Bűnrendezés

(Életrendezés és folyamatos bűnrendezés)

PDF formátumban letölthető itt: Bűnrendezés

AZ EMBER

Kezdetben, amikor Isten megteremtette az embert, tökéletesnek, jónak és bűntelennek alkotta. Saját képére és hasonlatosságára teremtette; azzal a készséggel, hogy Őt megismerje és Vele életközösségben éljen. Azt akarta, hogy az ember az Ő barátja legyen és rábízta a Földet. (1. Móz. 1:26-27, Zsolt. 8.)

Isten nem robotembert teremtett. Drága ajándékot adott az embernek – a választás szabadságát! Választhat a helyes és a helytelen, a jó és a rossz között. A Teremtő azt kívánta, hogy az ember szabad választásából, ne pedig kényszerből szeresse Őt. (1. Móz. 2:16-17, Róma 12:1-2, 5. Móz. 30:19-20, Ef. 2:3.)

A BUKÁS

Az ember azonban a rosszat választotta – az engedetlenség útjára lépett. Saját elgondolása szerint élt, ahelyett, hogy Isten kedvét kereste volna. (Ézs. 30:15-18, Ján. 1:5, 9-11, Ef. 2:1-5.)

Vétkezett, és így a bűn belépett a világba. A bűn betegség, amely mindannyiunkat megfertőzött, mert mindnyájan vétkeztünk. (Róma 3:23.)

MI A BŰN

A bűn egy belső szellemi magatartás, mely Isten elleni lázadásból fakad, és az engedetlenség külső cselekedeteiben nyilvánul meg.

Mivel az ember úgy döntött, hogy Istentől függetlenül érvényesíti a saját akaratát, emiatt megszakadt az Istennel való kapcsolata. Ez az önfejűség vagy aktív lázadásban, vagy passzív közönyben nyilvánul meg, ami a Biblia tanúsága szerint az ember bűnös voltának bizonyítéka. (Róma 1.21-25, 3.10-18)

Mi a bűn? Nemcsak a gyilkosság, a lopás, a szélhámosság és a csalás a bűn. Bűnt követsz el, amikor a Róma 3:23. szerint „szűkölködsz Isten dicsősége nélkül”. Egy példa:

Tegyük fel, hogy egy vizsga sikeres letételéhez legalább 50 pontot kell elérned. Ha csak 49-et érsz el, megbuktál. Ha valaki másnak mindössze 5 pontja van, Ő is megbukott. Hiába mondanád, hogy sokkal jobb eredményt értél el, mindketten megbuktatok.

Mit válaszolhatunk, ha valaki azt gondolja, hogy “ő nem is olyan rossz”, vagy legalábbis “jobb, mint a többiek”? Egyetlen ember sem közelítette meg még azt a tökéletes színvonalat, azt a példát, amelyet Jézus Krisztus életével adott nekünk. (Hiszen még a magunk által adott színvonalat sem tudjuk elérni!) Lehet, hogy nem követtünk el semmi különös bűnt, mégis bűnösök vagyunk, mert nem vagyunk elég jók.

Amikor inkább magának, mint Istennek él valaki, akkor vétkezik. Amikor ezt mondtad: “Az én életemnek én vagyok az ura, azt csinálok vele, amit én akarok” – vétkeztél! (Ézs. 53:6.)  

Vétkezik, aki vonakodik bizalmát Jézusba vetni. (Ján. 16:9.) Vétkezik, aki nem teszi meg, amit meg kellene tennie – (Jak. 4:17.) – nem törődik másokkal annyira, mint önmagával. Mindenki vétkezik, amikor nem tesz semmit annak érdekében, hogy megismerje Isten akaratát az életére nézve. Vétkezik, aki nem szereti Istent teljes szívből. (Mt. 22.37-38) Nem lehet senki olyan büszke és vak, hogy azt gondolja sohasem vétkezett!

A BŰN TERMÉSZETE

A bűn tönkretesz. Olyan, mint egy tiszta lapra ejtett sötét folt. Az önzés, lustaság, nemtörődömség, hazugság, szennyes beszéd tönkre teszi a jellemet. A bűn boldog otthonokat dönt romba, barátságoknak vet véget.

A bűn megvakít. Megkeményíti a szívet és elveszi a szellemi látást. (Róma 1:18-22, Ef. 4:17-18, Zsid. 3:12-15.) Ezért szükséges a bűnbánat. A bűnbánat megtöri a bűn keménységét a szívben, meglágyít Isten iránt, amint az eső megpuhítja a szikkadt földet, hogy fogadhassa a bevetett magot. A bűnbánat Isten ajándéka a Szent Lélek által, ami előkészíti a hit útját.

A bűn terjed. Olyan, mint a gaz! Ha nem gyomláljuk ki, hamarosan ellepi az egész kertet. A hamisságok, kis engedetlenségek gyorsan megszokássá válnak, amelyektől a magunk erejéből nem tudunk szabadulni.

A bűn: adósság. Kifizethetetlen tartozás. Ember azt soha el nem engedheti, sem ki nem egyenlítheti. Az adósság fel van róva’ A számadás e mennyei számla alapján egyszer mindenki életében elkövetkezik. Isten mindent tud, és Ő ítéletre von minden embert. Akinek bűnei nincsenek elengedve, az kénytelen számot adni azokról. Senki sem válthatja meg önmagát. Vajon mit adhatna váltságul az ember az ő lelkéért? Ki állhat meg Isten előtt, ha bűneiért kell felelnie?

A bűn zsoldja a halál. A fizetség nem más, mint az örök kárhozat! Ha ezen a földön úgy élt is valaki, hogy nem vett tudomást bűneiről – egyszer mindenért számot kell adnia.

Arról a listáról csak egyetlen módon töröltetik ki adósság! Csak Isten maga válthat meg! Egyedül Jézus a tökéletes és ártatlan Bárány volt méltó áldozat az ember bűnéért! A Bárány vére az egyetlen, ami eltörölheti a bűnt, ha hit által Hozzá visszük azt. (Mk. 8:37, Jel. 20:12, Zsolt. 49:8.16, 1. Pét. 1:18-19.)

A bűn elválaszt. Olyan, mint a sűrű köd, a sötét felhő, mely eltakarja a napot. Ezért van az, hogy Isten olyan távolinak tűnik.

Ó tiszta és Szent! Gyűlöli a bűnt! Ő nem tudja és nem is fogja elviselni a bűnt. A bűn elzárja a Hozzá vezető utat. A bűn elválaszt Istentől itt és az elkövetkező életben. A kárhozat szörnyű és kegyetlen valóság mindazok számára, akik ebben az életben elutasítják Jézus Krisztust.

MEGVÁLTÁS

Az akadályt az ember nem képes eltávolítani! Önmagát senki sem tudja megmenteni! Sem a vallás, sem az erkölcs, sem semmiféle jó cselekedet nem képes a válaszfalat lebontani! A megoldást Isten adhatta meg egyedül! Isten bebizonyította, megmutatta irántunk való szeretetét abban, “hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk”. (Róma 5:8.)

A kereszten mind Isten igazságossága, mind pedig szeretete tökéletes kielégítést nyert! A bűnt meg kellett szüntetnie, így Isten szeretetében elküldte Fiát. Jézus Krisztust, hogy meghaljon helyettünk. és elhordozza a bűneinkért járó halálos ítéletet. Ezért kiáltott fel a kereszten így az Isten Fia: ” Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?” Ekkor történt meg a világtörténelem leghatalmasabb tette: az a bűn, ami az emberiséget Istentől elválasztotta, az Isten Bárányára vettetett! Olyan rettenetes volt ez a tapasztalat, hogy még Istennek is el kellett fordítania az arcát! Jézusnak egyedül kellett elviselnie a büntetést.

„Elvégeztetett!” – hangzott fel a kiáltás a Golgotán, amint Jézus a végére ért ennek a hatalmas küldetésnek. (Ján. 19:30.) Az ember megváltásának munkája befejeződött, az ember bűnadóssága immár kifizetésre került. Megszabadulhattunk a bűntől, haláltól, kárhozattól. Az Istenhez vezető út megnyílt. (Kol. 1:19-22.)

ÚJ ÉLET

Jézus Krisztus befogadása – megtérés és újjászületés – által új életed van! (Apcs. 2:38-39, Mk. 1:15, 1 Kor 15:1-4, Róma 10:9-10, Ján. 1:12-13,  2 Kor. 5:17-19,21.)

Milyen fontos, hogy megtérésünk és újjászületésünk után ne vonszoljuk magunkkal korábban elkövetett bűneink terhét!

,,Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való Lélek által önmagát áldozta fel Istennek: meg tisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek” (Zsid. 9:14).

Isten élő, és ezért a holt cselekedeteink nem örvendeztetik meg őt. Minket sem. A Vér azért hullt ki a Golgotán, hogy lemosson és megelevenítsen.

“Ami minket is megtart most képmás gyanánt, mint keresztség, a mi nem a test szennyének lemosása, hanem jó lelkiismeret keresése Isten iránt, a Jézus Krisztus feltámadása által” (1. Pét. 3:21.)

A jó lelkiismeretet az elkövetett bűnök elrendezése adja a keresztség által. A keresztség önmagában – bűnrendezés nélkül – semmi. Jézus Krisztus nem szertartást mutatott be a kereszten, hanem meghalt bűneinkért.

A keresztségben mi is meghalunk bűneink számára, sőt eltemetkezünk együtt a Krisztussal. Bűneinket, régi életünket a halálba adjuk, hogy új életben járjunk. (Róma 6:3-7.)

BŰNRENDEZÉS

Aki elhívott bennünket szent, és nekünk is szenteknek kell lennünk teljes életünkben. Meg van írva: “szentek legyetek, mert én szent vagyok!” (1 Pét. 1:15-16.)

A bűn beszennyez és kapcsolatunkat megtöri Istennel. A megoldást erre Isten maga adta meg Jézus vére által. A vér az, ami szentté tesz a Zsid. 9:13-14. tanúsága szerint.

Isten és ember között új szövetség jött létre. A szövetség kétoldalú. Megtérésnek feltétele volt Isten részéről: JÉZUS VERE. Az ember részéről: BŰNRENDEZES.

(Bűnrendezés: bűnbánat, bűnvallás és a megbánt, megvallott bűn elhagyása. Ide tartozik a még jóvátehető bűnök jóvátétele is. Például: bocsánatkérés, vagy az ellopott dolgok visszaadása illetve a félreértések tisztázása. stb. által.)

Ez legelőször a megtéréskor történik meg. A megtérés a bűnnel és a régi élettel való gyökeres szakítást jelenti. Teljes fordulat Jézus felé (Ap.csel. 2.38-39)

Bűnrendezésre azonban később is szükség van! Egész keresztyén életünket végigkíséri a felismert bűnök elrendezése. Van-e valami következménye a rendezetlen bűnnek?

BŰNTUDAT

A rendezetlen bűnök bűntudatot okoznak. Ebbe a gyötrő állapotba jut mindenki, aki felismert bűneit nem bánja meg, vagy megbánt bűneit nem vallja meg, és nem hagyja el Isten előtt. Bűntudat gyötri azt is, aki nem tudja elfogadni Istentől a bűnbocsánatot, vagy azt “csak elméletileg” fogadja el és önmagának nem bocsát meg.

A bűntudat önmagunk elleni belső vádlás. Gyakorta az ellenség használja ki ezt az állapotot, és a bűntudat mögé rejtőzve sakkban tartja a keresztyéneket. Egyedüli fegyverünk a bűnrendezés Jézus vére által, illetve a megigazultság mellvasának felöltése.

A rendezetlen bűn nyomasztó szellemi, lelki és testi következményekkel jár. Ezekről tanúskodnak a következő Igék is: Péld. 5:22, 28:13-14, 29:1, Zsolt. 32:1-5, 31:10-11, Mt. 6:14-15, 18:34-35, Zsolt. 78:49. stb.

ELRENDEZETT BŰNÖKKEL

A bűnbánat és bűnvallás bűnbocsánathoz vezet. (1. Ján. 1:9.) A bűnbocsánat megbékélés Istennel. (Kol. 1:20-22 és 2:13-15.) Isten bűn miatti jogos haragját a BÁRÁNY VÉRE engeszteli ki, és így Isten a bűnt nem tulajdonítja nekünk, akik elkövettük, hanem Jézusnak, aki magára vette azt. Isten Fia bűnné lett érettünk, hogy mi Isten előtt igazakká lehessünk! (2. Kor. 5:19.) Ezért Isten nem a mi bűneinket látja, amelyeket megvallottunk Őelőtte, hanem Jézust, az Ő Fiát, aki elhordozta azokat. (1. Pét. 2:24.) Mi Jézusban vagyunk, Isten bennünket általa néz, és így igaznak tekint bennünket. (2 Kor. 5:21.) Megigazultunk, igazakká lettünk Jézus Krisztus által!

Az igazság gyümölcse pedig a békesség. (Ézs. 32:17.) Megbékélés Istennel. (Róma 5.1), megbékélés emberekkel (Ef. 2:13-18.) és megbékélés önmagunkkal. (Ézs. 57:15.18-19, Róma 6:11.) Isten országának ereje. (Róma 14:17.). A feltámadás ereje győzelmesen munkálkodhat bennünk. (Róma 8:11-12)

Az Istennel el rendezett kapcsolat valódi boldogsághoz vezet. (Zsolt. 32:1-2.) Megtisztított élettel Isten jelenlétét tapasztaljuk, és ezt tapasztalhatják rajtunk keresztül a körülöttünk élők is. (2. Kor. 7:1, 1. Thess.2.10-13.) A Szent Lélek ereje immár szabadon kiáradhat, hogy sokféle módon megdicsőítse Jézust a mi életünk által. (Apcs. 2:38-39, 3:19-26. és Ján. 16:14.)

A bűnök elrendezésével az ellenségnek minden jogalapja megszűnt velünk kapcsolatban. (1. Pét. 1:18-19, Gal. 1:4, Zsid. 2:14-15.). a továbbiakban nem tarthat fogva jogosan! (Kol. 1:12-14.)

II.

ÉLETRENDEZÉS

Amikor elmondtad a bűnösök imáját. (befogadtad Jézus Krisztust), már rendezted azokat a bűnöket. amiknek akkor a tudatában voltál. Isten országában élve azonban a Szent Lélek megvilágosít téged. és korábban elkövetett bűneidre fényt derít. Azt akarja, hogy keresztyén életet élj, hogy ne lehessél vádolható az ellenség által.

Fel kell venned a megigazultság mellvasát és az igazlelkűség derékszíját. Ez pedig a bűnök rendezése által történik. Minden kinek szüksége van az “életrendezésre”, a korábban elkövetett bűnök teljes rendezésére.

Hogyan történik ez a gyakorlatban? A bűn felismerése, megbánása, megvallása és a bűnbocsánat átvétele útján.

A BŰN FELISMERÉSE

 (Jer. 17:9-10, Péld. 16:2.)

Egy szobába belépve a rendetlenséget és piszkot csak akkor látjuk meg, ha elhúzzuk a függönyt és beeresztjük a fényt. Világosság nélkül nem látunk. Minél több fényt engedünk be, annál jobban látunk. Így van ez Isten országában is. A bűnök szennyét az Ige és a Szent Lélek világosságában fedezzük fel életünkben. (Zsolt. 119:105, Zsid. 4:12-13.)

Hitetlen korunkban elménket e világ istene megvakította (2 Kor. 4:4, 1 Ján. 2:11, 1. Kor. 2:14, Péld. 4:19.).Így amíg újjá nem születtünk, az ellenség – az ördög – akaratát cselekedtük pusztán az által, hogy a magunk elképzelései és kívánságai szerint jártunk. (Ef. 2:1·3.). A bűn életünk része volt, ez volt a természetes, a normális. Ezt szoktuk meg, ez épült belénk. (Péld. 13:20.) Gondolkodásunk csak azután alakulhat át gyökeresen, miután újjászülettünk. Értékítéletünk is csak ez után változhat meg alapvetően.

Az első nagy fordulat megtörtént, amikor megtértünk. Itt eldőlt, hogy Isten személye és akarata mindenkinél előbbre való lesz életünkben. De gondolkodásmódunk változása nem történt meg azonnal. (Róma 12.1-2, Ef. 4:20-24, Péld. 4:18.)

Belsőnkben – értelmünkben, érzelmeinkben, akaratunkban – a változások az Ige és a Szent Lélek intenzív munkája által mennek végbe. Ez Isten munkája. Az emberi része pedig a készség az elfogadásra, az engedelmességre.

 1. Ez a készség ott kezdődik, hogy megvizsgáljuk életünket! (1 11:28, 2 Kor. 7:1.) Az önvizsgálat nem önmarcangolást jelent! Az Ige tükrébe nézünk bele, ami hű képet mutat rólunk. (Jak. 1:21-25.) Gyakorlatilag az Igét olvassuk kifejezetten azzal a vággyal, hogy Isten mutassa meg, milyen bűnöket követtünk el, amelyek elválasztanak Tőle. (Zsolt. 19:9.13.) Olvassuk az Igét Isten akaratát keresve.
 1. Fontos, hogy pontosan azonosítsuk a bűnt! Nem jó bűnvallás az ilyen: “Uram megvallom, hogy bűnös vagyok. Mindenféle bűnöket elkövettem. Sokféleképpen vétkeztem ellened.” Isten azt akarja, hogy bűneinket nevén nevezzük. Vannak bűnök, amik tetteinkből és vannak, amik mulasztásainkból fakadnak. (Jak. 4:17.) Vannak cselekedetbeli, szóbeli és gondolati bűnök. Gondolatbeli a “szemek kívánsága” és a szívből fakadó sötétség is. (Mt. 5:28, 1. Ján. 2:16, 7:20-23.) A részletes igei segítséget a III. rész tartalmazza.
 1. Az emberi feledékenység miatt jó, ha papíron rögzítjük mindazt, amire Isten felhívta figyelmünket. (Az ilyen “bűnlistát’ persze a bűnvallás után nyomban megsemmisítjük, hiszen, ha Isten a tenger mélyébe veti bűneinket, és onnan senki fel nem hozhatja, akkor emberek előtt sem kell, hogy fennmaradjon bármi is, ami bűneinkre emlékeztet!)

A BŰNBÁNAT

(Zsolt. 51 :19.)

A bűnbánat nem érzelgősséget jelent. Köze van ugyan érzelmeinkhez, de köze van értelmünkhöz is, azonban a bűnbánat mégis leginkább az akarat döntéséhez kapcsolódik! Határozott elfordulást jelent a felismert bűntől, és odafordulást Jézushoz.

Készség ez a bűntől való elszakadásra azzal, hogy felismerjük az elkövetett bűn súlyát és megbánjuk, hogy elkövettük.

A bűn súlyát az adja, hogy Istentől szakít el. (Az emberek ellen elkövetett bűn is Isten elleni bűn! (Mt. 25:42-45.)

A bűnbánat pedig nem egyszerű sajnálkozást jelent, hanem inkább egy szégyenkezést, hogy ilyet követtünk el, és vágyat arra, hogy bárcsak soha ne tettük volna meg!

(A meg nem történtté tételre való vágy persze fakadhat a bűn következményeitől való félelemből is, vagy abból, hogy valaki a bűn következményeivel szembekerül. Például: abortusz következményei, vagy lopás miatti felelősségre vonás stb. Ez azonban önmagában még nem jelent bűnbánatot, csak félelmet a következményektől, vagy sajnálkozást a kellemetlenségek miatt.)

A bűn miatti sajnálkozástól a bűnbánat szomorúságát a BŰNTŐL VALÓ ELFORDULÁS különbözteti meg! (Apcs. 3:19.) Itt kapcsolódik a bűnbánat az akarat döntéséhez. Ez a készség a bűnvallásban jut kifejezésre. (Zsolt. 38:19.)

BŰNVALLÁS

A bűnvallás kifejezés a Bibliában – a görög nyelvben – ezt jelenti: egyetérteni Istennel, ugyanazt mondani, mint Isten. “Uram. Te ezt bűnnek nevezted, én egyetértek Veled és ugyanazt mondom, amit Te mondasz…. ez Bűn.

A bűnvallás vezet a bűnbocsánathoz. (Zsolt. 32:5, 1 Ján. 1:9.) A felismert, de meg nem vallott bűnök: nem bocsáttatnak meg! A bűnvallás a bűn megnevezését és az attól való elfordulás kijelentését is jelenti. (Péld. 28:19.) Bűneinket nem csak úgy “általában” követtük el, hanem egészen valóságosan! Ugyanígy konkrét módon kell megvallanunk is. Megvallanunk pedig nemcsak Isten előtt magunkban kell, hanem ember előtt is, Istennek! (Jak. 5:16, Mk. 1:5.) Isten kívülről-belülről ismer minket, a legelrejtettebb gondolatainkat is. Nem tőlünk, a mi vallomásunkból tudja meg bűneinket. Bűnvallásunkkal Isten előtt, az angyalok előtt, a sötétség erői előtt és ember(ek) előtt is kijelentjük, hogy Isten az igaz, és mi vagyunk azok, akik a bűnt elkövettük, és kérjük Istent, hogy bocsásson meg. (Zsolt. 25:18.)

A bűntől való elfordulás ugyanazt jelenti, mint amit a megtéréskor megtettünk. 180°-os fordulat a bűntől – Jézushoz. Ezt is kijelentjük a bűn megvallásakor.

A bűn elhagyása a szívben és az életben egyaránt meg kell, hogy történjen. Aki nem hagyja el bűneit, hiába vallja meg azokat, nem nyer bocsánatot! (Péld. 28:13.)

BŰNBOCSÁNAT

Ha megbántuk és szabályszerűen megvallottuk bűneinket Istennek, és kértük, hogy bocsásson meg, akkor biztosak lehetünk abban, hogy minden egyes bűnünket, amit megvallottunk, eltörölt Jézus vére! Amit pedig Ó eltörölt, arról az örökkévalóságon át emlékezés soha többé nem lesz, tehát nekünk is, mint nem létezőt kell tekintenünk’ (Ézs. 1:18, 43:25.)

A bűnbocsánat valóság, amelyről Isten Igéje tanúságot tesz! (Róma 8:33-34.) Ezt a valóságot nem látjuk ugyan, de hit által bátran elfogadhatjuk, mivel a hit éppen a nem látott dolgokról való meggyőződés – Isten Igéje alapján! (Róma 3:25, Zsid. 11:1, Róma 10:17.)

A bűnbocsánat ajándék, amit át kell vennünk; ígéret, amit hit által öröklünk (Gal. 3:18.), hit által ragadunk meg és veszünk birtokba.

A bűnbocsánatban kell járnunk életünk minden napján. Amit Isten mondott felőlünk. ahogyan Ó lát minket, az az igazság! Ezért nekünk magunknak is így kell gondolkodnunk magunk felől, így kell látnunk magunkat! (Róma 6:11.)

– Ez a megigazultság mellvasa! Ez az a fegyver, amit a hit által öltünk fel! (Ef. 6:14/b.) A

hitnek és a szeretetnek mellvasába öltözve bizonyosak vagyunk abban, hogy bűneink

megbocsáttattak. Atyánk tiszta ruhát adott ránk. (1. Thess. 5:8. és Luk. 15:22.)

– Ez a bizonyosság forrás. A megigazított (igazzá tett) élet belső bizonyossága az a forrás,

amiből a békesség és az öröm fakad. (Róma 14:17.)

Hogyan vesszük át a bűnbocsánatot a gyakorlatban?

Hálaadás és megvallás által. Például: Köszönöm Úr Jézus. hogy véred eltörölte mindezeket a bűnöket, amiket most megvallottam előtted. Köszönöm, hogy igazzá tettél és megbékélhettem Istennel és emberrel. Köszönöm Édes Atyám, hogy Jézus Krisztusért igaznak látsz, igazzá tettél! Köszönöm, hogy megmosattam, megtisztíttattam és megszenteltettem!” (Természetesen nem kell ennyinél megállnunk. Egy ilyen imádság kapujává lehet a Szent lélek Jézust dicsőítő szabad áradásának!)

Az ilyen megvallás és hálaadás minden nap megerősít bennünket megigazított voltunkban, a fiúságban és szorosan Jézushoz kapcsol minket. Ezen felül még gyógyítja bensőnket is. Segít megbocsátani saját magunknak is. (1. Tim. 1:15-16.)

A MEGBOCSÁTÁSRÓL

Egyetlen esetben valljuk meg hiába bűneinket. Isten nem hajlandó megbocsátani és eltörölni azokat, ha mi nem bocsátottuk meg az ellenünk elkövetett vétkeket! (Mt. 6:12; 14-15, 18:32-35. stb.)

Egy másik oldalról: bűnvallásunkat hatástalanná teszi bennünk, ha elhisszük Isten megbocsátását – elméletileg – , de mi nem tudunk megbocsátani saját magunknak.

GYÜMÖLCSTERMÉS

Isten megőrző munkáján a Szent lélek vezetését és erejét értjük, hogy a megvallott bűnöket soha többé ne kövessük el. Isten megadja ehhez az erőt! (Mt. 3:8.)

Ha valóban elfordultál bűnödtől, ez gyümölcsöt fog teremni életedben. Az emberek körülötted látni fogják, hogy az igazságban jársz, és kitartasz amellett.

És mi van, ha hátat fordítottál a bűnnek, de a bűn nem fordított hátat neked, és kopogtat a nálad?” Ezt kísértésnek mondjuk. (Jak. 1:14-15.) A kísértésnek ellene lehet állni, és még ha az ördög is az, aki kísért, el kell, hogy fusson: (Jak. 4:8.)

Vannak emberi kísértések, és vannak a gonosztól származók is. Mindkettő felett lehet győzni! (1. Kor. 10:13. és Mt. 4:1-11.) A feltámadás ereje, amely a miénk a Szent lélek által, a világmindenség leghatalmasabb ereje. Mindenre van erőnk a Krisztusban, aki megerősít. (Fil. 4:19.)

Az Úr Jézus fegyvereivel harcolhatunk. Szent Lelkének hatalmában megerősödve! (Ef. 6:10-18, Apcs. 1:8.) Győzhetünk! (Róma 8:87, 5:17, Kor. e:1.4, 4:8-9.)

A győzelemhez azonban az út a hadviselésen keresztül vezet. Ez a harc az a szellemi harc, amit minden újjászületett keresztyénnek folytatnia kell a gonosz hatalma és a kísértések ellen.

A harcban fegyvereket használunk. A kísértések elleni küzdelemben folyamatosan újból és újból ellenállunk. Az ellenállás az ellenséget futásra kényszeríti. (Jak. 4:8.)

Hogyan történik ez az ellenállás a gyakorlatban?

Az ellenállás elsősorban a gondolatok területén kell, hogy végbemenjen (2 Kor. 10:4-5.) Ha gondolatainkban helyet adunk a kísértésnek, akkor cselekedeteinkben is helyet fog kapni! Ez biztos! Az ellenségnek sehol sem adhatunk helyet! (Ef. 4:27.) Gondolataink az ellenség céltáblái. Kísértő gondolatainkat ezért foglyul ejtjük és kivetjük. Ez az ellenállás egyik területe.

A másik a Lélek kardjának használata. Isten Igéje elkergeti az ellenség minden hadseregét. Egyetlen gonosz lélek sem tud hosszasan ellenállni az Isten beszédének, és elfut tőle.

A kardot az Ige megvallása útján használjuk. (Luk. 4:4.8.12.) Tehát így állunk ellene a kísértésnek: foglyul ejtjük a gondolatokat, és az Ige kardját szorosan megmarkoljuk és használjuk. A legjobb védekezés a támadás. Nem elég passzív módon várni, hogy majd csak túl leszek ezen a kísértésen”! A kísértés lehetőségét is el kell kerülni! Vagy legalábbis meg kell nehezíteni a kísértő munkáját. Ez azonban nem csupán az egyes kísértések idejére vonatkozik, hanem egész életünk folyamatára. Ha folyamatosan győzni akarsz a kísértések felett, akkor folyamatosan Jézus Krisztussal kell élned. Életvitelednek és gondolkodásmódodnak teljesen át kell alakulnia. (Jak. 4:7, Ján. 8:31-36.) A győzelem érdekében folyamatosan kerülnöd kell bizonyos tevékenységeket, kapcsolatokat, gondolatokat, érzéseket és ismereteket.

Egészen gyakorlati módon például: Soha ne add át magadat önsajnálatnak! Ne engedd, hogy üres időid legyenek: Kerüld a rossz társaságot, a hiábavaló időtöltéseket és az unalmat. Ne engedd meg magadnak, hogy céltalan legyél! (Keresd meg a számodra kijelölt célokat és utakat. A Szent Lélek elvezet ezekre, ha átadod magad Neki és kéred Ót.) Kerülj minden öncélúságot, kerüld az önközpontú cselekvéseket! Ne fogadd el magadban a csalódás gondolatait, hanem adj hálát mindenkor mindenért. Haragnak, indulatosságnak, türelmetlenségnek és mások elítélésének (kritika) ne adj teret! A túlhajszoltság, kialvatlanság, rendszertelen életvitel melegágya az ördög konkolyvetésének. Mindig AZONNAL bocsáss meg! Ezen felül: életedet töltsd meg pozitív tartalommal. (Fil. 4 :8.) Tedd ezt kitartóan és folyamatosan!

A kísértések lehetnek emberi vagy démoni kísértések. De akár ilyenek, akár olyanok, csak kísértések!

A kísértés még nem bűn!

A kísértésnek ellene lehet állni és azt le lehet győzni. Ha egy kísértés újból és újból leteper, ha semmiféleképpen nem tudsz ellene állni, ha egy terület felett nincs hatalmad az életben, hanem ki vagy szolgáltatva egy bűnnek, ha a kísértés elemi erővel tör rád, és sodor magával minden ellenkező akarásod és erőfeszítésed (hited, imád, böjtöd és önfegyelmed stb.) ellenére is, akkor meglehet, hogy már nem egyszerű kísértésről van szó az életedben, hanem ennél erőteljesebb módon ki vagy szolgáltatva az ellenségnek. Az ellenség ilyen uralmát megkötözöttségnek (nyomás, terheltség, kötelék, megszállás) mondjuk.

A kísértés idején nem elegendő tehát passzív módon várni, hogy véget érjen a támadás, hanem harcolni kell, ellenállással a gondolatok terén és az Ige kardjával. A legjobb védekezés a támadás és ezért életvitelünket és gondolkodásmódunkat folyamatosan Jézus Krisztussal összehangoljuk, és így élünk. Kerüljük a kísértés lehetőségét, vagy legalábbis megnehezítjük a kísértő munkáját.

Hogyan? Úgy, hogy nemcsak a bűntől fordulunk el, hanem az igazsághoz fordulunk oda. Odafordulunk. és elkezdjük azt követni. Az igazság követése kimozdít arról a helyről, ahol a bűnt elhagytuk, és a bűn már egyszerűen nem tud visszakövetelni magának!

Gyakorlatban? (Fil. 4:4-9, Róma 12:1-2, Kol. 3:1-4:6, Gal. 5:13-6:10, Ef. 6:10-18. stb.)

Még egy dolog: a bűntől való elfordulás és Istenhez való odafordulás változást visz véghez benned. A bűnben gyönyörködő elméből Istenben gyönyörködő elme lesz. Aki Istenben gyönyörködik, az az Ó akaratát akarja betölteni. Isten félelme pedig a bűn gyűlölése. (Péld. 8:19.) A valóságos bűnrendezés BÚNGYÚLÖLETRE és ezúton pedig bölcsességre vezet el. (Péld. 9:10, Jób 28:28.)

FOLYAMATOS BŰNRENDEZÉS

Mi lesz, ha újra vétkezel? Amikor Jézus Krisztust befogadtad újjászülettél. (Ján. 1.12.) Új életet kaptál és isteni természet részese lettél. (2 Pét, 1:4.) Isten az Ő családjába fogadott: Atyáddá lett, te pedig gyermeke lettél. Fel nem bontható viszony jött létre köztetek. Azonban ez nem azt jelenti, hogy egyik napról a másikra teljesen tökéletes leszel. Még mindig követsz el bűnt, akármennyire igyekszel is az ellenkezőjére. Mi történik, ha vétkezel?

Ha nem engedelmeskedsz az Úrnak, ha gondatlan vagy hanyag vagy, ha olyasmit gondolsz, mondasz vagy teszel, amiről tudod, hogy rossz még nem szűnsz meg Isten gyermeke lenni, a viszony nem változik meg, nem kell újra elölről kezdened, és Jézust befogadnod életedbe. A vele való kapcsolatot rontottad el, és rajtad áll, hogy bocsánatot kérj. Ekkor alkalmazhatod mindazt, amit a bűnrendezéssel (életrendezéssel) kapcsolatban eddig itt olvastál. Az 1 Ján. 1:9. egész életed folyamán a bűnvallás és bűnbocsánat alapigéje lehet. Isten megbocsátására és az újrakezdésre mindenkor szükséged lehet.

Önmagadnak is meg kell bocsátanod! Isten megbocsátása csak így érvényesülhet benned! Olyan ez, mint egy marathoni futó, aki elesik verseny közben. Ha ott marad ülve, és azon sopánkodik. hogy miképpen is eshetett el, akkor soha nem jut be a célba és elveszti a versenyt! De ha feláll és továbbfuthat, győzhet! Vannak keresztyének, akik megbotlanak és elesnek, és ott maradnak ugyanabban a helyzetben azon gyötrődve: ” Miért történt meg ez velem?” ” Miért éppen velem kellett megesnie?” ” Miért nem történt másképp?” Az ilyen keresztyén nem viselkedik helyesen Isten felé, de önmaga felé sem! Olvasd el a Fil. 3:14-et!

Mit jelent ez? Miközben állandóan törekszem Istennek felülről való elhívása betöltésére és ezáltal annak jutalmára, útközben eleshetek talán többször is, de azután nyomban felugrom és tovább haladok az én célom jutalmára! Tehát, ha megvallottad bűnödet és ezt komolyan, őszintén tetted, akkor hitben el kell fogadni, hogy Isten megbocsátott, és arról többé nem emlékezik meg.

GYŐZEDELMES ÉLET

Ha a Fiú megszabadít titeket, bizonnyal szabadok lesztek. (Ján. 8:36.) “Jézust befogadni annyit tesz, mint hinni, amit Isten mond felőle Igéjében. Hinni, hogy él, hinni, hogy van hatalma bennünket az eséstől megóvni, van hatalma bennünket a bűnnek hatalmától nap-nap után megmenteni és ebben a hitben teljes bizalmunkat belé helyezni.

Ez a titka annak, hogy nap-nap után győzelmet arathassunk a bűn fölött.” A megfeszített Krisztus megszabadít bennünket a bún terhétől, bűneinket lemossa úgy, hogy nem kell félnünk az ítélettől; a föltámadott Krisztus pedig napról-napra győzelmet ad a bún hatalma fölött. Sokan elfogadják Jézust, mint bűneiknek hordozóját és bűnbocsánatot nyernek, de ennél tovább nem jutnak; így aztán életük folytonos leverettetésből áll. Mások ellenben elfogadják Ót úgy is, mint föltámadott Megváltójukat és így a győzedelmes élet lehetőségét is tapasztalni fogják.” (R. A. Torrey: A keresztyén élet fejlődése 1. fejezet)

A Lélek szerint való keresztyén életről Ruth Paxon ezt írja: “Ez olyan élet. mely a minden napi élet győzelméből áll. Oh hála az Istennek, aki a diadalmat adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. (1 Kor. 15:57.)

Figyeld meg! Nem diadalokról, hanem diadalról van szó: a feltámadás győzelme minden mást magába foglal.

Ó az, aki valaha győzelmet adott neked egy bűn felett, megadhatja neked a győzelmet minden bűn felett. Ó az, aki téged egy pillanattal a bűn előtt megőriztetett. ugyanilyen könnyű szerrel megőrizhet téged egy napig, vagy egy hónapig ugyanazon bűntől. A bűn felett való győzelem az a Krisztus által nyert adomány, amiben részesülünk, ha igénybe vesszük.” (Ruth Paxon: Élő vizek folyamai 2. fejezet)

Lehet. hogy időről-időre elesünk még és vétkezünk, azonban nem ez a mérce. János apostol írja:

„Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek!” (1 Ján. 2:1.) Ez a mérce. De bíztatásul rögtön következik az igazág. ami megment:

“És ha valaki vétkezik, van szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus.”(1 Ján. 2:2.)

Jézus Krisztus élete bennünk a feltámadás ereje. (Róma 8:11-12) Ó azért halt meg és támadott fel, hogy a bűntől megszabadítson!

Ill.

SEGÍTŐ FELSOROLÁS AZ EGYES BŰNÖKRÖL

(bűnvallásra, életrendezésre illetve szabaduláshoz való felkészüléshez)

Előzetes megjegyzések:

 1. Ez a felsorolás nem teljes. Nem is lehet az, hiszen minden olyan gondolat, kimondott szó, cselekedet és mulasztás bűn, amely Istentől az embert elválasztja. Minden olyan dolog világi, ami Isten és én közém áll – mondta egykor John Wesley és ez is mutatja, hogy teljes felsorolást az egyes bűnökről senki ezen a földön nem adhat.
 2. Nagyon fontos! Ez a felsorolás: nem” törvény”! Soha ne is váljék azzá! Nem arra való, hogy valakinek “a fejére olvassuk”. Segítséget kíván adni, hogy ennek alapján beszélgetni lehessen az újonnan megtértekkel bűneikről, illetve ezek felett elgondolkozva és imádkozva a Szent Lélek rámutathasson kinek – kinek saját bűneire.
 3. A témakörökre történt felosztás is ezt kívánja elősegíteni. Egyes bűnök több helyre is besorolhatók, ezért több helyen is szerepelnek. Senkit ne zavarjon ez. Vannak olyan bűnök is, amelyeket több kifejezéssel is leírtunk. Ezen sem kell megütközni. Sokan sokféle háttérből jöttünk, mást és mást érthetünk egy-egy kifejezés alatt. Inkább többször szerepeljen valami a papíron, hogy a Szent lélek így biztosabban rámutathasson arra életünkben és Jézus Krisztus vére eltörölhesse azt a valóságban. Mivel a cél egy áttekintő felsorolás elkészítése volt, magyarázatokat csak kevés helyen és nagyon tömören adtunk. A legjobb, ha a kérdéses bűnöket személyes beszélgetésben, vagy kiscsoportos megbeszélés során körülírjuk, megpróbáljuk meghatározni, hogy mindenki előtt világos legyen, hogy miről van szó. 

 ANYAGI – PÉNZÜGYI JELLEGŰ BŰNÖK

pénzimádat, pénzhajhászás, pénzsóvárgás, kapzsiság, fösvénység. (hívő esetében: nem adakozás), irigység:

költekezés, (túlköltekezés: amikor valaki nem tud ellenállni a csábításnak, és ha pénze van mindjárt elkölti):

ingyenélés, (aki nem akar dolgozni, nyereségvágy indulatával él: kapni akar, de adni nem):

kölcsönkéregető életvitel, (állandóan tartozásokba kerül):

lopás, tolvajlás, „elcsenés”, mások megrövidítése. (ami járna másnak, azt nem adja oda):

csalás, becsapás, kihasználás (például: hiszékenységgel visszaélve drágábban ad el valamit. stb., adócsalás, üzérkedés, (tisztességtelen üzletek), hamisítás, nyerészkedés:

zsarolás, (fenyegetésen alapuló pénzhez jutás, például érzelmi zsarolás rokoni, vagy egyéb kapcsolatokat felhasználva. stb.), kizsigerelés” .

pumpolás”, (például: valaki a szüleitől):

egyéb, anyagi jellegű visszaélések.

TESTI – FIZIKAI – SZOKÁSBŰNÖK
(SZENVEDÉLYEK)

részegesség, „italozgatás”:

dohányzás, (cigaretta, pipa, szivar. stb.): kábítószer élvezet, gyógyszerek túlzott használata:

sok evés, (telhetetlenség);

kávézáshoz való kötődés, (függés);

gyönyörhajhászás, érzékiség (a gyönyörök középpontba állítása. ezeknek való kiszolgáltatottság):

luxushajhászás.

TÁPLÁLÉKKAL, ITALLAL KAPCSOLATOS BŰNÖK

mértéktelenség, falánkság, mohóság, telhetetlenség; részegség; dobzódás.

EGYÉB, A TESTTEL KAPCSOLATOS BŰNÖK

önsajnálat, ön betegítés, betegségszeretet.

PARÁZNASÁG BŰNEI

kacérság, kacérkodás, csábítás, tisztátalan viselkedés illetve célzások (feltűnőséget keltő, tisztátalan hatás, túlságos ragaszkodás és bizalmaskodás az ellenkező nemmel kapcsolatban); tisztátalan szemek. “parázna szem”, “gonosz szem” (kívánsággal nézés), kalandozó szemek:

parázna gondolatok megtűrése, ápolása, emlékek felidézése: leselkedés, (mások meglesése), “kukkolás”: szemérmetlenség, magamutogatás (exhibicionizmus), nudizmus:
parázna (pornó) képek nézegetése, filmek, videók nézése, pornó könyvek olvasása, ilyen viccek hallgatása, elmondása, ilyen gondolatok ápolása, emlékek felelevenítése: önkielégítés:

házasságon kívüli nemi kapcsolat; perverzitás, fajtalanság, állatokkal való közösülés, vérfertőzés, homoszexualitás, prostitúció, bujálkodás, orgiák: házasságtörés, (megcsalás ), elhagyás és újraházasodás: erőszakosság a nemi kapcsolatban, még a feleséggel szemben is.

INDULAT – ÉRZELMI JELLEGŰ BŰNÖK

bosszankodás, indulatoskodás, ingerlékenység, mérgesség, heveskedés, felgerjedés (hirtelen harag), dühösség, csapkodás:

veszekedés, viszálykodás, haragtartás, perlekedés, házsártosság, morgás, zúgolódás;

megbocsátatlanság, keserűség, harag, gyűlölet, bosszúállás;
agresszivitás, (agresszív magatartás, kötekedés, kötözködés);
féltékenység.

TESTI – FIZIKAI – ERŐSZAKOS BŰNÖK

fenyegetés;

verekedés, dühkitörés. csapkodások (például: dolgok földhöz vágása):

kegyetlenkedés, kínzás. (például: állatokkal. kisebbekkel. beosztottakkal. kiszolgáltatottakkal szemben);

szadizmus, (gyönyörködés más szenvedésében, szenvedés okozása másnak a gyönyörűség kedvéért). mazochizmus (gyönyörködés a saját szenvedésben) :

ölés, (emberölés, vagy ölés magáért az ölésért állatok esetében): magzatelhajtás, terhesség megszakítás, valamint a fogamzásgátlás spirál útján:

öngyilkosság, és öncsonkítás:

emberrablás.

A BESZÉD (NYELV) BŰNEI

pletyka;

rágalmazás, rossz hír terjesztése, mások gyalázása ”eláztatása”, susárlás

hazugság, féligazságok mondása, elhallgatás, átszínezés (más hangsúllyal, más jelentéssel mond el valamit), kétértelműség, célzatos félreérthetőség és mások félreértésben tartása, megtévesztés, becsapás, “füllentés”, “szent hazugság”, nagyzolás, túlzások, felnagyítások, kiszínezések:

buta humorizálás, (esetleg mások kárára, vagy szent dolgokban. stb.), hiábavaló beszéd, „bolond beszéd”), fecsegés:

gúnyolódás, mások “húzása”, cikizés”, mások idegesítése, “heccelés”, csúfolkodás:

kérkedés, dicsekedés, nagyzolás, versengő beszéd:
szóharc, vitatkozás, ellenkezés:

ítélkező beszéd, kritizálás, lenéző beszéd, lekicsinylés, becsmérlés:

vádaskodó beszéd, támadó beszéd. kemény beszédek (a szív keménységéből fakadó beszédek), sebző szavak, megbántó beszéd, szidalmazás;

elégedetlenkedés, neheztelés, panaszkodás, morgó beszéd, zúgolódás, méltatlankodás, perlekedés, veszekedés:

káromkodás, csúnya (illetlen) beszéd, trágárság, gyalázkodó beszéd:

káromlás, (Isten szidalmazása, esetleg a Szent Léleké, vagy Jézus Krisztusé)

esküdözés.

JELLEMBELI ÉS KAPCSOLATBELI BŰNÖK

önzés, önközpontúság, önmaga körül való forgás, érzékenykedés (túlérzékenység). sértődékenység, önsajnálat, hisztéria, önbetegítés, öngyilkosság (öngyilkossággal való fenyegetődzés, öngyilkossági gondolatok, vagy kísérlet az öngyilkosságra):

hálátlanság, (Isten felé és az emberek felé), elégedetlenség, zúgolódás, „nyugtalanság”. irigység, elsajnálás, savanyú viselkedés (morózusság: mindenen morog, semmivel sem elégedett). sértődékenység, önsajnálat, búskomorság:

versengés, (kérkedő, dicsekedő, másokkal állandóan összehasonlító magatartás), nagyzolás, dicsvágy, ellenségesség, a mások kárának kívánása, káröröm, elégedetlenség; igazságtalanság, kötekedés, mások tudatos bosszantása, kellemetlenkedés, összeférhetetlenség, kicsinyesség, békétlenség, undokság, viszálykodás, mások összeugrasztása, okoskodás, üres bölcselkedés, mások kioktatása, “mindent-tudóság”, fontoskodás, más dolgába avatkozás, zavarkeltés, ítélkezés, kritizálás, lenézés, lekicsinylés, felülről kezelés, neheztelés, vádaskodás, gyanúsítás, bűn bakkeresés, felelősségáthárítás, kárhoztatás, meg nem bocsátás, önimádat, felfuvalkodás, beképzeltség, önteltség (szereti, ha észreveszik, a társaságban magára vonja a figyelmet, fontoskodik. stb.). öndicséret, hiúság, önzés, büszkeség, gőg, dölyfösség (kevélység), önközpontúság, önmaga körül való forgás, irgalmatlanság (szíve nem tud megindulni mások iránt):

szeretetlenség, hidegség, nemtörődömség, közömbösség cinizmus, flegmaság (vállrándító, másokat semmibe vevő, lenéző magatartás), embertelenség (kegyetlen viselkedés), engesztelhetetlenség, kérlelhetetlenség, utálkozás:

szívtelenség, megbántó viselkedés, durvaság, tapintatlanság, faragatlanság:

akaratosság, konokság, makacsság, durcásság, ellenszegülés, erőszakoskodás:

tiszteletlenség, illetlenség (“éktelenség”), felsőbbség vagy tekintély nem tisztelése, semmibevevése, tekintélyellenesség, engedetlenség, lázadás, anarchizmus, rend-ellenesség, erőszakosság:

uralkodás, (mások kényszerítése, leuralása), érzelmi zsarolás, fenyegetés, visszaélés helyzettel vagy lehetőségekkel, manipulálás, asszonyuralom, basáskodás (férfiak uralkodnak családjuk felett):

gonoszság, gonosz gondolatok megtűrése, gonosz kívánságok ápolása, a jónak nem kedvelése, a rossz keresése, rosszindulat, a rossz tudatos kívánása, egyetértés a bűnt cselekvőkkel, káröröm, találékonyság a rosszban, Isten-ellenesség, vakmerőség (nem veszi tekintetbe Isten személyét). Isten-gyűlölet:

előítéletek elfogadása és ápolása, személyválogatás (antipátia), fajgyűlölet, férfigyűlölet,nőgyűlölet, fasizmus, a gyűlölet egyéb fajtái (például: népek vagy országok iránti, pártok iránti stb. gyűlölet):

hűtlenség, (házassági elválás is!), megbízhatatlanság, állhatatlanság, visszavonás (ígérgetés és az ígéretek nem teljesítése), szószegés, pártütés, árulás;

hamisság, sunyi viselkedés, alattomosság, kétértelműség, kitérő vagy igazságot elleplező lelkület, igazság elhallgatása, csalfaság;

hízelgés, talpnyalás, gerinctelenség (előnyért bármit megtenni, “elvtelenség” );

lustaság, (restség), halogatás, elodázás:

ábrándozás, álmodozás, nosztalgia, léhaság (üres. másokon élősködő, nemtörődöm életvitel). sodródás, akaratgyengeség, könnyen befolyásolhatóság;

felelőtlenség. gondatlanság, elővigyázatlanság, vakmerőség (felelőtlenül nem vigyáz magára, másokra, értékekre, bűnös nemtörődömség, Isten előtti felelősségére nem gondol):

fékezhetetlenség, éktelenség, (illetlenség), mohóság, telhetetlenség, mértéktelenség, fegyelmezetlenség;

türelmetlenség, hajsza (hajszolja önmagát, vagy hajszol másokat).

OKKULT BŰNÖK

babonaság (napok válogatása, szerencsepatkó, lóhere, kéményseprő, fekete macska, lópatkó, lekopogás, számok megkülönböztetése. stb.]:

ráolvasás, varázsmondások alkalmazása;

varázslás, boszorkányság, varázseszközök alkalmazása, fekete mágia, fehér mágia, varázseszközök segítségével történő bűvészkedés, okkult kézrátétel, okkult gyógymódok (ide tartozik a hipnózis és az akupunktúra is valamint az “Agykontroll” és a hasonló módszerek gyakorlása), amulettek viselése, “parafenomének” (pl.: Ignatyenko ill. Uri Geller) követése és módszereik alkalmazása;

jövendölés, a jóslás minden fajtája (álomfejtés, kávéjóslás, madárhangokra figyelés, kristálygömb, tenyérjóslás, asztrológia és csillagjóslás, az összes fajta horoszkóp, a különböző látnoki jóslások. stb.), spiritizmus, a halott-idézés és a szellemidézések minden fajtája,

spiritualizmus, idegen kultuszokkal való foglalkozás, idegen vallások gyakorlása (pl.: Krisna-hit, Zen buddhizmus, Mohamedán vallás, Taóizmus, sámánkultusz, hindu vallás, animista vallás, primitív kultuszok, bálványimádás, misztérium-vallások. stb.), önmegváltás, önmegváltó filozófiákkal foglalkozás; jóga, a keleti sportok minden fajtája (a karate minden ága, a kungfu változatai és minden keleti sport, ami ezekhez kapcsolódik), tévtanokkal való foglalkozás (például: mormon vallás, „keresztyén tudomány”. Jehova tanúi stb.):

sátánnal való okkult foglalkozás. (például: sátántól való kérés, sátánnak való felajánlás. stb.). sátánimádat vallása;

szerencsejátékok, (lottó, totó, rulett, hazárdjátékok), gondolatátvitel, gondolatolvasás, szuggerálás, hipnotizálás, parapszichológia minden ágával való foglalkozás („Agykontroll”, „Gyógyíthatsz”, varázsvessző alkalmazása, ingalengetés, levitáció stb.), grafológia.)

VALLÁSOS BŰNÖK

Általában megtéretlen (újjá nem született) emberek által elkövetett bűnök:

bálványimádás, szentek imádása, vallásos tradíciók bálványozása, emberimádat, halottakhoz való beszéd, halottakért való ima, esküdözés, káromlás, Isten nevének hiábavaló használata: idegen vallások gyakorlása, velük való foglalkozás: tévtanok követése. például: Jehova tanúi, mormon vallás, „keresztyén tudomány”, teozófia, reinkarnációban való hit stb.:

vallásos önigazultság, vallásos felsőbbrendűségi tudat, vallásos gőg, vallásos uralomvágy, megbotránkoztatás; öncélú teologizálás, liberális teologizálás, tudatos ellenállás a felismert Bibliai igazságnak (ellenszegülés), vallásos képmutatás, álszentség (farizeuskodás), kegyesség látszata, de annak erejét megtagadja, vitatkozás, szóharc, dogmatikus merevség, hitviták:

Megtért és újjászületett keresztyének által is elkövetett “vallásos” bűnök:

hitetlenkedés, (elfogadni nem akarás, például: Isten ígéreteit a bűnbocsánatról vagy az örök életről. stb.), engedetlenség, (Istennek. vagy gyülekezeti elöljárónak), vallásos önfejűség, zavarkeltés, széthúzás, pártoskodás, pártütés, szakadás okozása, gyülekezet-ellenesség, függetlenedési hajlam Krisztus testétől: ‘kárhoztatás, bűntudat, öndicsőítés, önigazultság, felfuvalkodás, emberközpontúság, imádság hiánya, böjtölés hiánya, bűnbánat hiánya, nem adakozás, tudna jót tenni. de nem teszi, lelki élettelenség, szárazság, Isteni erő hiánya, közömbösség (például: nem törődik az elveszettekkel), világiasság, panaszkodás, méltatlankodás, Isten nem dicsőítése, hálátlanság, elégedetlenkedés, zúgolódás, kritizálás, ítélkezés, neheztelés,  meg nem bocsátás, személyválogatás, gonosz beszédek, törvényeskedés, nem hitből fakadó tettek, taníthatatlanság, (nem tanítható: nem akar továbblépni, nem engedelmes, nem hű a kicsin, nem elfogadó, nem bízik. stb.), aggodalmaskodás, kicsinyhitűség, állhatatlanság, nem hitből való tettek, vallásos agresszivitás, uralkodás.

A Bibliában nem találunk összefoglalt bűnlistát”. Azonban néhány Igehely világosan elénk adja, hogy mik a bűnök Isten szemében. Többek között a következők:

Mt. 5-7. (Hegyibeszéd)
Mk. 7:21-23.

Apcs. 15:20.

Róma 1:18-32.

Róma 12:16-21. Gal. 5:19-21.

Ef. 4:25- 5:21.

Kol. 3:1-17.

 1. Thess. 4:3-7. 11.
 1. Tim. 2:22-24 .. 3:1-7.
  Tit. 3:3.

Zsid. 12:13-16 .. 13:1-6.
Jakab levele

 1. Pét. 1:14-19 .. 2:1-2.
  1. Jn. 2:15-17.
 2. Jn. 3:15-17.

Jel. 21:27 .. 22:15.

Jó dolog, ha a felkészülés során ezeket az Igéket együtt tanulmányozzuk.

A HÁLA ÉS A DICSŐSÉG MINDENEKÉRT A MEGVÁLTÓ JÉZUS KRISZTUST ILLETI.

Ő A MI MEGTARTÓNK: “AKI ELTÖRÖLTE A HALÁLT VILÁGOSSÁGRA HOZTA PEDIG AZ ÉLETET ÉS A HALHATATLANSÁGOT AZ EVANGÉLIUM ÁLTAL.”

Ő A MÉLTÓ EGYEDÜL!

(Jel. 5:12.)

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Christ in an uncompromised way. Pioneer, who tries to walk on the way of the minority, cleansed from traditions, making it clear for others to walk on, as well.
Kategória: evangélium, evangelizálás, helyreállítás, Keresztyénség, Megtérés, újjászületés, Szentség, Tanítások
Címke: , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

3 hozzászólás a(z) Bűnrendezés bejegyzéshez

 1. Tálasné Őri Róza szerint:

  Kedves Sándor. Nagyon örültem, amikor megláttam a témafelvetést! Világosabban látok sok kérdésben. Egy észrevételt engedjen meg, ami számomra nagyon zavaró volt: az igehelyek nem megfelelő jelölése. Vagy nemlétező, pl.: Bukás fejezetben Ézs.90:15-18, Új élet fejezet elején Apcsel.2:98-99, stb. Vagy inadekvát, pl. Bűnvallás fejezet végén Péld.28:19, vagy a legvégén az 1Tim. 1:10 idézése. Csakis valami tévedés folytán történhetett ez meg, és bízom benne, hogy kijavítják hamar. Isten gazdag áldása kísérje életét és munkálkodását a jövőben is!
  Tálasné Őri Róza, Debrecen

  Kedvelés

 2. Sandor szerint:

  Korrekció!

  A bűnrendezés című feltöltött anyagban – technikai okok miatt- sok igehelynél a 3-as szám helyett 9-es szám szerepelt, emiatt több igehelynél az igei hivatkozás nem korrekt. Bocsánatot kérek azoktól, akik már letöltötték az anyagot. A hibákat kijavítottam és a javított verziót feltöltöttem. Ha valaki már letöltötte PDF formátumban a korábbi anyagot, akkor kérem a javított verzióval cserélje le azt. Köszönöm a megértéseteket. Szeretettel Sándor

  Kedvelés

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s