Szellemi vezetés – Fordította: Abonyi Sándor

PDF formátumban letölthető itt: Szellemi vezetés

Forrás: http://www.allaboutgod.com

Jézus Krisztus a legjobb példa a szellemi vezetésre. Amikor a legtöbb ember a szellemi vezetésre gondol, előttük egy katonai parancsnok képe jelenik meg, aki parancsokat ad ki vagy egy olyan alkalmazottra gondol, aki szorosan ellenőrzi az alkalmazottait, megbizonyosodva róla, hogy minden kiadott feladat elvégzésre került-e? Ezek a szempontok lehetnek része a vezetésnek, de nem ez a szellemi vezetés lényege.

A szellemi vezetés pontosan az ellentéte annak, amit a legtöbb ember gondol. Jézus saját maga tanított erről nekünk,

“… az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és adja az ő életét váltságul sokakért” – Máté 20:28.

Jézus minden kétséget kizáróan egy vezető volt. Ő volt a tizenkét tanítványnak és a tanítványok nagyobb csoportjának a vezetője (Lukács 10:1-17). Jézus nem parancsok kiadása és ellenőrzés által vezetett. Jézus úgy vezetett, mint szolga szolgálva az Ő tanítványai között.

A szellemi vezetés magában foglalja magunk megalázását és olyan dolgok megtételét, amit senki sem akar megtenni. Jézus idejében a lábmosás a „legutolsó szolga” feladata volt. Az utolsó vacsoránál; Jézus megalázta magát és megmosta a tanítványok lábát és azután bejelentette

“…..Értitek-e mit tettem veletek? …Ti Mesternek és Úrnak hívtok engem és ez így van, az vagyok. Most, hogy én a ti Mesteretek és Uratok megmostam a lábaitokat, nektek szintén meg kell mosnotok egymás lábát. Példát mutattam nektek, hogy ti ugyanúgy cselekedjetek, mint én tettem veletek. Én elmondom nektek az igazat, egyetlen szolga sem nagyobb, mint az ő Mestere, és egy követ sem nagyobb, mint aki őt küldte. Most, hogy tudjátok ezt, áldottak lesztek, ha ti megcselekszitek ezeket.”   Ján 13:12-17.

Szellemi vezetés – Mit jelent ez?

A valódi szellemi vezető, alázatos és szolgáló szellemű, ezért el fogja érni, hogy az emberek kövessék őt, mert ők akarják azt, és nem azért mert nekik kell. Az őszinte alázat és a szellemi vezetés vonzó dolog. Az emberek követni akarnak egy olyan személyt, aki szolgál feléjük és példát ad nekik. Talán Pál apostol foglalta ezt össze legjobban

“Kövessetek engem mint, ahogyan én követtem a Krisztust.” – 1 Kor. 11:1.

A szellemi vezetés megköveteli az alázatosságot. Az alázatosság egy magatartás,

hogy másokat magunk elé engedjünk, hogy másokat fontosabbnak tartsunk magunknál. Mózesre, aki egy millió izraelita vezetője volt azt mondj az Ige;

“Mózes volt a legalázatosabb ember, alázatosabb, mint bárki a föld színén” – 4 Mózes 12:3.

Ha nem gondolunk túl sokat magunkra, az elejét veszi annak, hogy a másokról való gondoskodás hiteles legyen. Az alázatosság lehetőséget ad nekünk, hogy teljes szívvel szolgáljunk mások felé és ez példát ad mások számára, amit követni fognak. A szellemi vezetés megköveteli a tisztességet is. Az emberek nem akarnak követni egy olyan személyt, akit nem tisztelnek. A szolgákról van szó az Ef. 6:6-8-ban,

Nem a szemnek szolgálván, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint Krisztus szolgái, cselekedvén az Istennek akaratát szellem által. Jó akarattal, mint akik az Úrnak szolgálnak és nem embereknek; Tudván, hogy kiki ami jót cselekszik, azt veszi az Úrtól, akár szolga legyen, akár szabados.”

A szellemi vezetővel szemben követelmény azon felül a becsületesség is. Ha az emberek el vannak utasítva egy személy által akkor az nem bátorítja őket arra, hogy elmondják az igazságot. Péld 16:13 arra tanít minket, hogy

Kedvesek a királyoknak az igaz beszédek; és az igazmondót szereti a király.”

Szellemi vezetés – Mik az eredmények?

Hiteles szellemi vezetőnek erőteljes hatása (eredmény) van! Jézus tizenkét tanítvánnyal kezdte el a szolgálatát. Miután befejezte felkészítésüket szolgáló vezetőkké kellett, hogy váljanak, és Ő magukra hagyta őket a világban. A szolgálatuk első napján több mint 3 000 ember hitt a Jézusról szóló üzenetben (Csel 2:41). Néhány évvel később azt mondták a tanítványokra

“…. ezek az országháborítók itt is megjelentek;”

Jézus vezetői hatásának eredménye látható ma emberek százmillióiban, akik keresztyénnek – Krisztust követőknek – tartják magukat.

Hogyan alakulhat ki a szellemi vezetés a te életedben? Először is imádkozni Istenhez bölcsességért, hogy hogyan tudsz szellemi vezetővé válni (Jakab 1:5). Másodszor kérjed Istent, hogy változtassa meg a te szívedet és alakítsa ki benned azokat a minőségi jellemzőket, amit a szellemi vezetés megkíván. (1 Kor 3:4-7; Gal 5:22-23). Harmadszor, bízz Isten erejében, hogy adja meg neked az erőt, ami szükséges ahhoz, hogy be tudd mutatni a szellemi vezetést a te életedben.

A Fil 4:13 mondja, hogy Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.”

Szolgáló vezetőség – Erőteljes növekedés a Krisztusban

A szolgáló vezetőség megkövetel bizonyos fegyelmezési gyakorlatot (az ilyen fajta viselkedés, ha gyakoroljunk; tetszeni fog az Úrnak). Ezek a fegyelmezések kulcs-elemek ahhoz, hogy “megmaradjunk Őbenne.” Ezek a valóságban nagyon hatékonyak, amit itt alul láthatunk:

  • Alázatosság – “Nélküle semmit sem tudok cselekedni” – vezet engem
  • Keresni Őt – meg kell, hogy ismerjem, ahogyan Ő felfedi magát, és amit Ő cselekszik
  • Szeretni Őt– a neki való engedelmesség és a vele való munkálkodás – fog vezetni engem:
  • Szolgálni Őt – ahogyan szeretetteljesen szolgálok másokat – ez lehetőségeket fog teremteni
  • Megdicsőíteni Őt – neki adni a dicsőséget  – maximális hűségre van szükség
  • Elszámoltathatóság – megkérni másokat, hogy tartsanak engem felügyelet (fegyelmezés) alatt

Szolgáló vezetőség  – Az alázatosság felfedezése

A kulcs jellemző és a szolgáló vezetés középpontja az „alázatosság”. Miért? Azért, mert „..Isten a kevélyeknek (büszkéknek) ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad.” (Jakab 4:6; 1 Péter 5:5). Mi a kevélység (büszkeség)? Egy Krisztus által vezetett munka összefüggésében nézve, a büszkeség egyszerűen az a hit, hogy (én) mi képesek vagyunk végezni ezt a munkát Istenért – az Ő bevonása nélkül. Másrészről, az alázatosság azt a hitet jelenti, hogy “nála nélkül semmit sem tudunk cselekedni” (Ján 15:5). Dióhéjban; egy őszinte szívből jövő hit, hogy én – magamtól -nem vagyok képes munkálkodni egy Krisztus vezette munkán, ami visszatükrözi az Ő munkáját és azt a szeretet, ami Neki nagy dicsőséget szerez, mert egyedül Isten tudja megtenni azt rajtam keresztül.

Szolgáló vezetőség – Először Őt keresni

A szolgáló vezetésben “az Őbenne való maradásunk” mélysége függ a mi megértésünk mélységétől, hogy megértsük azt, hogy ki a szőlőtőke és ki a szőlővessző. Más szavakkal, jobban megérteni “kicsoda Ő” és “kik vagyunk mi Őbenne”. A legtöbb, amit tehetünk, hogy „megmaradunk Őbenne.” Az “Őbenne maradásunk” mélysége a mi megértésünk mélységétől függ, hogy megértsük az Ő szeretetét, erejét, kegyelmét, hűségét, irgalmát, könyörületét, hosszútűrését, békességét és örömét. Hasonlóképpen a mi “Őbenne való maradásunk” mélysége függ a mi megértésünk mélységétől, hogy kik vagyunk mi a Krisztusban, mint egy új teremtés; gyermek, barát, testvér, menyasszony, szeretett, Isten szentje és örököse. Meg kell érteni, hogy mit adományozott Ő nekünk. ” …megáldva minket minden szellemi áldással a mennyekben a Krisztusban,” (Ef.1:3). Ezeknek a dolgoknak a legmélyebb megértését jelenti a mi  “megmaradásunk Őbenne.”

A “megmaradni Őbenne” kiinduló pontja nyilván az, hogy keressük Őt. A Zsidó 11:6 szemléletesen mutatja be ezt az alapelvet:

Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni (megismerve az Ő cselekedeteit és beszédét); mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.

Szolgáló vezetőség – Szeretni Őt engedelmeskedve neki

A következő figyelmeztetés a szolgáló vezetőséggel kapcsolatban – “megmaradni Őbenne” – szeretve Őt. Az írások világossá teszik, hogy mi az Isten felé való szeretetünket az engedelmességünkkel tudjuk bemutatni. (János 14:15, 23-24; János 15:10; 1 János 5:3). Amint Henry Blackaby megállapította, egy Isten felé való engedelmességi probléma valójában egy Isten felé való szeretet probléma. Ha Krisztus vezetettek akarunk lenni, akkor nekünk készségeseknek kell lenni engedelmeskedni Neki, tekintet nélkül annak árára. Az engedelmességnek három eleme van:

(1) időzítés (cselekedni vagy beszélni, amikor az Úr jelzi: nem előtte és nem utána);

(2) teljesség (részbeni engedelmesség az engedetlenség); és

(3) teljes öröm (nem morgolódás, panaszkodás, siránkozás, stb.).

Szolgáló vezetőség – Szolgálva Őt mindenben, amit teszel

“Szolgáló vezetés” fogalma népszerű szólammá vált vezető körökben. Jézus vezette be ezt a bibliai alapelvet az ő tizenkét apostolának arra a kérdésre adott válaszában, hogy ki a legnagyobb. Ő azt magyarázta, hogy az a legnagyobb, aki “mindenkinek a szolgája” (Máté 23:11).

Jézus más módon határozta ezt meg, amikor az ítélet napjáról tanított. A Máté 25:35-40-ben megmagyarázta, hogy azok, akik bemennek Isten királyságába, meg lesznek jutalmazva

Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény voltam, és befogadtatok engem;  Mezítelen voltam, és megruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna? vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna? És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? És felelvén a király, azt mondja majd nékik: Bizony mondom néktek, a mennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg.

Más szavakkal, egy keresztyén vezető számára, a szolgáló vezetés egy mélyebb jelentéssel rendelkezik, mint a világi értelmezés – nem egyszerűen azt jelenti, hogy szolgák vagyunk – hanem azt is jelenti, hogy amikor mi szolgálunk nem csupán férfiaknak és nőknek szolgálunk, hanem szolgálunk magának Jézusnak.

Szolgáló vezetőség – Mindenekelőtt Őt emelni fel

Szolgáló vezetés az Ő és nem a mi dicsőségünkre való vezetést jelent. Pál figyelmeztet minket, hogy

Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekszetek, mindent az Isten dicsőségére tegyetek.  – 1 Kor 10:31.

Jézus figyelmeztetett minket, hogy az Ő fénye látszódjon meg bennünk:

úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” – Máté 5:16.

Isten az Ő nevét akarta megdicsőíteni (nem keresztyén vezetők nevét) mindenben a földön, az Ő munkájának – az Ő gyermekei által való – véghezvitelét, az Ő szeretete és ereje által.

Szolgáló vezetőség – az elszámoltathatóság követelménye

Akár szeretjük akár nem a szolgáló vezetőség megköveteli az elszámoltathatóságot. Az Ef. 4:15-ben Pál azt magyarázza, hogy Krisztus teste akkor lesz érett, amikor annak tagjai “az igazságot mondják szeretetben” egymás felé. Azután a következő fejezetben  Pál bátorít minket, hogy Isten követői legyünk szeretetben járva, félretéve az erkölcstelenséget, megtanulva, mit jelent az Urat tisztelni. Legyünk óvatosak hogyan járunk az Úrral és értsük meg Őt, mindenért hálát adva. Az utolsó fejezetben a tanítását egy tanáccsal zárja, hogy hogyan tegyük ezt:

engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében.”

János hozzáteszi:

Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.” – 1 János 1:7.

Más szóval Krisztus Testének minden tagja felelősséggel rendelkezik:

(a) “világosságban kell járni” (sebezhetőnek lenni és nem tartani semmit elrejtve a sötétségben)

(b) elfogadva a Krisztusban való járásunkban az elszámolhatóságot; és

(c) megtartani másokat, a Krisztusban való járásunkban.

Őszintéknek kell lennünk, igazságot szólni szeretetben és alázatosan, és ilyen túláradó szeretetben részesülni. Ahhoz, hogy gyakorolhassuk az elszámoltathatóság érdekében a fegyelmezést, egy keresztyén vezetőnek mély kapcsolatban kell lenni férfiak és nők csoportjával

(1) akik felé tud nyitott és őszinte lenni (1 Ján. 1:7);

(2) akiktől el tud fogadni kiigazítást (egy hű baráttól kapott sebek – Péld. 27:6), az igazságok szeretetben elmondva (Ef. 4:15);

(3) akinek meg tudja vallani a bűneit (1 Ján. 1:9); és

(4) akitől tanácsot tud kérni (Péld. 27:9).

Jászberény, 2010-01-24

Fordította: Abonyi Sánndor

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: Tanítások, vezetés
Címke: , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s