A szél nem tud fújni egy „dobozban” – David Bolton

“Wind Dies in a Box” by David Bolton 

at Christ-Centered Christianity

http://christcenteredchristianity.com/

PDF formátumban letölthető itt: A szél nem tud fújni egy dobozban – David Bolton

(Megjegyzése: a szerző az eredeti angol írásban bizonyos tartalommal és következetesen „boksz” szót használ, ami bizonyos területeken meghonosodott a magyar szóhasználatban is, de általános értelemben nem használnám azt a magyar változatban, hanem inkább „zárt (bekorlátozott) hely”, „doboz” vagy „fiók” szavaknak fordítom az adott helyzettől függően.)

A Szentírás a Szent Szellemet a „szél” – hez hasonlítja.

Jézus azt mondta: 

A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jön,  és hová megy: így van mindenki, aki Szellemtől született.” (János 3:8) 

Mi is tudjuk, hogy amikor Pünkösdkor a Szent Szellem kiáradt a tanítványokra a felházban, akkor: 

“…. lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és betelt vele az egész ház, ahol ültek …….. És megteltek mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdtek szólni más nyelveken, amint a Szent Szellem adta nékik szólni.”   (Ap.csel. 2:2,4).

Ez volt a Szent Szellem első megnyilvánulása, amikor Krisztus mennybemenetele után eljött a gyülekezetre. 

Miért hasonlítható a Szent Szellem a szélhez?

Néhány dolog, amiben hasonlóságot látok:

A héber szó a „szellemre” – ruach, ami “szelet”, “lélegzetet” jelent.

A szél egy láthatatlan erő, valami láthatatlan dolognak a hatása, de nem az erő önmaga. Ugyanez igaz a Szent Szellemre.

A szél fentről jön, egy „mennyei” erő. Ugyanez igaz a Szent Szellemre.

A szél „szuverén”. Úgy „fúj, ahogyan akar.” Ugyanez igaz a Szent Szellemre.

A szél kiszámíthatatlan. “Nem tudod megmondani honnan jön, és hová megy.” Ugyanez igaz a Szent Szellemre.

A szél ellenőrizhetetlen. A hatása hasznosítható és felhasználható bizonyos mértékig, de végső soron ellenőrizhetetlen az ember által. Ugyanez igaz a Szent Szellemre.

A szél megállíthatatlan.  Amikor valami elzárja az útját, a szél elfújja az előtte lévő akadályt vagy más utat keres, hogy megkerülje azt. Ugyanez igaz a Szent Szellemre.

A szél lehet lágy és felfrissítő. Ugyanez igaz a Szent Szellemre.

A szél lehet erős és viharos. Ugyanez igaz a Szent Szellemre.

A szél mozgását és erejét a Nap határozza meg. Ugyanez igaz a Szent Szellemre és a Fiúra.

A szél légköri változásokat idéz elő, ami így vagy úgy hatással van minden élőlényre a földön. Ugyanez igaz a Szent Szellemre.… és még egy utolsó dolog:

A szélnek nagy helyre van szüksége, hogy megtegye, amit akar. Nem tudja megtenni azt megfelelő módon egy „zárt (bekorlátozott)  helyen. Ugyanez igaz a Szent Szellemre.

Dobozok – „boxok”

A dobozok (boxok) ember készítette olyan tartályok, amiknek az a célja, hogy megőrizzenek, tároljanak, szervezzenek, osztályozzanak, szállítsanak és megvédjenek mindenféle dolgot. A legváltozatosabb alakban és méretben szerezhetők be és mindenféle feladatra és céllal használják őket. Sok minden, amit gyártunk, felhasználunk vagy elfogyasztunk egy vagy több alkalommal valamennyi időt egy dobozban tölt.  A „dobozok” a fogyasztói társadalmunk és életmódunk raktárai. Nehéz elképzelni az életet nélkülük! Szeretjük a „dobozainkat”, szükségünk van rá.

Buta dolog a „dobozokkal” kapcsolatban, hogy azoknak nem csupán fizikai, hanem gondolkozásbeli jelentésük is lehet. Vannak „boxok” (fiókok) az elménkben a személyes, a kollektív meggyőződéseink, értelmezéseink, elképzeléseink, filozófiáink, a fontossági sorrendjeink, előítéleteink, szokásaink és hagyományaink számára. Az életünket ezeken a gondolkozásbeli “dobozokon” (bekorlátozásokon) belül éljük. Biztonságban érezzük magunkat azokban, mert megvédenek bennünket a változásoktól, kihívásoktól. Ugyanakkor hajlamosak vagyunk arra is, hogy csodáljuk azokat a képzelőerővel rendelkező embereket, akik gondolkozásukban kilépnek a “dobozokon” (megszokott korlátokon) kívülre.

Elemek, tárgyak, sőt elképzelések mérhetetlen mennyiségét tesszük be különböző „dobozokba”, de azt gondolom őszintén meg kell mondanunk, hogy soha SENKI nem próbálta meg komolyan azt, hogy a SZELET betegye egy „DOBOZBA”! Legtöbben ösztönösen tudjuk, hogy ez ostobaság.

Akkor miért van az, hogy amikor ISTEN SZELÉ-ről, a Szent Szellem-ről van szó, elveszítjük minden emberi ösztönünket és általános érzékelő képességünket és azt keressük, hogy bekorlátozzuk a Bekorlátozhatatlant? Létrehozzuk a magunk „dobozait” a tapasztalataink, az elvárásaink, a képességeink, a kényelmi zónáink, a fontossági sorrendjeink, az előítéleteink, a programjaink, a törekvéseink számára, és azt követően azt várjuk, hogy jöjjön a Szent Szellem és vegyen részt azokban. Úgy kezeljük Őt, mint egy fogyasztásunkra szolgáló terméket és ennek megfelelően azt gondoljuk, hogy “azt tárolni, felügyelni, tartalékolni és kiadagolni kell, amikor arra szükségünk van, „ami” egy „dobozban” van.

A Szent Szellem, nem egy elfogyasztható „tárgy”, hanem egy saját akarattal rendelkező (szuverén) személy, Akinek sok helyre van szüksége, hogy megtegye, amit akar. Amikor „bedobozoljuk Őt”, végső soron többnyire „kirekesztjük Őt a dobozból”.

Istent be lehet zárni egy „dobozba”???

Sok vallási vezető és keresztyén gyülekezet nagy tiszteletet és megbecsülést tanúsítanak Isten az Atya és Isten a Fiú, Jézus Krisztus felé, azonban valójában nem sok tekintettel vannak a Szent Szellemre. A szájukkal lehet, hogy tisztelettel beszélnek Róla, de az igazi megbecsülésüket az Ő felé tanúsított cselekedeteik mutatják, nem a szavaik. A Szent Szellemet, ha egyáltalán elismerjük vagy keressük a gyülekezetben, azt gyakran valamiféle járulékos dologként, hangsúlyként, egy finomságként, egy fűszerként, egy köretként kezeljük. Szívesen látjuk Őt, de éppen csak annyi teret engedünk meg Neki, hogy a kegyelem és élet érzését hozza, és ha lehet még néhány ajándékot és megnyilvánulást, azonban ezeket is csak olyan mértékig engedjük meg, hogy azok szépen beleilljenek a gyülekezetre jellemző mindennapi életünk „dobozába”. Ritkán viszonyulunk hozzá úgy, Aki Ő valójában …….ISTEN!

Ő éppen olyan Isten, mint Isten az Atya és Isten a Fiú és lényüket, céljukat és jelenlétüket tekintve elválaszthatatlan egységben vannak egymással. A Isten hármas személyét („Szentháromság”) nem lehet szétválasztani. A megbecsülésnek az a legkisebb mértéke, amit az Istenség bármelyik személye felé mutatunk, az annak mértéke, hogyan becsüljük meg valójában Mindhármukat. Hasonlóképpen, amikor “lezárunk”, majd “kinyitunk” a Szent Szellem felé, akkor ”lezárunk”, majd “kinyitunk” az Atya és a Fiú felé is. Ez nem lehetséges másként.

A Szent Szellem az Istenségnek az a tagja, Aki azért adatott az Egyház számára, mint Működtető Erő, hogy a Fiú Fősége által véghezvigye az Atya akaratát. Ő ezért nélkülözhetetlen az Egyház létezése, élete, működése, szolgálata és küldetése céljából. Az Atya akarata nem válhat valóra az egész Egyházban a Fiú Főségének megnyilvánulása nélkül és a Fiú Főségének megnyilvánulása nem képes betörni és munkálkodni az egész Egyházban a Szent Szellem teljes és akadálytalan munkája nélkül. Ha a Szent Szellem “be van dobozolva”, akkor a Fiú Fősége, következésképpen az Atya akarata is. Ez ennyire egyszerű.

Végső soron az Atya akarta a teremtésben, a megváltásban, az Egyházban és a Királyságban az, hogy mindenekben Ő (Krisztus) legyen az első;(Kolossé 1:18) A Szent Szellem munkájának eredménye mindig látható. Ahol a Szent Szellem nincs „bezárva” (bekorlátozva) ott Krisztus a Maga teljességében, központúságával és elsőségével kerül a központi helyre, hogy az Atya legyen megdicsőítve és megelégítve. Ahol a Szent Szellemnek adják a teljes irányítást a hívők mindennapi életében, a gyülekezeti összegyülekezésekben, a gyülekezet kormányzása az emberek által gyakorolt felügyeletből, élettelenségből, merevségből, vallásos módszerek gyakorlatából, rituálékból ki fog mozdulni és visszakerül az Ő kezébe, akihez tartozik. Ahol a Szent Szellemet a maga valóságában, mint a gyülekezet középpontjában lévő ISTEN-ként tisztelik és engedelmeskednek Neki, Ő a Fiú Főségén keresztül az Atya akaratának megvalósulásán fog munkálkodni a sok tagból álló gyülekezeten keresztül, az Ő vezetésének engedelmeskedve, az ajándékokon és szolgálatokon keresztül munkálkodva. Ahol a Szent Szellem felszabadul, hogy Önmaga lehessen, Ő nem fogja keresni Önmaga dicsőítését, hanem minden figyelmet és dicsőséget az Atyára és a Fiúra irányít. Ezek lesznek a jelei a Szent Szellem „bekorlátozatlan” munkájának.

~ ~ ~

Szeretjük a szelet amiatt, amit tesz, de a szél lehet rémisztő is. Az embernek nincs uralma a szél felett, ami néha hatalmas, sőt erőteljes. Nem tudjuk irányítani, tárolni és előre kiszámítani. Amikor Isten Szele fújni kezd, arra ugyanez érvényes.  A kérdés az, hogy bízunk-e abban, hogy Isten Szele, ha teljesen ’szabad kezet adunk neki’, mindig tökéletes engedelmességben fog cselekedni az Atyának és a Fiúnak, mint az ő Küldöttjük, hogy véghezvigye az ő tökéletes akaratukat az egész Egyházban? Ha nem bízunk meg teljesen benne, hogy kiszolgáltassuk magunkat Neki, akkor valójában nem bízunk meg teljesen és nem szolgáltatjuk ki magunkat az Atyának és a Fiúnak sem.  Ha a közösségi életünket és a gyülekezet irányítását nem tudjuk átengedni a Szent Szellemnek, akkor valójában elvesszük az irányítást mind az Atyától, mind a Fiútól. Testvérek! Ennek nem kellene így lenni! Itt az ideje, hogy ne próbálkozzunk tovább azzal, hogy a Szelet „dobozba” zárjuk, hogy az Atya és a Fiú végre ismét a Maguk módján munkálkodhassanak az Ő Egyházukban.

Mindezzel együtt gondolkodhatunk úgy, hogy mindent – bizonyos korlátok között – egy szép, csinos kis DOBOZ-ban tartunk, de sohasem szabad elfelejtenünk, hogy …

“A szél NEM TUD fújni egy „dobozban.”

Fordította: Abonyi Sándor

2013-07-12

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: gyülekezetépítés, Tanítások
Címke: , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s