Mi a hosszú élet titka – Abonyi Sándorné

Letölthető PDF formátumban itt – MP3 formátumban itt

Sokan és sokféle módon kutatják ma a világban a hosszú élet titkát. Vannak biológusok, orvosok, kutatók, akik mélyrehatóan vizsgálják az emberi testet felépítő elemeket (sejt-, génkutatás). Eljutottak már az ember klónozási folyamatához is; emberi őssejtekből szerveket tudnak előállítani. A szépségipar és a természetgyógyászat szintén ajánlja termékeit, de ezek is csak részterületekre terjednek ki, pl. ráncosodást megelőző, bőrfeszesítő, immunrendszert növelő készítmények. A valamiből – valamit előállítási folyamat egyre fejlődik, ám az emberi élet meghosszabbítására – beleértve a hibernálást is – a világ még nem talált megoldást.

Ezen nem kell csodálkoznunk, mert az élet és halál, az ember születése és életének hossza Isten kezében van.

„Sem embereknek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködnék, holott Ő ad mindeneknek életet, leheletet és mindent; És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejüket és lakásuknak határait;”     Ap.csel.17.25-26.

Isten az embert saját képmására teremtette és eredeti terve az volt, hogy az ember örökké éljen és a földön élje le az életét.

„És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.”   1 Mózes 1.26.

Az első emberpár Ádám és Éva azonban bűnbe esett, amikor a kígyó által hagyták becsapni magukat. Engedetlenségük miatt Isten kiűzte őket az Édenből, ahol örökké élhettek volna.

„És monda az Úr Isten: Ímé az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy, jót és gonoszt tudván. Most tehát, hogy ki ne nyújtsa kezét, hogy szakasszon az élet fájáról is, hogy egyék, s örökké éljen: Kiküldi őt az Úr Isten az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett.”    1 Mózes 3.22-23.

A bűneset következményeként az emberek életébe bejött a halál. Ádám 930 éves volt, amikor meghalt. Utódai, a következő generációk mindegyike még 800-900 évet éltek meg. Közülük a legidősebb Metusaleh 969 évet élt.

A bűneset miatt az emberek jelleme megváltozott, az Isten képére teremtett ember egyre jobban elfordult teremtőjétől, idegen isteneket kezdett imádni, természete pedig durvává és erőszakossá vált. Ezért Isten úgy döntött, hogy az ember ne legyen képes idő előtt tönkre tenni a földet, ezért életkorát 120 évre csökkentette.

„És monda az Úr: Ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivelhogy ő test; legyen életének ideje százhúsz esztendő.”     1 Mózes 6.3.

Amikor az emberek elszaporodtak a földön, a bűn pedig már teljesen nyilvánvalóvá vált, Isten megbánta azt is, hogy embert teremtett.

„És látja az Úr, hogy megsokasodott az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Megbánta azért az Úr, hogy teremtette az embert a földön, és bánkódik az ő szívében. És monda az Úr: Eltörlöm az embert, akit teremtettem, a földnek színéről; az embert, a barmot, a csúszó-mászó állatokat, és az ég madarait; mert bánom, hogy azokat teremtettem.”   1 Mózes 6.5-7.

Isten terve az volt, hogy özönvíz által pusztítja el a földet és mindent, amit arra teremtett. Ám volt egy család, Noé a feleségével, fiaival, menyeivel, akik feddhetetlen, igaz életet éltek Isten előtt. Ők kegyelmet találtak az Úrnál és egy bárkát építve megmenekültek az özönvíz elől. Noé ezután hála áldozatot mutatott be az Úrnak, akinek ez oly kedves volt, hogy az alábbi elhatározásra jutott:

„És megérezi az Úr a kedves illatot, és monda az Úr az ő szívében: Nem átkozom meg többé a földet az emberért, mert az ember szívének gondolata gonosz az ő ifjúságától fogva; és többé nem vesztem el mind az élő állatot, mint cselekedtem.”  1 Mózes 8.21.

Noé teljes életkora 950 év volt. Fiai: Sém, Hám és Jáfet voltak, akiknek az utódai benépesítették az egész földet az özönvíz után. Ezeknek a generációknak az életkora – Isten döntésének megfelelően – ugrásszerűen lecsökkent. Ábrahám atyja, Táré már csak 205 évig, Ábrahám pedig 175 évig élt. Az ige szerint:

„És kimúlt és meghal Ábrahám, jó vénségben, öregen és betelve az élettel, és takaríttatik az ő népéhez.”     1 Mózes 25.8.

Fiának, Izsáknak az életkora 180 esztendő volt. Unokája József, akit testvérei rabszolgának adtak el Egyiptomba, már csak 110 esztendeig élt.

A folyamatból tehát láthatjuk, hogy az ember életkorának hosszúsága folyamatosan lecsökkent az Isten által megszabott időre.

Mivel az emberi szív a bűnös élet következményeként megkeményedett, a jelleme folyamatosan eltorzult és emiatt elfordult Istentől. Isten Ábrahám elhívásával kezdődően a zsidó népet választotta ki arra, hogy az Ő népe legyen. Később, amikor Isten elküldte Mózest népe kiszabadítására az egyiptomi rabszolgaságból, a Sínai hegynél a Hóreben Törvényt adott a népnek, a Tízparancsolatot, amit Mózes kőtáblákra vésve adott át a zsidó népnek.

A törvényt azért adta Isten,

„Hogy féljed az Urat, a te Istenedet, és megtartsad minden ő rendelését és parancsolatát, amelyeket én parancsolok néked: te és a te fiad, és a te unokád, teljes életedben, és hogy hosszú ideig élhess.”     5 Mózes 6.2.

A törvény parancsolatai alapján tehát bármikor felismerhették, hogy mikor vétkeznek. Isten nem csupán egy olyan cselekedetet, életvitelt várt el, ami emberi félelemből, vagy Isten büntetésétől való félelemből fakadt. Isten azt várta, hogy az iránta érzett szeretetből, az emberi szívből fakadjon fel az engedelmesség a törvénye iránt. A legfőbb parancsolat így fogalmazódott meg:

„…féljed az Urat, a te Istenedet; hogy minden ő útjain járj, és szeresd őt, és tiszteljed az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és teljes lelkedből,” 5 Mózes 10:12  (Mt 22.37)

„Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez:

Szeresd felebarátodat, mint magadat. (2 Mózes 20.13-17)

E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.”      Máté 22:38-40 

Mindamellett, hogy Isten 120 évre lerövidítette az emberek életkorát, a Tízparancsolat megjelenése után világossá tette, hogy ezt a hosszúságú földi életet csak azok élhetik meg, akik követik és betartják az Ő parancsolatait.

Ezért akarja Isten, hogy minden ember megtérjen és az igazság megismerésére eljusson. A döntés szabadságát azonban minden ember számára meghagyta, hogy mindenki választhat: jót (életet) vagy rosszat (halált).    (5 Móz.3.15.)

Milyen tényezők játszhatnak szerepet életünk megrövidülésében?

Életünk az Isten által eltervezett 120 évhez képest megrövidülhet, ha életformánk, jellemünk, cselekedeteink negatív irányba változnak:

– „A véreskezű és álnok emberek az emberélet felét se érik el”. Zsolt. 55.24.

– „Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak gyümölcsét eszi.”    Péld. 18.21.

– „A szelíd szív élteti a testet, az indulat viszont rothasztja a csontokat”.    Péld. 14.30.

– „Nem marad büntetlen a hamis tanú és elpusztul, aki hazugságot beszél.”     Péld 19.5.

– „Aki apját vagy anyját átkozza, annak mécsese a legnagyobb sötétben alszik ki.”     Péld. 20.20.

– „Tiszteljed a te atyádat és a te anyádat (ami az első parancsolat ígérettel). Hogy jól legyen néked dolgod és hosszú életű légy e földön.”     Ef 6:2-3

„Aki a fenyítés ellenére is nyakas marad, hirtelen gyógyíthatatlanul összetörik.”    Péld.29.1.

– „Ne légy fölöttébb bűnös és ne légy bolond: miért halnál meg idő előtt?”     Préd. 7.17.

– „Ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja az Isten, mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok.”     1 Kor. 3.17.

A legutóbbi igénél figyelembe kell venni, hogy amikor megtérünk, a Szentlélek lakozást vesz bennünk. Isten elkülönít minket, mint szenteket a maga számára és attól fogva az Övéi vagyunk. Isten elvárja tőlünk, hogy szentekhez illő életet éljünk és ez által a testünket, a „templomot” ne rongáljuk.

Mi okozhat kárt a szervezetünknek?

–         Stresszes életmód, a test túlterhelése pl. napi folyamatos 12-16 órás munkavégzés.

–         A hétvégi 7. nap, mint pihenő nap figyelmen kívül hagyása.

–         Egészségtelen táplálkozás miatt bekövetkező betegségek.

–         Alkoholizmus, dohányzás, túlzott kávéfogyasztás, drogok, doppingszerek, vágyserkentők használata.

–         Ismeretlen eredetű és hatóanyagú gyógyszerek szedése.

–         „Istent kísértő” sportok űzése a minél nagyobb adrenalin termelődése érdekében, mely különös élményt nyújt egyeseknek.

–         Az éjszakai pihenés lerövidítése, ami a test regenerálódását korlátozza.

Aki tehát „két végén égeti gyertyáját”, hamarabb elfogy az élete, hamarabb kialszik a mécsese.

A megrövidült élet kapcsán külön szót kell ejtenünk a 90. Zsoltárról, mely Mózesnek, Isten emberének imádsága.

„A mi esztendeinknek napjai hetven esztendő, vagy ha feljebb, nyolcvan esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradság, amely gyorsan tovatűnik, mintha repülnénk.”    Zsolt.90.10.

Ezen ige alapján sokan úgy gondolják, hogy Isten az ember földi életét 120-ról 80 évre lecsökkentette. Ezért vannak emberek, akik a 70. év betöltése után már készülnek az „elköltözésre”. A 80. év felé haladva pedig már azt emlegetik, hogy napjaik meg vannak számlálva. Ezáltal akaratlanul is átkot mondanak ki magukra. Amennyiben ilyen gondolatok foglalkoztatják az embereket és azonosulnak azzal, a halál szellemét fogadják magukba. Ezt követően ez a szellem fog kimunkálni olyan betegségeket, amik tényleg halálba viszik az embert.

Mózes ebben a zsoltárban arra hívja fel a figyelmet, hogy az ember élete múlandó itt a földön. Ha tartósan bűnben élünk, még ha titkosak is a bűnök, Isten látja azokat és nem hagyhatja következmények nélkül. A büntetése az, hogy nem hagyja 70-80 évnél tovább élni az ilyen embert.

Az 5 Mózes 28-ban Isten átokkal fenyíti azokat, akik figyelmen kívül hagyják az Ő szavát.

„Amiatt, hogy nem szolgáltad az Urat, a te Istenedet örömmel és jó szívvel, mindennel bővölködvén: Szolgálod majd a te ellenségeidet, akiket reád bocsát az Úr, éhen és szomjan, mezítelen és mindennek szűkében; és vasigát vet a te nyakadra, míglen elpusztít téged.”    5 Mózes 28. 47-48.

„Mindazt a betegséget és mindazt a csapást is, amelyek nincsenek megírva e törvénynek könyvében, reád rakja az Úr, míglen kipusztulsz.”     5 Mózes 28.61.

A megtéréssel kijöttünk a törvény átka alól, de ha nem élünk igaz és szent életet Isten büntetéseként vállalnunk kell cselekedeteink következményeit, mert „a bűn zsoldja halál”.

A Bibliát áttekintve sehol sem találunk Istentől származó olyan további kinyilatkoztatást, amely arról szólna, hogy Isten megbánta volna azt is, hogy 120 évet adott az embernek, hogy a földi élet 80 évre csökkent volna. Erre az ószövetségi ősatyák élete is bizonyíték:

–         Ábrahám 75 éves volt, amikor elindult Háránból és 175 évet élt (1 Mózes 25.7) és „eltemettetett jó vénségben.” (1Móz 15:15) Ábrahám felesége Sára 127 évet élt. (1 Mózes 23.1)

–          Fia, Izsák 180 évet élt – „takaríttaték az ő eleihez vén korban, betelvén az élettel;” (1 Mózes 35. 28-29)

–         Jákób így mentegetőzik a Fáraó kérdésére válaszolva: „Az én bujdosásom esztendeinek napjai 130 esztendő; kevesek és nyomorúságosak voltak az én életem esztendeinek napjai, és nem érték el az én atyáim élete esztendeinek napjait,”   1 Mózes 47: 9

–         Mózes 80 éves volt, amikor az Úr elhívta, hogy szabadítsa ki népét az egyiptomi fogságból. Szolgálati ideje a 80-120 év közötti életkorára esett. 120 évet élt, és nem homályosodott meg a szeme és nem hagyta el életereje. (5 Mózes 34.7),

Manapság ha bemegyünk kórházakba, szociális otthonokba sok 90 év fölötti emberrel találkozunk. Olykor közzétesznek a városi lapok fotókat, amikor 100 éves, vagy ettől még öregebb embereket köszöntenek születésnapjukon. Ezek az emberek ma a legkülönbözőbb módon (levegő, föld) szennyezett Európában élték meg ezt a kort. Olvashatunk azonban arról is, hogy az örmény, orosz népeknél a környezetszennyeződéstől mentes magasabb hegyvidékeken élők, akik a természet gyümölcseit fogyasztják és a gleccserekből származó friss forrásvizet isszák, az Isten által megszabott 120 évet ma is sokan megélik.

A Mózesnek adott Tízparancsolat, mint ószövetségi törvény, napjainkra is érvényes. Amikor Jézus szolgálatba állt, ezt mondta:

„Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik. Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lesz; valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lesz.”    Mt.5.17-19.

Amikor megtérünk, elfogadjuk Istent Atyánknak és Jézus Krisztust Megváltónknak, Isten a szívünk hústáblájára írja a parancsolatait. Ezért szükséges, hogy azokat önként, szívesen tartsuk be, mert szeretjük Istent és felebarátainkat, akiket nem akarunk megbántani. Vannak azonban, akik nem így élnek.

A gyakorlatban többször megtapasztaltuk azt, hogy valakit arra figyelmeztetve, hogy bűnben él és abból meg kellene térnie a válasza az volt, hogy ne legyünk törvénykezők. Pedig arra, hogy atyánkfiát figyelmeztessük a Mt. 18. 15-17. igék határozottan felszólítanak bennünket. Természetesen a „szálka – gerenda” példázat alapján, aki ezt teszi, annak igaz életet kell élnie. Aki tehát ezt felvállalja, az illető életét hosszabbíthatja meg, sőt az üdvösség elvesztésétől is megóvhatja.

Isten tökéletes szeretetét mutatta ki irántunk akkor, amikor elküldte egyetlen fiát, Jézust, aki saját vérével mosott tisztára minket. A kereszten magára vette bűneinket és azok következményeit, betegségeinket és minden átkot. (1 Ján.4.9-10.)

Hit által Isten gyermekeivé váltunk, aki örök életet adott nekünk. Ez nem csak a zsidó nép kiváltsága, hanem a „pogányoké” is. A földi élet tehát az Isten által megengedett 120 év után (illetve halálunk után) sem ér véget. Jézus a feltámadásával példát mutatott nekünk arra, hogy ahogyan Ő feltámadt, mi is fel fogunk támadni és új testben, örök időkig fogunk élni: az örök időkig azt jelenti, hogy a feltámadás után már nem halunk meg. Ez aztán az igazán hosszú élet! Isten Jézus – a második Ádám – váltság műve által helyreállítja a bűn bejövetele előtti állapotot, amikor nem volt halál.

A kérdés csak az, hogy a feltámadás utáni életünket Isten országában, Jézus Krisztussal a földre visszajőve és vele uralkodva éljük le, vagy az örök kárhozatban.

„Az pedig annak az akarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz ő benne, örök élete legyen; és én feltámasszam azt az utolsó napon.”       János 6.40.

„Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik.”      Márk 16.16.

„De akik méltókká tétetnek, hogy ama világot elvegyék, és a halálból való feltámadást, sem nem házasodnak, sem férjhez nem adatnak: Mert meg sem halhatnak többé: mert hasonlók az angyalokhoz; és az Isten fiai, mivelhogy a feltámadásnak fiai.”   Luk 20.35-36.

Összefoglalásul tehát a hosszú élet titka:

–         Szeretni Istent, az Urat teljes szívünkből, lelkünkből és minden erőnkből.

–         Szeretni felebarátunkat, mint önmagunkat.

–         Megismerni és megtartani Isten parancsolatait. Szentségben és igazságban járni, a próbákban mindvégig kitartani, üdvösségünket megőrizni.

–         Oltalmazzuk testünket, ami a Szentlélek temploma és szándékosan ne tegyük azt tönkre.

–         Hit által törekedjünk a tökéletességre. Engedjük be szívünkbe az igazság beszédét, legyünk taníthatók.

–         Ne engedjünk az utolsó idők csábításainak: a test kívánságait követve ne tévelyegjünk, a tanításokat megítélve szűrjük ki a hamis beszédeket, hamis próféciákat. Ne barátkozzunk a világgal, mert ez ellenségeskedés Istennel, amiért fenyítés jár.

–         Minden nehézség ellenére ne vegyük le a szemünket Jézusról. Maradjunk a keskeny úton, amit Jézus készített el számunkra. Ne térjünk le arról sem jobbra, se balra.

–         Vigyázzunk, hogy nevünk ne töröltessen ki az Élet Könyvéből.

Abonyi Sándorné

Jászberény, 2014-01-19

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: helyreállítás, Tanítások
Címke: , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

2 hozzászólás a(z) Mi a hosszú élet titka – Abonyi Sándorné bejegyzéshez

  1. Guti Tünde szerint:

    Ámen! Dicsőség Istennek az Ő figyelmeztetéseiért és ígéreteiért! Köszönöm Mária, ezeket a mély, igei gondolatokat! Bár sokan megszívlelnék! Áldjon meg az Úr gazdagon!

    Kedvelés

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s