Gyere fel ide – Michael Clark

Come Up here by Michael Clark

http://awildernessvoice.com/ComeUpHere.html

PDF formátumban letölthető itt: Gyere fel ide

János, Ézsaiás és a hit más emberei voltak azok, akik megalázták magukat Ő előtte, akiknek volt szemük, hogy meglássák és fülük, hogy meghallják a hívást: „Gyere fel ide.” Ők voltak az élő bizonyságok arra, hogy mi is lehetünk győztesek, ha magunk mögött hagyjuk ennek a világnak dolgait.

Az Úr megmutatta nekünk, hogy a Jelenések könyve az események felfedése valamiféle időrendi sorrendben. Ezek az események történtek meg és folytatódnak a világban, az elvilágiasodott és az igazi gyülekezetben, ami Krisztus menyasszonya, amióta a könyv megíródott az első század végén. Az első vers így hangzik:

“Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar: Ő pedig elküldvén azt az ő angyala által, megjelenté az ő szolgájának Jánosnak,”   (Jelenések 1:1).

Ez egy szimbólumokkal teli könyv, ami azok számára íródott, akik követik a Bárányt, akárhová megy. Tele van figyelmeztetésekkel és példákkal az Ő nyája felé, hogy győzni tudjunk. A könyv üzenetét azonban szellemi módon kell értelmezni.

Mielőtt egyáltalán tovább mennénk ennek megtárgyalásában meg kell válaszolnunk egy kérdést: Mikor vannak ‘az utolsó napok?” és “Mikor kezdődtek el azok?” Sok tanító el akarja hitetni, hogy az mind a jövőben van, vagy már a múltban megtörtént, de sohasem a jelenben. A Zsidókhoz írt levél azonban a következőt mondja:

“Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk Fia által, akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette,”  (Zsidó 1:1-2).

Vallásos emberek arra várnak, hogy felépüljön a jeruzsálemi templom, hogy az antikrisztus beülhessen abba, mint az utolsó napok jele. János azonban megmondta, hogy az antikrisztus már az ő idejében is élt és munkálkodott csaknem 2000 évvel ezelőtt.

Fiacskáim, itt az utolsó óra; és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljön, így most sok antikrisztus támadt; ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra.”   (1 János 2:18)

A szomorú hír az, hogy az anitkrisztus már a trónon ül azoknak az embereknek a szívében, akik keresztyénnek tekintik magukat ezekben az időkben és sokak szívében, akiknek a szíve arra van teremtve, hogy Isten temploma legyen. (Lásd “Az antikrisztus szelleme“).

Ezen a versen elgondolkozva azt látjuk, hogy egyértelműen az „utolsó napokban” vagy az „utolsó órában” vagyunk és azok a “dolgok, amiknek hamarosan meg kell történniük” már láthatóan úton vannak. Amikor egy pillantást vetünk a Jelenések könyve 2. és 3. fejezetében lévő hét gyülekezetre, látjuk, hogy egy folyamatos elhajlás és romlás volt megfigyelhető már az első század kezdetén is, ami a Szent Szellemnek az új gyülekezetek közötti a mozgásán alapult. A Jelenések könyve megírásának idején látható, ahogyan Jézus a hét gyertyatartó között járkál (görögül luchnia) és figyelmezteti a hét gyülekezetet; ha meg nem térnek és nem térnek vissza ahhoz a dicsőséghez, amivel kezdetben rendelkeztek, amikor még Őbenne voltak és a lámpásuk szilárdan állt, annak a gyülekezetnek a szelleme el fog mozdulni.

Végül a hetedik gyülekezet úgy van lefestve, mint aminek az ajtaja zárva van az Úr előtt, ezért mondja Jézus:

“Ime az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorázok, és ő én velem” (Jelenések 3:20).

Ez a vers nem csak arra való, hogy kiragadjuk a környezetéből és azzal a céllal idézzük, hogy megtérésre hívjunk vele embereket. Ez a vers azokról a langyos gyülekezetekről szól, amiket manapság látunk. Azok pedig, akik a zárt ajtók mögötti biztonságot igénylik, visszakérdeznek: ki az, aki zörget? Gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem”.  Jézus azonban másként értékeli ennek a gyülekezetnek az állapotát.

Hogyan válaszol Jézus az ember-alkotta biztonságnak és értéknek az erődítményében jelenlévő szellemi vakságára?

Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyi székében. Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek.” (Jelenések 3.21-22)

Miben győzedelmeskednek? Legyőzik a büszkeségét, az önigazságát, a magukkal való megelégedettséget, ami kirekeszti Őt. Hogyan győzik le? Megalázva magukat Ő előtte, beismerve, hogy az Ő igazsága teljesen hiányzik az életükből és ezért készek arra, hogy Ő megmutassa nekik mennyire „nyomorultak, nyavalyásak, szegények, vakok és mezítelenek” a zárt ajtó mögött.

Ha “elveszett” állapotunkban megállunk Ő előtte, ahogyan Ézsaiás Isten trónja előtt találta magát, akkor és csak is akkor leszünk képesek vásárolni Tőle tűzben megtisztított aranyat, ami gazdaggá tehet bennünket; és fehér ruhát, ami felöltöztet, hogy a mezítelenségünk szégyene ne legyen nyilvánvaló; és bedörzsölve a szemünket szemgyógyító írral, amitől látni tudunk. Emlékezzetek rá, hogy Jézus figyelmeztette azokat, akik azt gondolják magukról, hogy teljesen egészségesek és nincs szükségük orvosra.

János, Ézsaiás és a hit más emberei voltak azok, akik megalázták magukat Ő előtte, akiknek volt szemük, hogy meglássák és fülük, hogy meghallják a hívást: „Gyere fel ide.” Ők voltak az élő bizonyságok arra, hogy mi is lehetünk győztesek, ha magunk mögött hagyjuk ennek a világnak dolgait. “Ezek után – mondja János, hogy – látám, és ímé egy megnyílt ajtó volt a mennyben,”  (Jelenések 4:1).

A GYERE FEL IDE meghívás attól az időtől fogva érvényes, amikor elhangzott János felé az utolsó napokban. Ez egy főútvonal, ami a mi Istenünk városába vezet, és azok számára van nyitva, akiket Ő “megvásárolt”, akik levetik magukról ennek a világnak minden szennyét. Ők azok, akik készek megfizetni az árat, akik számára nyitva áll a meny ajtaja. Ma az egyik dolog a mammon (pénz) istene utáni vágyakozás, ami sokakat visszatart attól, hogy megtalálják ezt az ajtót. Igen, ez egy démonikus dolog. Mammon volt a jólét istenének a neve, amit az ókori Babilonban imádtak, és aminek áldoztak azok, akik a lába előtt leborultak a gazdagságukat és a sikert az ő kezéből vették el. EZ az isten volt az, amiről Jézus beszélt, hogy az ellentéte az Ő Atyja felé való szolgálatnak.

Jézus találkozott egy gazdag ifjúval Izraelben, aki odajött hozzá az ő képességeivel és becsületességével elégedetten, mert megtartotta a törvényt. Megkérdezte Jézust, hogy mit kell cselekednie ahhoz, hogy tökéletes legyen. Jézus azt mondta neki, hogy adja el mindenét, amije van és adja oda a szegényeknek, és AKKOR jöjjön és kövesse őt.  A fiatalember tökéletesség iránti érdeklődése ekkor szétpukkant, mint egy léggömb. Az ár túl magas volt számára és szomorúan elment. Ez volt az a jelenet, ami után Jézus figyelmeztette a tanítványait:

„Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.  (Máté 6.24.)

Nos, kedves szentek, hol van a szívetek? Valóban Isten királyságát és az Ő igazságát keresitek ELŐSZÖR és engeditek, hogy minden más dolog azt követően legyen megadva nektek úgy, ahogyan Ő látja a ti szükségeteket? (lásd Máté 6:25-34) Vagy, mint oly sok keresztyén a nyugati kultúrájában, te inkább a mammon istenét szolgálod?

Olyan sokan be vannak csapva és csodálkoznak, hogy miért nem találják meg a nyitott ajtót a mennybe, amit János megtalált. Még rosszabb az, hogy sokan vannak, akik kényelmesen elvannak a saját gyülekezetük ajtaja mögött anélkül, hogy egyáltalán felismernék a különbséget. Ők azok, akikről Pál beszél, akik “a kegyesség látszatát megtartják, de megtagadják annak erejét.” Nem lehet még süteményünk és ételünk is azon túlmenően.

Az idő későre jár. Minden a mi döntésünkön múlik. Fogunk Tőle fehér ruhát venni, hogy elfedjük a szellemi mezítelenségünket? Elismerjük előtte, hogy valóban vakok vagyunk és látni szeretnénk? Csak olyan aranyat fogunk vásárolni Tőle, ami gazdaggá tehet minket és lemondunk az olyan aranyról, ami szellemileg szegénységben tart minket? Vagy olyanok leszünk, mint a hét asszony (gyülekezet), akik megragadják Őt és azt mondják:

A magunk kenyerét esszük és a mi ruhánkba öltözködünk, csak hadd neveztessünk a te nevedről, és vedd le rólunk gyalázatunkat!”  (Ézsaiás 3.28).

János a könyvének vége felé leírt egy asszonyt Babilonból, aki világi értelemben nézve is nagyon gazdag volt, de szörnyű ára volt a gazdagságának. Paráznává vált, a paráznaság anyjává és a gyertyatartója ezért kimozdításra került. Nehogy akkor ébredjünk fel, amikor már túl késő! Nekik mondta Jézus:

„Szövétneknek világossága többé te benned nem fénylik; és vőlegénynek és menyasszonynak szava sem hallatszik többé te benned; mert a te kalmáraid voltak a földnek fejedelmei; mert a te bűvöléseidtől eltévelyedtek mind a népek.”   (Jelenések 18:23).

Igen, ahol nincs gyertyatartó, ott nincs Szellem. Ahol nincs Szellem, ott nincs Menyasszony és nincs Vőlegény, de ott bőven van kereskedő és a föld embereinek sokasága ott található.

Mert tekintsétek csak a ti elhívatásotokat, atyámfiai, hogy nem sokan hívattak bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek; Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket;  (1 Kor. 1:26,27).

Emlékezzetek arra, hogy ez szív kérdése. Ott van a ti szívetek, ahol a kincsetek van. Nem szolgálhatjuk Jézust és a mammont is. Ne engedjétek, hogy ennek a világnak fejedelme megtévesszen benneteket. “Akinek van füle hallja, hogy mit mond a Szellem a gyülekezeteknek: Jöjj fel ide!”

Fordította: Abonyi Sándor

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: gyülekezet, gyülekezetépítés, helyreállítás, Keresztyénség, próféciák, Szentség, Tanítások
Címke: , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s