Úgy lesz, mint Noé és Lót napjaiban – Abonyi Sándor

Letölthető PDF formátumban itt – MP3 formátumban itt

A teremtés, majd a bűn megsokasodása

Isten a teremtéskor nagy gondossággal tervezett el és hajtott végre mindent. Ebben a világban mindennek jól meghatározott helye és szerepe volt és van.

Isten szellem, aki először szellemi lényeket (angyalokat) teremtett, akik Istennel együtt a harmadik égben laktak, akik szolgálták és imádták Őt.

Az angyalok fejedelme Lucifer azonban megirigyelte Isten dicsőségét és fellázadt Isten ellen magával ragadva az angyalok egyharmadát is. Lucifer, aki a Sátán is, ettől fogva ravasz és fondorlatos módon, nagy kitartással folyamatosan Isten ellen munkálkodik. Ő irányítja a bukott angyalokat és ő minden gonosz forrása.

Isten ezt követően megteremtette a földet és mindent, ami azon és abban van, megkülönböztetve és elválasztva egymástól dolgokat egy kiegyensúlyozott (egyensúlyban tartott) világot teremtve (1 Mózes 1-31).

Megteremtette:

 • a mennyet és a földet,
 • az égitesteket,
 • a sötétséget és a világosságot,
 • a szárazföldet és a tengereket,
 • az élővilágot (az állatokat és növényeket), egymástól a nemük (fajta) szerint megkülönböztetve azokat,
 • végezetül teremtett embert is a maga képére (Isteni tulajdonságokkal felruházva),
 • Isten az embert férfivá és asszonnyá teremtette és az asszonyt adta a férfi mellé segítő társként (nem állatokat), akiket Ő szerkeszt egybe,
 • ettől fogva a szaporodást (a föld benépesítését) és a föld feletti uralmat (uralkodást az élővilág felett és a föld gondozását) az emberre bízta, szabad akaratot és hatalmat adva az embernek.

Isten a munkája végeztével mindenre azt mondta, hogy igen jó. Isten tökéletes, ezért ha meg volt elégedve a munkája eredményével és azt mondta, hogy igen jó, akkor az azt is jelentette egyben, hogy egy tökéletes világot teremtett:

 • az egyes elemeket pontosan megtervezve,
 • egymástól elválasztva,
 • és egy tiszta rend szerint elrendezve.

Isten az embert hatalmazta fel azzal, hogy uralkodjon az Isteni rend felett, de a Sátán kísértésére az ember büszkeségbe esett – olyan akart lenni, mint Isten – és fellázadt Isten ellen. Az első emberpár (Ádám és Éva) bűnbe esésével bejött a teremtett világba a bűn. Kezdtek elromlani a dolgok és összekuszálódott az Isten által teremtett tökéletes rend.

Ebben a romlásban döntő szerepe volt a bukott angyaloknak:

 • az Isten által teremtett, de Isten ellen fellázadt szellemi lények (bukott angyalok), akiket az Biblia „isten fiaknak” nevez a mennyei lakóhelyüket elhagyva lejöttek a földre és elkezdtek paráználkodni az emberek lányaival, amiből óriások (híres neves emberek, anákok) születtek, akik mindenféle gonosz tudományra megtanították az embereket,
 • az emberekkel való paráznaságuk később kiterjedt minden élőlényre, aminek eredményeként mindenféle torz, hatalmas állatok születtek, amik a gonosz óriásokkal együtt nagy pusztítást vittek véghez a földön. Ennek hatására az egész föld megromlott!

„Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdenek a föld színén, és leányaik születnek. És láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vesznek maguknak feleségeket mind azok közül, kiket megkedvelnek vala. …. Az óriások valának a földön abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai bemennek az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szülnek nékik. Ezek ama hatalmasok, kik eleitől fogva híres-neves emberek voltak. És látá az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Megbáná azért az Úr, hogy teremtette az embert a földön, és bánkódik az ő szívében. És monda az Úr: Eltörlöm az embert, akit teremtettem, a földnek színéről; az embert, a barmot, a csúszó-mászó állatokat, és az ég madarait; mert bánom, hogy azokat teremtettem. De Noé kegyelmet talál az Úr előtt.”   (1 Móz 6:1-8)

Isten ítélete a megromlott élővilág elpusztítása és a föld megtisztítása érdekében 

Mint látjuk a gonoszság a földön az „isten fiak” (bukott angyalok; szellemi lények) és az emberek lányainak paráznaságával kezdődött és azt követően sokasult meg a bűn. Énok és dédunokája Noé szemtanúja volt a gonoszság elhatalmasodásának. Énok elragadtatott az égbe és az emberek közül egyedül Noé családja (összesen nyolc ember) maradt, akik megőrizték magukat tisztaságban és kimaradtak mindenféle paráznaságból. Az Isten által teremtett dolgok és rend az Isteni ismeretekkel rendelkező gonosz (bukott) angyalokkal való paráználkodás miatt olyan mértékben megromlott és az emberiség olyan gonosszá vált, hogy Isten már azt is megbánta, hogy embert teremtett. Isten kimondta az ítéletét a megromlott élővilág felett, és döntött annak elpusztításáról, amit a földre bocsátott özönvízzel oldott meg. A megromlott élővilágban csak Noé családja, valamint néhány állat őrizte meg tisztán a maga nemét (fajtáját) az Isten által teremtett formában. Ezért Isten parancsba adta Noénak, hogy építsen egy nagy bárkát, mert özönvizet fog bocsátani a földre, hogy az egész megromlott élővilág elpusztuljon. Isten még ekkor is kegyelmes volt. Száz éven keresztül, miközben Noé – egy pusztaságban építette a hatalmas bárkát pontosan Isten utasítása szerint – az egész akkori generációnak hirdette az özönvíz eljövetelét és az egész élővilág elpusztítását, de nem hallgattak rá. Amikor elkészült a bárka egyedül a Noé családja (összesen nyolc ember az akkori generációból) ment be a bárkába. Isten utasítására magával vitt minden állatból kettőt-kettőt: mindegyiket a maga neme (eredeti tiszta fajtája) szerint hím és nőstény példányokat, hogy azok által állítsa helyre az egész élővilág tisztaságát és a teremtéskori rendet.

„És minden élőből, s minden testből, mindenből kettőt-kettőt vígy be a bárkába, hogy veled együtt életben maradjanak: hímek és nőstények legyenek. A madarak közül az ő nemük szerint, a barmok közül az ő nemük szerint és a földnek minden csúszó-mászó állatai közül az ő nemük szerint;”   (1Móz 6:19-20)

Kanaán esete 

Az özönvíz által megtisztított földön azonban Noé második fia Khám unokájának, Kanaán életében ismét a Noé idejében tapasztalt romlás kezdődött el. Ezért a Noé első fiától, a Sém nemzetségéből származó Ábrahám idejében Isten ismét megítélte a Kanaán földjén elhelyezkedő Sodoma és Gomora városokat az ott teljességre jutott paráználkodás, pontosabban fajtalankodás miatt és elpusztításra ítélte őket.

Sodoma férfiai körülvevék a házat, ifja, örege, mind az egész község egytől egyig. És szólíták Lótot, mondván néki: Hol vannak a férfiak, akik te hozzád jövének az éjjel? Hozd ki azokat mi hozzánk, hadd ismerjük őket.”   (1Móz 19:4-5)

Az igében használt „megismerni” szó a Bibliában következetesen és mindenhol szexuális kapcsolatot jelent. „Sodoma férfiai – ifjak és öregek – egytől egyig mind” homoszexuálisok voltak, akik a Lóthoz látogató két férfival (testet öltött szellemi lényekkel – angyalokkal) akartak paráználkodni.

Lót – Ábrahám unokaöccse, aki Sodomában telepedett le és ott vett magának feleséget, akitől lányai is születtek – bánkódott az ottani nagy romlás miatt. Isten ezért két (testet öltött) angyalt küldött hozzá, hogy figyelmeztesse őt Sodoma közelgő pusztulására és kimentsék őket a végítélet előtt.

Isten kénköves esővel pusztította el Sodomát és Gomorát, amiből az angyalok figyelmeztetésére egyedül Lót családja menekült meg.

„És mikor a hajnal feljött, sürgetik az Angyalok Lótot, mondván: Kelj fel, vedd a te feleségedet és jelenlevő két leányodat, hogy el ne vessz a városnak bűne miatt. ( 1Móz 19:15 )

Néhány száz évvel később Isten – hasonló okok miatt – a Kanaán egész területén élő népeket megítélte és eldöntötte, hogy az összes Kanaán területén élő népet és minden állatot kipusztít. Ez a feladat Izraelre (Ábrahám leszármazottaira – Jákób 12 nemzetségére), mint Isten választott népére várt. A 400 éves egyiptomi fogság után Izrael (Jákób) fiai ígéretet kaptak Istentől, hogy kihozza őket Egyiptomból és új (saját) hazát ad nekik, a megromlott és pusztulásra ítélt Kanaán területét. Izrael népének kellett azonban azt elfoglalni és az ott élő minden élőlényt kipusztítani, ami nem volt könnyű feladat. A pusztában időző Izrael vezetője Mózes Kanaán elfoglalása előtt kémeket küldött Kanaán területére, hogy kikémleljék azt. Figyeljük meg, hogy mi volt a kémek feladata és visszatérésük után miről számoltak be:

„És mikor elküldi őket Mózes a Kanaán földének megkémlelésére, monda nékik: Menjetek fel erre dél felől, és hágjatok fel a hegyre. És nézzétek meg a földet, hogy milyen az; és a népet, amely lakozik azon: erős-e az vagy erőtlen, kevés-e az vagy sok? És milyen a föld, amelyben lakozik az: jó-e az vagy hitvány; és milyenek a városok, amelyekben lakozik: táborokban vagy erősségekben lakozik-e? És milyen a föld: kövér-e az, vagy sovány; van-e abban élőfa vagy nincs? És legyetek bátorságosok, és szakasszatok a földnek gyümölcséből. Azok a napok pedig a szőlőzsendülés napjai valának. Felmennek azért, és megkémlelik a földet a Cin pusztájától fogva mind Rehóbig, odáig, ahol Hamáthba mennek. És felmennek dél felől, és jutának Hebronig; valának pedig ott Ahimán, Sésai és Thalmai, az Anák fiai: (Hebron pedig hét esztendővel építtetett elébb, mint az egyiptomi Coán). Mikor pedig eljutnak Eskol völgyéig, lemetszenek ott egy szőlővesszőt egy szőlőfürttel, és ketten viszik azt rúdon; és a gránátalmákból és a fügékből is szakasztanak. Azt a helyet elnevezik Eskol völgyének; a szőlőfürtért, amelyet lemetszettek vala onnét Izráel fiai. És visszatérnek a föld megkémleléséből negyven nap mulva. És mennek, és jutának Mózeshez és Áronhoz, és Izráel fiainak egész gyülekezetéhez, Párán pusztájába, Kádesbe; és hírt visznek nékik és az egész gyülekezetnek, és megmutatták nekik a földnek gyümölcsét. Így beszélnek néki, és ezt mondák: Elmentünk vala arra a földre, amelyre küldtél vala minket, és bizonyára tejjel és mézzel folyó az, és ez annak gyümölcse! Csakhogy erős az a nép, amely lakja azt a földet, és a városok erősítve vannak, és felette nagyok; sőt még Anák fiait is láttuk ott……Mindazáltal a férfiak, akik felmentek vala vele, azt mondják vala: Nem mehetünk fel az ellen a nép ellen, mert erősebb az nálunknál. És rossz hírét viszik annak a földnek, amelyet megkémleltek volt, Izráel fiaihoz, mondván: Az a föld, amelyen általmentünk, hogy megkémleljük azt, olyan föld, amely megemészti az ő lakóit; az egész nép is, amelyet láttunk azon, szálas emberekből áll. És láttunk ott óriásokat is, az óriások közül való Anáknak fiait, és olyanok valánk a magunk szemében, mint a sáskák, és az ő szemeikben is olyanok valánk”.  (4 Móz 13:18-34)

A kiküldött 12 kém (Káleb és Józsué kivételével) annyira elbátortalanodott a látottak alapján, hogy nem javasolták a föld elfoglalását. Ki kellett halni egy egész generációnak és 40 évet várni a pusztában, hogy Józsué vezetésével Izrael fiai elindulhassanak Kánaán elfoglalására. Sajnos Kanaán földjének elfoglalása és az ott élő élőlények kipusztítása nem sikerült tökéletesen, mert megmaradtak kipusztításra szánt népek (pld. gibeoniták) és óriások (anákok) is. A néhány megmaradt óriást azonban fokozatosan kipusztították, ilyen volt a hatalmas Góliát is, akivel Dávid küzdött meg és győzött le.

Nézzünk meg néhány további igehelyet is ezzel kapcsolatban, hogy milyen is volt Kanaán területe valójában:

„Az Emeusok laktak abban annak előtte, nagy nép, sok és szálas, mint az Anákok. Óriásoknak állíttatnak vala azok is, mint az Anákok,”    (5 Móz 2:10-11)

Óriások földének tartották azt is; óriások laktak azon régente…Ez a nép nagy, sok és szálas volt, valamint az Anákok, de kivesztette őket az Úr azok színe elől, hogy bírják azoknak örökségét, és lakjanak azoknak helyén;”   (5Móz 2:20-21)

„Egyedül Óg, Básánnak királya maradt meg az óriások maradéka közül. Ímé az ő ágya vas-ágy, … Kilenc sing a hosszasága és négy sing a szélessége, ….az egész Básánt óriások földének hívták.”  (5 Móz 3:11-13; egy sing 44,4 cm)

„És mondának a József fiai: Nem elegendő nékünk ez a hegy, a Kananeusoknak pedig, akik a völgyi síkon laknak, mindnek vas-szekerük van;”   ( Józs 17:16)

Ezután ismét háborút kezdének a Filiszteusok Izráel ellen; és elméne Dávid az ő szolgáival együtt, és harcoljanak a Filiszteusok ellen, annyira, hogy Dávid elfárada. Akkor Jisbi Bénób, ki az óriások maradékából való vala (kinek kopjavasa háromszáz rézsiklust nyomott, és új hadi szerszámmal volt felövezve), elhatározá magában, hogy megöli Dávidot; De Abisai, Sérujának fia segített néki és általüti a Filiszteust és megöli. ….. Lőn azután is harcuk a Filiszteusokkal Gób városánál, és Sibbékai, Husát városból való, akkor megöli Sáfot, ki az óriások maradékai közül való vala. Azután újra lőn háború a Filiszteusokkal Góbnál, hol Elkhanán, a Bethlehemből való Jaharé Oregimnek fia megöli a Gitteus Góliátot, kinek kopjanyele olyan vala, mint a szövőknek zugolyfája. Gáthban is volt háború, hol egy óriás férfi vala, kinek kezein és lábain hat-hat ujjai valának, azaz mindenestől huszonnégy, és ez is óriástól származott vala. És szidalmazá Izráelt, de megölé Jonathán, Dávid bátyjának, Simeának fia. Ezek négyen származtak Gáthban az óriástól, kik mind Dávid keze által és az ő szolgáinak kezeik által estek el.”   (2 Sám 21:15-22)

Ezekből az igékből a Kanaán földjén élő népekről a következőket tudjuk meg:

 • óriásokat (Anák fiait) találták ott, akikhez képest ők úgy eltörpültek, mint a sáskák (Óg, Básán királyának hatalmas vaságya volt: 4m hosszú és 1,8 m széles),
 • abnormálisan nagy gyümölcsök teremtek ott (egy szőlővesszőt egy szőlőfürttel ketten vittek egy rúdon,
 • emberi mértékkel mérve nagyon gazdag – „tejjel és mézzel folyó föld” – volt,
 • az egész nép erős és „szálas” (óriás) volt, akik lakták azt a földet,
 • a városaik nagyok és megerősítettek voltak,
 • olyan föld volt, amely megemésztette a lakóit;
 • mind hadakozó népek voltak, akiknek korszerű és hatalmas fegyvereik voltak: vas szekerek, kopjavasuk közel 4 kg-ot nyomott, új hadi szerszámaik voltak, a kopja nyele olyan volt, mint a szövők zugolyfája (mint egy kocsirúd?),
 • torz óriások voltak (kezükön és lábukon hat ujjuk volt)

Ez a bűnös és elfajzott nép volt az, akiket Isten kipusztításra ítélt!

A bűn újból megsokasodik, végső ítélet, a föld és a menny helyreállítása

A kanaáni népek kipusztítása óta több ezer év telt el, de úgy tűnik, hogy az ottani kipusztításra ítélt állapot a föld történetében később is meg fog ismétlődni. Az evangéliumokban Jézus arról prófétál, hogy a visszajövetele előtti állapot hasonló lesz Noé és Lót napjaihoz:

Miként a Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember Fiának napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek mindama napig, amelyen Noé a bárkába bement, és eljött az özönvíz, és mindeneket elveszte. Hasonlóképpen, mint a Lót napjaiban is volt; ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek; De amely napon kiment Lót Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett: Ezenképpen lesz azon a napon, melyen az embernek Fia megjelenik.”     (Luk 17:26-30)

Úgy tűnik, hogy a Noé és a Lót korának gonoszságát nagymértékben a bukott angyalok emberek lányaival való paráznasága, az ebből született gonosz óriások és az általánosan elterjedt paráznaság idézte elő.

Jézus próféciájából az is kiderül, hogy a korszak végén, az Ő közvetlen visszajövetele előtt a gonoszság ismét olyan mértékben meg fog sokasodni, hogy a föld teljes élővilága ismét megérett lesz az elpusztításra. Jézus megígérte, hogy nem lesz többé özönvíz, hanem tűz általi pusztítás lesz a korszak végén, amire a Lót napjaihoz való hasonlítás is utal.

Péter apostol így ír erről:

„Tudván először azt, hogy az utolsó időben csúfolkodók támadnak, akik saját kívánságaik szerint járnak, és ezt mondják: Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert amióta az atyák elhunytak, minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva. Mert készakarva nem tudják azt, hogy egek régtől fogva voltak, és föld, mely vízből és víz által állott elő az Isten szavára; Amelyek által az akkori világ vízzel elboríttatván elveszett: A mostani egek pedig és a föld, ugyanazon szó által megkíméltettek, tűznek tartatván fenn, az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára. Ez az egy azonban ne legyen elrejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő, mint egy nap. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Az Úr napja pedig úgy jő majd el, mint éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. Mivelhogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, Akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak! De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik.”   (2 Pét 3:3-13 )

Péter apostol nagyon szépen összefoglalja a korszak végének állapotát, az ítéletet, a hitetlen embereknek adott lehetőséget és a hívők reménységét:

 • Jézus az istentelen emberek ítéletére és elpusztítására fog visszajönni,
 • az ítéletkor a föld és a rajta lévő dolgok megégnek, és az elemek felbomlanak,
 • Jézus a hosszú tűrése miatt késlekedik, mert azt akarja, hogy mindenki megtérjen,
 • akik viszont sóvárogva várják az Ő visszajövetelét, azoknak kegyességben és szentségben kell élniük tudva azt, hogy minden el fog pusztulni,
 • de tudva azt is, hogy új eget és földet fog teremteni, ahol az igazság fog uralkodni.

Az igazságban és szentségben járó hívők reménysége Noéhoz és Lóthoz hasonlóan az, hogy őket az utolsó pillanatban kimenti az Úr a teljes pusztulásból. A Noé és Lót korára való utalás azonban jelenti azt is, hogy csak nagyon kevesen, csak egy kis maradék fog megmenekülni, mert mindenki a saját kívánságai és élvezetei szerint akar élni, mint Noé és Lót napjaiban.

A gonoszság megsokasodásának jelei napjainkban 

Talán túlzásnak és rémisztőnek tűnnek ezek a dolgok, de tudjuk, hogy mindezeknek meg kell lenni. Saját korunk romlottságának jeleit szükséges felismernünk ahhoz, hogy megtérjünk azokból, elválasztva magunkat attól egy szent életet élve.

Tekintsünk most át néhány közismert jelenséget Noé és Lót napjaival összevetve:

Bukott angyalokkal, démonokkal való paráznaság 

A bukott angyaloktól származó okkult (titkos) tudományok mindig is jelen voltak valamilyen mértékben az emberiség történetében, de az utóbbi néhány évtizedben rendkívüli módon elszaporodtak. Az okkult bűnök bőséges listáját lásd a „Bűnrendezés” című írásban. Olyan nagy a tudatlanság ma a „művelt” emberek körében is, hogy nincsenek is tudatában az Isten által utált okkult (titkos, misztikus) tevékenységnek, amelyekben sokszor részt vesznek. Az emberek megfertőzése érdekében a média széles teret nyitott ezeknek a titkos tudományoknak a rendszeres Astro-show adásokkal, a reklámokon és a filmeken keresztül. Mindennaposak a bukott „angyali” jelenések, a halott szellemek megjelenése és a velük való társalgás. A „szélsőséges, liberális keresztyénség” köreiben is terjed az angyalokkal való állandó találkozás és beszélgetés, amit szellemi megtévesztettségükben tévesen „Isten élménynek” értelmeznek. Mindenki szeretne több lenni, mint amit a saját korlátai megengednek, ezért a transzcendens (a korlátok kitolása titkos dolgok alkalmazásával) egyre nagyobb súlyt kap az emberek életében. Terjednek továbbá a titkos UFO jelenségek, földönkívüli lényekkel való – „harmadik típusú” – találkozások is.

Nagyon helyénvalók Pál apostol szavai a szellemi harccal kapcsolatban:

„Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.”     (Ef 6:11-13)

Óriások és hatalmas szörnyek elfogadásának tudatosítása

A horror és triller filmek mindennaposak a média műsorában a késő esti órákban, hogy az azt követő alvási állapotban hadd érezzenek az emberek félelmet, gyötrelmeket és rémálmokat. Terjed az olyan félig ember-félig szellemi lény „szuper emberek”, óriások és torz emberek tudatosítása és népszerűsítése, akik begyalogolnak egy sok emeletes házakból álló városba és lerombolják azt.

A gyermekek mesekönyvében is előszeretettel alkalmazott szereplők az angyalok, a tündérek, az óriások, a sárkányok, a boszorkányok anélkül, hogy a gyerekek, sőt a szülők is tudnák, hogy mit is olvasnak és néznek valójában. Ezek a figurák egy Isten által megítélt és elpusztításra ítélt bukott világ szereplői! Ez szellemileg utat készít ezen gonosz szereplők valóságos megjelenésének és elfogadásának a végidők bűnének megsokasodásában.

A különböző őskori – Isten által az özönvízzel elpusztított szörnyek (óriás ősgyíkok és szárnyasok stb) napjaink „dínó kultuszában” jelennek meg.

Az őskori élővilág és építészet régészeti kutatásai során a Noé előtti időkben élt óriásokra és mindenféle furcsa ősállatokra az emberek sajnálatos módon nem úgy tekintenek ma, mint egy bukott – Isten által elpusztításra ítélt – gonosz angyalok paráznaságának eredményére, hanem a „korszerű darvini fejlődéselmélet” szerint megpróbálják azokat a fajok fejlődésének sorába beilleszteni. A mondákban és a mitológiákban szereplő isteneket, óriásokat (gigászokat, titánokat), ill. a félig állat félig ember teremtményeket (kentaurokat, sellőket, sziréneket) szintén úgy tekintik ma az emberek, mint egy képzelet szülte érdekes jelenségeket és nem, mint egy valóságosan is létező, letűnt, bukott, gonosz világ szereplőit. Ezek mind a bukott „isten fiak” (angyalok) paráználkodásának eredményei, amik a végidőkben ismét színre léphetnek.

A görög mitológia szerint is léteztek óriások és különböző furcsa félig ember-félig állat lények. Erről a Wikipédia így számol be (lényeg kiemelve):

gigászok szakállas, bozontos hajú, félig kígyó testű lények. Gaia és Uranosz gyermekei voltak. Hatalmas erejű óriások. Olyan sokan voltak, még anyjuk sem tudta pontosan, hogy mennyien. Amikor Zeusz letaszította a gigászok testvéreit, a titánokat Tartaroszba, a hatalmas óriások bosszút fogadtak.

titánok Gaia és Uranosz első tizenkét gyermeke, az istenek második nemzedéke. Kezdetben az őserő megtestesítői, később találmányaik által az emberiség „jótevői”.

A gigantikus óriások ereje és mérete a másod, harmad stb. generációk során folyamatosan csökkent, időnként rettenetes szörnyek születtek. Mindezek nem csupán a képzelet szüleményei, hanem a Biblia hasonló eseteivel (Isten fiak paráználkodása és óriások születése) teljesen egybevágnak, és valóság alapja van. Tekintettel arra, hogy itt bukott angyalok (istenek) és emberek keveredéséről van szó, ezért valóban misztikusnak tűnnek. Egy megjegyzés: a Sátán sokat tanult Istentől és mindent képes utánozni, de perverz módon és gonosz céllal. Ezen mitológiai történetek valóságát erősíti az is (senkit ne botránkoztasson meg a hasonlat), hogy Jézust szűz Mária szülte, aki „viselősnek találtatott a Szent Szellemtől”. (Máté 1.18) Ez azonban Isten tökéletes akarata szerint történt, tökéletes eredménnyel!

A Biblia, amikor a Kanaán földjén élő óriásokat (anákokat) említi, azok már sokadik generációs óriások maradékai. Az óriások (anákok) nem egyszerűen nagyra nőtt emberek voltak, hanem konkrét leírások vannak a méreteikről, amik egy normál ember méretének akár 5-10 szeresei is lehetnek:

Megméri annak kőfalát száznegyvennégy singre (64 m), ember mértékével, azaz angyaléval.”   (Jel 21:17)

Egy letűnt világ titokzatos, de mégis valóságos egykori létezésére utalnak azok a ma is megtekinthető monumentális (óriások méretéhez szabott) épületek és építészeti csodák, amelyeket az emberek máig nem tudtak megfejteni (pld. maja kultúra épületei, egyiptomi piramisok), amelyek komoly műszaki és csillagászati ismeretekről tesznek bizonyságot. A többtonnás kövek mozgatása óriási erőt igényelt, mondhatjuk úgy is, hogy a mai hétköznapi emberekhez képest elképzelhetetlenül nagy emberek (óriások) erejét.

Sok mai kutatás és szellemi irányzat szintén Isten teremtett rendje ellen irányul:

 • a Noé fiaiból (Sem, Kham és Jáfet) származó nemzetek (fehér, fekete és sárga rasszok) Isten által külön földrészeken történő elkülönítettségének felszabadítása és összekeverése „humán” szempontok és egy hamis „emberbaráti szeretet” jegyében új, (kevert) emberiséget hoz létre (mesztic, mulatt stb). Lásd. „Nemzetek eredete, szerepe és jövője” című írást. (A jó hír azonban az, hogy Krisztusban – az újjászületett emberek esetében – leomlanak ezek a bukott emberek között Isten által emelt elválasztó falak)
 • az utóbbi 30 évben terjedő gender elmélet szerint az ember biológiai nemének semmibe vételével az Isten által eredetileg teremtett férfival és nővel ellentétben mindenki szabadon választhatja meg nemét a biológiai nemétől függetlenül,
 • a perverz, homoszexuális kapcsolatok és állatokkal való paráználkodás (fajtalankodás) „természet elleni erőszaknak” minősült évszázadokon át, amit „sodomizmusnak” is neveztek. Ezt a törvény Magyarországon is büntette az 1900-as évek második feléig. Ezen Isten által felállított korlátok eltörlésével az egész világon megerősödött a homoszexuális (pride) mozgalom és több nyugati országban ma már a homoszexuális párok is hivatalosan házasságot köthetnek, a közben módosított törvény által megerősített módon. A „fajtalanság” kifejezés ennek hatására kikerült a BTK-ból és a liberalizmus világméretű térhódításával minden – Isten által emelt korlát leomlott és minden tilalom megszűnt: elérkezett a „mindent szabad” korszaka,
 • figyeljük meg, hogyan került lerombolásra a házasság és család az utóbbi néhány évtizedben. A bibliai házasságból (férj-feleség) és a megkülönböztetett ágyas kifejezések hogyan váltak az utóbbi századokban vadházasság, szerető kifejezésekre és az utóbbi évtizedekben már szinte csak az együtt élő pár, párom, kedvesem kifejezések használatosak (férjről, feleségről, házasságról, paráznaságról már szó sincs)
 • az őssejt és genetikai kutatások és alkalmazási kísérletek felgyorsultak a faji genetikai tulajdonságok megváltoztatása céljából,
 • az állatok klónozása már megtörtént (bárányokat már klónoztak: eredetivel azonos mintapéldányt állítottak elő), ami utat nyit a kitenyésztett tökéletes fajok sorozatgyártásához; ember klónozását egyelőre még a fennálló törvények akadályozzák,
 • állatok nemének (fajtájának) megváltoztatása különböző fajták párosításával (keresztezésével) már hosszú gyakorlatra tekint vissza,
 • új növényi fajták létrehozása „nemesítéssel” az ősrégi „kanaáni módszer felelevenítése, kiterjedt alkalmazásuk a mezőgazdaságban már bevett gyakorlat; az emberek nem elégednek meg az Isten által teremtett fajokkal, fajtákkal, hanem azoknál „nemesebb tulajdonságokkal rendelkező” állat és növényfajták (un. hibridek) létrehozásán munkálkodnak. Néhány példa a mindennapi életből:
  • a ló és szamár keresztezéséből származó öszvér mindenki által ismert állat, többnyire az is, hogy további szaporodásra képtelen (nem véletlenül!),
  • a „nemesítésből” származó „értékesebb” növények szintén képtelenek a további szaporodásra, ezért a manipulált vetőmagok ismételt előállítása szükséges a „nemes” tulajdonságok folyamatos megőrzése érdekében,
  • a „gén módosított” (GMO) élelmiszerek elterjesztésére irányuló erőszakos törekvések napjaink történése.
 • a gyógyászat területén terjednek
  • a hormonkészítmények,
  • a spiritualizált homeopátiás gyógyszerek
  • az okkult hátterű keleti gyógymódok,
  • a tudatmódosító kábítószerek (drogok)

A felsorolás nem teljes, de ezekből is jól érzékelhető, hogy mennyire felgyorsultak az események az utóbbi évtizedekben. Mindezek a Noé, a Lót és Kanaán korának az Isten által megítélt és elpusztított szokásaira emlékeztetnek bennünket. A „fejlett” nyugati tudomány élenjár ezekben, amit a média és a hollywoodi filmek előszeretettel népszerűsítenek. Mindezen „korszerű”, de Isten ellenes ismeretek a műholdas adásokon keresztül ma már a föld minden zugában élő emberhez eljutnak.

Sok ember, sőt sok keresztyén számára sem tudatosulnak ezek a dolgok, hogy valójában mi is történik körülöttünk és velünk, pedig fontos, hogy ne fertőzzük meg ezekkel magunkat.

Noé és Lót példájának üzenete számunkra ma

Ha Jézus azt prófétálja, hogy a visszajövetele előtti állapot hasonló lesz Noé és Lót napjaihoz, akkor annak üzenete van a világ és az Övéi számára is.

A világ számára az üzenet a következő:

 • nem szabad elmerülni a világi kívánságokban, hogy az Isten figyelmeztetésének meghallását megakadályozhassa,
 • érdemes Isten igaz embereire hallgatni, ha nem akarnak elveszni a végső napokban, és meg akarnak állni az Igaz Bíró előtt az Utolsó ítéletben.

Az Övéi számára pedig a következő üzenete van ma Noé és Lót példájának:

 • Noé és Lót igaz emberek voltak, akik nem elegyedtek (keveredtek) bele a világ dolgaiba,
 • Isten törvénye (parancsolatai) szerint élték az életüket függetlenül attól, hogy a környezetük törvénye mit engedett meg,
 • hűségesen kitartottak a végső pillanatig a néhány fős családjukkal a nagy, ellenséges sokaság közepette,
 • nem engedték, hogy a sokaság látványa félrevezesse őket és eltérítse őket az igazságtól,
 • életükkel és beszédükkel Isten igazságát hirdették,
 • hitben jártak és bátrak voltak a körülöttük élő sokaság számára köznevetség tárgyát képező dolgokat is megcselekedni (hatalmas hajót építeni a sivatagban), ha Isten azt úgy kívánta tőlük,
 • képesek voltak Isten hangjának meghallására és engedelmesek aszerint cselekedni,
 • Isten figyelmezteti az Övéit a megfelelő időben a végső ítéletre, hogy az igazak megmeneküljenek és másokat is meg tudjanak menteni, akik hallgatnak rájuk,
 • az Övéi – az igazak gyülekezete – Jézus visszajövetele előtt csak egy kis létszámú szent maradék lesz, akik elválasztják magukat a világtól és kifutnak a parázna egyházból (a világgal paráználkodó hamis keresztyénségből).

Talán sokan meglepődnek ezeken, mert Jézus visszajövetele előtt egy nagy ébredésre számítanak. Ábrahám is alkudozott Istennel Sodoma elpusztítása előtt, mert ő is azt gondolta, hogy sokkal több igaz ember van Sodomában. Isten még tíz igaz emberért is megkegyelmezett volna Sodomának, ami egy nagy város volt.

Jézus más helyen is beszél a visszajövetele előtti szomorú állapotról:

„Hát az Isten nem áll-e bosszút az ő választottaiért, kik ő hozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha hosszútűrő is irántuk? Mondom néktek, hogy bosszút áll értök hamar. Mindazáltal az embernek Fia mikor eljön, avagy talál-e hitet e földön?”   (Lukács 18:7-8)

Az utolsó napok „ébredése” tehát az igazságban és a szentségben való járásról szól.

Valóban lesz „ébredés”, ahol sokan lesznek, akik az Övéinek gondolják magukat, de az egy parázna hamis egyház lesz, ahol jeleket és csodákat tesznek a Jézus nevében, de Ő ennek ellenére azt fogja mondani nekik az Utolsó ítéletkor, hogy „sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők” (Máté 7.13-23)

Azoknak az igazaknak pedig, akik valóban az Övéi, mert Lóthoz hasonlóan gyötrődnek a körülöttük lévő állapotok miatt (Sodoma példája alapján) így hangzik a mennyi szózat:

Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból.”   (Jel. 18.4)

Akinek van füle hallja meg.

–  §  –

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és honlapcímének (https://keskenyut.wordpress.com) egyértelmű feltüntetésével.

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: ítélet, evangélium, evangelizálás, evangelizálás, helyreállítás, Keresztyénség, próféciák, Szentség, Tanítások, utolsó idők
Címke: , , , , , , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

2 hozzászólás a(z) Úgy lesz, mint Noé és Lót napjaiban – Abonyi Sándor bejegyzéshez

 1. Guti Tünde szerint:

  Ámen! Rendkívül aktuális ez az ébresztés!

  Kedvelés

 2. Sandor szerint:

  Úgy látom, hogy a “teljes idejű” szolgálókon keresztül (a hétköznapi élettől való elszakadt állapotuk miatt) egyfajta “elméleti keresztyénség” terjed, ahol a keresztyén élet és a mindennapi élet gyakorlata teljesen elválik egymástól. Pedig Jézus és az apostolok is nagyon gyakorlatiasak (hétköznapi kérdésekkel is foglalkozó) szolgálók voltak. Ezt nagyon hiányolom ma, pedig fontos, hogy teljes éltünk legyen az Úrban és ne csak egyfajta “emléleti síkon megélt szellemi élet”. Mostanában ezekre kapok indíttatást és világosságot az Úrtól. Dicsőség az Úrnak. Ő tudja mi a fontos és az aktuális. Szeretettel Sándor

  Kedvelés

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s