Jézus igazi anyja nem ugyanaz, mint a katolikusok áldott Máriája – Dan Corner


Mother of Jesus Mary Blessed Mary in Catholicizm vs. The Bible by Dan Corner

PDF formátumban letölthető itt

Ezek a tények Máriáról, Jézus anyjáról

Az igazi áldott Mária, Jézus Krisztus anyja nagyszerű nő volt. Bár az nem szerepel a Bibliában és nem is fontos, de azt mondják, hogy Mária Anna és Joachim lánya volt. Küldetése Isten előtt fontos és rövid volt.

A Biblia sok dicséretes dologról tudósít az áldott Máriáról, Jézus anyjáról. A katolikusok Jézus édesanyját gyakran Boldogasszonynak és sok más Mária-címmel illetik. A sok katolikus torzítás és félreértelmezés miatt, amely címkéket Máriára ragasztottak, sok nem katolikus soha nem tanulmányozta igazán csodálattal Jézus anyját. Vessünk most egy pillantást a valódi Máriára, Jézus anyjára.

Tények Máriáról, Jézus anyjáról

(1) Jézus anyja egy nagyon istenfélő asszony volt, aki áldott volt az asszonyok között (Lukács 1:28,42), és egyedülálló kiváltságot kapott, hogy a világ Megváltóját megszülje. Máriát Isten választotta ki, hogy megszülje a Megváltót. Jézus anyja alázatosan úgy jellemezte magát, mint Isten szolgálóleánya (Lukács 1:48), amit úgy is mondhatunk, hogy Mária az Úr szolgája vagy rabszolgája volt.

(2) Jézus anyja hajlandó volt kockáztatni a saját életét, hogy engedelmeskedjen Istennek, és teherbe essen Jézussal, mert abban az időben a házasságtörést halálra kövezéssel büntették (3 Mózes 20:10). Az emberek előtt úgy tűnhetett, hogy ebben volt bűnös, pedig ártatlan volt. Ezért az áldott Mária a halálig akarta szolgálni Istent, bármi áron.

(3) Jézus anyja hajlandó volt veszélyeztetni Józseffel kötött házasságát, Isten iránti engedelmességével, ami bizonyosan így is történt, amíg József álmot nem látott Istentől ezzel a helyzettel kapcsolatban (Máté 1,18-20). Ez mentette meg a házasságukat!

(4) Jézus anyja kész volt arra is, hogy rágalmazó, valótlan pletykák és gonosz gyanúsítgatások tárgya legyen azok részéről, akik terhesen látták. Az ilyen igazságtalan szavak megsemmisítőek lehetnek az ártatlan és lelkiismeretes emberekre (Jób 19:2), mint amilyen az áldott Mária is volt.

(5) Jézus anyjának nagy hite volt. Az áldott Mária ekkor még szűz volt, hiszen Józseffel nem volt szexuális kapcsolata egészen Jézus születése utánig (Máté 1:25), Máriának ennek ellenére volt hite, hogy higgyen a lehetetlenben.

(6) Kétségtelen, hogy miután Jézus megszületett és Mária többi gyermeke is megszületett, (József és) Mária Isten szerint való módon nevelte fel őket, mivel mindketten istenfélők voltak. Mivel József volt a családfő, Mária minden bizonnyal követte a férje istenfélő vezetését, ami az egész családjuk (és házasságuk) javára vált.

(7) Miután Jézus 30 éves korában megkezdte földi szolgálatát, az áldott édesanya, Mária ismét dicséretet érdemel, amiért azt mondta az embereknek a kánai menyegzőn:

“Tegyétek, amit mond nektek.” (János 2:5)

Más szóval, Jézus áldott édesanyja tudta, hogy Jézus, az ő elsőszülöttje (Lukács 2:7) tudja a választ az élet problémáira. Az Isten szavának való egyszerű engedelmesség itt felmagasztosul, még akkor is, ha ennek nem mindig van értelme a természetben. Jézus édesanyja, az igazi Mária az emberek figyelmét Jézusra irányította, hogy az Ő tanításainak és útmutatásainak engedelmeskedjenek. Jézus Biblia szerinti édesanyja is arra bátorított, hogy Jézusban higgyünk, és ne Máriában.

(8) Mária, Jézus édesanyja a keresztnél gyászolt és együttérzett a többi tanítvánnyal a Jézussal szembeni durva és igazságtalan bánásmód miatt, mivel egyedül Ő fizette meg az árat a mi megváltásunkért. Ez egy veszélyes időszak volt a Jézussal való kapcsolat miatt, az áldott anya, Mária (és a többi tanítvány) mégis ott volt a keresztnél, és gyászolta azt, amit a kegyetlen és tudatlan emberek tettek vele.

(9) Az Úr Jézus mennybemenetele után Jézus édesanyja a felső szobában a többi 120 tanítvánnyal együtt türelmesen várta, hogy beteljesedjen Szentlélekkel és felhatalmazást kapjon. A többi tanítványhoz hasonlóan felismerte ennek a szükségét, és várt. Mi azonban soha nem látjuk, hogy Mária ezt követően bármilyen hőstettet vagy csodát tett volna az Úr nevében, ahogyan azt a többi tanítvány tette az Apostolok Cselekedeteiben, akiket ugyanabban az időben töltött be a Szentlélek, amikor őt is.

Jézus anyjával, Máriával kapcsolatos további igazságok

(A) Bár Mária kétségtelenül áldott volt a nők között, ahogyan azt már említettük, a Szentírás nem mondja, hogy áldottabb lett volna, mint a többi nő. Az, hogy ilyen módon áldott volt, nem csak rá jellemző. Jáelt is hasonló módon írja le az Ige. Figyeljük meg a következőket:

“Legyen áldott az asszonyok közül Jáel, [a kenita Héber felesége], az asszonyok közül, akik a sátrakban laknak, legyen áldott.”    (Bírák 5:24).

Sokan mások is áldottként vannak leírva. Egy ilyen példát mutat be Jakab apostol:

„Boldog (áldott) az az ember, aki kitart a próbatétel alatt, mert amikor kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet Isten azoknak ígért, akik szeretik őt.”    (Jakab 1:12)

Ráadásul maga Jézus szerint Keresztelő János nagyobb volt Máriánál:

“Bizony mondom nektek: asszonyok szülöttei közt nem született nagyobb Keresztelő Jánosnál.…”       (Máté 11:11)

Sőt, Jézus azt is elmondta, hogy ki a legnagyobb a mennyek országában, de nem mondta, hogy az ő anyja, Mária lenne az: “Aki tehát megalázza magát, mint ez a gyerek, az a legnagyobb a mennyek országában.”  (Máté 18:4)

(B) Bár kétségtelenül igaz, hogy Kánában Jézus azt tette, amit az anyja kért, az is igaz, hogy az Úr időnként mások kérésének is engedelmeskedett, ami szintén csodát eredményezett:

“Míg ezt magyarázta nekik, íme, egy elöljáró lépett hozzá. Leborult előtte s kérte: „Az imént halt meg a lányom, de gyere, tedd rá kezedet és életre kel.” Jézus fölkelt, s elment vele tanítványaival együtt. … Amikor a tömeget eltávolították, bement, megfogta a kezét, és a kislány fölkelt.” (Máté 9:18-19, 25)

Ennek a szakasznak a fényében azt láthatjuk, hogy a kánai csodát arra használták fel, hogy tévesen azt tanítsák, mehetünk Máriához, Jézus anyjához, meggyőzve őt, hogy a mi érdekünkben egyedülálló módon mozdítsa meg az Úr kezét – ami azt jelentené, hogy különleges képessége és befolyása lenne az Úrra, hogy ezt megtegye. Az igazság az: Máriának nincs különleges képessége és befolyása az Úr Jézusra, hogy meghatározza az Ő cselekedeteit.

Jézus visszautasította Máriát

Ne feledjétek azt sem, hogy az Úr legalább egyszer megtagadta Mária kérését, hogy beszélhessen vele:

“Amíg beszélt a néphez, megálltak kint anyja és rokonai, s beszélni akartak vele. Valaki szólt neki: „Anyád és rokonaid kint állnak és beszélni szeretnének veled.” De ő megkérdezte azt, aki szólt neki: „Ki az anyám s kik a rokonaim?” Aztán kitárta tanítványai felé karját, s így szólt: „Ezek az anyám és testvéreim! Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az nekem mind testvérem, nővérem és anyám.”     (Máté 12:46-50)

(C) Bár Jézus áldott anyja minden bizonnyal istenfélő anya és feleség volt, ez nem jelenti azt, hogy tökéletes anya volt. Erre bizonyítékul szolgál, hogy elhanyagolta a Jézusról való gondoskodást, amikor ő és József visszatértek a jeruzsálemi páska-ünnepről. Mária nem tudta, hogy a gyermek Jézus (aki mindössze 12 éves volt) egy teljes napja nincs a társaságukban:

“Abban a hitben, hogy az úti társaságban van, mentek egy napig, és keresték a rokonok és ismerősök között.”  (Lukács 2:44)

Mivel József és Mária egy teljes napig utazott, mielőtt rájöttek volna, hogy Jézus nincs velük, még egy napot vett igénybe, hogy visszatérjenek Jeruzsálembe, ami azt jelenti, hogy Jézus egyedül maradt, és nem volt hol aludnia vagy ennie a két napig. Hogyan tudott Mária (és József) megfeledkezni Jézusról egy távoli helyről való hazautazásukban, különösen, ha ő volt az egyetlen gyermekük? Lehetséges ez egy olyan házaspár esetében, akiknek csak egy gyermeke van?

A Szentírás szerint Jézusnak több testvére is volt a természetes családjában, miközben Ő volt az elsőszülött (vagyis a legidősebb). A hanyagságuk egyik lehetséges oka az lehetett, hogy József és Mária el voltak foglalva a többi gyermekük sokféle szükségletének ellátásával, akik mind fiatalabbak és sokkal inkább kiszolgáltatottabbak voltak, mint Jézus. Bármi is volt az ok, annyira el voltak foglalva, hogy elfeledkeztek a gyermek Jézusról gondoskodni!

A katolikusok dilemmája Jézus anyjával

(D) Ha egy keresztény elutasítja Mária örök szüzességét, azt ahogyan a katolicizmus tanítja, az nem jelent igazi sértést Mária számára. Az, hogy egy férjes asszony (beleértve Máriát is) a házasságkötés után is szűz maradjon, bibliaellenes:

“A paráznaság veszélye miatt azonban legyen minden férfinak felesége és minden asszonynak férje. A férfi teljesítse házastársi kötelességét feleségével szemben, hasonlóképpen az asszony is férjével szemben. Az asszony testével nem maga rendelkezik, hanem a férje, éppígy a férfi testével sem ő rendelkezik, hanem a felesége.”  (1 Korinthus 7:2-4)

Most tehát, vajon a hívő katolikus tagadni fogja-e Mária bűntelenségét, mivel Mária megszegte ezt a parancsot, hogy szexuálisan egyesüljön Józseffel, vagy pedig visszautasítja az örök szüzesség tanát, amit a katolicizmus vall?

Ez csak egy kis része annak a problémának, amit a katolicizmus teremtett magának (a Szentíráson túllépve) egy kitalált bűntelen, örökké szűz Ég Királynőjéről stb., ami nem létezik, és amiben tévesen bíznak a szabadulás és üdvösség érdekében. A bizonyítékok ismét azt mutatják, hogy a katolicizmus Máriája nem a Biblia Máriája, hanem egy veszélyes torzítás, amely sokakat vezetett bálványimádásba és hamis üdvösségreménybe.

(E) Bár Máriának, Jézus anyjának nagy hite volt, hogy teherbe eshet szűzen, ez nem jelenti azt, hogy másoknak nem volt nála nagyobb hitük. Valójában a hitről szóló fejezetben (Zsidókhoz írt levél 11. fejezete) sokakat említ a hit példaképeiként, Mária azonban kimaradt a felsorolásból.

(F) Bár Mária isteni bölcsességgel rendelkezett, ez nem jelenti azt, hogy ő maga mentes volt minden megtévesztettségtől. Ez nyilvánvaló, hiszen egy ponton valóban azt hitte, hogy Jézusnak elment az esze a szolgálata alatt:

“Amikor övéi ezt meghallották, mentek, hogy megfogják, mert azt mondták, hogy megzavarodott. …Amikor anyja és rokonai odaértek, kint maradtak, beküldtek érte és hívatták. Sokan ültek körülötte, szóltak neki: „Anyád és testvéreid kint vannak, és keresnek.” Így válaszolt: „Ki az én anyám és kik az én testvéreim?” Aztán végighordozta tekintetét a körülötte ülőkön, s csak ennyit mondott: „Ezek az én anyám és testvéreim! Aki teljesíti az Isten akaratát, az az én testvérem, nővérem és anyám.” Megint tanítani kezdett a tó partján. Nagy tömeg gyűlt köré, ezért bárkába szállt, így ő a tavon volt, az egész tömeg meg szemközt a tó partján a földre telepedett.”  (Márk 3:21-4:1)

Ez egy újabb szakasz, amelyből kiderül, hogy az Úr elutasította Mária kérését! Továbbá, Jézus minden olyan személyt, aki Isten akaratát teljesíti, Máriával egyenrangúvá tett, amint az ebből a szakaszból is kitűnik. Jézus szerint Mária nem áll egyetlen más személy felett sem. Valójában az Úr azt szeretné, ha mindannyian tudnánk, hogy Mária NEM kapott különleges szerepet vagy áldást azért, mert megszülte Jézust:

Még beszélt, amikor egy asszony a tömegből felkiáltott: „Boldog a méh, amely kihordott, és az emlő, amelyet szoptál!” De ő ezt mondta: „Hát még azok milyen boldogok, akik hallgatják az Isten szavát, és meg is tartják!” (Lukács 11:27-28)

Figyeld meg: Jézus nyilvánosan megdorgálta a katolikus-típusú nőt, aki Máriát dicsérte, mert megszülte Jézust és szoptatta őt. A továbbiakban kijelentette, hogy kik az igazi áldottak – azok, akik hallják Isten szavát és engedelmeskednek neki!

A Szentírás igazi Máriája, Jézus anyja

Jézus Máriát asszonynak nevezte (János 2:4; 19:26), ugyanezt a görög szót használta máskor is más nőkre, akik nem kötődtek hozzá különösebben:

„Amikor Jézus meglátta, odahívta és így szólt hozzá: „Asszony, megszabadultál betegségedtől.”     (Lukács 13:12)

„Erre így szólt Jézus: „Asszony, nagy a hited. Legyen hát akaratod szerint.” Még abban az órában meggyógyult a leánya.” (Máté 15:28)

Azzal, hogy az Úr Jézus ugyanazzal a kifejezéssel szólította Máriát, mint ahogyan másokat is szólított, megmutatta, hogy nem úgy állt az édesanyjához, ahogyan azt a katolicizmus bemutatja. Jézus tisztelte az édesanyját, de nem úgy, ahogy a katolicizmus tanítja; maga Jézus szerint az Úr minden tanítványa egyenrangú Máriával (Máté 12:49-50; Lukács 11:27-28).

Kérlek, tudd, hogy a Jelenések könyve 1. fejezetében szereplő mennybemenetel utáni Jézus nem volt csecsemő vagy gyermek, és Mária nem volt vele. Mária, Jézus édesanyja soha nem jelenik meg a Jelenések könyvében az Univerzum társuralkodó királynőjeként! A katolicizmus emellett tévesen a májust Mária hónapjává tette a különleges Mária-hódolat számára, ami elárulja a mitikus Máriájukról alkotott szuper-felmagasztaló, bibliátlan nézetüket, akiről azt is állítják, hogy ő a Napba öltözött asszony.

A mennyben 25 trón van – Istené és 24 másik trón, amelyet a 24 vén foglal el (Jel 4:4), akik mind férfiak, így Mária nem foglalhat helyet a 25 trón egyikén sem. Továbbá 24 név van az Új Jeruzsálemen: 12 az alapokon a tizenkét apostol nevével (Jelenések könyve 21:14), és 12 a kapukon Izrael tizenkét törzsének nevével (Jelenések könyve 21:12). Mária meg sincs említve. Újra és újra láthatjuk a Szentírásban, hogy Máriának nincs elsőbbsége vagy felmagasztalása a mennyben. Mária nem volt a legnagyobb, aki asszonytól született (Máté 11:11), és nem is volt egyedülállóan kegyelemmel teljes (Ap.csel. 6:8). Még csak külön nem is említik őt a mennyben, és nincs olyan hogy mennyek királynője. Az odaszánt katolikusoknak egy mitikus, nem létező Máriát tanítottak, nem pedig a Biblia valódi Máriáját. Mária istenítése bálványimádás – lélekromboló bűn (Jel 21:8). Ez az igazi bűn, amit meg kell bánni, és amiből meg kell térni.

A Biblia igazi Máriája egy egyszerű teremtmény volt, aki ki lett választva és meg lett áldva, hogy a Messiást kihordja, de a dolog itt véget is ér. Az ő különleges jelentősége megszűnt. Ez kristálytisztán látszik, hiszen maga az Úr Jézus nyíltan helyreigazított egy katolikus-típusú nőt, aki megpróbálta felmagasztalni Máriát, mert megszülte Jézust és szoptatta őt. „Miközben Jézus ezeket mondta, egy asszony a tömegből ezt kiáltotta: ‘Áldott az anya, aki megszült és szoptatott téged. Ő [Jézus] ezt válaszolta: ‘Boldogok inkább azok, akik hallják Isten igéjét és engedelmeskednek neki’ “ (Lukács 11:27-28).

A katolicizmus szerint tanított Máriát a katolikusoknak kötelező szent napokon tisztelniük, különben szándékos vétkesek halálos bűn elkövetésében, ami a pokolba juttatja őket, ha nem bánják meg. Kedves katolikusok, tudnotok kell, hogy ez erőszakos és bálványimádó, ellentmondás Isten Igéjével.

Jézus anyja bibliatanulmány összefoglalása

Tudjuk, hogy a Biblia szerinti Mária nagyon istenfélő volt, aki hajlandó volt kockáztatni az életét és a jövőbeli házasságát is, és rágalmazó pletykák tárgyává vált, hogy engedelmeskedjen Istennek. Ő is:

– hitt a lehetetlenben,

– Jézus anyja alávetette magát férjének az Úrban,

– Jézus anyja Isten igazságában nevelte gyermekeit,

– Jézus anyja az emberek figyelmét nem magára, hanem Jézus tanításaira és útmutatásaira irányította,

– a kereszt lábánál gyászolta azt, ahogyan Jézussal bántak haldoklása közben,

– Jézus anyja türelmesen várta a Szent Szellem kitöltetését a felső szobában a többi 120 tanítvánnyal együtt.

Mindez azonban csak egy kis része annak a teljes képnek, amelyet róla kapunk. Ha csak néhány igazság van felnagyítva, a többi figyelmen kívül hagyásával, akkor a jóhiszemű embereket bálványimádásba és az üdvösség igazi tervétől való eltávolodásra vezeti. Ezt tette a római katolicizmus, amellett, hogy még tovább is ment a Biblián kívüli források bevonásával a Jézusnak általuk kitalált anyjáról szóló túlzásaival.

Ezeket a Máriáról szóló további szentírási szakaszokat sok katolikus elhallgatta és figyelmen kívül hagyta, és Máriát a világegyetem uralkodó királynőjévé magasztalta. Csak azért, mert Máriát minden más nő közül választották ki, hogy Jézust megszülje, még nem indokolja, hogy olyan színben tüntessék fel őt, hogy befolyása lenne az emberek üdvösségére, vagy akár azt gondolják, hogy különösen áldott (Lukács 11:27-28).

Valójában, ha bármilyen kis mértékben is bízunk Máriában az üdvösségünket illetően, azzal megszegjük a Szentírás számos parancsát, hogy 100%-ban Jézusban bízzunk. Ezért, ha valaki nem Jézusba helyezi a teljes hitét, akkor üdvösség nélkül marad, és engedetlenséget tanúsít Isten iránt. Ezért olyan fontos ez az információ. A bizonyítékok elsöprően egyértelműek, hogy őszinte katolikusok sokaságát vezették félre a saját szellemi vezetőik, a múltban és a jelenben, magával az üdvösséggel kapcsolatban.

További tények Jézus anyjáról

Bár Mária a katolicizmusban központi alak, különösen a Jézus anyja képeken, azonban:

– Isten Igéjében sokkal több információ található Isten más szolgáiról, mint például Mózesről, Ábrahámról, Pál apostolról stb.

– Másokkal ellentétben Jézus anyja soha nem írta meg a Biblia egy fejezetét sem, és nem halt meg a hit mártírjaként.

Egyáltalán nincsenek olyan Igék a Szentírásban, amelyek kimondják:

– hogy Máriához kell mennünk, hogy eljussunk Jézushoz,

– hogy ő egy társmegváltó lenne,

– hogy imádkozni kellene hozzá, bízni kellene benne vagy tisztelni kellene.

A katolicizmus számos más bibliaellenes módon is felmagasztalta Jézus anyját. A katolikus Jézus anyja képek, Jézus anyja énekek stb. durván félrevezetőek.

A Szentírás a végső szellemi tekintély, amely egy egészen más Máriáról ad nagyon világos képet. A Biblia igazi Máriája, Jézus anyja, a keresztény ember testvére, nem pedig anyja.

A fent említett bibliai igazságok ugyanúgy igazak, mint az, hogy Mária megszülte Jézust. Ne vesd el ezeket, és ha szereted az igazságot, és szeretnél egy tiszta megértést Jézus igazi anyjáról, akkor ne hagyd magad becsapni olyan emberek által, mint II. János Pál!

Őszinte tisztelettel: Dan Corner

(egy volt katolikus, aki eléggé törődik veled ahhoz, hogy elmondja az igazságot)

-§ –

A www.DeepL.com/Translator segítségével fordította és lektorálta: Dr Megyeri Zoltán

 

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Christ in an uncompromised way. Pioneer, who tries to walk on the way of the minority, cleansed from traditions, making it clear for others to walk on, as well.
Kategória: Tanítások
Címke: , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s