Az emberiség állapota Jézus visszajövetele előtt – Abonyi Sándor

Letölthető PDF formátumban itt – MP3 formátumban itt

Sok hívő türelmetlenül várja Jézus visszajövetelét. Ez a vágyakozás alapvetően rendjén való: természetes, hogy egy menyasszony találkozni szeretne a vőlegényével. Egy ilyen várakozás során egy menyasszony minden apró neszre figyel; talán éppen most érkezik meg a vőlegény. Így van ez a hívőkkel is. A legkülönbözőbb jelekre figyelnek; talán most jön vissza Jézus. Az első tanítványok is azt kérdezték Jézustól, hogy „milyen jele lesz a te eljövetelednek?” Sok hívő úgy véli, hogy Jézusnak a Máté 24-ben leírt nagy próféciájában felsorolt „háborúk hírei, nemzet támad nemzet ellen, éhségek, döghalálok és földindulások” Jézus visszatérése előtti jelek lesznek. Jézus azonban azt mondta, hogy ez csak a „sok nyomorúságnak a kezdete.” A jeleket firtató kérdésre azonban Jézus a következőket mondta:

„Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek.”   (Máté 24:4-5)

Jézus szerint tehát van egy nagy veszély a jelek kutatásával kapcsolatban, ez pedig a hitetés. Ma is sokan a jeleket kutatják, hogy mik lesznek azok, amik meg fogják előzni Jézus visszajövetelét. Mindenféle csapást, természeti katasztrófát Jézus visszajövetelét megelőző jelnek gondolnak, ezt azonban egyetlen ige sem támasztja alá, ez az ördög megtévesztése! A gonosz mindenféle dologra rá akarja irányítani az emberek  figyelmét: árvizek, földrengések,  háborúk, éhségek, járványok, klímaváltozás, ózonlyuk stb. elterelve a figyelmet az egyetlen igazi problémáról, a bűnről, ami minden bajnak a gyökere. Vegyük észre, hogy Jézust nem a föld sorsa érdekli, hanem egyedül az embereké, akiket meg akar menteni a kárhozattól! Jézus nem akarja „megmenteni a földet,” sőt a visszajövetelekor Ő lesz az, aki tűz által fogja elpusztítani azt, utána azonban új eget és új földet teremt.

„Mert készakarva nem tudják azt, hogy egek régtől fogva voltak, és föld, mely vízből és víz által állott elő az Isten szavára; Amelyek által az akkori világ vízzel elboríttatván elveszett: A mostani egek pedig és a föld, ugyanazon szó által megkíméltettek, tűznek tartatván fenn, az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára….Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. … de új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik. Annakokáért szeretteim, ezeket várván, igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben.”   (2 Péter 3:5-14)

Felmerül a kérdés, hogy mi váltja ki Istennek ezt a nagy haragját és súlyos ítéletét?

Tudjuk, hogy Isten jó, könyörületes, igazságosan ítélő, de a „gonoszságot el nem szenvedheti.” Isten akarata alapvetően az, hogy „hosszan tűr érettünk, mert nem akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem minden ember megtérésre jusson”. (2 Péter 3:9) Az Atya azért hozott egy óriási áldozatot az egyetlen fia feláldozásával, hogy „a világ bűneit elvegye.” Istennek egyetlen problémája van a világgal: a bűn! Isten folyamatosan figyeli és látja a földön élő emberiség állapotát és hosszútűréssel vár, amíg egyetlen ember is lesz a földön, aki meg akar térni. Amikor „betelik a föld gonoszsággal” és már senki sem akar megtérni, akkor fogja Isten elküldeni az Ő fiát, hogy elpusztítsa az ítéletre megérett gonosz világot. Gondoskodik viszont arról is, hogy kimentse az ítéletből az övéit, ahogyan Noé és Lót családját is kimentette.

Jézus beszél egy fontos dologról, mégpedig arról, hogy milyen lesz az emberiség állapota a földön az Ő visszajövetele előtt. Ezt mondja: „úgy lesz, mint Noé és Lót napjaiban.” (Lásd Lukács 17:26-28)

Nézzük meg, hogy a két említett időszakban mi volt a közös, mert ahhoz lesz hasonló a Jézus visszajövetele előtti időszak is.

Tudjuk, hogy a két említett időszakot Isten súlyos ítélettel zárta: Noé idejében vízözön  által a föld lakóit, ill. Lót idejében kénköves esővel Sodoma és Gomora lakosságát pusztította el. Fontos tudni, hogy ezek Isten pusztító ítéletei voltak! A hívők sokszor nem gondolnak arra amikor Jézust várják vissza, hogy az is egy pusztító ítélet napja lesz, mert igaz Bíróként ítélni jön vissza, amikor tűzzel fogja elpusztítani a föld és az élővilág egyharmadát, elpusztítva ezzel együtt a gonosz embereket is a földön.

Nézzük most meg, hogy mi jellemezte Noé és Lót napjaiban az emberiség állapotát:

„És látta az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Megbánta azért az Úr, hogy teremtette az embert a földön, és bánkódott az ő szívében. És monda az Úr: Eltörlöm az embert, akit teremtettem, a földnek színéről; …., de Noé kegyelmet talált az Úr előtt.”      (1 Mózes 6:5-8)

 Miként a Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember Fiának napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek mindama napig, amelyen Noé a bárkába bement, és eljött az özönvíz, és mindeneket elvesztett. Hasonlóképpen mint a Lót napjaiban is lett; ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek; De amely napon kiment Lót Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett.”   (Lukács 17:26-29)

 Látjuk, hogy Noé idejében az emberek minden gondolata szüntelen csak gonosz volt. Isten már semmi jót nem talált a földön élő emberekben, szomorúságában és haragjában már azt is megbánta, hogy embert teremtett. Mondhatjuk, hogy tejességre jutott a bűn! Noé családján kívül már senki sem akart hallani Istenről, így Isten nem várt tovább az ítélettel.

Nézzük meg mi volt a helyzet Lót idejében:

„Lefekvésük előtt a város férfiai, Sodoma férfiai körülvevék a házat, ifja, örege, mind az egész község egytől egyig. És szólíták Lótot, mondván néki: Hol vannak a férfiak, akik te hozzád jöttek az éjjel? Hozd ki azokat mi hozzánk, hadd ismerjük őket. … Azok pedig mondának: Eredj el innen. Ismét mondának: Ez egymaga nálunk a jövevény és ő szabja a törvényt? Majd gonoszabbul cselekszünk veled, hogy nem azokkal. És reá rohantak a férfiúra, Lótra, felette igen, és azon voltak, hogy betörik az ajtót.”    (1 Mózes 19:4-9)

 Sodoma férfi lakosainak életében látjuk a durva erőszakot és a teljes erkölcsi lezüllést – a homoszexuális fajtalanságot -, ami az Isten szemében utálatos bűn, amit Sodomában már törvény védett!

Látjuk, hogy az ítélet előtt az emberek élték a megszokott mindennapi életüket – „ettek, ittak, házasodtak, adtak, vettek, építkeztek stb,” – de közben olyan mértékben „megsokasodott az ember gonoszsága a földön, hogy szívük gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz volt.” Ez az állapot volt az, ami kiváltotta Isten haragját és ítéletét.

Látjuk, hogy az emberiség katasztrófa nélkül élte a mindennapi megszokott életét, van azonban egy dolog, ami alapvetően jellemző lesz a Jézus visszajövetele előtti nemzetségre is. A bűn olyan mértékben megsokasodik, hogy Isten törvényéből már semmi sem lesz érvényes, hanem teljes „törvénytiprás” lesz: a bűn lesz törvényerőre emelve. Jól érzékelteti ezt a Lót két vendégével erőszakoskodni akaró homoszexuális férfiak törvényre hivatkozó magatartása is.

Ez egymaga nálunk a jövevény és ő szabja a törvényt? Majd gonoszabbul cselekszünk veled, mint azokkal. És rárohantak a férfiúra, Lótra.”

Érdemes most egy pillanatra végiggondolni az emberiség állapotát a bűn és a megtérési hajlandóság szempontjából az elmúlt 2000 évben. Látjuk, hogy az elmúlt évszázadokban mindig voltak ébredések és vannak megtérők ma is, ha nem is tömegesen. Úgy tűnik Istennek még érdemes várni az ítélettel, mert még mindig vannak megtérők a világ különböző részein. Látjuk másrészt azt is, hogy homoszexualitás mindig is létezett, már az Ószövetség idején is, de azt az 1900-as évek végéig még a polgári jogban is büntetendő cselekménynek számították, fajtalanságnak, ami természet elleni erőszaknak minősült. Az utóbbi néhány évtizedben azonban észrevehetően látszik egy növekvő trend az erőszakos cselekményekben a világon és egyre több országban teszik elfogadottá, törvényerőre emelve az egyneműek házasságát. Az egész világon terjednek a rendszeres nyilvános és agresszív „pride” felvonulások, ahol már a rendőrség a homoszexuálisokat védi a kordon mögé rekesztett tiltakozók atrocitásaitól. Az utóbbi 20-30 évben tehát már elkezdődött egy sodomai állapot kibontakozása sok országban, de ez még nem a többség magatartása, hanem egy erőszakos kisebbségé. A következő években várható, hogy ez a folyamat egyre erőteljesebb és kiterjedtebb lesz, míg az egész világot el nem éri és teljességre nem jut. Érzékelhető, hogy a gonosz és az ő munkatársai mindent megtesznek ennek érdekében. Említhetjük a törvényesített gyermekgyilkosságot, az abortuszt is, amit sok ország szintén törvényesített és csecsemők millióit gyilkolják meg így a „törvény” által megengedve egyéni szabadságjogokra és humán szempontokra hivatkozva. Isten látja mindezt, de még vár és még nem küldi vissza a Fiát, mert még vannak megtérők és még nem jutott teljességre a bűn: nem érett meg az emberiség az ítéletre.

Érdemes megfigyelni az ilyen gonosz világban, hogy mit tesznek közben Isten emberei? Azt látjuk, hogy Noé és családja és Lót is magukra maradtak, magányosak voltak egy gonoszságtól teljes világban. Van azonban egy különbség abban, ahogyan Noé és Lót megélte ezt az időszakot.

Noé nem vesztegette az idejét, hanem az Úr munkájában serénykedett. A bárka építésével egyrészt mindenki számára hirdette Isten elközelgő ítéletét és megmentő kegyelmét mindazok számára, akik meg akartak menekülni. Másrészt nem hanyagolta el a családját sem, mert felesége, fiai és menyei is vele voltak a megmeneküléskor.

Ezzel szemben azt látjuk, hogy Lótnál teljesen más a helyzet. Ő rossz motiváció által vezettetve (gazdag legelők), a meggazdagodás reményével ment Sodomába, a bűnös városba. Gyötrődött ugyan a lelkében – és bizonyára sokat panaszkodott is – a körülötte lévő világ bűnös állapota miatt, és továbbra is ellenállt a homoszexualitásnak, sőt még a szűz lányait is hajlandó lett volna feláldozni a dühöngő férfiak haragjának, hogy elkerülje a vendégeit ért gyalázatot. Az is látszik azonban, hogy semmit sem tett azon kívül, hogy a maga üdvösségét megmentse! Az angyaloknak úgy kellett kirángatni őket Sodomából, hogy oda ne vesszenek, pedig tudomása volt Isten elközelgő ítéletéről, de mégsem akart elszakadni a bűnös város kínálta jóléttől; a felesége, lányai is kényszeredetten követték, a vejei pedig csak nevettek és nem követték őket. Felesége visszanézett és ez lett a veszte: sóbálvánnyá változott. Ez nem egy olyan dicsőséges állapot, amit a hívőknek követni kellene. Lót úgy menekült meg, mint akinek a „munkáját a tűz próbálta meg, és az megégett ugyan, de ő maga megmenekült.”  (Lásd 1 Korinthus 3:13-15) Sok hívő ebben reménykedik ma is. Reménységük Lót reménysége, hogy jól éljenek, de legalább az üdvösségük megmaradjon. Isten azonban sokkal több áldást készített az Őt szeretőknek, amit láthatunk Noé példájából is. Ő nemcsak magára, és a maga jólétére, és a maga megmenekülésére gondolt, hanem másokra is, és ezért sokat munkálkodott. Először a saját családjában, azon túl pedig a kívül valók felé is, hogy minél több embert megmentsen. Nem szégyellte nevetségessé tenni magát azzal, hogy 100 éven keresztül építette a bárkát a sivatagban és a körülötte élő emberek nevettek rajta és bizonyára bolondnak tartották őt. Nem tántorította el semmi attól, hogy Isten akaratának engedelmeskedjen, hogy „építse a bárkát” és mindenkit megmentsen a pusztulástól.

Te gondolsz a saját jóléteden és a megmeneküléseden kívül másokra is?

Hajlandó vagy megfizetni az árat, hogy halljad az Úr hangját és teljesítsd az Ő akaratát?

Hajlandó vagy munkálkodni nemcsak magad, hanem mások megmeneküléséért is, legelőször is a családodért?

A világ gonoszságán keseregsz, vagy az Úr öröme éltet minden nap a körülötted élő emberek gúnyolódásai közepette is?

Kitartó vagy és nem adod fel, akármilyenek is a körülmények az életedben és végzed töretlenül az Úr munkáját?

Adjon erőt az Úr minden hívőnek ehhez, hogy minél több ember megmeneküljön.

Ámen.

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és a honlapcímének megadásával: https://keskenyut.wordpress.com)

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Christ in an uncompromised way. Pioneer, who tries to walk on the way of the minority, cleansed from traditions, making it clear for others to walk on, as well.
Kategória: ítélet, Tanítások, utolsó idők
Címke: , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.