Miről ismerni meg a keresztyént? – Abonyi Sándor

(Részlet a Merre tovább gyülekezet című könyvből)

Letölthető PDF formátumban itt  – MP3 formátumban itt

Sokféle felekezet és mozgalom van napjainkban és igen nehéz eligazodni közöttük; vajon melyik az igazi és ki az igazán keresztyén?

Mik azok a jegyek, amelyek alapján félreérthetetlenül meg lehet állapítani, hogy valaki keresztyén?

– a biztos bibliai ismeret?

– józan, vallásos normák szerint való élet?

– az órákig tartó imádkozás naponta, esetenként még az utcán is, Bibliát hordozva?

– a jelek, amelyek a Biblia szerint követik a hívőket?

Azok a jegyek, amelyek alapján valakit meg lehet különböztetni másoktól, azok olyan jegyek, amelyekkel mások nem rendelkeznek. Így a keresztyének is rendelkeznek olyan tulajdonságokkal, amelyekkel csak és kizárólag ők rendelkeznek. Ez nagyon fontos kérdés napjaink kusza vallási világában.

Mi az tehát az Ige szerint, amiről félreérthetetlenül meg lehet ismerni a keresztyéneket?

Jézus mondja:

„Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressetek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjatok.”  (János 3.34-35.)

Jézus szerint van egy dolog, amiről mindenki megismeri az Ő tanítványait (vagyis a Jézust követő keresztyéneket) és ez pedig az Isten szerint való szeretet, amellyel a keresztyének szeretik egymást. Ez egy olyan szeretet kell, hogy legyen, ami mindenkinek feltűnik. Ez a szeretet nem érzelmeken vagy szimpátián alapul, hanem egy hamisíthatatlan, mások által utánozhatatlan viselkedési mód.

Hol ír erről a szeretetről és annak jellemzőiről az Ige?

„A Lélek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztuséi a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Ha Lélek szerint élünk, a Lélek szerint is járunk. Ne legyünk hiú dicsőség kívánók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők.”   (Gal. 5.22-26.)

Latjuk tehát, hogy az a szeretet, amiről Pál apostol beszél a bennünk munkálkodó Szentlélek gyümölcse. Erre csak azok az újjászületett keresztyének képesek, akik a Lélek szerint élnek és járnak.

A korinthusi gyülekezet tagjairól írja Pál apostol:

„Semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködtök, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak megjelenését.”  (1 Kor. 1.7.)

Mit jelent ez? Azt, hogy ebben a gyülekezetben minden kegyelmi ajándék működött.

A Szentlélek által adott ajándékok nem természetes emberi képességek, hanem Istentől származó (természetfeletti) képességek. Ezek a kegyelmi ajándékok kivétel nélkül működtek a korinthusi gyülekezetben. Jó lenne, ha ez ma is sok gyülekezetben így lenne! Volt azonban néhány probléma a korinthusi gyülekezetben is az ajándékok használatával kapcsolatban, mint ahogyan az ma is előfordul. Jónak látta ezért Pál apostol az ajándékok használatával kapcsolatos szabályokat lerögzíteni ill., meghatározni az ajándékok, a szolgálatok és a gyümölcsök közötti kapcsolatot. Jó, ha erre mi is odafigyelünk, mert ezek a mi okulásunkra is szolgálnak.

Nagyon j dolog, ha az ajándékok működnek, aminek Pál apostol is nagyon örült. De nem szabad elfelejteni, hogy ezek az ajándékok szolgálat munkájára, Krisztus testének építésére adattak és nem más célból.

Az ige azt mondja:

„Igyekezzetek pedig a hasznosabb ajándékokra. És ezen felül még egy kiváltképpen való utat mutatok nektek.”  (1 Kor. 12.31.)

Mi az, ami az ajándékok felett áll és azoknál is fontosabb?

Az Ige alapján, az Isten szerint való szeretet:

„Ha embereknek vagy angyaloknak nyelven szólok is, szeretet pedig nincs én bennem, olyanná lettem, mint zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani és minden titkot, és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükből, szeretet pedig nincs énbennem, SEMMI VAGYOK. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen énbennem, semmi hasznom abból.

A szeretet

– hosszú tűrő, kegyes,

– a szeretet nem irigykedik,

– a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.

– nem cselekszik éktelenül,

– nem keresi a maga hasznát,

– nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt.

– nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal;

– mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.

A szeretet soha el nem fogy, de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek; vagy akár nyelvek, megszűnnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik.

Kövessétek a szeretetet, kívánjatok a lelki ajándékokat, leginkább pedig, hogy prófétáljatok.”   (1 Kor. 13.1-14.1.)

Mit jelentenek a Károlyi fordítás régies szavai?

Azt, hogy beszélhetünk nyelveken, prófétálhatunk, a hit ajándékával csodákat tehetünk, jótékonykodva szétoszthatjuk összes vagyonunkat, de mindez nem ér SEMMIT, ha nincs bennünk szeretet. Azt, hogy van – e bennünk szeretet, könnyen leellenőrizhetjük az alapján, hogy mennyire jellemzőek ránk azok a tulajdonságok, amelyeket Pál apostol a szeretet jellemzőjeként felsorolt. Ezek azok a tulajdonságok, amelyekről megismernek bennünket, keresztyéneket az emberek. Ez az, amit a Sátán nem tud utánozni, mert ennek a Szentlélek a forrása. A természetfeletti ajándékok azért nem megkülönböztető jelei a keresztyéneknek, mert ilyeneket a Sátán is tud produkálni.

„Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek annyira, hogy elhitessék, ha lehet a választottakat is.”   (Máté 24.24.)

„És nagy jeleket tesz annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek láttára. És elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, amelyek adatnak neki, hogy cselekedje a fenevad előtt; azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képet.”   (Jel. 13.13-14.)

Láthatunk bőven példát az Igében a Sátán ereje által való csodatevésre. Emlékezzünk csak arra, hogy az egyiptomi fáraó varázslói is kígyóvá változtatták a botot ugyan úgy, ahogyan Mózes és a Baál papok is prófétáltak. Ezért nem lesz ez másképpen az Antikrisztus útját előkészítő hamis próféta esetén sem. Látjuk tehát, hogy a jelek könnyen megtéveszthetnek (még a választottakat is!) Önmagukban nem ismertető jegyei a keresztyéneknek, hanem csak jelek, amelyek követik a hívőket.

„Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik; az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak… ”

„Azok pedig kimenvén prédikálnak mindenütt, az Úr együtt munkálkodik velük és megerősíti az igét jelek által, amelyek követik őket. Ámen! ” Márk 16.17-20.

Isten felkeni az Ő igéjét, és jelekkel bizonyságot tesz róla. Legyünk viszont éberek, mert hasonló jelekre a Sátán is képes és a félrevezetés eszközéül használja azokat.

Csak egyetlen dolog van, ami félreismerhetetlenül megkülönbözteti a keresztyéneket, mind a világi emberek testies ill. érzéki viselkedésétől, mind pedig az okkult praktikákat gyakorló, esetenként jó szándéktól vezérelt emberek viselkedésétől, és ez pedig a Szentlélek gyümölcse: a szeretet.

A testies, érzéki világunkban, ma feltűnően nagy a türelmetlenség, az irigység, a gőg és büszkeség, az anyagi javak hajszolása, az éktelen, sokszor brutális cselekedetek, a harag, a hamisság (hazugság, csalás) és káröröm. Ha mi keresztyének egy ilyen korban, ahol már nagyon látszanak az utolsó idők jelei, meg tudjuk teremni a Lélek gyümölcsét a szeretetet, akkor mindenképpen feltűnő jelenségek (lámpások) leszünk, amit nem lehet nem észrevenni. Azok a testies, érzéki emberek, akik semmit nem tudnak felfogni és érzékelni a szellemi dolgokból, azok is észre fogjak venni, hogy olyan viselkedést tapasztalnak a keresztyéneknél, amire testiességüknél fogva ők képtelenek. Ilyen egyszerű, mindenki által érzékelhető dolgokat talált ki Isten arra, hogy a keresztyénséget kívánatossá tegye, és az embereket megtérésre indítsa.

Ez volt az oka, amiért Jézus új parancsolatot adott tanítványainak, hogy egymást úgy szeressek, ahogyan Ő szerette őket. Ez az új parancsolat ma is érvényes, mert senki sem adhat újabb parancsolatot. Van azonban, aki nem nyugszik és próbálkozik. A Sátán az, aki azt akarja, hogy elsősorban a jelekre és a csodákra figyeljünk, és a szeretet háttérbe szoruljon, mert arra Ő nem képes. Így készíti elő az Antikrisztus útját, sokakat megtévesztve, ha lehet még a választottakat is. Legyünk éberek, ne hagyjuk magunkat megtéveszteni! A keresztyénség nem egy alternatív szellemi mozgalom, hanem az Isten ismeretére, a személyes bűnök felismerésére eljutott, és a bűnök terhétől Jézus Krisztus által megszabadult, újjászületett, és Isten akaratát cselekvő hívők közössége.

– § –

A teljes könyv PDF formátumban letölthető itt: Merre tovább gyülekezet?

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és honlap címének megadásával: https://keskenyut.wordpress.com

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: gyülekezet, gyülekezetépítés, helyreállítás, Keresztyénség, Szeretet
Címke: , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

2 hozzászólás a(z) Miről ismerni meg a keresztyént? – Abonyi Sándor bejegyzéshez

 1. Balázs Ida szerint:

  “Jézus szerint van egy dolog, amiről mindenki megismeri az Ő tanítványait (vagyis a Jézust követő keresztyéneket) és ez pedig az Isten szerint való szeretet, amellyel a keresztyének szeretik egymást. Ez egy olyan szeretet kell, hogy legyen, ami mindenkinek feltűnik. Ez a szeretet nem érzelmeken vagy szimpátián alapul, hanem egy hamisíthatatlan, mások által utánozhatatlan viselkedési mód.”

  Azért érzelmen is alapul. A szívünkbe kitöltetett az egymás iránti, és az emberek iránti szeretet is. Igaz, hogy ez nem függ az emberek személyétől ( nem személyválogató), vagy viselkedésétől , de azért mindenképpen érzelem is.
  Ami jó is, mert ahogyan te is idézted, a vagyonunkat is szétoszthatjuk anélkül, hogy valódi szeretet lenne bennünk. ( De gondolom, hogy te is így értetted, csak a megfogalmazás nem lett tökéletes.)

  Kedvelés

  • Sandor szerint:

   Kedves Ida. Köszönöm a hozzászólásodat. Igen. Az általam használt “ez a szeretet nem érzelmeken ….. alapul” kifejezésben az “alapul” helyett fogalmazhattam volna úgy is, hogy “nem elsősorban” – vagy “nem döntő részben” – érzelem, ami értelemszerűen nem kell, hogy teljes érzelem mentességet jelentsen. Az érzelmeket illetően általánosságban azt látjuk az igéből, hogy Isten ad nekünk érzelmeket is, de nem az által akar vezetni minket és nem azon keresztül akar munkálkodik bennük. Az Isten által adott érzések az Úrral való járásunk “velejárói”, ami inkább annak “eredménye”. Lehet olyan állapot is, amikor tényleg nem érzünk semmit (teljes érzelem mentesség), amikor úgy érezzük, mintha “Isten elhagyott volna”). Ilyenkor kizárólag a hitre tudunk hagyatkozni, és ez nagyon tetszik Istennek. Remélem ezzel a pontosítással sikerült teljesen egyértelművé tenni az értelmezést. Szeretettel Sándor

   Kedvelés

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s