Szentek és tökéletesek legyetek egész életetekben – Abonyi Sándor

 Letölthető PDF formátumban itt – MP3 formátumban itt

Ez a két fogalom az, amire a legtöbb hívő úgy gondol, mint elérhetetlen dologra, ezért sokan még célnak sem tekintik ezek elérését az életükben. Kijelentik, hogy nem vagyunk tökéletesek, ebben megnyugszanak és így nem is csinálnak problémát belőle, ha valami az igével ellentétes az életükben. Sokan még csak bűntudatot sem éreznek; ilyen vagyok és kész – mondják, más hívők sem jobbak nálam. Ez sajnos így is van! Csakhogy Isten elvárása a hívők felé nem a körülöttük lévő többi – hasonlóan kétfelé sántikáló – hívő élete.

Itt nem érvényes a világban érvényes mondás, hogy „vakok között a félszemű a király.”

Isten az, aki meghatározta számunkra a mércét és Ő nem akarja leszállítani azt. Elvárja tőlünk, hogy hozzá hasonlóan mi is szentek és tökéletesek legyünk teljes életünkben, mint ahogyan Ő is szent és tökéletes.

Szentnek lenni az ige szerint azt jelenti, hogy a „világból kihívott”, a világtól elválasztottnak lenni. Mit jelent a világból való kihívottság, elválasztottság? Azt, hogy az ilyen ember már nem azt cselekszi, ami a világban van: „a test kívánsága, a szemek kívánsága, és az élet kérkedése”  (1 János 2.16), hanem Isten akaratát.

Jakab a tökéletességet a beszéd tökéletességével méri, de látható az is, hogy ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy valaki soha nem vétkezik.

„Mindnyájan sokféleképpen vétkezünk, ha azonban valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni.”  (Jakab 3:2)

Ha azonban mégis vétkeznénk, azt nem vehetjük közömbösen tudomásul, hanem minden esetben bűnbánatot kell tartanunk:

„Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus.”   (1 János 2:1) 

Az ige félreérthetetlenül megparancsolja nekünk, hogy ne vétkezzünk, hanem szentek és tökéletesek legyünk:

„Amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben; Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.”   (1 Pét 1:15-16)

Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.”   (Máté 5:48)

„Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül.”   (Jakab 1:2-4)

Sokan azt gondolják, hogy ezeket a feltételeket képtelenség teljesíteni.

Vannak vallásos, jóhiszemű, becsületes, szüleik hitét követő jól nevelt hívők, akik megpróbálkoznak vele, hogy harcoljanak az életükben lévő bűn ellen, de arra a szomorú megtapasztalásra jutnak, hogy állandóan kudarcot vallanak; ismételten elesnek, és végül feladják és kijelentik, hogy teljességgel lehetetlen szentül és tökéletesen élni.

Pál jól leírja ezt a személyes harcot a Róma 17.18-20-ban:

„Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó; mert az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom. Mert nem a jót cselekszem, melyet akarok; hanem a gonoszt cselekszem, melyet nem akarok. Ha pedig én azt cselekszem, amit nem akarok, nem én művelem már azt, hanem a bennem lakozó bűn.”

Ebből jól látszik, hogy a testi ember a saját akaratából képtelen jót cselekedni és megszabadulni a bűnös cselekedetektől, mert a bűn uralkodik rajta.

Az ige azonban megoldást is ad, hogyan lehet a bűn rabságából megszabadulni és egy győztes – bűn nélküli – életet élni.

Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele. Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal; a halál többé rajta nem uralkodik. Mert, hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer; hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban: …. Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Mit is tehát? Vétkezzünk-e mivelhogy nem vagyunk törvény alatt, hanem kegyelem alatt? Távol legyen.”     (Róma 6:7-15)

Aki szentül és tökéletesen él az képes uralkodni a bűn felett, ellenállni a test kívánságainak, de nem a saját, emberi akaratával, hanem a benne lévő Szent Szellem ereje által. Mi a megoldás tehát a bűn feletti uralkodásra?

Meghalni Krisztussal együtt és Vele együtt feltámadni egy új életre. Valójában ezt jelenti az újjászületés, amit Jézus Nikodémusnak, mint vallási vezetőnek is megoldásként javasolt.

„Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az; és ami Szellemtől született, szellem az.  Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.”  (János 3:5)

Látjuk tehát, hogy nem elég egy vallásos életet élni, hanem újjá kell születni a Szent Szellem által. Ez nem valami extra dolog kiváltságos hívők számára, hanem egy alapvető dolog, mert üdvösség kérdése. E nélkül senki sem mehet be Isten országába.

„Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Szellem szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.”  (Róma 8:1-2)

Jézus Krisztusban Szellem által újjászületve és egy új teremtésként, új életben járva vagyunk csak képesek megszabadulni a bennünk lévő bűn uralmától és egy győzedelmes keresztyén (krisztusi) életet élni minden nap. Jézus az Ő királyságában már ma is csak az egész életükben szentül és tökéletesen élő hívőkkel tud uralkodni a világ és a bűn felett. Ezt jelenti győztesnek lenni, ahol ott van Isten királysága hatalommal.

A fentiek alapján eléggé egyértelmű, hogy itt alapvető dologról van szó, mert

 • csak a győztes hívő életet élők útja a „keskeny út”, ami az örök életre vezet,
 • a folyamatosan a bűn uralma alatt élő „hívők” útja pedig a „széles út”, ami valójában a világ útja és a kárhozatra vezet.

Nikodémushoz hasonlóan lehet, hogy valaki évek óta hűséges gyülekezetbe járó, sőt vezető, aki vallásos neveltetése folytán megtanult egy külsőleg kegyes viselkedést, hogy megfeleljen a felekezete, gyülekezete elvárásának, de közben maga is tudja, milyen bűnök vannak folyamatosan az életében. Megpróbált már erőt venni azokon, de néhány kudarcos kísérlet után fel is adta és belenyugodott, hogy senki sem lehet tökéletes. Sok gyülekezeti életet élő hívő lehet hasonló helyzetben, és ha meg is oszthatják a tapasztalataikat egymással, akkor arra a következtetésre jutnak, hogy a többi hívő sem különb, tehát jól van így. Most azonban arról van szó, hogy Isten elvárása és mércéje szerint nemcsak lehet, hanem egyenesen szükséges szentnek és tökéletesnek lenni. Ha állandóan kudarcos az életed és arra a következtetésre jutsz, hogy neked ez nem megy, akkor a megoldás az, mint Nikodémusnál: ujjá kell születni a Szent Szellem által. Ekkor – Nikodémushoz hasonlóan – felmerülhet a kérdés, hogy jó, de hogyan lehet újjászületni? Javaslok erre két írást, amik segítséget nyújtanak ebben:

https://keskenyut.wordpress.com/2012/10/20/miert-kell-ujjaszuletnunk-john-piper/

https://keskenyut.wordpress.com/2012/10/26/mi-tortenik-az-ujjaszuleteskor-john-piper/

Ha bizonyosságod van az Úrtól, hogy már újjászülettél, de megengedted magadnak, hogy az életed egyes területei a bűn uralma alá kerüljenek, akkor a testet kell megfeszíteni a kívánságaival együtt (ezt jelenti a kereszt felvétele és a kereszthordozás) és a test cselekedeteit megöldökölni a Szellem által. Sokszor egy-egy bűn olyan erős lehet, hogy a hívőnek egy valóságos szabadulásra van szüksége, hogy képes legyen szent és tökéletes életet élni. Ilyenkor mindenki arra gondol, hogy milyen kellemetlen odamenni valakikhez, hogy imádkozzanak érte szabadulásért és ezért a dolgok sokszor nem változnak. A szabadulás alapvetően Isten munkája a Szent Szellem által, amiben időnként segíthetnek emberek is, de akkor is Isten végzi a szabadítást. Ha a Szent Szellem bennünk él és igyekszünk engedelmeskedni az Úrnak mindenben, amire a Szellem által kijelentést kapunk, vagy az igéből olvasunk, akkor külső emberi segítség nélkül is komoly szabadulásokat élhetünk meg. Ehhez segítségül szolgálhat a következő írás elolvasása:

https://keskenyut.wordpress.com/2013/08/15/szabadulas-watchman-nee/

„Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem.”  (Jelenések 21:7).

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és honlapcímének megadásával: https://keskenyut.wordpress.com

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: gyülekezet, helyreállítás, Keresztyénség, Szentség, Tanítások
Címke: , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Egy hozzászólás a(z) 0ejegyzéshez

 1. Guti Tünde szerint:

  “Sok gyülekezeti életet élő hívő lehet hasonló helyzetben, és ha meg is oszthatják a tapasztalataikat egymással, akkor arra a következtetésre jutnak, hogy a többi hívő sem különb, tehát jól van így. Most azonban arról van szó, hogy Isten elvárása és mércéje szerint nemcsak lehet, hanem egyenesen szükséges szentnek és tökéletesnek lenni.” Ámen!

  Talán a tanításbeli hiányosságok miatt nem értik sokan, mit jelent az újjászületés.
  Nem elég – amit gyülekezet szerte gyakorolnak – “döntést hozni és elmondani egy befogadó imát”.
  Ige nélkül (szent mag), azaz megszentelő Igazság nélkül nincs új élet foganása.

  Kedvelés

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s