Bocsánatkérés a nemzetektől – Bryan Hupperts

An Apology to the Nations – Bryan Hupperts

PDF formátumban letölthető itt: Bocsanatkérés a nemzetektől

Amerika egy olyan ország, ami a saját szellemi világosságában jár és a sötétség óriási. A szellemi eretnekség és romlottság gennyes fekélyként terjed az országunkban és megbetegíti az egész világot. Miközben van egy hűséges maradék, a keresztyénség nagy része beteg és készek továbbadni másoknak is ezt az önpusztító pestist. A fekélyes sebeink gyógyíthatatlannak tűnnek.

Egy szomorú amerikai hívőként ebben az írásban szeretnék bocsánatot kérni a nemzetektől azért a pénzsóvár, hamis evangéliumért, amivel megmérgeztünk benneteket. Kérlek benneteket, hogy vizsgáljátok meg a Biblia világosságában, amit az amerikai keresztyén médiából hallotok. A Biblia fényében mi megmérettünk és híjával találtattunk.

Aranyos prófétáink kedves szavakat és a saját képzeletükből származó örvendetes üzeneteket adnak tovább. Egy általános prófétai vészjelzés terjed mostanában kán-kánt táncoló táncosok képével, egy próféta ugyanis azt mondta: “Isten mondja, hogy táncolj kán-kánt!”

Huh? Minden prófétai tevékenység jövedelmező pénzügyi üzletté változott. Állandóan csak pénzt és bővölködést ígérnek, de figyelmen kívül hagyják, hogy a kereszt önmegtagadást igényel. Isten a következőt mondja a Jeremiás 23.29-ben:

Nem olyan-e az én igém, mint a tűz? – mondja az Úr, mint a sziklazúzó pöröly?”

A füleknek kedves beszéd is szétzúzza a sziklát? A megnyugtató szavak valóban Istentől valók?

Nagy mennyiségben terjesztünk olyan szellemi megnyilvánulásokat, mint az első mormonok megtapasztalásai: fényoszlopokból és kristálygömbökből nyert látomások, furcsa szellemi megnyilvánulások és megtapasztalások, amiknek semmi köze a Bibliához, és a sok elcsábított szent messzire eltávolodik a Szentírás biztos igéjétől, mint azt a hitehagyott Joseph Smith is tette. Most vannak Szent Szellem tollak, aranyra és drágakőre hasonlító esők az égből.

A Jelenések 17.1-2 mondja:

És jött egy a hét angyal közül, akinél a hét pohár volt, és szólt velem: Jövel, és megmutatom néked a nagy paráznának kárhoztatását, aki a sok vízen ül; akivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegedtek a föld lakosai.”

Figyeljük meg ennek a szellemi paráznának az öltözetét a 4. versben:

Az asszony felöltözött bíborba és skarlátba, és arannyal és drágakővel és gyöngyökkel volt ékesítve, kezében egy aranypohár volt, tele utálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával”

A Jelenések 17-ben lévő Nagy Parázna nem fehérbe, hanem valami más csillogóba van felöltözve. Arany, drágakövek és gyöngyök. Csodálatos. Meglepő, hogy pontosan ugyanezek a megnyilvánulások történnek karizmatikus körökben az egész világon.

A legrosszabb, hogy akik ezt teszik, nyerészkednek ezzel a szellemi paráznasággal és ez a szennyáradat a búzát vakmerően konkolynak és a konkolyt búzának hívja! A jó most gonosz. A fent most lent van. Mit tettünk?

A hitehagyott apostolaink, kenet árusaink – aranyszálakkal átszőtt örmény ruhákat viselve, Istenhez szóló imáikkal kikovácsolt fegyverek helyett – az áldás ígéretével kecsegtetnek, ha pénzt küldötök nekik. Először nem Isten királyságát és az Ő igazságát kellene keresni, és akkor ezek a dolgok – és azok tiszta dolgok – is megadatnak nekünk? Mióta számít az apostolság jelének a gazdagság, a hírnév és a hatalom? Egy igazi apostol jele nem a hátukon lévő korbácsütés nyomai Krisztus miatt?

Az első 12 apostol Krisztus nagykövete volt, megbilincselt foglyok. A hivalkodó „szuper-apostolaink” sokkal inkább a fáraó udvarának csodatévő mágusaira hasonlítanak, mint Mózesre. Az első apostolok – egy kivételével – mind mártírhalált haltak a Jézusról tett bizonyságukért! Amikor fejek fognak hullani Amerikában, Istennek ezek az önigazult emberei akkor is a helyükön maradnak, vagy elmenekülnek a sugárhajtású magánrepülőgépeiken az üldözés elől? A sugárhajtású repülőgépeiken azonban nem lesz hely azok számára, akik gazdaggá tették őket. A gyümölcseikről ismeritek meg őket.

Ma az endori jósnőre hasonlító karizmatikus boszorkányság működik. A legújabb keresztyén TV-show műsor részletesen beszámolt egy meglátogatásról, ahol egy nőt a halott apja szelleme látogatta meg, és Isten emberei sóvárogva és vágyakozva hallgatták a TV- kamera előtti nő “csodálatos” megtapasztalását.

“Ha ezt mondják nektek: Tudakozzatok a halottidézőktől és a jövendőmondóktól, akik sipognak és suttognak: hát nem Istenétől tudakozik a nép?”     (Ézsaiás 8.19)

A halott idézés – halott emberek szellemével való beszélgetés – egy utálatos dolog Isten előtt. Ez vudu mágia és nem az a hit, amit hajdan a szenteknek továbbadtak. Bocsássanak meg nekünk a feddések elmaradásáért és ezért a boszorkányságért, és hogy ezt támogatták a pénzükkel. Itt egy jól ismert megtévesztő, hazug szellem működik, ami becsap benneteket!

Népszerű prófétáink a Sátán legnagyobb hazudozóivá váltak, a szívük dédelgetett vágya, hogy istenek legyenek. “Istenek vagytok” – idézik Babilon prófétáit, de nem idézik a Zsoltár 82.6. verse szerint Isten teljes tanácsát:

Én megmondtam: Istenek vagytok ti és a Felségesnek fiai ti mindnyájan”

és a 7. vers így folytatja:

“De meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármelyik főember”.

Ez egy nagyon erős megdorgálása az elbizakodott és gőgös embereknek, nem pedig egy istenségre való felhívás! Semmit sem tanultunk az édenbeli bukásból?

“Előttem Isten nem alkottatott, és utánam sem lesz!”     (Ézsaiás 43.10)

Isten mondja, hogy rajta kívül nincs más Isten. A kutyáknak és a macskáknak vannak kölykei, de Istennek nincsenek kis istenei! Bocsássátok meg nekünk ezt az eretnekséget!

Vallásos méreggel mérgeztünk titeket. Emlékeztek a második legnagyobb parancsolatra: “szeresd felebarátodat?” Az önszerető farizeusságunk azt tanította nektek, hogy hagyjátok figyelmen kívül ezt a parancsolatot. Figyelmen kívül hagytuk Isten szeretetre való felhívását és egyszerűen „vallásosoknak” neveztük azokat, akikkel nem értettünk egyet. Ha ők valóban „vallásosak”, akkor felmentettük magunkat az alól, hogy szeretnünk kellene őket. Ha nem szeretsz valakit az amerikai egyházban, egyszerűen „vallásosnak” nevezed és elkerülöd őket. Vajon ez nem a kegyességnek egy másik, erőtlen formája? Ezt a hivalkodó képmutatást tanítottuk a nemzeteknek!

Ahelyett, hogy egy agape szeretetet mutattunk volna be a közösségeinkben, lemondtunk a tanítványsággal együtt járó sok gyümölcsről.

Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.”   (János 13.35)

Ah, de a szeretet költséges, terhes és lehetetlen megélni a 20 perces lelki fröccs ideje alatt. Ezért inkább azt mondjuk: “Csak higgy!” Igen, de a hit az szeretet által munkálkodik. Az igazi hit a szeretet teljességét munkálja.

Isten azt mondja: ha látod a testvéred szükségét, ne mondd azt, amiről a Jakab 2.16-ban szó van:

Menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól; de nem adjátok meg nékik, amikre szüksége van a testnek; mi annak a haszna?”

Miközben azt várjuk el, hogy „hitünk”legyen, Isten azt várja tőlünk, hogy letegyük az életünket és a leggyakorlatiasabb módon szeressünk. Mi haszna van “az Isten szerinti hitnek”, ha te jól laksz, miközben a testvéred éhezik? Ne mondd azt neki, hogy „legyen hite”, hanem oszd meg vele az ennivalódat. Arra tanítottunk titeket, hogy vétkezzetek!

Testvérek, az egész világon! Az amerikai egyház szinte teljesen hitehagyottá vált. Itt élek és látom minden nap. Van azonban egy imádkozó, istenfélő maradék, akik távol tartják magukat a karizmatikus boszorkányságtól és a próféták haszonszerzésétől. Szomorú, de ez jellemzi az amerikai egyházat ma. Azonban sokan felfedeztük az istenfélelmet, a Bibliát, az imát és a szent életet. Sokan vannak olyanok, akik nem szennyezték be a ruhájukat vagy nem hajtottak térdet a Baálnak, de mindannyian láthatjátok, hogy Isten helyett egy – minden hatékony eszközt felhasználó – pénzsóvárgás került továbbadásra a nemzetekhez a tanítványság nevében.

Bocsássatok meg nekünk! Imádkozzatok értünk! Ne akarjatok ránk hasonlítani! Az amerikai prófétai mozgalom és a bővölködés evangéliuma egy kétfejű farkas, ami elcsábít titeket az egyszerűségtől és a szent tisztaságtól a Krisztusban! A rettenetes érzékiség, a tévtanítások és az amerikai egyház hajótörése nyilvánvaló. Ez a farkas megnyomorít és felzabál mindenkit, aki az útjába esik.

Szellememben látom lassan felemelkedni az előrevetülő halál árnyékát az egész országunkban, amiről Ézsaiás írt:

„Ki féli közületek az Urat? Ki hallgat az ő szolgája szavára? Ő, aki sötétségben jár és nincs fényesség néki, bízzék az Úr nevében, és támaszkodjék Istenhez! Íme, ti mind, akik tüzet gyújtotok, felövezvén magatokat tüzes nyilakkal, vettessetek tüzeteknek lángjába és a tüzes nyilakba, amelyeket meggyújtottatok! Kezemből jő ez rátok; fájdalomban fogtok feküdni!”  (Ézsaiás 50.10-11)

Gyertek ki közülünk és tisztátalant ne érintsetek! Ne higgyetek a hazudozóinknak és ne engedjétek, hogy a „keresztyén marketing” szakemberek kihasználjanak titeket. A bővölködésről szóló ígéreteik nálunk nem működnek, és nem fognak működni nálatok sem. Keressétek az Urat és élni fogtok.

De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, amit néktek hirdettünk, legyen átok.”   (Gal. 1.8)

Mély bocsánatkéréssel

Bryan Hupperts

Egy amerikai keresztyén

www.SheepTrax.com

Fordította: Abonyi Sándor

https://keskenyut.wordpress.com

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: ítélet, Bizonyságok, Gyógyulás-szabadulás, helyreállítás, Keresztyénség, Szentség, Tanítások
Címke: , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

3 hozzászólás a(z) Bocsánatkérés a nemzetektől – Bryan Hupperts bejegyzéshez

 1. Guti Tünde szerint:

  Kemény, igaz feddés. Aktuális. Jó, hogy vannak még, akik felvállalják ezt a szolgálatot!

  Kedvelik 1 személy

 2. Sandor Edit szerint:

  Timótheushoz írt II. levél 3. rész

  1.
  Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be.
  2.
  Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok,
  3.
  Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői.
  4.
  Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői.
  5.
  Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld.
  6.
  Mert ezek közül valók azok, a kik betolakodnak a házakba, és foglyul ejtik a bűnökkel megterhelt és sokféle kívánságoktól űzött asszonykákat,
  7.
  Kik mindenkor tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem juthatnak.
  8.
  Miképen pedig Jánnes és Jámbres ellene állottak Mózesnek, akképen ezek is ellene állanak az igazságnak; megromlott elméjű, a hitre nézve nem becsületes emberek.
  9.
  De többre nem mennek: mert esztelenségök nyilvánvaló lesz mindenek előtt, a miképen amazoké is az lett.
  10.
  Te pedig követted az én tanításomat, életmódomat, szándékomat, hitemet, hosszútűrésemet, szeretetemet, türelmemet,
  11.
  Üldöztetéseimet, szenvedéseimet, a melyek rajtam estek Antiókhiában, Ikóniumban, Listrában: minémű üldöztetéseket szenvedtem! de mindezekből megszabadított engem az Úr.
  12.
  De mindazok is, a kik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak.
  13.
  A gonosz emberek pedig és az ámítók nevekednek a rosszaságban, eltévelyítvén és eltévelyedvén.
  14.
  De te maradj meg azokban, a miket tanultál és a mik reád bízattak, tudván kitől tanultad,
  15.
  És hogy gyermekségedtől fogva tudod a szent írásokat, melyek téged bölcscsé tehetnek az idvességre a Krisztus Jézusban való hit által.
  16.
  A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,
  17.
  Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.

  Kedvelés

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s