A nagy nyomorúság ideje – Ron McKenzie

 (Részlet Ron McKenzie Idők és időszakok című könyvéből)

PDF formátumban letölthető itt: A nagy nyomorúság

A pogányok idejének végső időszakát a nagy nyomorúság idejének nevezik. Ez a Jézus szolgálatát követő harmadik időszak. Ez nehéz időszak lesz a világ számára, mert megpróbáltatások és szenvedések lesznek mindenhol. A gonosz dühös lesz az ereje elvesztése miatt, ezért erőszakos lesz.

 • A gazdaságok össze fognak omlani
 • A globális kereskedelem beszűkül
 • A munkamegosztás csökken
 • A gazdagság megszűnik
 • Az éhínségek és járványok általánossá válnak
 • A betegségek és a járványok megállíthatatlanok lesznek
 • A harcok erőssége nőni fog
 • A biztonsági rendszerek alkalmatlanná válnak
 • A politikai hatalom koncentrálódik
 • A rendőrség és a védelmi erők megfizethetetlenek lesznek
 • Sokan el fogják hagyni a helyüket
 • Néhány katonai vezető diktátorrá válik
 • Erőszakos fiatalok fogják elárasztani a nagyvárosokat
 • Félelem és rettegés lesz mindenhol

A nagy nyomorúság lassan fog kibontakozni. Kezdetben a kormányok megakadályozzák a legrosszabb dolgokat, ezért a legtöbb ember önbizalma megnő, hogy visszatérnek a jó idők (kulcsszó: nyomorúság – Distress).

Hatalom és üldözés

A nagy nyomorúság ideje lesz az emberi politikai hatalom utolsó üdvrivalgása. Amikor a bajok elkezdődnek és az emberek segítségért kiáltanak a kormányok szükségállapotot fognak kihirdetni. A legtöbb ember támogatni fogja a vezetőit a gonoszság áradásának visszatartási kísérleteiben, ezért könyörtelenül fognak bánni azokkal, akik szembeszegülnek a megnövekedett hatalmukkal. Sok helyen a legnagyobb gonoszságok megfékezésében a kormányok egy ideig sikeresek lesznek.

Ahogyan a félelem és a rettegés szelleme hatalmába keríti az embereket, az emberi kormányok óriási hatalomra tesznek szert. A politikai hatalom egyre kevesebb ember kezében összpontosul.

A fejedelmek és hatalmasságok fel fogják használni a nagy nyomorúság idejét, hogy megpuhítsák a világot az utolsó hatalmi játékaik számára. Amikor az emberek látják a politikai vezetőiket a televízióban békét nyilatkozva és a romba dőlt álmok helyreállítását ígérve, a politikai hatalomba vetett hitük erősödni fog. A jövőtől való félelem és az államba vetett hit egy veszélyes keverék! Amikor a félelem és a rettegés mindent áthat és az emberi kormányzásban való hit általánossá válik, könnyű lesz a politikai hatalmat koncentrálni.

Sok keresztyén örömmel fogja fogadni a politikai hatalom terjeszkedését, mint a problémák megoldásának velejáróját. Néhányan átlátnak ezen a politikai hatalom koncentráción és felemelik a szavukat. Ez üldözéshez fog vezetni, amit a Jelenések könyvében az ötödik pecsét felnyitása jelez.

És mikor felnyitotta az ötödik pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Istennek beszédéért és a bizonyságtételért, amelyet kaptak.”   (Jel. 6:9).

Azok a keresztyének, akik a vezetőik emberi messiás mivoltára irányítják a figyelmet, óriási üldözéssel néznek szembe.

Politikai messiások

Ahogyan a nagy nyomorúság ideje halad előre a kisebb kormányok össze fognak omlani a nyomás alatt. Néhány nemzet nem lesz képes megbirkózni a nyomással és összeroppan. A politikusok azt fogják érezni, hogy a bajok maguk alá temetik őket és el fognak menekülni a hivatalukból. Sok kisebb nemzetben anarchia fog kialakulni, mert senki sem vállalja a hivatalok működtetésének a kockázatát és nincs pénz a kormányzati rendszer fenntartására.  Jeremiás így írta le ezt az időt.

Azon a napon pedig, ezt mondja az Úr, elvész a király bátorsága és a főemberek bátorsága, és a papok elálmélkodnak, és a próféták elcsodálkoznak. (Jer 4:9).

A nehézségek óriási kiábrándultsághoz vezetnek és el fogják átkozni a politikai vezetőket.

Úgy bolyongani fognak a földön, szorongva és éhezve; és lészen, hogyha megéhezik, felgerjed és megátkozza királyát és Istenét, s néz fölfelé, és azután a földre tekint, és íme mindenütt nyomor és sötétség, és szorongatásnak éjszakája, ő pedig a sűrű sötétben elhagyatva!”   (Ézs. 8:21-22).

A helyzet a nagyobb nemzetekben másként fog alakulni. A helyi testületek és a regionális kormányzás meg fog szűnni, amikor a jövedelmek elapadnak, és a politikusok kilépnek a hatalomból. Az emberek a nemzeti és a szövetségi kormányokra néznek a bajaikból való megszabadításuk miatt. A politikai hatalom eltolódik a helyiről a központira, hogy egy reménytelen utolsó kísérlettel rendet teremtsenek a kialakult káoszban. Minél nagyobb egy nemzet a politikai messiások annál hosszabb ideig lesznek képesek megtartani a megszabadulásra és a reményre vonatkozó ígéretüket.

Egy nagyon materialista korban élünk, ahol az emberek hajszolják a fizikai kényelmet. Amikor eljön a nehéz idő a legtöbb ember be fog hódolni a politikai messiásoknak, akik megígérik, hogy helyreállítják a gazdaságukat. Fel fogják adni a szabadságukat a békéért és a biztonságért. Ezek a politikai messiások kudarcot fognak vallani, mert Isten nélkül munkálkodnak. Óriási hatalmat követelnek, hogy együtt tartsák a dolgokat, de a helyzet még rosszabbá fog válni.

Egy nagy nemzet fog felemelkedni nyugaton befolyása alatt tartva a világot és kétségbeesett kísérletet tesz arra, hogy visszafordítsa a nyomorúságot. A világ népei örömmel üdvözlik a növekvő hatalmát, ahogyan sok kellemetlen helyzetben közbelép, hogy helyreállítsa a békét és a jólétet. Az USA az egyetlen nyugati állam, amelyik megfelelő gazdasági és katonai erővel rendelkezik egy ilyen faladatra. A fontosabb azonban az, hogy rendelkezik a szükséges demokratikus felhatalmazással és azzal a törekvéssel, hogy megmentse a világot. Már be is lépett ebbe a szerepbe.

Egy demokratikus fenevad

A nagy nyomorúság idején felemelkedő fenevad nagyon el fog térni az előző birodalmaktól. Az emberek meg fognak lepődni, mert ez egy demokratikus fenevad lesz.

A fenevad, amelyet láttál, volt és nincs; és a mélységből jön fel és megy a veszedelemre. És a föld lakosai csodálkoznak (akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe) látván a fenevadat, amely volt és nincs, noha van.”  (Jel. 17:8).

Ennek a birodalomnak a megkülönböztető jele, hogy meghalt és újból életre kelt.

És láttam, hogy egy az ő fejei közül mintegy halálos sebbel megsebesíttetett; de az ő halálos sebe meggyógyíttatik; és csodálván, az egész föld követi a fenevadat.” (Jel.13:3).

A fenevad egy olyan kormányzási formával rendelkezik, ami hajdan működött, majd megszűnt, de a világ csodálkozására visszatér.

„A fenevad, amelyet láttál, volt és nincs; és a mélységből jő fel és megy a veszedelemre. És a föld lakosai csodálkoznak (akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe e világ alapítása óta) látván a fenevadat, amely volt és nincs, noha van.”   (Jel. 17:8).

Az emberi kormányzásnak ez a formája létezett már János ideje előtt is, de erőszakos módon megszüntették, ezért senki sem várta, hogy ismét életre kel. Hajdan létezett, a János idejében nem, de a jövőben ismét létezni fog.

Király is hét van; az öt elesett, és az egyik van, a másik még el nem jött; és mikor eljön, kevés ideig kell annak megmaradni. A fenevad pedig, amely volt és nincs, az maga a nyolcadik, és a hét közül való; és a veszedelemre megy.”    (Jel. 17:10-11).

Róma sokféle kormányzási formával rendelkezett. A kulcs itt az a felismerés, hogy arról a kormányzási formáról van szó, ami korábban létezett és nem János életében szűnt meg. János életében Róma egy birodalom volt, ami ellenőrzése alatt tartotta az akkori világ nagy részét. A fenti ige a Római Birodalmat a hatodik királyként azonosítja. A fenevad egy olyan kormányzási forma, aminek a Római Birodalom erőszakkal vetett véget.

Az emberi kormányzás fő formája a Római Birodalom előtt a Római Köztársaság volt. Az a demokratikus köztársaság a Görögországban sokkal korábban létezett köztársaság mintájára jött létre. A Római Köztársaság Kr.e. 500-ban kezdődött és közel öt évszázadon keresztül működött. A konzulokat egy évre választották. Egy választott szenátus volt a felelős a törvényekért és a kormányhivatalnokok kinevezéséért. Nem mindenki rendelkezett szavazati joggal, de a köztársaság a demokrácia elvén alapult.

Rómában erőszakos módon vetettek véget a demokráciának kb. harminc évvel Jézus megszületése előtt. Július Cézár és az utóda Augustus Cézár sereggel ment Róma ellen és megszüntette a köztársaságot. Jézus születése idején a Birodalom hatalma nagyon megerősödött. A keresztyénség akkor született meg, amikor a demokrácia halott volt.

A demokratikus köztársaság akkor kapta a halálos döfést, amikor Augustus Cézár magához ragadta az ellenőrzést Róma fölött. “A fenevad, ami hajdan volt és most nincs” az a demokratikus köztársaság. A fenevad a “halálos sebből kigyógyult” és a “fenevad, akit kard által sebesítettek meg és mégis él” jelképezi a demokratikus kormányzás helyreállítását egy köztársaságban.

János a fenevadat a tengerből látta feljönni (Jel. 13:1). A Jelenések könyvében, a tenger a föld népeit jelképezi.

És monda nékem: A vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, népek azok és sokaságok és nemzetek és nyelvek. ” (Jel. 17:15).

A legtöbb birodalomban csak néhány ember kontrollálja a népet. Ez a fenevad azonban akkor tűnik fel, amikor a kormányzás demokratikus alapon történik. A demokrácia az egyetlen mód, hogy az emberek sokasága önmagát kormányozza. A fenevad egy helyreállított demokratikus köztársaság. Sok keresztyénnek azt tanították, hogy a demokrácia egy keresztyén kormányzási forma. Ez azonban nem igaz, mert a demokratikus kormányzási mód nem egyeztethető össze Isten Királyságával. A demokráciában a hatalom emberek kezében van, míg Isten Királyságában a hatalmat Isten gyakorolja.

Ha emberek egy csoportja azt választja, hogy Istennek engedelmeskedik, nem fogják megismerni az Ő akaratát szavazással, hanem csak a Szent Szellemre való figyeléssel. Szükség lehet prófétákra is, hogy kijelentsék az Ő akaratát. A demokrácia nem Isten akaratát képviseli, ezért nem tudja létrehozni a Királyságot. A Szentírás bemutatja, hogy mikor az embereknek szavazniuk kell, eltávolodnak Isten akaratától.

A demokrácia a ’házasságtörés’ egyik formája, amiben az emberek önként kiszolgáltatják magukat egy demokratikusan választott uralkodónak a jólét és a biztonság ellenében. Ez a házasságtörő kapcsolat teszi a fenevadat minden más birodalomtól eltérővé a nagy nyomorúság idején. A korábbi birodalmak gyilkoltak és raboltak, hogy gazdagságot biztosítsanak az elit számára. Egy demokratikus birodalom megadóztatja a gazdagokat, hogy mindenki számára jövedelmet biztosítson, és jó benyomást tegyen a választóira (kulcsszó: demokratikus fenevad – Democratic Beast).

Néhány keresztyén azt hiszi, hogy a fenevad az Iszlám, de ez nem így van. Az Iszlám nagy befolyással rendelkezik a nagy nyomorúság idején, de nem ő a fenevad. A fehér ló, ami az iszlám előrenyomulását jelképezi, segít megteremteni azokat a feltételeket, ami utat nyit a fenevadnak. A fenevad úgy fog fellépni, hogy ő a megoldás azokra a problémákra, amit az iszlám előrenyomulása okoz. Az iszlám szenvedést okoz, de a legnagyobb elnyomó a fenevad.

Széleskörű támogatás

A demokratikus fenevad különbözik minden más előtte létező birodalomtól. Azokat katonai hatalom hozta létre és bárki, aki szembeszállt velük azt hatalommal kényszerítették a könyörtelen erőszaknak való engedelmességre. Az új birodalom más módon fogja megszerezni a hatalmát.

És elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, amelyek adatnak néki, hogy cselekedje a fenevad előtt; azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, aki fegyverrel megsebesíttetett, de megelevenedett.”    (Jel. 13:14).

Az erőszakkal való leigázás helyett megtéveszti a világ népeit és önként behódolnak neki. A népek békére és jólétre vágyva bármely kormányt támogatni fognak, amely megígéri nekik az álmaik beteljesítését.

A világ népeit meg fogja téveszteni ennek a szörnyű fenevadnak a támogatása. Sok nemzet vezetői szabadon engedelmeskedni fognak ennek a birodalomnak, mert katonai és pénzügyi támogatást kínál nekik. Ez a fenevad nem közvetlen módon irányítja a világot, hanem ki fogja terjeszteni a befolyását a neki engedelmeskedő, gazdaságilag kiszolgáltatott helyzetbe került országokra.

Az egyetlen kihívás a politikai hatalom koncentrációja ellen az “idők jeleit” megértő keresztyének részéről jelentkezik. Amikor a legtöbb nemzet kéri a politikai hatalmat, hogy tegyen többet a válság legyőzésére, a keresztyének rávilágítanak a “valaha legjobb kormányzás” igazi jellemére. Emlékeztetnek rá, hogy ez a demokratikus köztársaság a fenevad következő megnyilvánulási formája és ez népszerűtlenné fogja tenni őket. Tiltakozásuk Isten népének üldözéséhez vezet (Jel. 6:9-11).

A rettenetes fenevad

Ahogyan a nagy nyomorúság ideje előrehalad ennek a politikai hatalomnak az igazi természete nyilvánvalóvá fog válni és az emberek rá fognak jönni, hogy Isten ellen hadakozik. Sok keresztyén fel fog ébredni és felismeri, hogy az a hatalmas birodalom, amiben bíznak a Jelenések és Dániel szörnyű fenevadává változott át.

És a király a maga tetszése szerint cselekszik és felfuvalkodik és felmagasztalja magát minden isten felett, és az istenek Istene ellen is vakmerőn szól, és szerencsés lesz, mígnem betelik a harag;”   (Dán 11:36).

Sok keresztyén nem fogja felismerni a fenevad megjelenését, mert egy gonosz emberre várnak, aki körmönfont módon megszerzi a hatalmat és utána bosszút áll a világon.  Ez félreértés. A szörnyű fenevad nem a gonoszság megnyilvánulása, mint sokan feltételezik. Ez a látás terjedt el a filmeken és a könyveken keresztül, de azok eltorzítják az igazságot (kulcsszó: rettenetes fenevad – Terrible Beast).

A fenevad szerepe

A Jelenések könyve megmagyarázza, hogy a fenevad négy dolgot fog cselekedni. Ezek nem azok, amiket a keresztyének várnak.

 1. Istenkáromlás

És adatik neki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája; …… Megnyitja azért az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ő nevét és az ő sátorát, és azokat, akik a mennyben laknak.”     (Jel. 13:5-6).

Egy káromlásokat szóló személy rendszerint Isten ellen beszél kigúnyolva Őt. A fenevad azonban “büszkén beszél” és nem használ durva szavakat, mert az sértené Istent és elbitorolná az Ő helyét. Ezért olyan megmenekülést kínál, ami jobb, mint a Jézus által megvásárolt megtérés.

És sokat szól a Felséges ellen és ……. megváltoztatja az időket és törvényt;”  (Dán 7:25).

A politikai messiások a politikai hatalmukat felhasználva emberi megmenekülést ígérnek. Sok ember abban hisz, hogy nincs Isten, ezért az emberi kormányzás az egyetlen reményük. A fenevad megkísérel létrehozni egy jobb világot emberi bölcsesség és kormányzás alkalmazásával. Nem gonosz emberek hozzák azt létre, hogy gonosz dolgokat tegyenek, hanem úgy intézik, hogy jó emberek tegyenek jó dolgokat.

 1. Gazdasági ellenőrzés

A fenevad ellenőrzése alatt fogja tartani a gazdasági rendszert, hogy megvédje a gazdaságot az összeomlástól.

Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal,”    (Jel. 13:16).

A politikai hatalmak mindig a kisembereket és a szegényeket manipulálták. Ők mindig is szenvedni fognak, ez a fenevad azonban ellenőrzése alatt fogja tartani a gazdagokat és a hatalmasokat is. Azokat is kontrollálni fogja, akik túl nagyok ahhoz, hogy megbukjanak. Ezen tevékenységek előnyös helyzetbe hozzák a kereskedőket, ezért ők nagyon meggazdagodnak (Jel. 18:11-20).

 1. Az egész világra kiterjedő befolyás

A világ kormányai ennek a nagy súlyú (domináns) nemzet hatalmának és befolyásának kiszolgáltatottjaivá válnak. (Jel. 13:5).

“És adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen.    (Jel. 13:7).

 „Mert az Isten adta azoknak szívébe, hogy az ő szándékát cselekedjék, és egy szándékon legyenek, és adják az ő birodalmukat a fenevadnak, míglen betelnek az Isten beszédei.”   (Jel. 17:17).

A nemzetek nem szűnnek meg ezen időszak alatt. Tovább működnek, de lemondanak a függetlenségük egy részéről ennek a nagyhatalmú nemzetnek a javára, ezért az foglalkozhat az egész világon végigsöprő válsággal.

János ezt házasságtörő magatartásnak hívja.

Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak.”  (Jel. 18:3).

A nemzetek Istennek tartoznak számadással, ezért nekik Istenhez kellene hűségeseknek lenniük. Ehelyett kiszolgáltatják magukat egy erős nemzetnek a kényelmük és jólétük érdekében. Lemondanak szabad akaratuk egy részéről.

Dániel jelzi, hogy néhány nemzet darabokra fog hullani a fenevad által (Dán 7:7). Ez már megtörtént Jugoszláviában, Szomáliában és Szudánban. A jövőben sok nemzet darabokra fog hullani a fenevad által.

 1. Keresztyének üldözése

Azok a keresztyének, akik nem fogják elfogadni a fenevad hatalmát és erejét, szörnyű üldözéssel néznek szembe. 

Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze;” (Jel. 13:7).

Ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy; ha valaki fegyverrel öl, fegyverrel kell annak megöletni.”     (Jel. 13:10).

Lesznek keresztyének, akik megértik, hogy a fenevad egy hamis messiás, aki hamis reményt kínál és figyelmeztetnek ennek a nagy hatalmú nemzetben való bízás veszélyeire.

Itt van a szentek békességes tűrése és hite.”    (Jel.  13:10).

A fenevad fő szerepe, hogy üldözze a keresztyéneket és megteremtsen egy szenvedő egyházat, ami valóban magáévá teszi a Királyságot.

Ez az erős nemzet nem keveredik bele kirívó gonoszságba. Ellenőrzése alatt tartja a kereskedelmet és a nagy üzleteket visszahelyezi a maguk helyére. Megígéri, hogy elhozza a világ népe számára a békét és a jólétet. Ezek jó dolgok, amik minden jó kormánytól elvárhatók, hogy megtegyen. Sok keresztyén megtapsolja ezt a nemzetet a hatalmának megtapasztalása miatt az egész világon.

Izráel

Dániel arról prófétált, hogy az ő nemzetéből sokaság fog megtérni a nagy nyomorúságot követően.

Nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, mindez ideig. És abban az időben megszabadul a te néped; aki csak beírva találtatik a könyvben.”   (Dán 12:1).

Mielőtt Dánielnek ez az ígérete beteljesedhetne, Dániel népe egy nyomorúságos időszakot szenved el. A szenvedésnek ez az időszaka azért következik be, mert a zsidó vezetők előreszaladtak Isten tervében. Politikai manipuláció és katonai erő felhasználásával hozták létre saját nemzeti államukat a pogányok idejének a befejeződése előtt. Ezékiel beszél arról a népről, amelyik visszatért a földre hatalom és fegyver által.

Bejössz a földre, mely fegyver által lett helyreállítva (KJV), melynek lakói sok nép közül gyűjtettek egybe Izráel hegyeire, melyek szüntelen való pusztulásban voltak; …. aztán lakozik bátorságosan mindnyájan;”    (Ez 38:8-9).

A zsidó nép válaszként az Európában történt holokauszt tragédiára egy független zsidó állam létrehozásában kereste a biztonságát. Ez hamis reménynek bizonyult, mert a pogányok ideje alatt a biztonságuk a nemzetek közötti szétszórt állapotukból származott.

De adaték az asszonynak két nagy sasszárny, hogy a kígyó elől elrepüljön a pusztába az ő helyére, hogy tápláltasson ott ideig, időkig, és az időnek feléig.”   (Jel. 12:14).

Isten teljesítette ezt az ígéretét életben tartva a zsidó népet a nemzetek között két ezer éven keresztül. Amikor egy helyre összegyűltek, elvesztették a védelmüket.  A politikai és katonai erőben bízva a gonosz ereje számára sebezhetővé váltak. A zsidó nép csak akkor lesz biztonságban a földjén, amikor Istenben bíznak elfogadja Jézust.

Nincs védelem

Jézus figyelmeztette Izraelt, hogy a háza elhagyatott lesz, amíg nem áldják azokat, akik az Ő nevében jönnek (Máté 23:39).  Jézus előre figyelmeztetett, hogy ez veszélyes lehet.

Mikor pedig a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresve, és nem talál: akkor ezt mondja: Visszatérek az én házamba, ahonnét kijöttem. És oda menvén, üresen, kisöpörve és fölékesítve találja azt. Akkor elmegy és vesz maga mellé más hét lelket, gonoszabbakat ő magánál, és bemenvén, ott lakoznak; és ennek az embernek utolsó állapota gonoszabb lesz az elsőnél. Így lesz ezzel a gonosz nemzetséggel is.”    (Máté 12:43-45).

Ez egy figyelmeztetés volt az egész generációnak. A mostani generáció a hagyományos és nukleáris fegyverek óriási arzenálját halmozta fel Izraelben, ennek ellenére nincs szellemi védelme. A kereszt és a Szent Szellem nélkül nincs lehetőségük elbánni a gonosz szellemekkel.

Ez a rés Izrael fegyverzetén a gonosz szellemek óriási hadseregét engedi be, hogy elárasszák ezt a kis nemzetet, azok által, akik nem értették meg, hogy mi történik. Zsidó menekültek Oroszországból gyakran az erőszak és a kontroll szellemét hozzák magukkal. Amikor izraeli gyerekek látogatnak Auschwitzba, azok az érzések, amik a holokausztra való emlékezés által jöttek létre, megnyitották őket az erőszak és a gyűlölet szellemének, ami mindenhol ott kóborol, ahol hazát keresnek. Ezek a gyerekek gyakran hazaviszik ezeket a szellemeket a nélkül, hogy tudnának róla, hogy mi történik. A magukkal vitt szellem megengedi nekik, hogy kialakítsanak egy hierarchikus formát, ami növeli az erejüket. Izrael háza most otthont ad a félelem, a gyűlölet, a büszkeség, a megtévesztés, a harag és az erőszak sok ezer szellemének. Ezek az alkalmas időre várnak, addig a megtévesztő szellemek rejtik el az erőszakosabb munkatársaikat. 

Gyors akció

A nagy nyomorúság ideje alatt gonosz szellemek serege fog kitörni és azt okozzák, hogy Izrael politikai vezetősége haragra gerjed. Erőszakos és dühös vezetők egy gyors akciót fognak megkísérelni, hogy kierőszakoljanak dolgokat, amik meg kell, hogy történjenek.

“A néped erőszakos fiai is felkelnek, hogy beteljesítsék a látomást, de elhullnak.”   (Dán. 11:14).

Miközben a nemzetek egyéb közel-keleti zavargások miatt dühöngenek, erőszakos emberek erőszakhoz folyamodva nyomást gyakorolnak egy nagyobb Izrael zsidó dominanciája érdekében. A harcuk eredménytelen lesz és felgerjeszti a nemzetek haragját Izrael ellen. Ez a katasztrófa lesz Izrael vége, mert egy erős – nyugati nemzet által vezetett – hadsereg el fogja árasztani Izraelt alapvetően Közel-Keletről.

És az, aki reátört, a maga tetszése szerint cselekszik, és senki sem lesz, aki ellene álljon, és megállapodik a dicső földön, és az megsemmisül az ő kezétől.”   (Dán 11:16).

Az Izraelre törő ellenség tömegpusztító fegyverekkel fog rendelkezni, ami minden ellenállást lehetetlenné tesz.

“Azután maga elé tűzi, hogy bemegy az ő egész országának erejével, és békés szándékot mutat, … de az nem áll meg…”      (Dán 11:17).

Ez az erős nyugati nemzet megszerzi az ellenőrzést Izrael felett és kísérletet tesz arra, hogy egy tartós békét hozzon létre Közel-Keleten. A katonai erejét fogja felhasználni, hogy belekényszerítse Izraelt egy méltányos megoldásba a palesztin problémát illetően. Izráel rá lesz kényszerítve, hogy elfogadjon egy független palesztin államot. Furcsa módon Izrael azt a biztonságot, amit a függetlenségben próbált megtalálni, meg fogja szerezni miközben egy erős nemzet lábbal tapos rajta.

Azok a nemzetek, akik elárasztják Izraelt maguk is az ott összegyűlt gonosz szellemek befolyása alá kerülnek. A vezetőik a gyűlölet, a büszkeség, az erőszak és a pusztítás ugyanazon szellemeinek a befolyása alá kerülnek. Ők továbbmennek és nagyon gonosz dolgokat fognak cselekedni az egész világon.

Izrael megaláztatása

Az elkövetkező évtizedekben számos idegen uralkodó fogja megszerezni az ellenőrzést Izrael felett. A nemzet meg fogja tapasztalni, hogy a pogányok lába tapos rajta, ahogyan Jézus figyelmeztetett rá. (Lukács 21:24). Azok a zsidók, akik azért mentek Izraelbe, hogy békességet keressenek, csalódottak lesznek.

János figyelmeztetett, hogy a zsidó embereknek száműzetésben kellett volna maradniuk egy időre, időkre és egy fél időre (Jel. 12:14). Amikor Dániel megkérdezett egy angyalt, hogy milyen hosszú ideig fog tartani az erős nemzet befolyása, ő ugyanazt a választ kapta egy figyelmeztetéssel együtt.

És hallottam a gyolcsba öltözött férfiút, aki a folyóvíz felett volta, hogy felemeli az ő jobb kezét és bal kezét az ég felé, és megesküszik az örökké élőre, hogy ideig, időkig és fél időig, és mikor elvégezik a szent nép erejének rontását (megtörését – KJV), mindezek elvégeztetnek.    (Dán 12:7).

A “szent nép” Izrael. Az angyal kijelentette, hogy Izrael ereje meg fog törni az “idő, idők és félidő” után, ami a pogányok idejének vége.

A Cionista mozgalom kihasználta az erős nemzetek befolyását, hogy megvalósítsa a zsidók visszatérését a földjükre. Ez egy nagyon kockázatos helyzetbe hozta a zsidó népet. Az izraeli kormány ezt a kockázatot a katonai erő jelentős fokozásával enyhítette. Izrael népe most abban bízik, hogy ez biztonságot jelent számára. Ennek a hamis bizalomnak össze kell törni, hogy Izrael népe hinni tudjon Jézusban. Az elszenvedett katonai vereség le fogja rombolja a politikai vezetőikbe és a katonai erejükbe vetett hitüket és megnyílik az út a Jézusban való hit számára.

Amikor különböző nemzetek megtámadják Izraelt és nagy pusztítást visznek véghez a földjükön, a Szent Szellem ki fog áradni.

Nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, mindez ideig. És abban az időben megszabadul a te néped; aki csak beírva találtatik a könyvben.”      (Dán 12:1).

Az a katasztrófa, ami a nyomorúság idején éri el tetőpontját a zsidók teljességéhez vezet el (kulcsszó: Izrael).

Az Egyház

A nagy nyomorúság időszaka egy óriási csalódás lesz sok keresztyén számára, különösen azoknak, akik hittek a hamis tanításoknak.

 • Azok az emberek, akik a jóléti evangéliumban hisznek szenvedéseken fognak átmenni
 • Azok a keresztyének, akik egy elragadtatás általi kimenekülésben bíznak, rájönnek, hogy a nyomorgattatás idejét át kell élniük (kulcsszó: kimenekülés – Rescue).
 • Azok a keresztyének, akik Isten hűségének bizonyítékaként néznek Izrael államra ki fognak ábrándulni, amikor Izraelre rá fog törni egy nyugati nemzet (nem Irán vagy Oroszország).
 • Azok az emberek, akik hisznek a demokráciában össze fognak törni, amikor a kormányuk elkezdi üldözni őket.
 • Azokat a keresztyéneket, akik az állam védelmében bíznak, sokkolni fogja őket az állam összeomlása.

Sok keresztyén nincs felkészülve a nagy nyomorúság időszakára. Sokan zavarba fognak jönni és kétségbe fognak esni. Néhányan el fogják hagyni a hitüket (kulcsszó: szenvedés – Tribulation).

Szenvedés

A nagy nyomorúság időszaka alatt a gyülekezet szenvedni fog Jézusért. A Zsidókhoz írt levél leírja, hogy ez mihez lesz hasonló.

“Sok szenvedés teljes küzdelmet állottatok ki, midőn egyfelől gyalázásokkal és nyomorgattatásokkal nyilvánosság elé hurcoltak titeket, másfelől társai lettetek azoknak, akik így jártak. Mert a foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását örömmel fogadtátok, tudván, hogy néktek jobb és maradandó vagyonotok van a mennyekben.”    (Zsidó 10:32-34).

Ez az időszak kemény lesz azok számára, akik Jézust követik. Nekik oda kell tartaniuk a másik arcukat is; ismét és ismét.

 • Sokakat lemészárolnak erőszakos és könyörtelen emberek.
 • Sok embert megölnek élelmiszer felhalmozása miatt.
 • Az emberi élet olcsó lesz.
 • Az állami védelem megszűnik.
 • Az igazságszolgáltatás alapvetően nem működik.
 • A szenvedés azonban fog győzelemhez vezetni.

Felkészülés

A nagy nyomorúság ideje alatt Jézus eljövetelére vagy elragadtatásra várni nagy csalódáshoz vezet, helyette a keresztyéneknek meg kellene próbálni

 • megérteni, hogy a gonosz erői nem fogják feladni harc nélkül,
 • felkészülni az üldözésre,
 • erős közösségeket építeni, ahol a keresztyének biztonságban lehetnek,
 • felemelkednie egy prófétai hangnak, aki érti az időket,
 • prófétikusan szólni a nemzetekhez,
 • imádkozni Izrael tényleges megmeneküléséért, nem a katonai győzelemért,
 • prófétikus módon beszélni kell Izrael népéhez, felkészítve őket, hogy higgyenek Jézusban.

E szörnyű időszak idején a legbiztonságosabb hely az erős keresztyén közösség lesz. Pál azt kéri, hogy a gonoszt jóval győzzük meg.

Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg.”  (Róma 12:21).

Ugyanabban a levelében útmutatásokat ad erős kapcsolatok építésére más keresztyénekkel.

Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. A szentek szükségeire adakozók legyetek; a vendégszeretetet gyakoroljátok. Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek;” (Róma 12:10,13,16).

A legjobb ellenszer a gonosszal szemben az erős közösség, ahol a keresztyének összetartanak, hogy megvédjék azokat, akik támadás alatt vannak. Az egyedülálló hívők  sebezhetők lesznek. A szenvedés ideje alatti hittel teljes ima örömteli reményt eredményez.

A reménységben örvendezők; a háborúságban tűrők; a könyörgésben állhatatosak;”    (Róma 12:12).

Ne szomorkodjatok

A nyomorúságnak és szenvedésnek ez az időszaka a keresztyén üldözés ideje lesz. Ahogyan a világ belesüllyed a zűrzavarba, a megerősödött politikai hatalom egy reménytelen kísérletet tesz, hogy megfékezze a káoszt. Egy óriási nemzet fogja megszerezni a befolyást a föld nagy része felett, a béke és jólét helyreállításának ígéretével. A keresztyének át fognak látni az ígéreteken és ellene állnak. A fenevad fel fogja használni a hatalmát, hogy megsemmisítsen minden ellenállást, ami nagyon fájdalmas lesz minden hívő számára. Mivel a fenevad ellene áll Istennek a helyzet még inkább romlik. Isten meg fogja engedni ezt az üldözést, hogy megtisztítsa és felkészítse az Egyházat a Királyság befogadására. Azok a keresztyének, akik nem teljesen adták oda magukat az Úrnak hűtlenné fognak válni, de az igazak megmaradnak és meg fognak erősödni a megtisztító folyamat alatt.

És aki győz, és aki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon;”   (Jel. 2:26).

Azok a keresztyének, akik Jézusért szenvednek, örökölni fogják az Ő Királyságát. A nagy nyomorúság idejét ne hívjuk a “szenvedés idejének”. Sok keresztyén szörnyű próbákat fog megtapasztalni, de ez semmiben sem fog különbözni azoknak a keresztyéneknek a megtapasztalásaitól, amit a különböző időszakokban átéltek. Különleges időszaknak írni le ezt az időszakot tisztességtelen lenne más korban élt keresztyénekkel szemben, akik nagy szörnyűségeket szenvedtek el az Úrért. Nyomás alatt lenni megszokott dolog keresztyének számára. Megtanultuk, hogy mindig számíthatunk szenvedésre.

E világon nyomorúságtok (szenvedés) lesz; de bízzatok: én meggyőztem a világot.”    (János 16:33).

“Sok háborúság (szenvedés) által kell nékünk az Isten országába bemennünk.” (Ap.csel. 14:22).

A keresztyének mindig számíthatnak szenvedésre. Az igaz keresztyének mindig egy fenyegetés lesznek a világ számára és ez mindig ellenállást fog kiváltani. A nagy nyomorúság ideje nagyon fájdalmas lesz, de a keresztyének meg fognak vigasztalódni, mert Isten le fogja rövidíteni ezt a rettenetes időszakot. Örömüket fogják lelni ezekben a próbákban, amikor látják Isten Királyságát megjelenni a földön.

A nagy csata

A nagy nyomorúság idejének végén egy nagy csata lesz, mint korszakváltó esemény. Amikor a nagy nyomorúság ideje eldurvul, a megmaradó politikai hatalmak életre-halálra megütköznek egymással.

 • Ez a csata ki fog emelkedni a nyugati fenevad és az iszlám hatalmak közötti csaták sorából.
 • Kereskedelmi háború fog kitörni különböző helyeken.
 • Az olajmezők fölötti ellenőrzés egy fontos kérdés lesz.
 • A kis katonai hatalmak a helyi kereskedelmi útvonalak ellenőrzését szerzik meg.
 • Kína kihasználva a helyzet adta lehetőséget benyomul Közép-Ázsiába, hogy biztosítsa az ásványi anyagok és az olaj feletti ellenőrzést.
 • A nyugati fenevad megszokta, hogy a saját útjait használja. Különböző konfliktusokba fog belemenni, feltételezve, hogy a régi ellenségek meg fognak ijedni és meghátrálnak, mint a múltban. Ez az időszak ezeknek az ellenségeknek a visszaszorításáról szól.
 • A keleti hatalmak kifáradnak a nyugati fenevad megfélemlítésétől és úgy döntenek, hogy nem avatkoznak be. (Jel. 16:12-14).
 • Az iszlám nemzetek megtámadják Izraelt. Fosztogatnak és elrabolják a korábbi gazdasági válság idején ott tárolt nemesfémeket. (Ez 38:12-13).
 • Az iszlám nemzetek meg akarják büntetni a fenevadat a politikájáért és közben ellenőrzésük alatt tartják az Ígéret földjét. Azt gondolják, hogy az egyáltalán nem elég, ezért meg fogják támadni Izrael védtelen részeit (Dán 11:40-45).
 • A főszereplők a nagy csatában a fenevad, akit a nyugat képvisel, az iszlám nemzetek Irán uralkodója által indíttatva, és a kelet hatalmi erői. Oroszország gyengébb annál, hogy több legyen egy jelentéktelen szereplőnél.

Az Ószövetség prófétái az Izraelben lévő ütközetre koncentrálnak, mert az érdekelte őket, de a harc sokkal szélesebb skálán fog zajlani (Jelenések 16:19).

Másfajta csata

A nagy csata egy személyes küzdelemmé fog válni a politikai vezetők között. A történelem során a háborúk többnyire két király közötti harcok voltak, mindegyik a követők egy kis kíséretétől támogatva. Az egész népet rendszerint nem vonták be legfeljebb azokat, akik a harcmezőhöz közel laktak. A hadviselés természete drámai módon megváltozott a nacionalizmus megerősödésével. A királyok közötti háború megszűnt és nemzetek közötti háborúvá változott. A nemzetek készek, hogy indíték nélkül is harcoljanak és mindenkit bevonjanak a küzdelembe.

A nagy nyomorúság ideje alatt a nemzetek közötti háború átalakul egy politikai vezetők közötti személyes csatározássá (Dán 11). A fenevad szokása szerint meg fogja gyilkolni a politikai vezetőket. A halálfélelem azt fogja eredményezni, hogy sokan engedelmeskedni fognak a fenevadnak. A hadviselés módja meg fog változni.

 • Nagy gyalogság bevetése felesleges lesz.
 • Független kommandó csapatok hajtanak végre stratégiai gyilkosságokat.
 • Távirányítású kémrepülőgépek (dron-ok) fogják megfélemlíteni az embereket, felügyeletük alatt tartva és támadással fenyegetve őket. Csak kevés embert fognak megölni, de sokat meg fognak kínozni. (Jel. 9:1-6)
 • Többeket irányítható rakéták fognak megölni. (Jel. 9:17-19).
 • Nagy hatótávolságú, nagy romboló erejű rakétákat fognak kilőni.

A kellős közepén

A nagyhatalmak közötti háború túl fog nyúlni Izraelen. Ezt gyakran Armageddoni csatának hívják, ez azonban a Jelenések könyvében lévő egyetlen vers félreértése.

Egybegyűjtik azért őket a helyre, amelyet zsidóul Armageddonnak neveznek.”  (Jel. 16:16).

János nem a nagy csata helyét írta le, hanem azt megmagyarázta, hogy az hatással lesz Izraelre. Az Armaggedon zsidó szó Megiddo hegyére utal, ami a zsidó történetírás szerint Josiás király halálának a helyszíne volt. Ő az egyik legjobb király volt Júdeában. Az élete csúcspontján belekeveredett az Egyiptom és Asszíria közötti háborúba és egy nyílvessző véletlenül megölte. Jeremiás siratódalt írt róla, mert halála tragikus veszteség volt és Júdeának – sosem volt többé jó királya (2 Krón. 35:20-25).

A nagy csata ugyanilyen lesz. Földrajzi helyzete miatt Izrael ugyanilyen módon bele fog keveredni a nyugati fenevad és az iszlám hatalmak közötti háborúba, ahogyan Jósiás az Egyiptom és az Asszíria közötti háborúba. (Ezék 38,39; Dán 11:40-45).

Jóel mondja, hogy a nemzetek össze fognak gyűlni a Josafát völgyében (Joel 3:12).  Ez nem egy földrajzi hely, hanem egy magyarázat. A Josafát szó jelentése: “Isten megítél”.  Ez az esemény ítéletet fog jelenteni az erős nemzeteken.

Keresztyén próféták

A nagy csata közepén Isten közbe fog lépni.

Feltűrte az Úr szent karját minden népeknek szemei előtt, hogy lássák a föld minden határai Istenünk szabadítását!”   (Ézs. 52:10).

Amikor Izraelt körülveszik és az emberek tele lesznek félelemmel, keresztyén próféták fogják felemelni a hangjukat és figyelmeztetnek, hogy a csatára összegyűlt nemzetek el fognak pusztulni. Ezek a próféták egy védelmező ítéletet fognak szólni a Jézus nevében. Az imáik felszállnak Istenhez (Ézs. 62:6-7).

A keresztyén próféták bátorítani fogják a zsidó embereket, hogy bízzanak Istenben.  Arra fognak figyelmeztetni, hogy a hadsereg erejében való bízás csalódást fog okozni.  Ezt az üzenetet Ézsaiás előre jelezte.

Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek! Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek néki, hogy vége van nyomorúságának, hogy bűne megbocsáttatott; hiszen kétszeresen sújtotta őt az Úr keze minden bűneiért.”  (Ézs. 40:1-2).

A próféták ki fogják jelenteni, hogy Izrael szellemi száműzetése véget ért. Meg fogják ígérni, hogy Izrael a Szent Szellem ereje által fog megmenekülni és nem a hadsereg ereje által (Zak. 1:14-16).  Izrael népe nem fog nekik hinni, de amikor a szabadulás elérkezik, emlékezni fognak a szavukra és áldani fogják azokat, akik a Jézus nevében prófétáltak. Ez az igazi jel, ami a pogányok idejének a végét jelenti.

Íme, pusztán hagyatik nektek a ti házatok…. mígnem ezt mondjátok: Áldott, aki jő az Úrnak nevében!”   (Máté 23:38-39).

Ezeknek a prófétáknak nagyon pontosaknak kell lenni az időzítést illetően. Be kell jelenteniük Izrael visszatérését az áldásba mielőtt Isten szólna, különben aláásnák a tekintélyüket. Sok keresztyén próféta már alkalmatlanná vált arra, hogy bejelentse Izrael elhagyatottságának végét. Ezek a próféták nem hitelesek, mert már a nagy csapás ideje alatt megígérték Izrael számára a szabadulást. Ők korábbra ígérték ezt, és az bizonyítottan rossz volt.

A keresztyén próféták imája és kijelentése fel fogja szabadítani a Szent Szellem erejét. El fogja hozni a világ politikai és katonai hatalmának a lerombolását többféle módon:

 • A légköri viszonyok a távvezérelt fegyverek vezérlésének összezavarását okozzák.
 • Számítógép vírusok és – férgek fogják megrongálni a fegyverek vezérlését.
 • Azok között, akik a fegyverek ellenőrzéséért felelősek fejetlenség lesz úrrá és maguk ellen fordítják a fegyvereiket. 

“Egyiknek fegyvere a másik ellen lesz.”   (Ezék 38:21).

És azon a napon lesz, hogy az Úr nagy háborúságot támaszt közöttük, úgy, hogy ki-ki a maga társának kezét ragadja meg, és a maga társának keze ellen emeli fel kezét.”   (Zak. 14:13).

A végeredmény nagyon meglepő lesz.

 • Az Izrael területére betörő katonai erők teljesen elpusztítják magukat. A pusztulásuk a Zakariás 14:12-14-ben és Ezékiel 39:3-5-ben vannak leírva.
 • A rombolás visszájára fordul és azokban a nemzetekben fog bekövetkezni, ahonnan ezek a hadseregek jöttek. A politikai vezetők megsemmisülnek.
 • A nemzetek városai összeomlanak (Jel. 16:19).

A próféták kijelentése beteljesül Izraelen.

Szenvedő próféták

János látta ezeknek a keresztyén prófétáknak az elhívását (Jel. 10:9-10).

Vedd el és edd meg; és megkeseríti a te gyomrodat, de a te szádban édes lesz, mint a méz.”    (Jel. 10:9).

Amikor ezek a próféták elhívást kaptak a szolgálatukra, az egy örömteli elhívásnak látszott. Amikor azonban elkezdik beteljesíteni az elhívásukat, szenvedni fognak a hitükért és hirtelen meglehetősen keserűvé válnak. Azok a próféták fogják megmutatni az utat a szenvedő Egyháznak, akik korábban maguk is keresztülmentek szenvedésen.  Mivel ők szenvedtek Jézusért, ezért készek lesznek prófétálni a nemzeteknek és felszabadítani Isten akaratát a földön.

És monda nékem: Ismét prófétálnod kell néked sok népek és nemzetek, és nyelvek és királyok felől.”   (Jel. 10:11).

A szenvedő próféták fogják felszabadítani azokat az eseményeket, amik lezárják a nagy nyomorúság végét és megnyitják az utat Isten Királysága számára (kulcsszó: prófétai szolgálat).

Nem korszakos esemény

A nagy nyomorúság időszakának a végén nem lesz egy korszakváltó kulcs-esemény. Jézus nem tér vissza az időszak végén, hogy megszabadítsa Izraelt, ahogyan azt sok keresztyén várja.

 • A keresztyének reménysége, hogy megmeneküljenek a második eljövetel által kiábrándultságot fog eredményezni.
 • A nagy nyomorúság ideje a pogányok idejének a végét és nem a történelem végét hozza el.
 • Jézus visszatér a történelem végén, hogy lezárja az életet a földön. Nem azért tér vissza Jeruzsálembe, hogy uralkodjon a zsidó birodalom felett, amit Isten Királyságának hívnak.
 • A következő időszak Isten Királysága, ami a Szent Szellem munkája.

 

Fordította: Abonyi Sándor

https://keskenyut.wordpress.com

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Christ in an uncompromised way. Pioneer, who tries to walk on the way of the minority, cleansed from traditions, making it clear for others to walk on, as well.
Kategória: gyülekezet, helyreállítás, Keresztyénség, próféciák, Szellemi harc, Tanítások, utolsó idők
Címke: , , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s