Keresztyén alaptanítások 28 – Zac Poonen

A dicsőítés új éneke

New Song of Praise

PDF formátumban letölthető itt

Folytatjuk a gondolkozást arról a csodálatos kulcsról, amit Isten adott nekünk, hogy kiűzzük a gonoszt, és trónt állítsunk Istennek a szívünkben és az otthonunkban. Ez a kulcs Isten dicsérete.

A Jelenések könyvében, ami a Biblia utolsó könyve, több bepillantást kapunk a mennybe, mint bármelyik más könyvben az egész Bibliában. Nagyon szomorú, hogy sok hívő nem olvassa a Jelenések könyvét. Az ördög nem szereti, ha azt olvassuk, mert ez az a könyv, amiben az ördög végső vesztéről – a tüzes tóba vetéséről – olvashatunk. Az ördög bizonyára nem akarja, hogy a bukásáról és a kiűzéséről olvassál, de én arra bátorítanálak, ha ezt eddig nem tetted, hogy valóban olvasd el és gondolkozz el a Jelenések könyvén.

Ebben a könyvben sokszor szerepel a hetes szám. Szó van hét lámpatartóról, hét mennydörgésről, hét trombitáról és sok már hetesről. A hetesek egyike, ami nincs külön megemlítve, hanem az egész könyvben el van rejtve az hét bepillantás a mennybe. Ha van türelmed elgondolkodni ezen a mennybe való hét bepillantáson, meg fogod látni, hogy ezeknek a helyeknek mindegyike Isten dicsőítése. Csak szeretném megmutatni nektek nagyon röviden ezeket az igeszakaszokat.

Mindenekelőtt a Jel. 4:8-11-ben azt olvashatjátok, hogy dicsőítik Istent és azt éneklik, hogy ‘Te vagy méltó,’ és leveszik a koronájukat Isten előtt. Másodszor, a Jel. 5:8-14-ben, azt olvashatjátok, hogy a vének, az élő teremtmények és az angyalok milliói hangos szóval énekelnek. Figyeljük meg, hogy nem halkan énekelnek. A 12. vers azt mondja: Hangos szóval dicsérik Istent és dicsérik Jézus Krisztust, Isten Bárányát. Harmadszor, a Jel. 7:9-12-ben látunk egy másik példát. Újjászületett – Jézus Krisztus vérében megtisztított – emberek óriási sokasága áll ott és ekkor ismét azt mondja a 10. versben, hogy hangos szóval kiáltanak annak, aki a trónon ül, azt mondva: az üdvösségünket Istennek köszönhetjük, és az összes angyal csatlakozik hozzájuk, leborulnak a trón előtt és dicsőítik Istent, ezt mondva: Ámen, áldás, dicsőség, bölcsesség, hálaadás, tisztelet és hatalom legyen Istennek. A negyedik betekintést a mennybe a Jel. 11:15-18-ban találjuk. Itt hangos kiáltást látunk ismét a mennyben, ahol azt mondják: e világ királysága a mi Urunké és az Ő Krisztusának a királysága lett, és hálákat adunk ó Urunk, mert kezedbe vetted nagy hatalmadat és elkezdtél uralkodni. Azután a Jel. 14:1-4-ben látunk egy ötödik képet, ahol 144 000 –en állnak a Báránnyal a Sion hegyén, és ők is ezt az új éneket énekelik. A mennybe való hatodik bepillantás a Jel. 15:1-4-ben van, ahol egy üvegtengert látunk, és a győztesek állnak ott, kezükben Isten hárfáival. Ők Mózes és a Bárány énekét énekelték, azt mondva: nagyok és csodálatosak a cselekedeteid, Ó Uram. Majd az utolsó bepillantás a mennybe a Jel. 19:1-6-ban van, ahol ismét egy nagy sokaság énekel hangos kiáltással: Halleluja, üdvösség, dicsőség, tisztesség és hatalom az Uré, és Babilon megítéltetett. Majd azt mondják: Halleluja, adj hálát a mi Istenünknek. A 6. versben a következőt olvassuk: „Hallom nagy sokaságnak szavát, ami olyan volt, mint nagy vizek zúgása és erős mennydörgések szava.

Van már egy kis elképzelésetek a mennyről? Mi történik a mennyben, ahol a dicséret hangja a mennydörgésre hasonlít? Nem csak egy angyal van ott, csüggedten ülve, szomorúan vagy panaszkodva valami miatt, vagy rémülten, csodálkozva, hogy mi fog történni az elkövetkezendő világgal. Nem, senki sem rémült, hanem dicsérik Istent teljes szívvel, mert tudják, hogy Isten a trónon ül. Dicsőítik Istent a mindenhatóságáért, a szentségéért és az ítéletéért. Nincs egyetlen szomorú, csüggedt angyal sem a mennyben. Csak a pokolban fogsz találni ilyeneket, nem a mennyben. Minél szomorúbbak és csüggedtebbek vagytok, annál inkább a pokol szellemét hozzátok be az életetekbe. És minél vidámabbak és boldogabbak vagytok, azzal elismeritek, hogy Isten a trónon, a szívetekben, az otthonotokban, a gyülekezetetekben és a mennyben van, annál inkább a menny szellemét hozzátok be az életetekbe.

Ezekben a mennyei betekintésekben ismételten azt látjuk, hogy az emberek halleluját és áment kiáltanak. Ez jelentőségteljes dicsőítés. Halleluját mondanak, mert Isten ezt elvégezte, mert Isten mindenható. Ők a szentség szépségében dicsőítik Istent. A Szent Szellem által a menny atmoszférája jön be a szívünkbe a mennyből, hogy munkálkodjon ott. Bejön az otthonunkba, hogy mennyei atmoszféra jöjjön létre az otthonainkban. Bejön a gyülekezeteinkbe, hogy mennyei atmoszférát hozzon létre a gyülekezeteinkben. Milyen lehet a menny atmoszférája? A dicsőítés atmoszférájának kell lenni.

Mondhatjuk, hogy ha majd a mennybe jutunk, elkezdjük dicsőíteni az Urat, de miért jött el akkor a Szent Szellem? Azért kellett eljönnie, hogy felkészítsen minket a mennyre. Meg kell tanítania a menny nyelvét, mielőtt odaérünk. Ha pl. eldöntötted, hogy ki fogsz vándorolni mondjuk Franciaországba és ott éled le a hátralévő életedet, akkor mit tennél, mielőtt Franciaországba mennél? Egy dolog bizonyos lenne, hogy megtanulnád a francia nyelvet. Nem fogsz várni, amíg odajutsz. Meg szeretnéd tanulni azt, mielőtt odajutsz. Tudod, hogy mi az a mennyei nyelv? A dicséret nyelve. Jó, ha megtanuljuk most, mielőtt a mennybe jutunk.

Ez egy olyan nyelv, amiben nincs semmiféle morgolódás és panaszkodás. Ez a folyamatos dicséret nyelve. Tanuljuk meg ezt a nyelvet most, mielőtt odajutunk. A Jelenések 14-ben az egyik igeszakasz azt mondja nekünk, hogy nézzük meg, hogy ott 144 000 ember volt, akik egy új éneket énekeltek a trón előtt. „És senki más nem tudta megtanulni ezt az éneket, kivéve ezeket az embereket, és ők aközben tanulták ezt meg, miközben a földön voltak.”  (Jel. 14:3). Mi ez az új ének, amit ez a 144000 ember énekelt? Már láttuk ezt a Jelenések 4. és 5. fejezetében, hogy ez az új ének a dicsőítés éneke, az egy Istent és az Úr Jézus Krisztust dicsőítő ének. Mi a régi ének akkor, ha ez az új ének?

Nos, a régi ének az, amit a földön mindenki énekel. Az emberek és a körülmények miatt morgolódó, panaszkodó ének; 1. vers, 2. vers, 3. vers; a régi énekek minden verse ugyanaz; valaki más elvégzett valamit és az a valami rosszul van elvégezve. Minden nap ugyanazt az éneket énekelik, egyik verset a másik után. Csak egy dolgot ragadott meg; minden rosszul megy, az a másik személy rossz, az a személy gonosz, valaki más rosszul bánt velem, valaki más becsapott engem. A körülmények olyan rosszak, a pénzügyi nehézségek ideje van; ugyanaz a régi dolog minden egyes versben.

Ez a régi ének, de egy ilyen világ közepette, ahol mindenki ezt a régi dalt énekli, tudod, hogy Isten mit akar tőled, ha átadtad az életedet Krisztusnak? Isten azt szeretné, ha megtanulnád az új éneket, és az az ének Őt dicsőítse. Ne várj vele, hogy a mennybe juss! Tanuld meg ezt a nyelvet most, és mondd azt: „Uram, tudom, hogy Te ülsz a trónon,” és ha kész vagy rá, amint azt egy korábbi tanulmányunkban láttuk, meg kell halni Jézussal együtt.

Panaszkodunk, mert nem járhatjuk a saját utunkat. Nem minden valósul meg a saját tervünkből, hanem minden Isten terve szerint valósul meg. Isten ül a trónon, és nem te, és ez jó. Ha mi volnánk a trónon, elrontanánk mindent az életünkben. Amíg Isten ül a trónon, Ő mindent a javunkra tesz. Ezért, amikor az emberek a mennyben lévő Istent dicsőítik, azért dicsőítik Istent, mert hisznek a mindenhatóságában. Ha hiszünk Isten mindenekfeletti valóságában, hogy a mindenható Isten kormányozza ezt a világmindenséget, ez jó ok arra, hogy mindenért hálát adjunk.

Be fogok nektek mutatni három igeszakaszt az Újszövetségből azzal kapcsolatban, hogy miért kell hálát adnunk. Nos, ez nincs benne az Ószövetségben, mert akkor még nem volt Szent Szellem. Az Ószövetség idején összejöttek a Templomban, hogy dicsőítsék Istent, azután hazamentek és hat napon keresztül morgolódtak és panaszkodtak. Aztán ismét visszamentek a következő vasárnap reggel, hogy dicsőítsék Istent a Templomban. Így él sok keresztyén ma. Eljönnek vasárnap délelőtt a gyülekezeti összejövetelre, hogy dicsőítsék Istent és hálát adjanak neki, majd hazamennek, hogy hat napon keresztül morgolódjanak és panaszkodjanak. Aztán visszajönnek ismét vasárnap délelőtt, hogy dicsőítsék Istent. Ez egy ószövetségi élet. Jobb, mint semmi, de ez képmutatás. Valami olyanról szól, ami nem igaz az életünk többi részében.

Az Újszövetség azonban azt mondja nekünk, hogy adjunk hálát mindig, ne csak néha. Mindenekelőtt hadd mutassam meg nektek az 1 Thessz. 5:18-at, ahol ezt mondja:

„Mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata számotokra a Krisztus Jézusban.”  

Miután elolvasod ezt a verset, mondd meg nekem, hogy milyen sok dologért kellene hálát adnod Istennek? Mindenért. Hogyan tudsz hálát adni mindenért, amikor néhány dolog nem nagyon tűnik jónak számodra? Azért, mert hiszel abban, amit a Róma 8:28 ír, hogy még ha gonosz is valami, Isten a javadra fordítja azt. A Róma 8:28 olyan, mint egy szűrő. Néhányan már bizonyára láttatok ‘vízszűrőt,’ ami szűri a csővezetékből jövő vizet, és a rendszer végén tiszta víz jelenik meg a pohárban. Ez egy ultraibolya sugarakkal működő vízszűrő, ami átvilágítja és elpusztítja a bacilusokat és baktériumokat. Vehetsz bármennyire szennyezett vizet, a végén mindig tiszta vizet kapsz. A Róma 8:28 is olyan, mint egy vízszűrő: minden a javadra válik. Ezért adunk hálát mindenért.

Az Efézus 5:20 azt mondja: “Hálákat adva mindenkor mindenért.”  Ez azt jelenti, hogy mindig és minden egyes dologért hálát kellene adnunk. Az 1 Tim. 2:1 azt mondja, hogy hálát kell adnunk minden emberért. Értitek már? Minden helyzetben, mindenért, mindenkor és minden emberért.

Ha megtanulsz így cselekedni, már a földön megtanulod az új éneket, Miért? Mert a mennyben nem lesznek nehéz helyzetek, nem lesznek nehéz emberek, nem kell problémával szembenéznetek, nem lesznek próbák. Ezért csak itt a földön tudjuk megtanulni ezt a csodálatos új éneket; megtanulni dicsőíteni Istent minden helyzetben, minden emberrel. Mondd el a következőt: „Uram te ülsz a trónon. A dolgok lehetnek nehezek számomra, talán kemények is, de te vagy a trónon.’ Hadd bátorítsalak, kedves barátom, hogy tanuld meg ezt az új éneket most.

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és a CFC honlapcímének megadásával: www.cfcindia.com

Fordította: Abonyi Sándor (https://keskenyut.wordpress.com)

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Christ in an uncompromised way. Pioneer, who tries to walk on the way of the minority, cleansed from traditions, making it clear for others to walk on, as well.
Kategória: keresztyén alaptanítások, Tanítások
Címke: , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.