Baál vagy az Atya uralma III – Abonyi Péter

Letölthető PDF formátumban itt  – MP3 formátumban itt

A megcsalás módjai, eszközei – avagy
hogyan cseréli le Baál az Atyát a testvéri kapcsolatokban

  1. Alávetettség, mentorálás

A függelmi viszony könnyen tovább erősíthető a gyámság alá bevezetett hívők esetén. Olvassuk tovább a Galata levél 4. fejezetét az előbbi első hét vers után, a 7-19. versekig. Pál Isten akaratába helyezte a friss hívőket miután megvilágosította számukra, hogy mi a különbség a szolgaság és a fiúság között. Figyeljük meg, hogy Pál hogyan hasonlítja össze magát és jellemét az újonnan jött szolgálókkal és azok jellemével. Most ne a vitatott tanra figyeljetek, hanem a többi mondanivalóra. Ne a mit-re nézzetek, mert az minden élethelyzetben más, hanem a HOGYAN-ra, mert ez a trükközés a mai napig nem változott. Lássuk meg, hogy a 19. versben a Krisztusban való újbóli szülésről beszél hozzánk a Szent Szellem. Tehát nem egy bűnből, hanem a hamis rendszerből, a szolgaság szelleméből kellett megtérniük Istenhez.

A tanítványság nem alávetettség, de nem is mentorálás.

Vigyázzunk, mert könnyen gyámság alá helyeznek a szabadság helyett azzal, hogy atyai felügyeletet, állítólagos mentorálást ajánlanak nekünk. Sok idő elteltével már talán észre sem vesszük, hogy vezetők szolgái lettünk a piramis rendszerű szervezet építésében, csak a sikeres növekedést látjuk, és elveszítjük azt a képességünket, hogy felismerjük, az MLM-szerű team-ek inkább egy személy és egy felekezet érdekeit szolgálják, semmint akik felé a szolgálatnak valójában történnie kellene. Elveszítjük Krisztusban nyert fiúságunkat, szabadságunkat és Isten akaratában való spontán és közvetlen engedelmességünket, és elfoglaljuk pozíciónkkal mások helyét, és nem az egymás növekedését szolgáljuk a Krisztusban, hanem a rendszert. Erre a veszélyre figyelmeztet az Úr ma is a Kolossé 2:18-20. versekkel.

Ha már e témánál vagyunk, ne mossuk össze a Jézus és tanítványa közötti kapcsolatot az ember és ember közötti viszonnyal. Neked nem furcsa, hogy valaki azt hirdeti egy evangéliumi szakaszból, hogy amilyen kapcsolata volt Jézusnak egy tanítványával, olyan viszonyban leszel te az igehirdetővel? Még egy pár ilyen kedves és szép, akarom mondani a hústestnek hízelkedő hasonlat, és szellemed elkábítása miatt észre sem veszed a váltást, csak azt, hogy a hústestnek kényelmesebb az uraddá tett testvért követni, és hogy ez nem az Isten akaratának közvetlen követése, mi több nem a helyi közösség működésének megfelelő módja.

A mentorálás szó helyett használjuk az eredeti szóhasználatot, az Apostolok cselekedetei 14:21 versben használt „tanítvánnyá tételt”, mert óhatatlan, hogy a világi szavakkal a világ szelleme jön be az életünkbe. Miért? A mentorálás emberek – személy vagy csoport – között történik, aminek a célja, hogy a profi eljuttassa a kezdőt a képességének egy határáig. Ha ezzel tisztában vagyunk, akkor azt gondolhatjuk, hogy a mentorálást a szó valódi értelmében e korlátaival még helyesen is használhatjuk, de két dologra kell ezzel kapcsolatban odafigyelni. Az egyik, hogy e szó a világból származik, olyan helyről, ahol az élő Isten, mint személy nem létezik, így a Szent Szellemmel, mint pártfogóval, tanácsadóval nincs közösségük, és a személyes közvetlen vezetését sem ismerik. A mentor szó jelentése pontosan UGYANAZ, mint amit az Apostolok cselekedeteiben az ige ír a Szent Szellemről: tanácsadó, pártfogó, továbbá „idősebb szakember”. Az az ember pedig, aki a mentor, ennélfogva kizárólagosan egyedül olyan megnevezést és pozíciót kap, mint amivel az ige egyedül a Szent Szellemet ruházta fel. Ha elfogadod, hogy valaki mentoráljon téged, milyen tudás és milyen felhatalmazás alapján fogod tudni megkülönböztetni, hogy az Úr tanítványává tesz vagy az úr – szolga függőségébe visz bele téged?

A másik gond, hogy a mentorálás egy humanista elvet feltételez, azaz egy jó lelkű, szívű szakember képez egy leendő jó lelkiségű szakembert. Kérdés: Biztos, hogy egy tanítvánnyá tételt kereső hívő – megfelelő tapasztalat híján – helyesen tudja megítélni, hogy jó szívű mentort választ? Egy romlott szívű, dicsőséget kereső embernek nem kunszt a hiszékeny, tanulni vágyó testvért rávenni arra, hogy valami különös tudásban, ajándékban, és még kapcsolati tőkében is részesíteni fogja tudni őt. Mivel jellemzően nem egy igei módon létrejövő csoport találkozik egy egyénnel vagy csoporttal, így rendszerint a jó elvárásaik mellé kapcsolati függést is kapnak, jó néhány színes, habos tanítással, szellemi eszköztárral és széles spektrumú – ezért utánozhatatlanak hitt – lelki technikákkal. Nézzük meg példaként az Apostolok cselekedetei 20:28-35 verseket, miként készítette fel Pál a hamis „tanítvánnyá tételt” ajánlókkal szemben az efézusi elöljárókat. Pál KIT ajánl a presbiterek pásztorának, mentorának? A 32. versben így olvassuk: 

„És most, atyámfiai, ajánllak titeket az Istennek és az ő kegyelmessége igéjének, aki felépíthet és adhat néktek örökséget minden megszenteltek közt.”

Továbbá figyeljük meg Jézusnál vagy Pálnál, hogy soha nem lépett át egy bizonyos határt. A tanítványait helyreigazította, ha a mester és tanítvány között olyan érzelmi kötődés vagy tekintélyelvű függőség alakult volna ki, ami sérti az Istent. Pál mindezt egy apostoli csoportban tette egy általa vagy általuk létrehozott gyülekezet tanítványával.

Tudjuk, hogy a világi társadalom, mint rendszer működésének feltétele a hierarchikus, főnök és szolga kapcsolati rendszer tudomásul vétele, és az ennek megfelelően engedelmeskedő magatartás, cselekedet. E nélkül világunk nem tudna működni. De ennek az az oka, hogy a világ bűn, mi több átok alatt van, és a vége pusztulás. De nem így az Isten királysága, amiben nincs bűn, áldás alatt van, és örökké megmarad. Isten országában a bűn kiszorítása elvének e világban való működését, erejét tesszük tönkre és lehetetlenné, ha az alá- és fölérendeltségi világi rendszert tesszük elfogadottá a testvéri kapcsolatainkban, a gyülekezeteinkben. Ez csak hit által működik, miután hoztam egy Isten igéjén nyugvó bizalmi döntést, hogy még a gondolatát sem engedem meg az életemben, hogy lecseréljem a szentet az álnokra. E hit és személyes döntések hiánya miatt hidegek a kapcsolatok, és erőtlenek a ma gyülekezetei. Legyen példa előttünk, hogy a Márk 10:42-43-ban milyen mintát adott Jézus minden tanítványának. E minta csak az újszövetségi gyülekezetre jellemző rendszer sajátossága, amit sehol sem találunk meg az életben, mert a gyülekezetet, mint szervezetet az Isten uralma, Jézus Úr, tulajdonos, gazda volta működteti és tartja fenn.

Szóval ne cseréljük le a jól bevált tanítvánnyá tétel szót, így az igékbe beoltott üzenet által helyesen fognak az egyének, szolgálatok, szolgáló csoportok és helyi közösségek felépülni. Mintául pár igeszakasz legyen előttünk: Lukács 9:49-50, János 13:13-17, Márk 8:31-33, 2 Timóteus 4. fejezet és a Filemonhoz írt levél.

2. A beszélgetés készségének hiánya

Diotrefész példája mutatja a beszélgetés hiányának jelét. A mai egyszemélyű vezetési rendszerből nem tud kialakulni az 1 Korintus 14:26 és a Filippi 3:15-ben gyakorolt istentisztelet, ahol a jelenlevők a szívük teljességéből szólnak. Profi alkalmat akarnak létrehozni, ezért egyszemélyű tanítássá és kötött liturgia szerinti alkalommá degradálódik egy házicsoport, esetenként már a baráti vagy családi beszélgetések is. Veszélyes dolog, ha esetleg sületlenséget vagy triviális dolgot kérdeznek meg több éves hívők egy beszélgetésben? Nem, hanem ez a félelemnek a jele, és hogy nem kiegyensúlyozott a tanítás a gyülekezetben, vagy nem tanulták meg beépíteni a hallottakat a testvérek az életükbe.

Nem születtek volna meg az újszövetségi levelek, ha az apostolok nem tanítottak volna nyilvánosan, és személyesen, valamint őszintén. A levelek tartalma az élő szóban átadott üzenetek őszinte tartalmú folytatása, kifejtése.

Tudunk ma bármikor bármiről őszintén beszélgetni? Vagy félünk, hogy a megágyazott hitelveinket felforgatja valaki? Legyen bennünk készség a beszélgetésre, a magunk vagy más megjobbítására.

  1. A kapcsolati módok torzulása

A Galata 2:11-14 versekben képmutatásról, egyenesség hiányáról, és a lelepleződéstől való félelemről olvashatunk, ami miatt Pálnak meg kellett intenie, helyre kellett állítania Péter apostolt a további jellembeli torzulás megakadályozása érdekében. Ne mi szégyelljük magunkat, ha valakit az egyenesség útjára hívunk vissza, vagy ha az atyafi mások előtt lelepleződik. Na, erre mondja Pál az 1 Timóteus 5:20-ban, hogy ettől kell félni, mert a bűn leleplezésének a hiánya valójában az egyenességtől való félelemtől van, amivel az ördög képes még a vezetőket is becsapni. Annak a félelemnek kellene lennie a hívőkben, ha valaki meg meri tenni, hogy eltér az Úrtól, akkor valaki le fogja leplezni ezt a képmutatást, mint ahogy arra látunk példát az Apostolok cselekedetei 5:3-13-ban. A kontaktus bármely fajtájának, legyen az beszélgetés, e-mail, stb. nem egyenes, hanem kimagyarázó, nem válaszoló kezelése lelki, szellemi sérülésre mutat.

Ilyen gyakorlatok lehetnek a következők:

– bizonyos témák sunnyogó vagy direkt elhallgattatása,

– szemkontaktus, érintés kerülése a beszélgetésben, kapcsolatban, ami akár odáig is eltorzulhat, hogy az ördög hazugsága miatt a hívőkben olyan félelem alakul ki, hogy beléjük megy egy démon a másikból, ezért elkezdi kerülni mindazt, ami egy egészséges kapcsolatban megengedett,

– adott témát, kérdést, felkérés esetén sem engedi felhozni egy csoportban, nehogy megkérdőjeleződjön is bárkiben az úr-szolga uralmi viszony,

– az adott kérés bagatellizálása, más kérdés fontosabbnak állítása. Ez egy támadó magatartás a gazda-szellem uralma alatt valók részéről, a krisztusi szabadságot gyakorlók felé,

– nem hajlandó beszélgetésbe elegyedni egyáltalán, vagy csak bizonyos témákban. E védelmi mechanizmus a felkent hitetés teológiáját akarja erősíteni, pedig az uralkodó ember csak szerető elfogadás hiányában szenved,

– e-mailre, testvérrel való üzenésre, egyéb megkeresésre szándékos nem válaszolás. Gyakran a saját szolgálatának túlhangsúlyozásával létrehozott hamis tisztség, a pásztori, uralmi gondolkodásmód terméke. Az Isten gyülekezete nem az „ezermesterek” terepe, világa, hanem engedni kell, hogy amire valakit az Úr elhívott, az azzal foglalkozhasson. Így mindenkinek lehetősége lesz a másiknak átadni a nem a szolgálatához illő gyülekezeten kívülről jövő szolgálati vagy kapcsolati megkeresést.

– hallgatással tiltakozó ábrázattal ül, vagy póker arccal mosolyogva hirtelen témát vált. A más szolgálati területen történő szellemi mozgás frusztrálttá teszi a gazda-szellemben levőt. Az ilyen ember képtelen segíteni a többieknek, hogy szabadon vezesse őket a Szent Szellem, akár csak azzal, hogy hátrébb állna, és nem foglalna el a közösségben olyan pozíciót, amire nem jogosult.

– a beszélgetés kialakulásának megelőzésére akár írott program szerinti levezetőként nevezi, nevezteti ki magát. A Szent Szellem egy munkájának történése közben az ilyen ember elkezdi az eseményt kontrollálni, leuralni a hierarchia, a felekezeti szellem és tan hangoztatásával.

– Nem lehet egy gondolatot befejezni, mert nem figyelnek, nem reflektálnak az elhangzottakra; nem lehet egy téma körül építkező beszélgetést kialakítani, mert mindenki mondja a magáét; mindenki csak azt akarja, hogy a saját gondolatát hallgassák meg. Képtelenség az egyenlőség létrehozása, a vitaszellem kialakítása, és hogy a Szent Szellem legyen a vezető a beszélgetésben, a csoportban. Aki gazda-szellemmel terhelt, különös képessége van ennek a zavarnak az uralására és fenntartására. Mivel egyrészt maga is e jellembeli hibában szenved, másrészt a maga által létrehozott uralmi rendszer fenntartásához e zűrzavar megváltoztathatatlanságában érdekelt.

– előbbiből adódik a beszélgetés gyakorlatának lecserélése a kijelentésszerűen „vedd tudomásul” közlés gyakorlatára, amelyben a megváltoztathatatlanul, felülbírálhatatlanul közölt „isteni” igazsággal a szabadság alávetettségre való lecserélése valósul meg,

– sok példát lehetne még sorolni, amit akár olvasóm is átélt. Imádkozva elmélkedj mindezeken, és az Úr kijelentést fog adni neked, meglátva, hogy igaz a 2 Korintus 2:11 igéje a Szent Szellem kijelentése által.

  1. Bűnös „példaképek” mentegetése

Egy Baál szerinti gazda-szellemmel megterhelt szolgáló nagyon kerüli, hogy valami hibája, bűne nyilvánosságra kerüljön. Az ilyen „testvér” sokat ad a nyilvánosságra, a megjelenésre, a látszatra. Amikor egy szolgáló, vagy a családja, vagy a „gyülekezete” súlyos bűnbe esik pl. sikkasztás, házasságtörés, vagy pártosság miatt szétszakad a gyülekezet, vagy más felekezet helyi közösségéből saját felekezeti közösséget alapít, akkor elkezdi mentegetni a szintén Baál szelleme alatt levő társát, az áldásokat hangsúlyozza és megfélemlíti a hallgatóit, hogy elhomályosítsa a nyilvánvaló cégéres bűnöket, nehogy megsérüljön a pásztor vagy a felkent nimbusza. Amikor minden megvizsgálás nélkül beveszik a kiforgatott igét, a romlott beszédet, utána csodálkoznak, hogy nem tiszta a gyülekezet: bejön egy tévtanítás a gyülekezetbe, nem tudják hogyan, de a vitatkozás szelleme indul meg, és erőtlenség, szeretetlenség kezdi uralni a légkört. A Zsidó 12:11-17 szerint senki, így először a hívők, majd a nem hívők sem látják meg az Urat az életükben az egyenesség – lásd a Galata 2:13 vers szerinti egyenes úton járás – hiánya miatt. Az egyenesség az első, amiből fakad a békesség és a szentség.

  1. Ajándékok adása  

A Baál szelleme alatt levő emberek nagyon szeretnek befolyásszerzés érdekében adni neked valamit. Ne keress mindenben démont, de tudd, hogy az okkult emberek tárgyak felhasználásával kezdenek el befolyást szerezni, majd azután azt más módon kiterjeszteni az új emberekre. Nem kell félned, mert az Isten félelmén kívül semmilyen félelemnek nem kell engedni, helyet adni. Tudd, hogy a Jézus nevébe vetett hit által nem árthat semmi neked, de ha kijelenti az Úr, hogy az által a tárgyon keresztül a lelkedet kívánta valaki megszerezni, végy hatalmat felette, mert amit megoldasz a földön, oldva van az egekben. Az 1 Korintus 8:8-13 igeszakaszban leírt elv szerint szabadon, más megbotránkoztatása nélkül élj az ajándékkal, mert nem a tárgyaknak, hanem az abban való hitnek van hatalma.

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és honlapcímének megadásával: https://keskenyut.wordpress.com  

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: Keresztyénség, szolgálati ajándékok, Tanítások, utolsó idők, vezetés
Címke: , , , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.