Az Ige testté lett – Abonyi Sándor

Letölthető PDF formában itt – MP3 formátumban itt

„És az Ige testté lett és lakozik mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal.” – mondja a János Jézusról a János 1:14-ben.

Jézus örökké létező személy. Ő az Alfa és az Omega. Ott volt a kezdeteknél a teremtésnél és ott lesz a világkorszak végén is, amikor megítéli a világot.

Az Ige Isten kimondott teremtő Szava volt sokáig.

A kezdeteknél a teremtéskor Isten szólt (ige) és lett. Isten kimondott szavára előálltak a dolgok. „És monda Isten

’Legyen világosság és lőn világosság.”   (1 Mózes 1:3)

’Legyen mennyezet a víz között”,    (1 Mózes 1:6)

’Gyűljenek egybe az ég alatt való vizek egy helyre’ … És úgy lőn”.   (1 Mózes 1:9)

Isten sokszor és sokféleképpen szólt az emberekhez évszázadokon át, az utolsó napokban pedig szólt az Ő Fia által. (Zsidó 1:1)

Isten emberi formában küldte el a fiát a földre, hogy az Isten képére teremtett emberekkel azonos formában legyen jelen közöttük. Jézus hozzánk hasonló emberi formában – a test korlátai közé rekesztve – élt és szolgált itt a földön.

Neki is voltak fájdalmai, ismerte a betegségeket, szenvedett és megkísértetett hozzánk hasonlóan. Betöltött minden parancsolatot, próféciát és sosem követett el bűnt.

Isten fiaként a földi élete során engedelmes volt mindenben az Atyának. Mindig csak azt cselekedete, amit látott, hogy az Atya is cselekedett, bemutatva ezzel Önmagában az Atyát is:

„Én és az Atya egy vagyunk”.  ( János 10:30)

„aki engem látott, látta az Atyát;”   (János 14:9)

Jézus földi szolgálata időben nagyon távolinak tűnik számunkra. Miután teljesen elvégezte a földi szolgálatát, elment és az Atya jobbjára ült. Pünkösdkor elküldte maga helyett a megígért Szent Szellemet:

 „Jobb néktek, hogy én elmenjek: mert ha el nem megyek, nem jő el hozzátok a Vigasztaló: ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok. És az, mikor eljön, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében:”    (János 16:7-8)

Jézus arra gondolt, hogy amikor Ő itt volt, akkor egy ember fizikai korlátai közé volt rekesztve Isten teljessége, miután pedig kitöltetett a megígért Szent Szellem az egész földre, Ő a földön lévő összes ember számára a föld minden részén elérhetővé vált.

„Valakik pedig befogadják őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatából, hanem Istentől (szellem által) születtek. És az Ige testté lett és lakozik mi közöttünk …. .”    (János 1:12-14)

A Szent Szellem befogadása által Isten szelleme él bennünk és Jézushoz hasonlóan testi korlátaink közé rekesztve ugyan, de mi is Isten fiaivá válunk; mindenki, aki Isten szelleme által (újjá)született. Jézus ez által megsokszorozza magát a földön mindazokban, akik Őt befogadják, akikben a Szellem által Ő lakozást vett.

Pünkösd után Jézus már nem kőből épült templomokban akar lakni!

„Ama Magasságos nem kézzel csinált templomokban lakik, mint a próféta mondja:

“A menny nékem ülőszékem, a föld pedig az én lábaimnak zsámolya; micsoda házat építhettek nékem?”   (Ap.csel. 7:48-49)

Ma Isten az Ő szelleme a Szent Szellem által bennünk lakozik, a mi testünk a Szent Szellem temploma.

„Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke lakozik bennetek?”    (1 Kor 3:16)

Isten „temploma” – az Újszövetség időszakában – nem kőből épült „templomok”, hanem az újjászületett hívők közössége: emberek!

„Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által.”  (1 Péter 2:5)

Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint.”     (1 Kor 12:27)

Van Krisztusnak egy láthatatlan teste, az egyetemes Egyház, ami az egész földön élő szentek összessége, de van egy látható megnyilvánulása is, a helyi gyülekezetekben, ahol az emberek élnek.

Ma Krisztus az Ő látható testén a gyülekezeteken keresztül akarja végezni az Ő szolgálatát az egész földön. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha Jézus földi szolgálatához hasonlóan Krisztus mai teste az Egyház is mindenben az Atya akaratát figyeli és csak azokat cselekszi, amit az Atya is cselekszik; engedelmes módon, ahogyan a Fiú is engedelmes volt az Atyának mindenben. Mi fiakként a mi Atyánk felé szintén kell, hogy hasonló engedelmességet tanúsítsunk mindenben.

Jánosnak Jézusra vonatkozó azon kijelentése, hogy „az Ige testté lett” Jézus eltávozása után a Szent Szellemet befogadott hívőkből álló Krisztus Testére, a gyülekezetre is értelmezhető. Jézus testileg, ma a hívők közösségében van jelen a földön, így az Ige ma a hívők közösségében – Krisztus Teste – „lesz testté”, a gyülekezet által megdicsőítve az Atyát a földön, ahogy annak idején Jézus dicsőítette meg az Atyát.

Ebben a munkában Isten csak az újjászületett – Szent Szellemet befogadott – hívőket tudja használni, akik újjászületett szellemük által képesek Istennel kapcsolat tartani.

Az én juhaim hallják az én szómat,…”   (János 10:27).

Ha az Úr akaratában akarunk járni minden dologban, akkor folyamatosan „hallani kell az Ő hangját”.

Tudjuk, hogy Isten szellemi ajándékokkal látta el a hívőket (1 Kor 12) és így lehetővé vált minden hívő számára az, amiről Péter Pünkösdkor beszélt:

„És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkemből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. És éppen az én szolgáimra és az én szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban az én Lelkemből, és prófétálnak.”   (Ap.csel. 2:17-18)

Akik szellem szerint járnak, azok megtapasztalhatták már az életükben, hogy Isten ma is ad álmokat, kijelentéseket, próféciákat, de sokszor csak az újjászületett szellemünk bizonyossága alapján vezet bennünket.

Mit jelent ez?

Tudjuk, hogy a Szent Szellem mindeneket megvizsgál és azért jött, hogy „ítéletet tegyen bűn és igazság tekintetében.” Ha tehát figyelünk a bennünk lakozó Szent Szellem bizonyságtételére (megvizsgálás és ítélet) az életünkben, akkor a Szent Szellem bizonyossága a jó úton – a keskeny úton – és az Atya akaratával megegyező módon tud vezetni bennünket. Az írott Ige, Szent Szellem által ihletett írás, ami szintén segítségünkre van ebben a vezetésben.

A Róma 12. 1-2 a következőkről beszél:

 • oda kell szánnunk a mi testünket Istennek kedves áldozatul,
 • ne szabjuk magunkat e világhoz, azaz ne a világ normái szerint éljünk,
 • változzunk el az elménk megújulása által,
 • és akkor meg fogjuk ismerni Isten akaratát.

Halálba adva a mi testünket kívánságaival együtt, elszakítva magunkat a világtól és a Szent Szellem által vezetve az „igén gondolkodva éjjel és nappal” a gondolkozásunk egyre inkább Isten gondolkozására fog elváltozni. Így tudjuk megismerni az Ő jó, kedves és tökéletes akaratát a mi életünkben.

Isten szerint gondolkodva előfordul, hogy már észre sem vesszük, hogy kijelentést kaptunk, mert állandóan kijelentésben élünk és tudtunkon kívül a szellem által beszélve kijelentéseket és próféciákat szólhatunk egymás felé.

Nem elérhetetlen szellemi magaslatok ezek, hanem a hívők számára olyan alapvető dolgok, amik lehetővé teszik számukra, hogy „az Ő juhai hallják az Ő hangját”. Csak így tudják megismerni az akaratát és követni Őt.

A Szellem vezetésére figyelve beszélgettem többször emberekkel és olyan dolgokat mondtam ki, amit a másik személy az életére vonatkozó kijelentésként, vagy próféciaként azonosított, holott én ebből semmit sem vettem észre. Ő szólt, hogy „te most prófétáltál nekem”. Először meglepődve mondtam, hogy „nem, én nem prófétáltam csak beszélgettünk”. „De prófétáltál” erősítette meg ő.

Ha a gondolataink el tudnak változni Isten gondolaivá és ezek szerint cselekszünk minden nap, akkor Isten akaratában tudunk járni és „az Ige testté lesz bennünk” egyénileg és közösségileg is megdicsőítve a Krisztust ebben a sötét világban a bennük lévő világosság által. Pontosan úgy, ahogyan az a Jézus földi szolgálata során megvalósult, hogy hozzánk hasonló testben dicsőítette meg az Atyát.

Ez Isten akarata a hívők és a hívők közössége számára, hogy az „Ige bennük testté váljon” vagyis Isten akarata nyilvánuljon meg mindenkor a hívők fizikai cselekedeteiben. Ez az, ami meg tudja dicsőíteni az Atyát itt és most a földön, hogy a világ valóban megláthassa bennünk az Isten fiát, Krisztust és lehulljon a lepel a szemünkről.

Ez Isten akarata a hívőkre és a hívő közösségekre, a gyülekezetekre vonatkozóan. Ha most az jut az eszünkbe, hogy a mai hívők és a gyülekezeteknek nevezett közösségek élete messze van ettől az állapottól, akkor ez azt jelzi, hogy ma sok emberi akarat valósul meg Isten akarata helyett a gyülekezetekben. Ezzel együtt látjuk viszont a célt, hogy milyen irányba kellene elmozdulni a gyülekezeteknek ahhoz, hogy az Atya meg tudja dicsőíteni magát bennük.

Sok mindenért imádkoznak a hívők kitartóan és nagy odaszánással, de hiszem, hogy mindaz megvalósul, ha ez az akarati egység az Atyával és ezzel együtt Jézussal is megvalósul. Ezért imádkozik az Atya jobbján Jézus 2000 éve és ezért jó lenne, ha vele egységben mi is ezért tudnánk imádkozni.

De nemcsak ő érettük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem; hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.”    (János 17.20-21)

Legyen meg az Úr akarata. Minden dicsőség az Úré.

Abonyi Sándor

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: egység, gyülekezet, gyülekezetépítés, helyreállítás, Keresztyénség, Tanítások
Címke: , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

2 hozzászólás a(z) Az Ige testté lett – Abonyi Sándor bejegyzéshez

 1. Kathy C.Bacso szerint:

  DIRICZI TIBORNAK VANNAK VIDEOI IS TALAN A NETEN, PREDIKACIO?? KOSZONOM, A VALASZT.

  Kedvelés

  • Sandor szerint:

   Nem, nincsenek, csak írások vannak, de az Audio tanítások Menüpontban található sok MP3-as tanítás. Van egy bizonyság MP3-as formában Diriczi Tibortól. Ha elküldi számomra az email címét, akkor azt baráti alapon elérhetővé teszem és meg lehet hallgatni. Ennyit tudok segíteni. Sándor

   Kedvelés

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s