Igaz vagy hamis? – Abonyi Sándor

Letölthető PDF formátumban itt – MP3-as formátumban itt

Ez egy felrázó írás, egyeseknek sokkoló is lehet: úgynevezett „kemény eledel”. Több kijelentést és ige-magyarázatot tartalmaz, amiknek komoly szellemi jelentőségük van, amiket „meg kell emészteni”. A Sátánnak bizonyára nem tetszik, hogy a hívők tudomást szereznek megtévesztő munkájáról, ezért olvasás közben szellemi támadásokra is lehet számítani. Lassan haladva, a megértésre törekedve, közben imádkozva javaslom olvasását.

A „pozitív gondolkodás” szülőatyja nem Isten, hanem az ősellensége a Sátán. Már az első emberpár megkísértésekor is az volt a célja, hogy elhitesse Évával, hogy jó az, amire Isten azt mondta, hogy rossz. A Sátán ravasz beszéddel rávette Évát, hogy egyen a jó és rossz tudásának fájáról, amit Isten egyértelműen megtiltott. A „jó” és a „rossz” felcserélhetetlen isteni kategóriák. Isten döntötte el, hogy mi a jó és mi a rossz, ez nem a mi hatáskörünk:

Jaj azoknak, akik a gonoszt (a rosszat) jónak mondják és a jót gonosznak; akik a sötétséget világossággá s a világosságot sötétséggé teszik,”    Ézsaiás 5:20

Az utóbbi időben eléggé elterjedt „pozitív gondolkozásmód” a New-Age terméke, ami sajnos eléggé megfertőzte sok hívő ember gondolkozását is. Isten igéje hit, helyesen értelmezett bibliai igazságok és engedelmesség alapján működik. Ez nem egyeztethető össze a „pozitív gondolkozás” szemléletmódjával. Az Isten szelleme által írt Biblia egy kiegyensúlyozott és realista, de mégis állandóan reményt nyújtó írás. Folyamatosan párhuzamba állítva mutatja be mindig a jót és a rosszat – semmit sem takargatva, mint ahogyan azt a pozitív gondolkodás képviselői teszik a negatív dolgokkal. Ezzel együtt a Biblia mégsem negatív üzenet, hanem a lehető legpozitívabb örömüzenet hordozója az egész világon. Nem csak a jó és a rossz ellentétpárt mutatja be, hanem minden esetben megoldási javaslatot is ad a győztes keresztyén élethez.

Fontos tudnunk, hogy a Szent Szellem azért küldetett a földre, és elsődleges munkája az, hogy ítéletet tegyen az igazság és a hamisság – a jó és a rossz (a bűn) – között. A Szent Szellem vezetésében járva nekünk ebből az alapállásból kell megvizsgálnunk mindent a mindennapi életünk során. Életbevágó kérdés, hogy egy hívő minden nap és minden alkalommal meghozzon egy döntést a jó és a rossz (az igaz és az igaztól eltérő hamis, azaz bűn) között. Attól függően, hogy gyakoroljuk-e egyáltalán a „minden dolog megvizsgálását” és elég érettek vagyunk-e arra, hogy el tudjuk dönteni az igaz és hamis közül, hogy melyik az igaz és azt válasszuk, az örök életünk függ ettől a döntéstől. Sok éves hívő tapasztalatom során szomorúan tapasztaltam, hogy a hívők mennyire naivak, hiszékenyek és alig rendelkeznek megkülönböztető képességgel. Elhiszik, hogy aki a Bibliából olvas fel igéket, vagy prédikálás közben Jézus nevét emlegeti, az a személy már biztosan igaz szolgája az Úrnak. Azt kell azonban mondanunk, hogy ez messzemenően nem így van, mert a Sátán sok ige kicsavarása által sok hamis elgondolással fertőzi meg Isten népét. Az ige igazsága alapján azt is egyértelműen kijelenthetjük – és ez sokak számára sokkoló lesz – , hogy a hamisak vannak többen és az igazak a kevesebben. Szeretnék erre néhány igét megerősítésként felhozni, hogy a hívők megbarátkozhassanak ezzel a gondolattal:

–         „sokan jönnek az én nevemben” ….és sokakat elhitetnek”, (Máté 24:5)

–         „sok hamis próféta támad és sokakat elhitetnek”,  (Máté 24:11)

–         „sokan mondják majd nékem ama napon”…..,  (Máté 7.22.)

–         „tágas az a kapu és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak”, (Máté 7.13), ezzel szemben

–         szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt, (Máté 7.14)

Jézus az utolsó idők legnagyobb veszélyére figyelmeztet, amikor a sok hitető hamis próféta megjelenéséről beszél.

„Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok.Gyümölcseikről ismeritek meg őket.”   Máté 7:15-16

„Meglássátok, hogy el ne hitessenek benneteket: mert sokan jönnek el az én nevemben, kik ezt mondják: Én vagyok; és: Az idő elközelgett; ne menjetek azért utánuk.”   Lukács 21:8

Az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, és hitető, gonosz lelkek tanításaira hallgatnak”.    1 Timóteus 4.1.

Gondoljunk Izrael történetére, ami példaképpen íródott meg a mi tanulságunkra. Amikor Akháb király idején Izrael mély bálványimádásba süllyedt, a felesége, Jezabel kiirtotta az összes igaz prófétát, akiket utolért. A Kármel-hegyi emlékezetes összemérettetésben Illés, aki egyedül maradt Isten prófétái közül az igaz Isten nevében 450 Baál prófétával szállt szembe.

Hasonló helyzetet látunk, amikor Akháb és Josafát király a szíriaiak elleni háború előtt kikérik az Úr tanácsát:

„És monda Josafát az Izráel királyának: Kérdezősködjél még ma az Úr beszéde után. És összegyűjti az Izráel királya a prófétákat, közel négyszáz férfiút, és monda nékik: Elmenjek-e Rámoth Gileád ellen hadba, vagy elhagyjam? És mondának: Menj fel; mert az Úr kezébe adja azt a királynak. És monda Josafát: Nincs itt már több prófétája az Úrnak, hogy attól is tudakozódhatnánk? És monda az Izráel királya Josafátnak: Még van egy férfiú, aki által megkérdhetjük az Urat, Mikeás, a Jemla fia; de én gyűlölöm őt, mert soha nem jövendöl nékem jót, hanem mindig csak rosszat. És monda Josafát: Ne beszéljen így a király!”    1 Kir. 22:5-8

Mindkét történet végeredménye az, hogy Isten az egy igaz mellett tesz bizonyságot a 400 hamissal szemben. Keresztelő János, aki Illés szellemével jött el, szintén egyedül szállt szembe a sok farizeussal és írástudóval.

Érzékelhető-e ezekből a számokból, hogy mennyire sok a sok és mennyire kevés a kevés? A fenti példákból láthatjuk, hogy válságos, kritikus időkben ez az arány lehet 400 az 1-hez is! A Jézus visszajövetele előtt elég nyomorúságos, válságos idők lesznek!

Az igét vizsgálgatva felfedezhetjük, hogy a hamis szinte minden területen megjelenik a gyülekezetekben: hamis szolgálók, hamis üzenetek és hamis szellemek.

Hamis szolgálók

– hamis krisztusok, hamis próféták,

 „hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is.”   Máté 24:24

– hamis apostolok,

„Mert az ilyenek hamis apostolok, álnok munkások, akik a Krisztus apostolaivá változtatják át magukat.”    2 Korintus 11:13

„…. megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magokat, holott nem azok, és hazugoknak  (hamisaknak) találtad őket;”    Jelenések 2:2

– hamis tanítók,

„… ti köztetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni, és az Urat, aki megváltotta őket, megtagadván, önmagokra hirtelen való veszedelmet hoznak. És sokan fogják követni azoknak romlottságát; akik miatt az igazság útja káromoltatni fog.”    2 Péter 2:1.2

hamis (hűtlen) pásztorok,

„A papok nem mondták: Hol van az Úr? A törvény magyarázói nem ismertek engem, és a pásztorok hűtlenekké lettek hozzám, a próféták pedig a Baál által prófétáltak, és azok után jártak, akik tehetetlenek.”    Jeremiás 2:8

Jézus azt mondta a Máté 1.18-ban, hogy Én építem fel az Én egyházamat. Ő a tulajdonos, Ő a király, Ő a fej, Ő a vezető is a Szent Szellem által:

„Ő minden mindenekben” (Kolossé 3.11).

Többször hallottam pásztoroktól az elmúlt években a következő kifejezést: ’az én gyülekezetem’. Ez jól jelzi a pásztorok gondolkozását. Ő a tulajdonos, ő a király (sokaknak Dávid király a példaképe) és ő a vezető is. Ő valójában egy hamis pásztor, mert az egész gyülekezetet a saját tulajdonának tekinti: a pásztor Isten helyébe lép. A hívők nem az alattvalói (alávetettjei) neki, mert „mindnyájan testvérek vagytok” – mondja az ige.

„Ti pedig ne hívassátok magatokat Mesternek (úrnak), mert egy a ti Mesteretek, a Krisztus; ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Atyátoknak se hívjatok senkit e földön; mert egy a ti Atyátok, aki a mennyben van.”   Máté 23:8-9

„Jézus pedig magához szólítván őket, monda nékik: Tudjátok, hogy azok, akik a pogányok között fejedelmeknek tartatnak, uralkodnak felettük, és az ő nagyjaik hatalmaskodnak rajtok. De nem így lesz közöttetek; hanem, aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok;    Márk 10:42-43

hamis evangélisták, akik más (hamis) evangéliumot hirdetnek

„Csodálkozom, hogy Attól, aki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ily hamar más evangéliumra hajlotok. Holott nincs más; de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát.”    Gal. 1:6-7

hamis atyafiak,

„Gyakorta való utazásban, veszedelemben folyó vizeken, veszedelemben rablók közt, veszedelemben népem között, ….. veszedelemben hamis atyafiak közt;”    2 Kor. 11:26

 „Tudniillik a belopózkodott hamis atyafiakért, akik alattomban közénk jöttek, hogy kikémleljék a mi szabadságunkat, mellyel bírunk a Krisztus Jézusban, hogy minket szolgákká tegyenek:”      Gal. 2:4

Hamis üzenetek és hamis szellemek

Sok hamis szolgáló az igével manipulálva eltorzítja az ige üzenetét. Sok embert akarnak magukhoz vonzani, ezért az embereknek tetsző, „pozitív üzeneteket” prédikálnak, az ezt támogató hamis szellemek által. Jól érzékeli ezt a következő ige:

„Félek azonban, hogy amiként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, akként a ti gondolataitok is megrontatnak és eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességtől. Mert hogyha az, aki jő, más Jézust prédikál, akit nem prédikáltunk, vagy más szellemet vesztek, amit nem vettetek, vagy más evangéliumot, amit be nem fogadtatok, szépen eltűrnétek.”    2 Korintus 11:3-4

Ezzel a sok hamissággal kell szembenézni az Ő általa küldött kevés Isten emberének. Akiket az Úr küld, azok igaz szolgálók, akik nem emberek akaratát és emberek tetszését keresik, hanem Jézus Krisztus fősége alatt, a Szent Szellem vezetése alapján az igazság és a szentség útján járnak, és csak Neki szolgálnak.

Aki befogadta Őt az nem kerülheti ki a megítélés (igaz-hamis) felelősségét és azt a szellemi harcot, amit az Ő akaratával összhangban meg kell vívnia. Kérdés, hogy te melyik oldalon állsz? Nincs középút, két lehetőség van: igaz vagy hamis, jó vagy rossz. Vagy Krisztus, az igazság „keskeny útját”, vagy a világ „széles útját” járjuk.

Érezzük már annak a fontosságát, hogy miért mondja az ige, hogy mindent megvizsgáljatok, és csak a jót (az igazat) tartsátok meg?

Érezzük már annak fontosságát, hogy miért fontos a hívőknek személy szerint mindenkinek eljutni a nagykorúságra? Azért, hogy rendelkezzenek azzal a megkülönböztető képességgel, ami megóvhatja őket a megtévesztéstől, a hamisság csapdájába eséstől.

Ne gondolja senki, hogy ő megtéveszthetetlen! Mindenki megtéveszthető, ha nem elég éber. „Vigyázzatok, hogy el ne hitessenek benneteket!” Ezt igaz hívőknek mondja Jézus.

Sok hamis próféta jön és „elhitetik, ha lehet a választottakat is!” Amikor 400 hamis szolgáló áll szemben veled, szilárdan kiállsz az Úr igazsága mellett egyedül is, mint Illés és Mikeás? Ez az utolsó idők kihívása a hívők felé! Ne ringassuk magunkat álomvilágban, ideje felébredni mindenkinek! Ma nem a világból kell a hívőknek az ébredést várni, amikor maguk is alszanak. Először a hívőknek kell felébredni és megtisztítani magukat, hogy Isten igaz népe legyenek, akire a világ sóvárogva vár.

Ma nem sok valós eredménye van a felhígított (csupa jót ígérő) más (hamis) evangélium hirdetésének. Isten egyik embere mondta: „a világ nem Krisztust utasítja el, hanem azt, amit a hívők Krisztus nevében bemutatnak neki”. Ma nincs igazán hiteles evengélium hirdetés és kevés a hiteles, megélt keresztyén élet. Legelőször ezeken kell változtatnunk: hiteles keresztyén életbizonyságok és ezzel összhangban lévő tiszta evangélium hirdetése.

Mindenki kívülről tudja a János 3.16-ot, ami sokszor elhangzik „evangélium” hirdetéskor:

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” – és itt megáll a hamis evangélista, mert csak jót akar hirdetni a világnak.

Egy ilyen „langyos” üzenetre nem sok világi ember válaszol. Ha azonban egy igazi evangélista kihirdeti az igeszakasz többi részét is (ettől tejes az üzenet), amit mindenki igyekszik elhagyni, akkor az emberek nem tudnak közömbösek maradni:

„Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartasson a világ általa. Aki hiszen ő benne, el nem kárhozik; aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot; mert az ő cselekedeteik gonoszak voltak. Mert minden, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek; Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek.”    János 3:17-21

Ki hallott az elmúlt évek során olyan evangélium hirdetést, ahol ezt a teljes igeszakaszt felolvasták volna és kihirdették volna azt is, hogy

aki pedig nem hisz immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében!”

A teljes evangélium kihirdetése bátorságot igényel, mert ez a második rész haragra ingerli az embereket és adott esetben az evangélista veszélybe is kerülhet.

A hamisság további területe a „gyülekezetek”. Ne lepődjön meg rajta senki, de van „hamis gyülekezet” is, nem is kevés! Attól, hogy egy közösség „gyülekezetnek” nevezi magát, az még egyáltalán nem jelenti azt, hogy ők egy igaz gyülekezet. Az ige beszél az „igazak gyülekezetéről”, van tehát „gonoszok (hamisak) gyülekezete”, hamis gyülekezet is.

„Azért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben; sem a bűnösök az igazak gyülekezetében.”   Zsoltár 1:5

Az igaz gyülekezet az, amelyik megítéli a gonoszt (a bűnt) és nem tűri meg maga között, csak a szentséget. A bűn megtűrése a gyülekezetben bűnrészessé teszi azokat, akik tudnak róla, de nem tesznek semmit!    (Jelenések 18.4)

Ha a gyülekezet nem gyakorolja a bűn megítélését és nem távolítja el maga közül, akkor csak idő kérdése, hogy a „kis kovász az egész tésztát megposhassza” és a gyülekezet rövid időn belül az igazak gyülekezetéből a bűnösök, gonoszok gyülekezetévé változik. Ha marad még néhány igaz ember a gonoszok gyülekezetében, akkor az igaznak nem lehet maradása, sem pedig „szolgálata” a gonoszok között.

Két lehetőség van:

–         vagy kirekesztik őket, mert a fény zavarja a sötétséget,

–         vagy ők „mennek ki közülük”.

 „Ezeket beszéltem néktek, hogy meg ne botránkozzatok. A gyülekezetekből kirekesztenek titeket; sőt jön idő, hogy aki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik. És ezeket azért cselekszik veletek, mert nem ismerték meg az Atyát, sem engem.”     János 16:1 -4.

„mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel? És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? …… ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta: Lakozom bennük és közöttük járok; és leszek nékik Istenük, és ők én népem lesznek. Annak okáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket, És leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.”    2 Korintus 6:14-18

Kedves Barátom!

Ha mindezeket figyelembe véve nincs Istenfélelem benned, akkor attól tartok nem mentél át a szoros kapun, és valószínű, hogy nem is a „keskeny úton” jársz, ami azt jelenti, hogy valószínűleg egy „hamis gyülekezet” tagja vagy. Ha így van, akkor nagy veszélyben vagy. A Jelenések könyvében hét gyülekezetről prófétál János apostol és hatot az Úr megtérésre szólít fel. Még nem késő. Ha ezek után bizonytalan vagy az üdvösségedet illetően, akkor tarts teljes bűnbánatot és add oda magad teljesen az Úrnak, így te is a győztesek közé tartozhatsz. Ha bizonyosságod van, hogy az igazságban jársz, de mindenki azt mondja körülötted, még a vezető(k) is, hogy ez törvénykezés, nem szabad ítélkezni („ne ítélj, hogy ne ítéltess”), mert bíznod kell a vezetőkben, akkor ez a biztos jele annak, hogy hamis szolgálóknak vagy kiszolgáltatva, hamis gyülekezetben és hamis atyafiak között vagy.

Az ige erre azt mondja, hogy „menjetek ki közülük”, mert Isten előtt utálatos az elegy, a keveredés.

Isten szent és igaz és Ő a kevés szenttel és igazzal vállal közösséget, ha a sok hamis dolog miatt elhagyják a gyülekezetnek nevezett közösségüket.

Mi a helyzet a sokat emlegetett „el ne hagyjuk a magunk gyülekezetét” igével? (Zsidó 10.25). Sokan félremagyarázzák ezt az igét és a „gyülekezetből” távozni akaró hívőket kárhoztatás alá helyezik. Az ige értelmezése szerint Istennek minden településen csak egyetlen igaz gyülekezete van, és aki azt elhagyja, az azt jelenti, hogy visszamegy a világba. Ettől óv ez az ige. A mi esetünkben azonban egyáltalán nem erről van szó! Egy igaz hívő Istennek engedelmeskedve köteles távozni egy hamis gyülekezetből. A „hamis gyülekezetből” kijövő kevés hívővel Isten vele lesz és ők lesznek az „igazak gyülekezete” akkor is, ha csupán ketten-hárman jönnek is össze az Úr nevében:

leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.”  (2 Kor 6:18)

Kedves Barátom!

Az Szent Szellem a szentség és az igazság szelleme! Ő azért küldetett, hogy megítélje a bűnt (a hamisságot). Jézus, aki az igazság, a Szent Szellemmel együtt munkálkodik. Ha valamely gyülekezet rosszul értelmezett emberbaráti szeretetből adódóan, nem gyakorolja a bűn megítélését, sőt már nem is beszélnek bűnről, onnan a Szent Szellem el fog távozni, Jézussal együtt(!), mert nem vállalhatnak közösséget a hamissággal, a bűnnel. Az ilyen közösség „hamis gyülekezetté”, paráznává válik és Isten a tévelygés szellemét bocsátja rájuk, ami Isten ítélete, mert jobban szerették a hamisságot, mint az igazságot. Ha ennek ellenére – tévelygésükből adódóan – továbbra is igényt tartanak a Szent Szellem munkájára, akkor jönni fognak olyan hamis szellemek, amik hamis jeleket és csodákat fognak tenni. Nem szabad, hogy ez megtévesszen bennünket! Ennek eredményeként olyan furcsa szellemi megnyilvánulások leszünk tanúi, amik egyáltalán nem nevezhetők szentnek, de sokakat becsapnak.

Isten az Ő ítéletét megrázásokkal, próbákkal, hitető szellemek és hamis szolgálók küldésével …. először az Egyházon kezdi. Ez már elkezdődött. Ezt egyetlen gyülekezet sem kerülheti el. Isten végzi az igaz és hamis szétválasztásának munkáját. Isten akarta az, hogy elválasztásra kerüljön a hamis az igaztól, mert csak így lehet szeplő és sömörgőzés mentes a Menyasszony, akiért Jézus visszajön. A hamisak (gonoszok) gyülekezete létszám szerint nagy lesz, a nagy parázna, mert sokan járnak a „széles úton”. Látható szinten ez a gyülekezet virágozni fog, mert az emberek vágyait szolgálja ki, ezért ez ne tévesszen meg bennünket! A megtévesztéstől egyedül az igazság szeretete, a megalkuvásmentes engedelmesség és az Úr akaratában való járás ment meg minket. Méltóképpen készülünk az Úr visszajövetelére? Itt az ideje a szentek „fehér ruháján” való munkálkodásnak, ami a „szentek igazságos cselekedete”.

„Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod;”    5 Mózes 30:19

Egy személyes bizonyság, ami tanulságunkra szolgálhat:

Évekkel ezelőtt Svájcba kellet mennem szolgálati útra a vállalattól. Felvettem az „úti ellátmányt”, akkor még papírpénzben: 4 vagy 5 db 100 CHF (svájci frank) értékű papírpénzt. Fizettem belőle a szállodában, helyi közlekedést, kizárólag hivatalos helyeken. Hazajövetelem után elszámolni mentem a pénztároshoz és akkor ért a meglepetés. A visszahozott kisebb címletű papírpénzeket (50, 20, 10 CHF) a pénztáros hölgy alátolta egy UV fénnyel világító lámpának és közölte, hogy 1 db 20 CHF hamis. Nagyon meglepődtem és mérges lettem. Nem lett rendőrségi ügy belőle, mert nem feltételezték, hogy én vagyok a pénz-hamisító. Én a hamisítás vesztese voltam, a kárvallott. Sokat tanított az Úr később ebből nekem. Megőriztem a hamis 20 CHF-ot és felhasználtam a gyülekezetben oktatási eszköznek. Körbeadtam és kértem a hívő testvéreket, hogy vizsgálják meg jól és mondjanak véleményt róla. Senki sem tudott semmi érdemlegeset mondani, de az igazságot főleg nem. Végül elárultam, hogy ez egy hamis pénz, annak ellenére, hogy megdöbbentően igazinak látszik. Fontos tudnunk, hogy akármennyire is tökéletes egy hamisítvány, annak a valós értéke NULLA: értéktelen. Lehet, hogy orgazdák megveszik 50%-os áron, hogy becsapjanak vele embereket, de ez nem Isten módszere. Ha valaki tudatosan becsap hamis pénzzel másokat, azt a törvény bünteti. Így van ez a hamis dolgokkal is a hívő emberek életében is, mert Isten, mint igaz Bíró is hasonlóan ítéli meg ezeket.

Sok hamis pénz van forgalomban nap-mint nap a világon és néha napvilágra kerülnek hamisítványok és lebuknak a hamisítók, de a sok hamis pénz előtte sok ember kezén keresztül megy, és mindenki azt hiszi róla, hogy igazi.  Ha azonban egy szakember kezébe kerül, aki a rendelkezésre álló eszközzel (UV lámpa) és kellő szakismerettel megvizsgálja, hamar felfedezi a hamis pénzt. A pénzhamisító tulajdonképpen egy hitető, akinek az a feladata, hogy elhitesse másokkal a hamisról, hogy az igazi. Lehet viszont egy igazi pénz is sérült (pl. beszakadt), azt még a bank és a posta is becseréli. Nem kell tökéleteseknek lennünk, lehetünk sérültek, de semmiképpen sem hamisak! Ha nem akarunk kárt szenvedni, akkor használnunk kell nekünk is a „vizsgáló készülékünket”, a Bibliát, a Szent Szellem világosságával átvilágítva minden dolgot, hogy leleplezzük a hamisítványokat.

Sok hamis szolgáló, üzenet és szellem munkálkodik mindenhol a gyülekezetekben és sok ember azt hiszi róluk, hogy igazak és sokakat elhitetnek. Mindenkinek van ugyan vizsgáló készüléke (Biblia), de ha nem vizsgálja meg a dolgokat a Szent Szellem világosságánál „gyakorlott érzékkel” (Zsidó 5.14), akkor sokan a hamisítók kárvallottjai lesznek. Ettől akarja Jézus megóvni az Övéit és ezért akarja, hogy mielőbb eljusson mindenki az érettségre, hogy különbséget tudjon tenni a jó és a rossz, az igaz és a hamis között. Ha pedig kiderül a csalás, akkor tudnunk kell, hogy csaló és mindaz, amit képvisel teljesen értéktelen és az ilyen embertől meneküljünk el: „ne is illessük őket”!

Itt az ideje, hogy mindenki elővegye az „UV lámpáját” (Biblia), és annak fényénél (a Szent Szellem világossága) mindent megvizsgáljon, ezt az írást is, hogy így vannak-e ezek? Gyakorolni kell a megvizsgálást és döntést kell hozni: igaz vagy hamis?

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és honlap címének megadásával: https://keskenyut.wordpress.com

 

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: egység, evangélium, evangelizálás, gyülekezet, gyülekezetépítés, helyreállítás, Keresztyénség, Tanítások
Címke: , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

9 hozzászólás a(z) Igaz vagy hamis? – Abonyi Sándor bejegyzéshez

 1. Árpád szerint:

  Építő,aktuális és kijózanító írás!
  Köszönöm!
  Árpád.

  Kedvelés

  • Sandor szerint:

   Kedves Árpád!

   Köszönöm az észrevételedet és külön köszönöm a megerősítésedet. Ez fontos számomra és bátorít engem a további munkában.

   Szeretettel

   Sándor

   Kedvelés

 2. Sandor szerint:

  Köszönöm az észrevételeidet. Sándor

  Kedvelés

 3. Tetszett az írás,de…..miért Szent Sz
  ellem,mikor a bibliában LÉLEK!?

  Kedvelés

  • Sandor szerint:

   Nem tudom hogy szólíthatom? Nem tudom, hogy milyen felekezet (gyülekezet) tanításai alapján épült korábban? Az antikarizmatikusok (reformátusok, tradicionális baptisták stb,) ellenzik a szellem szó használatát, és a Károly és több régi fordításban is valóban a “Lélek” (nagybetűvel) szó szerepel, de az újabb fordításokban már “Szent Szellem” és “szellem” szavak szerepelnek az eredeti görög szóhasználatnak megfelelően. A középkorban, amikor az első Biblia fordítások készültek, tagadták a szellemi dolgok létezését, azt babonaságnak tartották. Ezzel valójában megtévesztették az embereket.

   Isten szellem! Az ember lelkének részei az akarat, az érzések és értelem. A bukott ember csak ezzel rendelkezik. Ha azonban újjászületünk, ami szükséges ahhoz, hogy üdvösségünk legyen (lásd Nikodémus esetét), akkor a bűn miatt korábban halott szellemünk ismét megelevenedik és így válunk képessé, hogy a megelevenedett szellemünkkel ismét kapcsolatba lépjünk Istennel, aki Szellem.

   Van egy részletes tanítás a szellem szó tartalmáról és annak biblikusságáról a blogon: Flaisz Endre – “Szellemtelen lelkek” címmel. Ha a kereső ablakban rákeres akkor megtalálja. Remélem ezzel segíthettem. Heteken keresztül akadályoztatva voltam, ezért csak most tudtam reagálni. Sándor

   Sándor

   Kedvelés

 4. József Kovács szerint:

  Szent Lélek egységesebb fogalom, a többi moderneskedés.

  Kedvelés

 5. Sandor szerint:

  Kedves József! Az írás megírásánál a Szent Szellemet én személynek tekintettem, akit Jézus maga helyett küldött el, és nem fogalomnak, mert a Biblia így beszél róla. Ha a Szent Szellem bennünk él, mert befogadtuk őt, akkor ő “elvezet bennünket minden igazságra” és így sok minden világossá válik a fenti írásban és a Bibliában egyaránt. Különben a fenti írás, de maga a Biblia és ez a hozzászólásom is csak zagyvaságnak tűnhet.Tisztelettel Sándor

  Kedvelés

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s