„Tegyetek tanítványokká ……” – Abonyi Sándor

Letölthető PDF formátumban itt MP3 formátumban itt 

„Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellem nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!”   (Máté 28:19)

Jézus a mennybe menetele előtt mondja ezt az apostoloknak, amikor elbúcsúzik tőlük. Lehet ezt ezért Jézus – hosszú időre való eltávozása előtti – utolsó kívánságának is tekinteni, de ez nem egyszerűen csak kívánság, hanem parancs volt az Úrtól, a Mestertől a tanítványai felé. Jézus parancsa arról szól, hogy először tanítvánnyá kell tenni az embereket, majd azt követően meg kell tanítani őket mindenre.

Jézus nem valami ismeretlen dolgot kért az apostoloktól, és kér tőlünk ma is, hanem azt, amit három éven keresztül Ő is tett, amíg velük volt, és amiről az evangéliumokban mi is bőven találunk leírást.

Jézus tévedhetetlen megítéléssel választotta ki és hívta el tanítványait, hogy kövessék Őt. Ugyanakkor komoly kihívások elé állította azokat, akik követni akarták, nyíltan megmondva nekik alkalmatlanságukat, sőt meghatározva annak okát is. A Krisztus-követés nem könnyű életpálya, életmód, hanem nagyon is nehéz, sok próbával, nehézséggel, kihívással, szenvedéssel, üldözéssel, esetenként az életünk kockáztatásával is jár. Erre nem mindenki alkalmas! Jézus nyilvánvalóvá tette ezt azok felé, akik alkalmatlanok voltak és úgy akarták követni Őt. Nyíltan szembesítette őket ezzel a ténnyel rögtön az elején, hogy senki se érezze becsapva magát, ha jönnek a kemény próbák, ne kerüljön számára megoldhatatlan helyzetbe és szégyenszemre ne tudja befejezni azt, amit elkezdett. Amikor Jézus parancsba adta, hogy másokat tegyünk tanítvánnyá, akkor természetesen ugyanezt várja tőlünk is. Valljuk meg őszintén, bibliai értelemben sokszor mi magunk sem vagyunk tanítványok és másokat sem teszünk azzá, mert a körülmények befolyása alatt állunk és nem a bibliai parancsolatra nézünk. Ezért nem becsületesen járunk el, mert becsapjuk magunkat és másokat is. Sok olyan alkalmatlan embert „viszünk be” a gyülekezetbe, akikből évek múlva sem lesz tanítvány és ezért sokan le is morzsolódnak, mert nem születtek újjá és nincs személyes elhívásuk Istentől. Az igében mindig tanítványokról olvasunk és sosem látogatókról, barátkozókról, gyülekezeti tagokról….és ez óriási különbség. Ha az emberek nem felelnek meg azoknak a kritériumoknak, amiket Jézus alapvetően meghatározott, akkor azokból az emberekből tanítványképző tanfolyamokon lehetetlen tanítványokat kiképezni. A Jézus által meghatározott feltételek alkalmazásának hiánya a magyarázata, hogy a gyülekezetek állapota, szellemi színvonala olyan ma, amilyen. Erőtlen, elvilágiasodott és hatástalan a világra. Nem rendelkezik azzal a szellemi erővel, hogy valódi tanítványságról lehessen beszélni. Egy gyülekezettől csak akkor várható, hogy bibliai eredményt produkáljon, ha biblikus hívőkből – tanítványokból – áll. A gyülekezet nem tömegmozgalom, és nem érvényesülhet a mennyiségi szemlélet, csakis a minőségi. Jézus is csak tizenkét emberrel kezdte, majd hetvennel és így tovább…. és a tanítványokat elszakította a vallásos zsidóktól és óvta a farizeusok kovászától. A tanítványságnak vannak feltételei, mondhatnánk kizáró kritériumai, aminek meg kell felelni.

  1. Milyen feltételeket támaszt Jézus a tanítványokkal szemben?

Először is valódi megtérést és újjászületést:

„Ettől fogva kezdte Jézus prédikálni, és ezt mondani: Térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa.”    (Máté 4:17)

„Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Szellemtől, nem mehet be az Isten országába. …. Szükség néktek újonnan születnetek.”    (János 3.5-7)

Másodszor vízkeresztséget (bűnbánatot, és bűnbocsánat elnyerését), Szent Szellemmel való betöltekezést és elszakadás a világtól:

Ezekről beszélt Péter Pünkösd napján a 3000 új megtértnek:

Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára; és veszitek a Szent Szellem ajándékát. Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Sok egyéb beszéddel is buzgón kéri és inti őket, mondván: Szakasszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől!”   (Ap.csel. 2:38-40.)

  1. Kik nem alkalmasak Isten országára, kik nem lehetnek tanítványok:

– Aki nem mond le a pénz szeretetéről az életében, és a mammonnak szolgál

„Ezenképpen azért valaki közületek búcsút nem vesz minden javaitól, nem lehet az én tanítványom.”   (Lukács 14:33. lásd. még a gazdag ifjú példázata)

– Aki nem hordozza a keresztet minden nap

„Ekkor monda Jézus az ő tanítványainak: Ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem.”  (Máté 16:24)

– Aki jobban szereti a családját, mint Jézust

„Ha valaki én hozzám jő, és meg nem gyűlöli (jobban szereti) az ő atyját és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom.”    (Lukács 14:26)

– Akik kényelmesek

„És hozzámenvén egy írástudó, monda néki: Mester, követlek téged, akárhova mégy. És monda néki Jézus: A rókáknak vagyon barlangjuk és az égi madaraknak fészkük; de az ember Fiának nincs hová fejét lehajtani.”  (Máté 8:19-20)

– Akik bármi mást Jézus követése elé helyeznek

„Monda pedig másnak: Kövess engem. Az pedig monda: Uram, engedd meg nékem, hogy előbb elmenjek és eltemessem az én atyámat. Monda pedig néki Jézus: Hadd temessék el a halottak az ő halottaikat: te pedig elmenvén, hirdesd az Isten országát.”    (Lukács 9:59-60)

„Monda pedig más is: Követlek téged Uram; de előbb engedd meg nékem, hogy búcsút vegyek azoktól, akik az én házamban vannak. És monda néki Jézus: Valaki az eke szarvára veti kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára.”    (Lukács 9:61-62)

– Aki nem gyermeki bizalommal és alázatossággal közelít Jézushoz

„És monda: Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Aki azért megalázza magát, mint ez a kis gyermek, az a nagyobb a mennyeknek országában.”   (Máté 18:3-4)

– Aki ismeri, mondja az igét, de nem cselekszi, nem a szerint él

„Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lesz; valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lesz. Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába.” (Máté 5:19-20)

– Akinek az életében rendezetlen bűn van, bűnben él

„A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek [ezek]: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás. Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések, Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, amiképpen már ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek.”   (Gal 5:19-21)

„Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és utálatosoknak és gyilkosoknak, és paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak (nem Jézus van az első helyen az életükben, hanem valami más!) és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál.”   (Jelenések  21:7-8.)

A gyülekezet Isten terve szerint a világból kihívott és elválasztott szentek (bűn nélkül élő tanítványok) közössége.

Ma az évek során kialakult rossz szokásokat gyakorolva nem alkalmazzuk ezeket a parancsolatokat a gyakorlatban, de Jézus azt várja tőlünk, hogy ezeknek a parancsolatoknak is engedelmeskedjünk. Nem szabad engedni, hogy egyfajta hamis szeretet és az emberektől való félelem miatt ne merjük alkalmazni ezeket. Isten csak az Ő parancsolatainak való engedelmességet áldja meg, minden más fáradozás csak kár és szemét, ami meg fog égni az ítéletben.

Sok hívőnek ma téves fogalma van a bibliai szeretetről, mert egy mindent elfogadó, bűnt is toleráló, érzelmi viszonyulást tekintenek „szeretetnek,” de ez világi szeretet és nem egy Istentől való szeretet. Az Isten szerint való szeretetről a szeretet nagy parancsolata egyrészt úgy beszél, hogy „szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.” Másrészt Isten szeretetét az ige egyértelműen meghatározza a következők szerint:

Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.” – mondja Jézus a János 14:21-ben.

Ne felejtsük el, hogy akit az Úr hív el azzal az Úr foglalkozni is fog, hogy befejezze benne azt a munkát, amit elkezdett. Ha azonban mi hívunk a gyülekezetbe embereket, azokkal nekünk kell foglalkozni és nekünk fog meggyűlni a bajunk velük. Egyszerű hasonlattal élve: a kecskéből sosem lesz bárány! Ezért mondja az ige, hogy újjá kell születni, és ez Isten munkája, mert „Krisztussal együtt megfeszíttettem és élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. (Gal. 2.20)

Az Úr adjon nekünk bölcsességet és bátorságot, hogy merjünk ezekben is kilépni és ne a láthatókra nézzünk, hanem az Úrra és neki való engedelmességben legyen örömünk. Ez látszólag egy nehéz és terméketlen útnak látszik, de Jézus tudta mit csinál és hosszabb távon mindenképpen ez a hatékonyabb, gyümölcstermő út. Érdemes elgondolkoznunk ezeken és engedelmeskednünk az Úr végakaratában meghatározott parancsolatainak, így mutatva ki a szeretetünket Ő felé.

Az újjászületéssel és kereszthordozással kapcsolatban ajánlom elolvasásra:

Újjászületés és új életben járás – Abonyi Sándor

Abonyi Sándor

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: gyülekezet, helyreállítás, Keresztyénség, Magyar tanítások
Címke: , , , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s