A helyi gyülekezet vezetése – Abonyi Sándor

(Részlet a Merre tovább gyülekezet című könyvből)

Letölthető PDF formátumban itt – MP3 formátumban itt

Az, hogy Isten milyen jelentőséget tulajdonított a vezetési ill. működési formának már az Ószövetség idején is, és mi az Ő álláspontja ebben a kérdésben az kiderül a következő igékből.

„És panaszkodni fogtok annak idejében királyotok miatt, akit magatok választottatok, de az Úr nem fog meghallgatni titeket. A nép azonban nem akart Sámuel szavára hallgatni, és mondának: Nem! Hanem király legyen felettünk. És mi is úgy legyünk, mint a többi népek, hogy királyunk ítéljen minket is, és előttünk járjon, és vezesse a mi harcainkat … És monda az Úr Sámuelnek: Hallgass szavukra, és adj nekik királyt.” (1 Sámuel 8.4-22.)

Ezekben az igékben azt látjuk, hogy a gyülekezet ill. vének nem elégedtek meg azzal, hogy „csak a vének vezessék” Izrael népét, hanem a vének fölé egy egyszemélyi vezetőt („királyt”) akartak, mint más népnél szokás. Isten megadta nekik, amit kértek, mert látta, hogy a nép mindenáron királyt akart, de figyelmeztette őket Sámuel prófétán keresztül, hogy mit fog ez maga után vonni. Lehet, hogy a dolog jól indul, mint ahogyan Saul, Izrael első királya is felkent uralkodóként kezdte. Valamilyen módon működhet így is a dolog:

Ha az Urat félitek, és néki szolgáltok; szavára hallgattok, és az Úr szája ellen engedetlenek nem lesztek; és mind ti, mind pedig a király, aki felettetek uralkodik, az Urat a ti Isteneteket követitek: megtartattok.”            (1 Sámuel 12.14.)

Ebből az igéből is az derül ki, hogy ha király (pásztor, gyülekezet vezető) uralkodik a hívők felett, csak akkor tartatnak meg (üdvözülnek) mind a pásztor, mind a hívők,

– ha az Urat félik, és néki szolgálnak,

– ha az Úr szája ellen engedetlenek nem lesznek,

– ha  az Urat, a ti Isteneteket követitek.

Hogy nem ez a tökéletes minta, azt Isten elég határozottan kifejezi:

„…megtudjátok és meglássátok, milyen nagy a ti gonoszságotok, melyet cselekedtetek az Úr szemei előtt, mikor királyt kértetek magatoknak.” (1 Sám. 12.17.)

Ne legyünk mi is gonoszok és ne akarjunk mi is egyszemélyi vezetőt („királyt”) a vének felett. Ha mégis ragaszkodunk hozzá, Isten megadja nekünk, mint ahogyan Izráelnek is adott királyt. Ebben az esetben viszont ránk nézve is érvényes Sámuel próféta figyelmeztetése.

A Királyok könyvében látjuk az egyszemélyes vezetés történetét. Az eredmény nem túl pozitív sem a királyok, sem a zsidó nép szempontjából. Hogy jön ez ide, és mi a köze ennek a gyülekezetek vezetéséhez?

Az újszövetségi első gyülekezetek vének által vezetve jól indultak, de a későbbi évszázadok alatt kialakult egy nagyhatalommal rendelkező egyházi elit, akik hatalmas vagyonokra tettek szert, hatalmas birtokaik voltak, és saját katonaságuk (lásd az 1 Sámuel 8.10-17. szerinti figyelmeztetést).

A pápa évszázadokon át uralkodott a nemzetek királyai felett, királyokat állított és döntött, és voltak idők, amikor máglyára adták a keresztyéneket. Igei hasonlattal élve a pápa lett a királyok királya és az uraknak ura. A pápák Krisztus földi helytartóinak tekintik magukat, és dogmába foglalták tévedhetetlenségüket.

Az a személy, aki nem a felhőkön át jön, és itt a Földön egy személyben – testben jelenlévő – isteni személynek tekinti magát, arra az ige az Antikrisztus kifejezést használja. Az, hogy egy alá és fölé rendeltségre épülő hatalmi egyház „papsága” milyen erőt és hatalmat képvisel és közvetít, sokszor csak a körülményektől ill. a lehetőségektől függ. Ettől a hibától sajnos a mai reformált vallások és a nagyon centralizált irányítású karizmatikus mozgalom sem mentesek. Sajnos ők is átvették a rossz gyakorlatot.

Néhány ellenvélemény

Egyesek arra hivatkoznak, hogy Timótheus és Titus is egyszemélyi vezetők – a mai szóhasználattal élve – „lelkipásztorok” voltak. Olvassuk el figyelmesen az Apostolok cselekedeteit és Pál apostol leveleit, és abból kiderül, hogy Timótheus, Titus és a többiek egy helyi gyülekezethez csak egy időre és konkrét céllal kiküldött szolgálók voltak. Nem ők lettek a helyi gyülekezet egyszemélyi vezetői, hanem azt a feladatot kapták, hogy „ints, feddj és buzdíts”…, vagy „… az evangélista munkáját cselekedd ”, … stb.

Mások a Jelenések könyvében emlegetett „gyülekezet angyalában” vélik felfedezni a mai gyakorlat szerinti pásztort. A gyülekezet angyala csak az a személy lehet bármely gyülekezetben, aki szellemi módon képes az adott gyülekezetre vonatkozó Isteni kijelentéseket venni. Ez lehet egy prófétai szolgálatra elhívott személy, akivel a mai gyakorlat szerint a gyülekezet nem tud mit kezdeni, mert általa talán Isten éppen az Isten hangját már nem halló pásztort inti meg, mint ahogyan az öreg Élit is megintette a fiatal Sámuelen keresztül.

Nézzük, hogyan is ír erről az Ige:

„Az Efézusbeli gyülekezet angyalának írd meg: Ezeket mondja az, aki az ő jobb kezében tartja a hét csillagot, aki jár a hét arany gyertyatartó között”    (Jel. 2.1.)

„De az megvan benned, hogy a Nikolaiták cselekedeteit gyűlölöd, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, ami Isten kertjének közepén van.”      (Jel. 2.6–7.)

Látjuk tehát, hogy ez a személy nem egy bizonyos vezető, hanem bárki lehet a gyülekezetben, akinek van füle, hogy meghallja a Lélek szavát.

Kell, hogy legyen „pásztor”, mert különben nem működik

Sokan nem vitatják, mert igei alapon nem vitatható, hogy a helyi gyülekezetet több ember (presbiter, vén) kell, hogy vezesse, de arra hivatkozva, hogy ez nem működőképes, ezért úgy gondolják, hogy felettük kell, hogy egy vezető legyen. A megszokott egyszemélyi vezetéshez való ragaszkodás az alábbiakból adódik:

– Isten Igéjébe vetett bizalom hiánya

– működőképes minták ismeretének hiánya,

– emberi törekvés a vezetés megszerzésére.

Azok vannak többségben, akik ezt az álláspontot képviselik. Vannak, akik Igeellenesen tanítanak ebben a témában, mert nincs látásuk és/vagy indíttatásuk az Ige szerinti vezetés megélésében. Így ők nyilvánvalóan a gyakorlatban is egy igeellenes mintát követnek. Vannak, akik igeileg jó látással rendelkeznek, és így is tanítanak, de a gyakorlatban mást követnek, nem tulajdonítva különösebb jelentőséget a kérdésnek. Lehet így is, és lehet úgy is alapon, nincs ennek a kérdésnek olyan nagy jelentősége. Isten Igéjének erről más a véleménye, mert Isten az 1 Sámuelben gonoszságnak nevezi, amikor a vének királyt választottak maguk fölé.

A torzulások okai

Isten eredeti terve szerint már az Ószövetségi időszakban sem volt megfelelő vezetési forma az egyszemélyi vezetés, a vének fölé rendelt király, pedig akkor még nem töltetett ki a Szentlélek minden testre, mint ahogyan az Krisztus óta van. Az Ige szerint ma már nemcsak Isten néhány kiválasztott emberén nyugszik meg Isten Lelke, hanem mindenkin. Elterjedt sajnos az a nézet, hogy vannak hivatásos hívők (papság) és laikus hívők. Az Ószövetség idején ez így volt, de az Újszövetségben ez alapvetően megváltozott. Ma sajnos a legtöbb gyülekezet ebben a tekintetben még Ószövetségi állapotban van. Vegyük észre, hogy az, ami az apostolok cselekedeteivel elkezdődött, és ahogyan a levelekben látható az első gyülekezetek élete, az vonatkozik ránk is. Ne akarjon valaki egyszemélyi vezető lenni, és Dávid példája nyomán jó „királya” lenni gyülekezetének, mert az Új Szövetség már egy jobb mintát ad számunkra. Ráismerni sok gyülekezet „lelkipásztorára”, aki jó király akar lenni, de sehogyan sem akar neki sikerülni? Ez nem is sikerülhet, mert a bűnös testben született ember, még ha újjászületik is, akkor is a test kísértése alatt áll és nem tévedhetetlen és legfőképpen nem léphet Krisztus, azaz a felkent helyébe, nem lehet ő a „Fej”. Az elmúlt évszázadokban, a megszokott formák követése miatt, ma már nem is igazán értjük miről ír a Biblia. Olyan erősen hat ránk a környezet mintája – ahogyan az, más népnél is szokás -, hogy az tűnik furcsának és rendbontónak, ha valahol a bibliai minta valósul meg. Higgyük el, hogy nagyon fontos a gyülekezetek vezetésének kérdése, és egy ilyen alapvető kérdésben Isten nem hagy bennünket bizonytalanságban.

A helyi gyülekezet biblikus vezetése

Ezek után nézzük meg mit is ír az Ige a (helyi) gyülekezetek építéséről, vezetéséről. A Biblia vénekről (presbiterek, püspökök) beszél, akik az egy településen lévő gyülekezet elöljárói.

Néhány idevonatkozó ige:

„A köztetek levő presbitereket kérem én a presbitertárs, és a Krisztus szenvedésének tanúja és a megjelenendő dicsőségnek részese: Legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot viselvén arra nem kényszerítésből, hanem örömest; sem nem rút nyerészkedésből, hanem jóindulattal; sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példányképei a nyájnak. És mikor megjelenik a főpásztor (Jézus), elnyeritek a dicsőségnek hervadhatatlan koronáját.” (1 Péter 5.1-4.)

Vegyük észre, hogy a presbitereket, mint pásztorokat említi az Ige, akik felett nincs egyszemélyi vezető (főpásztor, vezető lelkész stb.)  Említ viszont az Ige Jézus Krisztust főpásztorként, aki felé a gyülekezet vénei számadással tartoznak.

Amikor Pál apostol magához hívatja az efézusi gyülekezet véneit, szintén hasonlóan ír:

Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szentlélek titeket vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett.”       (Csel. 20.28.)

A Szentlélek az, aki egyszemélyi vezető szeretne lenni a gyülekezetben, és Ő tesz vigyázókká többeket (véneket), hogy mint tapasztalt elöljárói egy gyülekezetnek azon őrködjenek (vigyázzanak), hogy a Szentlélek mindenkor vezető maradjon. A Szentlélek az emberi tévedéseket csak több emberen keresztül működve tudja kiszűrni. Egy gyülekezetet a Szentlélek a próféciákon keresztül tud vezetni, ezért írja az ige, hogy „egyszerre ketten vagy hárman prófétáljanak, a többiek pedig ítéljék meg”. Ahol egy emberre van bízva a vezetés, még ha nagyon szellemi is, előbb vagy utóbb valamilyen elhajlás következik be, vagy a Szentlélek eltávozván kialakul egy tisztán emberi vezetés. Ezért a vének (presbiterek) kijelölésével lezárul (rendbe hozottnak tekinthető) egy helyi gyülekezet vezetősége.

„Avégett hagytalak téged Krétában, hogy a hátra maradt dolgokat hozd rendbe és rendelj városonként presbitereket, miképpen néked meghagytam.”   (Tit. 1.5.)

A helyi gyülekezet vezetésének csak egy szintje van. A vén, püspök, elöljáró, presbiter szóhasználat esetén ugyanarról a szolgálatról van szó. Ezeket a szavakat megegyező tartalommal használják a fordítók.

„Kérünk továbbá titeket atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak közöttetek és elöljáróitok az Úrban, és intenek titeket.”    (1 Thessz. 5.12.)

„Engedelmeskedjetek elöljáróitoknak és fogadjatok szót, mert ők vigyáznak lelkeitekre, mint számadók (pásztorok)… ”    (Zsid. 13.17.)

Az Ige hatalmazza fel a véneket a pásztorlás szolgálatára, de mint azt az alábbi igék igazolják a tanításra és a betegekért való imádkozásra is.

„A jól forgolódó presbiterek kettős tisztességre méltassanak, főképpen, akik a beszédben és a tanításban fáradoznak.”               (1 Tim. 5.17.)

Beteg-e valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében.”    (Jakab 5.14.)

A fentiekből teljesen egyértelmű, hogy a helyi gyülekezeteket a presbiterek vezetik és ők azok, akik „pásztorolnak” és hiánytalanul ellátnak minden vezetői feladatot. Ezt Péter, Pál és Jakab levelei egybehangzóan megerősítik.

Hasonló módon fejtegeti ezt a kérdést Derek Prince a „Kereszténység hat alaptanítása” c. könyvének 3. kötetében. Derek Prince, mint független bibliatanító, aki pártatlan ebben a kérdésben, a következő megállapításra jut:

„…szükséges röviden elemeznünk a helyi gyülekezet vezetőségének szerkezetét úgy, ahogy azt az Újszövetség bemutatja. Ez az alapszerkezet rendkívül egyszerű volt: az igazgatási tisztségeknek két – csak két- kategóriájából állt. Ez a két kategória: a „vének” és a „diakónusok”.

Derek Prince szerint:

– „A vének elsődleges feladata szellemi irányítást és útmutatást adni a gyülekezetnek.”

– „a diakónusok elsődleges feladata az asztalok körüli fizikai szolgálat, vagyis a gyülekezet természetes, anyagi szükségleteiben való szolgálat.”

(Természetesen egy-egy diakónusi szolgálatból később kinőhetnek más szolgálatok is, mint ahogyan azt Filep evangélista esetében is láthatjuk).

Bibliai értelemben tehát a vének nem az egyszemélyi gyülekezetvezető („pásztor”), diakónus hatáskörrel felruházott segítői, hanem a gyülekezet teljes jogú, szellemi vezetői. Isten olyan gazdag, hogy nem egy, hanem több pásztort ad minden gyülekezetnek, de ezek a pásztorok nem uralkodnak egymáson, hanem szolgáló társak.

– § –

A teljes könyv PDF formátumban letölthető itt:  Merre tovább gyülekezet

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és honlap címének megadásával: https://keskenyut.wordpress.com

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: egység, gyülekezet, gyülekezetépítés, helyreállítás, Keresztyénség, vezetés
Címke: , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s