A megbocsátás – Derek Prince

PDF formátumban letölthető itt: A megbocsátás

– § –

A MEG NEM BOCSÁTÁS KORLÁTAI

A meg nem bocsátás egy olyan luxus, amelyet egy keresztény nem engedhet meg magának. Sok keresztény életében vannak olyan korlátok, amelyek visszatartják őket, hogy átéljék a kiteljesedést, a megelégedést, a békességet, a gyógyulást és Isten megsokszorozott áldásait.

Most egy nagyon gyakori korlátot szeretnénk megvizsgálni. De mielőtt ezt tennénk, emlékeztetni akarlak benneteket, hogy a Kálváriától kezdve, ha valamilyen korlát emelkedik Isten és az ember között, az az ember részéről van, s nem Isten részéről. Jézus halálával és feltámadásával Isten oldaláról minden korlát ledőlt. Így tehát, ha van valamiféle szellemi korlát, ami szellemi előrehaladásodat akadályozza, valami, ami nyomaszt és lenn tart, odaszegez; visszatart attól az örömtől, békességtől, megelégedéstől, kiteljesedéstől, aminek meg kellene lennie és ami után vágyakozol, akkor a korlát felőled van, és nem Isten oldalán.

Személyes tapasztalatomban a teljes békesség és tökéletes nyugalom ellen a leghatalmasabb korlát a meg nem bocsátás. Kezdjük a tanulmányt Jézus szavaira való utalással a Máté 18,15-35-ben:

“Ha vétkezik atyádfia, menj el hozzá, intsd meg négyszemközt: ha hallgat rád, megnyerted atyádfiát. 3 Mózes 19:17; Galaták 6:1 16

Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egy vagy két embert, hogy két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást.  5 Mózes 19:15-7

Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt. 1 Kor 5:13; 2 Thessz 3:6- 18

Bizony, mondom néktek: amit megköttök a földön, kötve lesz a mennyben is, amit pedig feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is. Bizony, mondom néktek azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük.” Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle: “Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyámfia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még hétszer is?” Jézus így válaszolt: “Nem azt mondom neked, hogy hétszer, hanem még hetvenszer hétszer is. 1 Mózes 4:24

Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival. Jakab 2:13

Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki tízezer talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amije van, és fizessen.  A szolga erre leborult előtte, és így esedezett: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki száz dénárral tartozott neki. Megragadta, fojtogatni kezdte, és ezt mondta neki: Fizesd meg, amivel tartozol! Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vettette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek, és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá: Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna-e neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad? Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyei Atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok, mindenki az ő atyjafiának.”

Ennek az igerésznek a 18-19. verseiben van az, amit én a gyülekezet előtárházának hívok: minden hatalom és tekintély helye. Jézus azt mondja: amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit megoldotok a földön, meg lesz oldva a mennyben is. Ha ketten közületek megegyeznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám. Hiszem, hogy a gyülekezet sejtje az a két-három hívő, akiket a Szentlélek vezet egybe, Jézus nevében. A találkozópont Jézus neve, és aki összehozza őket, az a Szent Szellem. Ez az a sejtélet, amiből felépül a gyülekezet. A fizikai életben van egy elv: hogyha a sejt élete megtörik, elpusztul, akkor az egész test élete, egészsége kárt szenved. És én hiszem, hogy hasonlóképpen igaz ez Jézus Krisztus Testéről, a Gyülekezetről. Ha a helyi sejtélet megromlik, az egész test nem lehet egészséges. Ebben a sejtéletben van az egész gyülekezeti élet csírája, minden hatalom lényege és forrása. Senkinek sincs nagyobb hatalomra szüksége, mint ami itt van megígérve: ha ketten közületek megegyeznek minden dolog felől, bármit kérjenek, meglesz az nékik. Mire van inkább szükségünk, mint erre? Minden hatalom bele van foglalva ebbe a versbe. De amire szeretnék rámutatni, az az, hogy ennek a hatalomnak az ígérete körül van kerítve, őrzik egy kerítéssel, és addig nem juthatsz belülre, amíg eleget nem teszel a feltételeknek. Ezt a kerítést megfelelő kapcsolatnak nevezem. Senki sem tartózkodhat a kerítésen belül, aki nem él jó kapcsolatban Istennel és emberrel.

A 15-17. versekben, pontosan mielőtt Jézus adja az ígéretet, beszél arról, mit kell tenni, ha a testvéred megbánt téged. És azonnal az ígéret után, a 23-35. versekben Jézus folytatja azzal, hogy ad egy példázatot a meg nem bocsájtó szolgáról, figyelmeztetve bennünket azokra a szörnyű következményekre, ha mi nem vagyunk hajlandók egy másik hívőnek megbocsájtani. Látjuk ezeknek a verseknek az elhelyezkedéséből, hogy a hatalom titkos helye körbe van kerítve a megfelelő kapcsolatokkal.

SZELLEMI SZIMFÓNIA

A Máté 18.19. versében azt olvassuk: ha ketten közületek megegyeznek. A görög szót itt pontosan az az angol szó adja vissza, ami szimfóniát, azaz összhangzást jelent. Ez nem csak egyszerű intellektuális megegyezés; ez harmónia, összhang. Ez két ember, aki eggyé vált szellemben.

Természetes síkon, ha neked egy szimfóniát – mint zenekari művet – kell előadnod, két dologra van szükséged: partitúrára és karmesterre. A partitúra Isten akarata, a karmester a Szent Szellem. Ha két ember összejön egy szellemben, szimfóniában, harmóniában, megegyezve Isten akaratában, amelyet a Szent Szellem mutat meg, akkor mindazt elérhetik, amire szükségük van. Ez valóságos ígéret, de be kell töltened a feltételeket.

Olyan sok embert hallottam már így szólni: Jöjj, Prince testvér, egyezzünk meg; ezért és ezért fogunk imádkozni. Néha zavarban vagyok, mert nagyon sokszor úgy érzem, hogy ez egy sekélyes színlelés, aminek nem lesz meg az eredménye. A megegyezés nem csak azt jelenti: megegyezünk. A megegyezés azt jelenti, hogy harmóniában vagyunk egymással a Szent Szellemben, s ahogy mi erre az igazi, valóságos, szent – Szent Szellem szerinti harmónia – helyére érkezünk, akkor legyőzhetetlenek vagyunk. Ezért az ördög mindent megtesz, ami csak a hatalmában van, hogy megakadályozza a keresztények eljutását erre a helyre. S ez a gyakorló keresztények tömegénél sikerül is neki.

Bízom benne, hogy nem foglak benneteket megdöbbenteni azzal, hogy azt mondom: a Gyülekezet, amely Krisztus Teste, nem földi intézmény. De általánosságban szólva, a keresztények szükségét érezték, vagy kényszerítve érezték magukat, hogy valamilyen intézményes szervezetet hozzanak létre, amelyben elkötelezik magukat egymás felé, hogy egységet érjenek el. A dolog lényege, igazsága az, hogy nem ez adja meg azt az egységet, amit Isten szánt Jézus Krisztus Teste, a Gyülekezet számára. Az Ószövetség ideje alatt Istennek hatalmas problémája volt Izráel népével, ő megmutatta magát, mint olyan valakit, akit nem lehet ábrázolni semmiféle képpel, festménnyel vagy szoborral. Az a kísérlet, hogy valamilyen istenképet csináljanak, szigorúan tilos volt. De Izráel újra és újra abba a hibába esett, hogy bálványképet készített, és azt mondta: ez képviseli Istent. Úgy hiszem, hogy ehhez hasonló hiba van a keresztényeknél: Jézus Krisztus Testét nem lehet intézményesen képviselni. Nem lehet képviselni olyan szervezetként, amelyet a világi életből ismerünk. De időről-időre a keresztények megpróbálnak csinálni valami láthatót és tapinthatót abból, ami szellemi. Megpróbálnak létrehozni valami szervezetet, uniót, összeköttetést, amely helyettesíti a valóságos egységet, kapcsolatot Krisztus Testében. És ez kivétel nélkül mindig hiba.

Vegyük például az Üdvhadsereget – és ez nem az Üdvhadsereg kritikája. Az Üdvhadseregen belül van egy erős szervezeti egység, ami hasonló egy hadseregéhez. És ezen felül van még egy összetartó erő az emberek között az egyenruha által, így tehát ha ránézel valakire, meglátod azonnal, hogy ő egy üdvhadseregbeli lány, vagy, hogy ő tiszt az Üdvhadseregben. Mindaz, amit az emberek meg tudnak tenni azért, hogy létrehozzanak egy egységet és szervezeti struktúrát, az itt megvan. És mégis: lehet két ember az Üdvhadseregben olyan messze az igazi egységtől, harmóniától, hogy teljes ellentétben lehetnek egymással. Két ember lehet az Üdvhadseregben, s az egyik megtért és újjászületett, míg a másik nem. Ők még csak nem is ugyanabban a szellemi szférában mozognak. Vagy pedig vegyük példának az anglikán egyházat, ahol én felnevelkedtem. Te lehetsz az anglikán egyház tagja, és egyidejűleg kommunista vagy római katolikus. Ezen a szervezeten belül, a szervezeti struktúrával összekötve nagyon eltérő, sőt teljesen ellentétes gondolatok vannak, amelyek egymással díszharmóniában vannak; semmi kapcsolat nincs a szellemi életben közöttük. Ez külső helyettesítése a belső dolgoknak.

A nagy veszély amit látok az, hogy mi elfogadjuk a külsőt, mint a belső helyettesítését, és aztán nem veszünk tudomást a belsőről. Ennek következménye: ma keresztények tömegei vannak a Krisztus Testén belül rossz kapcsolatban egymással, és még csak tudatában sincsenek annak, hogy valami nincs rendben. Egy éjszaka a szolgálat alatt öten jöttek előre gyógyulásért. Úgy vezetett az Úr, hogy odamentem mindegyikőjükhöz, és megkérdeztem: van-e valami meg nem bocsátás, vagy neheztelés a szívükben bárki felé. Ötből hárman azt mondták: Igen van. Így válaszoltam:

– Nos, igazából akarjátok, hogy imádkozzam értetek? Megtehetek dolgokat, de vajon ti milyen hatást vártok ettől az imától?

– És tudjátok, mit mondtak?

– Hát akkor menjünk és tegyük rendbe a dolgokat, s azután visszajövünk. Figyelemre méltó. De ami igazán figyelemre méltó, az az, hogy ezek az emberek nem voltak tudatában a rossz kapcsolatuknak. Miért voltak becsapva? Azért, mert megengedték egy külső helyettesnek, egy külső helyettesítésnek, hogy megvakítsa őket a belső valóság felé. Ha mi Krisztus Testének a belső állapotára néznénk ma, meg lennénk döbbenve azon amit látnánk.

KAPCSOK ÉS KÖTELEK

Ha a külső egységnek semmi köze a belső, szellemi kapcsolathoz Krisztus Testén belül, akkor mi az, ami a Krisztus Testét összetartja? Mi az egységnek az igazi forrása és természete? Mi úgy találjuk, hogy a válasz erre a fontos kérdésre két igerészben található, az Efézusi és Kolossébeli levelekben.

Az Efézus 4,16-ban Pál beszél Krisztusról, mint a Test fejéről:

„Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben.”

A Kolossé 2,19-ben hasonló szövegrészben Pál beszél Krisztusról mint a Főről:

„..de nem ragaszkodik a Főhöz: pedig ő tartja össze az egész testet inak és ízületek segítségével, és az őáltala növekszik az Isten szerinti növekedéssel.”

Két dolog van, amelyekről Pál azt mondja, hogy összekötik a test tagjait: kapcsok és kötelek. Ugyanúgy, ahogyan a csuklóízületek a fizikai tagokat összetartják. Mik ezek a kapcsok és kötelek? Nagyon gyakorlati módon úgy mondanám nektek, hogy a kapcsok a Test tagjai közötti kapcsolatok, a kötelek pedig azok a viszonyok, magatartások, amelyek közöttük uralkodnak.

Természetes módon a karomban három csont van. Bár minden egyes csont erős és egészséges önmagában, ezek hathatós működése függ egy kapocstól, csuklórésztől, amelyet mi könyöknek hívunk. Ezeknek a csontoknak mindegyike önmagában véve tökéletesen egészséges lehet, és mégis, a kar teljesen működésképtelen, ha a kapocs nem mozog megfelelően. És ez ugyanígy igaz Krisztus Testénél. Tehát több a követelmény, mint a te egyéni stabilitásod ahhoz, hogy hathatós légy.

A másokkal való kapcsolatod az a kapocs, amely téged beilleszt a Testbe. És amíg a másokkal való kapcsolatod nem jó, addig nem tudsz a Test hathatós tagja lenni.

Megint az Efézusi és Kolossébeli levélben beszél Pál azokról a nagy kötelekről, amelyek összekötik az egész Testet.

Az Efézus 4,3-ban ezt mondja:

„igyekezzetek megtartani a Szellem egységét a békesség kötelékével.”

A kötés ugyanaz, mint az előző helyeken.

A Kolossé 3,14-ben pedig ezt mondja:

„Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent.”

A legalapvetőbb kötél, kötelék, amely Krisztus Testét összeköti igazi egységbe, az a szeretet. A másik pedig a békesség. Minket összetart egy egésszé az, amit én úgy nevezek, hogy a szeretet és a békesség magatartása, viszonya. De ahol nem létezik ez a viszony, a Test egész működése teljesen leromlott. Ha mi rossz kapcsolatban vagyunk keresztény társainkkal, a Test nem tud működni, és mi sem tudjuk megkapni, amire szükségünk van; nemcsak másokat zárunk el az áldástól, hanem mi magunkat is elzárjuk és kizárjuk. És mégis a legkülönbözőbb helyzetekben és csoportokban a tapasztalatom az volt, hogy a gyakorló gyülekezetek tagjainak több mint fele rossz kapcsolatban, rossz viszonyban van másokkal, és egészen gyakran ezek a rossz kapcsolatok ugyanannak a gyülekezetnek más tagjaival vannak.

Egyszer – miután prédikáltam egy bizonyos pünkösdi gyülekezetben, ahol Isten igazán működött – elmentem egy másik pünkösdi gyülekezetbe és ugyanazt az üzenetet prédikáltam. De ezen a második összejövetelen, ebben a második gyülekezetben semmi sem történt. Gondolkoztam, mi a rossz. Tudjátok, hogy mit fedeztem fel? Ott volt egy gyülekezet, kb. 400 emberrel, akik rendszeresen jártak ide vasárnap, és mégis, ez a gyülekezet megosztott volt. Pontosan a közepén. Az emberek a jobb kezem felől nem beszéltek a bal kezem felől lévő emberekkel már öt éve. Amikor az utcán közeledtek egymáshoz, átmentek a másik oldalra, hogy elkerüljék a beszélgetést. Következésképpen számomra ezeknek prédikálni csak időpocsékolás volt, mivelhogy nem volt a Szent Szellemnek lehetősége arra, hogy működjék ebben a gyülekezetben. Furcsa módon sok hasonló körülményt találtam: ilyen gyülekezetekben az emberek képesek hibáztatni a pásztorokat, vagy más evangélistát hívni, vagy bármit megtenni, kivéve azt az egyet, amit meg kell tenni, azt, hogy egymással rendezzék a kapcsolataikat.

A MEG NEM BOCSÁTÓ SZOLGA

Ha visszafordulunk a Máté 18,23-35-ig tartó igerészhez, ott találjuk a meg nem bocsátó szolga példázatát.

A fejezet utolsó verse világosan megmutatja számunkra, hogy Jézus itt gyakorló keresztényekre utal. A példázatban az első szolga tízezer talentummal tartozott, a mai számítások szerint kb. 6 millió dollárral. Mivelhogy képtelen volt fizetni, börtönbe kellett volna mennie. De ő elnyerte urának irgalmát, aki megbocsátott és elengedte neki a tartozását. De ahogy ő kiment, talált egy szolgatársat, aki ugyanezen számítások szerint kb. 1000 dollárral volt adósa.

– Fizess nekem! – követelte a szolgától.

– Nem tudok – válaszolta a másik.

– Nos hát, akkor én börtönbe csukatlak téged.

– Várj! Ki fogom fizetni, megszerzem az 1000 dollárt, ki fogom fizetni.

– Nem! – mondta.

– Ha nem tudsz fizetni, mész a börtönbe.

Természetesen a többi szolga rettenetesen megdöbbent, és elmentek és elmondták az uruknak: ismered azt a szolgát, akinek te elengedtél hatmilliót! Rögtön, ahogyan kiment a te hivatalodból, találkozott egy szolgatársunkkal, aki 1000 dollárral tartozott neki, amit nem tudott megfizetni, és ezt az embert ő börtönbe záratta. És a Biblia azt mondja:

A szolga ura haragra gerjedt. És miután hívatta őt és kérdezősködött, hogy mi történt, azt mondta: te gonosz szolga. És kiadta a parancsot: adjátok át a hóhéroknak, amíg mindent ki nem fizet, amivel tartozik.

És az utolsó vers így szól:

Eképpen cselekszik majd az én mennyei Atyám veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok, ki-ki az ő atyjafiának, az ő vétkeiket.

Hadd mutassak rá két fontos tényre.

Először: ha valaki nem hajlandó megbocsátani, az gonoszság. Az Úr mondta: te gonosz szolga. A meg nem bocsátás nem csak bűn, gonoszság is.

Másodszor: a meg nem bocsátó szolgát átadták a hóhérok kezébe. És az Úr ezt mondja: ugyanígy cselekszik veletek az én mennyei Atyám is. Te keresztény! Ha te nem bocsátasz meg, ha te nem bocsátod meg a te atyádfiának az ő vétkeit szívedből, bármilyen kárt, bármilyen sértést, bármilyen adósságot, az Úr Jézus mondta: Isten ugyanúgy fog bánni veled, ahogyan az Úr bánt a meg nem bocsátó szolgával, vagyis: átad a hóhéroknak.

Megértettem ezt a szövegrészt, mert különleges szolgálataim során gyakorló keresztények tömegeit találtam hóhérok kezében. Szellemi kínzás, elmekínzás, fizikai kínzás közepette. És azt gondoltam magamban: Istenem, hogy lehet ez. Emberek, akik Jézus nevét hívják segítségül, emberek, akik az üdvösséget megvallják, gyakorolják, emberek, akik Úrnak ismerik el Jézus Krisztust, és mégis a kínzóik kezében vannak. Gonosz lelkek kezében vannak. Nincsen békességük, nincsen örömük. A félelem gyötri őket. A gondolataik nyugtalanok, és jönnek hozzám szabadulásért.

Ha még a gyülekezeten kívül lenne, megérteném, de ez benn van a gyülekezetben. És az Úr azt mondta nekem: ők kínzók, hóhérok kezében vannak, mert Ő átadta őket nekik. Ha Isten valakit a hóhérok kezébe adott, nincs a földön olyan teremtmény, aki őt onnan ki tudná hozni. Egyetlenegy sincs! Sok prédikátor megpróbálja, és még több ember akarja, hogy a prédikátorok megpróbálják, és ráveszik őket, hogy megpróbálják, de mégsem történik meg. Ha Isten átadott téged a hóhéroknak, ott fogsz maradni addig, amíg meg nem felelsz Isten feltételeinek, hogy kiszabadulj. Időszakosan megkönnyebbülhetsz esetleg, de ez nem minden. Nem lehet igazi békességed, igazi szabadulásod, fölszabadulásod addig, amíg szabad szívvel meg nem bocsátottal mindenkinek, akire valaha is nehezteltél. Ez Isten változhatatlan feltétele. Nincs mód a megkerülésére.

IMA ÉS MEGBOCSÁTÁS

Az Úr imája, a Miatyánk minden hívő keresztény számára minta. Jézus azt mondja a tanítványainak, mikor megkérdezték őt, hogyan imádkozzanak: Ti azért így imádkozzatok! Ezt úgy értem, ez azt jelenti, hogy ez minta, nem pedig azt, hogy nekünk ugyanazokat a szavakat kell szükségszerűen használnunk. A lényeg az, hogy az Úr imájába foglalt elvek változhatatlanok. Jézus azt mondja, hogy így imádkozzunk: … bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Te nem tudod ezt megváltoztatni. Te ugyanabban a mértékben kérhetsz bocsánatot Istentől, ahogyan megbocsátasz másoknak, nem jobban. Ha te nem bocsátasz meg másoknak, Isten sem bocsát meg neked. Ez az egyedüli része a Miatyánknak, amelyről Jézus szükségesnek látta, hogy még hozzátegyen. Máté 6,14-15:

„Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát nektek is a ti mennyei Atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.”

Azt akarom mondani – olyan hangsúlyosan és világosan, ahogy csak tudom -, ha van valaki, akinek te nem bocsátottál meg, ne csald magadat: neked nincs Istentől bocsánatod. Ez minden problémádnak a forrása. Neked nincs teljes bűn-bocsánatod.

A Márk 11,23-25-ben Jézus nagy szavakat mond:

„Mert bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjai a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meglesz néki, amit mondott.”

Újra! Nincs ennél nagyobb hatalom, ez minden hatalom, amire szükség van. A következő versben még ehhez hozzáteszi:

„Azért mondom nektek: Amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglesz nektek.”

Ti azt mondjátok: csodálatos! De várjatok egy percre. A 25-26. vers ezt mondja: 

„És mikor imádkozva megálltok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van; hogy a ti mennyei Atyátok is megbocsássa nektek a ti vétkeiteket. Ha pedig ti meg nem bocsátotok, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.”

Ez teljesen világos. Az angolban: ha bárki ellen panaszotok van, bocsássatok meg. A „bárki ellen panasz” senkit és semmit nem hagy ki. Ha panaszotok van bárki ellen, én nem hiszem, hogy készek vagytok a mennyre. Bár nekem nincs utolsó szavam ebben a dologban, de nem tudom megérteni, hogyan juthatna valaki a mennybe, akinek a bűnei nincsenek megbocsátva. És nagyon világos: ha te nem bocsátottál meg másoknak, neked sincs megbocsátva.

Szeretném, ha észrevennétek az Efézus 1,7-ben, hogy a megváltás együtt szól a megbocsátással:

„Akiben van a mi váltságunk, az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint.”

Más szavakkal: ha minden bűnt megbocsátottál, akkor megvan neked a megváltás teljes joga, de ha van valahol megbocsátatlan bűnterületed, akkor nincs meg a teljes megváltásod joga. Viszont, ha megvan a teljes megváltottságod joga, akkor az ördögnek nincs ereje rajtad és nincs helye benned. Ha tehát bárhol benned működik a megváltás joga, az ördög tud erről. Tudja, hogy ha megbocsátatlan bűn van az életedben, neki joga van hozzád, és nem tudod őt kiverni. Kiálthatsz őrá, ráronthatsz, kérheted a prédikátort, hogy imádkozzon, de ha legális joga van, hogy ott legyen, semmi sem tudja őt onnan kiűzni. Ezért nem lehet szabadulásod addig, amíg szabad szívből meg nem bocsátottál mindenkinek, aki ellen bármi panaszod volt.

Mi a Miatyánknak az utolsó kérése? A szabadulás kérése. Szabadíts meg bennünket a gonosztól! Ez a megfelelő fordítás. De nincs jogod imádkozni ezt az imát addig, amíg nem imádkoztad azt: bocsásd meg a mi vétkeinket, ahogyan mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek. Ha egyszer a megbocsátás kérdése el van rendezve, a szabadulás már nem probléma. Emlékezz erre: ha nem vagy megbocsátó szellemben és magatartásban bárki felé, akkor az ördögnek legális helye van a te életedben.

LEGYÉL BŰN-ELENGENDŐ!

A János 20,22-23. így szól:

„És amikor ezt mondta, rájuk lehell, és monda nékik: Vegyetek Szent Lelket:

Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak; akikéit megtartjátok, megtartatnak.”

Hatalmas felelősség bűnmegbocsátóvá és bűnmegtartóvá lenni. Legelőször hadd mondjam hangsúlyosan, hogy nem találok utalást arra, hogy Jézusnak ezen szavai bizonyos korlátozott csoportnak szóltak volna. Nem találok arra sem bizonyítékot, hogy akik ezt megkapták, valamiféle hatalmat kaptak volna, hogy másoknak átadják. Ellenkezőleg. Világosan látszik, hogy ez az előjog úgy jelentkezik, mint eredménye egy határozott, közvetlen, személyes találkozás Jézussal. Te szemtől szembe találod magad Jézussal azért, hogy Ő Szent Szellemét beléd lehelje. Ez éppúgy vonatkozik rád is, mint az apostolokra. És hiszem, hogy ez az igerész pontosan azt gondolja, arról szól, amit mond: akinek a bűneit megbocsátjátok, azok megbocsáttatnak. Tehát a Szent Szellem életünkbe költözésének eredményeképpen mi, vagyis te, bűnbocsátó leszel. De itt a probléma. Isten gyermekei bűnt tartanak meg Isten más gyermekeinek életében, és az eredmény az, hogy az egész gyülekezet meg van kötözve az egymás felé fenntartott bűn légkörében. Te benne tarthatsz mást az ő bűnében, és nagyon sokan teszik ezt a bűnbocsánat helyett. Sok feleség vágyakozik férje megtérésére, de mivel nem hajlandó megbocsájtani neki, ezért ő tartja vissza bűnében, ő az, aki kötelékben tartja a férjét. Ha neked meg nem bocsátás van a szívedben bárki felé, akkor te hozzá vagy kötve. Ezer mérföldekre lehet messze, de mégis egy láthatatlan kötelékkel vagy hozzákötve. És az egyedüli mód, hogy ezt a megkötésedet elvágd, a megbocsátás. Hadd tegyem még hozzá, hogy a bűnbocsánatot, a megbocsátást az idő múlása nem teszi szükségtelenné. Bármennyire is 40 vagy 50 éve volt a neheztelés a szívedben, neked még most is meg kell tenned a megfelelő lépést. Ez egyáltalán nem változik meg, nem évül el azáltal, hogy már régen történt az, amit meg kell bocsátanod.

CSALÁDI KAPCSOLATOK

Az élet ténye, hogy gyakran a legveszélyesebbek, legkárosabbak, legmérgezőbbek a kapcsolataink azokkal az emberekkel, akikkel a legszorosabban élünk együtt.

Különösen gyakori gond a fiatalok és szüleik rossz kapcsolata. Azt merném állítani, hogy az Egyesült Államokban a fiataloknak a túlnyomó többsége valamilyen módon ellenállásban vagy lázadásban van a szüleivel szemben, és nagyon sok esetben a szülőknek el kell ismerniük, hogy ezért a felelősség nagy része őket terheli. Ez így nem jó. Nem a fiatal a bűnös, hanem a felnőtt. A felnőtt hibája ez. De annak ellenére én mindig azt mondom a fiataloknak, ha neked neheztelés, gyűlölet és lázadás van a szívedben a szüleid felé, emlékezz, hogy nem a te szüleid fognak a legtöbbet szenvedni, hanem te. Az, aki neheztel, többet szenved, mint az, akire neheztel. Ezen felül az Írás azt mondja: Az első parancsolat ígérettel ez:

„tiszteld atyádat és anyádat, hogy jól legyen dolgod.

Soha nem lesz neked jó dolgod, ha nem tiszteled atyádat és anyádat. Nem lehetséges! Ez ellentétes az isteni törvénnyel. A másik terület, ahol legkiemelkedőbb ez a probléma, az a férj-feleség kapcsolat. Legtöbb asszonynak nincs nehézsége a fűszeressel vagy a gázóra-leolvasóval, aki egyszer jön egy hónapban, mert nem került útjába. De az a személy, akivel megosztod az ágyadat, az problémát jelent. Én nem tudom pontosan, hogy hány férj neheztel a feleségére, vagy hogy hány feleség neheztel a férjére, de a mennyiség elképesztően nagy. Térjünk vissza arra a mondatra: ha ketten közületek egy akaraton belül lesznek minden dolog felől … Ki az a két ember a földön, akiknek nyilvánvalóan meg kell egyezniük? A férj és feleség. És vajon hányan egyeznek meg valóban közülük? Nem szeretnék erre válaszolni. Sok asszony buzgó a gyülekezeti feladatokban csak azért, mert nem tud megegyezni a férjével. Szaladnak a gyülekezetbe, nem azért, mert az Urat akarják szolgálni, hanem azért, mert kimenekedést keresnek a saját otthoni problémáikból. Emlékszem, egyszer imádkoztam egy fiatal férjezett nővel szabadulásért. Miután csodálatos szabaduláson ment át, azt mondta: ó, Prince testvér, én úgy gondolom, hogy misszionárius leszek vagy legalábbis vasárnapi iskolai tanító. Azt mondtam neki: testvérnő, hallgass rám egy pillanatra. A legfontosabb szolgálatod az, hogy a legjobb felesége legyél a férjednek és a legjobb anya, amilyen csak lehetsz gyermekeid számára. Minden más másodlagos ehhez képest. Tedd a maguk helyére a dolgokat.

Sok testvérnő jön hozzám és azt mondja: Prince testvér, nekem megvan a Szent Szellem keresztségem, de a férjem nem hisz benne. És én rendszerint azt válaszolom: mutattál már fel valamit a férjednek, hogy azt elhiggye? Jobb feleség lettél a keresztség eredményeképpen? Kedvesebb hely lett az otthonod? Szeretőbb ott a légkör? Nagyobb törődést mutattál a férjed iránt, mint azelőtt? Ha nem, ne kérd őt, hogy higgyen a keresztségben, mert nem fog. Ha az az egész keresztség csak azt teszi veled, hogy elszaladsz a találkozókra, otthon hagyod a férjedet egyedül, akkor valószínűleg életed hátralévő részében olyan társsal leszel megterhelve, aki nem hiszi azt, amit te hiszel. Tudjátok, hogy az utolsó szó az Ószövetségben az átok? Malakiás utolsó szavai így hangzanak: hogy el ne jöjjek, és meg ne verjem a földet átokkal. És tudjátok, hogy mi az oka ennek az átoknak? Ez az utolsó rész, utolsó szavak előtti részben van megmagyarázva (Malakiás 4,5-6.):

„Ímé, én elküldöm nektek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek és meg ne verjem e földet átokkal.” 

A Szent Szellem bizonyára előre látta e korszak végén lévő körülményeket. És Ő tévedés nélkül ujját a mai, első számú problémára, az otthonra tette. Szétdúlt otthonok, olyan férjekkel és feleségekkel, akik nem tudnak megegyezni, akik a maguk útján járnak és elhanyagolják gyermekeiket. Tudjátok, miért választotta Isten Ábrahámot?

1 Mózes 18,17-19-ben így szól:

„És mondta az Úr: Eltitkoljam-e én Ábrahámtól, amit tenni akarok? Holott Ábrahám nagy és hatalmas néppé lesz; és benne megáldatnak a földnek minden nemzetségei.

Mert tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő háza népének őutána, hogy megőrizzék az Úrnak útját, igazságot és törvényt tévén, hogy beteljesítse az Úr Ábrahámon, amit szólott felőle.”

Ez titok. Az Úr Ábrahámot választotta, mert bízott benne, hogy olyan kapcsolatban lesz családjával, hogy tud parancsolni gyermekeinek és háza népének, hogy megtartsák az Úr útját. A fordítottja is ugyanígy igaz. Olyan nemzet (bármely nemzet), ahol a férjek és apák elmulasztják kötelességüket családjuk iránt, nem marad nagy és hatalmas nemzet. Ha az otthoni élet nem változik meg ebben a nemzedékben és nemzetben, nincs remény számára. Vége van. Az írás ott van a falon. És én fenntartom azt, hogy Szent Szellemmel keresztelt emberek, a teljes evangéliumi üzenettel kell, hogy választ tudjanak adni erre a problémára. És ha nekünk nincs válaszunk, vajon a világ hol keresse a választ? Valóban tragikus, hogy tömegei vannak olyan Szent Szellemmel keresztelt családoknak, amelyekben nincs harmónia férj és feleség között. Ha valamit is megértek, az az, hogy a Szent Szellemmel fölkenetett embereknek üzenetük van koruk számára. Nem hiszem, hogy nekünk összetett kezekkel kell ülnünk, és mondanunk: „a helyzet ellenőrizhetetlen. Semmit nem tehetünk”. Én hiszem, hogy a megoldás Jézus Krisztus Egyházán belül van. Hiszem, hogy a Gyülekezet a föld sója, a világ világossága. De ha a só elvesztette ízét, vagyis, ha nem javítja meg a világot, ha nem tartja vissza a romlás erőit, akkor semmire sem jó, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek (Máté 5,13.).

Itt van most az amerikai gyülekezet. De ennek nem szükséges így lennie. Tudjátok a gyógyszert? Bánjátok meg bűneiteket, jöjjetek rendbe Istennel és jöjjetek rendbe otthonotokkal. Ne járjátok körbe a világot, hogy megoldást ajánljatok fel problémákra, amikor ez nem hatékony a saját otthonotokban. Ez nevetséges. Ha nincs több nektek, mint nyomorúság és zűrzavar, amit exportálhattok, akkor azt ne exportáljátok. A gyülekezetnek olyan messzire tekint a szeme – a világ végéig -, hogy nem lát az orra hegyéig. Az első dolog, amire szükségetek van, hogy a hozzátok legközelebbi emberrel rendbe jöjjetek. Kezdjétek itt. Béküljetek ki, tegyétek le keserűségeteket, nehezteléseiteket, gyűlöleteteket.

ÉRZELMEK KONTRA AKARAT

Néhányan azt mondják nekem: Prince testvér, én úgy érzem, hogy meg tudok megbocsátani. Erre a válaszom: jó hírem van számodra. Nem kell érezned. Elhatároznod kell. Ez nem az érzelmed dolga. A jelenkori prédikálás nagy része célját téveszti, mert az emberek érzelmeire hat, és ezért mindaz, amit produkál: érzelmek. De minden egyes prédikátor, akit Isten valaha használt, hogy életeket megváltoztasson, az az emberek akaratához beszélt. Finney azt mondta: engemet semmi más nem érdekel, csak az akarat. Így tehát neked nem kell érezned a megbocsátást, hanem akarnod kell a megbocsátást. Ha te Isten újjászületett gyermeke vagy, akkor az a te hatalmadban van, hogy megtedd. Jézus rálehelt tanítványaira és azt mondta: Vegyetek Szent Szellemet, s akinek bűneit megbocsátjátok, azok megbocsáttatnak, és akik bűnét megtartjátok, megtartatnak. Ha te megtartod valakinek a bűnét, akkor te is megmaradsz a magad bűnében. Te kötelékkel vagy odakötözve ahhoz a személyhez. Te már elválhattál a férjedtől 20 évvel ezelőtt, de ha nem bocsátottál meg neki, akkor még hozzá vagy kötve.

A legnevetségesebb dolog történt nemrégen egy kis találkozón. Egy nő odajött hozzám és azt mondta:

– Prince testvér! Szeretném, ha imádkozna értem. Látja olyan kerületben lakom, ahol minden ember sört iszik. Mi vagyunk az egyedüli család a környéken, aki nem iszik sört. Ki akarok kerülni abból a kerületből. Minden mondat, amit csak kiejtett, tartalmazta a sör szót. Egy pillanat múlva azt mondtam neki:

– Testvérnő! Te megérezted, hogy alkoholista vagy tudat alatt. Neked éppen annyi dolgod van a sörrel, mint annak, aki a rabszolgája. Nem hiszem, ha te átmennél egy másik kerületbe, akkor a dolgok megjavulnának, mert a probléma nem az emberekben van, hanem tebenned.

Aztán megkérdeztem őt a férjéről:

– Megbocsátottál neki?

– Igen – mondta -, ő régen sok sört ivott, de megtért, és én megbocsátottam neki.

– Ez csodálatos – válaszoltam. Van valaki, akinek nem bocsátottál meg?

– Nos – mondta -, nem tudtam megbocsátani a vendéglősnek.

-Ó – mondtam -, ez nagyon rossz. Ha te nem tudsz megbocsátani a vendéglősnek, Isten sem tud megbocsátani neked.

– Hát – mondta -, nem tudom.

Mondtam neki, üljön le, és döntse el: meg akar-e bocsátani, meg tud-e bocsátani a vendéglősnek, vagy nem. Körülbelül 15 perc elteltével visszajött és azt mondta:

– Elhatároztam.

– Mit fogsz tenni? – kérdeztem.

– Meg fogok neki bocsátani.

Így tehát vezettem őt az imában: „Uram, én megbocsátok a vendéglősnek ugyanúgy, ahogy akarom, hogy te megbocsáss nekem.” Mikor elmondta az imát, terhe felemelkedett, mély sóhaj hagyta el, és zokogni kezdett. A kötelek el lettek vágva … és 20 perccel később kiment arról a helyről, és mindenkit megölelt. Milyen jellemző. Csak gondold meg: hagyod, hogy egy vendéglős mindent elrontson a számodra. És mégis ez tipikus a hívők tömegénél. Pedig a megbocsátás egyszerű. Ez az akaratnak a cselekedete és a szavaknak a kimondása. Te elhatározod, kimondod és megvan.

Nevezd meg a személyt. „Uram, én megbocsátok a férjemnek.” „Megbocsátok a vejemnek.” Légy következetes. „Ahogy akarom, hogy te megbocsáss nekem, Uram, én megbocsátok ugyanúgy nekik.” Kimondod és megvan. Ne menj vissza és ne mondd újra. Ha jön a kísértés, mondd: „Uram, én pénteken megbocsátottam neki, el van rendezve.” Mi van akkor, ha még mindig neheztelést érzel? Kezdj el imádkozni azért a személyért. Imádságodban a negatívumokat cseréld fel pozitívumokkal. Ha te bocsánatot akarsz, Isten azt követeli, hogy te megbocsáss másoknak. Ha azt akarod, hogy az imáidra választ kapj, meg kell bocsátanod. Ha át akarod élni az örömöt, a békességet és a kiteljesedést, ami – mint kereszténynek – jár, akkor a bűnbocsánatnak működésben kell lennie életedben. A választás rajtad áll. Választhatod azt, hogy a meg nem bocsátás lerombolja az életedet, vagy az akaratod által elhatározod, hogy megbocsájtasz és megszabadulsz.

 

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: gyülekezetépítés, helyreállítás, Tanítások
Címke: , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s