A keskeny út az, ami az örök életre vezet – Abonyi Sándor

Letölthető PDF formátumban itt  – MP3 formátumban itt

Ez egy nagyon súlyos kijelentés, ami a legtöbb hívőnek fel sem tűnik. Sok mindenről hangzanak el tanítások ma a gyülekezetekben (hit, kegyelem, áldás, Isten szeretete, gyógyulás, ígéretek, bővölködés stb.), de évek telhetnek el úgy, hogy a hívők nem hallanak igei tanítást a keskeny útról, pedig ez szó szerint élet-halál kérdése. Nem csoda hát, ha a hívőknek téves fogalmuk van róla. A legtöbb hívő azt gondolja, hogy a széles út a világ útja, a hívők pedig, akik gyülekezetbe járnak, ők járnak a keskeny úton, és így örök életük van. Ez egy óriási tévedés, a Sátán becsapása! Ha figyelmesen elolvassuk Jézus szavait a Máté 7-ben a szoros kapu és a keskeny út példázatáról, akkor teljesen világos mindenki számára, hogy a széles út is a hívőkről szól! Nincs szó itt sehol a világról, hanem kizárólag csak a hívőkről!! Jézus arról beszél, hogy sok hívő van, aki a széles úton jár, és csak kevesen vannak, akik megtalálják a szoros kaput, és a keskeny úton járnak; csak ők reménykedhetnek az örök életben!

Ha valakinek kétsége lenne afelől, hogy Jézus a kárhozatra vezető széles utat említve hívőkről beszél, akkor olvassa el figyelmesen Jézus szavait:

„Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. … Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-e, és nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.” (Máté 7:13-14; 22-23)

Semmi kétség, hogy a széles út esetében nem a világról van szó, hanem a hívők sokaságáról, akik Jézus nevében prófétálnak, ördögöket űznek és sok hatalmas dolgot tesznek.

 Testvérem! Ha ez nem sokkol téged, és nem tölt el istenfélelemmel, akkor nagy veszélyben vagy! Kérdezhetnék, hogyan lehetséges ez? Jézus erre is válaszol: ez egy nagy megtévesztés következménye, amit a „hamis próféták okoznak, akik juhoknak ruhájában jönnek, de belől ragadozó farkasok.” (Máté 7:15)

 Mi az oka, hogy a hívők sokasága a kárhozat felé tart? Jézus erre is válaszol:

 „Ha valaki hallja én tőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövényre építette házát: És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és összeomlott: és nagy lett annak romlása.” (Máté 7:26-27)

Látjuk tehát, hogy a kárhozat felé tartó hívők sokaságával az a baja Jézusnak, hogy sok hangzatos dolgot mondanak, és látványos dolgokat tesznek az Ő nevében, de ugyanakkor nem engedelmeskednek Jézus beszédének – nem cselekszik meg azt.

 Nézzük most meg a szoros kapu és a keskeny út kérdését Jézus Nagy megbízatása alapján:

„Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!” (Máté 28:19-20)

A Nagy megbízatás két részből áll:

  • az első egy missziós parancs: elmenni és tanítvánnyá tenni minden népeket,
  • a második pedig a tanítványképzésről szól: megtanítani a tanítványokat, hogy tartsák meg mindazt, amit Jézus parancsolt.

A parancsolat első része valójában a „szoros kapun” való bemenetelt jelenti: valódi tanítványokká téve az embereket, ahogy Jézus is tette azt a maga idejében. Az igéből látni kell, hogy sok hívő alkalmatlan arra, hogy Jézus tanítványa legyen, és nekünk is el kellene küldeni az alkalmatlan embereket, ahogyan Jézus tette! Lásd. a „gazdag ifjú” példázatát és más eseteket, amikről az ige beszél!!

A parancsolat másik része pedig a „keskeny úton” való járásról szól. Észre kell venni, hogy mire adott parancsot Jézus a tanítványok képzésével kapcsolatban.

Ez is két részből áll:

  • egyrészt Jézus minden parancsolatát meg kell tanítani a hívőknek,
  • másrészt el kell várni, hogy meg is tartsák azokat.

Miről van itt szó? Arról, hogy nemcsak a kellemes, a viszkető füleknek kedves dolgokat kell hirdetni a hívőknek, hanem a kemény beszédeket is, amik sokakat a gyülekezet elhagyására indítanak, de ne ijedjünk meg ettől, mert ez nagyon is igei, és nagy szükség van rá: Jézust is sokan elhagyták, amikor kemény beszédet kezdett el hirdetni. Ha engedelmeskedni akarunk az Úrnak, akkor hirdetni kell a kemény beszédeket, hogy a hívők el tudjanak jutni az érett korra és kialakulhasson a megkülönböztető képességük, ami védelmet biztosíthat nekik a sok hamis próféta hitető beszéde ellen, hogy leleplezzék őket, akik pedig nem bírják hallgatni a kemény beszédet, hadd menjenek el, semmiképpen se tartsuk vissza őket. Tudjuk azt is, hogy a gyülekezetben lévő „kis kovász” – valamelyik hívő nyilvánvaló bűne – az egész tésztát megkeleszti (azaz bűnbe viszi, vagy bűnrészessé teszi az egész gyülekezetet), ami ellen Jézus parancsa szerint meghatározott módon, határozottan fel kell lépni:

Ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt négy szem között: ha hallgat rád, megnyerted a te atyádfiát; Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanú vallomásával erősíttessék minden szó. Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek; ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő.”  (Máté 18:15-17)

Ez az igeszakasz a bűnök megítéléséről szól a gyülekezetben, és a megtérni nem akaró bűnösök kizárásáról a gyülekezetből. Ma az a fordított helyzet van, hogy a gyülekezetek nem gyakorolják a bűn ilyenfajta megítélését, hanem azokat zárják ki, akik meg mernek ítélni gyülekezetben lévő igeellenes dolgokat. Erre csak azt lehet mondani, hogy az ilyen gyülekezet a gonoszok gyülekezete.

Kedves Testvérem! Gondoljuk végig, hol találunk ma olyan gyülekezetet, amelyet igei módon több presbiter vezet egyetlen pásztor helyett, ahol engedik, hogy a Szent Szellem ajándékaia megítélést is gyakorolva – működjenek, és fellépnek a legnyilvánvalóbb bűn, a házasságtörés ellen, amit ma a világi gyakorlatot átvéve „újraházasodásnak” neveznek. Nézzük meg, hogy mit mond erről Jézus:

„Aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságtörést követ el az ellen. Ha pedig a feleség hagyja el a férjét és mással kel egybe, házasságtörést követ el. (Márk 10:11-12)

„Valaki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, paráználkodik; és valaki férjétől elbocsátott asszonyt vesz feleségül, paráználkodik.”  (Lukács 16:18) Megjegyzés: Az eredeti görög szóhasználat szerint itt is házasságtörés szerepel.

Ez is Jézus parancsolata, amit szintén be kellene tartani és valamiféle hamis kegyelem jegyében nem szembeszegülni Jézus parancsolatának, sőt megáldani azokat az „újraházasodókat”, akiket Jézus házasságtörőknek nevezett! Ha ma megnézzük a gyülekezetek sokaságát és azokban csak a házasságtörés megítélésére gondolunk, akkor elmondhatjuk, hogy a házasságtörést (újraházasodást) megengedő gyülekezetek alkotják a „nagy parázna” egyházat, amiről Jézus beszél. Akik tehát meg akarnak menekülni a kárhozattól, azoknak ki kell futni az ilyen gyülekezetekből, hogy ne legyenek bűnrészesek.

 „Mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, és azt a nagy paráznát, amely a földet megrontotta az ő paráznaságával, elítélte, és megbosszulta az ő szolgáinak vérét annak kezén.” (Jel. 19:2)

Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból.” (Jel. 18:3-4)

Sok különböző néven nevezett gyülekezet van ma a világon – sok ezer hívővel – akik úgy tekintenek magukra, hogy ők Isten népe és örök életük van, pedig el kellene gondolkozni, hogy vajon ki lehet azon hívők sokasága, akik a kárhozat felé tartanak a széles úton. Ki lehetne más, ha nem ők?! Isten népe nem lehet parázna, mert a Menyasszony szent. Akik a keskeny úton járnak, azok alkotják a Menyasszonyt, mert ők azok, akik engedelmeskednek Jézus minden parancsolatának. Ők azonban csak kevesen vannak, Jézus azonban ismeri őket.

Az Úr elkezdte megrázni a gyülekezeteket és sokan már szembefordulnak azzal a hamis szellemi áramlattal, amit ma a Bethel Churchel azonosítanak. Ez a felismerés nagyon jó, de ez csak a kezdet! Végig kell menni az úton és be kell tölteni Jézus fent említett és az igében megírt minden parancsolatát, hogy a keskeny úton járjunk és örök életre jussunk.

Kedves Testvérem! Ne higgyetek a hamis szolgálóknak, akik közöttetek vannak, hanem higgyetek Jézusnak, mert Ő a (keskeny) út, az igazság és az (örök) élet. Engedelmeskedjetek Jézus parancsolatainak! Ne hagyjátok megtéveszteni magatokat! Mindent vizsgáljatok meg!

– § –

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és a honlapcímének megadásával: https://keskenyut.wordpress.com 

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Christ in an uncompromised way. Pioneer, who tries to walk on the way of the minority, cleansed from traditions, making it clear for others to walk on, as well.
Kategória: gyülekezet, Keresztyénség, Tanítások
Címke: , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.