennek ellenére Isten felemeli az apostolokat, hogy szolgáljanak az Ő egyházában ma, és ha mi bölcsek vagyuk fel fogjuk fedezni, melyikük az akire nekünk szükségünk van.

Jézus napjainkban állítja helyre az Ő gyülekezetét! Hosszú az út, míg eljutunk oda, de engedtessék meg nekünk, hogy elfogadjuk azokat, akiket Ő küld, hogy az Ő helyreállítási munkájának részesei legyenek!

Fordította: Abonyi Sándor

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: helyreállítás, szolgálati ajándékok, Tanítások, vezetés
Címke: , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s