Gyógyító evangélizáció – Ron McKenzie

PDF formátumban letöltető itt: Gyógyító evangélizáció

(A hívők gyógyításáról Ron McKenzie-nek van egy másik írása, ami itt tölthető leKeresztyének gyógyítása)

– § –

A legfontosabb, hogy a keresztyének megértsék: a gyógyítás ajándéka a hitetlenekért van és nem a hívőkért. Jézus szolgálata nagyrészt evangélizációs szolgálat volt. Ő azért jött, hogy megmentse az elveszetteket. Így amikor gyógyította a betegeket, gyakran szolgált olyan emberek felé, akik még nem részesülhettek a kereszt áldásában. Ezért Jézus gyógyító szolgálata alapvetően ebbe az első kategóriába tartozik. Az Apostolok cselekedeteiben a gyógyítások sora hasonlóképpen a hitetlenek között történt.

Egy hitetlen ember meggyógyítása – evangélizációs alkalommal – Isten kegyelmén alapszik.  Az a személy, aki meggyógyult még nem jogosult a kereszt áldására, mert ő még nem adta át magát Jézusnak, az Atya azonban megengedi neki, hogy részesüljön a kereszt áldásából, mert kegyelmes.

Jézusnak egy különleges módszere volt az evangélizációra. Hirdette az evangéliumot, gyógyította betegeket és kiűzte a démonokat, hogy megerősítse az Ő üzenetét. Nézzük meg a következő két példát.

„Jézus átment Galileán, tanított az ő zsinagógáikban, hirdette a királyság jó hírét, és gyógyított minden erőtlenséget és betegséget a nép között.” (Máté 4:23).

„És alámenvén ő velük, megáll a síkságon, és az ő tanítványainak serege és a népnek nagy sokasága egész Júdeából és Jeruzsálemből és Tírusnak és Sídonnak tengermelléki határából, akik jöttek, hogy hallgassák őt és meggyógyíttassanak betegségeikből. És akik tisztátalan lelkektől gyötrettek, meggyógyulnak. És az egész sokaság igyekezik őt illetni: mert erő származék belőle, és mindeneket meggyógyított. Ő pedig felemelvén szemeit az ő tanítványaira, monda: Boldogok [vagytok] ti szegények: mert tiétek az Isten országa.…Lukács 6:17-20

Jézus módszere az volt, hogy elment a különböző városokba és meggyógyította az ott lévő betegeket. Amikor a gyógyulás hírére sokaság gyűlt össze, hogy lássák mi történt, akkor kihirdette az evangélium üzenetét. Isten könyörületének és erejének bemutatása által a gyógyítás megerősítette Jézus üzenetét. Mikor az emberek látták a betegeket meggyógyulni, hallgatói nem tagadhatták meg Isten valóságát és kegyelmét.

Jézus a következő parancsolatokat adta a tanítványainak.

„Amikor Jézus összehívta a tizenkettőt, Ő adott nekik erőt és hatalmat, hogy kiűzzenek minden démont, és betegeket gyógyítsanak és elküldte őket, hogy hirdessék Isten királyságát és gyógyítsák a betegeket.”   Lukács 9:1.2.

„Amikor mentek ezt mondjátok: ‘Elközelített a mennyek országa’ Betegeket gyógyítsatok, halottakat támasszatok, poklosokat tisztítsatok, démonokat űzzetek. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.    Máté 10:7.8.

A minta: hatalmat kapva, hirdetni az evangéliumot és gyógyítani a betegeket.

Mi ugyanazzal a hatalommal rendelkezünk, ezért hirdessük az evangéliumot és gyógyítsuk a betegeket. Jézus megígérte, hogy

„Ezek a jelek fogják kísérni azokat, akik hisznek: Az én nevemben démonokat fognak kiűzni … betegekre vetik kezüket és meggyógyulnak.” Ekkor a tanítványok kimentek és mindenfelé hirdették az evangéliumot és az Úr együtt munkálkodott velük és megerősítette az Ő igéjét jelekkel, amik kísérték őket. Márk 16:17-20).

Jézus megígérte, hogy az evangélium hirdetését jelek és csodák fogják kísérni. Péter és János megtapasztalta ezt, amikor mentek a templomba és Isten meggyógyított egy béna embert. Egy csodálkozó sokaság gyűlt össze a hírre és Péter elkezdett nekik prédikálni. Sok ezren jöttek, hogy higgyenek Jézusban, mert Isten hatalommal és erővel töltötte meg Péter beszédét. Ugyanez volt igaz Pálra és Barnabásra.

„Pál és Barnabás sok időt töltöttek ott, bátran beszélve az Úrról, aki megerősítette az Ő kegyelméről szóló üzenetét az Ő felhatalmazásuk által, hogy jeleket és csodákat tegyenek.” Ap.csel. 14:3.

A Szent Szellem szereti megerősíteni az evangélium bátor hirdetését a gyógyítás és szabadulás ajándékaival. Ezek a változások hozzátartoznak az evangélium természetéhez.

A Újszövetség szerinti evangélizáció a betegek gyógyításán alapszik. Ezt erősíti meg az Ap. csel 8:5.6:

„Filep lement Szamária városába és hirdette a Krisztust. Amikor a sokaság hallgatta Filepet és látta a csodákat és a jeleket, amiket tett, mindnyájan odafordultak és érdeklődéssel figyeltek arra, amit mondott.

Ez a szövegrész azt mondja, hogy a samaritánusok meg voltak lepődve a csodák miatt, de az is fel van feljegyezve, hogy Filep egyedül hirdette az evangéliumot. Lukács helyesen feltételezi, hogy az evangélium kihirdetése magába foglalja a gyógyulást és a csodákat.

Modern evangélizáció

A mai, modern evangélizációs hadjáratok ettől nagyon eltérnek. Az evangélizációs összejövetel gyakran a gyülekezet épületében van megtartva, így egy erőteljes reklám kampány szükséges, hogy az emberek eljöjjenek. Az evangélizációs módszer a következő: hirdetni az igét, és előre hívni döntésre az embereket. Ennek a módszernek van egy kevés eredménye, de nem ez az Újszövetségi módszer.

Újszövetségi típusú evangélizáció

Gyógyítani a betegeket, kiűzni a démonokat és hirdetni az evangéliumot az összegyűlt sokaságnak. Ez a módszer nagyon sikeres volt a korai gyülekezetekben, ezért nem bölcs dolog más módszereket kitalálni. A betegség a modern világ gyenge pontja. Bővölködő életvitelünk mindent megad, amire szükségük van, de a modern gyógyszerek nem képesek legyőzni a betegségeket. Ezért a betegek örülnek a gyógyulásnak és szívesen fogadják az evangéliumot.

Jézus mondta:

„És ímé én elküldöm ti reátok az én Atyámnak ígéretét; ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, mígnem felruháztattok mennyei erővel.”  Lukács 24:49.

Ha nem rendelkezünk azzal az erővel, ami szükséges az Újszövetségi típusú evangélizációhoz, a válasz nagyon egyszerű: várnunk kell addig, amíg az erő lejön ránk a mennyből. (lásd. Csel. 1:4,5). Úgy gondolom, hogy Isten jobban szeretné, ha inkább várnánk, minthogy a megszokott módszerünk szerint evangélizáljunk.

A gyógyítás egy alapvető része az evangélizációnak. A jó hír az, hogy Isten kegyelmes, de egy kiábrándult világ nem hisz a mi beszédünknek. A gyógyítás bemutatja Isten kegyelmét és bizonyítja, hogy Jézus a Megmentő. A legszemléletesebb eszköze az evangéliumnak, ha valaki a betegségből látható módon meggyógyul.

Evangélizációs stratégia

Gyógyító evangélizáció esetén a következő stratégiát kellene követni.

 1. Az evangélistáknak meg kellene érteni hatalmukat a betegség fölött. Jézus lerombolta a betegség és a bűn erejét és hatalmat adott azok fölött az őt követőknek. Nincs behatárolva az Ő hatalma és ereje. Ő gyógyított:
 • Minden betegséget (Máté 4:23),
 • Minden embert, aki hozzá jött (Máté 12:15),
 • Minden helyen (Lukács 9:6).

Jézus hatalma nem változott meg (Zsidó 13:8), ugyanazt a hatalmat adta nekünk is.

2. Mikor az evangélisták elindulnak, hogy megosszák az evangéliumot másokkal, a Szent Szellem kell, hogy vezesse őket. Olyan helyekre kell menniük, ahol Isten már felkészítette az embereket és akar megcselekedni dolgokat. Ez rendszerint egy nyilvános hely, ahol várhatóan nagy sokaság fog összegyűlni. Jézus mindig jó helyen volt jó időben. (János 5:19). Ő nyilvánosan gyakorolta a szolgálatát, és mindig a Szent Szellemmel összhangban működött.

„Egy nap, amikor tanított… és az Úr ereje hatalma vele volt, hogy gyógyítson.”  Lukács 5:17.

„És az emberek mind megpróbálták megérinteni őt, mert erő származott tőle és meggyógyította őket.”   Lukács 6:19.

Az evangélistáknak fel kell fedezniük az Úr erejét. Azokra a helyekre kell menniük, ahová a Szent Szellem küldi őket, mert ott fog összegyűlni sokaság, hogy hallják az evangéliumot.

3. A megfelelő helyen az evangélisták beazonosítják azt a személyt, akit az Atya meg akar gyógyítani. Amikor Jézus a Betesda tavához ment a betegek sokaságból kiválasztott egy béna embert, aki várt a tónál, mert ő volt az egyike azoknak, akit ott és akkor az Atya meg akart gyógyítani. (János 5:6).

A Szent Szellem gyakran megmutatja azt a személyt, akit Isten ott és akkor meg akar gyógyítani. Néha a beteg személy az evangélistához jön. A béna ember a templom kapujában Pétert és Jánost szólította meg alamizsnát kérve, de a Szent Szellem azt akarta, hogy meggyógyuljon (Csel 3:3). Amikor Pál Lystrában volt, látott egy nyomorék embert, akinek a Szent Szellem hitet adott, hogy meggyógyuljon. (Csel. 14:8,9). Az evangélista körültekintően figyel a Szent Szellemre, hogy beazonosítsa azt a személyt, akit Isten meg akar gyógyítani.

4. Az evangélista ráhelyezi a kezét a személyre és parancsol neki, hogy gyógyuljon meg a Jézus nevében. Ha a Szent Szellem arra indítja, hogy az a személy meggyógyuljon, akkor az evangélista azt fogja tenni, amit a Szent Szellem mond és a beteg személy meggyógyul.

5. Amikor egy személy drámai módon meggyógyul, általában össze fog gyűlni egy sokaság. Az evangélista csapatból valaki ilyenkor lehetőséget kap, hogy prédikáljon a sokaságnak. Megmagyarázzák, hogy a gyógyulás Isten kegyelmének a bemutatása és az evangélium ereje.

6. Az eseménnyel gyakran drámai jelenségek és zaj jár együtt. A nagyobb „dráma” valóban jobb, mert nagyobb tömeg fog jönni „színházat nézni”. Amikor Péter és János felállította a béna embert egy nagy csődület töltötte be a templom előtti teret, felizgatva a templom tekintélyes embereit, és ezrek jöttek az Úrhoz.

7. Az evangélistának készen kell lennie a szolgálatra, hogy jönni fog hozzá valaki, aki gyógyulni szeretne. Amikor látják, hogy a Szent Szellem tud cselekedni, sokan fognak jönni, hogy Isten meggyógyítsa őket. Isten kegyelmében bíznak és Isten nem fog csalódást okozni nekik. Miután Jézus meggyógyította Péter anyósát, az egész város összegyűlt az ajtónál és Jézus sokakat meggyógyított, akik különböző betegségekben szenvedtek. (Márk 1:30-34). Hasonló dolog történt, amikor Pál szolgált egy beteg ember felé Málta szigetén.

„Annak apja ágyban fekvő beteg volt, láztól és vérhastól szenvedett. Pál elment, hogy lássa őt, és miután imádkozott, ráhelyezte a kezét és meggyógyította őt. Amikor ez megtörtént, a szigeten lévő összes többi beteg hozzá jött és meggyógyultak.”   Ap.csel. 28:8.9.

8. Egy evangélistának mindig követnie kell a Szent Szellem vezetését (Csel 10:38, Lukács 6:19). A Szent Szellem az, aki gyógyít, ezért nekünk engedni kell Őt munkálkodni úgy, ahogyan Ő akar. Ő nagyon változatos módon munkálkodik. A Betesda tavánál lévő ember jött, mielőtt megbánta volna bűneit. A háztetőn át leengedett béna ember megbánta bűneit mielőtt meggyógyult. A sorrend lehet:

– hit(meggyőződés)/bűnbánat(szabadulás)
– bűnbánat(szabadulás)/hit(meggyőződés)
– gyógyulás/bűnbánat(szabadulás)
– bűnbánat(szabadulás)/gyógyulás

A Szent Szellem fogja tudni a helyes sorrendet.

Legyünk körültekintőek, ne akadályozzuk a Szent Szellemet, hogy csak egyféle módon cselekedhet. Emberi szokás kitalálni valamit, ami működik. Jelenleg az “Ima és elesés” a divat. Ezzel ellentétben Jézus mindig tett dolgokat, amik különbözőek és különösek voltak.

Jézus öt különféle módon gyógyított vak embert.

– megérintette a szemeket                                        Máté 9:29
– a szemekre köpött                                                   Márk 8:23
– kijelentette, hogy lásson                                         Márk 10:52
– megparancsolta a szemeknek; nyíljanak meg     Lukács 18:42
– nyállal sarat csinál és a szemekre kente              János 9:6,7

Megérintett egy leprást, de mondta mind a tíznek, hogy menjenek el és mutassák meg magukat a papnak. Ha az evangélista a Szent Szellemre figyel hasonlóan változatos lesz a szolgálata.

Jézus párosával küldte ki tanítványait. Amikor hirdették az evangéliumot és betegeket gyógyítottak két, három vagy több csoportban dolgoztak.

Az egység ereje jelen volt. Jézus megígérte, hogy amikor ketten-hárman együtt munkálkodnak az Ő nevében, Ő velük lesz. (Máté 18:19,20, Csel.3:4,5).  A csapatban és egységben való munkálkodás megerősíti a testet, felszabadítva a Szent Szellemet és a hit ajándékát.

Sikertelenség

Betegért imádkozni kockázatos vállalkozás az attól való félelem miatt, hogy semmi sem fog történni. Nem vagyunk tökéletesek, mint Jézus, ezért lesznek kudarcok. Néhányan, akikért imádkozni fogunk, nem fognak meggyógyulni. Alázatosaknak és felelősségteljeseknek kell lennünk. Azzal a személlyel, aki nem gyógyult meg, foglalkoznunk kell. Sose vádoljunk egy beteg személyt. Nagyon óvatosaknak kell lennünk. Ne vádoljuk a beteget a hit hiánya miatt, mert nem várható el hitetlen emberektől, hogy legyen hitük. Ne vádoljuk Istent, mintha meghazudtolná az evangéliumot és megtagadná az Ő kegyelmét. Ha a meg nem gyógyult személy Istent vagy saját magát vádolja, a legjobb azt mondani, hogy a „mi hitünk volt túl kevés”.

Fel kell használni a kudarc tapasztalatait, hogy tanuljunk abból. Ez ugyanígy volt Jézusnál is. Az okokat kutatva mentek hozzá a tanítványok és megkérdezték, hogy valaki miért nem gyógyult meg?

Mi miért nem tudtuk…….(Máté 17:19).

Jézus válaszolni fog nekünk és megtanít bennünket arra, hogy a következő alkalommal jobban tudjuk végezni a munkánkat.

A gyógyulás elmaradásának okai

Számos oka van annak, amiért – az evangélizáció során – a hitetlenek nem gyógyulnak meg. (Ez nem magyarázat azon keresztyének számára, akik betegek).

1. Hibás parancsok

Jézus mindig a betegségnek parancsolt, hogy távozzon el. Megszólította a személyt (vagy a betegséget) és parancsolt a betegségnek. Néhány példa az Ő szavaira.

Lepra                      tisztulj meg
Kislány                   kelj fel
Nyomorék              Fogd az ágyadat és járj
Süketség                 Nyílj meg

Néha tett egy kijelentést: “A hited megtartott téged” (Márk 5:34). Néha mondott valamit a beteg személynek, hogy tegyen meg valamit és az meggyógyult. Néha kijelentette, hogy a személy már meggyógyult.

Jézus sohasem kérte Istent, hogy gyógyítson meg egy beteg személyt, hanem mindig a betegséggel magával konfrontálódott. Hasonlóképpen az apostolok sohasem imádkoztak a betegért, hanem mindig parancsoltak a betegségnek, hogy menjen el (hagyja el a beteget). Meg kell értenünk azt a hatalmat, amivel Jézus Krisztusban rendelkezünk. Mi nem kérhetjük meg Jézust, hogy gyógyítsa meg az embereket, mert Ő nekünk adta a hatalmat, hogy gyógyítsuk meg őket. (Máté 10:1).

2. Elégtelen hit

A hit hiánya valószínűleg a fő ok, amiért az emberek nem gyógyulnak meg. A hit lényeges a gyógyulás szempontjából. (Csel. 3:16), de annak különböző forrásai lehetnek.

 • Lehet hite a beteg személynek, hogy meggyógyul.

„Pál egyenesen ránézett és látta, hogy van hite, hogy meggyógyuljon (Csel 14: 8, 9).

Ilyen mértékű hit ritka hitetlen emberek között, mert nagyon nehéz egy beteg embernek megőriznie a hitét, ha hosszabb ideje beteg.

 • Lehet hite a beteg személy barátainak. Ez volt az eset a gutaütöttel, akit a barátai a megbontott háztetőn keresztül engedtek le.

„Jézus látta az ő hitüket… (Lukács 5: 20).

 • Rendszerint van hite az evangélistának. (Csel. 3:1-7). Neki van hite, mert megértette a hatalmát Krisztusban.

A hit elkerülhetetlen. Semmi sem fog megtörténni hit nélkül. A csodák, amiket látnak, növelni fogja a hitüket. (János 2:23).

3. Kitartás szükséges

Márk 8:22-26 beszámol róla, hogy Jézus kétszer is megérintette egy vak ember szemeit, mire teljesen meggyógyult Az első érintés után az ember még csak homályosan látott. Jézus másodszor is cselekedett, hogy meggyógyuljon az ő elméje, így megérthette, mit látott. Ha Jézus a gyógyulás érdekében foglalkozhatott egy vak ember szemével kétszer is, mi sem mondjunk le róla, ha elsőre nem gyógyul meg egy beteg. Némelyik súlyos betegség hosszabb harcot igényel egy meghatározott időszakon keresztül. (2 Kir. 4:32-35).

4. Megítélési hiányosság

Márk 7:33-35 és Máté 9:32,33 két különböző ember gyógyulását írják le, akik némák voltak. Ugyanazokkal a tünetekkel rendelkeztek, de a diagnózis és a megoldás különböző volt. Ennek oka az volt, hogy az egyik esetben fizikai akadálya volt a gyógyulásnak, aminek parancsolni kellett, a másik esetben viszont egy démon volt az oka, amit ki kellett űzni. A tünet ugyanaz volt, de szellemi vezetésre volt szükség, hogy mit kell tenni. Ha egy beteg személy nem gyógyult meg, szükség lehet rá, hogy démont kell kiűzni.

5. A szolgáló(k) bűne

Bűnvallás hiányában egy szolgáló csoport imája hatástalan maradhat. A betegekért való imádkozás előtt a csoportnak meg kell, hogy győződnie arról, hogy békességük van az Úrral és egymással. A csoportnak egységben kell lenni. A büszkeség különösen veszélyes a betegért való imánál. Amint látjuk az emberek egy csoportját meggyógyulni, elkezdünk rögtön azon gondolkozni, hogy milyen nagy szakértők vagyunk. Az ilyenfajta büszkeséget rendszerint bukás követi. Csak a Szent Szellem kenete által tudunk gyógyítani betegséget (Lukács 5:17). Ha megbántjuk Őt, az erőtlenné tesz minket.

A beteg személy bűne nem lényeges, mert ő szellemileg halott állapotban van. A gyógyulás célja, hogy kihozza őt a bűnből. Jézus nem aggódott a Betesda tavánál lévő ember bűne miatt, mindaddig, amíg meg nem gyógyult. Akkor azonban azt mondta neki: “Menj el, és többé ne vétkezz” (János 5:14). A megtérés után a bűn kerülése már fontossá válik.

6. Könyörület

A gyógyítás sohasem válhat az emberek – Jézus számára való – megnyerésének eszközzé.

„Amikor Jézus egy nagy sokaságot látott, könyörületre indult irántuk és meggyógyította őket. (Máté 14:14).

A gyógyítás ajándékában a könyörület szelleme árad ki. A gyógyulás könyörület nélkül nem tükrözi vissza Jézus szeretetét.

7. Rossz hely

Mindannyian látni akarjuk a Szent Szellem gyógyítását a betegeken, de elfelejtjük, hogy hol történik meg mindez. Az alábbi két Ige egy sikeres evangélizáció kulcsát adja meg nekünk.

„És bárhová ment – falvakba, városokba és vidékekre – ők (az emberek) a beteget a piactérre vitték. Ők (betegek) kérték, hogy engedje meg nekik, hogy megérinthessék a ruhája szegélyét, és akik megérintették őt, meggyógyultak. (Márk 6:56).

„Végülis az emberek a betegeket kihozták az utcákra és lerakták azokat nyoszolyákon és matracokon, úgy hogy legalább a Péter árnyéka rávetődjön néhányukra azok közül, amikor arra megy. (Csel. 5:15).

Az emberek sokasága gyógyult meg az utcákon és a piactereken. Ez volt az a hely, ahol a Szent Szellem szeretett munkálkodni. Gyanítom, hogy a Szent Szellem ma is jobban örülne, ha a hosszú összejöveteleink helyett kimennénk a nyilvános helyekre és gyógyítanánk a betegeket. Ha látni akarjuk, hogy Ő megteszi ezeket, akkor engedelmeskednünk kell Neki.

1. kulcs: Meghatározott hely

A Szent Szellem adott helyen működik és nem általánosságban. Őt nem érdekli a nagy hallgatóság vagy a TV nyilvánossága. Jobban szeret munkálkodni egy konkrét helyen konkrét emberekkel. Amikor Péter anyósa meggyógyult az összes szomszédból odahozták a betegeket. Ezzel valami különleges dolgot vittek véghez, mert ők ismerték Pétert és az ő anyósát. Néhányan látták őt lázasan és utána meggyógyulva. Nekik nem volt szükségük további bizonyítékra.

Amint egy gyógyulás nyilvánosságot kap, a következő kérdéseket teszik fel. Valóban beteg volt a személy? Biztos csak azért tettették a betegséget, hogy közel kerüljenek a nagy prédikátorhoz? Valóban betegek voltak, mint ahogy azt állították? Visszajött a betegség a következő héten? A gyógyulást hitelesítették-e orvosok? Istennek nincs szüksége ilyenfajta, közvetett bizonyítékokra.

A Szent Szellem jobban szeret munkálkodni egy konkrét helyen. Az emberek, akik a meggyógyított személy szomszédságában laknak ismerik a meggyógyított személyt. Ezért ők nagyon gyorsan el fogják mondani másoknak, hogy a gyógyulás valóságos. Amikor Jézus meggyógyította a születése óta vak embert, “az ő szomszédai és azok, akik korábban látták őt koldulni” bizonyíthatták, hogy meggyógyult. (János 9:8).

Egyetlen ok, ami miatt nem látunk sok gyógyulást, mert rossz helyen szeretnénk, hogy megtörténjen. Azt várjuk, hogy az emberek meggyógyuljanak a gyülekezetben előre menve vagy a TV adás közben. A Szent Szellem szeret konkrét helyen munkálkodni. Ha mi kilépünk és imádkozunk a beteg szomszédunkért, csodálatos gyógyulásokat fogunk látni.

2. kulcs: A gyógyítás ajándéka az elveszettekért van

Az elveszettekhez menni a gyógyítás ajándékával nagyon fontos.  Az elmúlt évtizedek alatt Isten helyreállította a gyógyítás ajándékát a gyülekezet számára. Ez csodálatos, de mi oda jutottunk, hogy megtartsuk azt a gyülekezeten belül a beteg hívőkért való imádkozásban. Ez hiba.

A hívőkért való ima egy jó módja annak, hogy tanuljunk a gyógyulásról, de szükséges, hogy imádkozva kilépjünk az elveszettek felé. Ha nem tesszük ezt, az ajándék kihasználatlan marad. A Szent Szellem szereti a világot, és mindig a szerint mozdul, hogy az embereket az Atyához vonja. (János 7:37-38). Ha mi nem mozdulunk vele, ő mozdulni fog mással.

Jézus megáldott minket és így mi is meg tudunk áldani másokat. Ha csak a saját gyógyulásunkat keressük, akkor elhibáztunk valamit. A gyógyulást az elveszettek számára kell keresni, akik szenvednek. Amikor Jézus kiküldte a tanítványokat betegek gyógyítására a következőt mondta nekik:

„Menjetek az elveszett bárányokhoz (Máté 10:6).

Nekünk ugyanazt kellene tenni.

Engedelmeskedni Jézusnak

Jézus a Márk 16.15-19-ben tanította a gyülekezetet arra, hogyan evangélizáljon. Azt mondta, menjünk ki a világba (ne  gyülekezetben időzzünk) és hirdessük az evangéliumot. Számíthatunk rá, hogy Isten meg fogja erősíteni a mi evangélium hirdetésünket jelekkel és gyógyulásokkal. Ez a módszer mindig sikeres volt. Ezt tette a tizenkettő és a hetvenkettő, amikor Jézus kiküldte őket. Amikor ők visszatértek, Jézus látta a Sátánt leesni a mennyből (Lukács 10:18). Jézus módszere működött Péternél és Jánosnál, amikor 5000 férfi jött az Úrhoz, azt követően, hogy egy béna ember meggyógyult. (Ap.csel 3.4). Ugyanez a módszer működött Pál esetében is Máltán, annak ellenére, hogy ő ott fogoly volt. (Ap.csel. 28:1-10).

Az Igei útmutatások ellenére az evangélizálásnak ezt a módját a gyülekezetek a történelem során figyelmen kívül hagyták: más módszereket találtak ki az evangélizálásra. Evangélistát hívunk a gyülekezetbe és megkérjük az embereket, hogy hívják el oda a barátaikat. Koncertet szervezünk, vagy barátságos dicsőítést használunk fel arra, hogy elhozzuk az embereket a gyülekezetbe. Visszautasítjuk az eredeti, hatékony evangélizációs módszer használatát, amit Jézus kimondottan megparancsolt, ezért ne lepődjünk meg, hogy nincs ébredés.

A betegek gyógyítására kapott kenettel rendelkező evangélistákat ki kellene küldeni a gyülekezetekből a világba, hogy elsősorban ott szolgáljanak és ne a gyülekezetekben lévő hívő betegek felé. Az evangélium hirdetése által mutassák be a világnak Isten kegyelmét és szeretetét. Ez meghozná a kívánt ébredést.

Fordította: Abonyi Sándor

2009-07-07

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: evangélium, evangelizálás, Gyógyulás-szabadulás, Tanítások
Címke: , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Egy hozzászólás a(z) 0ejegyzéshez

 1. Guti Tünde szerint:

  “Ha nem rendelkezünk azzal az erővel, ami szükséges az Újszövetségi típusú evangélizációhoz, a válasz nagyon egyszerű: várnunk kell addig, amíg az erő lejön ránk a mennyből. (lásd. Csel. 1:4,5). Úgy gondolom, hogy Isten jobban szeretné, ha inkább várnánk, minthogy a megszokott módszerünk szerint evangélizáljunk.”
  Így van! Nagyon hasznos és elgondolkodtató tanítás.

  Kedvelés

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s