Az antikrisztusi szellem munkája – Abonyi Sándor

Letölthető PDF formátumban ittMP3 formátumban itt

Az antikrisztusi szellemről János apostol úgy beszél a levelében, hogy az már az első generáció idején is jelen volt a világban:

„Az antikrisztus szelleme, amelyről hallottátok, hogy eljön és most e világban van már.”    (1 János 4.3)

Sok hívő számára az antikrisztusi szellem valósága egy megfoghatatlan, érzékelhetetlen szellem marad, ezért nagy a veszélye annak, hogy a hívők megtéveszthetőkké válnak. Sokszor nincsenek tisztában vele, hogy az antikrisztusi szellem milyen módon nyilvánul meg a valóságban, megragadható formában.

A szellemi dolgok közvetlenül nem ragadhatók meg, de közvetett módon a hatásuk érzékelhetővé válik és látható módon is megnyilvánul a világban.

János apostol a János 3.8-ban úgy beszél a Szent Szellemről, mint szélről. A szél önmagában láthatatlan, de lehet érzékelni annak a hatását fizikailag: hallani a zúgását és érzékelni lehet a tenger hullámzásában, a fák hajladozásában vagy egyéb fizikai károkban, amikor pl. hurrikán tombol.

Fontos tehát, hogy az antikrisztusi szellem fizikailag is érzékelhető, látható formában beazonosítható legyen, hogy annak ismeretében Isten választottai védekezni tudjanak az antikrisztusi szellem megtévesztései ellen.

Felmerül ezek után a kérdés, hogy milyen módon és hányféleképpen van jelen az antikrisztusi szellem ebben a világban, mert tudatában kell lennünk annak, hogy minek kell ellenállni. Kétféle szellem akar uralkodni ebben a világban:

 • Krisztus szelleme,
 • és az antikrisztus szelleme.

Ahhoz, hogy közelebb jussunk az antikrisztusi szellem megértéséhez, tudnunk kell, hogy az „anti” szó egyrészt azt jelenti, hogy „helyett”, másrészt azt, hogy „ellen.” Ebből adódóan mindaz az antikrisztusi szellem munkája ebben a világban, ami Krisztus jogos szerepét, helyét bitorolja, azaz helyébe lép. Akár személyekben megtestesült formában is, vagy bármi módon Krisztus szelleme ellen munkálkodik, nyíltan vagy megtévesztő módon – a krisztusihoz hasonló – hamis szellemi hatásokat előidézve.

János apostol nagyon tömör meghatározását adta annak, hogy mi az antikrisztus szellemének fő jellemzője:

„Valamely lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, az nincsen Istentől: és az az antikrisztus lelke szelleme.”   (1 János 4.3)

Nézzünk most meg néhány fő területet, hogy milyen módon munkálkodik és nyilvánul meg az antikrisztus szelleme ebben a világban.

Hitetés és megtévesztés

„Hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is.”  (Máté 24.24)

„Ez a szeretet, hogy járjunk az ő parancsolatai szerint. … Mert sok hitető jött e világra, akik nem vallják a Jézust testben megjelent Krisztusnak. Ez a hitető és az antikrisztus.   (2 János 1.6-7)

Úgy tűnik az antikrisztusi szellem első és legfontosabb tevékenysége az emberek elhitetése, megtévesztése azzal a céllal, hogy eltérítsék őket Krisztus hatalmától, hogy egy másik – az antikrisztusi hatalom – szolgájává váljanak. Már az Édenben is ez történt az első emberpár esetében, amikor a gonosz – kígyó képében – megkísértette és ravasz módon arra vette rá az első emberpárt, hogy hagyják figyelmen kívül Isten parancsolatát (ne egyenek a kert közepén lévő fáról), mert semmi baj nem származik abból. „Bizony nem haltok meg”, ha figyelmen kívül hagyjátok Isten parancsolatát.

A megtévesztő és hitető antikrisztusi szellem ravasz módon arra igyekszik rávenni az embereket, hogy az Isten által állított korlátok betartása nem fontos, nem kell azt úgy érteni és nem lesz abból semmi baj, ha az isteni korlátokat nem veszik figyelembe. Valójában minden korlátot eltöröl, és azt hirdeti, hogy az embernek mindent szabad, és az a javát szolgálja. Ezért az ember – Isten ellen lázadva – tetszése szerint mindent megtehet: ez a liberalizmus szelleme, ami – jól látható és érzékelhető módon – itt van ma a világban. Ez egy erős antikrisztusi szellem, ami mögött a Sátán áll, aki a teljes szabadságot hirdeti és diktatórikus módon rá akarja azt erőltetni mindenkire. Így uralkodik az általa teremtett káosz felett Isten minden alkotását lerombolva, ami hatalma növekedésének útjában áll.

Ez a szellem nemcsak a világban van jelen, hanem esetenként megtéveszti a választottakat, és terjed Isten népe között is, amikor figyelmen kívül hagyják Jézus egyes parancsolatait (az Isten által állított korlátokat). Előszeretettel használják a rosszul értelmezett „szeretet” és „kegyelem” szavakat, megalkudnak a parancsolatokkal és megengednek Isten akarata elleni dolgokat: egy megengedő, liberális keresztyénség az, ami terjed ma az egész világon. Lásd: homoszexuálisok befogadása a gyülekezetekbe, együtt élők megáldása stb.

Az uralkodás és a hatalmaskodás szelleme

Ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.”   (2 Thesszalonika 2.4)

Jól érzékelteti ez az ige az antikrisztus szellemét az „ellene veti és fölébe emeli magát” kifejezés leírásával. A krisztusi szellem jellemzőjeként ezzel ellentétben azt látjuk, hogy Jézus, aki valóban Isten fia volt „nem tekintette zsákmánynak, hogy Ő Istennel egyenlő, hanem …. szolgai formát vett fel ….. és megalázta magát”  (Filippibeliek 2.6-8)

Az antikrisztus szelleme mögött a Sátán (eredetileg Lucifer) áll, aki büszkeségében fellázadt Isten ellen és magával ragadta az angyalok 1/3-át, majd a világ fejedelme lett. Akikben az antikrisztus szelleme munkálkodik, azok mások fölé kerekedve uralkodni akarnak másokon.

„A pogányok fejedelmei uralkodnak azokon, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk.”   (Máté 20.25)

Jézus ezzel ellentétes lelkülettel szolgált és az övéinek is azt parancsolta, hogy a világgal ellentétben ne uralkodjanak másokon, hanem szolgáljanak:

„Nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példányképei a nyájnak.  (1 Péter 5.3)

Az antikrisztus szelleme azt munkálja, hogy bizonyos emberek egyre nagyobb hatalmat kapjanak mások felett, ami végső soron az egész föld feletti hatalom megszerzésére törekvő antikrisztus fellépését készíti elő.

A világban ezt munkálja a nemzetek ellenében a nemzetek feletti internacionalizmus ideológiájának terjesztése és a globalizációra való törekvés a nemzetek hatalmának megszüntetésével, Isten népe között pedig az alávetettség hangsúlyozása és a világra jellemző – bibliaellenes – egyházi hierarchiák kialakítása mindenféle egyházi címek alkalmazásával, akik „nikolaiták” módjára Isten és az emberek közé állva, a hívők fölé emelve magukat  uralkodnak és hatalmat gyakorolnak a hívők felett.

Ők Krisztus hatalmát bitorolják, akár világi, akár egyházi hatalmasságokról legyen szó, mert Jézus megmondta:

„Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.” (Máté 28.18)

Isten népe között valóban fontos az engedelmesség, de az nem jelent alávetettséget, uralkodást és hatalmat mások felett. Lásd „Engedelmesség” című video tanításomat a youtube-on.

Amikor az Édenben a kígyó megkísértette az emberpárt, akkor azt ígérte nekik, hogy „olyanok lesztek, mint Isten”. Az emberek Isten, Jézus Krisztus helyébe akarnak lépni, és olyanná lenni, mint Isten: ezt táplálja a világban továbbá a humanizmus szelleme.

Álljon itt egy híradás mindezek érzékeltetésére az évente Davosban összeülő világgazdaság globális főszereplőinek tanácskozása kapcsán készített beszámolóból:

„Az Oxfam nemzetközi segélyszervezet is kiadta a világ anyagi helyzetéről szóló vizsgálódásainak eredményét. Eszerint a világon tavaly megtermelt vagyon 82%-a a Föld lakosságának leggazdagabb 1%-ához került, a milliárdosok száma pedig rekordot ért el. Ezzel szemben a bolygónk szegényebb felét kitevő 3,7 milliárd ember semmit sem profitált a vagyonnövekedésből a globális sporttá váló adóelkerülés következtében.”

Ezt eredményezi a globalizmus és a mammon szelleme.

A pénz uralma, a mammon szelleme

Jézus azt mondta, hogy két úr van csak: Isten és a mammon.

„Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak. (Máté 6.24)

Az utóbbi évtizedekben egyértelműen látható a mammon (pénz, vagyon, gazdagság) eluralkodása az egész világon, ami a nemzeteket és az egyes embereket egyaránt pénz-rabszolgaságba taszítja a nemzetközi bank- és biztosítóhálózatokon, valamint a profit maximalizálásában és a vagyon növelésében érdekelt multinacionális cégeken keresztül. Ez a szellem megjelenik az egyházban is, amikor a rendszeres fizetést kapó „béresek” válnak általánossá, akik esetenként egyre nagyobb jövedelmet biztosító pozíciókra törekszenek, az igeellenes helyzetüket megmagyarázva anyagi „bővölködésről” prédikálnak, és téves módon az anyagi jólétet tekintik az áldás egyértelmű jelének.

Ne felejtsük el, hogy Jézustól szomorúan ment el a „gazdag ifjú”, aki minden parancsolatot megtartott, de akinek nagy vagyona volt és az életében a „vagyon” fontos szerepet játszott. Milyen sokan vannak ma főleg a nyugati hívők között is, akik luxusban élve (fényűző házak, 5 csillagos szállodák, drága luxus autók, sőt magánrepülő)  „szolgálják az Urat”. Jézus és Pál apostol tenne ilyet, ha ma élne? Minden bizonnyal nem.

Sok antikrisztus támad

 „Fiacskáim, itt az utolsó óra; és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljön, így most sok antikrisztus támadt, ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók … ” (1 János 2.18-19)

A vég idején, a korszak végén fellépő antikrisztusnak sok „kis” antikrisztus készíti elő az utat, akik az antikrisztusi szellemmel munkálkodnak. János apostol utal rá, hogy sokan a hívők közül váltak ki. Minden egyházi szolgáló, aki olyan hatalmat ragad magához, ami egyedül Jézust illeti meg és bármi módon az antikrisztus szellemével szolgál, figyelmen kívül hagyva vagy elferdítve Jézus bármely parancsolatát, mert az kellemetlen számára, vagy az antikrisztus szelleme bármi módon ott van a mindennapi életében, a szívében, akkor ő az antikrisztus szellemét képviseli. Ezért beszél az ige sok hamis szolgálóról: hamis apostolokról, hamis prófétákról, hamis tanítókról, hamis pásztorokról.

A törvénytiprás szelleme

Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. …Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne, csakhogy annak, aki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának leheletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével.” (2 Thesszalonika 2.3-8)

Ebben az igeszakaszban Pál apostol is felhívja a figyelmet a hitetésre, a megcsalattatásra. Ébereknek kell tehát lennünk. Itt az antikrisztus megjelenését előkészítő antikrisztusi szellemet

 • egy háttérben, és „titokban” munkálkodó,
 • minden – isteni és emberi – törvényt semmibe vevőnek írja le, ami
 • „beül” – vagyis mindent leuraló módon jelen van – Isten templomában is.

Erre a teljes „törvénytiprásra” látunk példát Sodomában is, ami kiváltotta Isten ítéletét. Jézus azt mondta, hogy az utolsó időkben úgy lesz, mint Lót napjaiban. Lót lelke háborgott a sok gonoszság miatt, ami Sodomában történt. Amikor a sodomai férfiak – kicsik és nagyok – meg akarták „ismerni” Lót férfi vendégeit, Lót megtagadta ezt, amire a következőt válaszolták: „te szabsz nekünk törvényt?” Lót itt a teljességre jutott homoszexualitás ellen lépett fel, de a sodomai férfiak nem engedték, hogy Lót bármi isteni törvényre hivatkozva megakadályozza őket a fajtalanságukban: ez a törvénytiprás esete. Az utóbbi években elterjedtek a világon a „pride (meleg) felvonulások” hatósági védelem mellett biztosítva azok zavartalanságát a jóérzésű emberek támadásaival szemben. A szexuális szabadosság mára sok szervezet számára az „emberi jogok” legalapvetőbb kritériumává vált. Gondoljunk arra mekkora teret kapott az utóbbi évtizedekben a pornóipar, a szabad szexualitás és a homoszexualitás széleskörű népszerűsítése és összeházasodásuk elfogadtatása törvényileg egyre több országban. A férfi és nő – egész életre szóló, biblikus törvényes házassága még hívők között is egyre ritkább, és egyházi szolgálók között is terjed az „újraházasodásnak” nevezett házasságtörés (Máté 19.9).

Lehetne azonban említeni a legáltalánosabb törvénytiprást az adóelkerülést, ami lopás (csalás) és sok más esetet is.

A pusztítás és rombolás szelleme

„A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; de én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek.”  (János 10.10)

Az antikrisztus szelleme a lopást (csalást), a gyilkolást és a pusztítást munkálta az egész világon, évszázadokon keresztül és munkálja ma is: folyamatos háborúk, két világháború és állandó háborús villongások. Mindenki előtt nyilvánvaló, hogy a háborúkkal járó fegyverkezésből hasznot húzó és az azzal járó gyilkolás és pusztítás, majd az azt követő újjáépítésből származó meggazdagodást mind az antikrisztus szelleme munkálja. Látunk jogos önvédelmet mind egyéni, mind nemzeti szinten az igében és az Ószövetségben arra is van példa, hogy Isten is elpusztítja, megöli az ellenségeit, akik Isten akarata ellen munkálkodnak, vagy ahol teljességre jutott a bűn. Mindez azonban nem egyéni önző érdeket szolgál, hanem Isten igazságszolgáltatása.

A bálványimádás minden formája szellemi paráznaság

Isten szeretete, imádata mindenki mást és minden mást meg kell, hogy előzzön az életünkben, mert Isten féltőn szerető Isten.

„Az igazi imádók szellemben, és igazságban imádják az Atyát” (János 4.23)

Ez Jézusra ugyanígy vonatkozik:

„Aki jobban szereti atyját és anyját, mint engemet, nem méltó én hozzám; és aki jobban szereti fiát és leányát, mint engemet, nem méltó én hozzám.”  (Máté 10.37)

Ha bárki vagy bármi szeretetét, imádatát az Atya és a Fiú szeretete, imádata elé helyezzük a szívünkben, az szellemi paráznaság, ami bálványimádás. Ilyen bálványimádás volt az Ószövetség idején a Baál, az Astarot imádata, valamint a fából, fémből készült tárgyak (szobrok, képek stb.) imádata. Erről beszél az 1. és a 2. parancsolat is. Az első, Isten mindenekfelett való szeretetéről, a második az élő Istent helyettesítő – bálványként szolgáló – tárgyak és képek készítésének tiltásáról szól:

Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek.”   (2 Mózes 20.4-5)

Szomorúan kell megállapítani, hogy a legnagyobb, magát „keresztyénnek” tartó felekezetre milyen nagymértékben jellemző a szobrok, képek, szentek imádata, valamint a szentekhez és Jézus anyjához, Máriához való imádkozás többszörösen félretolva és helyettesítve ez által Jézust. Ez teljesen nyilvánvaló bálványimádás, ezért még a saját felekezeti „Tízparancsolatukból” is kihagyták a második (bálványimádat tiltására vonatkozó) parancsolatot. A féltőn szerető Isten gyűlöli mindezeket.

Bálvány lehet azonban minden, ami a szívünkben Istent megelőzve az első helyen áll. Bálvány lehet: vagyon, ház, férj, feleség, szülők, gyerekek, sztárok, foglalkozás, bármilyen hobbi, gyülekezet, pásztor, szolgálat, Biblia stb., ha jobban ragaszkodunk azokhoz, mint magához Jézus Krisztushoz és az Ő igéjének igazságához.

Hamis vallások

Itt olyan vallásokról van szó, amelyek esetében egyértelmű, hogy „nem vallják Jézust testben megjelent Krisztusnak”, amely „az antikrisztus szelleme.”   (1 János 4.3)

Ilyen világvallások a buddhizmus, az iszlám, a krisna, különböző pogány vallások (sámánizmus, boszorkányság stb.), és a nyílt sátánimádat.

Keresztyén színezetű, hamis vallások

A keresztyénnek mondott felekezetekben, gyülekezetekben sok elhajlás van az igazságtól, eltávolítva ezáltal Krisztust az Őt megillető helyről: ezt az antikrisztus szelleme munkálja.

„Amiként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, akként a ti gondolataitok is megrontatnak és eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességtől. Mert hogyha az, aki jön, más Jézust prédikál, akit nem prédikáltunk, vagy más szellemet vesztek, amit nem vettetek, vagy más evangéliumot, amit be nem fogadtatok, szépen eltűrnétek” (2 Korinthus 11.3-4)

Tapasztaltunk már olyat, hogy egy pásztor bálvány a hívők számára, mert erősebben ragaszkodnak hozzá, mint Krisztushoz? A pásztor vagy más szolgálók így Krisztus helyét foglalják el a hívők szívében, akik sokszor inkább nekik engedelmeskednek, mint a Szent Szellem vezetésének, ezért ezt az antikrisztusi szellem munkálja.

Zavar- és káoszteremtés

Jézus úgy jött el, mint világosság és az Ő igéje is világosság, a gonosz pedig a sötétség. Az antikrisztus szelleme igyekszik rejtőzködni, sötétségben maradni, hogy láthatatlan legyen és zűrzavart, káoszt teremteni a világban és az egyházban is, hogy a hívők tisztánlátását megakadályozza.

A világban ezt szolgálja az emberek túlterhelése – elárasztása minden fölösleges és hamis információkkal -, hogy a lényeg rejtve maradjon és ne legyen idejük gondolkozni. Így megakadályozza őket abban, hogy tisztán lássanak és rájöjjenek, hogyan is működik ez a világ és leleplezzék mindenhol a gonosz munkáját. Ebben a tisztánlátásban fog segíteni remélhetőleg ez az írás is.

Az egyházban is aktívan munkálkodik az antikrisztus szelleme és sok mindent összezavar. Az összezavarás fő célja, hogy elrejtse a világosságot az egyházban, sötétségben tartva sok dolgot. Nincsenek pl. világos tanítások az egyházban is meglévő kettősségről, amiről a Máté 7 is beszél a széles és keskeny út példázatában. Ehhez kapcsolódóan világosan különbséget kell tenni a „nagy parázna asszony” és a „menyasszony” között, akinek a tisztaság és a vőlegényéhez való hűség a jellemzője. Az sem mindegy, hogy milyen egyház építéséről beszélünk: a „nagy Babilon”-ról vagy „Jeruzsálem”-ről. Ma nincsenek tisztában a gyülekezetekbe járó hívők azzal, hogy ők valójában a széles vagy a keskeny úton járnak? Pedig ez egyáltalán nem mindegy, mert a széles út a kárhozatra vezet és a keskeny út vezet az örök életre. Minden hívő meg van győződve arról, hogy jó helyen van, mert a „hamis pásztorok” nem mondják el nekik, hogy a sokaság (megagyülekezetek) nem az igazság bizonyítékai, hanem talán éppen fordítva van, amit meg kell vizsgálni. A keskeny úton ugyanis kevesen járnak az ige szerint és a széles úton jár a sokaság. Ha a „nagy parázna asszony” (a nagy parázna egyház) esetét nézzük a Jelenések 17.4-7-ben, akkor az eléggé elgondolkoztató a külső jegyek leírása alapján:

 • bíborba, skarlátba öltözött,
 • arannyal, drágakövekkel és gyöngyökkel ékesítette magát,
 • kezében aranypohár,
 • tele utálatossággal és paráznasággal,
 • részeg volt a szentek vérétől,
 • aki a fenevad hátán ül.

Ráismerünk ebből a leírásból a nagy történelmi és államilag elismert egyházakra, akik egymással ökumenikus közösségben és az állammal (világgal, fenevaddal) szövetkezve munkálkodnak együtt, holott 500 éve még egymást gyilkolták Európában?

Ez az egyházaknak, felekezeteknek és gyülekezeteknek nevezett szervezetekről szól és nem az egyes emberekről, akiknek viszont a Jelenések 18.4-ben azt parancsolja Isten, hogy „fussanak ki belőle, hogy ne legyenek részesek az ő bűneikben és ne részesedjenek az ő csapásaikból.”  Hallunk ezekről tanításokat? Nem. Ez is az antikrisztus szellemének munkája, amit elhallgatásnak lehetne hívni.

Okkult szellemek munkálkodása

Minden ördögi (sötét) forrásból származó szellemi tevékenység.

Ide sorolhatók: jóga, szellemi hátterű harcművészet, jóslások (kártya, varázsgömb, stb), varázslás, átokráhelyezés, horoszkóp, okkult („szeretet”) energiával való gyógyítások, szellemidézés és sok más okkult technika.

Isten és Krisztus ellenes ideológiák

Ilyenek a materializmus, a marxizmus, a leninizmus, a kommunizmus, a szocializmus, az internacionalizmus, a kozmopolitizmus, a teremtés ellenes darwinizmus (fajok fejlődése), a rasszok és nemek tagadása (gender-elmélet), mentsük meg a földet (zöld) mozgalmak stb.

Következtetések

A teljesség igénye nélkül áttekintettünk néhány konkrét területet, amelyek jól érzékeltetik az antikrisztusi szellem munkájának jelenlétét a mindennapi életünkben. Ezekből megítélhetjük és érzékelhetjük, hogy valóban ébereknek kell lennünk és a Szent Szellem vezetésére kell hagyatkoznunk, hogy mindezektől mentesek tudjunk maradni.

Érzékenyen kell reagálnunk minden olyan jelenségre, ami Krisztust kimozdítja az életünk középpontjából és mással – sokszor kegyesnek látszó – dologgal helyettesíti azt.

Minden veszély a hitetéssel, a megtévesztéssel kezdődik. A törvénytipró, a veszedelem fia megjelenését előkészítő antikrisztusi szellem a „gonoszság minden csalárdságával” felfegyverkezve igyekszik megtéveszteni a választottakat is és akik „nem fogadják be az igazság szeretetét az üdvösségükre”, azok el fognak veszni, sőt Isten a „tévelygés erejét bocsátja rájuk, hogy higgyenek a hazugságban” (2 Thesszalinika 2.8-12)

Legyünk tehát éberek, mindent vizsgáljunk meg és az igazsághoz megalkuvás nélkül ragaszkodva, gyűlölve a hamisságot „igazságban és szellemben imádjuk az Atyát.”

Ámen.

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és honlapcímének megadásával: https://keskenyut.wordpress.com

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: gyülekezet, Keresztyénség, Szellemi harc, Tanítások, utolsó idők, vezetés
Címke: , , , , , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.