Pál apostol viszonyulása a „más” evangéliumhoz – Abonyi Sándor

Letölthető PDF formátumban itt  – MP3 formátumban itt

Az utóbbi években egyre több szó esik arról, hogy létezik egy másik evangélium is, amit ma sokfelé hirdetnek. Ezt többnyire egy letompított, megcsonkított, felpuhított evangéliumként jellemzik. Nézzük azonban meg részletesebben, hogy valójában miről is van szó, ugyanis a „más” szó nem valaminek a módosítását jelenti, hanem valami teljesen mást. Nem új dolog ez, mert már az első gyülekezetek életében is megjelent a „más” evangélium, amiről beszél is az ige. Pál apostol a galácziabeliekhez írt levelében ír egy más evangéliumról, amit az ő idejében némelyek Galácziában hirdettek azt követően, hogy Pál az igazi evangéliumot hirdette nekik. Pál nagyon határozottan fellépett a más evangéliummal szemben, ami megzavarta és eltérítette a galácziabeli hívőket az igaz evangéliumtól. Nézzük meg mit ír Pál erről:

„Csodálkozom, hogy attól, aki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ilyen hamar más evangéliumra hajlotok. Holott nincs más; de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. De ha mi, vagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, amit néktek hirdettünk, legyen átok.

Amint előbb mondtam, most is mondom: Ha valaki néktek hirdet valamit azon kívül, amit elfogadtatok, átok legyen. Mert most embereknek engedek-e, avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekezem-e tetszeni? Bizonyára, ha embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék.

Tudtotokra adom pedig atyámfiai, hogy az az evangélium, amelyet én hirdettem, nem ember szerint való; Mert én sem embertől vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem a Jézus Krisztus kijelentése által.”   (Gal. 1:6-12)

Másik levelében így beszél Pál arról az evangéliumról, amit hirdetett:

“Mikor hozzátok mentem, atyámfiai, nem mentem, hogy nagy ékesszólással, vagy bölcsességgel hirdessem néktek az Isten bizonyságtételét. Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint Jézus Krisztusról, mégpedig mint megfeszítettről….. És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédiben állott, hanem szellemnek és erőnek megmutatásában, hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék.”   (1 Kor. 2:1-5)

Mit tudunk meg ezekből az igeszakaszokból? Azt, hogy kétféle, egymástól teljesen eltérő evangéliumról van szó.

Az egyik az igazi evangélium, amit Pál hirdetett, ami

 • a keresztről, a megfeszített Krisztusról szólt,
 • Istentől kapott kijelentés alapján,
 • Szent Szellem által, erővel és hatalommal hirdetve,
 • ami tetszett Istennek, mert Pál Istennek akart tetszeni és nem embereknek.

A másik egy hamis evangélium, amelyet némelyek hirdettek, ami

 • az ékesszólásra (tetszetős beszédre),
 • és a bölcsességre (emberi értelemre) alapozott,
 • ami tetszett az embereknek,
 • ezért eltérítette az embereket az igaz evangéliumtól.

Röviden összefoglalva az igaz evangélium Istentől való, ezért tetszik Istennek, a másik evangélium pedig valójában egy hamis evangélium, ami emberi, ezért tetszik az embereknek. Ez az emberi, embereknek tetsző más evangélium azonban Isten ellenes eretnek dolog, amire Pál kemény ítéletet mondott ki: „legyen átok!” 

Tudjuk, hogy az isteni és az emberi az két teljesen különböző dolog, mert

 • Isten nem ember,
 • aki embereknek akar tetszeni, az Isten szolgája nem lehet, (Gal. 1:10)
 • és „átkozott az, aki emberben bízik és testbe helyezi erejét.” (Jer. 17.5.)

Látjuk tehát, hogy egy Istentől való dolgot emberiként kezelni az súlyos eretnekség

és akik ilyeneket tesznek azok nem Isten szolgái. Ezért jogos az átok kimondása az ilyenekre ma is.

Nézzük meg kicsit részletesebben, hogy miről is van szó a két evangélium esetében.

Amikor Pál Krisztus evangéliumát, a keresztet hirdette az a következőket jelentette:

 • Jézus a kereszten azért vette magára mindenki bűnét, hogy mi megszabaduljunk a bűntől (megbánjuk és elhagyjuk azt), hogy bűn nélkül éljünk, elfogadva a kegyelmet és hit által megigazuljunk,
 • Jézus azért halt meg, hogy vele együtt mi is meghaljunk (felvegyük mi is a keresztet, és meghaljunk a testi vágyainknak) és feltámadjunk Jézussal együtt egy új életre, és új teremtésként a krisztusi természet részesei legyünk,
 • a folyamatos, bűn nélküli (szent) élet csak úgy lehetséges, ha minden nap felvesszük a keresztet és hordozzuk azt, folyamatosan halálra adva „megöldökölve a testi vágyainkat” a Szellem által. (Róma 8:13)

A mai kényelmes, élvezeteket hajszoló testi embereknek ez nem igazán „örömüzenet”, mert az minden korábbi világi örömükről való lemondásukat igényelné. A testi élvezeteket habzsoló érzéki ember azonban nem tud semmiről sem lemondani. Egy ilyen igazi evangélium hirdetése nem vonz tömegeket.

Most nézzük meg, mit tartalmaz sok mai szolgáló evangéliumi hirdetése:

 • ne beszéljünk a keresztről és a bűnről, beszéljünk inkább csak problémákról, mert minden embernek van problémája,
 • Jézus véres keresztáldozata, amivel nekünk is közösséget kellene vállalni az olyan horrorisztikus, és azzal csak elriasztanánk az embereket,
 • ne beszéljünk a kereszthordozásról sem, mert az olyan ódivatú és a szentségről sem, mert hát mindenki bűnös,
 • valójában az evangélium lényege teljesen hiányzik az igehirdetésből és csak emberi dolgokról van szó, sima, fülnek tetszetős stílusban, az emberek érzelmeire hatva, aláfestve mindezt egy kellemes zenével,
 • mindenkit befogadnak a gyülekezetbe, mert mindenki bűnös, Jézus pedig szereti a bűnösöket; a homoszexuálisokat is,
 • jó esetben elmondatnak egy un. „befogadó imát”, de van, hogy azt is más mondja el és valódi bűnbánatról, megtérésről, újjászületésről, egy új krisztusi természetről szó sincs, hanem marad a bűnös testi természet.

Ezekre mondta Pál, hogy átok legyen, mert ezekben semmi isteni nincs, hanem csak csupa emberi, ezért tetszik az embereknek. Igen? Jézus szeret engem? Az sem baj, hogy bűnben élek? Nem is kell megváltoznom, mert Jézus így is szeret, sőt meg is áld és bővölködő életet ad nekem? Igen. Nekem kell ez a Jézus! Az ilyen helyekre özönlik a sok ember, akiknek „viszket a fülük”, mert azt hallják, amit szeretnének. Így könnyen létrejönnek a megagyülekezetek, ahol üdvösséget és örök életet is ígérnek azoknak, akik hisznek nekik.

Nem hangsúlyozzák ma a hívőknek eléggé, hogy nem a gyülekezet üdvözít, hanem Jézus Krisztus. Egy gyülekezet adott esetben segíthet ebben, de sajnos sokat is ronthat a keresztyének szellemi állapotán. Ha pedig egy gyülekezet a hitetés áldozatává válik, akkor az a gyülekezet maga fogja a gyehennára juttatni a bennük hívő jóhiszemű embereket.

Pál apostol a korinthusiaknak írt első levelében arról beszél, hogy „minden kegyelmi állapot működik náluk,” de mégis „kisdedek” és „testiek. A korinthusi gyülekezet látszólag nagyon szellemi volt, de ugyanakkor testi is, mert sok testies dolog volt közöttük.

Elterjedt egy szóhasználat a keresztyének között, hogy „testies keresztyének,” de ilyen az igében nincs! Ez önellentmondás. Pál nem erről beszélt. Ő egyszerűen testieknek nevezte a hívőket. Pál igyekezett a gyülekezet helyreállásán munkálkodni, de ennek ellenére a második leveléből az derül ki, hogy ez nem teljesen sikerült, és néhányukat arra szólítja fel, hogy „menjenek ki közülük és szakadjanak el” tőlük (2 Kor. 6:17).  Ez a szellemi és a testi emberek különválasztását jelenti, a szellemi emberek kihívását a gyülekezetből. Csak „szellemben és igazságban lehet imádni az Atyát” (Ján. 4:23), „a test és vér pedig nem örökölheti Isten országát.” (1 Kor. 15:50)

Egy más evangélium hirdetése nem a Szent Szellemben és igazságban való járásról szól, hanem a lélek és a test vágyainak táplálásáról, tehát egy testies evangélium. Ha más az evangélium, akkor ebből az következik, hogy ott egy más Jézust hirdetnek más szellemmel, ami semmiképpen sem a Szent Szellem.

Az utóbbi években egyre többször hallani, hogy „híres” szolgálók angyalokkal társalognak, Pál azonban azt mondta, hogy ha „ő maga, vagy mennyből való angyal hirdetne is nekik valamit azon kívül, amit nekik hirdettek, legyen átok.”

Atyámfiai!

Pál a maga idejében sok gyülekezetet létesített a Római birodalom négy tartományában és az Újszövetség 2/3-át ő írta, mégis azt mondta, hogy lehet bármilyen híres és az egész világon ismert szolgáló valaki, hivatkozhat angyalokra is, mégse higgyetek neki, ha más evangéliumot hirdet, mint amit ő hirdetett, hanem sújtsa azt átok.

Mindent és minden szolgálót meg kell vizsgálnunk az ige fényében, legyen az bármilyen híres-neves, az egész világon ismert szolgáló, ahogyan Pált is megvizsgálták a béreabeliek, hogy Isten szolgája-e vagy sem.

Csak az igének való feltétlen engedelmesség és az „igazság szeretete” ment meg minket attól a hitetéstől, amiről az ige még úgy beszél, hogy „az egész világra eljön”, mi azonban már látjuk, hogy az egész világon szedi áldozatait a sokszor jóhiszemű, naív hívők közül.

Legyetek ezért éberek és vigyázzatok, hogy el ne hitessenek titeket!

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és honlapcímének megadásával: https:/keskenyut.wordpress.com  

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: örömhír, hamis evangélium, Megtérés, újjászületés, Tanítások
Címke: , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.