Élet a “gyülekezeten” kívül – Abonyi Sándor

Letölthető PDF formátumban itt – MP3 formátumban itt

Ma is jól emlékszem rá, hogy a műszaki tanulmányaim során több mint negyven évvel ezelőtt – a rácsos szerkezetű hidak tervezése kapcsán – a professzor a következőt mondta:

„Tudják fiúk, ha a híd súlypontja a hídon kívülre esne, akkor a vonatnak a híd mellett kellene közlekedni!”

Ez elég humorosan hangzik, valószínűleg ezért is maradt meg az emlékezetemben. Az elmúlt két évben – az intézményes gyülekezetből való kijövetelünket követően – sokszor eszembe jutott ez a mondás: „Lehet, hogy mi most a híd mellett haladunk?”

A gyülekezet az Ige szerint a hívőknek olyan közössége, akik Jézus köré gyülekeznek. Mondhatjuk úgy is, hogy a gyülekezet esetében Jézus a középpont, a „súlypont”! Általában ez így is van, de mi van akkor, ha ez az egyensúly felborul és a „súlypont a gyülekezeten kívülre kerül”?

Az Ige a Jelenések könyve 2. fejezetében hét gyülekezetről beszél, ahol János apostol az Egyház állapotáról prófétál. Ennek egy része már beteljesedett, de másik része beteljesedésre vár. Megdöbbentő, hogy az Egyház egészét reprezentáló hét gyülekezetből Jézus hat gyülekezet állapotát nem tartja megfelelőnek és gyülekezetek teljességét megtérésre szólítja fel. A győzteseknek járó koronát – a megtérésre felszólított gyülekezetekben – csak azoknak a személyeknek ígéri, akik megtérnek. Ebből láthatjuk, hogy most elsősorban nem annak az ideje van, hogy a világ megtérését szorgalmazzák a gyülekezetek, mert ahhoz előbb az Egyháznak kellene megtérni, saját magát megmenteni.

Az említett próféciában talán a legmegdöbbentőbb – a sorban az utolsóként említett -Laodíceai gyülekezet állapota, ami sok gyülekezet állapotát tekintve a Jézus visszajövetelét megelőző időszakot jellemzi, és ez sok gyülekezet számára elgondolkoztató kell, hogy legyen ma. Ha valaki úgy gondolja, hogy rájuk inkább a másik öt gyülekezet jellemzője jobban ráillik, a megoldás akkor is ugyanaz, mint a Laodíceai gyülekezet estében: meg kell térni! Jézus a Laodíceai gyülekezet állapotát úgy látja, hogy ők ugyan teljes mértékben meg vannak elégedve magukkal és a gyülekezetük állapotával és nagyon jól érzik magukat, csak éppen Jézus az, aki az ajtón kívülről kopogtat.

„Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos azért, és térj meg.

Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyi székében. Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek.”    Jelenések 3:19-22

Az egész gyülekezetet megtérésre szólítja fel Jézus és győzelmet csak azoknak a személyeknek ígér, akik megtérnek: győznek.

Figyelemre méltó az is, amit a János evangéliumban olvashatunk, amikor az Ige arról beszél, hogy a „gyülekezetekből kirekesztenek titeket”:

„Ezeket beszéltem nektek, hogy meg ne botránkozzatok. A gyülekezetekből kirekesztenek titeket; sőt jön idő, hogy aki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik. És ezeket azért cselekszik veletek, mert nem ismerték meg az Atyát, sem engem.”            János 16:1-3

A korintusi gyülekezetnek írt levélben Pál apostol a következőkről beszél:

„Viszonzásul (mint gyermekeimnek szólok) tárjátok ki ti is szíveteket. Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel? És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? vagy mi köze hívőnek hitetlenhez? Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta: Lakozom bennük és közöttük járok; és leszek nékik Istenük, és ők én népem lesznek. Annak okáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket, és leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.” 2 Kor. 6:13-18

Itt egy olyan állapotról beszél az Ige, amikor Jézus (az Atya) már felszólítja az övéit, hogy ne vállaljanak közösséget a gyülekezetben Isten természetével össze nem illő dolgokkal és szakadjanak el tőlük, menjenek ki közülük és Ő magához fogadja őket és Atyjuk lesz nekik.

Itt kanyarodhatunk vissza a bevezetőben említett kis történethez, hogy előáll egy olyan furcsa állapot, amikor

–         lesz egy közösség, amely „gyülekezetnek” nevezi magát és éli a maga mindennapi életét és meg lesz győződve, hogy Jézus közöttük van és Isten-tiszteletet cselekszik,

–         amikor kirekeszti maga közül azokat, akik az Övéi, és így ők a “gyülekezeten” kívülre kerülnek. Az Atya – Jézus – azonban megígéri nekik, hogy nem kell félniük, mert „magához fogja fogadni Őket” – velük lesz. Tehát, ha kimennek, valójában ők lesznek az igazi gyülekezet!

Ebben az esetben tehát az igazi hívők már a „gyülekezeten” kívül vannak és a középpontban lévő Jézus körül gyülekeznek, aki velük lesz. Az igazi gyülekezet tehát már a névleges „gyülekezeten” kívül működik és ez az eset az, amikor viccesen szólva „a vonat már a híd mellett közlekedik”. Ha a gyülekezeti élet „súlypontja” (középpontja) Jézus a „gyülekezeten” kívülre kerül, akkor a valódi gyülekezeti életet is a „gyülekezeten” kívül kell megélni.

A világ ma óriási erővel nyomul be a gyülekezetekbe és a pásztorok egzisztenciális okok, hírnév vagy félelem miatt sokszor megalkudnak dolgokkal és nem mernek határozottan fellépni a bűn ellen – a szentség mellett – , attól való félelmükben, hogy sokan elmennek. Pedig ez nem lehet alternatíva kérdése, mert az Úr parancsa az, hogy „szentek legyetek”, mert Én (is) szent vagyok! Ha a gyülekezet megalkuszik és megtűri a bűnt maga között csak idő kérdése, hogy „egy kicsiny kovász az egész tésztát megkelessze”. Látnunk kell azt is, hogy ha a bűnt nem szorítja ki a gyülekezet, akkor a bűn fogja kiszorítani a szentséget, mert a kettő nem keveredhet egymással!

Ma már sok gyülekezet befogadja a sorai közé az Ige szerint – paráznaságnak minősülő – együtt élő párokat, az elvált és újraházasodott – az Ige szerint házasságtörésben élő – párokat, sőt esetenként a vezetők, akiknek példaképeknek kellene lenni, maguk is ilyen bűnben élnek és ezért másokat is fenntartás nélkül befogadnak és megáldanak. Ma már egyre többet hallunk róla, hogy külföldön terjed azoknak a gyülekezeteknek a száma, akik a homoszexuálisokat is befogadják, sőt pásztorrá, püspökké is „felszentelik” őket. Ma ezért sok igazi hívő „gyötrődik lelkében, mint Lót Sodomában”. Jézus megmondta, hogy a visszajövetele előtti állapot hasonló lesz Noé és Lót napjaihoz. Lótot is angyaloknak kellett kirángatnia Sodomából, hogy Isten megmentse őt és végre tudja hajtani az ítéletet Sodomán. Ma Lóthoz hasonlóan sok igaz hívő gyötrődik azon, hogy mit tegyen, mert a Vádló szüntelenül szakadással vádolja őket, hogy „ne hagyd el a gyülekezetedet”. Ez az Ige azonban – a szövegkörnyezetét vizsgálva – arról szól, hogy valaki ne menjen vissza a világba. A mi esetünkben pedig már arról van szó, hogy ki kell jönni abból a „gyülekezetből”, ahol a világ már benn van, mert a gyülekezet a világból kihívottak közössége.

Ma sokan tekintenek a híres Mega-gyülekezetekre és 8-10 fős hívő közösséget csak „imacsoportnak”, „házi csoportnak”, „fiókgyülekezetnek” vagy „leánygyülekezetnek” neveznek. Ki találta ki ezeket? Ilyenekről sehol sincs szó az Igében! Kis és nagy gyülekezeteket emlegetnek a hívők, az Ige azonban sehol sem említi a gyülekezetek létszámát, és nem beszél kis – és nagy gyülekezetekről sem! Nem a létszám a fontos, hanem az igazságban és a szentségben járás, és hogy az Úr a hívők között legyen. A gyülekezet – a világból való kihívását és elválasztottságát tekintve – alapvetően és egyértelműen egy minőségi és egyáltalán nem mennyiségi kategória! Az Ige egyértelműen beszél viszont arról, hogy mennyi az a minimális létszám, amikor már erőteljes hívő közösségi életet lehet megélni:

„Bizony mondom néktek: Amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lesz; és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lesz. Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük”.  Máté 18:18-20

A menny kötésének és – oldásának hatalmával már két, három hívő össze tud jönni és az Atya megadja a kéréseiket, ha mindenben egy akaraton vannak! Sokan ismerik ezt az Igét, de leértékelik fontosságát, pedig ez az erőteljes közösségi élet alapja, ami már önmagában is életképes és hordozza egy nagyobb létszámú közösség minden tulajdonságát: ez a „palánta”. Pál apostol a missziós útja során új gyülekezeteket „plántált”, amik utána mások munkája során növekedtek tovább.

Sok „lelkében gyötrődő” hívő félelemben van, hogy mi lesz, ha „kimegy a gyülekezetből”. Ha a világ már visszafordíthatatlanul benn van a „gyülekezetben”, az Úr szól, hogy ki kell menni. Az „Úr a távozókkal együtt megy” és „közöttük lakik”. Nem egy nagy létszámú, gyülekezetnek nevezett közösség az, ami biztonságot ad a hívőknek (főleg, ha az Úr már nincs is ott), hanem az, ha az Úr velük van. Ebben az esetben, ha csak ketten, vagy hárman jönnek is össze az Ő nevében – még ha saját lakásukon – , ahogy az első gyülekezetek életében is látjuk, Isten megáldja őket. Kell nekünk nagyobb áldás annál, hogy az Úr velünk van, amiben az első gyülekezetek is részesültek?

Ma sok „újszövetségi gyülekezetben” jellemző módon még mindig sok Ószövetségi elem található. Az Ószövetségi „gyülekezetet” négy dolog jellemezte:

–         Templom – mondhatnánk állandó helyen lévő épület (gyülekezeti ház), ahol a hívők egymással és az Úrral találkoznak,

–         A néptől (laikusoktól) különválasztott – „felszentelt” papság,

–         A Templom – az Imaház és a papok (fizetett szolgálók) fenntartására szolgáló Tized, és az

–         Isten népének tett ígéretek.

Az ezekben való gondolkozás és az ezekhez való ragaszkodás sok embert megköt ma, de ne felejtsük el, hogy az Újszövetségben ezek már nem érvényesek, mert

–         MI MAGUNK vagyunk a TEMPLOM – az Úr belénk költözött a Szent Szellem által és Jézus közénk jön, ott ahol éppen összegyűlünk (erről beszélgetett Jézus a samáriai asszonnyal és az már attól fogva érvényes volt),

–         Minden hívő királyi pap, papi szolgálata van, amit sajnos a hívők nehezen akarnak felvállalni,

–         A bővölködő hívők teljes feleslege és nem csupán jövedelmük tizede kell, hogy mások szükségét pótolja (a 2 Kor. 8.13).

Ha az Úr velünk van, ki lehet ellenünk, hiszen tudjuk, hogy „erősebb az, AKI bennünk van, mint az, aki a világban van”. Vannak saját házaink? Igen! Mitől félünk? Mi Ábrahám hitének örökösei vagyunk!

Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhívatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet örökölni fog, és kimegy, nem tudván, hová megy.”  Zsidó 11:6-8

Ábrahám Mezopotámiában otthagyta a megszokott, kényelmes környezetét, tágabb értelemben vett családját és (feleségével, Sárával és unokaöccsével Lóttal: összesen hárman) „kimentek a szülőföldjükről”, hogy az ígéret helyére – Kánaán földjére – menjenek.  Ígérete volt egy örökségre, jóllehet valójában „nem tudta, hová megy”.

Jézus fel akarja építeni az Ő egyházát (ezt senkinek nem engedi át) és a Menyasszonynak fel kell készítenie magát a Vőlegény fogadására.

Ezt okos szüzek módjára kell tenni, felkészülve olajjal és lámpással, a megfelelő időben kivonulva a Vőlegény elé. Az Úr visszajövetele előtt, az Övéinek időben el kell kezdeni a felkészülést, hogy bolond szüzek módjára le ne késsék az Úrral való találkozást. Ha valaki nem akarja lekésni az Úrral való találkozót, akkor azoknak az okos szüzek példáját kell követni, nem törődve a bolondok hiányosságaival, hogy amiatt késsék le az Úrral való találkozást. Ez nem önzés részükről, hanem örök élet kérdése! Ha megpróbálnának a bolondokon segíteni, mindannyian elvesznének!

Úgy tűnik, hogy szaporodnak az utolsó idők figyelmeztető jelei. Az Úr „az ajtó előtt áll” – jön vissza – , ahogyan a Laodiceai gyülekezetnek is írta. Nincs tehát idő a késlekedésre.

A Jézust visszaváró és a Vőlegénnyel való találkozásra készülő Menyasszony nem a ma „gyülekezetnek” nevezett szervezetek összessége lesz, akkor sem, ha valakik valamikor elmondták a befogadó imát, vagy az ajándékok is működnek náluk és szolgálnak, hanem minden gyülekezetből csak azok a személyek, akik mindvégig kitartanak; hallják az Úr hangját és engedelmeskednek Neki: ők a győztesek!

Az okos szüzek csapata a győztesek csapata!

Egyetlen gyülekezetet dicsér csupán meg az Úr a Jelenések könyvében, akiket nem szólít fel megtérésre, sőt már jelen állapotukban is győzteseknek nevezi őket és ez a Filedalfiai gyülekezet. Nekik az Úr, mint SZENT és IGAZ mutatkozik be. Figyelemre méltó, hogy ezt a győztes gyülekezetet a következők jellemzik:

– nem a nagy erő (mert kevés ereje van), hanem

– a testvéri szeretet (filadelfia),

– az igazságban és szentségben való járás,

– az Úr nevének megdicsőítése (és nem a cselekedettekkel való megtagadása),

– és az Úrnak való engedelmesség.

Mit szól hozzánk az Úr? Halljuk a hangját? Engedelmesek vagyunk Neki?

Győztesek vagyunk? Ez a kérdés ma. Ne legyünk bolondok, hanem okosak!

Abonyi Sándor

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: gyülekezet, helyreállítás, Keresztyénség, Szentség, Tanítások, utolsó idők
Címke: , , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

2 hozzászólás a(z) Élet a “gyülekezeten” kívül – Abonyi Sándor bejegyzéshez

  1. kihivottbabilonbol szerint:

    szeretettel ajánlom a Reveal Hidden Reality youtube csatornáját!

    Kedvelés

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s