A szellemi ember három ismertetőjele – Zac Poonen

Three Marks of a Spiritual man by Zac Poonen

PDF formátumban letölthető itt: A szellemi ember három ismertetőjegye

Én sem szólhattam néktek, atyámfiai, mint lelkieknek (szellemieknek), hanem mint testieknek”   (1 Kor. 3.1).

Az 1 Korintus 1.5-7-ben azt olvassuk, hogy a korinthusi keresztyének három dologban voltak kiválóak: a Szentírás ismeretében, az igehirdetésben és a Szellem ajándékaiban. Mindezek ellenére nem voltak szellemiek. Nagyon ritkán találni olyan hívőt, aki rendelkezik megkülönböztető képességgel az ajándékok felismerésére, ékesszóló igehirdető, akinek kiterjedt Biblia-ismerete van, és ráadásul a Szellem csodálatos ajándékaival is rendelkezik, de mégsem szükségképpen szellemi ember. Mindezek ellenére teljesen testies lehet.

Sajnálatos módon olyan napokat élünk, amikor a legtöbb hívő azt gondolja, hogy valaki akkor szellemi, ha jó „ceremónia-mester”, aki jól tud levezetni összejöveteleket, aki sok viccel szórakoztatja az embereket és ékesszólóan prédikál.

Az igehirdetőket ma sajnos az ajándékaikért tisztelik és nem a Krisztushoz hasonló életük gyümölcseiért. Ez annak ellenére így van, hogy Jézus világosan tanított arról, hogy a hamis prófétákat a jellemük isteni gyümölcseinek hiányáról lehet felismerni (Máté 7.15-20).

Jézus azt is mondta, hogy az ítélet napján sokan állnak majd Őelőtte és azt mondják, hogy az Ő nevében prófétáltak és sok csodát tettek, de Ő azt fogja válaszolni, hogy soha sem ismerte őket. (Máté 7.22-23). Ők „Úrnak” hívják Jézust és természetfeletti erővel rendelkeznek, azonban bűn van az életükben. Ez világosan mutatja nekünk, hogy a sok „keresztyén” tevékenység és a szellemi ajándékok működése nem tesz valakit szellemivé. Valójában még nem is utalnak arra, hogy egy ember újjászületett, mivel az Úr azt mondta ezeknek az embereknek, hogy egyáltalán nem ismeri őket!

Ahhoz, hogy megértsük, mi tesz egy embert szellemivé, mindenek előtt készítsünk egy listát azokról a képességekről, amivel a Sátán rendelkezik. Az világosan meg fogja mutatni nekünk azokat a dolgokat, amik nem ismertető jegyei egy igazi szellemi embernek.

Például gondoljunk a következő tevékenységekre: a Sátán teljes idejű munkás, aki éjjel-nappal munkálkodik (Jelenések 12.9-10) és soha nem megy szabadságra. Állandóan keresi azokat az embereket, akiket vádolni tud – és sok segítője van! Nagyon jól ismeri a Bibliát, mivel a Szentírást idézte még Jézusnak is. Rendelkezik természetfeletti ajándékokkal, buzgósággal, sok munkatárssal, egy óriási embertömeg követi, akik felett hatalma van, de mindezek ellenére (igei értelemben) nem szellemi!

Három állításban foglalható össze, amik egy embert szellemivé tesznek: egy felfelé tekintés, egy befelé tekintés és egy kifelé tekintés.

Egy szellemi ember folyamatosan ebbe a három irányba tekint:

 1. Fölfelé – imádatban és odaszentelésben Isten és Krisztus felé.
 2. Befelé – felismeri bűneit és bűnbánatot gyakorol azokban a dolgokban, ahol híjával van a krisztusi természetnek.
 3. Kifelé – embereket keres, hogy segítse és megáldja őket.

Felfelé tekintés

Isten mindenek előtt arra hívott el minket, hogy az Ő imádói legyünk: éhezzük és szomjúhozzuk Őt. Egy szellemi ember imádja Istent. Az egyetlen vágya Isten. Nem vágyik semmi más vagy senki más után, csak Isten után a földön vagy a mennyben (Zsoltár 73.25). A pénz nem jelent neki többet, mint Istennek. Mint a mély sóvárgás a friss patakvíz után, a szellemi ember úgy vágyódik Isten után. Vágyódik Isten után, mint egy szomjas ember a friss víz után.

Egy szellemi ember jobban vágyik az Istennel való közösségre, mint hogy jólétre és kényelemre törekedjen. Vágyik arra, hogy Isten minden nap szóljon hozzá.

Azok, akik a pénzt, a jólétet és saját kényelmüket imádják, mindig találni fognak valamit vagy valaki mást, hogy arra panaszkodjanak. A szellemi ember azonban soha nem panaszkodik, mert Ő egyedül Istenre vágyik és Ő mindig ott van számára. Soha nem elégedetlen az élete körülményeivel, mert látja Isten hatalmas kezét minden körülményben és örömmel megalázza magát mindenkor az Ő keze alatt. Mivel egy szellemi embernek kapcsolata van Istennel, ezért neki nem különböző törvények vagy szabályok szerint kell élnie az életét. Megtalálta az élet fáját (Istent Magát), ezért nem érdeklődik a jó és a gonosz tudásának fája iránt. Mivel egyszerű és őszinte odaadással kapcsolódik Krisztushoz, ezért másodlagos dolgok miatt nem kerül mellékvágányra. Jézusra tekintve a szellemi ember évről évre egyre inkább az Urához válik hasonlóvá.

Egy szellemi ember folyamatosan megalázza magát és ezért Isten folyamatosan felmagasztalja őt.  Egyre magasabbra emelkedik – az Istennel való szoros kapcsolatában.  Egy ilyen ember látja a mennyei élet realitásait és mindig azt fogja keresni, hogy az emberek szeme elől elrejtve cselekedjen jót.

Befelé tekintés

A felfelé tekintés egy belső látáshoz vezet. Ézsaiás, amikor meglátta az Úr dicsőségét abban a pillanatban világossá vált számára saját bűnössége (Ézsaiás 6.1-5). Hasonló volt a helyzet Jóbbal, Péterrel és Jánossal (Jób 42.5-6; Lukács 5.8; Jel. 1.17). Amikor Isten jelenlétében élünk világossá válik sok terület az életünkben, ahol nem vagyunk Krisztushoz hasonlók. A szellemi ember ezért folyamatosan tudomást szerez az életében lévő rejtett bűnökről.

Az Úr azt parancsolja nekünk, hogy „szent ékességben” imádjuk Őt. (Zsoltár 29.2). A szentség ruhája nélkül meztelenek vagyunk az Úr előtt. Ezért a szellemi ember „akkor cselekszi a legjobbat”, ha mindenkor tisztán tartja a lelkiismeretét Isten és emberek előtt. (Ap.csel 24.16). Ahogyan az üzletember akkor cselekszi a legjobbat, ha több pénzt szerez és a kutató pedig akkor, ha új felfedezéseket tesz, a szellemi ember akkor cselekszi a legjobbat, ha folyamatosan tisztán tartja a lelkiismeretét.

Egy szellemi ember folyamatosan megítéli magát, mert sok olyan dolgot fedez fel az életében, amiktől meg kell tisztulnia – olyan dolgoktól, amik más hívőket egyáltalán nem zavarnak, ha jelen van az életükben.

Egy szellemi ember megvalósítja az életében, hogy minden nap „meghal” azoknak a dolognak, ami akadályozza őt abban, hogy hatékonyan képviselje Istent. Ezért az életmódja olyanná válik, mint aki felveszi a keresztet és “mindenkor testében hordozza az Úr Jézus halálát” (2 Kor. 4.10).

A szellemi ember számára nem probléma, hogy bárki előtt megalázza magát vagy bocsánatot kérjen bárkitől – függetlenül attól, hogy a személy öregebb vagy fiatalabb nála. Tudja, hogy az imája és a szolgálata soha nem lesz elfogadható Isten számára, ha bármilyen sebet hordoz bárki felé: feleség, testvér, szomszéd stb. Ezért, ha felismeri, hogy valami sebet hordoz valaki felé „otthagyja az oltár előtt az ajándékát és elmegy, hogy előbb kibéküljön az ő atyjafiával, és azután visszatérve felajánlja az ajándékát.” (Máté 5.23-24).

Kifelé tekintés

A felfelé és befelé tekintés egy kifelé tekintéshez vezet.

Egy szellemi ember felismeri, hogy Isten csak azért áldotta meg őt, hogy áldás lehessen mások számára. Mivel Isten olyan sokat megbocsátott neki, ezért örömmel és rögtön megbocsát mindenkinek, aki megbántotta őt. Mivel Isten olyan jó volt hozzá, ezért ő is jó másokhoz. Ingyen kapott mindent Istentől, ezért ő is ingyen ad mindent másoknak.

Egy szellemi ember számára természetes, hogy segítse mások boldogulását. Tele van számalommal az elveszettek, a szenvedő emberiség iránt és képtelen elmenni egy szükségben lévő testvér mellett – ahogyan azt a lévita és a pap tette a jó samaritánus példázatában (Lukács 10.30-37).

Isten törődik az elesett emberekkel, hogy segítsen nekik, megáldja, felemelje és kiszabadítsa őket a Sátán fogságából. A szellemi ember törődése hasonló a Mesteréhez. A szellemi ember azt keresi, hogy mások felé szolgáljon, és ne neki szolgáljanak. Jézus szertejárt, jót tett és megszabadította a Sátán fogságában lévőket. (Ap.csel. 10-38). A szellemi ember ugyanezt teszi.

Egy szellemi ember nem keresi, hogy a szolgálatán keresztül bármiféle haszonra tegyen szert. Nem vár másoktól semmi ellenszolgáltatást: sem pénzt, sem tiszteletet. Istenhez hasonlóan csak azt keresi, hogy megáldjon másokat az életén és munkáján keresztül. Sohasem vár semmiféle ajándékot senkitől, mivel egyedül Istenben bízik minden szükségét illetően. Egy második századból való kis füzet jutott el hozzánk, aminek címe: “A tizenkét apostol tanítása”. Ebben a következőt leírást találjuk: az első apostolok megtanítottak minden hívőt arra, hogy óvakodjanak minden prédikátortól, aki pénzt kér tőlük, mivel az ilyen ember hamis próféta. Ha ezt megértjük, sok hamis prófétától óvhatnánk meg magunkat ma is!

Egy szellemi ember felfelé, befelé és kifelé tekint. Ha csak felfelé tekintene, irreális lenne: “olyan jámbor, hogy a földön semmi hasznát nem lehetne venni”. Ha csak befelé tekintene, a legtöbb idejében depressziós lenne és elbátortalanodna. Ha csak kifelé tekintene, a munkája sekélyes lenne. Egy szellemi ember azonban folyamatosan mindhárom irányba tekint. Isten segítsen bennünket, hogy kiegyensúlyozottak és szellemiek legyünk.

–  § –

Christian Fellowship Church, Bangalore, India – Minden jog fenntartva!

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és a CFC honlapcímének (http://www.cfcindia.com) egyértelmű feltüntetésével.

Fordította: Abonyi Sándor

https://keskenyut.wordpress.com

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: gyülekezetépítés, helyreállítás, Keresztyénség, Tanítások
Címke: ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

6 hozzászólás a(z) A szellemi ember három ismertetőjele – Zac Poonen bejegyzéshez

 1. keryzsuzsanna szerint:

  “Valójában még nem is utalnak arra, hogy egy ember újjászületett, mivel az Úr azt mondta ezeknek az embereknek, hogy egyáltalán NEM ismeri őket!”

  Újjászületés nélkül hogyan kaphatná meg valaki a Szellem ajándékait?

  Kedvelés

  • Sandor szerint:

   Zac állítása logikusnak látszik, de csak feltételezésekkel tudnák élni Zac válaszát illetően, ahogy azt az emailban is leírtam. Sándor

   Kedvelik 1 személy

  • Tamás szerint:

   Máté 7:22 Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! * nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben? 23 És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek * titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.

   Ezt Jézus a HAMIS PRÓFÉTÁK felismeréséhez kötötte.
   Szó sincs arról, hogy ők valóban prófétáltak volna, vagy valóban gyógyítottak volna!
   Azon a napon sokan MONDJÁK NEKI….! Amikor a bíróságon az ítéletet hirdetik ki (azon a napon) és ez jelen esetben egy olyan bíróság, ahol nincs apelláta, mert a tökéletes igazság szerint lesz megítélve, ott mentegetőzés sincs!

   Aki rossz alapra rosszat épített az viselje a következményét, aki jó alapra rosszat épített, az megmenekül ugyan, de úgy mint ha tűzön ment volna át.

   Ezek a Hamis próféták csak azt hitték, hogy Jézus nevében tették, és csak azt hitték, hogy gyógyítottak, csak azt hitték, hogy prófétáltak, de valójában NEM! Ha tényleg Isten munkáját végezték volna, azért Isten megbüntetné őket? Az ezotériában szerepel e gyógyítás, jövendő mondás, ördög űzés? Keveredhet e az ezoterika vallásos esetleg Kereszténynek mondott közösségekkel?

   Ama napon ha én jó alapra rosszat építettem nem akarok mentegetőzni, főleg nem Isten előtt. Mivel is oktathatnám ki??

   Erre kérdésre a válasz: “Újjászületés nélkül hogyan kaphatná meg valaki a Szellem ajándékait?” SEHOGY!

   A Korintusiak nem szellem nélküliek, ujjászületetlenek voltak, hanem szellemben kiskorúak.

   De alapvetően a mondanivalója helytálló, csak a bevezető rész egy kicsit el van túlozva.
   Úgy gondolom, hogy a mondanivalója kijelentésből származott és a bevezető rész emberi bölcsességből.

   De nézzük el neki, hisz se ő se én se más nincs az emberek közt a teljes tökéletes tudás birtokába, csak részben. Ezért is van szükségünk egymásra, (legfőképpen Istenre) hogy egymás rész világosságait megvizsgálva és összerakva egyre nagyobb világosságra tegyünk szert.

   Aki meg ujjá született annak semmi sem árt, de nem minden használ, így kötelességünk megvizsgálni mi az ami jó és azt megtartani és mi az ami nem és azt kivetni.

   Kedvelik 1 személy

 2. Sandor szerint:

  Kedves Tamás! Sok mindent hasonlóan látunk, főleg azt, hogy “rész szerint van bennünk az ismeret” – bennem is. Én úgy látom az igéből, hogy azok, akik prófétáltak és gyógyítottak Jézus nevében (és Jézus az ítéletkor nem ismerte őket) valóban prófétáltak és valóban gyógyítottak. Különben miért mondaná ezt az ige, ha nem így lenne!? A kérdés inkább az, hogyan lehetséges ez? Az igéből úgy látom, hogy újjászülethet valaki és kaphat ajándékokat (karizmákat) gyógyításra és prófétálásra. Mivel ezek “ajándékok”, ami nem szokás visszakérni, ezért Isten sem vonja vissza később azokat és az ajándékok továbbra is működnek. Ha azonban valaki közben “méltatlanná válik” és kihúzásra kerül az Élet könyvéből, az “ismeretlen” lesz az Úr számára az ítéletkor. Az “ismerni” szót egyébként sokszor úgy érti az ige, mint egy mély közösséget, egységet, amit az ifjú férj és a feleség szexuális egyesülésére is alkalmaz: “bement hozzá és ismeri őt.” Itt az igében említett “sok hamis prófétáról” (szolgálóról) van szó, akik sokakat félrevezetnek, pontosan azért, mert hitelesnek tűnő karizmák működnek: “nagy jeleket tesznek, hogy megtévesszék, ha lehet a választottakat is.” Ha valaki jó alapra épít, az nem válik “méltatlanná”, csak a munkája vall kárt! Ő meg fog meneküli az ítéletkor, de nem fog jutalmat kapni. Ezen felül tudjuk azt is, hogy a gonosz sok ajándékot tud hamisítani, így a prófétálás és gyógyítás ajándékát is. Ez azonban már a fehér mágia, a jóslás területe, ami működött a “jövendő mondó lányka” esetében is, aki Pált folyton zaklatta. Egy “jövendő mondó szellem” volt benne, ami végső soron igazat mondott, csak rossz volt a forrás! Én így értem ezeket, de tiszteletben tartom, ha valaki másként látja. Nem szükséges ezt elfogadni és nem is szeretnék kardoskodni a véleményem mellett. Szeretettel Sándor

  Kedvelés

  • Tamás szerint:

   Egyet értek a leírtakkal. Én is így gondolom, csak nem sikerült jól megfogalmazni. Azt próbáltam megfogalmazni, hogy annak ellenére, hogy látszólag vannak jelei, de mivel a Főt nélkülözi, így nem a menyben szerzünk vele kincseket, hanem csak a földön. Ami földi kincs, még ha látszólag csoda is, akkor is el fog égni, nem ér semmit.

   “Szó sincs arról, hogy ők valóban prófétáltak volna, vagy valóban gyógyítottak volna!”
   Akik nem valóban prófétálnak: Isten számára nincs haszna, mert nélkülözi a vele való közösséget, az nem valódi, az meg fog égni, annak nincs semmi haszna.
   Tehát azok valójában – ISTEN szemszögéből – nem prófétáltak és nem gyógyítottak, nem számít, hogy én mit látok és abból mit gondolok, csak az számít, hogy Isten mit gondol róla. Pont erről szól a fentebbi írás is: “Egy szellemi ember felfelé tekint”

   Valószínűleg Isten engem nem a megfelelő kifejező képességgel áldott meg, így emiatt újra kell fogalmaznom, hogy érthetőn mondjam, de akinek van füle, hallja.

   Ha legközelebb írok, igyekszem majd a jobb érthetőségre. Mivel nem látunk egymás szívébe, így a szívem szándékát is bele kell írni a mondandóba. Utána meg Ítélje meg mindenki, hogy az Istentől vagy embertől van e!

   Ui: És persze a megítélését közölje velem, mert nem szeretnék én sem a sötétségben maradni megcsalatva 🙂

   Szeretettel és üdvözlettel: Tamás

   Kedvelik 1 személy

 3. Sandor szerint:

  Kedves Tamás! Örülök, hogy egyet értünk. A korábban leírtak így érhetővé váltak számomra. A saját tapasztalatom alapján azt tudom mondani, hogy az írásnál mindig fontos, hogy az teljesen szabatos és pontos legyen – az olvasó szemszögéből nézve. A szív szándéka kell, hogy megjelenjen az írásban is, a kettő nem térhet el egymástól, mert a szív szándékát nem látjuk és ha az írás másról szól az probléma. Az írásban lehet fejlődni, mint minden másban. Vannak akik kimondottan ajándékot kaptak az írásra az Úrtól és vannak, akik nem. Jó ezzel tisztában lenni. Azonban az ajándék is csak Isten kegyelméből és az Ő bölcsességével működik. Szeretettel Sándor

  Kedvelik 2 ember

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s