Az idők jelei – Abonyi Sándor

Letölthető PDF formátumban itt  – MP3 formátumban itt

Jézus azt mondta a farizeusoknak a Máté 16.3-ban, hogy az időjárás jeleit észreveszitek, de az idők jeleit pedig nem?

„Képmutatók, az ég ábrázatját meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok?”

Jézus azt rója fel a farizeusoknak az időjárási jelekre hivatkozva, hogy a körülöttük lévő eseményekből nem tudják felismerni a szellemi eseményeket, az idők jeleit. Jézusnak és a prófétáknak is vannak olyan – számunkra még a jövőben beteljesülő – megprófétált eseményei, amelyeket nekünk hívőknek az írások ismeretében – nyitott szemmel járva és érzékelve a világban végbemenő szellemi változásokat – fel kell, hogy ismerjünk. Jézus ezt várja el tőlünk!

A Szent Szellem az, aki „elvezérel bennünket minden igazságra” és „a bekövetkezendőket megjelenti nekünk.” (János 16.13)

Néhányan talán vágynak arra, hogy betekinthessenek a távoli jövőbe, látni azt, hogy mi vár még rájuk a jövőben, de Isten ebből annak ellenére, hogy látjuk a célt mégis csak annyit jelent ki mindig számunkra, amit elhordozhatunk és mindig csak a következő lépést, hogy lépésről-lépésre haladhassunk előre az Úr által kijelölt utunkon. Sokan fürkészik a jövőt és Jézus bármelyik pillanatban való visszajövetelét várják, és nem figyelnek azokra az eseményekre, amiknek az ige szerint Jézus visszajövetele előtt még meg kell történnie. Fontos, hogy a ma élő hívő nemzedék lássa, hogy Isten óráján hol is tartunk és mi vár ránk az előttünk lévő időben, hogy fel tudjunk készülni arra.

Tudjuk, hogy Jézus az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég: Ő az újszövetségi korszak elkezdője és bevégzője. Amikor a vég bekövetkezik, akkor „minden szem meg fogja látni Őt”, és akkor feltetszik a jele az égen: az Alfa és az Omega.

A 2 Thessz. 2.3-8 arról számol be, hogy „előbb eljön a szakadás és a törvénytipró, a veszedelem fia, …. aki fölé emeli magát mindennek, … akinek „ereje a Sátántól van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival.” Ő az Antikrisztus, aki Jézus előtt fog eljönni.

Az Antikrisztusnak színre lépéséhez sok kis antikrisztus készíti az utat a nemzetek feletti  globális világrend kialakításával, aminek része a fenevad felemelkedése, amiről Dániel prófétált:

„Ezek után láttam éjszakai látásokban, és íme, negyedik állat, rettenetes és iszonyú és rendkívül erős; nagy vasfogai voltak, falt és zúzott és a maradékot lábaival összetaposta, és ez különbözött mindazoktól az állatoktól, amelyek előtte voltak, és tíz szarva volt néki. Mialatt a szarvakat szemléltem, íme, másik kicsiny szarv növekedett ki azok között, és három az előbbi szarvak közül kiszakasztatott ő előtte, és íme, emberszemekhez hasonló szemek voltak ebben a szarvban, és nagyokat szóló száj.”  (Dániel 7.7-8)

Ez a negyedik rettenetes állat, az a „pusztító utálatosság”, ami Jeruzsálemet lerombolta 70-ben. A Római birodalomnak az újraéledését látjuk az utóbbi évtizedekben az Európai Unió formájában, ami alapvetően gazdasági unióként jött létre. Most azonban egy politikai szuperhatalommá akar válni, hogy felvegye a fenevad végső megjelenési formáját Európai Egyesült Államokká való átalakulásával önálló kormánnyal és mindenki fölé emelet kormányfővel, ami várhatóan az Antikrisztus lesz.

Ennek az életre kelésnek vagyunk most tanúi Európában, amit főként a fejlett nyugat-európai államok szorgalmaznak. Ez azonban nem fog zavarmentesen megtörténni, mert lesznek, akik ellene állnak ennek a folyamatnak, akiket előbb „félre kell tolatni.”

Tudjuk, hogy a V4 országai (Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország) erősen ellene állnak a nemzetállamokat tartományi szintre süllyesztő – Európai Egyesült Államok (EEÁ) megalakításának, ahol egy országok feletti birodalmi kormány uralkodna. Ez a törekvés a globalista köröknek nagyon sürgős. Az EU éléről 2017 nyarán távozó Martin Schulz bejelentette, hogy az EEÁ-nak 2025-re létre kell jönni, akkor is, ha lesznek olyan országok, akik ebből kimaradnak.

Amikor Anglia az EU-ból való kilépéséről (Brexit) szavazott, megkérdeztem az Urat, hogy mi történt most valójában a Biblia fényében?

Az Úr válasza a következő volt: egy „szarv” kitöretett.

Mit jelet szarvnak lenni? A szarvak értelmezése a dánieli próféciában az állatokat és birodalmakat párhuzamba állító hasonlatot figyelembe véve hatalommal rendelkező országokat jelentenek. Anglia szarvnak tekinthető ilyen értelemben? Teljes mértékben. Az I. világháborúig óriási gyarmatbirodalommal és világpolitikai hatalommal rendelkező államszervezet volt, de a gyarmatbirodalmai nélkül is a világ legerősebb országai közé tartozik.

Dániel próféta „három szarv kitöretéséről” és egy kicsiny szarv megnövekedéséről beszél. Most nézzük meg, hogy mi lehet a „kicsiny szarv”, ami „az előbbi szarvak között” nő nagyra.

A történelemből ismert, hogy Belgium, aminek a fővárosa Brüsszel, ami az Európai Unió fővárosa is egyben a korábbi nemzetállamok között csak 1830-ban jött létre, mint új állam (francia, holland és német területek leválasztásával), amely időközben „nagyra növekedett szarv lett az előző szarvak között” az EU-n belül.

Az előző szarvak (régebbi, hatalommal bíró országok) közül az első szarv (Anglia) kitöretése 2018-ban fejeződik be. A dánieli prófécia szerint azonban az EEÁ erőltetett létrehozása során a közeljövőben még további két korábbi szarv ki fog töretni az EU-ból és nem lesz része a létrehozandó EEÁ-nak.

Az első szarv kitörése egy kulcsesemény az események további megértéséhez. Ha ezt a kulcseseményt beillesszük a Dániel által kapott prófétai képbe, akkor fontos következtetésekre juthatunk a további szarvakat illetően. A napi eseményekből mindenki által látható, hogy a vezető nyugati országok teljes erővel hadakoznak két közép-európai ország erejének megtörése érdekében és ez a két ország Lengyelország és Magyarország. Itt két nagy történelmi múlttal rendelkező országról van szó, amelyek a keresztyén alapértékek leghatározottabb védelmezői a liberális, globális – tehát antikrisztusi – nyugati hatalmakkal szemben. A probléma oka nem a vélemények különbözősége, hanem az azok mögött álló egymással ellenséges szellemi erők összeütközése. Miért csak ez a két ország, holott négy ország (V4) alkot szoros szövetséget egymással? A másik két ország csak az I. világháború után jött létre, korábban nem léteztek. 1920-ban, a trianoni szerződéssel, a nyertes nagyhatalmak megállapodásával jött létre első lépésben Csehszlovákia, majd 1989-ben történt kettészakadásukkal a mai állapot: Csehország és Szlovákia. Lengyelország és Magyarország sok évszázadon keresztül egymással szomszédos, hatalommal rendelkező ország volt. Ha az EU brüsszeli központja és a V4 országok közötti feszültség tovább nő, akkor minden valószínűség szerint a további két szarv fog „kitöretni”, amely a jelenlegi állapot szerint várhatóan Lengyelország és Magyarország lesz. Lengyelországból már hallani híreket, hogy felmerült a népszavazás lehetősége az EU-ból való kiválásra. Figyeljük az Európában zajló eseményeket és rövidesen meg fogunk bizonyosodni a további két szarv (ország) kitöretéséről is.

A másik – jelenkori történelem szempontjából – fontos esemény a migráció. Az elmúlt évtizedekben az USA-ban és Nyugat-Európában egy folyamatos migráció volt, de 2015-ben egy szervezett, óriási migráns invázió indult el a nyugat-európai országok felé, főként közel-keleti és észak-afrikai arab országokból. A kedvező fogadtatás ellenére hamar kiderültek az iszlám-arab invázió káros hatásai:

 • az európai kultúrától idegen muszlim lakosság aránya túlzott mértékben megnövekedett Angliában, Franciaországban és Belgiumban, ahol sorra épültek a mecsetek az elmúlt évtizedekben,
 • nincs semmi törekvés a nyugati kultúrába való beilleszkedésre a migránsok részéről,
 • 2016 végén sorozatos terrorcselekmények kezdődtek el és sok embert meggyilkoltak Angliában, Franciaországban, Németországban és Svédországban,
 • ma sok un. „no go” zóna van Európa nagyvárosaiban, ahol a muszlim mecsetekben dzsihádra („szent háborúra”) való buzdítás történik és a „Saria” törvényt alkalmazzák, figyelmen kívül hagyva az adott ország törvényeit,
 • egyre több csoportos összecsapás történik, esetenként lövöldözések, amik egy polgárháborús helyzet kialakulásának irányába mutatnak,
 • mindezt a muszlimok Allah nevében, Mohamed próféta példáját követve cselekszik.

A Biblia fényében fontos látnunk, hogy az arabok Ismael utódai, akiknek istene egy hamis isten, akik nem az egy igaz Istent imádnak, aki Ábrahám, Izsák és Jákób Istene, akinek fia Jézus Krisztus. Az arabok mindenki más, de különösen a zsidók és a keresztyének ősellenségei, akiknek az elpusztítására törekszenek. Ezzel a pusztítással elkezdődik egy hosszabb, csapásokkal sújtott időszak, főként Nyugat-Európa életében, amit a Bibliából a nagy nyomorúság időszakaként ismerünk, ami a vajúdás időszaka Jézus eljövetele előtt.

Erről a csapássorozatról olvashatunk a Jelenések 6.1-17-ben, amikor a hét pecsét felbontásáról és azon belül a négy lovas kilovagolásáról van szó. A pecséteket a Bárány nyitotta fel, amelyek a földön egymás utáni csapások formájában nyilvánulnak meg:

 • az első pecsét felnyitására egy fehér lovagolt ki, a rajta ülőnek nyíl van a kezében, aki kijött, hogy győzzön,
 • a második pecsét felnyitásakor egy veres lovagolt ki és a rajta ülőnek nagy kard van a kezében, hogy az emberek egymást öljék,
 • a harmadik pecsét felnyitásakor egy fekete lovagolt ki, a rajta ülőnél mérleg volt és nagy drágaságot és szegénységet okozott,
 • a negyedik pecsét felnyitására egy sárga színű lovagolt ki és a rajta ülő neve halál és pokol volt, akinek hatalma volt a földnek negyedrészén, hogy öljenek fegyverrel, éhséggel, halállal és a földnek fenevadai által, 
 • az ötödik pecsét felnyitása a Jézus bizonyságtevőinek mártírhalálát okozza, 
 • a hatodik pecsét felnyitása egy nagy földi katasztrófát indít el (földindulás, a nap elsötétedik, a csillagok lehullnak, az ég eltakarodik, a hegyek és szigetek elmozdulnak) és a föld királyai és a gazdagok a sziklahasadékokba menekülnek.

Ezek a csapások történnek meg a földön az Úr haragjának (ítéletének) napja előtt.

Ha ma végigtekintünk Nyugat-Európán akkor láthatjuk, hogy már „végiglovagolt” rajta a fehér ló, ami egy hamis vallást jelképez, az íj pedig a harcias szellemet a dzsihádot. Ezt követi a veres kilovagolása, ami már elkezdődött, amikor az emberek egymást kezdik ölni. Ezt láthatjuk minden nap Európa nagyvárosaiban és ez csak fokozódni fog a jövőben.

Mindezek hatása a földön szegénységet, éhséget és halált fog eredményezni, és a föld fenevadjai üldözni és gyilkolni fogják Jézus bizonyságtevőit. Ez egy nagy üldöztetés időszaka lesz a keresztyének számára. Ezt követően egy teljes földi katasztrófa fog bekövetkezni mielőtt Jézus, a Királyok Királya szintén fehér lovon, de íj nélkül visszajön és ítéletet tesz a földön. Ha az idők jeleit vizsgáljuk ma, akkor az arab (muszlim) invázióban és az azt követő gyilkosságokban ráismerhetünk az igében leírt fehér- és veres lóra.

Látjuk az Ószövetségben, hogy az Úr kis- és nagy prófétái figyelemmel kísérték azokat a nagy történelmi eseményeket (királyok, szomszédos országok és egymás elleni háborúk) és kijelentették azokban Isten akaratát, segítve ezáltal a királyokat és Isten népét, hogy a jó oldalon álljanak. Sokszor ítéletet is mondtak azok felett, akik az Úr akarata ellen cselekedtek. (lásd pl. Saul király, Akháb király). Mindazok az események a mi tanulságunkra írattak meg, hogy okuljunk azokból és arra tanítanak minket, hogy korunkban mi is hasonló módon figyelve az eseményeket „olvassunk az idők jeleiből” és tájékoztassuk Isten népét az Ő akaratáról. Figyeljünk mi is éber szemmel és szellemmel, olvassunk a jelekből, vegyük észre, hogy napjaink történelmi eseményeiben hogyan teljesednek be a megírt próféciák és hogyan jelenti ki az Úr az Ő akaratát az övéinek lépésről lépésre, ahogyan haladunk előre az időben.

Ne legyünk vakok, hanem legyünk olyanok, akiknek látnak. Mindent, így ezt is meg kell azonban vizsgálni az ige szerint a Szent Szellem által, hogy így vannak-e ezek?

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és honlap címének megadásával: https://keskenyut.wordpress.com

 

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: próféciák, Szellemi harc, Tanítások, utolsó idők
Címke: , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.