A helyi gyülekezet – Abonyi Sándor

 (Részlet a Merre tovább gyülekezet című könyvből)

Letölthető PDF formátumban itt – MP3 formátumban itt

Sok szó esik nap, mint nap, mind hívő hétköznapjainkban, mind a Bibliában a gyülekezetről. A gyülekezet Isten legfontosabb alkotása itt a Földön; a gyülekezetről azt írja az Ige, hogy az a Krisztus Teste. Akkor, amikor olyan sokszor használjuk ezt a szót és beszélünk róla, sőt az Ige is nagyon gyakran beszél a gyülekezetről, tisztában vagyunk valójában mi a gyülekezet? Úgy gondoljuk, hogy ez olyan természetes: a hívőknek egy csoportja gondoljuk, akik hisznek Istenben. Annyi különböző szervezet van ma a világban és az Egyházban egyaránt. Mi a különbség egy szervezet és egy gyülekezet között? Nézzünk erre igei példákat és néhány idézetet Krisztus olyan szolgáitól, akik világosságra jutottak ebben a kérdésben.

A részekre osztott Krisztus

„Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképpen szóljatok, és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben. Mert megtudtam felőletek atyámfiai a Kloé embereitől, hogy versengések vannak köztetek. Azt értem pedig, hogy mindenitek ezt mondja: Én Pálé vagyok, én meg Apollósé, én meg Kéfásé, én meg Krisztusé. Vajon részekre osztatott-e a Krisztus? Vajon Pál feszíttetett-e meg érettetek, vagy a Pál nevére kereszteltettetek-e meg?”   (1 Kor. 1.10-13.)

„Tejnek italával tápláltalak titeket és nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna meg, sőt még most sem bírjátok meg: Mert még testiek vagytok; mert amikor irigykedés, versengés és visszavonás van köztetek, vajon nem testiek vagytok-e és nem ember szerint jártok-e? Mert mikor egyik ezt mondja: Én Pálé vagyok; a másik meg: Én Apollósé; nem testiek vagytok-e? Hát kicsoda Pál és kicsoda Apollós? Csak szolgák, kik által hívőkké lettetek, és pedig amint kinek-kinek az Úr adta. Én plántáltam, Apollós öntözött; de az Isten adja a növekedést. Azért sem, aki plántál nem valami, sem aki öntöz; hanem a növekedést adó Isten.”   (1Kor. 3.2-7.)

Látjuk, hogy az egy személy köré való csoportosulás, már az első Újszövetségi gyülekezeteknél is megjelent, és a szakadás előidézőjének forrásává vált, ami ellen Pál apostol nagyon erélyesen fellépett.

Hány „Pál ” és „Apollós” van ma az Egyházban, akik maguk köré gyűjtik a híveket és egy-személyben, élére állva irányítják a „rájuk bízott nyájat”. Személyes befolyásukat érvényesítve, országos, sőt nemzetközi szervezeteket hoznak létre, igeellenesen szétszakítva még az egy városban élő újjászületett hívőket is, különböző néven nevezett szervezetekbe tömörítve őket. Ez a korinthusi állapot végkifejlete. Figyeljük meg! A Bibliában csak ilyen neveket találunk: korinthusi, efézusi, … gyülekezet; Pál apostol, Filep evangélista, efézusi vének.

A helyi gyülekezet, mint Krisztus Teste

Jézus sokszor beszél példázatokban, és olyan teremtett dolgokra hivatkozik szellemi dolgok magyarázatánál, amelyek mindenki által jól ismertek és nagyon találóak. A gyülekezetet az emberi testhez hasonlítja, a gyülekezeti tagokat pedig a test részeihez (szem, láb, kéz, fül). A gyülekezetet az Ige Krisztus Testének nevezi. Sok mindent érthetővé tesz ez számunkra, ha egy kicsit utána gondolunk.

Az emberi közösségek valaki által irányítva, valamilyen forma szerint szerveződnek, szervezetekbe tömörülnek. Ezeknek a szervezeteknek az a fő jellemzője, hogy valaki (természetes személy) egy ember a szervező, és rendszerint maga köré (maga alá) szervezi a szervezetet, ahol természetesen a szervező lesz a vezető (főnök). Ezeket a szervezetek mindig a főnökök irányából: felülről-lefelé szervezik és irányítják. A fej ezekben a szervezetekben mindig egy ember, aki azt a szervezetet létrehozta. Minél nagyobb egy szervezet annál nehezebben irányítható, annak összefogására ezért egy ember már nem elegendő. Így szükségessé válik, hogy a főnök alatt is legyenek további főnökök, ahogy ez a szervezeteknél szokás. Ezt a mintát – emberi természetünkből adódóan – a könnyű irányíthatóság és kézben tarthatóság (kontrollálhatóság) miatt az „Egyház” is átvette, aminek a Sátán nagyon örül, mert így Krisztus helyett a fej szerepét ember vette át. Az ilyen típusú egyházi szervezetek, ahol 2-5 szinten egymás alá rendelve emberek a főnökök, nem Igei és ezért nem is töltheti be azt a szerepet, amit Isten az Egyháznak szánt.

Az Egyház Krisztus Teste, ami nem szervezet, nem emberek, hanem Isten alkotása. Az Egyház organizmus, mint a test, a testileg nem látható valódi Fej, Jézus Krisztus alá szerveződve, a Szentlélek által.

Nézzük, mit írnak Isten különböző szolgái a gyülekezetről, mint Krisztus Testéről.

Manfred Haller írja:

Ti pedig a Krisztus Teste vagytok – írta Pál a Korinthusiaknak, és ez alatt minden hívőt értett, akik Korinthusban laktak. A levél Istennek Gyülekezetéhez volt címezve, mely Korinthusban van. Ezáltal érthetővé lesz, hogy a Korinthusban lévő Gyülekezet és Krisztus Teste egy és ugyanaz. Isten Gyülekezete Korinthusban azonos Krisztus Testével Korinthusban. A test a konkrét, kézzel fogható lénye részünknek. Ha a Gyülekezetet, mint Krisztus Testét meghatározzuk, ez azt jelenti, hogy az a nem látható Úr Jézusnak a konkrét, kézzelfogható és látható megjelenése. Nincs láthatatlan Gyülekezet. Az egész Új Testamentumban a Gyülekezet általában egyetlen alakban jelenik meg: mint helyi Gyülekezet, mint mindazoknak az összessége, akik egy bizonyos helyen Krisztusból és Krisztusban vannak. A Biblia a Gyülekezetnek csak egy definícióját ismeri: Krisztus minden mindenkiben. Ez érvényes Jeruzsálemre, Antiochiára, Efézusra, Korinthusra, Rómára, stb.-ahol mindig is léteztek Gyülekezetek. Ez ugyanúgy érvényes ma is ezen a Földön minden helyen. A Gyülekezet egy szellemi valóság, amely nincs alávetve „történelmi fejlődés”-nek. Éppúgy, mint ahogy Krisztus „tegnap, ma és mindörökké ugyanaz”, a Gyülekezet is mindig ugyanaz, mert az Ő teste az Krisztus maga az újjászületett emberekben. Az ún. „keresztyénség történelmi fejlődése” a hústestnek, a természeti embernek, a régi Ádámnak a története.

Watchman Nee a következőképpen ír:

„A keresztyének egységének Krisztusban kell megvalósulni. Ezért fokozottan tanulmányoztuk a Bibliát. Egyre világosabbá lett előttünk, hogy ami túlterjed a helység határán, az nem gyülekezet, és ami nem tölti be a helység határát, az sem gyülekezet.”

Kemény, kijózanító igazság az, amit Watchman Nee kimond. Ez azt jelenti, hogy Bibliai értelemben, egy helységben Istennek csak egy – csak is egy – kihívott (megtért emberekből álló) gyülekezete van. Ebből adódik az is, hogy az a közösség, ami több helységre kiterjed és gyülekezetnek vagy „egyház”- nak nevezi magát, igei értelemben nem gyülekezet és nem is egyház, hanem csak szervezet. Isten akarata az, hogy ne szervezetek, hanem gyülekezetek jöjjenek létre.

Érdemes megfigyelni Pál apostol leveleinek elejét. Figyeljük meg, kik a címzettek? A következő Igékből azt látjuk, hogy Pál mindig az egy városban lévő összes szenthez ír, akik Jézus Krisztus nevét hívják segítségül, sohasem annak egy részéhez:

„Az Isten gyülekezetének, amely Korinthusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek…:”    (1 Kor. 1.2.)

„Pál, Jézus Krisztus apostola Isten akaratjából, az Efézusban lévő és Krisztus Jézusban hívő szenteknek.”   (Efézus 1.1.)

„Pál és Timótheus, Jézus Krisztus szolgái, minden szenteknek a Krisztus Jézusban, akik Filippiben vannak, a püspökökkel és diakónusokkal egyetemben:”   (Fil. 1.1.)

„A Kolosséban levő szenteknek és hívő atyafiaknak a Krisztusban….”    (Kol. 1.2.)

„Pál, Silvánus és Timótheus (apostoli csoport) a Thessalonikabeliek gyülekezetének, amely van az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban…”    (1 Thess. 1.1.)

Ezekből az Igékből egyértelműen látszik mi a helyi gyülekezet: minden, Jézus Krisztusban hívő szent, akik egy városban vannak.

Van, amikor Pál apostol kiterjeszti a levelének címzését és nem csak egy gyülekezethez ír, hanem több helyi gyülekezethez is egyidejűleg, vagy azt írja, hogy a többi gyülekezetben is olvassák fel a levelet. Pál apostol levelei egy apostolnak a levelei (nem pásztori levek!), azokhoz a gyülekezetekhez, amelyeket Isten az ő gondoskodására bízott.

Ezeknek a gyülekezeteknek a csoportja nem egy szervezet volt, nem volt neve sem. Pál apostol nem alakított maga köré szervezetet, sőt, mint látjuk a korábban hivatkozott korinthusi levélre, nagyon határozottan fellépett ellene.

Levél egy gyülekezethez és a körülötte lévő szentekhez:

„Pál, Jézus Krisztus apostola az Isten akaratjából, és Timótheus az atyafi, az Isten gyülekezetének, amely Korinthusban van, mindama szentekkel egybe, akik egész Akhájában vannak:   (2 Kor. 1.1.)

Levél több gyülekezetnek:

„És a velem levő összes atyafiak, Galátzia gyülekezeteinek:”             (Gal. 1.2.)

A következő Ige azt fejezi ki, hogy amit a korinthusiaknak írt Pál, az nemcsak nekik szól, hanem érvényes bármely helyen (helységben) élő szentekre, akik Krisztus nevét segítségül hívják.

„Az Isten gyülekezetének, amely Korinthusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek, mindazokkal egybe, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják bármely helyen, a magokén és a miénken:” (1 Kor. 1.2.)

Látjuk, hogy Igei értelemben tehát megkülönböztethetők:

– helyi gyülekezet (Krisztus Teste egy városban; az egy városban lévő összes szent),

– apostoli „körzet” (pl. Pál apostol gondoskodási körébe tartozó helyi gyülekezetek),

– Isten Gyülekezete (Egyház), mint a Földön lévő helyi gyülekezetek összessége.

Az a sok „egyház” és „gyülekezet”, ami ma van a Földön, az Igében nem létezik. Bibliai értelemben, egy helységben Istennek csak egy – és csakis egy – kihívott (megtért emberekből álló) gyülekezete van. Ami pedig nem foglalja magába egy helység minden hívőjét, de ugyanakkor több helységre is kiterjed, az nem gyülekezet, hanem szervezet. Istennek a Földön csak egy Egyháza van, mint azt a neve is elég szemléletesen kifejezi. A ma létező sok „egyház” és „gyülekezet”, nem más, mint felekezet (szervezet, csoport), ami megosztja Krisztus Testét. Isten akarata szerint való, hogy igeileg helyes alapokon álló gyülekezetek jöjjenek létre.

Isten adjon egy jó igei látást és alázatosságot mindazoknak az egyházi vezetőknek, akik ma szétszakítják Krisztus testét. Imádkozzunk azért, hogy minden féltékenység, büszkeség, önigazultság távozzon el Krisztus Testéből, hogy az esetenként egymás szomszédságában lakó, netalán egy családban élő, de különböző nevek és tanítások mögé felsorakoztatott hívők végre – biblikus módon – egy helyi gyülekezetbe tartozhassanak.

Imádkozzunk azért, hogy azok a szervezetek, amelyek gyülekezetnek vagy egyháznak nevezik magukat, de valójában nem azok, a ma annyira óhajtott egység létrehozása érdekében tudják saját szervezetüket felszámolni, hogy KRISZTUS TESTE létrejöhessen.

A helyi gyülekezet a gyakorlatban

Hogyan tudjuk megérteni, hogy mi egy helyi gyülekezet a fent elmondottak fényében? Mit jelent az „egy település – egy gyülekezet” meghatározás? Mit ír az Ige annak működéséről?

Hogyan valósítható ez meg a jelenlegi helyzetben, amikor egy településen (a főváros, egy város, egy falu) több felekezetnek egymástól elkülönült csoportjai vannak a saját vezetőségeikkel (pásztor vagy vének)? Sok félreértés elkerülhető lenne, ha figyelmesen elolvasnánk az Igét és nem a jelenlegi nem biblikus gyakorlat határozná meg a gondolatainkat.

Az Ige fényében itt látjuk a válaszokat a fenti kérdésekre. Az Ige a következőt mondja:

„Dicsérlek a nagy gyülekezetben, az erős nép között magasztallak téged.” (Zsolt 35.18)

“ Hogy semmitől sem vonogattam magamat, ami hasznos, hogy hirdessem néktek, és tanítsalak titeket nyilvánosan és házanként,”    (Ap.csel. 20.20)

“ Köszöntsétek az atyafiakat, kik Laodiceában vannak, és Nimfást és a gyülekezetet, mely az ő házánál van.”  (Kol. 4.15.)

“Milétusból azonban küldvén Efézusba, magához hívatá a gyülekezet véneit.” (Ap.csel. 20.17)

Ezekből a versekből a helyi gyülekezetre vonatkozóan a következőket láthatjuk:

– egy településen lévő egyetlen helyi gyülekezetnek egy (közös) vezetősége van (vének vagy presbiterek)

– egy helyi gyülekezet azonban összegyűlhet nyilvánosan és házanként egyaránt

– egy helyi gyülekezet csak ugyanazon apostol(ok)  felügyelete alatt állhat

Az Ige nagyon gyakorlatias; pld. Jeruzsálem kb. tízezer hívőből álló gyülekezet nyitott, fedett helyen (a Salamon tornácán) jött össze nyilvánosan.

A jelenlegi helyzet a következő:

– több felekezetnek vannak „gyülekezetei” vagy „házi csoportjai” ugyanazon településen

– mindegyiknek saját (egymástól független) vezetősége van

– mindegyik a saját központi vezetőségének irányítása alatt áll

Mostanában vannak erőfeszítések ezeknek a felekezeti falaknak az áttörésére. Különböző felekezetekhez (szervezetekhez) tartozó hívők gyűlnek egybe közös összejövetelekre. Továbbá az egy településen élő különböző „gyülekezetek” vezetői jönnek össze imádkozni, hogy együtt kapjanak látásokat vagy hirdessék az evangéliumot. Ezek nagyon jó jelek, amik azt mutatják, hogy Isten népe vágyik egy biblikus irányításra, de ez nem biblikus egység. A jelekből azt láthatjuk, hogy Isten munkálkodik az Egyház megújításán, biblikus helyi gyülekezetek létrehozásán és sok más dolgon, hogy azok a biblikus irányba haladjanak. Szükséges azonban látnunk a célt és szükséges a jó kezdet és a folytatás annak érdekében hogy megvalósuljon az Egyház helyreállása.

Valójában a különböző felekezetek egy településen lévő „gyülekezetei”, csoportjai, házi csoportjai biblikusan kis gyülekezeteknek minősülnek és ezeknek a házi gyülekezeteknek kellene kiformálni a helyi gyülekezetet (nagy gyülekezet) ugyanazon a településen egyetlen, közős vezetőség (presbitérium) és egy apostoli csapat felügyelete alatt. Jelenleg azonban azt is láthatjuk, hogy létezik egy erős hatás, ami elválasztja ezeket az egy településen élő kis csoportokat egymástól: a felekezeti központi vezetőségek, amik különböző városokban vannak a más településen lévő kis csoportjaikkal együtt kontrollálják őket. Ennek az eredménye az, hogy vannak egymástól független felekezeti „gyülekezetek” ugyanazon településen, és mindegyik a saját „anya gyülekezete” ill. felekezeti vezetősége irányítása alá tartozik, amik más városokban vannak.

Pál figyelmeztet a megosztás (szakadás) ezen veszélyeire.

“ Azt értem pedig, hogy mindenitek ezt mondja: Én Pálé vagyok, én meg Apollósé, én meg Kéfásé, én meg Krisztusé. Vajon részekre osztatott-e a Krisztus? Vajon Pál feszíttetett-e meg érettetek, vagy a Pál nevére kereszteltettetek-e meg?”  (1 Kor. 1.12-13.)

Láthatjuk az Igében, hogy a helyi gyülekezet kérdése központi kérdés, ezért szükséges, hogy erős helyi gyülekezetek legyenek. Ez azonban csak akkor valósulhat meg, ha a felekezeti vezetőségek háttérbe szorulnak, és végül teljesen megszűnne a működésük úgyannyira, hogy az ugyanazon településen lévő házi gyülekezetek egy apostoli csapat felügyelete alá tartozhatnának. Az Igében láthatunk egy általános alapelvet a gyülekezetekre vonatkozóan: minden hívő a lakóhelye szerinti helyi gyülekezethez kell, hogy tartozzon! Ott ismerik őket és ott tudják megélni a közösséget minden nap és természetesen a felügyeletük is ott valósulhat meg.

Milyen reményünk lehet arra, hogy ez a jelenlegi kaotikus állapot valaha is helyreálljon? Emberileg semmi! Sem egy emberileg erőltetett ökumenizmus sem pedig a különböző felekezeti csoportoknak egyetlen felekezeti „gyülekezetbe” való beolvasztása nem adhat erre megoldást. Isten az Egyetlen, aki képes elvégezni ezt, és ha Ő eltervezett valamit, azt véghez is fogja vinni. Mikor és hogyan valósulnak meg ezek a dolgok? Nincs látásom erre. Egy nagy keresztyénüldözés, a Szent Szellem óriási munkája, vagy valami más fogja lerombolni ezeket a falakat? Nem tudom. Mindenesetre jó tudnunk az Igéből, hogy mi a helyes és ahhoz tartanunk magunkat, mert Isten minden bizonnyal az Ő Igéje szerint fog cselekedni. Ha meg tudjuk látni a célt, akkor képesek vagyunk Istennel együtt munkálkodni, mint az Ő munkatársai és nem ellene munkálkodni, mint az ellenségek.

– § –

A teljes könyv PDF formátumban elérhető itt: Merre tovább gyülekezet

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és honlap címének megadásával: https://keskenyut.wordpress.com

 

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: egység, gyülekezet, gyülekezetépítés, helyreállítás, Keresztyénség
Címke: , , , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s