Kegyelmi ajándékok – Abonyi Sándor

Letölthető PDF formátumban itt  –  MP3 formátumban itt

Jézus a mennybemenetele előtt megígérte a tanítványainak, hogy nem hagyja őket árván, hanem elküldi maga helyett a Szent Szellemet. Pünkösd napján zúgó szél formájában meg is érkezett, átfújt a termen, ahol a tanítványok együtt voltak és kettős tüzes nyelvek ültek mindegyikükre. A Szent Szellem felkente az imádkozó tanítványokat és megszületett az egyház, Krisztus teste. Isten egyháza természetfeletti alkotás, ezért Isten természetfeletti munkáját a gyülekezetek csak a hívőkben lakozó Szent Szellem által adott természetfeletti szellemi ajándékok, karizmák megnyilvánulása által képesek véghezvinni.

Péter a furcsa jelenségre összesereglő, érdeklődő sokaságnak így magyarázta a szokatlan jelenséget.

„Nem részegek ezek, amint ti állítjátok; hiszen a napnak harmadik órája van, hanem ez az, ami megmondatott Jóel prófétától: ’Lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Szellememből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. És éppen az én szolgáimra és az én szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban az én Szellememből, és prófétálnak.’”  (Ap.csel. 2:15-18)

Pál a korinthusbeliekhez írt levelében részletesen beszélt a szellemi, kegyelmi ajándékokról. Örömét fejezte ki, hogy a hívők életében minden kegyelmi ajándék működött:

„Mindenben meggazdagodtatok Őbenne, minden beszédben és minden ismeretben, ( …) Amint megerősíttetett ti bennetek a Krisztus felől való bizonyságtétel. Úgy, hogy semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködtök, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak megjelenését.”    (1 Kor. 1:5; 7)

 Pál megmagyarázta azt is, hogy Istennek többféle kegyelmi ajándékai lehetségesek, de mindet ugyanaz a Szent Szellem adja, ezért mindre szüksége van Krisztus testének: a Szent Szellem használatra adta azokat, és ettől egy test a gyülekezet:

„A kegyelmi ajándékokban (görögül khariszma) pedig különbség van, de ugyanaz a Szellem. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben. Mindenkinek azonban haszonra adatik a Szellemnek kijelentése. Némelyiknek ugyanis bölcsességnek beszéde adatik a Szellem által; másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon Szellem szerint, egynek hit ugyanazon Szellem által; másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy Szellem által. Némelyiknek csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás, némelyiknek pedig szellemek megítélése, másiknak nyelvek nemei, másnak pedig nyelvek magyarázása. Mindezeket egy és ugyanaz a Szellem cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, amint akarja. Mert amiképpen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképpen a Krisztus is. Mert hiszen egy Szellem által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok; és mindnyájan egy Szellemmel itattattunk meg. Mert a test sem egy tag, hanem sok.”             (1 Kor. 12:4-14)

A felsorolt kilencféle szellemi ajándék (karizma) Isten ajándéka az újjászületett hívők számára. Isten azért adja azokat, mert szükségesek ahhoz, hogy győztes keresztyén életet tudjunk élni és Isten tervét véghez tudjuk vinni a földön.

 Ha a hívők egybegyűlnek és mindenkiben elkezdenek működni a kegyelmi ajándékok az zavart is okozhat, ezért szükség van bizonyos szabályok betartására. Ezeket Pál így határozta meg:

„Ha valaki nyelveken szól, kettő vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza meg: Ha pedig nincsen magyarázó, hallgasson a gyülekezetben; hanem magának szóljon és az Istennek. A próféták pedig ketten vagy hárman beszéljenek; és a többiek ítéljék meg. De ha egy másik ott ülő vesz kijelentést, az első hallgasson. Mert egyenként mindnyájan prófétálhattok, hogy mindenki tanuljon, és mindenki vigasztalást vegyen.”    (1 Kor. 14:27-31)

Isten vágyát a kegyelmi ajándékokkal kapcsolatban jól érzékeltetik a következő igék:

Igyekezzetek a hasznosabb ajándékokra (…) kívánjátok a szellemi ajándékokat, leginkább pedig, hogy prófétáljatok.” (1 Kor. 12:31; 14:1)

 „Ki-ki amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai.”   (1 Péter 4:10) 

„Emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely benned van az én kezeimnek rád tétele által.”   (2 Tim. 1:6)

A fenti igékből látható, hogy Isten kívánatosnak tartja a kegyelmi ajándékok működését és bátorít azok használatára. Számtalan leírást találunk a kegyelmi ajándékok működéséről a Bibliában. Isten természetétől ugyanis elválaszthatatlanok a kegyelmi ajándékok. Már az Ószövetség idején is látunk példát arra, hogy Isten szelleme által felkent próféták, királyok és papok életében is megnyilvánulnak a kegyelmi ajándékok, de Jézus földi szolgálatában, és Krisztus teste – a gyülekezet – életében ezek a megnyilvánulások jelentősen megszaporodtak a Szent Szellem – Pünkösdkor történt – kiáradása miatt. Újjászületett hívők sokasága tesz bizonyságot ezek megtapasztalásáról ma is.

Nézzünk meg néhány példát az egyes karizmák működésére a Bibliában:

Bölcsesség beszéde

 Bonyolult döntési helyzetekben, amikor emberi értelemmel lehetetlen döntést hozni Isten ennek az ajándéknak a működésével siet a segítségünkre. A bölcsesség beszédének ajándéka által ilyenkor egyszerű, isteni megoldást ad. Az 1 Kir. 3:16-28-ban olvashatunk a mindenki által ismert, „salamoni döntésnek” nevezett esetről, ami egy jó példa a bölcsesség beszéde ajándékának működésére. Salamon király két vitatkozó parázna nő között úgy döntötte el, hogy kié a gyermek, hogy a gyermek kettévágását javasolta. Természetesen nem akarta kettévágni, csak a hosszas nyomozás helyett ezt az egyszerű próbát alkalmazta, és figyelte a magukat anyának valló két nő reakcióját. Ki az, aki ketté akarja vágatni a saját gyermekét? Inkább átengedi másnak, csak maradjon életben a gyermeke. Ebből tudta Salamon eldönteni, hogy kié a gyermek: aki inkább lemondott róla, minthogy kettévágják. Kinek jutott volna ez eszébe?

Jézus esetében a János 8:3-11-ben látjuk ennek az ajándéknak a működését, amikor az írástudók és a farizeusok odavittek hozzá egy házasságtörésen kapott asszonyt, hogy megkövezzék. Jézus a bölcsesség beszéde által oldotta meg a kényes helyzetet: „az vesse rá az első követ, aki maga nem bűnös!” Jézus így gyakorolt kegyelmet a halálra ítélt asszonyon, a vádlók pedig elkullogtak, mert maguk is bűnösök voltak.

Tudomány – vagy ismeret beszéde

 Amikor ez az ajándék működik, akkor Isten olyan ismeretet jelent ki, amivel a megajándékozott személy nem rendelkezhet: Istentől származó közvetlen kijelentésről van szó. Pl. amikor Józsefnek kijelenti Isten a fáraó álmát és annak magyarázatát is, vagy amikor Dánielnek kijelenti Nabukodonozor álmát és annak magyarázatát.

Jézus a János 4:18-ban megmondja a samáriabeli asszonynak, hogy korábban öt férje volt, akivel pedig most együtt él az nem a férje. A samáriai asszony rögtön tudta, hogy Jézus ezt csak Isten kijelentése által jelenthette ki, ezért prófétának nevezte őt.

Péternek kijelenti a Szent Szellem, hogy Anániás és Safira hazudott akkor, amikor az eladott mező árának a felét letagadták. Be akarták csapni a Szent Szellemet, de Péter a tudomány beszéde által leleplezte őket. (Ap.csel. 5:1-4)

Hit ajándéka

 A Zsidó 11:1-ből tudjuk, hogy a „hit a remélt dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés.”

A Biblia Ábrahám hitét állítja elénk példaként, aki engedelmeskedett Isten hívásának:

Hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhívatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet örökölni fog, és kiment, nem tudván, hová megy.”   (Zsidó 11:8)

Jézus szolgálatában is látjuk, amikor egy százados megy hozzá, hogy gyógyítsa meg a szolgáját, a százados nem tartotta szükségesnek, hogy Jézus elmenjen hozzá, mert a szolgája a százados hatalma alatt van. Jézus megdicsérte a századost, hogy „még Izraelben sem látott ilyen nagy hitet.”  (Máté 8:5-10)

A Lukács 17:12-14-ben pedig arról olvashatunk, hogy tíz bélpoklos ment Jézushoz, akiket Jézus elküldött, hogy menjenek el és mutassák meg magukat a papnak. Ez azt jelentette, hogy a bélpoklosok hitben elindultak és, amikorra odaértek megtisztultak.

Gyógyítás ajándéka

 A számtalan gyógyítási eset közül példaként csak kettőt említsünk meg:

Elizeus meggyógyította a szíriabeli Naámánt a bélpoklosságából (2 Kir. 5:1-14)

Jézus meggyógyította a Bethesda tavánál fekvő nyomorék embert (János 5:1-9)

Ezekben is látjuk a Szent Szellem vezetését, mert Elizeus idejében is sok bélpoklos volt és csak a szíriabeli Naámán gyógyult meg, és Jézus is egy beteghez ment oda a Bethesda tavánál, kiválasztva a sok beteg közül azt, akinek „nem volt embere”, és csak azt gyógyította meg.

Csodatévő erők

 Mózes szavára kettévált a Vörös tenger (2 Mózes 14:16), és így az izraeliták száraz lábbal tudtak átkelni rajta. Józsué előtt is szétvált az áradó Jordán (Józsué 3:13-14), amikor bevonultak Kánaán földére. Jézus öt kenyérrel és két hallal jóllakatott 5000 embert (János 6:9-13), feltámasztotta a halott Lázárt (János 11:43-44), de sok csoda történik az apostolok (Ap.csel. 5.12) és Pál keze által is (Ap.csel. 19:11) – csak néhányat említve a sok megtörtént csoda közül. Isten természetfeletti szinten munkálkodik, számára csodát tenni mindennapi dolog. Így van ez ma is, mert Isten nem változott meg!

Szellemek megítélése

 Ebben az esetben nemcsak arról van szó, hogy meg kell különböztetni, hogy a Szent Szellemtől vagy a gonosztól van-e valami, hanem egy mélyebb betekintés szükséges a szellemvilágba és pontosabb ismeret a szellem típusának meghatározására.

Az 1 Kir. 22:1-38-ban egy – sok szempontból – nagyon tanulságos történetet olvashatunk. Izrael és Júda királya háborúba megy Szíria királya ellen és hívják a prófétákat, hogy jövendöljék meg a csata kimenetelét. Négyszáz hamis próféta győzelmet jósol, de hívatják Mikeást is, aki viszont vereséget jövendöl, ami be is teljesedik. A leírásból bepillantást kaphatunk a szellemvilágba, hogy mi is történt valójában? Mikeás kijelentést kap az Úrtól, hogy egy hazug szellem csapta be a 400 hamis prófétát, mert jót akartak prófétálni a királynak és nem az igazságot. Így van ez ma is, sok embert becsapnak hamis próféták, mert a vágyaik beteljesedését várják tőlük.

 Jézus szolgálatában is látunk egy esetet a Máté 17:15-21-ben, amikor a tanítványai panaszkodnak, hogy nem tudtak meggyógyítani egy embert, akit Jézus később meggyógyított. Jézus magyarázatként a következő választ adta: „ez a fajzat pedig ki nem megy csak böjt és ima által.”

Pál szolgálatában is látjuk a szellemek megkülönböztetésének ajándékát működni, amikor a jövendőmondás szellemét űzte ki egy lánykából Filippiben (Ap.csel. 16:16-18).

Prófétálás

 A próféciák szólhatnak a múltról (Mózes utólag prófétálta meg a teremtés történetét), szólhatnak a jelenről, ami magyarázatot és tisztánlátást ad a jelen helyzetre, és kijelentheti a jövőben bekövetkező eseményeket. Számtalan prófécia van a Bibliában, mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségben. A Biblia valójában egy prófétikus könyv.

Pl. az utolsó időkben bekövetkező eseményekről olvashatunk próféciákat a Dániel 7-8. fejezeteiben, a Máté 24-ben és a Jelenések könyvében.

Nem mindenki próféta, de mindenki prófétálhat. A prófécia gyakran álom vagy látomás formájában jön. A prófétálás a legfontosabb kegyelmi ajándék! Már Mózes vágya is az volt, hogy „vajha Isten minden népe próféta volna” és Pál is arra bátorít, hogy „törekedjetek a hasznosabb ajándékokra, leginkább, hogy prófétáljatok.” Sajnos hamis prófétából mindig több van, mint igaziból, akiket ráadásul még üldöznek is, mert nem az emberek vágyait prófétálják, hanem az igazságot, ami beteljesedik, mint azt Mikeás esetében is láttuk.

 Nyelvek nemei

 Amikor valaki olyan értelmes nyelven kezd el szólni a Szent Szellem által, amit sosem tanult, akkor ez a kegyelmi ajándék működik. Ez lehet angyali nyelv, de lehet mások által érthető, emberi nyelv is. A Biblia szemléletesen leírja Pünkösd napját, amikor a Szent Szellem kitöltetett minden emberre, és a tanítványok más nyelveken kezdtek el szólni, úgy, hogy a Jeruzsálemben – a más nyelveken beszélő tartományokból, az ünnepre eljött sokaság – mind a maga nyelvén hallotta szólni az írástudatlan tanítványokat, akik Isten nagyságos dolgait hirdették (Ap.csel. 2:6-11).

 Nyelvek magyarázata

 Vannak olyan helyzetek, amikor valaki olyan nyelven szól, amit a jelenlévők közül senki sem ért, ilyenkor Isten valaki másnak adja a nyelveken szólás magyarázatának ajándékát, mert Isten mindig érthető nyelven akar szólni az emberekhez. Előfordulhat az is, hogy az a személy, aki nyelveken szól, utána meg is magyarázza. A nyelvek nemei és a nyelvek magyarázata együtt a prófétálással egyenértékű.

Több alkalommal is előfordult, hogy emberekért imádkoztam és néhány értelemmel elmondott mondat után olyan késztetést éreztem, hogy kezdjek el nyelveken imádkozni. Furcsállottam, hogy semmit sem fog érteni belőle az, akiért imádkoztam, de engedelmeskedtem az Úrnak. Egy kis idő múlva olyan késztetést éreztem, hogy most álljak le a nyelveken imádkozással és pár pillanat múlva néhány gondolatot adott az Úr az elmémbe, amit imában mondtam el. Ez ismétlődött szakaszosan, többször egymás után. Később jöttem rá, hogy a kapott gondolatok a nyelveken elmondottak magyarázatai voltak. Bizonyára mások is megtapasztaltak hasonlókat, mert Isten gyakran használja így ezeket az ajándékokat.

A fentiekben az egyes kegyelmi ajándékok jellemzőit igyekeztem bemutatni egy-egy igéből vett példa alapján, hogy azok felismerhetők legyenek. Akiknek van tapasztalatuk a kegyelmi ajándékok működése területén, ők tudják, hogy sokszor több ajándék is működik egyidejűleg – mindig a helyzetnek megfelelően: pl. hit és csodatevés, ismeret beszéde és gyógyítás, szellemek megkülönböztetése és démonok kiűzése, és gyógyítás stb.

A kegyelmi ajándékok (karizmák) működését Isten nagyon fontosnak tartja, mert azok fejezik ki az Ő természetfeletti tulajdonságait és hatalmát. Akiknek az ajándékokkal és azok mai működésével kapcsolatban kétségei vannak, vagy tagadják azokat, azok olyanról vitatkoznak, amit személyesen még bizonyára nem tapasztaltak meg. Olyanról vitatkoznak tehát, amiről valójában nincs ismeretük. Nem szabad, hogy a karizmák kívánásától elriasszon bárkit az a sok visszaélés, ami a karizmák alkalmazása terén történik a hamis szolgálók által. Ha valaki az igazságban jár, akkor Isten meg tudja őt védeni minden hamisítványtól, mert a Szent Szellem az igazság szelleme. Gondoljunk arra, hogy a világban tapasztalt sok testi paráznaság sem riasztja el a becsületes embereket attól, hogy házasságot kössenek és testileg is eggyé válva örüljenek egymásnak, és szerelmük gyümölcseként gyermekeik szülessenek.

Isten szellem és mi csak szellemben és igazságban tudjuk imádni Őt. Erre azonban csak azok az újjászületett hívők képesek, akikben Isten szelleme lakozást vett, akiket Isten az Ő kegyelme által megajándékozott az Ő szellemi ajándékaival. A kegyelmi ajándékok, karizmák olyan Isten által adományozott természetfeletti képességek, amik nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy az egyház be tudja tölteni Isten tervét ezen a földön: ezek nélkül – emberi erőfeszítésekkel és jó szándékkal – Isten terve nem valósítható meg a földön.

 Jézus így beszél erről a neves vallásos tanítónak Nikodémusnak:

„Ami testtől született, test az, és ami Szellemtől született, szellem az. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek. A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, aki Szellemtől született.” (János 3:6-8)

 Krisztust követő keresztyén csak az lehet, aki újjászületett, mert a benne lévő Szent Szellem nélkül lehetetlen Jézust követni, és nem működnek a kegyelmi, szellemi ajándékok sem. Ez azt jelenti, hogy minden igazi keresztyén magától értetődően karizmatikus is, nem kell őket külön jelzővel illetni.

Akik a kegyelmi ajándékok ellen hadakoznak, és a karizmák mai működése ellen tanítanak, azok számára minden bizonnyal az lenne a megoldás, hogy a Szent Szellem betöltse őket és újjászülessenek, ahogyan azt Jézus Nilodémusnak is javasolta. Attól fogva nem lenne vita, mert a Szent Szellem azonnal bizonyságot tenne és meggyőzné őket, hogy nem hadakozni kellene ellene, hanem cselekedni azt, amire a Szent Szellem indít. Ez történt Pállal is a damaszkuszi úton, aki odaszánt vallásos emberként üldözte Krisztus tanítványait, az Úr azonban egy pillanat alatt meggyőzte Őt, amikor személyesen bemutatkozott neki a damaszkuszi úton.

Erőteljes, győzedelmes keresztyén életet élni és betölteni a személyes elhívásunkat csak a bennünk lévő Szent Szellem és a kegyelemi ajándékok működése által vagyunk képesek. Akinek hiányossága van ezen a téren, azoknak azt üzeni az ige, hogy „teljesedjetek be Szent Szellemmel” (Ef. 5:18), és „kívánjátok a szellemi ajándékokat.”

Az ilyen kérést Isten örömmel teljesíti. Legyen meg az Úr akarata.

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és honlapcímének megadásával: (https://keskenyut.wordpress.com)

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Christ in an uncompromised way. Pioneer, who tries to walk on the way of the minority, cleansed from traditions, making it clear for others to walk on, as well.
Kategória: Gyógyulás-szabadulás, gyülekezetépítés, Keresztyénség, próféciák, Szellemi harc, szolgálati ajándékok, Tanítások
Címke: , , , , , , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.