Az “ezer éves” királyság – Ron McKenzie

 The Milleneum -Ron McKenzie

(Javasolt kapcsolódó írás: Utolsó idők)

PDF formátumban letölthető itt: Az ezer éves királyság

Sok zavar vezetett az ezer éves Királyságról szóló elgondoláshoz. A legtöbb keresztyén azt hiszi, hogy Krisztus visszajön és felállít egy trónt Jeruzsálemben, ahonnan ezer éven keresztül uralkodni fog. Akik így gondolkoznak, azok nem értették meg, hogy ez az elgondolás – a Jelenések könyvében lévő – egyetlen, meglehetősen homályos versen alapszik.

Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak; hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele ezer esztendeig.”   (Jelenések 20:6).

Az ezer évre való utalás, ami szerint a szentek uralkodni fognak, elég nagy zavart okozott. Ez egy általánosan elfogadott nézet a jövővel kapcsolatban. Ha azonban megértjük, hogy nekünk már részünk volt az első feltámadásban, akkor meg fogjuk azt is érteni, hogy mi most vele együtt uralkodunk.

Az ezres számot nem kell szó szerint érteni. Mint minden szám a Jelenések könyvében, ez is szimbolikus. A Bibliában a tízes szám a teljességre utal. Az ezer az tíz a „köbön” (10x10x10), ezért az ezer év egy kor teljességét fejezi ki. Ez egy végtelenül hosszú időt jelez (Zsolt. 50:10; 5 Mózes 1:10-11). A Jelenések 20-ban használt szám azt jelzi, hogy Isten embereinek uralkodniuk kell a jelenlegi korban mindenhol és az uralkodásuk teljessé válik.

Egy több ezer éves időszak van Jézus mennybe menetele és a második eljövetele között. A Biblia azt tanítja, hogy a szenteknek kell uralkodniuk ebben az időszakban. Egy ilyen nagy szám használata azt is jelzi, hogy ez a kor hosszú időn keresztül fog tartani. Ezt megerősíti az a tény, hogy már közel kétezer év telt el a mennybemenetelt követően.

A „milleneum” kifejezés az igéből származik, a milleneum jelentése ugyanis ezer. Sok Biblia magyarázó ezt a megnevezést használja Krisztus ezer éves uralkodására, amit Jézus második eljövetele utáni időben gondolnak megvalósulni. Úgy gondolják, hogy Jézus vissza fog térni Jeruzsálembe és ott fog uralkodni az egész világ felett Izrael állam által. Az Ószövetség prófétál egy áldott korról, ami úgy tűnik, hogy ebben az időben teljesedik be. Ezen „pre-millenáris” elgondolás szerint a zsidók nem térnek meg mindaddig, míg Jézus vissza nem tér. Ez az elgondolás azonban számos ok miatt hibás.

 1. Nagyon kishitűvé teszi a gyülekezetet. Ha a Sátán nincs megkötözve Jézus visszatéréséig, akkor ő uralkodik a jelenlegi korszakban. Ez azt jelenti, hogy a gyülekezetnek nincs reménye a győzelemre. Ez a fajta gondolkodás okozta a gyülekezet kivonulását a világból. A gyülekezetből egy rejtekhely lett, holott a Királyság építésén kellene munkálkodnia. Ez eredményezte azt, hogy a gonoszság növekedett a világban. Ez nem azért történt meg, mert ez része volt Isten tervének, hanem azért, mert a gyülekezet ezt megengedte.
 1. A gyülekezet felelőssége, hogy létrehozza a Királyságot. Ezt nem lehet áthárítani Jézusra. A Dániel 7:27-ben van egy leírás arról, hogy a Királyság eljön erővel. Ez akkor történik meg, amikor az erő és a hatalom az egész ég alatt át lesz ruházva a szentekre, a Mindenható népére. Ugyanis Isten népe kell, hogy létrehozza a Királyságot. Jézus tanította a gyülekezetet úgy imádkozni, hogy a “jöjjön el a Te Királyságod”. Jézus azért adta ezt a parancsolatot, mert azt akarta, hogy a gyülekezet hozza el az Ő Királyságát. Ha a Királyság nem jön el addig, míg Krisztus visszatér, a gyülekezet kudarcra van ítélve. Az ima nem kerül megválaszolásra (vagy csak Jézus visszatérésekor).
 1. A Biblia valójában azt tanítja, hogy a gyülekezet győzedelmeskedni fog. Jézus megígérte, hogy Ő építi fel az egyházat és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta (Máté 16:18). Pál apostol szintén arra tanította a gyülekezetet, hogy Isten győzelemre viszi a gyülekezetet.

Azért, hogy megismertettessék most a mennybeli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal az egyház által az Istennek sokféle bölcsessége, amaz örök eleve-elvégezés szerint, amelyet megcselekedett a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban:” (Ef. 3:10-11).

Ez az igeszakasz azt tanítja, hogy a Sátán erősségeinek legyőzése a gyülekezet által fog megvalósulni. Krisztus nem kell, hogy visszatérjen az Ő dicsőségének bemutatásához, mert az Ő dicsősége a gyülekezet győzelme által lesz bemutatva. Ezek a győzelmek „most” a jelenlegi korban fognak megvalósulni. A Zsoltár 149:6-9 szintén azt mondja, hogy a Királyságba való bemenetel a „szentek dicsősége”.

Egy olyan tanítás, hogy a gyülekezet el fog ragadtatni és Krisztusnak azért kell visszatérni, hogy létrehozza a Királyságot, ellentétes ezekkel az igékkel és a gyülekezet kudarcát jelzi. Isten felhatalmazta a gyülekezetet, hogy hozza létre a Királyságot! Ez nem választás kérdése és provokáció: ez egy parancs. Azt mondani, hogy a gyülekezet nem fogja létrehozni a Királyságot, nem csak helytelen, hanem egyenesen bűn.

 1. Ez a tanítás a Szent Szellemet is kudarcra ítéli. Ez a kor a Szent Szellem kora. A mi időnkben Isten a világban a Szent Szellem által munkálkodik. Jézus megígérte, hogy a Szent Szellem ‘meggyőzi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében”” (János 16:8). A Szent Szellem képes arra, hogy bűnös embereknek új szívet adjon (János 3:5). Képessé tudja tenni az Ő népét arra, hogy bizonyság legyen Jézusról az egész földön (Ap.csel. 1:8). Elvárhatjuk a Szent Szellemtől, hogy sikeres legyen ezekben a dolgokban. A Szent Szellem jelenléte a gyülekezetben azt jelenti, hogy egy dinamikus erővel rendelkezik. Mivel a Szent Szellem Isten végtelen erejével rendelkezik, ezért elvárhatjuk, hogy a Szent Szellem a gyülekezetet győzelemre vigye.
 1. Egy olyan tanítás, hogy a milleneum (Isten Királysága) Jézus második eljövetele után jön el, a Sátánt dicsőíti. Ez valójában úgy kezeli a jelenlegi kort, amiben a Sátán uralkodik. A szokásos tanítás az, hogy a dolgok a földön egyre rosszabbak lesznek. Sem a gyülekezet, sem a Szent Szellem nem lesz képes visszatartani a gonoszság áradatát. Ha ez igaz, akkor a Sátán uralkodik. Ez nagyobb hatalmat és dicsőséget ad neki, mint amit kiérdemel. Ő nem egy isteni személy, hanem egy véges teremtmény, ezért nem állhat ellent a Szent Szellem isteni erejének. A Sátán tényleg és valóságosan le volt győzve a kereszten (Zsidó 2:14). Sosem engedjük meg neki, hogy mást gondoljon.
 1. Jézus második eljövetele nem fog addig megvalósulni, amíg a gonosz erői nem lesznek lerombolva, látva azt, hogy Jézus erre nem elegendő. Sok ember látta Jézust, amikor itt élt a földön és folyamatosan elutasították Őt. Azok is elutasítják Őt, akik azt tanítják, hogy Jézus második eljövetelét követően egy “milleneum” (ezer éves Királyság) fog létrejönni erő(szak) alkalmazásával. Nehéz elképzelni, hogy Jézus ilyet tenne. Még ha a trónon ülne is Jeruzsálemben, csak azokon tudna uralkodni, akik a közeli területeken élnek. A távolabbi országokra nem hatna ki a hatalma. Jézus sokkal többet el tud végezni a Szent Szellem által ebben a korban. A Szent Szellem által munkálkodva Jézus ki tudja terjeszteni a hatalmát és befolyását az egész földre. Nincs idő és hely által bekorlátozva. Ezért mondta Jézus, hogy „jobb lesz nektek, ha én elmegyek” (János 16:7). Az eltávozását követően Jézus elküldte a Szent Szellemet, hogy a világban munkálkodjon. Míg Jézus a földön élt nem volt befolyása Izrael területén kívül. Amint elhagyta a földet és a Szent Szellem által elkezdett munkálkodni, a befolyása hamarosan az egész földre kiterjedt.

A zsidók azt várták Jézustól, hogy Isten királyságát erőszakkal hozza létre, Jézus azonban megtagadta ezt és a következőt mondta:

„Az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak.”   (János 18:36).

Jézus azt mondta ezzel, hogy nem akarja a Királyságot világi módszerek szerint létrehozni. Sok keresztyén ennek ellenére azt akarja, hogy Jézus így cselekedjen. Jézus elutasította az erő(szak) alkalmazását, még akkor is, amikor kérhette volna az Atyát, hogy küldjön egy sereg angyalt a megszabadítására (Máté 26:52-53). Az Ő Királysága nem jöhet létre fegyverrel. Jézus tudja, hogy erőszak alkalmazása által nem tud megnyerni magának igaz megtérteket. Istennek sokkal jobb módszere van erre: megnyerni az emberek szívét a Szent Szellem belső munkája által, amikor a gyülekezet hirdeti az evangéliumot.

 1. A milleneummal kapcsolatos elgondolás hajlamossá tesz arra, hogy leértékeljük az ember szerepét. Az ember uralkodásra lett teremtve. Isten arra utasította Ádámot, hogy uralkodjon az egész földön. Isten szándéka a Királyság létrehozása volt, az által, hogy az emberek hatalmat gyakorolnak azokon a területeken, amiért felelősséget hordoznak. Jóllehet Ádám bukása megakadályozta ennek megvalósulását, de a parancs nem került visszavonásra. A keresztyénekre vár, hogy beteljesítsék ezt a feladatot a hatalmuk gyakorlása által engedelmeskedve az igének a Szent Szellem erejében.
 1. Ha Jézusnak kellene uralkodni Izrael nemzetén keresztül, akkor Jeruzsálem egy óriási bürokratikus közigazgatási hivatallá válna. A szentek valójában nem uralkodnának, hanem fogaskerekek lennének egy óriási bürokratikus gépezetben. Ebben az esetben nincs rá szükségük, hogy használják kezdeményező készségüket és gyakorolják tálentumaikat, hanem csak parancsokra várnak Jeruzsálemből. Erre nincs szükség, mert a Szent Szellem él minden hívőben. Jézus most a keresztyéneken keresztül tud uralkodni, ha engedelmeskednek az Igének és a Szent Szellemnek. Ehhez nincs szükség egy földi bürokratikus irányító szervezetre. Az ember arra lett teremtve, hogy gyakorolja a hatalmát, használja a kezdeményező készségét és a kreativitását. Ez nem teljesedhetne ki és az emberek elpazarolnák képességeiket, ha egy óriási bürokratikus szervezeten keresztül uralkodnának. Ma egy bürokratikus korban élünk és ez az elképzelés azok számára kedvező, akik nem akarnak felelősséget vállalni, mert ezt jobban szeretik. Az embereknek azonban felelősen kell cselekedniük és gyakorolni a hatalmukat az Igének és a Szent Szellemnek való engedelmesség által.
 1. Probléma annak magyarázata is, hogy hogyan is uralkodnának a szentek? A Jelenések 20 leírja, hogy a szentek uralkodnak Krisztussal. Ha ez a második eljövetel után lenne, akkor a szentek már megtapasztalnák, hogy milyen a feltámadott test. Egy szellemi testtel fognak rendelkezni (1 Kor 15:42-44). Nehéz megérteni, hogy a szentek hogyan uralkodnának szellemi testtel egy fizikai világban. (És azok, akik a milleneum után térnek meg még mindig fizikai testben lennének, ezért a gyülekezet egy furcsa – szellemi, testi – keverék lenne.)
 1. Ez az elgondolás elrabolja a keresztyének jutalmát. Arra várni, hogy Jézus visszajöjjön a földre a második eljövetelekor és uralkodjon, mint egy földi király, ez sokkal kevesebb annál, amit Jézus megígért. A Szentírás azt ígéri, hogy a második eljövetelkor a gyülekezet be fog menni egy emelkedett, örökkévaló, dicsőséges állapotba.
 1. Probléma az is, hogy hogyan uralkodna Jézus. A mennybemenetelkor Ő megdicsőült. A második eljövetelekor Ő az „Atya és az angyalok dicsőségével” fog eljönni (Lukács 9:26). Ha a milleneum a második eljövetelt követi, akkor még mindig lesznek emberek a földön a jelenlegi fizikai állapotukban. Akik felfogják Jézus dicsőségének teljességét, azok megértik, hogy lehetetlen kommunikálni ezekkel az emberekkel. Jézus dicsősége tönkretenné őket. Aki megpróbálna kapcsolatba kerülni vele, teljesen le lenne győzve. Amikor János csak egy látásban látta Jézust, leesett a lábához, mint egy halott (Jelenések 1:17). A hétköznapi emberek élete lehetetlen, hogy folytatódjon ilyen dicsőség jelenlétében. Az Ő dicsősége olyan óriási lenne, hogy nincs emberi kézzel épített templom sem, ami képes lenne befogadni azt (Ez okból kifolyólag néhány író azt gondolja, hogy Jézus Jeruzsálem felett fog röpködni, de ez képtelenség.)
 1. Jézus kimondottan arra tanította a tanítványait, hogy ne várjanak arra, hogy a Királyság hirtelen és más módon jelenjen meg a földön.

Mikor a farizeusok azt kérdezték Jézustól, hogy Isten Királysága mikor fog eljönni, a következőt válaszolta nekik:

Az Isten országa nem szemmel láthatólag jő el. Sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy: Ímé amott van; mert ímé az Isten országa ti bennetek van. Monda pedig a tanítványoknak: Eljön az idő, mikor kívántok látni egyet az ember Fiának napjai közül, és nem láttok. És mondják majd néktek: Ímé itt, vagy: Ímé amott van; de ne menjetek el, és ne kövessétek: Mert miként a felvillanó villámlás az ég aljától az ég aljáig fénylik; úgy lesz az embernek Fia is az ő napján.”  (Lukács 17:20-24).

Jézus figyelmeztette a tanítványait, hogy lesznek emberek, akik sürgetni fogják őket, hogy kutassák az Ő eljövetelét, hogy bemenjenek a Királyságba. A Királyság azonban nem azonnal és nem látható módon jön el, hanem fokozatosan, ahogyan a Szent Szellem munkálkodik az emberek szívében. Ahogyan a villámlás egy helyen kezdődik és utána megvilágítja az egész égboltot, úgy fog a Királyság is növekedni. Végül be fogja tölteni az egész földet.

 1. A Zsidó 10:12-13 azt tanítja, hogy Jézus a mennyben fog maradni mindaddig, míg minden ellensége le lesz győzve.

Jézus leült az Atya Isten jobbjára és kivárja azt az időt, míg az ellenségei a „lábzsámolya” lesznek.

Jézus nem azért tér vissza, hogy legyőzze az ellenségeit. Ő addig vár a mennyben, amíg a gyülekezet győzi le azokat. A Biblia azt ígéri, hogy rövid időn belül összezúzzuk a Sátánt a lábunk alatt (Róma 16:20). Jézus akkor tér vissza, hogy elhozza a kor végét, amikor az ellenségei le lesznek győzve. Jézus nem azért fog visszatérni, hogy létrehozzon egy Királyságot, hanem, hogy ítéletet gyakoroljon.

Ímé eljött az Úr az ő sok ezer szentjével, hogy ítéletet tartson mindenek felett”  (Júdás 1. 14-15).

Amikor Jézus visszatér az az utolsó ítélet miatt lesz. Jézus felment a mennybe, hogy átvegye az Ő Királyságát. Amikor az megvalósul, visszatér, hogy ítéletet tegyen. Ekkor átadja a Királyságot az Atyának (1 Kor 15:23-25). Ugyanezen igeszakasz azt tanítja, hogy az Ő második eljövetele lesz a „vég”. Azt követően már nincs több korszak.

 1. A „pre-millenáris” (Jézus visszajövetele a Királyság előtt) látásmód különbséget tesz a zsidók és a pogányok között. A pogányok elnyerik az üdvösségüket a jelenlegi korban, a Krisztusban való hit által. A zsidók az által nyerik el üdvösségüket, ha látják Krisztust a milleneumban. A Bibliai hit szerinti látásmód ezzel ellentétes. Az üdvösség elnyerése a hit alapján lehetséges! Ennek a bibliai alapelvnek a kikerülése ellentétben áll az Újszövetséggel. Jézus azért jött, hogy megszüntesse a zsidók és a pogányok közötti megkülönböztetést. A halála által egy testbe helyezte bele őket. (Ef. 2:14-18; Ap.csel. 15:7-11). Zsidók és pogányok azonos alapon állnak Isten előtt: mindketten bűnösök és a kereszthez szükséges jönniük, hogy üdvösséget nyerjenek. Bármilyen tan, ami helyet ad a zsidók és pogányok közötti bármiféle megkülönböztetésnek, tagadj azt, amit Jézus elvégzett a kereszten. Ha a Királyság látható módon, valóságosan eljön ebben a korban, beleértve a zsidókat is, akkor mindkét nép megtérése számára azonos az alap. Ők ugyanazon Királyság megvalósításának részesei. Ez inkább összhangban van a Biblia tanításával a zsidók és pogányok egységét illetően. Ezt erősíti meg a Zsidó 11:39-40, ami azt mondja, hogy az ígéretek együtt teljesülnek be rajtunk.
 1. A „pre-milleneum”-ról szóló tanítás valójában egy zsidó tan. A zsidók várták a Messiást, hogy jöjjön el és hozzon létre egy dicsőséges földi királyságot Jeruzsálemben. Akkor a világon lévő minden nemzet engedelmeskedne neki és mindenféle lázadás le lenne verve. A magyarázat alapelve, amin ez a várakozás alapszik már akkor is rossznak bizonyult, amikor Jézust elutasították, mert egy harcos Messiást vártak. A zsidók nemcsak az időzítésben tévedtek, hanem a Királyság lényegének a megértésében is. Bizonyos keresztyének átvették ezt a zsidó várakozást és alkalmazták azokat a második eljövetelre. Ennek azonban nincs alapja a Szentírásban. A zsidók sok ismerettel rendelkeznek az Ószövetségből, de a próféciákat tekintve nincs tiszta látásuk. A gyülekezetnek nem kellene utánoznia ebben őket.
 1. Vannak emberek, akik valójában azt mondják, hogy a papság, a dicsőítés, az oltár és az áldozatok zsidó rendszere helyre lesz állítva, amikor a Templom újra felépült. Ez teljességgel lehetetlen. Jézus lezárta az ószövetségi kort és egy sokkal jobb szövetséget hozott létre. Egy ilyen csodálatos szövetség létrehozása után Isten nem térhet vissza a régi szövetségbe. Az ószövetségi áldozatok bármiféle megismétlése sértés lenne Jézusra nézve. A zsidó gyakorlat nem állítható helyre.
 1. A Jelenések 20 „pre-milleneumi” értelmezése két ítélet-napot igényel. Egyik a gyülekezet ítélete a milleneum előtt és a másik az emberiség többi részének az ítélete a milleneum után. Ez ellentétes a Biblia tanításával, ami ismételten kinyilvánítja, hogy a szentek és igazak a többiekkel együtt lesznek megítélve.

Ne csodálkozzatok ezen: mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát, és kijönnek; akik a jót cselekedték, az élet feltámadására; akik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltámadására.  (János 5:28-29).

Ezekből a versekből teljesen világos, hogy csak egyetlen ítélet-nap lesz az igazak és a gonoszok számára. A Máté 16:27 felhívja a figyelmünket arra, hogy Jézus eljövetelekor „minden személy” jutalomban fog részesülni a cselekedetei szerint. Az igazak és a gonoszok együtt lesznek megítélve. Ez a tanítás annyira világos, hogy bármilyen más elgondolás, ami két ítélet-napra tart igényt az ellentétes Isten Igéjével.

 1. Az 1 Péter 1:11-ben az Ószövetség prófétikus üzenete egyetlen igében van összefoglalva: “a Krisztus szenvedése és az azok után való dicsőség”. Ez egy világos állítás, hogy a Királyság dicsősége fogja követni Jézus szenvedését. Az Ő szolgálata mindent „elvégezve”, befejeződött a földön, ami lehetővé tette számunkra, hogy a Királyság dicsőségébe belépjünk. Az Ószövetségben megígért dicsőséges uralkodás fogja követni Jézus földi szenvedését, és nem kell várni ezzel a kor végéig, amikor Jézus visszatér. Ha Péter prófétai értelmezése helyes, a Királyság teljességgel el fog jönni Krisztus második visszajövetele előtt.
 1. A „pre-milleneumi” elgondolás sértés Krisztus befejezett munkájára nézve. Amikor Jézus a kereszten azt mondta: “elvégeztetett”, ezt azért mondta, mert az Ő munkája a földön befejeződött. Ha Jézusnak vissza kellene jönnie (és folytatni a munkáját), hogy bemenjünk a Királyságba, ez azt jelenti, hogy Ő nem fejezte be a munkát, pedig egyértelműen kijelentette: „elvégeztetett”. Már elvégzett mindent, ami a Királyság eljöveteléhez szükséges. Az aktív szolgálata a földön befejeződött, ami azt követően kiegészült egy közbenjáró szolgálattal. Jézus visszatérése egy „passzív munka”. Valójában azért jön vissza, hogy átvegye a Királyságot. A Királyságba bevivő tevékenység a Szent Szellem szolgálata. Azt mondani, hogy Jézusnak azért kell visszajönni, hogy létrehozza a Királyságát, azt jelenti, hogy tagadjuk az Ő munkájának befejezettségét!

Ezen okok miatt tévedés a második eljövetel után egy ezer éves (földi) királyságra várni. A Királyság nem Jézus visszatérése által fog megvalósulni. A Biblia azt tanítja, hogy úgy kellene tekintenünk a Királyságra, mint a jelen kor valóságára. Azon kellene munkálkodnunk, hogy megéljük azt most. Jézus vissza fog térni, hogy átvegyen egy olyan Királyságot, ami már valóság.

A „millenum” szót a Biblia nem használja és az „ezer év” kifejezés is csupán egyszer fordul elő a Jelenések 20-ban. Nem bölcs dolog egy egész tant alapozni a Jelenések könyvének egyetlen nehezen érthető igéjében lévő jelképes kifejezésre.

A gonosz felhasználta a „milleneum”-ról szóló tanítást, hogy elrabolja a keresztyének örökségét. A Szentírásban megígért jelenkorra vonatkozó sok áldást és győzelmet ugyanis a majdani „milleneum” időszakára értelmezték. Ez megakadályoz bennünket abban, hogy ezekre a győzelmekre most tartsunk igényt, és elrabolja tőlünk azt, amit Isten számunkra már megadott.

Fordította: Abonyi Sándor

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Christ in an uncompromised way. Pioneer, who tries to walk on the way of the minority, cleansed from traditions, making it clear for others to walk on, as well.
Kategória: gyülekezet, helyreállítás, Keresztyénség, próféciák, Tanítások, utolsó idők
Címke: , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s