Bemerítés – Ron McKenzie

PDF formában letölthető itt

Az evangéliumokban a bemerítésről szóló beszámolók többsége a János bemerítésére utal, azonban az csak árnyéka a valódi keresztyén bemerítkezésnek. A kulcsige az evangéliumokban, amikor János azt mondja:

Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő, … Ő Szent Szellemmel és tűzzel keresztel majd titeket.”    (Máté 3:11)

Csak az Apostolok leveleiben csupán kilenc utalás van a bemerítésre. Az teszi az Apostolok cselekedeteinek könyvét fontossá számunkra, hogy felfedezzük a bemerítés valódi természetét.

A bemerítés eredménye

Az Újszövetségben számos igeszakasz beszél a bemerítés fontosságáról. Megéri a fáradságot, hogy beletekintsünk ezekbe:

 1. Azok, akik megbánták bűneiket és hittek Jézusban, azoknak a bűne megbocsáttatott. A bemerítéskor a bűnök eltörlésre kerülnek. Ez azt jelenti, hogy a keresztyén bemerítés magában foglalja a János bemerítésének az előnyeit, ami a bűnök bocsánatára történt bemerítés volt.

„Merítkezzél be és mosd le bűneidet, segítségül hívva az Úrnak nevét”.  (Ap.csel. 22:16)

2. Mi Jézus halálába merítkezünk be. Ez azt jelenti, hogy a kereszten elszenvedett halála előnyeiben részesülünk.

Mindazok, akik bemerítkeztek Jézus Krisztusba, az Ő halálába merítkeztek be. Mi ezért a bemerítéskor vele együtt eltemettettünk a halálba, és ahogyan Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsőségére, mi szintén feltámadunk egy új életre. (Róma 6:3-4)

Az ige a bemerítést a temetéshez hasonlítja. A temetésre akkor kerül sor, amikor egy személy meghal. Amikor eltemetve látunk valakit, akkor tudjuk, hogy valóban halott. Hasonlóképpen a bemerítés annak a jele, hogy valaki Krisztussal együtt meghalt, a benne való hit által. Neki nem csupán a bűnei vannak megbocsátva, hanem a továbbiakban már halott a bűn számára. Pál így magyarázza ezt:

„… a mi ó emberünk ő vele megfeszíttetett, hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek: Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól.”   (Róma 6:6-7)

3. A bemerítkezés egyrészt egy halál, másrészt egy feltámadás a Krisztussal.

„Akiben körül is metéltettetek kéz nélkül való körülmetéléssel, levetkezvén az érzéki bűnök testét a Krisztus körülmetélésében; Eltemettetvén Ő vele együtt a keresztségben, akiben egyetemben fel is támasztattatok.”      (Kolossé 2:11-12)

Ha – levetkőzve a bűnös természetünket – osztozunk Jézus halálában, akkor osztozni fogunk az Ő feltámadásának eredményében is. A bemerítkezés annak a jele, hogy most Krisztusban élünk, ami az Őbenne való új életünknek a kifejezése.

Meg kell jegyeznünk, hogy a bemerítkezés nem egyenlő az Ószövetségben lévő körülmetélkedéssel. Amiről Pál itt beszél az nem a testnek, hanem a szívnek a körülmetélése, amiről az 5 Mózes 10:16; 30:6 és a Jeremiás 4:4. is beszél. Ez azt jelenti, hogy egy helyes magatartással viszonyulunk Isten felé. Egy személy, akit gyermekkorában körülmetéltek, rossz magatartással viszonyulhat Isten felé. Egy körülmetélt szív olyan valami, amit Isten ad és nem végezhető el emberi kézzel.

4. A bemerítkezés Krisztus „felöltözése”.

„Akik Krisztusba merítkeztetek be, Krisztust öltöztétek fel”.   (Galata 3:27)

5. A bemerítkezés által Krisztus teste – a gyülekezet – tagjává válunk.

Egy Szellem által mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg,”  (1 Korinthus 12:13)

6. Ezek az eredmények nem jönnek automatikusan létre magától a bemerítéstől.  Ezek a hit és a bűnbánat eredményei, aminek meg kell előznie a bemerítkezést.

„Ami minket is megtart most képmás gyanánt, mint keresztség, ami nem a test szennyének lemosása, hanem jó lelkiismeret keresése Isten iránt, a Jézus Krisztus feltámadása által;”    (1 Péter 3:21)

Nem a bemerítkezés ment meg minket és mossa tisztára a bűneinket, hanem a Jézus Krisztusban való hit, ami véghezviszi a megmenekülésünket. A bemerítkezés a Benne való hitünknek kifejezése és ezért azt jelenti, hogy jó lelkiismeretünk van Isten előtt. Sok keresztyén úgy gondolja, hogy a bemerítkezés egy fontos esemény lehet a visszatérő, makacs bűnök feletti győzelemben.

A bemerítkezés egy bizonyság arra, amit Isten elvégzett az életünkben. Szoktuk úgy is mondani, hogy Isten kiragadott minket a világból és bevitt bennünket az Ő Királyságába. A bemerítés egy üzenet a világ felé, hogy Krisztushoz tartozunk. Emiatt a bemerítéseket inkább nyilvános helyen kellene végezni, és nem egy zárt gyülekezeti teremben.

7. Isten utat nyitott az üdvösséghez Jézus Krisztus munkája által. A Szent Szellem meggyőz minket a bűnről és a bűnbánat szellemét adja nekünk. Egy üdvözítő hitet ad, hogy higgyünk Jézusban (Ef. 2:8). A Szent Szellem ereje által beleszületünk Isten Királyságába. Mindez Isten munkája. A bemerítkezés egy emberi válasz, amivel nyilvánosan elismerjük azt, amit Isten már elvégzett bennünk. Ez egy engedelmességi cselekedet, ami az újjászületés eredménye és bizonyítéka. A bemerítkezés emberi cselekedet, ami befejezi és teljessé teszi azt a munkát, amit Isten már elvégzett.

8. A bemerítkezés egy engedelmességi cselekedet, amit Isten elvár tőlünk. Amikor Jézus be akart merítkezni, János visszautasította Őt, de Jézus ragaszkodva ahhoz, azt mondta:

„Így illik nekünk, hogy betöltsünk minden igazságot.”   (Máté 3:15)

Jézus nem vétkezett, ezért neki nem volt szüksége arra, hogy megbánja és lemossa a bűneit. Ő mégis azt választotta, hogy bemerítkezzen és betöltse ezt az igazságot is. Ha Jézusnak szükséges volt bemerítkeznie, nekünk szintén be kell töltenünk Isten igazságát a bemerítkezés által.

9. A bemerítkezés bizonyságtétel a Sátán felé is. Pál a Vörös-tengeren való átkelést úgy mutatja be, mint egy bemerítkezést.

„És mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben.”   (1 Korinthus 10:2)

A Vörös-tengeren való átkeléssel Izrael népe maga mögött hagyta a régi – szolga -életét. Isten az embereket már a Pászka Bárány napján megszabadította, de valójában még mindig szolgák voltak és a Fáraó képes volt gyötörni őket. Amikor átkeltek a Vörös-tengeren a Fáraó elpusztításra került és a felettük való hatalma összetört. A bemerítkezés egy fontos lépés lehet a visszatérő, makacs bűnök fölött.

Amikor Jézus Krisztusban hiszünk, akkor a Sátán ereje felettünk megtört. A bemerítkezésünk egy jel a Sátán számára, hogy a továbbiakban nincs joga az életünkhöz. A bemerítkezés valóban fontos a Sátán ereje alóli szabadulás szempontjából.

10.  A legfontosabb hatása a keresztyén bemerítkezésnek a Szent Szellem ajándékának megkapása. Az Újszövetségben a bemeríkezést rendszerint a Szent Szellem kiáradása kíséri. (Ap.csel. 2:38; 8:16; 19:5; 10:17,48). Jézus mondta:

„János vízzel keresztelt (merített be), ti azonban Szent Szellemmel lesztek megkeresztelve nem sok nap múlva.”    (Ap.csel. 1:5)

Keresztelő János azt mondta:

„Én vízzel keresztelek, de Ő Szent Szellemmel fog keresztelni.”       (Márk 1:8)

A bemerítkezéskor a Szent Szellem kegyelmi ajándékában részesülünk. Jézus megígérte, hogy azok, akik az Ő bemerítésében részesülnek, be lesznek merítve Szent Szellembe. A Szent Szellemnek ilyenfajta kiáradása a keresztyén bemerítés része kellene, hogy legyen. Ezt ígéri az Ap.csel 2:38:

„Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára; és veszitek a Szent Szellem ajándékát.”

Amikor egy személy, aki megbánta bűneit és hisz, bemerítkezéskor Szent Szellembe is be kellene merítkeznie.

Jézus bemerítése egy szokásos keresztyén megtapasztalás. Az Ő bemerítkezése a Márk evangéliumban van leírva számunkra:

„És azokban a napokban, eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelteték János által a Jordánban. És azonnal feljővén a vízből, látta az egeket megnyilatkozni, és a Szent Szellemet,  mint egy galambot Ő reá leszállani”.     (Márk 1:9-10)

Amikor Jézus feljött a vízből a Szent Szellem leszállt rá. Ez az, amit Ő a Szellem általi bemerítkezésen ért. Jézus volt az első, aki megtapasztalta azt az ajándékot, amit János és Ő is megígért. Mindenkinek, aki bemerítkezik számítania kell arra, hogy a Szent Szellem be akarja őt tölteni. Amikor kijönnek a vízből, várniuk kellene, hogy a Szent Szellem jöjjön rájuk, ahogyan Jézusra is jött. A Szent Szellem ajándékának megkapása szokásos dolog kellene, hogy legyen minden bemerítkezéskor.

Amikor Pál Efézusba ment és ottani tanítványokkal találkozott, akik még nem kapták meg a Szent Szellemet, azonnal a bemerítkezésükről érdeklődött (Ap.csel. 19:2-3). Ők nem részesültek a Szent Szellem ajándékában, ami annak a jele volt, hogy nem volt részük egy tökéletes bemerítésben. Ez sok keresztyénre jellemző ma, akik bemerítkeznek egy Jézusnak való engedelmességgel, de csak a megtérés keresztségében – a bűnök bocsánatában – részesülnek. Ők ezáltal valójában csak a János keresztségében részesültek, mert nem tanították meg nekik, hogy többre számítsanak. Jézus megígérte, hogy az Ő bemerítése túlhaladja a János bemerítését. A többlet, amit megígért: a Szent Szellem ajándéka. A keresztyéneket tanítani kellene arról, hogy várjanak erre az ajándékra, ami a vízbe való bemerítkezésük szokásos része kell, hogy legyen.

Ebből nem az következik, hogy minden személy megkapta a Szent Szellem ajándékát a bemerítkezéskor. Amikor a Szent Szellem rászállt Jézusra annak jelenléte nyilvánvaló volt. Ugyanez igaz minden hívőre, aki megkapja a Szent Szellem ajándékát. Nem lehetséges megkapni a Szent Szellemet, az Ő jelenléte nélkül. Ő nem csendesen lopózik be. A nyelveken szólás ajándéka az egyik mód, ami által megmutatni magát, de meg tud nyilvánulni a gyógyulás vagy a prófétálás ajándéka által is. Ha nem érzékelhető a Szent Szellem megnyilvánulása, akkor a Szent Szellem ajándékában való részesülés elmaradt.

Ahol nincs a Szent Szellemnek egy kiáradása a bemerítés során, ott valami nincs rendben. A kézrátétel biblikus módja annak, hogy helyesen tegyünk dolgokat. Ez az, ami megtörtént Samáriában is. Az apostolok odamentek, mert valami szükséges dolog hiányzott. Úgy oldották meg a problémát, hogy a kezüket a samáriaiakra tették és betöltekeztek Szent Szellemmel.

„… könyörögtek érettük, hogy vegyenek Szent Szellemet. Mert még senkire azok közül nem szállott rá, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére.  Akkor kezeiket rájuk vetették, és vettek Szent Szellemet.”   (Ap.csel. 8:15-17)

Ahol az emberek nem merítkeztek be Szent Szellembe a bemerítkezésük alkalmával, nekik kézrátétellel kellene megkapni a Szent Szellem ajándékát. A kézrátétel egy gyülekezeti szertartássá vált és általános gyakorlattá a pünkösdi gyülekezetekben. Helytelen dolog ezt általános gyakorlattá tenni egy probléma megoldására. A problémát kellene elkerülnünk azáltal, hogy a keresztyének betöltekeznek Szent Szellemmel a bemerítkezéskor. Ebben az esetben egy elkülönített kézrátétel alkalmazása annak érdekében, hogy Szent Szellemet kapjanak nem szükségszerű.

A bemerítkezés csak a kezdet.

11. Csak egy bemerítés létezik (Efézus 4:5). Helytelen különbséget tenni a vízbe és a Szent Szellembe való bemerítkezés között. Általában ez a kettő együtt jár, egy megtapasztalás. Ha különválasztjuk ezeket, akkor „két bemerítéssel” lesz dolgunk, ami helytelen. Amit gyakran Szent Szellemmel való betöltekezésnek (bemerítkezésnek, keresztségnek) neveznek, de az valójában nem bemerítkezés. Az valójában egy kézrátétel, ami egy hiányos bemerítkezést orvosol. A Szent Szellembe való bemerítkezés, ami egy szokásos keresztyén megtapasztalás a vízbe való bemerítésnek a része. Ez az oka, hogy a Szent Szellembe való bemerítkezés kifejezés nem szerepel a Bibliában. Minden bemerítéskor a hívő kell, hogy bemerítkezzen Szent Szellembe Jézus által.

A „vízbe való bemerítkezés” kifejezést nem kellene használnunk. A vízbe való bemerítkezés a János keresztsége, ami egy szegényes előképe a keresztyén bemerítésnek.

Következtetés

A bemerítkezés egy nyilvános bizonyságtétel arról, amit Isten tett a hívő életében. A jele annak, hogy a hívő – hit által – a bűneit megbánva, meghalt és feltámadt Krisztussal egy új életre. A bemerítés egy jel a Sátán számára is, hogy a felettünk való hatalma megtört. Mindenek között a legfontosabb, hogy a bemerítkezéskor – azáltal, hogy Jézus ott van – rendszerint Szent Szellemmel is betöltekeznek az Ő követői. A bemerítkezéskor bemerítkeznek Szent Szellembe és Krisztus testébe.

A bemerítés feltételei

A Biblia öt feltételt határoz meg, amiket be kell tölteni egy személynek, hogy bemeríthető legyen.

 1. A bűnbánat szükséges feltétel a bemerítkezéshez

„Bánjátok meg bűneiteket és merítkezzetek be mindnyájan”   (Ap.csel. 2:38)

2. Csak azok merítkezhetnek be, akiket Isten hívott el, mert ők azok, akik üdvösséget kaphatnak.

„Néktek lett az ígéret….. akiket csak elhív az Úr”.  (Ap.csel 2:39)

Csak azokat kellene bemeríteni, akik kiválasztottak. A kiválasztás jele a bűnbánat és a hit Jézus Krisztusban.

3. A hit Jézus Krisztusban nagyon fontos a bemerítés szempontjából.

„Aki hisz és megkeresztelkedik (bemerítkezik) üdvözül.”   (Márk 16:16)

„Sokan a korinthusiak közül, akik hallották őt, hittek és bemerítkeztek”.   (Ap.csel.18.8)

4. A hit Isten Igéjének hallásából származik, ezért Isten Igéjének elfogadása lényeges előfeltétele a bemerítésnek.

„Akik azért örömmel fogadták az ő beszédét, megkeresztelkedtek.”   (Ap.csel. 2:41)

Akik bemerítkeznek, azoknak hallani kell és elfogadni Jézus Krisztus evangéliumát.

5. Csak azok meríthetők be, akik készek tanítvánnyá válni. A bemerítkezés egy engedelmességi cselekedet, az engedelmesség kifejezése. A bemerítendő jelölteknek meg kell ismerniük Jézus Krisztus teljes Uralmát az életük fölött.

„Menjetek el és tegyetek tanítványokká minden népeket bemerítve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében és megtanítván őket, hogy engedelmeskedjenek mindennek, amit megparancsoltam nektek”.   Máté 28:19- 20

Ennek az öt feltételnek kell teljesülnie egy személy bemerítkezése előtt. Ezek a kizárólagos feltételei a bemerítkezésnek.

Mi a helyzet kisgyermekekkel?

Figyelembe kell venni, hogy a gyermekek és a csecsemők be tudják-e betölteni ezeket a feltételeket.

 1. A bűnbánat a Szent Szellem munkája. Ő éppen olyan könnyen ki tudja munkálni a bűnbánatot egy kisgyermek, mint egy felnőtt szívében. Valójában még könnyebb is lehet, mert a kisgyermekeknek a szíve nem keményedett meg annyira a bűntől. Van a Joel könyvében egy példa kisgyermekek Istentől való felhívására, hogy bánják meg bűneiket.

„És szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez; mert könyörülő és irgalmas ő; késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. … Gyűjtsétek össze a népet, szenteljétek meg a gyülekezetet; hívjátok egybe a véneket, gyűjtsétek össze a kisdedeket és a csecsszopókat; menjen ki a vőlegény az ő ágyasházából és a menyasszony is az ő szobájából.”  (Jóel 2:13,16)

Isten hívott egy egész nemzetet, beleértve a gyermekeket is megtérésre, bűnbánat megtartására. Isten nem tette volna ezt a hívást, ha az nem lenne lehetséges. Nem helyes azt mondani, hogy a kisgyermekek nem bánhatják meg bűneiket.

2. Gyermekek képesek megvallani Jézust, ha a Szent Szellem indítja őket. Amikor Jézus szamáron lovagol be Jeruzsálembe, még a gyerekek is dicsőítik Őt. Jézus a Zsoltárokból idézett, hogy megmagyarázza a viselkedésüket:

„Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicsőséget”  (Máté 21:16)

3. Gyermekek kaphatnak kijelentést arról, hogy kicsoda Jézus Krisztus.

„Hálákat adok néked, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. Igen, Atyám, mert így volt kedves te előtted.”   (Lukács 10: 21)

4. Kisgyermekek tartozhatnak Isten Királyságához.

„Visznek hozzá kisgyermekeket is, hogy illesse azokat;…. Engedjétek, hogy a kisgyermekek én hozzám jöjjenek, és ne tiltsátok el őket; mert ilyeneké az Istennek országa.”     (Lukács 18:15,17)

5. Csecsemők is megkaphatják a Szent Szellem ajándékát. Keresztelő János a születésekor kapta meg ezt. Ezt prófétálták neki:

„…betelik Szent Szellemmel anyjának méhétől fogva.”   Lukács 1:15, vesd össze 1:4a

A hit és a bűnbánat szükségesek az üdvösséghez, amik Isten ajándékai. Senki sem tudja véghezvinni az üdvösségét a saját képessége által. Még felnőtteknél is szükséges a hitnek és a bűnbánatnak ez az ajándéka mielőtt üdvösséget nyerhetnek. Isten tudja azt adni bárkinek, akit kiválaszt. Minden az Ő elhívásán múlik.

„Könyörülök azon, akin könyörülök, és kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Annakokáért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené.”   (Róma 9:15-16)

Az üdvösségünk Isten könyörületességén és kegyelmén múlik. Ő szuverén Isten és üdvösséget tud adni akárkinek, akit kiválaszt. Ez azt jelenti, hogy ha az Isten kiválasztása, akkor a kisgyermekek is újjászülethetnek.

Bizonyos korhatárhoz kötni az üdvösséget, az azt jelenti, hogy emberi képességtől tesszük azt függővé. Ahogyan azt Pál is hangsúlyozza: az üdvösség nem emberi erőfeszítés, hanem Isten kegyelmének függvénye. A kisgyermekek is újjászülethetnek Isten ereje által.

A gyermekeket be lehet meríteni, amint bizonyságot tesznek a Jézus Krisztusban való hitükről. Ahol ezt megtagadják tőlük, a hívő gyermekek magukra maradnak a Szent Szellem ajándéka nélkül. Ez bekorlátozza a hitbeli növekedésüket, és hatékonyságukat a szolgálatban. A bemerítést megtagadva a Sátán támadásának is kitesszük őket.

Természetesen azért, mert néhány gyermek újjászületik, abból nem következik, hogy a hívők minden gyermeke újjászületik. Ez Isten elhívásán és kegyelmén múlik. Csak azokat a gyermekeket kellene bemeríteni, akiket Isten elhívott, és akik újjászülettek. Minden csecsemőt bemeríteni semmiképpen sem helyes.

A bemerítés időzítése

A bemerítést a megtérést követően, amilyen hamar csak lehet, végre kellene hajtani. Ha a hívők biztosan állnak az új hitükben és törekednek az érettségre, akkor vágynak rá, hogy jöjjön a Szent Szellem az ajándékával. Ezért be kellene merítkezniük minél előbb, hogy rendelkezzenek a szükséges erővel. Ez volt a gyakorlat az újszövetségi gyülekezetekben.

 1. A Pünkösd napján megtérteket bemerítették még azon a napon (Ap.csel 2:31).
 2. A filippi börtönőrt azon az éjszakán, amikor elfogadta az evangéliumot, az éjszaka közepén bemerítették (Apcsel. 16:33).
 3. Az ethióp komornyik azonnal bemerítkezett, amikor Fileppel valamilyen vízhez jutottak.

Mivel a bemerítés egy bizonyság arra, hogy egy személy keresztyénné vált, végre kellene hajtani azt, amint lehetséges. Ez egy egyértelmű jele annak, hogy valaki elhagyta a régi életét és Isten Királyságához csatlakozott. Ha halogatják a bemerítést, az kísértéseket és  bizonytalankodásokat okoz, Isten Királysága és a világ között. Nyitott marad a sátáni támadásokra egy olyan időszakban, amikor a legsebezhetőbb. Mind felnőttek, mind gyermekek be kellene, hogy legyenek merítve, amint egyértelmű, hogy újjászülettek.

A bemerítést végző személy

Nincs bibliai alapja annak az általános hiedelemnek, hogy csak pásztor vagy vén végezheti el a bemerítést. Filep egy példa arra, hogy diakónusként merítette be a megtérteket. Bárki, aki képes tanítvánnyá tenni másokat, szabad kell, hogy legyen rá, hogy bemerítse azokat, akiket megnyert Jézus számára (Máté 28:19).

A bemerítés módja

A görög baptizo szónak sokféle jelentése van. Jelenthet: bemerítést, elárasztást vízzel, alapos benedvesítést, megnedvesítést, rázáporoztatást, átitatást vagy leküzdést. Ezek egy hatékony végrehajtási módot írnak le, a cselekedet módjának meghatározása nélkül, ami előidézi a kívánt hatást.

Az Újszövetség nem határozza meg egyértelműen az elvégzendő bemerítés módját. Néhány igeszakasz víz alá merülést említ (Ap.csel. 8:38). A Szent Szellembe való bemerítésről szóló utalások többnyire egy kitöltetést/kiáradást jeleznek (Ap.csel. 2:17). 4 Mózes 8:7 a tisztulás vizének ráhintéséről beszél a megtisztítás érdekében.

Az látszik, hogy a bemerítés módja nem elsődleges fontosságú. Ha csupán az alámerítés lenne megengedett, akkor arra a kataduo görög szót lehetne használni. Ha csupán a lelocsolás – meghintés – lenne megengedve, akkor rhantizo szót lehetne használni. Tekintettel arra, hogy nem ezeket a speciális szavakat használja az ige, ezért feltételezhetjük, hogy a bemerítés bármilyen módja megengedett.

Valószínűleg a legjobb módja a bemerítésnek az alámerítés, mert az drámai módon kifejezi az eltemetést Krisztussal. Ahol azonban szűkében vannak a víznek, mint ahogyan az valószínűleg Jeruzsálemben is volt, a lelocsolás szintén érvényes módja lenne a bemerítésnek: az a Szent Szellem kiáradását bizonyítaná. A bemerítkezés annyira fontos, hogy azt a megtérés után rögtön végre kellene hajtani, még ott is, ahol a teljes alámerítéshez nincs elegendő víz.

A bemerítést minden esetben az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében kell elvégezni (Máté 28:19).

A bemerítés érvényessége

A bemerítés érvényessége szempontjából a Bibliában megadott útmutatások az irányadók.

 1. A bemerítő személynek olyan keresztyénnek kell lenni, aki képes másokat tanítvánnyá tenni és megmagyarázni a bemerítés értelmét. Készségesnek kell lenni megtenni, amit Krisztus megparancsolt és hinni abban, hogy a hívő bemerítkezik Szent Szellembe is.
 2. A bemerítendő személynek teljesítenie kell a bemerítéssel szemben támasztott feltételeket. Ha nincs hit vagy bűnbánat, a bemerítés érvénytelen.
 3. A Szentháromság formát és vizet kell alkalmazni.

Ha a bemerítés érvénytelen, akkor meg lehet azt ismételni, hogy az elvárt feltételek teljesüljenek. Pál újból bemerítette azokat az efézusi tanítványokat, akik korábban a János szerinti bemerítésben részesültek, de megértették a Jézus Krisztusban való hit szükségességét (Ap.csel. 19:5).

-§-

Minden jog fenntartva – Ron McKenzie, Új-Zéland.

Változtatás nélkül szabadon másolható és terjeszthető a szerző nevének és honlap címének megadásával: http://kingwatch.co.nz/

Fordította: Abonyi Sándor (https://keskenyut.wordpress.com)

 

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: gyülekezetépítés, Megtérés, újjászületés, Tanítások
Címke: , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

8 hozzászólás a(z) Bemerítés – Ron McKenzie bejegyzéshez

 1. Danfi Szófia szerint:

  Szép reggelt kívánok! Több mint egy hónapja megtértem, és a gyülekezetbem ahova járok azt mondták még 2 hónap múlva lesz csak bemerítés, várjak addig. Kérdeztem miért olyan sokára, és az volt a válasz hogy azért mert ez csak egy engedelmességi lépés nem ez az üdvösség feltétele.Én mindent átadtam Istennek komoly és radikáls gyomírtást végeztem az életemben és 1 érzem hogy be kell merítkeznem 2 én sem azt láttam az igében hogy vártak ezzel, hanem amint lehetséges megtették. Kérdésem: mikor vált meg Isten? Akkor amikor megtörtént a bűnök megvallára és a megtérés? Vagy ezek után akkor amikor az ember feljön a vízből? Mert ha igen és én ha ma meghakok akkor még mindíg a pokol vár rám, elmegyek egy másik helyre ahol bemerítenek. Köszönettel: Szofi

  Kedvelés

  • Sandor szerint:

   Kedves Szofi!

   Az írásodból őszintének látom a megtérésedet, ezért nem kell félned az üdvösséged miatt, ha bármi akadálya van átmenetileg a bemerítésnek. (Márk 16:16 ) Igen, az Ige a mielőbbi bemerítést szorgalmazza, amit mielőbb meg kell tenni. Mindenhol ezt látjuk az igei példákból: Kornélius házanépe, szerecsen komornyik, filippi börtönőr.

   Jézus Krisztus halálába merítkezünk be, minden igazság betöltésére. Igen ez egy engedelmességi kérdés Isten és az Ő igéje felé. Sosem egy gyülekezetbe vagy egy felekezetbe merítkezünk be, hanem Jézus Krisztusba (!), egy gyülekezet csupán lehetőséget és segítséget nyújt a bemerítéshez, amit egyébként bárki érettebb hívő személy, bármilyen alkalmas helyen is megtehet, lásd. Filep a gázai úton egy alkalmas vízben.

   Részletesebb válaszért szívesen állok rendelkezésedre: abonyis@gmail.com

   Kedvelés

 2. Andrész Anett szerint:

  Kedves Sándor!

  Idén október 9-én meritkeztem be Krisztus halálába és feltámadásába. A keresztség alatt nem nyilvánult meg nyelveken szólás, és sok hiba megmaradt bennem, melyeket nem igazán tekintettem kellően át, mit teszek. Tehát bukdácsolások, bűnök mert nem minden tiszta bennem. A hit gyenge bennem és kétely fogott rajtam mikor bemeritkeztem egy kád vízbe. Krisztus azt mondta, Az atya a fiú és a szentlélek nevében. De nálam csak Krisztus halála és feltámadása volt. Nem nyilvánult meg semmi és állítólagosan renben zajlott minden. Utána folyton ingerelt a sátáni félelem ami értelemben is rajtakapott. És mondtam, hogy távozz tőlem Jézus nevében de sokszor nem sikerült. Idővel kicsit javult a dolog. De nagyon lassú a folyamat. Van itt valami probléma a keresztségemmel? Vagy velem van a probléma? Vagy a sátán azt sugallja hogy nem vagyok jó, pedig ez nem igaz?

  Kedvelés

  • Andrész Anett szerint:

   Még annyit szeretnék hozzáfűzni hogy volt egy asszony egy bolt előtt, akinek gyomorfájdalma volt. Rá tettem a kezem és imádkoztam érte. Illetve egy hónap után kértem az Urat hogy szóljon rajtam keresztül. Akkor valami torokhang szerű dolog megnyilvánult sírással. Ez a nyelveken szóló ima kb tartott 45 percig. Szimplán elbuktam? Olyan tanítást olvastam, hogy megbotlunk de újra felállunk. De szentek vagyunk.

   Kedvelés

 3. Sandor szerint:

  Az ige egyértelműen meghatároz egy sorrendet (Ap.csel. 2.38):
  – térjetek meg! – teljes szívvel, átadva az egész életünket Jézusnak,
  – csak utána következhet a bemerítés – halálba adva a teljes életünket, feltámadva egy új életre Krisztusban.
  Az igei sorrendet be kell tartani! A bemerítés nem helyettesíti a megtérést, bemeríteni csak a megtérést követően szabad! A bemerítésnek nem egyértelmű velejárója a nyelveken szólás és szellemi ajándékokat csak a teljes megtérésünk és újjászületésünk után kaphatunk. Abból, hogy a bemerítkezést követően maradtak bűnök és a bukdácsolás a jellemző, egyértelműen az látszik. hogy nem történt meg egy teljes megtérés (a bűnök teljes és őszinte megbánása Isten előtt és a teljes élet átadása az Úrnak). A legfontosabb most egy valódi, teljes megtérés, egyelőre még nincs itt az ideje nyelveken szólásról és szolgálatról beszélni. A megtéréskor és újjászületéskor mi nem helyettesíthetjük és nem is sürgethetjük Isten munkáját. Ez teljesen Isten kegyelméből történik, és Isten szelleme végzi el bennünk. Az ige alapján ennyit tudok mondani. Minden esetben az a mérvadó, amit az ige mond, bárki mond is attól eltérő dolgot.

  Kedvelés

  • Andrész Anett szerint:

   Köszönöm válaszát!
   Akkor itt valami probléma volt a megtérés körül. Mivel egy hosszú bűnlitániát felolvastam a múltból, mégis inkább kellemetlen volt kimondani őket, szégyelltem nyíltan megvallani őket. Inkább áthaladtunk rajta. Így aztán nem magabiztosan merítkeztem be. Ez volt a probléma.
   Isten azonban erősít. Minap is hihetetlenül erősített, pedig régen azt hittem, hogy engem mindig el fog fújni a szél. De Istennel nem lehetetlen. 😊
   A szolgálatról azt tudtam csak hogy csinálnom kell, különben terméketlen maradok és nem tetsző Istennek. Kényszerítettem magam valahogy, de annál rosszabb lett, félelemmel társult.

   Kedvelés

  • Sandor szerint:

   Kedves Anett!
   Örülök, hogy sikerült beazonosítani a problémát. Isten nem siet és semmire sem kényszerít bennünket. Mindent kijelent előre, ha engedelmességben járunk és keressük az Ő akaratát. A szolgálatra is fel fog készíten és Ő fog késztetést adni annak az elkezdésére a megfelelő időben. Csak azt kell tennünk mindig, amiben bizonyosságunk és békességünk van. Ha vannak további kérdései, akkor a feleségen szívesen segít, ha megkeresi az abonyim@gmail.com címen. Sándor.

   Kedvelés

 4. Andrész Anett szerint:

  Köszönöm!

  Kedvelés

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s