“A Sátán kikért titeket” – Abonyi Sándor

Letölthető PDF formában itt – MP3 formátumban itt

Kedves testvéreim! Nem ijesztgetni akarlak benneteket ezzel a címmel. Ennek hallatán sokan rögtön arra gondolhatnak, hogy ez szörnyű; csak ez meg ne történjen velem, vagy ha mással történik ilyen, akkor le is mondhatunk róla és jobb el is kerülni őt. Emberi ésszel ilyen gondolatok juthatnak sokaknak eszébe, de mit gondol erről az Úr? Tudjuk, hogy az Úrnál nem sokat számít, hogy mi mit gondolunk, mert a lényeg az, hogy Ő mit gondol mindezekről?

Ennek a kérdésnek a megválaszolásához szeretnénk most egy kicsit közelebb jutni.

Jó vagy rossz hír az, ha valakinek ilyet mond az Úr, vagy ez történik meg valakivel?  Először erre keressük a választ.

Jézus volt az, aki ezeket a szavakat egyik legkedvesebb tanítványának, Simon Péternek mondta a következő gondolatokkal együtt:

„Monda pedig az Úr: Simon! Simon! ímé a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát; de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited: te azért idővel megtérvén, a te atyádfiait erősítsed.”    Lukács 22.31-32.

Rosszat akarhatott Jézus Péternek? Bizonyára nem! Valami rossz dolog viszont mégis csak meg kell, hogy történjen Péterrel, ami Jézus tudtával és engedelmével történt. A Sátán kikérte Pétert, hogy „megrostálja, mint a búzát”. Ez egy nagyon kemény próbát jelentett Péter számára. Az Úr megengedi a Sátánnak, hogy a legnehezebb próbákba is belevigye azokat, akikkel Neki terve van. Nem egyedi esetről van itt szó, mert nemcsak Péter apostolnak kellett átmennie ilyen próbán. Az ige itt többes számban beszél: „titeket”. Lehet, hogy minket is átvisz az Úr ilyen nehéz próbákon? Egyeseket minden bizonnyal, igen!

Látunk hasonló eseteket máshol is az igében:

–         erről szól Jób megpróbáltatása is. Őt is kikérte a Sátán és Isten egy dolog kivételével mindent megengedett a Sátánnak. Nem engedte, hogy az életét is elvegye,

–         erről szól Jézus pusztai megkísértése is. Isten akaratából a Szent Szellem vitte ki Jézust a pusztába negyven napra, hogy megkísértessen a Sátántól. A Sátán próbálkozott Jézus elpusztításával is, amikor arra akarta rávenni Őt, hogy ugorjon le a templom tetejéről, de Jézus nem engedett a kísértésnek.

Ezekből a példákból Jób esetében és Jézus esetében egyaránt azt látjuk, hogy a próbáknak ebből az időszakából megerősödve jöttek ki:

–         Jób minden veszteségét háromszorosan visszaadta neki az Úr,

–         Jézus pedig a Szellem erejével tért vissza a pusztából és valójában akkor kezdte meg szolgálatát. Mondhatjuk úgy is, hogy ez volt a szolgálatba állítása előtti nagy próba (vizsga) és a pusztában kiállt próba alapján kapta meg a felkenetését a szolgálatra. Utána úgy beszél az ige Róla, mint akinek hatalma van és attól fogva sorra történtek a csodák a szolgálata alatt.

Jakab apostol arról beszél, hogy

Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez.”         Jakab 1.2-3

Ily módon – Isten és nem ember szerint – gondolkodva még a próbáknak (kísértéseknek) is örülni kell tehát, mert mint itt is látjuk, jó dolog érdekében történnek meg mindezek velünk. Emberileg senki sem szívesen gondol arra, hogy Jób vagy Jézus kísértéseiben nekünk is részünk legyen, de miből gondoljuk, hogy mi nagyobban lennénk Mesterünknél? Ami emberileg, látható szinten egyértelműen rossznak tűnik, az Isten tervében egy nemes cél érdekében történik és egyértelműen jó és örvendetes dolog.

Péter esetében az volt a cél, hogy Jézus előre küldje őt, hogy átmenjen egy olyan próbán, hogy „idővel megtérve” képes legyen a saját „atyádfiait erősíteni”.

Ha Péter életét és szolgálatát nézzük az Ap.cselben leírva, akkor azt kell, hogy mondjuk: Jézusnak minden időben sok ilyen előre küldött, a Sátán kikérésére kiadott és a próbákon átment, megrostált emberre van szüksége, ha fel akarja építeni az Ő Egyházát, amin a Pokol erői valóban nem vesznek diadalmat.

Jó tudni, hogy minden megpróbáltatásuk közepette Jézus vele van azokkal az emberekkel, kiket kiszolgáltat egy ilyen helyzetnek; sőt imádkozik értük. Kell ennél több, amire igényt tarthatunk? Azt gondolom nem, mert „ha Isten velünk kicsoda ellenünk?”

Dávid szavai jutnak most eszembe:

„Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam.”   Zsolt 23:4-5 

Dávid sem kerülhette el ezt a próbát, de a próbában való kitartás jutalma Saul halála után a királyság elnyerése és a király hatalmába való belépés volt.

Nézzük most meg, hogy a próbák közepette mi látszik Isten munkájából a látható szinten?

–         Dávidot a gonosz lélektől megszállt, féltékeny Saul király több éven keresztül üldözte, hogy megölje őt,

–         Péter látható módon nagyon bízott az odaszántságában, de mégis eljutott odáig, hogy háromszor letagadja még azt is, hogy ismeri Jézust (Luk 22:33-34). Visszamegy halászni, de megtér Jézushoz és az övéihez, amikor Jézus hívja őt.

Az igében Isten néhány nagy szolgájának életén keresztül bemutatva láthatjuk, hogy mi történik ilyenkor, de a történet személyenként nagyon változó lehet.

Isten szuverén munkája, hogy kit ragad meg, és kiket enged átmenni ilyen próbákon. Az indító igében lévő „titeket” szóhasználat nagyon tág lehetőséget biztosít Isten munkájának: bármelyikünk lehet. Jó tudni mindezeket, hogy felismerjük Isten munkáját az Úr választott embereiben és a sok furcsa, talán ellentmondó és egyértelműen negatívnak látszó dolgok ellenére se essünk abba a hibába, hogy Isten ellen hadakozókká váljunk.

Mit gondolunk ezek után arról, ha a mindennapi, ismétlődő, „mókuskerékben” pörgő gyülekezeti és szolgálati élet mellett, az Úr egyszer csak belép valakinek az életébe; megragadja őt, és kiragadja a megszokott, évek óta erőtlenné vált gyülekezeti életből, és megengedi neki, hogy a Sátán kikérje őt?

Isten akaratából az Úr igazi, mélyreható munkája kezdődik el ilyenkor egy ember életében és ezek az emberek olyan terheket hordoznak a Sátán elleni közvetlen harcban, hogy szó szerint a fizikai „életben maradásukért” küzdenek. Ilyen körülmények között talán természetes, hogy a saját életéért küzdő személy bejelenti a gyülekezetben, hogy hosszabb időre kiáll a megszokott szolgálatából és talán a „gyülekezetbe” sem jön egy ideig. Szeretne egyszerűen egyedül lenni az Úrral. Talán nincs tudatában, hogy őt most a Sátán kérte ki, csak annyit érzékel, hogy hihetetlen nagy szellemi küzdelmek ideje jött el az életében, ahol minden erejére szüksége van, sőt megkér egy-két hűséges társát is, hogy imádkozzon érte. Kedves testvérünknek éppen elég a saját terhe, de Jób tanácsadóihoz hasonlóan rendszerint ilyenkor még a „jóakaró testvérek” is állandóan zaklatják és a legkülönbözőbb dolgokkal vádolják őt.

Kedves Testvéreim! Bízzunk az Úrban, és járjunk a Szellem vezetésében, hogy felfedezzük Isten munkáját másokban, hogy ne Isten ellen hadakozzunk, hanem segítsük a próbán átmenő testvérünket együtt imádkozva Jézussal ebben a nehéz próbákkal teli időszakban.

Mi alapján mondom, és honnan veszem mindezeket? Onnan, hogy én is átmentem egy ilyen időszakon, ami az én esetemben több hónapig tartott. Tizenöt évi folyamatos elöljárói és igei szolgálati munka után azt érzékeltem, hogy az Úr jelentős változásokat akar véghezvinni az Ő gyülekezetében és bennem is. Annyit érzékeltem, hogy a megszokott gyülekezeti életünk és szolgálataink, valamint az emberek magánélete sok szempontból nincs rendben, és az Úr ezt megelégelte. Mindig kész voltam éveken keresztül a szolgálatra, de egy nap az Úr megállított és azt mondta: „Így nem!” Egyszerűen képtelen lettem volna a szolgálatra, mert éreztem, hogy engedetlenné válnék Neki, és különben is csak erőtlen, emberi erőlködés lenne az egész. Bejelentettem a gyülekezetben és a vezető társaimnak, hogy egy időre (nem tudom, hogy ez mennyi lesz) kiállok az elöljárói és igehirdetői szolgálatomból, mert bizonyos vagyok benne, hogy az Úr most foglalkozni akar velem és tanítani akar dolgokban. A vasárnapi alkalmakra többnyire eljártam, amikor a fizikai állapotom ezt lehetővé tette, de voltak olyan gyengeségeim és fájdalmaim, amikor otthon maradtam és az elöljáró társaim jöttek el, hogy imádkozzanak értem. Volt, amikor csak feküdni tudtam és nagyon gyengének éreztem magam. Bennem ez akkor nem volt világos, hogy a Sátán kért ki, ez csak a próbák után vált bizonyossá számomra. Hálás vagyok, hogy a testvéreim megértőek voltak velem ebben a nehéz időszakban, és nem terheltek engem ostoba vádaskodásokkal és értetlenkedésekkel. A vasárnapi alkalmak nélkülem is a „megszokott rendben” mentek, mert mindig is az volt a látásunk, hogy a gyülekezet nélkülem, vagy bárki más hiánya mellett is „működni” tudjon. E miatt nem kellett aggódnom, csak a saját küzdelmeimet kellett vívnom. Közben nem kaptam nagy kijelentéseket, mert nagyon lefoglalt a szellemi harc és időnként megtapasztaltam azt is, amit korábban sosem, hogy mit jelent az, amikor valakit a hitetlenség szelleme támad, és valóban elfogyhat valakinek a hite, ahogyan Jézus is mondta Péternek: „imádkozom érted, hogy el ne fogyatkozzon a hited”.

Néhány megerősítő külső bizonyság:

Egyik elöljáró társam egyik alkalommal felhívott telefonon és azt kérdezte: „Mi volt veled, mert éjszaka felébresztett az Úr és nagyon erőteljesen imádkoznom kellett érted”.

A nagy próbák már véget értek, de még nem álltam vissza a szolgálatba (kétségeim voltak ezek után, hogy egyáltalán be fogok-e még állni abba, de abban bizonyos voltam, hogy „Úgy nem”) Ekkor volt, hogy a végül is négy hónapig tartó próba után először kimozdultam és elmentem egy közeli városba, egy vezetőknek szervezett alkalomra, ahol sorozatosan a magyarországi ébredés beindulása volt a téma. Egy afrikai szolgáló szolgált igével és azt követően többeknek prófétált. Legszívesebben kimaradtam volna ebből, mert eleget prófétáltak nekem külföldi szolgálók az elmúlt évben, és amit tudnom kellett, azt már tudtam és az Úr elkezdte nekem kibontani az Ő tervét. Az Úr úgy látszik mást tervezett, mert az igei szolgálat után azonnal engem hívott ki a szolgáló és elkezdett nekem prófétálni. Ezt most nem közölném szó szerint, de a lényeg megerősítése volt annak, ami velem az elmúlt négy hónapban történt:

–         másként kell csinálni dolgokat, mint eddig; állandóan a „restoration” (a kezdeti, eredeti helyreállása) szót ismételte,

–         kijelentette, hogy „az ördög el akart pusztítani engem: „a föld minden zugából támadott téged” – mondta, de az Úr megvédett.

–         Ezt követően bátorító szavakat is mondott az előttünk álló évekre, a szolgálatom megerősítésére és kiterjesztésére, amelyek beteljesedése úgy tűnik, mostanában kezdődött el.

Ebben az időszakban egy dolog vált világossá számomra, hogy Isten teljesen mást akar az Ő egyházában, mint amit mi és mások is általában csináltunk.

Bizonyosságot kaptam róla, hogy Isten akarta

– nem ember szervezte „intézményes a gyülekezet működtetés”,

– nem nagy „pulpitus” szolgálatok, „színházi előadások” és a passzív hallgatóság szórakoztatása,

– nem a sok szervezett és drága program,

– nem a formalizmus (megszokott alkalmak és szolgálatok) minden téren,

– nem a koncentrált pénzgyűjtés

Hanem

–         Krisztus Főségének helyreállítása az egyéni és gyülekezeti életben,

–         egy szent (tiszta) hívő élet, természetes módon való megélése minden nap,

–         egyszerű, családias közösségi alkalmak megélése nagy szabadságban a Szent Szellem vezetése által,

–         törekedni, hogy mindenki a kapott ajándékai szerint szolgáljon,

–         félretenni minden megszokott, bemerevedett „gyülekezeti gyakorlatot” (hagyományt) és hagyni, hogy valóban az Úr szelleme vezesse az egyéni életünket és a közösség életét egyaránt,

–         megreformálni a pénzügyeket, a fizetett szolgálók és intézmények működtetése helyett különös gondot fordítani a szükségben lévő emberekre; ha ezen a téren hibát követünk el: akkor nem vagyunk jobbak Szodománál!

Négy hónap elteltével a gyülekezeti életbe való visszatérésem után elkezdtem ezekről beszélni. Ezzel kapcsolatban azonban, már sokan egyáltalán nem voltak olyan megértéssel, mint a „pihenésem” tudomásul vételét illetően. A többség képtelen volt ezt elfogadni és képtelen volt a megszokott dolgokon változtatni; egy kisebbség viszont igen, de ez már egy másik történet. Ekkor kezdődött a pusztába való kihívásunk, majd a Blog elindítása és azokkal a látásokkal való szolgálat, amire az Úr folyamatosan tanított. Közben kiderült, hogy nemcsak engem, hanem többeket vezetett az Úr hasonlóan az egész világon és Ő végzi a munkát most azokban, akik érzékenyek az Ő szavának meghallására. Azt látom, hogy Isten megragad embereket, hogy előre küldje őket a „megrostálásban”, ami az egész egyházra eljön, mert eljön. Isten igéje biztosít bennünket róla, hogy az ítélet az egyházon kezdődik, és ez már az ítélet része. A megrostálás tulajdonképpen egy megvizsgálás és ítélet egyben, ami szétválasztást is jelent. Ha átmegy valaki a próbán (vizsgán) az alkalmassá válik arra, hogy mint értékes mag megmaradjon, ha azonban a „rostálás” (sok felületes, hamis tanítás) szele sokakkal együtt elfújja őket, akkor mint könnyű, haszontalan polyva elvetésre kerül. Isten ezt a szétválasztási munkát végzi ma az egyházban szétválasztva az igazat a hamistól.

Személy szerint mindenki és minden gyülekezet át fog menni egy nehéz, „igen rázós időszakon”, ami már elkezdődött, amikor ki fog derülni, hogy ki az értékes mag, aki hasznos Isten szemében és ki a „polyva”, amit elfújnak a különböző „hamis tanítási szelek”: a hyper kegyelem – Isten mindent eltűrő szeretete (a bűnben élést is), nem kell bűnt emlegetni csak problémát; ne ítélj, hogy ne ítéltess – elvárásokat támasztani mások felé és mások életét megítélni az ítélkezés, törvénykezés stb. Ismerősek ezek a „szelek” ugye? Állandóan ezek fújnak körülöttünk, vagy már te is ezt fújod? Akkor nehéz helyzetben vagy és sürgősen menekülj ki ebből! Ezek a „szelek” minden irányból fújnak, és ahogyan az ige beszél róla, sokan hatása alá kerülnek, mert a sok hamis próféta sok embert elhitet, de az Úr akarata az, hogy ne polyvának bizonyuljunk ebben a rostálásban, hanem értékes – az Ő genetikai tulajdonságait hordozó – magnak.

Az Úr nemsokára visszajön és a Menyasszonynak fel kell készülnie a Vőlegény fogadására, amihez idő kell! Már nincs sok idő! Az utolsó felvonás elkezdődött. Mostanában dől el, hogy kik fognak a „keskeny úton” járó szentek kis közösségéhez tartozni és része lenni az elragadtatásra váró Menyasszonynak és ki az a sokaság, akik mennek tovább a szokásokkal kikövezett és a hívő életben sok mindent megengedő, a bűnt eltűrő „széles úton”, semmit sem reagálva a veszélyt jelző „kürt szavára”. Vannak, akik a hamis szelek megtévesztő hatása miatt egyszerűen már nem hallják Jézus, az igazi Pásztor hangját. Sokan az ellentétes irányba haladnak, mert az Úr az Ő ítéletének eredményeként már „rájuk bocsátotta a tévelygés szellemét, hogy higgyenek a hazugságnak”. Ennek bekövetkezése elkerülhetetlen, de neked kedves testvérem azt kívánom, hogy részese légy a kevesek, a szeplőtelenek (szüzek), a szentek, keskeny útján járó Menyasszonynak.

A témához kapcsolódó és a Blogon (a keresőbe beírva) elérhető írásaim:

 – Úton lenni

– Mindent megvizsgáljatok

– Igazságban járás vagy tévelygés

– Ne legyünk gyerekek

– Sokan vagy kevesen

– A szentség útja

– Isten előre küldött emberei

– Elegy vagy egység?

– Természetes gyülekezet

– Isten munkája vagy az ördög támadása?

Jó épülést kívánok mindenkinek.   

Abonyi Sándor

2014-01-13

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: Magyar tanítások, Szellemi harc, szolgálati ajándékok, utolsó idők
Címke: , , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

5 hozzászólás a(z) “A Sátán kikért titeket” – Abonyi Sándor bejegyzéshez

 1. Balázs Ida szerint:

  Szó szerint, kedves Sándor!

  Sőt, én akárhányszor rá gondolok, egyszerűen nem értem, hogy hogy maradtam meg. Erre ezt azt Igét kaptam: 1 Pét. 1,5 A kiket ISTEN HATALMA ŐRIZ HIT ÁLTAL az idvességre, a mely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. (Vagyis meghallgatta mennyei Atyánk Urunkat, valahogy mélyen belül nem fogyatkozott el a hitünk! )

  Itt egy 1600 évvel ezelőtti prófécia, amit akárhogyan is nézünk, sajnos igaz:
  SZENT NÍLUS PRÓFÉCIÁJA
  “A 20. század közepe táján, amikor már közel van az Antikrisztus eljövetele, az emberek értelme a testi szenvedélyek miatt el fog homályosodni. E kor embereit az Isten parancsaitól való eltávolodás és emberi méltóságuk leértékelése fogja jellemezni.
  Az emberek megváltoztatják külsejüket. Lehetetlen lesz a nőket a férfiaktól megkülönböztetni az arcátlan öltözködés és a haj divatja miatt. Ezek az emberek kegyetlenek lesznek, mint a vadállatok az antikrisztus fellépése után, akinek kísértéseiben alul maradnak.

  A szülőket és az idősebb embereket többé nem becsülik. A szeretet el fog tűnni. A keresztény pásztorok, püspökök és papok tehetetlen emberek lesznek, képtelenek arra, hogy a helyes utat a helytelentől megkülönböztessék.

  Abban a korban meg fognak változni a keresztények erkölcsi szokásai és hagyományai. Az emberek nem ismerik többé a szerénységet. Ehelyett a tobzódás, dorbézolás és a bírvágy fog uralkodni.

  Jaj azoknak, akik kincses ládáikban összehalmozzák pénzüket! Fényűzés, házasságtörés, homoszexualitás, szabotázsakciók, gyilkosságok fognak elszaporodni.

  Abban a korban az emberek a dőzsölés és a nagy bűntettek túlburjánzása miatt el fogják veszíteni a Szentlélek kegyelmét, amit a keresztségben kaptak. Nem lesz többé lelkiismeret-furdalásuk sem…

  A templomoknak nem lesznek többé jámbor pásztoraik, akik félik Istent. Jaj azoknak a keresztényeknek, akik abban a korban fognak a földön élni. El fogják veszíteni a hitet, mert nem lesz többé, aki meggyújtsa nekik az igazság fényét.

  A kevés hűséges elhatárolja magát a világtól és szent menedékhelyekre fognak összegyűlni, hogy lelki szenvedéseiket enyhítsék. De mindenütt csak nehézségekbe ütköznek.

  Mindez abból származik, hogy az Antikrisztus akar mindenek fölött úr lenni az egész univerzum mestereként. Csodákat fog művelni, és valószerűtlen jeleket végbevinni.

  Egy ember- aki a világ egyik végén lakik – képes lesz beszélgetni a másikkal, aki a világ másik végén lakik. Abban a korban majd tudnak az emberek a levegőben repülni, miként a madarak, és az óceánba alámerülni, miként a halak.

  Amikor az emberek eljutnak ide, ezek a szegények (vagyis a gőgjükben elvakultak) életüket kényelemben töltik, anélkül, hogy tudnák, hogy ez a sátán álnoksága. Ez lelkiismeretüket annyira eltölti a nagyzolással, hogy letérnek a helyes útról. Sőt addig viszi őket, hogy elveszítik hitüket a Szentháromság egy Istenben, sőt magát az Istenbe vetett hitet is elveszítik.

  Akkor a végtelenül jó Isten látni fogja ezt az elpártolást. A hűségesek kis csapata iránti szeretetből, akiket meg fog menteni, megrövidíti majd azokat a napokat, mert az ellenség még a kiválasztottakat is szeretné megkísérteni és félrevezetni, ha lehetősége lenne rá.

  Akkor nyomban megjelenik a büntető kard és a bűnre csábítót kíséretével együtt a mélységbe taszítják.”

  Kedvelés

  • Sandor szerint:

   Igen. Isten szereti megengedni, hogy teljesen összetörjünk, hogy ne önmagunkban bízzunk. Az idézett prófécia többek között azt is igazolja, hogy Istennek minden korban megvannak a maga kürtölő emberei. Senkit sem hagy Isten figyelmeztetés nélkül. Sándor

   Kedvelés

 2. Melinda szerint:

  Van út, mit egyedül kell járnod…

  Kedvelés

 3. Guti Tünde szerint:

  Ámen és ámen! Köszönöm, Sándor testvérem, erre most pont nagy szükségem volt! Áldjon meg az Úr gazdagon!

  Kedvelés

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s