A hatékony ima – Abonyi Sándor

Letölthető PDF formátumban itt – MP3 formátumban itt

Nem lehet kétségünk afelől, hogy Jézusnak rendszeres és hatékony imaélete volt. Sok esetben Jézus csak röviden hálát adott, vagy kért valamit az Atyától, de látunk három esetet az igében, amikor hosszasan imádkozott. Ezek döntő fontosságú események előtt történtek, amelyek a saját élete és az egész üdvtörténet szempontjából is kiemelt jelentőségűek voltak.

Az első, amikor kiválasztotta a 12 apostolt:

„Azokban a napokban, kiment a hegyre imádkozni, és az éjszakát az Istenhez való imádkozásban töltötte. És mikor megvirradt, előszólította az ő tanítványait és kiválasztott azok közül tizenkettőt, akiket apostoloknak nevezett.” (Lukács 6:12-13)

A második, amikor a Megdicsőülés hegyén imádkozott Istenhez:

„(Jézus) maga mellé vette Pétert, Jánost és Jakabot, és felment a hegyre imádkozni. És imádkozása közben az ő orcájának ábrázata elváltozott, és az ő ruhája fehér és fénylő volt. És íme két férfiú beszélt ő vele, Mózes és Illés; akik dicsőségben megjelenvén, elbeszélték az ő halálát, melyet Jeruzsálemben fog megteljesíteni.”  (Lukács 9:28-31)  

A harmadik, amikor a Gecsemáné kertben imádkozott a halála előtt:

Atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem e pohárt; mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen meg! És angyal jelent meg neki mennyből, erősítette őt. És haláltusában lévén, buzgóságosabban imádkozott; és az ő verítéke olyan volt, mint a nagy vércseppek, melyek a földre hulltak. És minekutána fölkelt az imádkozástól, az ő tanítványaihoz ment, alva találta őket a szomorúság miatt.”   (Lukács 22:42-45)

Látva Jézus imájának hatékonyságát, a tanítványok kérték Őt, hogy tanítsa meg őket is imádkozni. Aki Jézus tanítványa akar lenni, annak ma is meg kell tanulnia Jézustól, hogyan kell imádkozni. Jézus erre egy imádkozási mintát adott, amit az emberek „Mi Atyánk” néven ismernek. Sokan elmondják ezt a világon rendszeresen, szóról-szóra, de közben nem jut el a tudatukig, hogy mit mondanak és nem is gondolnak bele, hogy az életük összhangban van-e azzal. A mintaima így hangzik:

„Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek; És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen! Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.”   (Máté 6:9-15) 

Ez az imaminta Jézus mai tanítványainak is szól, amiből meg lehet tanulni, hogyan lehet hatékony az imaéletünk. Lehet valaki buzgó imádkozó, de semmi hatása az imájának.

Jézus, amikor elmondta ezt az imát, akkor nem azt mondta, hogy ezt imádkozzátok, hanem hogy így imádkozzatok. Az un. „Mi Atyánk” tehát nem maga az ima, amit szóról szóra kell elmondani, hanem egy minta az imádkozáshoz. Nézzünk most meg néhány dolgot ebből a mintaimából, hogy melyek az imádság fontos elemei és jellemzői:

Mi Atyánk 

Ebből a kifejezésből több dolgot is megtudhatunk. Megtudhatjuk belőle, hogy kihez kell imádkozni. Az Atyához! Helytelen tehát Jézushoz, a Szent Szellemhez, szentekhez, Máriához, vagy bárki máshoz imádkozni. Jézus így beszél az imádkozó emberekről:

Én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a gyümölcsötök megmaradjon; hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek.” (János 15:16)

Itt Jézus arról beszél, hogy az Ő nevében, mint egyedüli közbenjáró nevében kell imádkozni az Atyához azoknak, akiket Ő választott ki, akik maradandó gyümölcsöket termő életet élnek és (csak) akkor kérhetnek bármit az Atyától, amit megad az Ő fiainak. Az ima a fiak imája, akik a János 1:12 szerint valóban befogadták Őt, akik Istentől születtek. Csak a fiak szereztek jogot arra a Jézus vére által, hogy Atyjuknak szólíthatják a Mindenható Istent. A mi többes szám az imában azt is jelzi, hogy elismerem és elfogadom, hogy nemcsak nekem, hanem a többi testvéremnek is Atyja, és ezáltal a többi újjászületett hívőt is testvéremnek ismerem el. Egoista és szektás dolog Istent magunknak kisajátítani és úgy imádkozni, hogy „Én Istenem,” vagy „Édes Jézusom.”

Az Atya a mennyben van

A mintaimából megtudjuk azt is, hogy egy mennyei Atyához imádkozunk. A mennyben lévő Isten szellem, egy mennyben lévő szellemi Atyához imádkozunk tehát, akihez csak szellemben lehet közelíteni és kapcsolatot teremteni. Jézus, amikor a samáriai asszonnyal beszélgetett, az mindannyiunkhoz is szól:

„Az igazi imádók szellemben, és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul. Az Isten szellem, és akik őt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imádják.”  (János 4:23-24)

Az Atyával való folyamatos kapcsolat ápolásához – beleértve az imát is – szükséges a folyamatos szellemben és igazságban való járás.

 Mint a mennyben, úgy a földön is

 Az Atya akarata az, hogy az imánkkal az Atya mennyei akaratát lehozzuk a földre, hogy az Atya akarata a földön is megvalósuljon: a földön is egy „mennyei állapot” jöjjön létre; legalábbis a fiak szívében, életében és környezetében. Az ima tehát akkor éri el a célját, ha sikerül a mennyet lehozni a földre: ekkor történik meg az imameghallgatás.

A mindennapi szükségeink (kenyerünk) betöltése

 Fontos látni, hogy az imában milyen sorrenden keresztül jut el Jézus idáig. Nem ez az első dolog tehát, amit kérnünk kell, bármennyire is szükségben vagyunk, mert ennek teljesüléséhez előbb be kell tölteni az előtte lévő feltételeket. A szükségek betöltését az Atya kizárólag a szellemben és igazságban járóknak ígérte, akik betöltik a tanítványokra vonatkozó igei feltételeket!

Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk, vagy mit igyunk? Vagy mivel ruházkodjunk? Mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.” (Máté 6:31-33)

Bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk másoknak

Szükséges egy rendezett, bűn nélküli élet akkor is, ha valakit Isten hívott el és újjászületett hívő, mert Jézus nem minden imádságot hallgat meg:

„Tudjuk, hogy az Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, hanem ha valaki istenfélő, és az ő akaratát cselekszi, azt hallgatja meg.”   (János 9:31)

Előbb rendezni kell tehát, ha valami bűn van az életünkben, mielőtt az Atyához járulnánk kéréseinkkel. Mivel Isten akarata az, hogy a menny lejöjjön a földre, ezért a menny akaratával egyező és Istennek tetsző dolgokat kérjünk, és ne a saját egoista kívánságaink teljesülését, mert azt nem fogja teljesíteni az Atya:

Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt.”   (Jakab 4:3) 

Jézus felhívja a figyelmet arra is, hogy csak akkor fogja megbocsájtani a megvallott bűneinket, ha előzőleg mi is megbocsájtottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. A folyamatos megbocsátatlanság mások felé elzárja előlünk a mennyet és az Atya akaratának megvalósulását az életünkben. Ha van rendeznivalónk valamelyik atyánkfiával, akkor előbb menjünk oda hozzá és rendezzük vele, mielőtt az Atyához járulnánk.  (Máté 5:23-24)

Láthatjuk mindezekből, hogy az imameghallgatásnak számtalan akadálya lehet. Jézus nem szerette azokat, akik hosszan és nyilvánosan imádkoztak, hogy mások is hallják. Ő legtöbbször egy mondatos imákat mondott nyilvánosság előtt a csodák megtétele előtt is: pl. a kenyér – és halszaporításkor, Lázár feltámasztásakor. Inkább a titkos – belső szobánkban elmondott – imára bátorít minket, betartva a fent leírtakat. Mindezeket figyelembe véve azt látjuk, hogy az ima nem egy „varázseszköz,” ami mindenre megoldást ad, hanem annak nagyon is pontosan meghatározott helye és célja van a hívő életben. Ez a hely sokkal kisebb, mint amit a hívők általában gondolnak. Úgy gondolják, az ima mindenre megoldást ad, de sokszor ima helyett mást kellene tenniük. Ilyenek a következők:

  • szellemben és igazságban járni – engedelmeskedve Jézus parancsolatainak,
  • figyelmi az Úr akaratára az életünkben,
  • az Úr akaratával egybehangzóan imádkozni,
  • megcselekedni az Ő akaratát,
  • szentül (bűn nélkül) élni, mert Isten is szent és az akarata az, hogy mi is szentül éljünk ebben a jelenvaló világban.

Tudni kell, hogy az újjá nem született vallásos emberek nem fiak, az ő vallásos imáik nem sokat érnek Isten szemében. Istennek, mint Atyának minden ígérete csak a fiaknak szól! Rendezetlen életű fiak imádsága sem lehet azonban hatékony. Először rendbe kell hozni az életükben mindazokat a fentiekben leírtakat, amik nincsenek Isten akaratában és akadályai az imáik meghallgatásának. Ezek hiányában az ima csak felesleges időpazarlás. Gyakori hiba a hívők életében az is, nem veszik a fáradságot, hogy saját életük problémáinak megoldásáért maguk imádkozzanak, hanem másokat kérnek meg, hogy imádkozzanak értük. Ez nagyon kényelmes, rossz szokás a hívők között. Ahelyett, hogy bajba került életüket a fentiekben megadottak sorrendjében rendbe hoznák, és akkor az Atya őket is meghallgatná, másokat kérnek értük való imádkozásra. De másokat sem fog meghallgatni, ha az imát kérők engedetlenek sok dologban, és sok rossz döntést hoztak korábban, aminek a gyümölcseit éppen most aratják le. A rossz döntéseknek („vetésnek”) rossz következményei lesznek, amit le kell aratni. Ezt nem lehet egy imával semmissé tenni. Bűnöket rendezve lehet bűnbocsánatot kapni, de sokszor a rossz döntések eredményét le kell aratni, ami károk elszenvedését jelenti.

Sok hívő tévesen úgy gondolja, hogy a hívők élete problémamentes. Tudjuk azonban az igéből, hogy Isten megenged különböző nehézségeket, mint próbákat az életünkben, amelyek megharcolása által növeli a hitünket és kitartásunkat, és az érettség irányába vezet bennünket. Ezért, ha valami nehézség adódik az életünkben, először fontos annak tisztázása, hogy mi Isten akarata ezzel az életünkben. Ha ugyanis az Isten által megengedett próbák ellen kezdünk imában hadakozni, vagy másokat erre kérni, akkor Isten ellen hadakozóvá válunk! Igeellenes gyülekezeten kívüli gyógyító szolgálókat megkérni betegségből való gyógyulásért imádkozni, mert az ige erre a következő megoldást adja: „valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok,” valamint „hívjátok magatokhoz a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak felettetek.”  (Jakab 5:14-16)

Szokássá vált a hívőknél, hogy másokat kérjenek meg, imádkozzanak értük. Ez nagyon szelleminek tűnik, de sokszor a kényelmes emberek kihasználják mások szolgálatkészségét, hogy saját imamunkájukat másra hárítsák át. A közbenjárásnak is megvan a maga helye, de ez senkit sem ment fel az alól, amiket Jézus az imamintában saját feladatként meghatároz. Nem a sok és hosszú imádkozás a lényeg, hanem a szellemben és igazságban való járás és akkor maradandó gyümölcsöket fogunk teremni. Az Atya látja a mi szükségeinket és jó Atyaként akkor is megadja a fiainak azt, ami jó nekik, ha nem is kérik. A rossz dolgoktól pedig, amik ha jónak is látszanak a hívők szemében, amit a saját kívánságaik teljesítésére kérnek, megóvja őket, mert tudja, hogy nem válik javukra, ezért nem is teljesíti. Ezzel együtt az Atya szereti azt, ha bármit kérünk tőle, mert szereti teljesíteni a fiak kéréseit. Kérjünk tőle bátran, jóllehet „tudja a mi mennyei Atyánk, hogy mire van szükségünk” és megadja mindenkinek azt, ami egybeesik az akaratával, ami a mi javunkat is szolgálja.

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és a honlapcímének megadásával: (https://keskenyut.wordpress.com)  

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Christ in an uncompromised way. Pioneer, who tries to walk on the way of the minority, cleansed from traditions, making it clear for others to walk on, as well.
Kategória: gyülekezet, helyreállítás, Keresztyénség, Szellemi harc, Szentség, Tanítások
Címke: , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.