Lehet és kell is bűn nélkül élni – Abonyi Sándor

Letölthető PDF formátumban ittMP3 formátumban itt

Az Ószövetség idején Izrael népe Ádám eredendő bűnének gyökerét hordozta magában, folyamatosan bűnt követett el. Isten Törvényt adott választott népének, hogy ezáltal világossá tegye számukra, mi számít bűnnek:

„Mert a bűn ismerete a törvény által van.”   (Róma 3:20)

A Törvény azonban csak arra volt jó, hogy mindenki számára bebizonyítsa, bűnöket követnek el. Ádám bűne miatt senki sem volt képes folyamatosan bűn nélkül élni, mert még nem jött el Jézus és nem töltetett ki a Szent Szellem. Ezért, hogy az elkövetett bűnök terhétől megszabaduljanak, és Istentől bocsánatot nyerjenek, állandóan bűnért való áldozatot kellett bemutatniuk Istennek.

Jézus földi szolgálatával egy új korszak kezdődött el, mert Ő volt az első, aki képes volt egész életében bűn nélkül élni:

„Aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt” (Zsidó 4:15)

Jézus Isten fia volt, de megkísérthető testben élt a földön, ezért hozzánk hasonlóan  minden testi kísértésnek ki volt téve (lásd a pusztai megkísértését), de – velünk ellentétben – Ő minden kísértésnek ellent tudott állni anélkül, hogy egyetlen bűnt is elkövetett volna.

Jézus földi küldetésének célja alapvetően az volt, hogy „elvegye a világ bűneit”, és az emberek hozzá hasonlóan bűn nélkül éljenek. Pünkösd óta a Szent Szellemnek minden testre való kitöltetésével ez a lehetőség mindenki számára adott. Jézus befogadása és a Szent Szellem általi újjászületés által Isten minket is a fiaivá fogadott, és Isten fiaiként mi is képessé váltunk arra, hogy ne vétkezzünk!

„Valakik pedig befogadják őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek, akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek.”   (János 1:12-13)

Nem tudjátok, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba: hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk.”   (Róma 6:3-4)

Ha a bemerítkezéskor valóban halálba adtuk a bűnös óemberi természetünket, és „Krisztussal egy új életre támadtunk fel”, akkor ettől kezdve már egy krisztusi természet részeseivé váltunk. Ez azt jelenti, hogy az Ő bennünk való élete által mi is képessé váltunk arra, hogy folyamatosan bűn nélkül éljünk, ha „felvesszük és hordozzuk a keresztet minden nap,” azaz folyamatosan benne maradunk.

Tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye; és ő benne nincsen bűn. Aki Őbenne marad, egy sem esik bűnbe, aki bűnbe esik, egy sem látta őt, sem meg nem ismerte őt. Fiacskáim! Senki el ne hitessen benneteket! Aki az igazságot cselekszi, igaz az, amiként Ő is igaz. Aki a bűnt cselekszi az ördögből van, mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Senki sem cselekszik bűnt, aki az Istentől született, mert benne marad annak magva, és nem cselekedhetik bűnt, mivelhogy Istentől született. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki igazságot nem cselekszik, az egy sem az Istentől való, és az sem, aki nem szereti az ő atyjafiát.”   (1 János 3:5-10)

Lehet, és szokás is azt mondani, hogy senki sem tökéletes, esendőek vagyunk. Igen, a kísértésekben előfordul, hogy néha elbukunk, de ennek ellenére teljes szívvel és teljes erővel törekednünk kell arra, hogy ne vétkezzünk, azaz folyamatosan bűn nélkül éljünk! Ha azonban mégis vétkezünk, akkor „tisztítsuk meg magunkat!” Amint lehet, rendezzük az elkövetett bűnt az Atyával, és akivel szemben elkövettük – Jézus Krisztus engesztelő áldozatának vérét kérve bűneink bocsánatára, és így ismét tiszták leszünk. Erről beszél a következő ige:

„Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. És ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért.” (1 János 2:1-2)

A sok „kegyelem tanítást” hallgatva talán sokakat megdöbbent, mert még nem is hallottak róla, hogy lehet folyamatosan bűn nélkül élni, sőt nem csak lehet, hanem kell is, mert az Isten akarata az, hogy ne vétkezzünk. A világ számára az a természetes, hogy bűnben él, Isten gyülekezete azonban a szentek közössége, ahol bűnös embereknek nincs helye. Isten népe a gyülekezet, valamint a világ két külön szellemi birodalom két külön fejedelemséggel, akik egymásnak ellenségei!

Ha valaki nem hiszi el, hogy lehet bűn nélkül élni, és nem is akar úgy élni, akkor nem mondhatja el magáról, hogy ő Jézus követője. Megtagadja ugyanis az Ő keresztáldozatát, aminek lényege az, hogy megváltson minket a bűneinkből. Sok hívő bűnnel az életében, azaz „méltatlanul” veszi még az Úrvacsorát is, amiről azt mondja az 1 Kor. 11:27-30, hogy az ilyen hívők „vétkeznek az Úr teste és vére ellen” és ezért „ítéletet esznek és isznak” maguknak, aminek az a következménye, hogy „sok az erőtlen és a beteg hívő a gyülekezetekben” és sokan meg is halnak. Ha megnézzük a gyülekezetek állapotát ma, akkor sok helyen ezt látjuk, amire nem a kegyelem állandó hirdetése, gyógyító evangélista szolgálata vagy a gyógyulásért való imádkozás a megoldás, hanem a bűnök megbánása és elhagyása, és a folyamatos szent és feddhetetlen élet. Saját, jól felfogott érdekünk és az Úr felé való szeretetünk kimutatása, ha engedelmeskedünk annak a parancsolatnak, amit ezzel kapcsolatban Pál adott nekünk:

„Az Isten akarata, hogy szentek legyetek, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok; Hogy mindenitek szentségben és tisztességben tudja bírni a maga edényét, Nem kívánság gerjedelmével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent.”   (1 Thessz. 4:3-5)

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és honlapcímének megadásával: https://keskenyut.wordpress.com

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Christ in an uncompromised way. Pioneer, who tries to walk on the way of the minority, cleansed from traditions, making it clear for others to walk on, as well.
Kategória: Gyógyulás-szabadulás, gyülekezet, Keresztyénség, Szentség, Tanítások, vezetés
Címke: , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.