A kenet – Abonyi Sándor

Letölthető PDF formátumban ittMP3 formátumban itt

A kenet szó nagyon sokszor fordul elő az Ószövetségben különböző összefüggésekben, kevesebbszer viszont az Újszövetségben, de ez nem azt jelenti, hogy az újszövetségi időkben a kenet jelentősége kisebb lenne, sőt – de nem úgy, ahogy az Ószövetség idején. A kevesebb előfordulásnak az az oka, hogy az Újszövetségben sok esetben más szavak használatával írja le a „kenetet” az ige. Az ószövetségi gyakorlat szerint közismert, hogy „felkennek” valakit papnak vagy királynak, amikor beállítják őket a szolgálatukba. Ezt az ószövetségi gyakorlatot sokan átveszik az Újszövetség idejében is. Ebből származik az a téves értelmezés, hogy vannak Istennek felkent szolgálói, akik egyrészt a kenet – a felkenetés – hordozói, tulajdonosai, ők csak kevesen vannak, és van másrészt a „hétköznapi” hívők sokasága, akik felé a „felkentek kenettel” szolgálnak. Ez azonban teljesen ellentmond az Újszövetség szellemének. Minden ószövetségi dolog csak „árnyéka”  – előképe – a jobb ígéret alatt született újszövetségi változatának.

Nézzük most meg kicsit részletesebben a teljesség igénye nélkül, hogy miről is van szó.

A kenet az Ószövetségben

A kenet (görögül müron) jelentése illatos olaj, kenőcs, balzsam.

  1. Pappá szentelés, felkenetés olajjal:

Az alábbi igében Áron és fiainak pappá szentelését, felkenetését látjuk:

„Vedd a kenetnek olaját, és töltsd az ő fejére, így kend fel őt.”   (2 Mózes 29:7)

„A szent öltözetek pedig, amelyek az Áronéi, legyenek ő utána az ő fiaié, hogy azokban kenettessenek fel, és azokban állíttassanak tisztükbe.”  (2 Mózes 29:29)

  1. A királyok felkenése a szolgálatra:

„Dávid királlyá kenetett fel az egész Izráel felett,”  (1 Krónika 14:8)

  1. A kenetet, mint illatos olajat és a fűszereket illatozó szerként is használták, ami betöltötte a termet – Isten jelenlétének előképe:

„Illatozó szert is, és olajat, a mécsbe és a kenethez, és fűszereket a füstöléshez.”   (2 Mózes 35:28)

  1. A kenetet használtak házak (hajlékok) és eszközök felszentelésére is:

„Vette Mózes a kenetnek olaját is, és megkente a hajlékot minden benne valóval együtt, és felszentelte azokat.”  (3 Mózes 8:10)

Ez az ószövetségi gyakorlat az, ami szerint ma felszentelnek templomokat és egyéb létesítményeket az átadáskor.

  1. A halott megkenésére, bebalzsamozására is használtak kenetet 

„Eljöve pedig Nikodémus is (aki éjszaka ment először Jézushoz), hozván mirhából és áloéból való kenetet, mintegy száz fontot. Vevék azért a Jézus testét, és begöngyölgeték azt lepedőkbe illatos szerekkel együtt, amint a zsidóknál szokás temetni.”   ( János 19:39-40)

  1. Egyéb vonzatok a kenettel kapcsolatban:

„Kívánatos kincs és kenet van a bölcsnek házában; a bolond ember pedig eltékozolja azt.”   (Péld. 21:20)  – a kenet a bölcsességgel kapcsolatos.

„Mint a kenet és jó illat megvidámítja a szívet: úgy az ő barátjának édes szavai is, melyek lelke tanácsából valók.” ( Péld. 27:9) – a kenet a vidámsággal kapcsolatos.

„Hogy tegyek Sion gyászolóira, adjak nékik ékességet a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett,”   (Ézs. 61:3)  – a kenet az örömmel kapcsolatos.

A következő ige egy olyan eseményt ír le, ami mintha már jelzés lenne arra, hogy Jézus színre lépésével megváltozik a kenet, a felkenetés célja és tartalma is.

„Ímé a városban egy asszony, aki bűnös volt, mikor megtudta, hogy ő a farizeus házában leült enni, hozott egy alabástrom szelence drága kenetet. És megállván hátul az ő lábainál sírva, könnyeivel kezdte öntözni az ő lábait, és fejének hajával törölte meg, és csókolgatta az ő lábait, és megkente drága kenettel.” (Luk. 7:37-38)  

A kenet az Újszövetségben

A kenet (görögül khriszma) jelentése szellemi, vagy kegyelmi ajándék. Az ószövetségi olaj tehát az újszövetségi Szent Szellem előképe, jelképe.

Nézzünk meg néhány igét, hogyan jelenik meg a kenet (a felkenetés, a felszentelés) az Újszövetség időszakában. A kenet szó itt már a görög karizma, azaz kegyelmi ajándék értelemben jelenik meg.

„Néktek kenetetek (azaz kegyelmi ajándékotok) van a Szenttől, és mindent tudtok.”  (1 János 2:20)

„Az a kenet (azaz kegyelmi ajándék), amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, és így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket; hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is az és nem hazugság, és amiként megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne.” (1 János 2:27)

„A kegyelmi ajándékokban (görögül khariszma) pedig különbség van, de ugyanaz a Szellem.”   (1 Kor. 12:4)

Az 1 Kor. 12:7-10-ben 9 kegyelmi ajándékról olvashatunk, amelyek a következők: bölcsesség beszéde, tudomány beszéde, hit, gyógyítás ajándéka, csodatévő erők, lelkek megítélése, prófétálás, nyelvek nemei és nyelvek magyarázata. A Szent Szellem ezeket az ajándékokat (karizmákat) mindenkinek úgy adja, amint akarja:

Mindezeket egy és ugyanaz a Szent Szellem cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, amint akarja.”  ( 1 Kor. 12:11)

Ezt látjuk megvalósulni a korinthusi gyülekezet életében, akiket a Szent Szellem „felkent, felszentelt” a Krisztus Jézusban, így minden karizma (kegyelmi ajándék) bőségesen működött a hívőkön keresztül olyannyira, hogy Pálnak még szabályozni is kellett azok működését a zavarok elkerülése érdekében:

„Az Isten gyülekezetének, amely Korinthusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek,(1 Kor. 1:2)

Semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködtök (1 Kor. 1:7)

A felsorolt ó – és újszövetségi igéket egybevetve látható, hogy az Ószövetség idején az olaj a szentséghez kapcsolódó külsődleges dolog – jelkép – volt, az Újszövetség idején azonban egy belsődleges dolog: minden újjászületett hívőben (belül) lakozást vett Szent Szellem szellemi valósága, ami a karizmákon – kegyelmi ajándékokon – keresztül sokféleképpen nyilvánul meg, de mindig Krisztust, a felkentet dicsőíti. Az Újszövetségben Krisztus volt az első felkent és mindazok az igaz keresztyének, akik újjászületésükkel befogadták Őt, következésképpen szintén felkent szolgálói az Úrnak. Észre kell venni, hogy a Szent Szellem az, aki felken és sosem emberek. Azokat keni fel és olyan karizmákkal látja el, amilyennel Ő akarja! Vének, vagy diakónusok beállításakor, vagy apostolok kiküldésekor is mindig a Szent Szellem felkenetése, vagy elválasztása az elsődleges, az ilyenkor szokásos beállító vagy kiküldő személyek kézrátétele csak ezt erősíti meg.

Az ószövetségi felkenési, szentté avatási szertartás tehát idejét múlta az újszövetségi időkben. A Szent Szellem adja a kenetet, Ő ken fel, lát el kegyelmi ajándékokkal attól függően, hogy kinek-kinek a személyes szolgálatához milyen kegyelmi ajándékra van szüksége. A Szent Szellem által való felkenetésben mi emberek csak eszközök lehetünk.

A kenet nem a mi tulajdonunk, nem birtokolhatjuk azt. Ha átadjuk magunkat teljesen az Úrnak, akkor Ő az, aki „birtokol” minket, mert az Úr tulajdona vagyunk, az Úr cselekszik rajtunk keresztül, amiben mi csak eszközök vagyunk. Az Úr azonban mindig meghagyja ilyenkor is a szabad akaratunkat, mert Isten szelleme nem diktátor, ezért nem ural le, hanem az Isten természetét közvetíti. Isten az embereknek szabad akaratot adott, tehát mindig adott a lehetőség, hogy az elménkkel felügyelni tudjuk a kegyelmi ajándékok működését: az elkezdést és a leállítást is. Különben nem lennénk képesek betartani a szellemi ajándékok működésével kapcsolatos szabályokat a gyülekezetben, amiket Pál az 1 Kor. 14-ben leírt.

Fontos azonban tudni, hogy a Sátán a nagy csaló, aki gondoskodik hamis ajándékokról is, ami könnyen felismerhető, mert az kényszerít, leural, megszüntetve az ember szabad akaratát, ami nem Istentől van. Az ilyen leuralt személy nem tudja befolyásolni, hogy mikor kezdjen el működni és mikor fejeződjön be az ajándék működése! Sok ilyen hamisítvány által okozott furcsa jelenség tanúi lehettünk a karizmatikus mozgalomban az elmúlt években: fetrengés, rázkódás, leállíthatatlan nevetés, ugatás stb. Ilyenkor kell, hogy működjön a józanság és a szellemek megítélésének ajándéka és akkor nem válunk áldozatokká és becsapottakká.  Ezért fontos, hogy a hívők eljussanak az érettségre, hogy le tudják leplezni a sok hamisítványt, ami főleg azokban a karizmatikusnak nevezett gyülekezetekben tapasztalható, ahol a jeleket és a csodákat hajszolják. Az Úr nem fog megóvni minket ezektől, nekünk kell tudni felnőni és a Szellem által megvédeni magunkat az Úr Jézus nevében.

Ellene kell állnunk azoknak a hamis szolgálóknak is, és elfordulni tőlük, akik egyedüli felkentnek, a kenet „birtokosainak” tartják magukat, ugyanis minden újjászületett, Szent Szellemmel betöltekezett hívő, akiben Isten szelleme lakozást vett valójában felkent szolgája az Úrnak, amit a kegyelmi ajándékok (karizmák) – mások által is érzékelhető, különböző módokon történő működése igazol az életükben. Lehetnek ezek élő bizonyságok a Szent Szellem által az Úrról, kijelentések, álmok, látások, próféciák, gyógyulásokról szóló bizonyságok, nyelveken szólás és magyarázás, amelyek a Szent Szellem jelenlétének egyértelmű bizonyítékai, amik bizonyítják, hogy Isten jelen van a hívők életében és közöttük, amikor az Ő nevében összejönnek. Istennek az ilyen természetfeletti megnyilvánulásai igazolják, és látható módon is nyilvánvalóvá teszik a világ számára, hogy Isten gyülekezete egy természetfeletti, szellemi alkotás.

A kenet növekedése és eltávozása

Ha hűségesek vagyunk az elhívásunkhoz és abban a szolgálatban, amit az Úr kezdetben ránk bízott és törekszünk a hasznosabb kegyelmi ajándékokra – leginkább, hogy prófétáljunk -, akkor az Úr még több és erőteljesebb kegyelmi ajándékkal ajándékoz meg minket. Így tudunk növekedni a kegyelemben és a rajtunk keresztül működő kegyelmi ajándékokban. Viszont ennek az ellenkezője is igaz. Ha valaki hűtlenné, engedetlenné válik az Úr felé, akkor először csak a benne lakozást vett Szent Szellemet szomorítja meg, és ezáltal csökken a rajta lévő kenet (a kegyelmi ajándékok megnyilvánulása). Ha azonban valaki – bármilyen nagy kenet volt is a szolgálatán kezdetben – tartósan bűnben él és hátat fordít az Úrnak, akkor az Úr Szelleme el is távozik tőle és egy hamis szellem veszi át a helyét. A becsapás miatt sokszor ő maga és azok sem veszik észre ezt, akik felé szolgál, hogy már nem az Úr felkentje, hanem megtévesztő, hamis szellemek munkálkodnak rajta keresztül, ami rossz gyümölcsöket eredményez.

Az Úr adjon bölcsességet és szellemi megkülönböztető képességet mindenkinek, hogy felfedezze az ilyen hamisítványokat és minél többen meg tudjanak maradni az Úr igazságában akkor is, ha ez időnként nagy harcokkal jár.

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és a  honlapcímének megadásával: (https://keskenyut.wordpress.com)

 

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Christ in an uncompromised way. Pioneer, who tries to walk on the way of the minority, cleansed from traditions, making it clear for others to walk on, as well.
Kategória: szolgálati ajándékok, Tanítások
Címke: , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.