A gyülekezet és Isten Királysága – Ron McKenzie

PDF formátumban letölthető itt: A gyülekezet és Isten Királysága

Isten Királysága

A gyülekezet és Isten Királysága közötti kapcsolatot gyakran félreértik a keresztyének, akik gyakran úgy beszélnek, mintha Isten Királysága a gyülekezet másik megnevezése lenne. Valójában ez a kettő eléggé eltér egymástól, és Isten Királysága sokkal fontosabb. A fő dolog, amiért Jézus eljött, hogy megalapítsa Isten Királyságát. Ez világos abból az alapüzenetből, amit hirdetett:

„Az idő elközelgetett. Isten Királysága közel jött hozzátok. Bánjátok meg bűneiteket és higgyetek az evangéliumban.”  Márk 1:15

Az evangéliumok beszámolnak róla, hogy Jézus állandóan Isten Királyságáról (országáról) tanított. Az evangélium, amit hirdetett Isten Királyságának kihirdetése volt. A tizenkét tanítványt is azért küldte ki, hogy ugyanezt az üzenetet hirdesse. (Lukács 9:1,2). Ezzel ellentétben az evangéliumok csak kétszer említik az egyházat.

Isten Királysága sokkal tágabb fogalom, mint az egyház. A Királyság magában foglalja az élet minden területét, ami Isten uralma és irányítása alatt áll. Ha Isten irányít egy otthont, akkor az része Isten Királyságának. Ahol egy üzlet bibliai alapelvek szerint működik, az szintén része Isten Királyságának. Isten Királysága magában foglal minden emberi tevékenységet, ami az Ő akarata szerint kerül megvalósításra. Isten az ő királyságát az élet minden területére ki akarja terjeszteni. Ez a kiterjesztés kétféle úton történik. Az egyes embereknek bele kell születniük Isten Királyságába. Jézus mondta:

„Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten Királyságába.”  János 3:5

Amikor az emberek bűnbánatot gyakorolva újjászületnek, és hitre jutnak Jézus Krisztusban, akkor Isten Királyságának állampolgáraivá válnak. Isten megszabadítja őket a betegségből és a gonosz hatalmából. Az újjászületés az egyetlen út, ami által egy személy be tud lépni Isten Királyságába. A Királyság akkor is terjeszkedik, ha a keresztyének az életük különböző területeit Isten akarata alá helyezik. Amikor egy keresztyén Isten Igéjének alapelveit alkalmazza azokra a tevékenységekre, ahol neki hatalma van, azok Isten Királyságának részévé válnak. Például, ha a férj megtér, akkor a királyság tagjává válik. Ha biblikus alapelvek szerint kezd el működni, akkor a királyság részévé válik, attól fogva Isten kormányzása alatt áll. Isten királysága kiterjed, amikor a hívők kiterjesztik Isten uralmát az életük azon területeire, ahol ők befolyással rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy a keresztyéneknek gyakorolniuk kell befolyásukat – hatalmi pozíciójukat – minden területen, amire ráhatásuk van. Ez is segít a Királyság kiterjesztésében. A valóságos hatalom lényeges szempont bármely királyság esetében. Isten királyságában különböző területek vagy hatalmi körök vannak. Mindegyik magában foglal mind hatalmat, mind felelősséget azok felé, akik felett felügyeletet gyakorol. Nem létezik hatalom felelősség nélkül.Ezen hatalmi körök közül néhányat alul felsorolunk. A legtöbb kapcsolódik meghatározott intézményekhez:

  • A család: a férjnek hatalma van a családja felett. Felelőssége, hogy tanítsa és nevelje gyermekeit és megvédje családját. Felesége egy helyettes hatalmával és felelősségével rendelkezik.
  • Üzleti élet (munkahely): egy vállalkozás tulajdonosa hatalommal rendelkezik az alkalmazottai felett. Felelősséggel is rendelkezik, hogy Isten Igéjének megfelelően bánjon velük.
  • A gyülekezet: a gyülekezet vezetői hatalmat gyakorolnak a gyülekezet tagjai felett. Felelősek az evangélium hirdetéséért és a gyülekezet szellemi növekedéséért.
  • Polgári kormányzás: Az állam felelősséget hordoz a bíróság működtetéséért és a nemzet megvédéséért. Hatalmuk van, hogy működtessék ezeket az intézményeket.
  • A keresztyén ember: Isten szabadságot adott nekünk arra, hogy hatalommal rendelkezünk a saját életünk felett, de a cselekedeteinket tekintve felelősségünk is van Isten felé.

A törvényhozás, iskolák és önkéntes egyesületek a hatalom más fontos területei. Ezen intézmények mindegyike szintén hatalommal és felelősséggel rendelkezik.

Isten Királysága valósággá válik, amikor a hatalom minden területén Isten Igéje szerinti irányítás valósul meg. Ez történik akkor, amikor hatalommal rendelkező keresztyének engedelmeskednek Isten hatalmának. Ő átruházza a hatalmat különböző személyek és csoportok felé a társadalomban.Amikor az átruházott hatalmi terület Isten akarata szerint működik, akkor az Isten Királyságának részévé válik. Ahol a hatalmat Isten akaratával ellentétes módon gyakorolják, az a hatalmi terület kívül van Isten Királyságán. Ha különböző hatalmi területek között kölcsönhatás van, akkor azoknak szintén Isten Igéjének kormányzása alatt kell működniük. Rossz dolog egy csoporttól elvenni a hatalmat, ami hozzá tartozik, és egy másiknak adni. Például, amikor egy polgári kormányzás magára vállalja a gondoskodás felelősségét, amire Isten a családnak adott hatalmat és felelősséget. Minden átruházott hatalomnak csak azt a területet kell felvállalni, amit Isten az ő számára jelölt ki.

Minden, ami kívül van Isten királyságán, az a sötétség királyságának a része és a Sátán irányítása és felügyelete (kontrollja) alatt áll. Ez a királyság az egység hiányával és a konfliktusokkal jellemezhető. Ez az emberi bűn következménye, mert a Sátán hazug és rombol, ezért az emberek élete tele lesz gyűlölettel, keserűséggel és pusztítással. Egyetlen út a megmenekülésre a Jézus Krisztusban való hit. (Kolossé 1:13).

A két királyság között természetes módon harc dúl. Isten szándéka az, hogy kiterjessze az Ő királyságát az egész világra. Sátán is megpróbálja kiterjeszteni az ő királyságát. Könnyű a dolga, mert a keresztyének sok hatalmi területről visszavonulnak. A keresztyének úgy gondolkodnak, hogy a politika és a gazdaság (üzleti élet) területeire behatolni nem helyes, nem ajánlott számukra. A hatalomnak ez a két nagyon fontos területe ezért az ördög hatalma alatt van. Ha keresztyének be is kerülnek a politikába és az üzleti életbe, nem tartják fontosnak a bibliai alapelveket érvényesíteni azokra a tevékenységekre. Ez Isten királyságát gyengíti.

Isten királyságának megvalósítása helyett, a keresztyének a gyülekezet építésére koncentrálnak. A gyülekezet ezért a világtól való visszavonulás helyévé vált.  Támogatni kellene a keresztyéneket mindennapi életükben, mert gyenge és másodlagos a világra való hatásuk. A gyülekezetnek nem a visszavonulás helyének kellene lenni, hanem inkább toborzó helynek és felkészítő bázisnak Isten Királysága számára. Az evangélium hirdetése által tagokat kell toborozni a királyság számára. Ugyanakkor ki kell küldeni keresztyéneket a világba, hogy Isten Királyságát megvalósítsák. A keresztyéneknek érvényesíteniük kell Istentől kapott hatalmukat és felelősségüket azokon a területeken, ahová Isten helyezte őket a világban. A gyülekezetnek tanítani kell a keresztyéneket, hogy Isten Igéjének megfelelően gyakorolják a hatalmukat.

Sürgető igény a keresztyének számára, hogy bekapcsolódjanak a politikába is. Szükségük lesz azonban a gyülekezet részéről olyan tanításokra, hogy hogyan tudnak törvényeket alkotni biblikus módon. Szükségük lesz erős szellemi támogatásra is. A politikai hatalmukat felhasználva biblikus alapelveket kell érvényesíteniük a nemzetük kormányzása érdekében, és így az Isten Királyságának a részévé tudnak válni. A politika túl fontos terület ahhoz, hogy az ördög teljesen kisajátítsa azt a maga számára.

A gyülekezetnek toboroznia kell, és ki kell képezniük embereket az üzleti életben való szolgálatra. A mai gazdasági körülmények között nagyon kevés ember hordoz felelősséget mások alkalmazásáért. Ennek az eredménye a súlyos munkanélküliség. Ez mutatja az óriási lehetőséget a királyság kiterjesztésére. Egy halommal rendelkező hívő  ilyen módon nagy befolyással tud lenni az emberek életére. A gyülekezetnek bátorítania kell a hívő embereket, hogy vállalják fel ezt a felelősséget. Ezek a keresztyének a biblikus alaplevek alkalmazásával a vállalkozásaikat Isten Királyságának részévé tudják tenni.

A gyülekezet Isten Királyságának csak az egyik területe. Hosszú ideje úgy tűnik, mintha az lenne az egyetlen terület. Ennek eredménye az, hogy a gyülekezetben végzett munkának az egyetlen elfogadott formája a keresztyének teljes idejű szolgálata. Ez vezetett sok embert arra a gondolatra, akiket Isten arra hívott el, hogy Isten Királyságának más területein dolgozzanak, hogy teljes időben a gyülekezetben dolgozzanak. Mivel azonban nem rendelkeztek megfelelő ajándékokkal arra, és nem az volt az eredeti elhívásuk, ezért frusztráltakká váltak. A gyülekezetnek szabaddá kellene tenni őket, hogy a világban azon a hatalmi területen szolgáljanak, amire elhívást kaptak. Ha ők a királyság megvalósításán dolgoznának, akkor mindig be lennének vonva a teljes idejű szolgálatba. A gyülekezetnek sosem lesz vége önmagában, mindig is Isten Királyságának megvalósításán kell munkálkodnia. Amikor Jézus visszajön Ő nemcsak egy szent egyházért jön vissza, hanem egy győztes egyházért is, egy olyan egyházért, ami megvalósította Isten Királyságát valósággal a földön.

A királyság győzelme

Ha a gyülekezet kivonul a világból, elveszíti az Isten Királyságának győzelmébe vetett reményét. Isten azonban ellenőrzése alatt akarja tartani ezt a világmindenséget és megígérte, hogy az Ő királysága győztes lesz. Jézus a királyságot a mustármaghoz hasonlította, ami kicsi, de óriási fává nő. Isten Királysága kicsiben indult el, de óriásivá és erőteljessé fog növekedni. Isten uralma, mint a kovász, úgy fog terjedni az egész társadalomban. (Máté 13:31-33).

Jézus megígérte, hogy a szelídek öröklik a földet. (Máté 5:5). A szelídek azok, akik teljes egészében engedelmeskednek Istennek.Ahogyan Isten emberei engedelmeskednek neki, az Ő királysága úgy fog kiterjedni az egész földön. Ez azért van, mert Jézus tudta, hogy Isten be fogja teljesíteni az Ő ígéretét, ezért mondta nekünk, hogy így imádkozzunk: „Jöjjön el a Te Királyságod”. Jézus azért tanította ezt az imát, mert tudta, hogy Isten királysága végül is el fog jönni a maga teljességében.

A Dániel 7:27-ben van egy jó kép a dicsőséges királyságról.

„Az ország pedig és a hatalom és az egész ég alatt levő országok nagysága átadatik a magasságos egek szentjei népének; az ő országa örökkévaló ország, és minden hatalmasság néki szolgál és engedelmeskedik.”

Dániel látta Isten népét erővel és hatalommal felruházva, amivel Jézus ruházta fel őket, az Ő halála és feltámadása által. Látta mindazokat, akik hatalmi pozíciókban vannak, mert engedelmeskednek Istennek. Amikor ez megtörténik valóban eljött Isten királysága.

Ha a gyülekezet kivonul a világból, és nem gyakorolja Istentől kapott hatalmát, akkor a királyság nem fog eljönni addig, amíg Jézus vissza nem tér. Ez nem jó gondolkozás. Ez vezet oda, hogy a keresztyének ülnek és várakoznak Jézus visszajövetelére, engedve, hogy a világot teljesen leuralja a Sátán. A Biblia arra tanít, hogy Isten Királysága az evangélium kihirdetése által valósul meg, ahogyan az újjászületett keresztyének Isten Igéjét az élet minden területén alkalmazzák. Amelyik területen a keresztyének többségben lesznek, ahol több hatalmi pozíciót is keresztyének töltenek be és gyakorolják a bibliai alapelveket, ott Isten királysága valósággá válik.

Isten Királyságának Isten emberei által kell megvalósulniuk, amikor kihirdetik Isten teljes Igéjét a Szent Szellem ereje által. Amikor Jézus dicsőségben visszajön és lezárja ezt a világkorszakot, végleg megítél mindeneket és a gyülekezet által – mindenki által látható módon – fog uralkodni 1000 esztendeig az Ő királyságában. A gyülekezet munkája ekkor fejeződik be.

„ Aztán a vég, mikor átadja az országot az Istennek és Atyának; amikor eltöröl minden birodalmat és minden hatalmat és erőt…  Mikor pedig minden alája vettetett, akkor maga a Fiú is alávettetik annak, aki neki mindent alávetett, hogy az Isten legyen minden mindenben.”   1 Kor 15:24,28.

Forrás: www.kingwatch.co.nz

Fordította: Abonyi Sándor

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: gyülekezet, helyreállítás
Címke: , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Egy hozzászólás a(z) 0ejegyzéshez

  1. Visszajelzés: Heti ajánlat (2013. október 28) – Abonyi Sándor | keskeny út – narrow way

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s