Radikálisan új vezetési minta – Ron McKenzie

PDF formátumban letölthető itt: Radikálisan új vezetési minta

A gyülekezet vezetősége kell, hogy különbözzön a világban lévőtől. A világban a vezetési minta piramisformát alkot. Az egy hatalmi hierarchiát jelent egy emberrel a csúcson. Ezzel ellentétben az Újszövetség mindig többszemélyes vezetőséget határoz meg. Az Újszövetségben soha senki nem volt kijelölve egyszemélyes  gyülekezetvezetőnek.egy helyi gyülekezetben

Azonban a történelem során a gyülekezet elmozdult a püspöki formájú, hierarchikus gyülekezetvezetési minta felé. Sőt a modern független gyülekezeteknek első (senior) pásztoruk van a vének és a többi pásztor fölött. Ők most még tovább mozdulnak hierarchikus módon létrehozva az apostolok új csoportját, akik a helyüket a piramisban az első (senior) pásztor fölött foglalják el.

Hiszem, hogy az Újszövetség felszólít minket a mai vezetési modell radikális megváltoztatására. Egy olyan minta megvalósítására, ami valóságban sohasem volt kipróbálva, kivéve az első gyülekezeteket. Ez a minta egy több vezetőből álló vezetői csoport által történő együttes vezetést jelent, ahol a vezetők egyenlő státusszal rendelkeznek, de eltérő ajándékokkal vesznek részt a vezetési munkában. Szó sincs hierarchiáról, piramisról. A koordináló és a vezető szerep a Szent Szellem által történik.

Egy csapat ereje nagyobb, mint annak tagjai képességeinek összessége. A vezetők egy csapata, akik fel vannak hatalmazva a Szent Szellem által a vezetésre, egy olyan erőforrást képez, ami sokkal hatékonyabb, mint a világban használt piramisforma. Ahogyan a gyülekezet halad előre a világgal való jövőbeni nagy harcai felé Isten embereinek egy rendkívül hatékony vezetési mintára lesz szüksége. A gyülekezet sohasem lehet győztes mindaddig, míg le nem veti a világtól kölcsönzött vezetési mintáját.

Ez az új (újszövetségi) vezetési minta négy fontos alapelvet valósít meg. Ezek a következők:

1.          Többszemélyes vezetőség

2.          Az öt fő szolgálati ajándék részvétele

3.          Tanítványság

4.          Szolgálatok utánpótlása

Ezen alapelvek mindegyike fontos.

1. Többszemélyes vezetés

A többszemélyes vezetőség alapelvét az Újszövetség határozza meg. Minden gyülekezet vének csoportja által kellett, hogy vezetve legyen. (Csel 14:23). A minimális szám három vagy négy lenne. Egy gyülekezetet egy együtt munkálkodó vének csoportja vezet.

A vének kell, hogy mindannyian engedelmeskedjenek egymásnak. Egyetlen vén sem hozhat döntést a többiekkel való együttműködés nélkül. Mindnyájan szóhoz engedik jutni a többieket és szeretettel kiigazítják egymást. Minden gyülekezetre vonatkozó fontos döntés szükséges, hogy a vének egyhangú döntésével szülessen meg. A több vén általi vezetés ezen alapelve befedezést és védelmet biztosít a gyülekezet számára. Nincs egyetlen vén sem, aki a többi fölött állna. Egyetlen vezető a csúcson veszélyes és ellentétes a Biblia szellemével.

Egy ilyen vezetési struktúra található az antiókhiai gyülekezetben, az Újszövetség legsikeresebb gyülekezeteinek egyikében. Lukács mondja, hogy „Antiókhiában voltak próféták és tanítók: Barnabás, Simeon, Lucius, Manaen és Saul (Csel 13:1). Őt vén volt, akik együtt vezették a gyülekezetet. Nincs utalás arra, hogy egy közülük a többi fölött lett volna. A Csel 14:22-23 szerint Pál és Barnabás kineveztek véneket minden városban, ahol tanítványok voltak. Ez volt minden, ami szükséges volt ahhoz, hogy a tanítványok csoportjából gyülekezet jöjjön létre. Semmi több nem volt szükséges. Ők sohasem neveztek ki egy pásztort egyszemélyes vezetőként.

Egy ötszöggel ábrázoltam a gyülekezetet a csúcsokon a vénekkel. A véneket összekötő vonalak az egymás felé való elkötelezettségüket és a közöttük lévő kapcsolatokat mutatják be. A véneknek egymás közötti ilyenfajta kapcsolatának erőssége a gyülekezet erősségének a forrása. Nem a vének száma a lényeges, hanem az egymás közötti kapcsolataik erőssége. Feltételezem, hogy a vének más-más szolgálati ajándékokkal rendelkeznek. Szoros kapcsolatnak kell lenni közöttük. A Jeruzsálemi gyülekezet indulásakor az első 12 apostol alkotta az első induló gyülekezet vezetőségét. Egy-egy vezető további emberekkel tart kapcsolatot, akiket tanítványokká tesz.  Egy személy maximum 12 emberrel képes kapcsolatot tartani.

A többszemélyes vezetést nem veszik komolyan a gyülekezetek. Hosszú időn keresztül megszokott dolog volt a gyülekezetben, hogy egy személy a vezető, akit rendszerint pásztornak hívnak. Sőt azoknak a gyülekezetekben is, ahol voltak vének volt egy első számú vén vagy pásztor. Most a gyülekezetek együtt sírnak: “Pásztorra van szükségünk” vagy “Szükségünk van egy vezetőre”.  Azonban az egy ember utáni vágy következésképpen bukáshoz vezet. Bűnös ember hajlammal rendelkezik a rabszolgaságra és uralkodásra (1 Sámuel 8:6-9), de azok, akik megtértek ugyanúgy gondolkodnak.

Az Újszövetség sehol sem beszél róla, hogy egy gyülekezetnek szüksége van „egy pásztorra”. Pál és Barnabás véneket neveztek ki minden gyülekezetben. Sosem hagytak ott egy embert, hogy működtessen egy gyülekezetet vagy jelöltek ki egy embert, hogy első vén vagy pásztor legyen. Ők „elkötelezték magukat az Úr felé, akibe a bizalmukat helyezték.” (Csel 14:23). Antiókhiában „próféták és tanítók” voltak, nem egy pásztor.

Amikor Jézus a mennybe ment, itthagyta a tanítványait, anélkül, hogy egy személyt vezetővé tett volna. Körültekintően végezte a tanítvánnyá tételüket és azt mondta nekik, hogy várjanak a Szent Szellemre, de szándékosan kerülte egy embernek vezetővé való kinevezését. A két tanítvány kísérletét arra, hogy az első helyet megszerezzék maguknak, Jézus szigorúan elutasította. (Márk 10:35-45). A tanítványok nagyon jól megvoltak egyetlen vezető nélkül. A többszemélyes vezetés a világban, a bűn miatt nem működött jól. Néha a vezetők egyike megpróbált uralomra törni és kontrollt gyakorolni. Más esetben a vezetőség megosztásra kerül és lebénul bizalmatlanság vagy veszekedés miatt. A legtöbb ember azt hiszi, hogy azért mert a csoportos vezetés nem működik a világban, ezért nem működik a gyülekezetben sem. Biztonságosnak és könnyebbnek találják, ha egy ember a vezető. Azonban a gyülekezet más, mint a világ, beleértve annak vezetését is. Szükséges megértenünk Jézus nagy parancsolatát, hogy “Szeressétek egymást, mint én szerettelek titeket”. Ez a parancs különösen fontos a gyülekezet vezetését tekintve. Ez a kulcs ahhoz, hogy megértsük, hogyan tud működni a többszemélyes vezetőség.

Keresztyén vezetők kell, hogy szabadok legyenek bűnös érzelmektől, hozzáállástól és olyan viselkedéstől, ami megosztja és megfertőzi a vezetőket a világban. Az 1 Kor.13:4-7 behatárol egy sor magatartásmódot, ami lehetővé teszi több keresztyénnek, hogy együtt vezethessenek. Ez a hozzáállás nem könnyű. Ha nem tudják a vének a versenyzést kizárni egymás között, akkor nem várhatjuk a gyülekezet tagjaitól, hogy szeressék egymást. A vének egymás iránti elkötelezettsége, hogy szeressék egymást, kulcs ahhoz, hogy Krisztus Teste “felnövekedjen és felépítse magát szeretetben” (Ef. 4:16). A szeretet a csúcson létrehozza a szeretetet az egész testben.

A legjobb példa erre a vezetési stílusra a Szentháromság példája. Jézus azt mondta, hogy Ő csak azt tudja megcselekedni, amit az Atya mutat neki. Azt is mondta, hogy legjobb neki elmenni, hogy a Szent Szellem eljöjjön, de amikor a Szent Szellem eljött, Jézust dicsőítette meg. A Szentháromság minden tagjának teljes szabadsága és hatalma van, hogy gyakorolja a tökéletes szolgálatát. Mégis tisztelik egymást és engedelmeskednek egymásnak. Senki sincs kontroll alatt. Tökéletesen bemutatják, hogy ha három személy szeretet által összekapcsolódik, tökéletes egységben, együtt tudnak munkálkodni.

2. Ötrétegű szolgálat: szolgálati (mennybemeneteli) ajándékok

Az Efézusi levélben Pál a vének szerepéről beszél. Felsorol öt különböző szolgálatot, amit egy vén betölthet. Egy vén lehet apostol, próféta, evangélista, pásztor vagy tanító. Ezek nem különböző hivatalok, hanem különböző feladatokat mutatnak be, amit egy vén betölthet. Minden vén betölt egyet ezek közül, a Krisztustól kapott ajándéka szerint. Nem mindenki lehet apostol vagy próféta, de mindnyájan gyakorolhatják azt a szolgálatot, amire Isten elhívta őket. Bármilyen ajándékuk van is a véneknek, gyakorolják azokat, hogy erősítsék Isten embereit, hogy felépítsék az egész egyházat. Igaz, hogy az apostolok, próféták és evangélisták fontosak, azonban a helyi gyülekezet vezetőségében elsősorban olyan vének vannak, akik pásztori és tanítói ajándékokkal rendelkeznek.

Mindazok a szolgálatok, amelyek fel vannak sorolva az Ef. 4.11-ben a gyülekezet vezetésben fognak megjelenni. Ez egy kiegyensúlyozottságot ad a gyülekezetnek. E kiegyensúlyozás nélkül a gyülekezet nem tud eljutni az érettségre és az egységre.

Jó ha egy vén próféta. A próféta ad látásokat a gyülekezet számára és kijelöli a megfelelő irányt a gyülekezet számára. Ő képviseli leghatározottabban a szentség fontosságát. Egy vén lehet evangélista. Az evangélista biztosítja, hogy a gyülekezet folyamatosan növekedjen. A többi vén lehet pásztor vagy tanító. Ők biztosítják, hogy az új keresztyének a régi életüket maguk mögött hagyva tanítványokká váljanak és növekedjenek szellemileg. Ezen három szolgálat mindegyike meg kell, hogy legyen minden gyülekezetben. Több pásztor és tanító lesz, mint evangélista és próféta. Egy kiegyensúlyozott vezetőség biztosítja, hogy a gyülekezet kiegyensúlyozott legyen az evangelizálás, a táplálás és taníványképzést illetően.

Az Újszövetségben a tanítás egy tanítványképző tanító vagy pásztor kapcsolatában történt, nem előadások tartása által. Így a pásztor és a tanító különböző szolgálatok ugyan, de vannak pásztorok, akiknek tanítói ajándékuk is van. Pál mondja, hogy azok a vének, akik tanítanak, kettős tisztességre méltassanak. (1 Tim 5:17). Pál itt azokra a pásztorokra gondol, akikre tanítói ajándékuk van. A többi vén próféta és evangélista.

A mennybemeneteli ajándékok irányába való elmozdulás nem nehéz dolog. Egy evangélista egy olyan keresztyén, aki szereti elérni az elveszetteket. A próféta pedig egy olyan személy, akinek a szenvedélye az igazság és a becsületesség. A pásztor egy olyan keresztyén, aki szereti látni az embereket helyreállva és felnövekedve. A gyülekezet ma túlságosan felemeli ezeket a szolgálatokat, így csak néhányan tudnak belépni azokba. Ez megrabolja a gyülekezetet. A legtöbb hívő képes belépni ezen szolgálatok egyikébe.

A vének szabályos időközönként összejönnek, hogy egy szoros kapcsolatot alakítsanak ki egymással. A vének testületének egy ilyenfajta összejövetele volt az is, amikor Timótheusra ráhelyezték a kezüket (1 Tim. 4:14). Ezen a találkozón a vének egymásért és az ő gyülekezetükért imádkoztak. Ők példát adtak egymásnak, bátorították és tanították egymást. Mint egy testület az egész gyülekezet felett felügyeletet gyakoroltak.

Bármilyen a gyülekezet egészét érintő döntést az összes vén együtt hozott meg, amikor összejöttek. Ha egy gyülekezet a kapcsolaton alapul inkább, mint programokon, ott nem sok döntés meghozatalára lesz szükség. Az egyetlen valóban nagy döntés az lesz, amikor kiküldenek egy apostoli csapatot.

Amikor Jézus elment a mennybe és az Atya jobbjára ült, elküldte a Szent Szellemet. Ajándékokat adott a gyülekezet számára, hogy felépítsék azt és elvigyék az érettségre. (Ef. 4:8). Az ajándékok, amiket adott a következők voltak: apostolok, próféták, evangélisták, pásztorok és tanítók. (Ef. 4:11). Jézus nyilvánvalóan megfontolta, hogy mindez az őt ajándék szükséges volt a gyülekezet számára a szeretetben való felépítéshez. Mégis mi úgy gondoljuk, hogy egyedül is tudjuk azt vezetni, mint pásztor.

A modern gyülekezetekben majdnem mindenhol a pásztori szolgálat jellemző. A próféták és evangélisták “oldalágra” kerülnek, gyülekezeten kívüli szervezetekbe vagy vándor szolgálatokká válnak. Sok evangélistát és néhány prófétát kineveznek, mint pásztort, így be tudnak állni a szolgálatba. Az apostol szolgálata gyakorlatilag eltűnt. Minden gyülekezet egy pásztor-tanítót akar, mint gyülekezetvezetőt. Már úgy megszoktuk ezt a gyakorlatot, hogy el sem tudunk képzelni bármi mást. Nem tudok róla, hogy bármely helyi gyülekezet megpróbált volna alkalmazni egy olyan vezetési struktúrát, ami minden szolgálatot magában foglalt.

Jézus volt az egyetlen, aki képes volt vezetni egyedül a tanítványainak csoportját, mert Ő tökéletesen működött ezen szolgálatok mindegyikében. Ő pásztor, próféta, apostol, evangélista és tanító volt egy személyben. Azonban egy vezető csak egy szolgálatban tud ezek közül működni. Egy gyülekezetnek rendelkeznie kell mindezekkel a szolgálatokkal, hogy hatékonyan működjön. Evangélista nélkül a gyülekezet nem tud úgy növekedni, mint ahogyan kellene. Így a gyülekezetnek szüksége lesz rá, hogy különböző gyülekezet növelési „technikákat” vegyen át máshonnan. Próféta nélkül a gyülekezet gyenge lesz a látásokban és több lesz a lehetőség a bűnre. Egy pásztor gyakran el kell, hogy menjen más gyülekezetbe és megnézze, mitől sikeresek a többiek, hogy látást vegyen. Az a gyanúm, hogy az oka annak, hogy olyan sok éretlen és gyenge gyülekezet van az, mert nem fogadjuk el azt a vezetési mintát, amit Jézus adott nekünk.

Mindezek a mennybemeneteli ajándékok szükségesek egy helyi gyülekezet számára, hogy növekedjen és érettségre jusson. A szellemi ajándékok sokaságának kell megnyilvánulni a gyülekezeti tagokban, de a mennybemeneteli ajándékok kell, hogy megnyilvánuljanak a gyülekezet vezetőségében. Egy személy nem tudja gyakorolni mindezeket a szolgálatokat. Ez nem hagy más alternatívát, csak egyedül a többszemélyes vezetőséget. Szükséges, hogy elkezdjünk komolyan megbarátkozni a mennybemeneteli ajándékokkal. Egy helyi gyülekezetet a vének csoportja kell, hogy vezesse. Legalább egy abból próféta lesz. Legalább egy evangélista lesz. A többiek pásztorok és tanítók lesznek. Mindegyikük különböző ajándékokat és képességeket fognak magukkal hozni, de egyik sem részesül előnyben. Egyetlen személy sem lesz vezető közöttük, hanem helyette különböző emberek fognak vezetni, a helyzetektől és a szükséges ajándékoktól függően. Nagyon nagy szükség van az ilyen minta szerinti vezetésre. Annak működtetése hihetetlen bizalmat, tiszteletet, kitartást, alázatosságot és szeretetet igényel. Néhányan azt fogják mondani ez túl nehéz, de ez az, amit Jézus elvár az Ő vezetőitől. Ez az, ami megkülönböztet bennünket a világtól.

3. Tanítványság

Minden személy, aki keresztyénné válik egyben tanítvánnyá is válik, akik a kapott képzés során eljutnak az érettségre. A tanítványság azt jelenti, hogy tanulni kell, hogy valaki keresztyén legyen más keresztyének példáját kell követni. A tanítványt a gyakorlati munka során adott képzés keretében tanítják meg a keresztyén hit igazságaira. A tanítványozással foglalkozó személy helyreigazítást végez, ha a tanítvány rossz irányba megy. A tanítványozó személy a Szent Szellemmel nagyon szoros kapcsolatban munkálkodik. Folyamatos imában „fürdetik” a tanítványt.

A véneknek való engedelmesség feltétele a gyülekezetbe való belépésnek. Ezt az jelképezi, hogy a véneket összekötő vonalon belül vannak. Nem egy kemény-kéznek való engedelmességről beszélek, ami veszélyt jelent a gyülekezetre és rombolást végez a keresztyénekben. Az engedelmesség nem kell, hogy nehéz dolog legyen. Ez csupán szolgálatkészség kérdése, hogy a keresztyének megengedjék az érettebb hívőknek, hogy beleszóljanak az életükbe, legyenek taníthatók és elfogadni a helyreigazítást. A vének általi vezetés nem kontrollról szól, annak célja a védelem és a felkészítés.

Az engedelmesség mindig önkéntes kell, hogy legyen. Amíg a keresztyének engedelmességben vannak, addig védve vannak a gonosztól. A tanítványok szabadok, hogy bármikor elmehessenek, ha nem fogadják el a vének tekintélyét. A vének feladatának abban kell megnyilvánulnia, hogy az érettségre készítsék fel a hívőket és ne birodalmat építsenek.

Minden gyülekezeti tag különösen egy vén felé engedelmes, de általánosságban mindegyik felé. Minden vén elszámoltatható néhány gyülekezeti tag által, de az összes vén együtt képes, hogy beleszóljon bármelyik vezetőtárs életébe. Ez nem egy ceremóniális folyamat. Amikor egy új tag csatlakozik, az egyik vén azt fogja mondani a többieknek ; “Vizsgáljátok meg őt” vagy “Én ajánlom őt”.  Sokszor, a test érett tagjai is képesek tanítványokat felnevelni. A vén csak a távolból figyeli őket, de  felelősséget hordoz érte..

Egy új keresztyén megtanulja a keresztyén élet alapjait. Nekik sok kérdésük lesz. Néhányuknak szabadulásra és gyógyulásra lesz szükségük. Megtanulják olvasni a Szentírást és imádkozni. A legfontosabb dolog, hogy megtanulják meghallani Isten hangját. Ez lehetővé teszi a Szent Szellem számára, hogy munkálkodjon az életükben. Ő végzi el a legtöbb munkát.

Az első néhány hétben a keresztyének életében a legalapvetőbb dolog a befedezés. Az a közvetlen közelében lévők dolga. A véneknek szükséges megválaszolniuk az esetenként felmerülő kérdéseket. Szükséges felhívni a tanítvány figyelmét, „Imádkoztál azért” vagy “Mit mondott Isten arról”. Az imafedezet a legfontosabb rész a tanítványképzésben.

Az első év vége felé a véneknek el kell kezdeni a tanítványokat felkészíteni a szolgálatra. Segíteni fognak nekik, hogy felismerjék az ajándékaikat, az elhívásaikat és összehozzák őket azokkal, akik tanítani tudják őket. Például egy leendő pásztornak segíteni kell, hogy a legújabb hívők tanítvánnyá váljanak.

A tanítványozás legnagyobb munkáját a pásztorok és tanítók végzik el. Az evangélista többet foglalkozik az evangélium hirdetésével, mint új hívők felkészítésével (kivéve, ha azoknak van indíttatásuk az evangelizálásra). A próféták nagyon magas elvárásokat támasztanak a tanítványokkal szemben, aminek eredménye az lehet, hogy könnyen összetörnek. Ők elsősorban a szentségre és a látásokra figyelnek az egész gyülekezetre vonatkozóan, mint egy csoport. Azzal együtt a prófétáknak fontos szerepük van a leendő próféták felé és az evangélisták pedig a leendő evangélisták tanítványozását fogják elősegíteni. Minden tag folyamatosan igényli a próféta szolgálatát. Az evangélista minden tagot a Jézusról való bizonyságtételre fog bátorítani. Néha az új hívőket a gyülekezet más tagjai tanítványozzák, a nehezebb kérdéseknél a vének segítenek.

Jézus 11 tanítvány felkészítését végezte el sikerrel. Ezért nagyon valószínűtlen, hogy egy vén képes lenne, több mint 10 tanítványt felkészíteni. (5  Móz 1:15). Ez azt jelenti, hogy a véneknek központi szerepük van. Nagyon gyors növekedést fognak elérni az ő embereiknél. A veszély az, hogy a vének túl kis teret adnak a növekedésre. (Egy vezető 120 tanítvánnyal nem lesz eredményes)

4. Szolgálati ajándékok utánpótlása

A vének ki fogják nevelni a saját utódaikat a tanítványaik köréből. Ez egy rendkívül fontos alapelv.Minden személy, akinek kifejlődött szolgálata van, kellene, hogy számos embert képezzen ki ugyanazon szolgálatra. Ilyen módon a gyülekezeti szolgálatok megtöbbszöröződnek. A szolgálatok többszöröződése ugyanolyan fontos, mint a tagság megsokszorozódása.

A leendő evangélisták az evangélistához igyekeznek közel férkőzni. A leendő próféták a prófétához. A leendő pásztorok a pásztorokhoz. Mindent meg fognak tanulni tőlük, amit tudnak. Ez az, amiért az ábrában minden vént úgy ábrázoltam, hogy vannak hozzájuk közel álló emberek, akik hasonló szolgálattal rendelkeznek. Minden vén fel fog készíteni néhány embert, akiknek lehetőségük van, hogy felkészüljenek egy hasonló szolgálatra. Ki fogják képezni néhányukat, hogy pótolják őket, amikor őket az elhívásuk elszólítja. Jézus azt mondta, hogy mindenki, aki teljesen ki van képezve, az olyan, mint a mestere.  (Lukács 6:40).

Egy gyülekezet minőségének igazi próbája az, hogy mi lett abból a személyből, aki három évvel azelőtt vált keresztyénné a gyülekezetben. Szolgálnak ők? Ha nem, akkor a gyülekezet nem jól működik. Van-e fejlődési lehetőség az új keresztyének számára? Elvárhatják, hogy három éven belül beállhatnak egy szolgálatba? Egy minőségi gyülekezetben ez egy normál dolog. (Emberek, akik Jézushoz számos problémával jönnek, valószínűleg hosszabb időt igényelnek, hogy eljussanak az érettségre, de ők ugyanazt az utat kell, hogy bejárják).

Kulcs-tényezők:

A következő tényezőket kell megjegyezni a vének általi vezetéssel kapcsolatban.

  1. A legerősebb keresztyének a külső vonalon vannak. A vének vannak a sarkokon biztosítva a gyülekezet védelmét. Az ő védelmük az egymás iránti engedelmességből származik.
  2. A vének a szeretet és az elkötelezettség szoros kötelékében összetartanak. Ha ők nem engedelmeskednek egymásnak, az mások számára is veszélyes, hogy azok engedelmeskedjenek nekik.
  3. Egy világos elválasztást jelent a gyülekezeten belül ill. kívül lenni. A vonal mutatja be a gyülekezet határvonalát. Céljuk a befedezés és a védelem és nem kontroll gyakorlása.  Senki sem marad közömbös és tevékenység nélküli.
  4. A modern világban a gyülekezet nem képes megtartani embereket a gyülekezetben félelem vagy hatalom által. Ha az emberek nem boldogok, el fognak menni. Az egyetlen mód megtartani az embereket bevonni őket a szeretet légkörébe.
  5. Krisztus szeretete a véneknek egymás közötti kapcsolatában formálódik ki. Ezt a szeretetet a többi keresztyén szeretete egészíti ki.
  6. Minden keresztyén egy szoros kapcsolatban van a többi keresztyénnel. A tagok közötti  kapcsolat különösen a gyülekezet helye szerinti településen lakóknál erős. A véneknek egy kulcsponti szerepe van abban, hogy ezek a kapcsolatok felépüljenek.
  7. A legfrissebb keresztyének a gyülekezet középpontjában helyezkednek el. Ők a gyülekezet közepe felé fognak húzódni a szeretet miatt, ami egyértelmű a gyülekezetben. A középpontban lenni biztonságot ad, mert sok keresztyén körülveszi és megvédi őket a világtól. Körülveszik és megtartják őket a középpontban a szeretet által, ami egy valóság.
  8. Mindenki a vénekre fog tekinteni, ők pedig kifelé tekintenek. Például a leendő evangélista ki fog menni, hogy megossza az evangéliumot másokkal.
  9. A vezetési mintában egy radikális változást javaslok a hagyományos gyülekezetekben. Ha ez nem látszik radikálisnak, akkor nem értetted meg, miről beszélek.

10. Ez a minta kiváló szellemi védelmet biztosít mindenki számára a gyülekezetben.

Egy a forma mindenhol alkalmazható 

Ezt a vezetési mintát kell alkalmazni a gyülekezetben minden szinten. Ez alkalmas egy kiscsoportra és egy nagy gyülekezetre is. Az egyszemélyes vezetés mindig veszélyes, amit el kell kerülni.

Egy kis házi csoportnak, sejtnek vagy házi gyülekezetnek kell, hogy 4-5 vezetője legyen, akik engedelmeskednek egymásnak. Ott nem lesz teljes idejű pásztor, próféta és evangélista. Azonban ott is kifejezésre kell jutnia a prófétai, az evangélista és pásztori ajándékoknak. Egyébként a csoport kiegyensúlyozatlan lesz.

A nagy gyülekezeteket szintén vének csapatának kell vezetni, ami magában foglal legalább egy prófétát, egy evangélistát és több pásztort és tanítót. Ahogyan a gyülekezet növekszik szükséges lehet a vének csapatában valaki vezetési ajándékkal (Róma12:8) vagy egy személy pedig adminisztrációs ajándékkal (1 Kor 11:28).  Én nem lelkesedek a nagy gyülekezetekért.  Mindenesetre a többszemélyes vezetőség sokkal fontosabb, mint a gyülekezet mérete. Az Újszövetség világos a formát illetően, de hallgat a nagyságról.

A másik kérdés a gyülekezet vezetősége egy városban, ahol szintén lenni kell egy csoportnak, akik engedelmeskednek egymásnak. Néhányan pásztorok lesznek, de legalább egy prófétára és evangélistára is szükség van. Néhány apostol kell, hogy kulcsszerepet kapjon egy városban. Ha a gyülekezet vezetői egy városban mind pásztorok lennének, az kiegyensúlyozatlanság lenne.

Egyetlen személy nem tud Jézus lenni.

Három személy szükséges, hogy bemutassa Istent: Atya, Fiú és a Szent Szellem. Egy személy nem tudja magába foglalni a Szellem teljességét. Ketten vagy hárman tudják együttesen bemutatni azt. Ezért csak a “megosztott – többszemélyes – vezetőség” tudja bemutatni Isten teljességét.

A legjobb példa erre a vezetési stílusra a Szentháromság. Jézus azt mondta, csak azt cselekszi, amit az Atya mutat neki, hogy cselekedjen. Azt is mondta, hogy legjobb neki elmenni, hogy a Szent Szellem eljöjjön, de amikor a Szent Szellem eljött, Jézust dicsőítette.

A Szentháromság minden tagja teljes szabadságban és hatalommal gyakorolja a tökéletes szolgálatát. Egymást tisztelve és engedelmeskedve egymás felé. Senki sincs kontroll alatt. A Szentháromság tökéletesen bemutatja, hogy három személy hogyan kapcsolódik össze szeretet által és hogyan tud munkálkodni egy többszemélyes – megosztott – vezetőségben. Ahhoz, hogy megmutatkozzon a Szentháromság teljes dicsősége, a gyülekezetnek is szükséges, hogy többszemélyes – megosztott – vezetősége legyen.

Fordította: Abonyi Sándor

 

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: gyülekezetépítés, helyreállítás, Magyar tanítások, szolgálati ajándékok, vezetés
Címke: , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s