Krisztus a középpont –  6. rész – Előrehaladás a cél felé – David Bolton

Christ the Center – Pt 6: “The Process of the Purpose”

By David Bolton

http://christcenteredchristianity.com/foundations/christ-the-center-pt-6-the-process-of-the-purpose/

PDF formátumban letölthető itt: Krisztus a középpont – 6. rész – Előrehaladás a cél felé

Ebben az elmélkedésben szeretnék javasolni egy látást az Isten célja felé való előre haladásra, amint az végbemegy az Ő embereiben és az Ő emberei által. Hivatkozni fogok a “Krisztus a középpont” című sorozat öt korábbi tanulmányának a tartalmára, hogy bemutassam azt a folyamatot, amin keresztül eljutunk a célba és meglátjuk azt beteljesülve a Gyülekezetben és a Gyülekezet által. A lényeg, hogy ne csupán megismerjük Isten végső célját, hanem megismerjük Isten útjait és eszközeit is az Ő végcéljának elérésében. Ennek a folyamatnak a megismerése különösen fontos a Gyülekezet számára a jelen korszak végén, amikor Isten minden dolgot egy betetőzés, egy csúcspont felé visz. Isten népe győztes maradékának szüksége lesz rá, hogy az Atyával tökéletesen egységben haladjon előre az Ő tervének véghezvitelében ezekben az utolsó napokban.

Az utolsó tanulmányból azt láttuk, hogy Isten vágya és tervének végcélja, hogy minden dolog az Egyetlenben, Ő benne, a Krisztusban legyen ismét egybegyűjtve, egybeszerkesztve és beteljesítve (Efézus 1:9-10), hogy Krisztus megváltásán, főségén és uralmán keresztül végül győzelmet aratva minden dolgot a lába alá vessen és vissza adja azt az Atyának, “hogy Isten legyen minden mindenben.” (1 Korintus 15:28). Az egyház az örök cél beteljesülésének első gyümölcse és a közbenjárás Krisztus Testének a Fejjel való egységében el kell, hogy hozza ennek a célnak a teljes beteljesülését a teremtés minden területén. Ahhoz, hogy a Gyülekezet megfelelő edény lehessen Isten ezen végső célja számára, ahhoz először ez a munka a Gyülekezetben kell, hogy elvégzésre kerüljön és azt követően a Gyülekezet által kerül kimunkálásra az egész teremtett világban. Ez az Úr nagy munkája ebben az órában.

Ezért meg kell kérdeznünk magunktól,

“Hogyan valósul meg az örök cél először bennünk, Krisztus Testében és azt követően Krisztus Teste által az egész teremtett világban?”

Ez a lehető legnagyszerűbb kérdés, amit valaha is feltehetünk!

Szeretnék kibontani egy hat-fázisból álló folyamatot, amin keresztül az Úr végigvisz bennünket a kezdetektől a végéig az Ő Gyülekezetére vonatkozó akarata örök céljának beteljesülésében. Ez a folyamat egyidejűleg két szinten – egyéni és közösségi – kell, hogy végbemenjen. Az Úr elhívásának ezt a két dimenzióját nem lehet elválasztani egymástól. Amikor megnézzük a “cél felé vezető folyamat” ezen hat fázisát, akkor először a saját szívünk állapotára kell alkalmazni azt, mint egyénnek, és csak azt követően tudjunk előmozdítani azokat a Gyülekezet testületi kifejeződésében, ahol vagyunk.

Ha Isten “Krisztus központosított” végcélja szerintlátjuk a dolgokat, akkor kérdés, hogy hol kezdődik el ez a folyamat és milyen fázisai vannak annak?

Kijelentés

Isten a munkáját mindig világosság gyújtással kezdi. A “jó öreg” teremtés egy szép napon azzal kezdődött, hogy Isten azt mondta: “‘Legyen világosság és lett világosság.” (1 Mózes 1:3) A Szentírás szerint az “új teremtés” is akkor kezdődött el a szívünkben, amikor Isten így szól:

“Mert az Isten, aki szólt: sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása végett..”  (2 Korintus 4:6)

A “kijelentés” Isten világosságának a megismerése által jön. Itt kezdődik el az Ő szellemi folyamata. A kijelentés tehát az, ami folyamatosan táplálja és üzemenyaggal látja el ennek a folyamatnak minden egyes egymást követő fázisát. Annak mértéke, amit ezen folyamat egyes fázisainak mindegyikében teszünk majdnem teljes egészében annak a kijelentésnek a mértékétől függ, amit folyamatosan kapunk az Atyától a Gyülekezet Krisztus központosságáról,  elsőségéről és fontosságáról az örök célra vonatkozóan.

A sorozat 2. részében beszéltem a naprendszer középpontjában lévő nap “teremtésének példázatáról” hasonlóan ahhoz, ahogyan Krisztus, a Fiú  Isten örök céljának és tervének a középpontja. Mindaz, amit Isten cselekszik a Fia körül forog. Ennek az elmélkedésnek a lényege annak bemutatása volt, hogy kétségbeejtően szükségünk van friss, mennyei kijelentésre  Isten Fiáról, az Ő középpontúságára és végtelenségére vonatkozóan.

Éppen úgy, ahogyan Kopernikus rendelkezett természtes “kijelentéssel” a naprendszer középpontjában lévő napról, úgy nekünk is rendelkeznünk kell egy Szellem által kimunkált kijelentéssel Krisztusnak minden dologban való középpontúságáról. Nekünk hasonlóképpen rendelkeznünk kell egy döbbenetes, leleplező kijelentéssel Krisztus végtelenségéről, hogy ki is Ő valójában egy mennyei látószögből nézve. Mennyire más Ő valójában ahhoz képest, ahogyan egy földi látószögből érzékeljük Őt! Amikor Isten világossága bevilágít a szívünke és kijelenti az Ő Szeretett Fiának a mennyei jelentőségét és nagyságát, minden megváltozik. Megváltozik az önközpontosságunk. Nem Ő forog a továbbiakban körülöttünk, hanem mi forgolódunk Ő körülötte és az Ő végtelensége porszemmé tesz minket, alázattal és tisztelettel Ő felé.

A gyülekezet testületi kifejeződése szintén igényli ezt a radikális ‘paradigma-váltást’, a Krisztus központúság és a végtelenség Kopernikus tipusú kijelentését ahhoz, hogy olyan edények lehessünk, amik megfelelnek Isten céljának betöltésére a földön. Azok a Gyülekezetek, amelyek kizárólag önmagukat állítják a középpontba és olyan módon kapcsolódnak a Fiúhoz, mintha Ő forgolódna körülöttük, azok távol vannak az Isten által meghatározott mennyei céljuktól és elhívásuktól és végső soron Isten munkájának akadályai. Ez a kijelentés legfőképpen a vezetők számára fontos, mert egy hittel teljes “mennyei látás” a legfontosabb a gyülekezet kifejeződésére nézve, hogy átléphessen ennek a folyamatnak a következő fázisába.

Ez a Krisztus központú mennyei kijelentés Isten kiinduló pontja az egyén és a gyülekezet számára testületileg, amielvisz bennünket az Ő Fiában központosított örök céllal való azonosuláshoz. Éppen úgy, ahogyan a történelemben a kopernikusi “kijelentés” volt az alap és az előfutár a “kopernikusi forradalomhoz”, úgy a Krisztus-központúságról szóló kijelentésaz alapja és az előfutárra annak, ami következni fog ebben a folyamatban.

Forradalom

Isten célja az, hogy mennyei kijelentést adjon nekünk a Fia középpontúságáról minden dologban, ami új irányba kell, hogy tereljen minket, egy teljesen új középpont irányába. Amikor ezt az új középpontot a Szent Szellem kimunkálja bennünk, minden egy új hely (középpont) körül kezd el forogni. Krisztus lesz számunkra a középpont és első minden dologban. Tekintettel arra, hogy korábban sok másodrendű dolog foglalta le a figyelmünket és adott nekünk munkát ill. elégítette meg a vágyainkat, most egyedül Krisztus birtokolja ezt az elsődleges fontosságú helyet a szívünkben.

Amint a sorozat 1. részében kifejtettem, olyanok leszünk, mint a fazekas korong közepére erőteljesen rádobott agyag, ami elkezd forogni a fazekas korong középpontja körül. A Fazekas Mester keze ránk nehezedik a korong középpontjában és a körül, mindaddig míg minden “középponttól való eltérés” (excenricitás) kimunkálásra kerül belőlünk. Mindenaz új középpontra irányítottá válik bennünk. Ez egy radikális és “forradalmi” változás. Ez a legnehezebb, leglényegesebb fázisa ennek a folyamatnak. Amíg az agyag teljesen nincs “központosítva”, addig lehetetlen edénnyé formálni a fazekas korongon. Amíg nem tapasztaljuk meg a Krisztus központosított forradalmat az életünkben és a gyülekezetben testületileg, amikor minden dolog egyedül Krisztus, mint középpont körül kezd el forogni, addig nem tudunk továbblépni ennek a folyamatnak a következő fázisába.

Reformáció

Amikor, mint az életünk egyéni edényei és a gyülekezet testületi edényei teljesen központossá válnak a “korongon”, egyedül az Úr Jézus Krisztus körül forogva minden dologban, akkor a Fazekas el tud kezdeni újra-formálni bennünket olyan edénnyé, amire valóban vágyik. Korábban olyan edények voltunk, amiket furcsa módon emberi kezek formáltak ki fazekas korong nélkül, de most Isten akar újra-formálni bennünket csodálatos, szimmetrikus edényekké az Ő dicsőségére és céljára.

Csak a lágy és alakítható agyag formálható újra a Fazekas keze által. Ami kiszáradt és megkeményedett az nem alkalmas az újra-formálásra. Az ilyen edényeket vagy félreteszik vagy keresztül kell, hogy menjenek egy hosszú áztatási és újra ‘V’ alakúra formázási folyamaton mielőtt ismét alkalmasak lesznek az újraközpontosításra és újra-formálásra a Fazekas korongján. A valóság az, hogy a Gyülekezet többsége ellenáll ennek az Úrtól való folyamatnak, mert túl kemények és a kényelmüket veszélyeztetve látva nem hajlandók a változásra. A régóta használatban lévő edények a legellenállóbbak a változásnak. Csak azok az edények lesznek alkalmasak arra, hogy tovább haladjanak ennek a folyamatnak a következő fázisa felé, amelyek teljesen átengedik magukat ennek a Krisztus-központosított újra-formázásnak.

Helyreállítás (megtöltve új tartalommal)

Isten kiformálja az Ő választott edényeit, minden dologban összhangba hozva az Ő Fiával, hogy alkalmas edények lehessenek az Ő Fia teljességének befogadására. Mint Gyülekezet ez a legmagasabb elhívásunk Isten örök célját tekintve. Pál azt mondta a gyülekezetről: “… az Ő teste, teljessége Ő néki, aki mindeneket betölt mindenekkel.” (Efézus 1:22-23).

Azt is mondta: “Mert Ő benne lakozik az istenség egész teljessége testileg, és [ti] Ő benne vagytok beteljesedve, … ” (Kolossé 2:9-10). Mi hasonlóképpen arra vagyunk elhívva, hogy eljussunk a “Krisztus teljességével ékeskedő kornak a mértékére: (Efézus 4:13). Isten akaratának a végcélja az, hogy a Gyülekezet be legyen töltve (helyreállítva) az Ő Fia teljességével és az megnyilvánuljon Ő Krisztus központú, Krisztussal összhangba hozott testületi edényében és rajta keresztül.

A sorozat 3. részében azt láttuk, hogy Krisztus betöltötte a “középpont” szó meghatározását, mint: “egy személy vagy dolog, ami a figyelem, az érdeklődés, a tevékenység vagy az érzelem legfontosabb tárgya.” Ez a Szeretett Fiúnak a leírása az Atya szívében és tervében. Az Ő szeretetének ezen “legfontosabb tárgya” a Krisztussal összhangban (tartalommal) kialakított Gyülekezet kell, hogy legyen. Amikor az edény Krisztussal összhangban van megformálva és túláradó módon be van töltve Krisztus teljességével, akkor be fogja tölteni a helyreállítás Isteni célját ezekben az utolsó napokban. Akik megtapasztalják ezt a Krisztus központú helyreállást, azokat hatalmasan használni fogja az Úr ennek a folyamatnak a következő fázisában.

Ébredés

Amikor Isten embereinek sokasága, és a Gyülekezet helyreáll és testületi kifejeződése Krisztussal teljes edénnyé válik, akkor ők csordulásig meg fognak telni Isten ÉLETÉVEL. A Gyülekezet helyreállt maradéka teljesen élővé és élet-adóvá válik. Isten arra vágyik, hogy ne csupán betöltse a Gyülekezetet Krisztus teljességével, hanem hogy a Gyülekezeten keresztül kiáradjon Krisztus igazi ÉLETE, hogy megtérést, gyógyulást, helyreállást és ébredést (ÉLETET) hozzon a nemzetek számára.

A 4. részben azt láttuk, hogy Krisztus a Közbenjáró és minden dolog állandó eszköze a teremtéssel, megváltással, a Gyülekezettel és a Királysággal kapcsolatban. Láttuk, hogy Ő hasonlítható egy kifolyó nyíláshoz, amin keresztül, amiben és ami által az Atya akarata szerint minden dolog nyilvánvalóvá fog válni. Amikor a Gyülekezet be lesz töltve Krisztus teljességével, az Atya minden munkája nyilvánvalóvá fog válni Krisztuson keresztül a Gyülekezetben és a Gyülekezet által. A Gyülekezet lesz az az edény, amin keresztül Isten élete ki fog áradni, hogy elhozzon egy Krisztus-központú ébredést a világ számára. Hiszem, hogy a korszak végén Isten vágya az, hogy minden dolog elérhesse csúcspontját Isten örök célja ezen folyamatának végső fázisában.

Egybeszerkesztés

Az Úr minden dolgot elvisz egy csúcspontra, tetőpontra az Ő Fiában. Ezt legvilágosabban az Efézus 1.9-10-ben olvashatjuk:

“Megismertetvén velünk az Ő akaratának titkát az Ő jó kedve szerint, melyet eleve elrendelt magában, az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyekben vannak, mind amelyek e földön vannak;”

Ahogyan azt az 5. részben olvashatjuk minden dolog Krisztusban, mint “Fő pontban” van egybeszerkesztve:betetőzve, összegezve és egyesítve. Ebben a tanulmányban megadott meghatározásban Ő a “középpont”: “összpontosítás egy első vagy fontos pontra; atommagok, ami körül a dolgok összegyűlnek vagy ami felé tartanak; figyelem, cselekedet vagy erő tárgya; szórakozás, kellemes időtöltés középpontja.”  (The Online Plain Text English Dictionary)

A Gyülekezet végső elhívása a közbenjárás kell, hogy legyen, ami által Krisztus véghezviszi az Ő egybeszerkesztési munkáját a világmindenségben. Ahhoz azonban, hogy a Gyülekezet betölthesse ezt az elhívását, először is helyre kell állni Krisztus Főségének és egységének a Gyülekezeten belül. Ez csak akkor lehetséges, ha teljesen magáévá teszi és végigmegy a folyamat “helyreállási” fázisán. A Gyülekezet akkor lesz megfelelően felkészítve az együttműködésre, hogy az Úr társ-uralkodója legyen a végső aratás begyűjtési munkájában és minden dolgot a lába alá helyezve, amikor Krisztus központi és első helye teljesen helyre lesz állítva minden dologban. Jézus a vele bizalmas kapcsolatban lévő a győztes Menyasszonyt – számunkra nem tisztázott módon – be fogja vonni minden dolognak a Krisztus központú egybeszerkesztésébe az idők végén.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

A Krisztus központosított “előre haladás (fázisai) a cél felé” tehát a következő: kijelentés, forradalom, reformáció, helyreállás, ébredés és egybeszerkesztés. Az Atya nem fogja véghezvinni az Ő tervét a Gyülekezet, a Menyasszony és az Ő Fiának Teste nélkül. Ezen dolgok felett való elmélkedésünkben valójában csak két kérdés marad: “Mi az, amit Isten személy szerint tőlem vár el?”, és “Mit vár el Isten tőlünk testületileg?”

Isten valójában azt kérdezi tőlünk, hogy odaszánjuk-e magunkat teljesen ennek a folyamatnak arra a fázisára, ahol jelenleg éppen vagyunk és kérjük Őt, hogy cselekedjen és munkálja ki bennünk teljesen mind egyénileg, mind testületileg, hogy továbbléphessünk a következő fázisba.

Vizsgáld meg a szíved és kérd meg Istent, hogy jelentse ki, hogy hol vagy valójában most ebben a folyamatban? Oda fogod szánni magad lágy és formálható agyagként az Ő kezében, hogy az Ő céljára alkalmas edénnyé válj? Összekapcsolódsz másokkal, hogy közösséget alkoss a környezetedben, hogy meglásd ennek a folyamatnak az előre haladását Krisztus Testében testületileg? Az idők jelei itt vannak körülöttünk, ennek a kornak a csúcspontja nagyon közel van. Isten helyreállítja az Ő vég-idő edényeit. Remélhetőleg azok között vagyunk, akik ily módon fel vannak készülve az Ő tervére.

 

Fordította: Abonyi Sándor

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: gyülekezetépítés, helyreállítás, Keresztyénség, Tanítások, utolsó idők
Címke: , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

2 hozzászólás a(z) Krisztus a középpont –  6. rész – Előrehaladás a cél felé – David Bolton bejegyzéshez

 1. Sandor szerint:

  Dear David! Many are thankful for your messages and I am especially thankful for your friendship. Sándor

  Kedvelés

 2. David Bolton szerint:

  Thank you Sandor! The feeling is mutual! How wonderful that we can connect in Christ in this way though so many miles apart. Thank you for all of your hard work of translating. May our Lord richly bless you!
  In Him,
  David

  Kedvelés

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s