Hűség Istenhez és embertársainkhoz – Abonyi Sándorné

Letölthető PDF formátumban itt – MP3 formátumban itt 

A hűség az ember egyik meghatározó jellemvonása, melyet röviden úgy fogalmazhatunk meg, hogy ez egy felelősségteljes kitartást jelent.

Hűségesek vagyunk, ha szilárdan kitartunk elhatározásainkban, megbízhatóak vagyunk mások számára. Betartjuk ígéreteinket vagy adott szavunkat, szem előtt tartjuk kötelezettség vállalásainkat és akkor sem állunk el attól, ha kárt szenvedünk. A vállalásunk tehát hitelt érdemlő és becsületbeli ügynek tartjuk annak teljesítését. Hűségesek vagyunk, ha jóban-rosszban kitartunk és ragaszkodunk egy kiválasztott személyhez.

A hűség egy emberi jellemvonás, ami akkor válik hitelessé, amikor különböző megpróbáltatásokban kitartunk. Egy olyan személyes tulajdonságról van tehát szó, aminek „meg kell fizetni az árát”.

A hűséget Isten természetében a szeretet mellett találjuk. Isten maga a szeretet és hűséges mindazokhoz, akik Őt félik. A legtöbb hűséggel kapcsolatos igehely a Zsoltárokban fordul elő. Néhány ezek közül:

Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit.”  (Zsolt.25.10)

Szeretet és hűség találkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást.”  (Zsolt. 85.11)

Igazság és jog trónodnak támasza, szeretet és hűség jár előtted.”  (Zsolt.89.15)

Az ige szerint a szeretetben, igazságban és békességben való járás és a szövetség megtartása szorosan kapcsolódik a hűséghez.

Istennek az a parancsa, hogy legyünk hozzá hűségesek.

„Féljétek az Urat és szolgáljatok néki hűséggel.”    (Józsué 24.14)

Csak féljétek az Urat és szolgáljatok neki hűségesen, teljes szívből”  (1 Sám. 12.24)

Milyen területeken nyilvánul meg Isten felénk irányuló hűsége?

 1. Isten kegyelméből megtérhettünk

„Hű az Isten, aki elhívott titeket az Ő Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre.”   (1 Korintus 1.9)

 1. Megbocsátja bűneinket

„Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz: megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól.”  (1 János 1.9)

 1. Elkészíti számunkra a megszentelődést

„Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket; és Ő meg is cselekszi azt.”  (1 Thessz. 5. 23-24)

 1. Meggyógyítja betegségeinket

„Én majd bekötözöm és orvoslom sebeit, meggyógyítom őket, és megmutatom nekik a hűség kincsét”  (Jer. 33.6)

 1. Isten örök élettel ajándékozott meg minket

„Járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett.”   (Zsid. 10. 22-23)

Isten hűsége számunkra „pajzs és páncél” (Zsolt. 96.4.) és „megtartja azt örökké” (Zsolt. 146.6.)

Továbbá:

„Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. Nagy a Te hűséged!”  (Jer. Sir. 3.23)

 1. Isten hűségének summája

„Igaz beszéd ez:

 • Ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is.
 • Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is.
 • Ha megtagadjuk, Ő is megtagad minket.
 • Ha hűtlenek vagyunk, Ő hű marad, mert Ő magát meg nem tagadhatja.”  (22. 11-13)

Nézzük most meg, hogy Isten mely területeken vár el hűséget tőlünk

 1. Hűségesen kitartani a hitben

Amikor megtérünk, bemerítkezünk, újjászületünk, a Szent Szellem felruház a hűség ajándékával is. (Gal.5.22.) A jellemünk azonban az idő folyamán nehezen változik, hiszen megtérésünkig számos tényező alakította ki természetünket: családi környezet, neveltetés, iskola, tanulmányok, munkahely stb.

Isten kezében mi olyan cserépedények vagyunk, akiket Isten, mint fazekasmester, kedvére formál. Ha kell összetör és újból megformáz, felépít minket.

Az igazi hűség Isten felé az összetörettetés során alakul ki. Amikor a környezeted kiutál az Istenbe vetett hited miatt, amikor elveszíted munkahelyed és vársz Isten ígéretének beteljesítésére, hogy betölti szükségeidet, amikor elveszíted közeli hozzátartozódat és Isten megmutatja milyen mulandó is az ember, amikor fizikálisan megsemmisülsz egy komoly betegség miatt, amikor anyagilag padlóra kerülsz és ehhez hasonló helyzetek állnak elő. Isten azonban megígérte, hogy „sok baja van ugyan az igaznak, de mindegyikből kimenekíti”. A mindegyikben minden benne van, ami életünk során érhet minket. Kitartással, állhatatossággal és azzal a hittel kell várni a szabadulást, ahogyan Isten örök hűségéről biztosított minket. A Jakab 1.3 szerint a megpróbáltatások azért vannak, hogy kitartóbbá tegyenek minket, formálják jellemünket; hűségünket. Tudjuk azonban azt is, hogy mindig vannak olyanok, akik a próbákban elesnek, nem bírják állhatatosan kivárni Isten szabadítását. Ők hűtlenné válnak Isten felé, sőt sokszor még a világba is visszamennek.

 1. Hűség a szolgálatban

Isten nem csak beleteremtett bennünket a világba, hogy éljünk ott, hanem megtérésünkkor megszentelt, azaz elkülönített a maga számára a világtól, hogy neki szolgáljunk, és az elhívásunkban járjunk. Elkészítette számunkra mindazokat a jó cselekedeteket is, amiket el kell végeznünk. (Efézus 2.10.) Ezekhez Istenhez való hittel teljes hűséges ragaszkodásra, hangjának meghallására, akaratának teljesítésére van szükség. Isten vezet ezekben minket, mégpedig az igéje, látások, kijelentések és próféciák által.

Isten a missziós parancsban meghatározta feladatunkat:

Menjetek, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!”  (Máté 28.19-20)

Továbbá: „És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek.”   (2 Tim. 2.2)

A szolgálatunk végzését számos tényező akadályozhatja, melyekkel számolnunk kell. Így pl. elutasítások, támadások érhetnek bennünket, amikor bizonyságot teszünk az embereknek. Az evangélium hirdetésekor egyszerűen bolondnak tarthatnak bennünket.

Elutasíthatnak azonban „hívő testvérek” is bennünket:

„Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülük; És az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez oda fordulnak. De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd.”  (2 Tim. 4. 3-5)

Pál apostol a hűségéről tesz bizonyságot az alábbi igékben:

„A zsidóktól ötször kaptam negyvenet egy híján. Háromszor megostoroztak, egyszer megköveztek, háromszor hajótörést szenvedtem, éjt-napot a mélységben töltöttem; Gyakorta való utazásban, veszedelemben folyó vizeken, veszedelemben rablók közt, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis atyafiak közt; Fáradságban és nyomorúságban, gyakorta való virrasztásban, éhségben és szomjúságban, gyakorta való böjtölésben, hidegben és mezítelenségben.”   (2 Kor.11.24-27)

Szenvedései ellenére Pál a következőt ajánlja minden szolgáló testvérnek:

„Senkit semmiben meg ne botránkoztassunk, hogy a szolgálatunk ne szidalmaztasson. Hanem ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái; sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban. Vereségben, tömlöcben, háborúságban, küszködésben, virrasztásban, böjtölésben. Tisztaságban, tudományban, hosszútűrésben, szívességben, Szent Lélekben, tettetés nélkül való szeretetben, igazmondásban, Isten erejében; az igazságnak jobb és bal felől való fegyvereivel; Dicsőség és gyalázat által, rossz és jó hír által; mint hitetők, és igazak; Mint ismeretlenek, és mégis ismeretesek; mint megholtak, és ím élők; mint ostorozottak, és meg nem ölettek; Mint bánkódók, noha mindig örvendezők; mint szegények, de sokakat gazdagítók; mint semmi nélkül valók, és mindennel bírók.”  (2 Kor. 6.3-10)

Pál apostol ismerte elhívását, beleállt abba és hűségesen végezte a rá bízott munkát.

„Ne szégyelld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt.”  (2 Tim.1.8)

„Ennek az evangéliumnak a szolgálatára rendeltettem én hírnökül, apostolul és tanítóul.”    (2 Tim. 1.11)

A kapott prófécia alapján azt is tudta, hogy élete végén be fogják börtönözni. Nem menekült el semmilyen kihívás elől. A próbákat Istenhez való hűségben állta ki, sokszor munkatársaitól is hűtlenül elhagyatva, de mindvégig kitartva, hogy futását befejezze és célba érjen. Pál apostol élete talán a legnagyobb emberi példaképként áll előttünk, de legfőbb példaképünk maga Jézus Krisztus, akinek az élete mindenben a tökéletes példa számunkra. Jóllehet Ő Isten volt, de emberként élt a földön és a próbákat Ő sem kerülhette ki. Sok nehéz próbán kellett átmennie, sok elutasításban volt része kora egyházi vezetőitől, sőt ami talán a legfájdalmasabb lehetett neki, a nehéz órákban még az apostolok sem tartottak ki mellette, akik három évig éjjel nappal vele voltak. Jézus tudta megváltói elhívását, ismerte az atya akaratát és volt, amikor izzadságként vércseppek nedvesítették bőrét, de mégis hűséges volt az Atya akaratának teljesítésében. Jézus Krisztus és Pál apostol igazi példaképek számunkra, hogyan kell hűségesnek maradnunk Istenhez.

Mindezen túl azonban arról is szót kell ejtenünk, hogy nem csak Isten az, aki hűséget vár el tőlünk.

A mindennapi életben embertársaink felé is hűségeseknek kell bizonyulnunk

Mi ezeknek a jellemzője?

 1. Sok ember hirdeti, hogy ő hűséges, de ki találhat megbízható embert?  (Péld. 20.6)

Sokan mondhatják magukról, hogy ők hűséges típusúak, de ez mindig csak a gyakorlatban, a megpróbáltatásokban válik nyilvánvalóvá. A bölcs Salamon azt állítja, hogy a hűséges ember egyik jellemzője a megbízhatóság. Kiben lehet megbízni?

Jeremiás próféta azt mondja: „áldott, aki az Úrban bízik és átkozott, aki emberekben bízik.” Az Úrban való bizalom azt jelenti, hogy az életünk feletti uralmat Istennek engedjük át, hogy Ő irányítsa életünket. Isten azonban az embereket is felhasználja munkája végzésében, így pl. a szolgálati ajándékok között találunk „segítő” és „gyámolító” elhívásokat is. Amikor tehát más ember felé szolgálunk, Isten elvárja tőlünk, hogy megbízhatók legyünk.

Milyen elvárás van az ilyen ember felé?

Megbízható ember az, akire lehet számítani. Nem meggondolatlan, adott szavát nem vonja vissza. Nem késik el onnan, ahová időben meg kell érkeznie, kötelezettségeit hűségesen teljesíti és becsületesen elvégzi az elvállalt munkát.

Napjainkban a pénz szeretete, a kényelem, az önzés igen negatív hatást gyakorol a megbízhatóságra. Felrúghatnak megkötött üzleteket anyagi okok miatt, kényelemből visszamondhatnak elvállalt feladatokat, a nagyfokú önzés miatt sokan csak addig csinálnak, addig vállalnak valamit, amíg megéri, amíg nekik jó vagy előnyös számukra. Ez tetten érhető egy munkahelyi feladat teljesítésében, egy családi -, baráti – vagy szomszédnak való segítésnyújtásban, de a sokkal komolyabbnak számító élettársi, házastársi kapcsolatban is.

 1. Akkor várható el valakitől, hogy hűséges legyen, ha becsületes

„Ne lopjatok, ne hazudjatok, és senki se csalja meg honfitársát! Ne esküdjetek hamisan nevemre, mert meggyalázzátok Istenetek nevét. Én vagyok az Úr!”  (3 Móz.19.11-12)

A felszólítás egyértelmű, mely a Tízparancsolat követelménye. Ne lopjunk, ne legyünk korruptak, ne csaljunk és ne károsítsunk meg semmilyen módon másokat. Az üzleti szélhámosság, emberek becsapása, manipulációk az utóbbi időben igen elterjedtek. Sajnos ez már keresztény körökben sem ritka. Isten azonban azt várja el tőlünk, hogy ne kövessünk el bűnt és ne legyünk részesei mások bűnének sem. A felszólítás másrészt arról szól, hogy ne hazudjunk! Ezt más igehely is megerősíti:

„Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt.”  (Kolossé 3.9)

A hazugság vagy félrevezetés nem csak szóban történhet. Kifejezhetjük cselekedettel, magatartással, sőt bizonyos dolgok, események elhallgatásával is.

Vannak hívő emberek, akik úgy gondolják, hogy csak a vasárnap az Úré. Eszerint vasárnap keresztény életet élnek, hétköznap pedig belemerülve a világ folyásába azonosulnak azzal. A világnak tetsző élet ellenségeskedés Istennel (Jakab 4.4.). Ha tehát belefolyunk nem becsületes ügyekbe, hogy így teremtsük elő a megélhetésünkhöz, nem beszélve szórakozásainkhoz szükséges anyagiakat, akkor megkérdőjeleződik Isten iránti hűségünk, aki biztosított minket arról, hogy betölti szükségeinket. A feltétel azonban adott: tartsuk meg a vele kötött szövetséget. Aki csak a vasárnapot adja az Úrnak, a hétköznapot pedig a világnak, az kétszívű emberré vált. Sajnos a vasárnap délelőtti gyülekezeti alkalmak nem adnak lehetőséget az emberek mélyebb megismerésére, így az ilyen típusú és életvitelű emberek képmutatással (színészkedéssel) palástolni tudják, hogyan élnek valójában. Isten elől azonban semmi sem rejthető el, annál is inkább, mert Ő a szíveket vizsgálja.

Isten ígérete az ilyen életvitelt folytatók felé a következő:

„Mert ne gondolja az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól; A kétszívű, a minden útjában állhatatlan ember.”  (Jakab 1. 7-8)

 1. A hűséges ember további jellemzője a ragaszkodás

Ez a szó azt jelenti, hogy jóban-rosszban kitartunk egy kiválasztott személy mellett. A házasságkötés alkalmával a fogadalomtételben még gyakran elhangzik ez az egymásért való felelősségvállalás, sajnos a válások nagyfokú aránya miatt (kb. 50 %) a gyakorlat ezt nem igazolja. Akik pedig házasságot sem kötnek, csak együtt élnek, ők általában semmilyen felelősséget nem vállalnak fel sem egymás felé, sem a születendő gyermekek felé. A ragaszkodásnak nem csak a házasságban kellene jelen lennie, hanem a baráti, testvéri kapcsolatokban is, de legfőképpen a hívő testvéri kapcsolatokban.

A baráti, bajtársi kapcsolatokat a nehéz idők próbálják meg, amikor kiderül, hogy kitartanak-e egymás mellett vagy csupán „érdek” barátságról, – bajtársiasságról, látszat testvériségről van szó. A nehéz időket jellemezheti, ha valaki anyagilag vagy társadalmi pozícióját tekintve válságba kerül. Ez bekövetkezhet rossz döntés, de rajtunk kívül álló okok miatt is. A Bibliában a Ruth könyvében, Eszter könyvében, Dávid és Saul kapcsolatában láthatunk erre példákat. Aki felvállalná Dávid barátságát, mint ahogy azt Saul fia Jonathán megtette, annak fel kell vállalnia Dávid nehézségeit és harcait is. A bajtársiasság vállvetve való együtt harcolást, kitartást és hűséges ragaszkodást igényel a nehéz időkben. Ugyanakkor fel kell vállalnunk azt is, ha a barátunk rossz döntés miatt kerül bajba, saját magának okozva bajt, a segítség nyújtás mellett azonban szeretetben fel kell hívni a figyelmét a hibájára is, amit elkövetett.

 1. A hűséges ember további jellemzője a kitartás vagy állhatatosság

A legelső mondatban a hűséget felelősségteljes kitartásként fogalmaztuk meg. Felelősséggel tartozunk Isten és minden embertársunk felé, akivel kapcsolatban állunk, aki felé szolgálunk.

Pál apostol felszólítja a Kolosséban lévő testvéreket:

„Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes állhatatosságra és az örömmel viselt hosszútűrésre.”  (Kolossé 1. 11)

Amikor próbákba kerülünk, elengedhetetlen az állhatatosság, kitartás Isten ígéretei mellett. Szükség van ilyenkor a kitartó imádkozásra, hálaadásra a nehézségekért, sőt ahogyan Pált és Silást láttuk a börtönben, még Isten dicséretére is. Az emberi romlott természet nem ilyen. Szabadulni akar mielőbb a nehézségektől, megoldani egy pillanat alatt a dolgokat, hogy „pöröghessen” tovább saját elgondolása szerint és járhassa a maga útját. Isten a próbákban megállásra késztet, elgondolkoztat azon, hogyan vagy hányadán állunk Vele – parancsolatainak megtartásában. Előfordul, hogy nincs türelmünk kivárni a próbatétel végét és „besegítünk” Istennek. A Bibliából jól láthatjuk Ábrahám és Sára hogyan gondolták el a megígért gyermekáldást és mi lett a következménye. Tapasztalatból mondhatjuk, hogy amit Isten megígért, azt meg is cselekszi. Az ígéreteinek teljesítése előtt azonban Ő formálni akarja jellemünket, meg akar tanítani bennünket többek között a hosszútűrésre, ezért az ígéretének beteljesedése sokszor csak a „24. órában” következik be. Akkor, amikor már feltesszük a kezünket és azt mondjuk: Uram, én már mindent megpróbáltam, átadom a helyzet megoldását neked. Istennek tehát teret kell engedni, hogy megoldja a nehézségeinket. Arra is számíthatunk, hogy amely területen a jellemünk kívánni valót hagy maga után, azon a területen több próbán megyünk majd át. A kitartás azonban nem csak a nehézségekben szükséges. Legfontosabb, hogy hitünkben Isten mellett tartsunk ki, mert ez üdvösség kérdése.

„Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig kitart, az üdvözül”  (Máté 24. 12-13)

A leírtak alapján célszerű végiggondolni életünket: hűségesek vagyunk-e Istenhez? Mennyire vagyunk megbízhatók, becsületesek, ragaszkodók, kitartóak? Az életünkben eddig már bekövetkezett események jól megvilágíthatják ezeket. Megláthatjuk azt is, hogy hol van változtatásra szükség. Kérhetjük imában, hogy a Szent Szellem mely területeken munkálkodjon még az életünkben. Törekedjünk a tökéletességre, hogy azt a jó munkát, amit Isten elkezdett bennünk, be tudja fejezni Jézus Krisztus visszajövetele napjára.

Ajánlom elolvasásra: Jerry Bridges „Istenfélő élet” című könyvét

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és honlap címének megadásával: https://keskenyut.wordpress.com

 

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: helyreállítás
Címke: , , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s