Kikért jött Jézus? – Abonyi Sándorné

Letölthető PDF formátumban itt – MP3 formátumban itt

Az Újszövetségben több helyen találkozunk azzal, ahogy Jézus és az Ő tanítványai hirdették az evangéliumot. Kiknek mit mondtak, kit hogyan gyógyítottak, szabadítottak meg démonoktól, ami megtérésekhez vezetett? A keresztények példaképe Jézus Krisztus.

Ézsaiás próféta így ír róla ill. Jézus ezt vallja magáról:

„És adák néki az Ézsaiás próféta könyvét; és a könyvet kinyitván arra a helyre nyit, ahol ez van írva: Az Úrnak lelke van én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.”          (Lukács 4.17-19)

Jézus első helyen azt emeli ki magáról, hogy Szent Szellemmel betöltekezve és általa felkenve szolgál. A Szent Szellem általi felkenetés szükséges az örömhír hirdetéséhez, mert a kegyelmi ajándékok működése másképp nem lehetséges. Jézus küldetése az alázatosakhoz, a megtört szívűekhez, a foglyokhoz és a megkötözöttekhez szól.

Kik az alázatosak?

Azok, akik büszkeségtől mentesek, szelídek, szerények, akik tudatában vannak saját korlátaiknak.

Kik a megtört szívűek?

Akik sok, nehéz próbán mentek vagy mennek át. Akiket az élet nehézségei megpróbáltak pl. munkájukat vagy családtagjaikat elveszítették, betegek, esetleg fogyatékosak, anyagi nehézségek miatt tartósan szükségben vannak.

Kik a foglyok, megkötözöttek?

Szellemi értelemben azok, akiket démonok gyötörnek, rabságban tartanak pl. alkoholisták, kábítószer -, kártya – vagy játékgépek rabjai, dohányosok, öngyilkosságokat megkísérlők, természetellenes szexet folytatók, vagy egyszerűen azok, akiknek betegségüket démonok okozzák. Fizikai értelemben mindazok, akiknek mozgásterük korlátozott.

Miért nem küldetett Jézus a megelégedett, büszke, kevély emberekhez?

Mert Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad.” (1 Pét. 5.5)

„Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosak lelket és megelevenítsem a megtörtek szívét.”  (Ézsaiás 57.15)

Mit hirdet Jézus az alázatosaknak? Isten kegyelmét és Istenünk bosszúállásának napját. Ezt hirdetjük mi is? Vagy „csak” Isten szeretetét, Jézus Krisztus kereszthalálát és értünk kiontott vérét? Szólunk az utolsó időkről, azok jeleiről, Jézus visszajöveteléről és 1000 éves királyságáról? Szólunk a feltámadásról és az örök életről, vagy ellenkezőleg az örök kárhozatról?

Az evangelizálás gyümölcstelenségének egyik oka lehet, hogy nem a királyság evangéliumát hirdetjük és célzottan nem az alázatos és megtört szívű embereknek.

Nézzük most meg az örömhírt átadó személyét. Itt is Jézus Krisztus a példaképünk. Ő azt mondta magáról:

„Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok”         (Máté 11.29)

Tehát mindnyájunknak, akik az örömhírt visszük, alázatosaknak kell lennünk. Az Ige is erre hív fel minket.

„Hasonlatosképpen ti ifjabbak engedelmeskedjetek a véneknek: mindnyájan pedig, egymásnak engedelmeskedvén, az alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején.”  (1 Péter 5.5-6)

Mit jelent alázatosnak lenni?

„Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál. Ne nézze ki-ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is.”             (Fil.2.3-4)

A büszke ember önértékelése arról szól, hogy ő mindent tud, mindent jobban tud másnál. Fitogtatja a képességeit, esetenként nemcsak gondolja, hanem még dicsekszik is vele. Az alázatos szívű ránéz a társára, és azt gondolja vagy mondja: azért szeretlek, mert odaszántabb és buzgóbb vagy mint én. Ránéz a másikra, akit azért tart többre magánál, mert ügyesebben intézi maga és mások ügyeit. A harmadikat azért, mert kedvesebb, mosolygósabb. A negyediket azért, mert józanabb, bölcsebb. És így tovább. Mindezek miatt nem irigykedik, hanem örül annak, hogy Isten kinek-kinek az Ő kedve szerint osztott talentumokat és ezekért hálát ad. Akkor van alázatos szívünk, ha testvéreinkre nézve az jut eszünkbe, mivel többek ők nálunk. Ha arra gondolok, hogy a másik ebben és ebben több, de én pedig háromszor többre tartom magam ebben és ebben, vagy a helyzet versengésre indít, akkor felfuvalkodott vagyok. Az alázatos szívű ember nem versenyez másokkal, hanem „alászáll” és felemel, segít másokat.

„Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek.”              (Róma 12.10)

Az örömhír átadása tehát egy alázatos szívű hívőtől egy alázatos szívű egyén(ek) felé történik. Ha megnézünk néhány esetet az Újszövetségből, akkor láthatjuk, hogy a Szent Szellem kenete hogyan végzi el a munkát. A János evangéliuma 4. fejezetében olvashatjuk Jézus beszélgetését egy samáriabeli asszonnyal:

” Monda néki Jézus: Menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide! Felele az asszony és monda: Nincs férjem. Monda néki Jézus: Jól mondád, hogy: Nincs férjem; Mert öt férjed volt, és a mostani nem férjed: ezt igazán mondtad.”    (János 4.16-18)

Jézus az ismeret beszéde által szólt az asszonyhoz, aki felismerte, hogy egy prófétával van dolga. Ez annyira nagy hatással volt az asszonyra, hogy – még a vedret is otthagyva a kútnál – visszament a városba és mindenkit hívott Jézushoz.

„Jertek, lássatok egy embert, aki megmondott nekem mindent, amit cselekedtem. Nem ez-e a Krisztus?       (János 4.29)

 „Abból a városból pedig sokan hisznek benne a samaritánusok közül annak az asszonynak beszédéért, aki bizonyságot tett,  hogy: Mindent megmondott nekem, amit cselekedtem.”         (János 4.39)

Egy másik történet a Márk 5. fejezetében, amikor Jézus a gadarai megszállottal találkozik, ott pedig a szellemek megkülönböztetésének ajándékát látjuk működni. A démonoktól megszabadult ember Jézus mellett kívánt maradni, de Ő elküldte, hogy tegyen bizonyságot másoknak a szabadulásáról.

A Szent Szellem működését látjuk több alkalommal, amikor Jézus betegeket gyógyít. Különböző kijelentéseket kap és ad át a hit beszédeként: pl. a te hited megtartott téged, bűneid megbocsátattak, ne félj, csak higgy. De voltak teljesen sajátos vezetései is a Szent Szellemtől. Pl. a születésétől fogva vak fiú szemére sarat kent, amit előzőleg a föld porába köpve csinált. A süket-néma úgy gyógyult meg, hogy Jézus az ujjait a fülébe dugta, majd ujjára köpve megérintette a nyelvét. Ezek természetesen azért hoztak gyógyulást, mert a Szent Szellemtől vett kenet és kijelentés alapján cselekedett így. Ezt többször hangsúlyozza is: nem cselekszik mást csak az Atya akaratát.

Fentiekből láthatjuk, hogy az evangélium hirdetéséhez szorosan hozzátartozó betegek és démonizáltak felé való szolgálat során elengedhetetlen a Szent Szellem vezetése és a szellemi ajándékok működése. Jézus kijelentette, hogy Ő azért jött, hogy a törvényt betöltse (Máté 5.17). Az ószövetségi értelmezéseknek azonban a szeretet parancsa alapján újszövetségi értelmezést ad. Munkálkodása nyomán láthatjuk ezeket:

  1. A samariai asszonnyal kettesben maradva beszélgetett, holott a zsidók nem álltak szóba samáriabeliekkel (János 4.9).
  1. Megfogta a leprás kezét, hagyta, hogy a bűnös nő megkenje a lábát, megérintette a halott lányt, a vérfolyásos asszony esetében tudomásul vette, hogy megérintette a ruháját. A törvény értelmében tisztátalanná tette magát.
  1. Szombatnapon meggyógyította a vakot, a vízkórost, és a Betesda tavánál általa kiválasztott 38 éve beteg férfit. A törvény értelmében szombaton nem lehetett csinálni semmit, de Jézus a szeretet parancsa értelmében az emberek gyógyulását, szabadulását fontosabbnak tartotta. Az Újszövetség egy jobb szövetség, amit ez által fejezett ki.

A mai evangelizációs alkalmak gyümölcstelenségének másik oka az, hogy a Szent Szellem ajándékai, melyet az 1 Kor. 12. 8-10. sorol fel, csak ritkán működnek a szolgálataink során. Az elmúlt évek tapasztalataiból azt látjuk, hogy a ’szervezett evangelizációkon’ – a jelenlevők közül – csak meglehetősen kevesen térnek meg és azok közül is elég kevesen maradnak meg, míg szociális otthonokban, börtönökben, kórházakban szolgálva sokkal többen. Az imáink hatására gyógyulások, esetenként szabadulások is történtek, melyekről bizonyságot tettek az emberek. Ezekben az intézményekben Isten már előkészítette az emberek szívét; jó földek voltak, mert – helyzetükből adódóan – megtört szívűekké váltak. Úgy látszik szükség van rá, hogy kitágítsuk szívünket és gondolkozásunkat az evangélium hirdetését illetően, hogy ne abban gondolkozzunk, hogyan tudnánk a gyülekezet taglétszámát szaporítani, mert az ezeken a helyeken megtért emberek legtöbbször nem fognak tudni eljönni a vasárnapi Istentiszteleti alkalmakra. De nem is kell, mert tudjuk, hogy Isten az, aki odamegy 2-3 emberhez is, ha összejönnek az Ő nevében. Ki kell tágítani a gondolkozásunkat és azon lennünk, hogy Isten egyházát, királyságát tudjuk növelni mindenhol, ahova Isten küld bennünket.

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és honlap címének megadásával: https://keskenyut.wordpress.com

 

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: evangélium, gyülekezetépítés
Címke: , , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s