Baál vagy az Atya uralma I. – Abonyi Péter

Baál vagy az Atya uralma című könyv – Tartalomjegyzék

Az I. rész letölthető PDF formátumban itt – MP3 formátumban itt

Bevezető 

2018. december 26-án az Atya színe előtt voltam és kértem, hogy adjon kijelentést arra a szellemileg meghatározó erőre, ami az én, valamint a hívő testvéreim életében a nyomorúságok okozója. Az Úrtól a Jeremiás könyve 11:16-23 igéket kaptam. Először azt értettem meg ennek a szakasznak az elejéből, hogy a környezetem romlottsága hatással van az életemre, és nem az én hibámból adódóan vesznek körül nehézségek. E szellemi hatás okának az Úr ez ige szerint a Baál nevet adta. A továbbiakban szeretném kifejteni azokat a kijelentéseket, összefüggéseket, gyakorlatokat, amiket megmutatott és elmagyarázott nekem az Úr. Nagyon hálás vagyok a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak, hogy ilyen megtisztelő feladatot bízott rám, hogy ilyen magasztos szolgálatot végezhetek felétek. Fogadjátok szeretettel Istent kereső, tiszta szívvel. Mindent vizsgáljatok meg, és ami jó, azt tartsátok meg! (1 Thesszalonika 5:21)

I. Jahve vagy Baál uralma

1. Jahve vagy Baál

Tudjuk, hogy Izráel az Urat az Ószövetségben először Baálra, majd miután már befolyása alatt voltak, Baál mellett Astarótra is lecserélte, aminek eredményeként az ország szétszakadása, romlása, majd megszűnése következett be, Izrael népe pedig a Baált imádó babiloni, perzsa-méd nép fogságába került.

A Baáltól a Jahvéhez való megtérésre hívó küldött volt Jeremiás. Ez jellemzi az utolsó idők szolgálóit is. Mi az üzenete ennek az igeszakasznak számunkra? Mindnekelőtt az, hogy vissza kell térni az Úrhoz a Baáltól, valakinek az Astaróttól is. 

A Baál szó urat, tulajdonost jelent.

Ahogy Egyiptom a világot jelenti, és az abból való kijövetel a megtérés jelképe, úgy a babiloni szellemtől, Baáltól is távol kell tartani magát az Úr Jézus követőjének, és ha befolyása alá került, akkor ki kell jönnie belőle. Milyen befolyásról lehet szó? Te tisztában vagy vele?

Vannak, akiknek a megtérése a bűnnel szemben radikális változást hozott, azonban az igazság az, hogy nem csak a bűneinkből váltott meg Jézus, hanem a teljes életünket adtuk át Neki. Gazdát cseréltünk: e világ istene helyett a Mindenható Isten lett az Urunk (eredetiben: küriosz), ami azt jelenti, hogy ő lett a gazdánk, mai szóval tulajdonosunk. Például a Róma 6:16-23-ban olvasunk e folyamatról, ahol a 22. vers szó szerint azt mondja: „Isten rabszolgáivá (eredetiben: duloó-jává)” váltunk, azaz az Ő tulajdonává lettünk. A 23. vers ráadásul azt is kijelenti, hogy a bűn és a halál uralmából az örök élet uralmába, Isten királyságába jutunk, ha Jézus az Urunk, a Kürioszunk. Mi van azokkal, akik nem ismerték fel, vagy nem tették Urukká Jézust? Veszélyben vannak, ezért Jézust Úrrá kell tenni az egész életük felett. Mindenki megtapasztalhatta, aki Úrrá tette Jézust az életében, hogy ez a döntés egy erős személyes kapcsolatot hozott a Szent Szellem által az Atyával, és a lelkünk trónjára ültetve lépésről-lépésre sorban kéri az életünk átrendezését, lelki és fizikai szinten való megváltoztatását. Ez az életmód folyamatos Úrra figyelést, sőt engedelmességet követel tőlünk. Amíg ezt tapasztaljuk, Benne vagyunk, és mint szőlővessző, a szőlőtőn vagyunk.

Környezetünkben láthatjuk, hogy keresztyén testvéreink közül ki, miben, hol tart e megszentelődési, élet-átadási folyamatban. Mi történik, ha valaki megáll ezen az úton, mert nemet mond az Úrnak az életrendezésre?

2.  Birtoklás

Az engedetlenség következménye a hamis ismeret, az önzésbe való visszaesés, amit az e világ istenének uralmába való visszacsúszás követ. Egyre jobban megfigyelhető a Baál uralma alá való visszacsúszás az utóbbi évtizedekben. Hogyan is történik ez napjainkban?

A Jeremiás 11:21-ben azt mondja az Úr Jeremiásnak, hogy ahol és akik között lakik, azok életére törnek, mert ők a Baál uralma alatt vannak és nem tűrik el, hogy Jeremiás a Baál imádatát leleplezze.

Számomra az a fogalom, hogy „életedre törnek” korábban csak azt jelentette, hogy meg akarnak ölni valakit. Azonban az „életedre törnek” fogalmat (eredetiben: nepes báqas) úgy is lehetne fordítani, hogy a lelkedet keresik, megkívánják, meg akarják szerezni, azaz birtokolni akarják a lelkedet, mint tulajdonos azzal ők akarnak rendelkezni!

Miben nyilvánul meg a Baál szelleme, azaz, hogy a lelkedet valaki meg akarja szerezni?

Ha már Jézus az Urunk, akkor nem szabad semmilyen más befolyás alá kerülnünk, ami birtokolni próbálja a lelkünket. Az 1 Péter 5:8-ban a keres (eredetiben: dzéteó) szó ugyanazt fejezi ki, mint a jeremiási igénkben. Tehát a diabolosz, ami félrevezetőt is jelent ki akarja cserélni a krisztusi életmódot egy olyan életmódra – az övére – úgy, hogy észre sem vesszük, hogy már ő az irányítója az életünknek, nem pedig Krisztus. E befolyást minden időben a divatos korszellemmel teszi úgy, mint egy ordító oroszlán, azaz a valódi, újszövetségi hit túlharsogásával és megfélemlítéssel. Ha elbizonytalanodunk, és ezáltal eltávolodunk az Úrtól, akkor valójában az egyetlen használható fegyverről mondunk le. Tudnunk kell, hogy nem a szellemünkért, hanem a lelkünkért, életünkért folyik a harc. (1 Mózes 2:7; János 10:17-18; Márk 8:37 (élet, azaz lélek – eredetiben: nepes)) A Sátán a lelkünk ellensége, gyilkosa, Jézus az életünk, a lelkünk megmentője, de csak annak, aki hagyja lelkét elveszni Ő érte a Márk 8:35 és a János 12:25 szerint.

Szóval a Baál szellemében birtoklási vágy van, ami az emberi lelket (eredetiben: nepes, illetve pszükhé) akarja birtokolni!!! Tehát onnan ismered fel, hogy az a valami vagy valaki Baál szellemének a befolyása alatt van, hogy az a valami, legyen az történés, esemény, vagy az a valaki, egy személy, aki birtokolni akar téged, de azt nem újszövetségi módon, nem Jézus jellemével, életmódjával, tanításával, nem Krisztus szelleme által teszi.

Menjünk először vissza az alapokhoz, hogy érthető legyen a hamis birtoklás működése.

3. Szabadság

Jézus azért jött, hogy megszabadítva a bűn, a Sátán uralmának rabszolgaságából, szabaddá tegyen. Ugyanakkor ebben a pillanatban alá is vetjük magunkat az Atyának, még a lelkünket is kárba veszni hagyjuk, sőt annyira értékes számunkra Jézus áldozata, hogy akár az életünk elvesztése sem drága érte. A megváltásnak pont ez a fő üzenete: nem csak a bűneimet fizette ki Jézus a kereszten, hanem engem, a bűntől torzult lelkemet (hústestemet) kivásárolta az egyetlen és tökéletes fizetőeszközzel, a véres áldozatával, a saját bűntelen lelkének halálával, és e világ rabszolgatartó fogságából az Atya házába „átigazoltatott” a feltámadása erejével, ha mindezt megértettem, beláttam és hit által a cserét elfogadtam. Az Atya házában Ő már most szabad emberként kezel, de mi nem feledhetjük, hogy megvásárolt szabad emberek vagyunk az Ő királyságában. Csak így érthető meg az 1 Korintus 7:20-24 igeszakasz is.

E szabadságra, azaz az Atyától való függésre mindennél jobban kell vigyáznunk, mert addig vagyunk VÉDELEM alatt, és nem a Baál befolyása alatt! Megtapasztalva az Atyától való függést, az Isten rabszolgaságát, azt mondhatjuk nyugodt szívvel, hogy nincs ennél nagyobb szabadság, mert semmilyen kényszer nem volt, és most sincs, hogy e függőséget felmondjuk, az alárendeltséget megszakítsuk, mert megismertük a Mindenhatót, és Őt nem akarjuk semmire és senkire se lecserélni, annyira szeretjük Őt önmagáért. Csak Ő birtokolhat bennünket, csak Neki vetjük alá magunkat! Ezt jól jegyezd meg, ez a legfontosabb ismérv! Tehát hangsúlyozom, hogy mindaz, ami vagy aki birtokolni kíván és azt akarja, hogy vessük alá magunkat, annak NEM SZABAD Krisztusban engedni, mert az nem egyeztethető össze az igével, vagy a Krisztus szellemével, ezért azzal meg kell tagadni a közösséget.

Az első századi keresztyének közül sokan azért haltak meg, mert az akkori korszellemnek nem engedve, a császárt nem voltak hajlandók istenként tisztelni, mert nekik már volt egy és egyetlen Uruk, Kürioszuk, uralkodójuk. Te hajlandó vagy megőrizni a SZABADSÁGODAT, még ha el is akarják venni tőled félrevezetéssel, kényszerítéssel, megtartod veszteségek esetén vagy akár az életed elvesztése árán is?

4. A szabadság elvesztése 

 Most olvasd el figyelmesen a Galata levél teljes 2. fejezetét mielőtt tovább olvasnál. Ha elolvastad, nézd végig még egyszer az alábbi pontok szerint, hogyan beszél Pál a krisztusi szabadságról, és e szabadságot veszélyeztető tanítás személyi megnyilvánulásairól, valamint e hamis függőségi viszonyokról.

1. vers: Azt mondja, hogy együtt. Pál nem, mint valami főnök vitte magával az alávetett szolgatársait, hanem együtt, csapatban gondolkozva, -élve, -dolgozva mentek mindenhová.

2. vers: Pál semmi másról nem beszél, nem kezd hitvédelembe, csak a szabadságát megszerző egyetlen doktrínáról, az evangéliumról beszél, azaz azt hirdeti, hogy a hadvezér a rabszolgaságból, a hadifogságból kiszabadított.

3. vers: A krisztusi ember NEM KÉNYSZERÍT! A legtöbb hibát e területen követik el a szolgálók. Teljesen természetesnek veszik az e világi gyakorlat alkalmazását. Későbbiekben hozok fel példákat, kontrasztba állítva azt az újszövetség szellemével és az igével.

4. vers: Figyeld csak, hogy itt hogyan lép be a Baál szelleme. Jól látható, hogy Krisztus helyett emberek szeretnék birtokolni a testvérek lelkét úgy, hogy először besurrannak, kém módjára megfigyelik, hogy milyen gazdával rendelkeznek. Ha csak Krisztus birtokában vannak, akkor folytatják a munkájukat, és ha nem veszik észre a hamis szellemet, elengedve a krisztusi függőséget máris átengedik az életük egy területe felett az uralmat. Olvassuk el szó szerint e verset: „Tudniillik a belopózkodott hamis atyafiakért, akik alattomban közénk jöttek, hogy kikémleljék a mi szabadságunkat, mellyel BÍRUNK a Krisztus Jézusban, hogy minket SZOLGÁKKÁ tegyenek:

Vegyük észre, hogy a Pál által használt bírunk (eredetiben: ekhó) szó ugyanazt jelenti, sőt ugyanabban az értelemben használja, mint a korábban elemzett Jeremiás 11:21 versben a törnek (eredetiben: báqas) szó! Ez megdöbbentő! Mit akartak elérni Jeremiásnál? Azt, hogy ne figyelmeztesse a környezetét, hogy az Urat lecserélték a Baálra, más gazdára, mert akkor megölik. Mire figyelmeztet Pál? Ha átadod a szabadságodat a birtokvággyal rendelkező tekintélyelvű vezetőnek, akkor SZOLGÁJÁVÁ tesz. Nem egyszerűen szolgává, hanem az eredeti szerint (kataduloó-vá, azaz valakinek a hatalma alá hajtottjává, RABSZOLGÁJÁVÁ), ami Pál szerint azt jelenti, hogy Krisztus helyett más lesz a GAZDÁD. Drága testvérem! Az ige szerint szolgája bárkinek lehetsz, akár önként, akár ingyen vagy bérért, de nem lehetsz semminek vagy senkinek a rabszolgája. Ha Krisztusban vagy, csak az Úr rabszolgája lehetsz!

5. vers: Nem vállaltak szellemi közösséget a hamis szolgálókkal, „Baál papjaival”.

6. vers: Pál itt nem tiszteletlen, hanem az alávetettség tévtanítását leplezi le, mert felfedezi e vadhajtást!

7-10. vers: Rivalizálást, világiasságot, pártoskodást hoz be az Egyházba a hamis gazda-szellem. A szolgálatok szétválasztásával sikerült a kapcsolatuk zátonyra futását elkerülniük az apostoloknak, de láthatóan nem sikerült a hamisságból való megtérést elérniük Páléknak a tekintélyesek között.

11. vers: Nem főnökként kezeli, és nem is, mint alávetett megy Pál Péterhez, hanem egyenrangú testvérnek tekinti őt. Próbálná valaki azt megtenni ma, amit ő tett!

12. vers: A krisztusi hívőtől eltérően a Baál szelleme alatt lévő ember váltogatja életmódját, szavait és cselekedeteit a környezete függvényében. Amíg a lelki (helyesebben szellemi) ismerete működik, addig még van benne egy félelem.

13. vers: Később a hamis gazda tanítás befogadása miatt a szellemi ismeret már nem jelez, hanem az ilyen ember élvezi, hogy van hatalma, befolyása más embereken. A félelem nélküli képmutatás gyümölcse a tettetés, színlelés, szerepjátszás, ami másokat – annak gyors látható sikere miatt – magával csábít, sodor, először csak alkalmazkodással, vagy egy ideig kompromisszum elfogadásával, vagy egy ideig való együtt „menetelés” formájában. Minden eretnekség természete ilyen, a baj kicsiben kezdődik.

14/a. vers: Megjelenik az egyenesség hiánya, mint jellembeli torzulás. A hitgyakorlat és a napi életvitel kettéválik, nem láthatnak bele mások a testvér valós életébe, nem ismerhetik meg a valós jellemét, a másik „életét”. Mindig aszerint viselkedik, ami nagyobb haszonnal jár. Pál apostol mit mond, üzen azzal a kijelentésével, hogy „nem egyenesen járnak az evangélium igazságához képest”? Az evangélium, ahogy említettem azt jelenti, hogy kihirdetésre kerül az a győztes, megszabadító esemény, hogy át lehet igazolni a bűnös, világi uralomból az Isten királyságába. Ennek az örömhírnek az igazságához képest az adott helyzetben gyakorolt nem helyes cselekedetet, életmódot, eljárást látta, érzékelte Pál. Helyesen Jézus Krisztust kellett volna kiábrázolni a tényekkel megegyező igazság, a valóság bemutatásával, ami megjelenik igazmondásban, őszinteségben, hitelességben, megbízhatóságban, egyenességben, becsületességben.

14/b. vers: A jellembeli torzulás démonikussá válik. A Baál uralma alatt levő ember elkezd különböző, a célnak leghatásosabbnak látszó kényszerítő eszközöket alkalmazni. Az életmód – kényszerítéssel történő – megváltoztatásának módjai a következők lehetnek: sürgetés, látszólag igei érveléssel való meggyőzés, manipulálás, nyomatékos felszólítás, vagy akár szellemi, lelki vagy testi erőszak alkalmazása. Mindben közös a megfélemlítés.

20. vers: Pál szavai szerint csak úgy tudjuk kivédeni a bírvágy szelleme alá kerülést, ha azt éljük meg, hogy: én már meghaltam, most csak Krisztus él bennem. Nem csak a bűnök elhagyásáról, hanem a saját életünk halálba adásáról is szól az evangélium üzenete, valamint arról, hogy az Atya iránti bizalom, bizonyosság, meggyőződés által képessé váltunk hústesti helyett krisztusi életet élni.

Milyen példákat tapasztalhatunk manapság a Baál birtokvágyó szellemének munkálkodására?

Mielőtt ezt megtennénk fontos megjegyeznem, hogy nem a kimagasló képességű emberekkel vagy a helyi gyülekezet jó szellemi és lelki minőségű közösségével van a gond, hanem a romlott szívvel, a hústesti ambícióval, amikor megcsalt szívvel használnak eszközt, programot, szervezetet, birtokvággyal irányítanak hívőt, gyülekezetet vagy egy csoportot, és nem a Szent Szellem irányítása, fősége alatt történnek mindezek, pedig tudjuk, hogy az Úrtól mindennek rendelt ideje és alkalma van.  A teljesség igénye nélkül nézzünk meg néhány példát, ahol látjuk a hívők életében a hamis gazda-szellem befolyását, azt, hogy milyen – nem Krisztus szerinti, hanem Baál szelleme szerinti – módszerekkel teszik a romlott szívű hívők, szolgálók magukat a lelkek gazdájává. Kezdjük a „kályhától”.

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és honlapcímének megadásával: https://keskenyut.wordpress.com

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: gyülekezet, Keresztyénség, szolgálati ajándékok, Tanítások, utolsó idők, vezetés
Címke: , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.