Pál apostol magatartása – Zac Poonen

Attitude of The Apostle Paul by Zac Poonen

PDF formátumban letölthető itt

A Filippibeliekhez írt levél 3. fejezetében Pál apostol arról írt, hogy milyennek kell lennünk, ha meg akarjuk valósítani Isten teljes akaratát. Elfelejtve azokat a dolgokat, amik mögöttünk vannak, azt mondja nekünk, azoknak feszül neki, amik előtte vannak. Minden kísértés ellenére azt cselekszi, elutasítja, hogy hátra nézzen. Az Ap.csel 20.23-24-ben azt mondja,  az a tudat sem tántorította el, hogy üldözés vár rá. Nem félt attól, hogy eltérítik őt attól az elhatározásától, hogy előre nyomuljon Isten célja felé. Az Ap.csel. 26.19-ben is bizonyságot tett Agrippa király előtt, hogy nem engedetlen a mennyei látásnak, amit az Úrtól kapott, közel harminc évvel azelőtt. Az utolsó levelében is azt mondta, hogy nemes ügyért harcol és befejezi a futását (2 Timótheus 4.7). Itt van egy ember, aki kitartóan követte Isten akaratának keskeny útját egyenesen az élete legutolsó napjáig. Számtalan ok lett volna, hogy feladja és meghátráljon: kegyetlen üldözések, rágalmazás és hamis vád. Mindezek ellenére hűséges marad az elhívásához, a szeme a célra szegeződik. Áldottak lehetünk, ha az életünk végén nekünk is ilyen bizonyságunk lehet.

Milyen gyakran kísértésbe esünk, hogy hátra nézzünk! A múlt hibái elbátortalanítanak minket, és amikor ez megtörténik, a gonosz biztosan eléri, hogy a fülünkbe súgja azt a hazugságot, hogy Isten nem használ többé minket. Mindig nagyon bátorító volt számomra, hogy az Úr még a szamáron keresztül is szólt, ha a szükség úgy hozta (Máté 21.2-3). Ha az Úrnak szüksége volt egy szamárra, hogy betöltse a messiási feladatát, és ha Isten akarata az volt, egy alkalommal még egy szamáron keresztül is szólt (4 Mózes 22.28), akkor mindannyiunk számára van remény. Amelyek régen megírattak, beleértve Bálám szamarának a történetét is, azok a mi bátorításunkra íródtak meg (Róma 15.4). Érezheted magad úgy, hogy olyan buta vagy, mint egy szamár és csinálhatsz tízezer hibát, az Úrnak mégis szüksége van rád, és ha úgy dönt, szólhat még rajtad keresztül is. A Biblia azt is mondja nekünk, hogy ne aggodalmaskodjunk a holnap felől és azt is hangsúlyozza, hogy ne nézzünk vissza a múlt dolgaira. Le kell zárni minden múltbeli dolgunkat, szembenézni a mával és a jövővel, és bízni az Úrban. Ha holnap hibázol, akkor se engedd, hogy ez kétségbeesésbe kergessen téged. Menj és valld meg a bűnödet az Úrnak és megtisztulsz a bűnödtől az Ő vérében. Aztán hagyd el azt. Ha pedig újra vétkezel, menj és tedd ismét ugyanazt a dolgot. Sose mondj le magadról. Határozottan utasítsd el a múlt haszontalanságaira való visszatekintés miatti sajnálkozást, mivel az csak a múlton való sopánkodás. De utasítsd el a visszatekintést azokra is, amikre büszke vagy, mert az tönkreteszi a lelket. Ezért, ha Isten csodálatos módon használ téged holnap, keresd a kegyelmet, és azt is felejtsd el. Ne engedd, hogy dicsőséget okozzon neked, mert tökretesz. A Sátán egyrészt az elbátortalanítást, másrészt a büszkeséget használja fel, hogy megállítson minket az utunkon és elrabolja az erőnket.

Az Efézus 5.15-16 azt mondja nekünk: ha bölcsen járnánk ezekben a gonosz napokban, akkor áron is meg kellene venni az alkalmakat. Ez azt jelenti, hogy meg kell venni minden alkalmat, amikor az utunkon járunk és az Úr dicsőségére fordítanunk azt (1 Kor. 15.58). Mindenkinek csak egy élete van és az élet minden napjának olyannak kell lenni, hogy el tudjunk vele számolni Isten felé. De ez csak akkor fog megtörténni, ha folyamatosan előre és Őrá nézünk. Nem számít, hogy milyen nehezek a kilátások, amikkel szembe kell néznünk, engedjük, hogy ez a gondolkozásmód jellemezzen minket. Határozzuk el magunkat olyan értelemben is, hogy ne tekintsünk oldal irányba, ne hasonlítsuk össze sorsunkat és sikerességünket más hívőkkel, mivel az elbátortalanodáshoz vagy büszkeséghez vezethet (János 21.20-22; 2 Korithus 10.12). Egyenesen előre kell néznünk és semmilyen más irányba (Péld. 4.25).

A megtérése előtt Pál buzgó vallásos ember volt (Ap.csel. 22.3-4). Nem volt erőtlen hitű és félénk ember, mint amilyet olyan gyakran látunk ma. Amikor megtért, teljes szívvel odaszentelte magát Krisztusnak. Csak olyan értelemben változott meg, hogy az elméjét azt követően a felülről való dolgok töltötték meg és nem a világi dolgok. A feltámadott Úr egyértelművé teszi számunkra, hogy nem szereti a langyosságot (Jel. 3.16). Isten az odaszántakat keresi a népe között, mert csak az az ember tudja betölteni az Ő akaratát a földön, aki teljesen elkötelezi magát neki. Ha közülünk sokan a tanulmányaink során félszívűek voltunk, ahogyan a keresztyénségünkben is, akkor sosem fogjuk tudni magunk mögött hagyni még az általános iskolát sem. Vagy, ha egy ember félszívű volt a munkájában is, mint ahogyan sok keresztyén is Isten szolgálatában, akkor már régen elbocsátották volna az állásából. Sok keresztyén teljesen odaszánt a földi tevékenységekben, de sajnos, nagyon ritkán található meg ez az odaszántság a hitbeli tevékenységüket illetően! Azt látjuk, hogy amikor Ezékiás király teljes szívvel végezte a munkáját, akkor szerencsések voltak az ő útjai. (2 Krón. 31.21). Elérkezett azonban egy nap, amikor elfeledkezett az „előtte lévő dolgokról” és meglankadt. Az a nap volt a veszte az Úr előtt.

Jézus szavai és példája arra ösztönzik azokat, akik követni akarják Őt, hogy a cél mindig lebegjen a szemük előtt. Egy embert, aki követni akarta Őt arra figyelmeztetett, hogy „aki az eke szarvára teszi a kezét, az ne nézzen hátra”, mert akkor alkalmatlan Isten országára (Lukács 9.62). Jézus maga is “előre szegezte tekintetét”, hogy abba az irányba haladjon, amit az Atya kijelölt számára (51. vers). “Az én Atyám dolgát kell cselekednem.” Ez volt állandóan a hozzáállása, és arra vágyott, hogy ne azokat kövesse, akik nem voltak hajlandók rá, hogy ugyanabba az irányba nézzenek és ugyanazon az úton járjanak. Jézus Krisztus tanítványának az kell, hogy legyen az egyetlen életcélja, hogy Isten akaratát cselekedje, és ezáltal megdicsőítse Őt. Az életben mindennek – pénz, pozíció, házasság, munka és minden egyébnek – ezt az egyetlen célt kell szolgálnia. Mindenkinek meg kell békülni Isten akaratával. Csak ha magunkévá teszünk egy ilyen gondolkodásmódot, akkor igényelhetjük a Róma 8.28-ban lévő ígéretet magunkra vonatkozóan. Ez csak azokra vonatkozik, akik Istent szeretik, akik engedelmeskednek neki és akkor minden a javukra válik. Jó, ha mi is emlékezünk rá, hogy az örökkévalóságban azoknak a munkája marad meg, akik Isten akaratát cselekedték a földön (1 János 2.17). Minden más el fog pusztulni. Ezért hagyjuk, hogy Isten akaratának cselekedete legyen az egyetlen célunk. Ahogy Jézus, úgy engedjük mi is, hogy ez legyen az igazi étel és ital számunkra. (János 4.34). Az Isten szíve szerint való ember az, aki arra vágyik, hogy betöltse az Ő akaratát. Isten szemében csak az ilyen ember tud hatékonyan szolgálni a saját generációjában (Ap.csel. 13.22, 36). Isten az ilyen emberekhez beszél ma az egész világon.

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és a CFC honlapcímének megadásával: www.cfcindia.com

Fordította: Abonyi Sándor (https://keskenyut.wordpress.com)

Kategória: gyülekezetépítés | Címke: ,

Gondolatok az egyházról és a házasságról – Abonyi Sándor

Letölthető PDF formátumban itt MP3 formátumban itt

Szükséges néhány alapvető dolgot hangsúlyozni, hogy az egyházban végzett helyreállító munkánkat ne kizárólag a téves dolgok helyreigazításaként („régi ruha foltozgatásaként”) értelmezzük, hanem egy teljesen „új ruha” készítéseként. Mindenki tudja, hogy az új bort (a szellemi megújulást, ébredést) nem lehet ó tömlőbe tölteni, de a hívők mégis ezt teszik évszázadok óta a gyülekezetekben. Jézus megmondta, hogy az új borhoz új tömlő kell, mert különben a régi tömlő szétszakad és az új bor elfolyik! A probléma az, hogy sokan nem is tudják mit jelent az új tömlő! A szellemileg érettebb hívők általában eljutnak odáig, hogy hiányolják a Szent Szellem jelenlétét (az új bort), rájönnek néhány bibliai igazságra, ami ma nem működik az egyházban. Felismernek néhány torzulást, tévtanítást, de továbbra is a régi tömlőben gondolkoznak és azt próbálják foltozgatni (kijavítani a hibákat és helyreigazítani a tévtanításokat); mondhatnánk úgy is, hogy „megreformálni” az egyházat, azaz egyes elemeit megújítani, de változatlanul hagyva régi elemeket is. Ez nem egy új tömlő, hanem a régi foltozgatása! Az új azt jelenti, hogy teljes egészében új! Jézus óvá tette a régit, azaz a régi ószövetségi rendszer helyett Pünkösdkor egy teljesen új rendszert teremtett, ami mind elemeiben, mint felépítésében teljesen más, mint a régi. Semmi nincs benne a régiből! Ez ma is így van, ennek ellenére még az evangéliumi gyülekezetek is alapvetően az ószövetségi rendszer (templom, léviták, tized, anyagi ígéretek) szintjén működnek. A „keskeny út” blogra feltett tanításokkal igyekszem teljesen lerombolni a régi, ószövetségi rendszert és módszeresen „építkezve”, minden elemében és rendszerében is egy teljesen újat felépíteni. A blogon lévő tanítások nem rendezetlen tanítások halmaza, hanem egy újszövetségi minta (tömlő) alapján egy új rendszerré állnak össze – legalábbis ez a célom és a reménységem.

Fontos észrevenni a következőket:

 • a gyülekezet nem intézmény, hanem család,
 • a gyülekezetvezetők (egy vagy több) nem vezetők (nem fejek, főleg nem olyanok, akik feltétlen engedelmességet várhatnak a hívőktől), ugyanis a Szent Szellem a vezető és Krisztus a fej a gyülekezetben és nem különböző felekezeti központok,
 • nem látogatókról és regisztrált tagokról kell beszélni a gyülekezetekben, hanem bibliai értelemben vett tanítványokról,
 • nem „befogadó imát” elmondott „megtért” emberek alkotják a gyülekezetet, hanem újjászületett és Szent Szellemmel betöltekezett élő kövek,
 • a szolgálók nem fizetett „béresek”, mint valamiféle felszentelt „lévita papok”, mert minden hívőnek papi szolgálata van (szent nemzet, királyi papság),
 • a gyülekezet (templom) nem egy épület, hanem Krisztus Teste, ami élő kövekből épül fel, ami egy mobil templom, egy hegyen épített város, az igazság oszlopa, világosság a sötét világban,
 • kiemelt szerepe van az Egyház és Krisztus kapcsolatát hitelesen kiformáló szent házasságoknak, ill. az ilyen szülők által engedelmességben nevelt gyermekekből álló családnak, ami önmagában is egy „kis” gyülekezet,
 • csak az egész életében egy házasságban élő, tapasztalt, feddhetetlen férfi lehet felvigyázó a „nagyobb” (helyi) gyülekezetben, aki a „kis” gyülekezetében (a családjában) mindezeket hűségesen gyakorolta és jó példa lehet a „nagy” gyülekezet számára is,
 • nem „megagyülekezetről” van szó, hanem több, esetenként csak néhány családról egy településen, akik valóban a keskeny úton járva – minden igazságot betöltve – élik a hívő életüket.

Minden azzal kezdődik, hogy a személyes hívő életünk szent és feddhetetlen (példaértékű) legyen, mintaszerű legyen a házasságunk és a családi életünk is. Az ige látásmódja szerint egy szellemi törvény a következő sorrend: erős személyes szellemi élet, erős házasság, erős család és ezekből áll elő az erős gyülekezet (alulról felfelé építkezve – a kicsitől a nagy felé). Egy ilyen, akár csak 20-25 főből álló „kis” gyülekezet is sokkal erősebb lesz, mint egy rendezetlen életű hívőkből álló „megagyülekezet”, mert az Úr velük van.

Sokszor felmerül, hogy mi a helyzet a hitetlen korban kötött házassággal, valamint a válással és az újraházasodással.

Isten a tízparancsolatot törvény alatt álló, megtéretlen embereknek adta (mint a mai megtéretlen, világi emberek), hogy nyilvánvaló legyen a bűn. 50 évvel ezelőtt még nem kellett gyülekezetbe járó hívőnek lenni ahhoz, hogy mindenki tudja, a paráznaság és a házasságtörés bűn („ne paráználkodj!”és „ne kívánd a más feleségét!”). Az emberek ismerték a tízparancsolatot. Akkor is így volt ez, ha nem voltak azok a mai értelemben vett hívő, vagy vallásos emberek és ez visszatartotta a bűn mértéktelen terjedését, amit ma látunk az egész világon, beleértve sokszor a hívőket is.

A megromlott házasságok helyreállítása a feladatunk és nem az „újraházasodás” elfogadása és támogatása egy rosszul értelmezett irgalom vagy kegyelem jegyében, mert az ige szerint az házasságtörés. Lehet elválni és úgy maradni, vagy helyreállítani a házasságot. Az együtt maradás és a helyreállás az, ami megdicsőíti Istent és nem az un. „újraházasodások”, ami a világban szokás. Emberileg sajnálatra méltó a sok elrontott élet és házasság, de Isten igéjével nem lehet megalkudni ezen a téren sem. A biblikus gyülekezetek és példaképek szempontjából ez rendkívül fontos! Egy példa: Ha valaki részegen öngyilkos akart lenni és levágta a lábát a vonat, akkor jobb, ha fél lábbal megy a mennybe, mint két lábbal a pokolba. Szellemi törvény, hogy mindenki azt aratja, amit vetett. A korábbi rossz vetésnek is van „gyümölcse”, ami rossz gyümölcs. Lehet megbánni és abbahagyni dolgokat, de vannak helyzetek, ahol teljesen már nem állítható helyre a korábbi állapot. Nem könnyű helyreállítani egy teljesen elromlott házasságot, de Istennel minden lehetséges! Egy asszonyka írta, hogy az Úr – miután helyreállította az egyéni hívő életét – utána helyreállította a házasságát is – 15 év után! Egy másik feleség írta, hogy elváltak és külön éltek, de az Úr segítségével 6 év után ismét összeházasodtak a korábbi férjével. Ezek dicsőítik meg Istent! Nagyon fontosak a példaértékű házasságok és a megromlott házasságok helyreállása, de ez nem lehetséges a házasfelek hívő életének előzetes helyreállása nélkül. A házasságban az óembernek meg kell halni!

A házasságnak az ad különösen nagy hangsúlyt, hogy az ige szerint a házasság az Krisztus (a Vőlegény) és a Gyülekezet (a Menyasszony) kapcsolatának kiábrázolása, ami egy szent és megbonthatatlan egység.

Ha hívőként gyülekezetet keresünk, akkor ne „foltozott” gyülekezetet keressünk, hanem olyan megalkuvásmentes gyülekezetet, ami valóban új tömlő.

Mi Jézus építőmunkásai vagyunk, ezért egy teljesen új építése a feladatunk, mert Jézus egy teljesen újat teremtett. Ehhez azonban a hívőknek meg kell ismerni Jézus tökéletes tervét az új tömlővel, a gyülekezettel kapcsolatban! Dicsőség Istennek! Ámen!

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és honlapcímének megadásával: https://keskenyut.wordpress.com 

Kategória: gyülekezet, Házasság, helyreállítás, Keresztyénség, Szentség, Tanítások | Címke: ,

Jób helyreállítása – T. Austin-Sparks

Nagy hiányosság lenne, ha ez a könyv hiányozna a Bibliából. Most is sok jószándékú “tanácsadó” van, legyünk óvatosak velük. Sándor

Hitünk célja

Eredeti: The Vindication of Job

 Olvassuk: Jób 42

„De ő jól tudja az én utamat. Ha megpróbálna engem, úgy kerülnék ki, mint az arany” (Jób 23,10).

„Nem szóltatok felőlem igazán, mint az én szolgám, Jób” (Jób 42,7).

Amikor az Úr végre megfordította Jób fogságát, és megkezdte szolgájának helyreállítását, teljesen világossá tette a Jób barátaihoz intézett szavaiban, hogy miért tette ezt: „Nem szóltatok felőlem igazán” – s a mondat Jóbbal kapcsolatos része ugyanennyire világos és egyértelmű: „mint az én szolgám, Jób”. Jób helyreállításának alapja tehát, hogy Jób igazán, barátai viszont hamisan beszéltek az Úrról.

Tisztáznunk kell már rögtön az elején, hogy mi volt az igaz és helyes dolog, amit Jób mondott. Ha ugyanis ez a helyreállítás mindenkori alapja, az a talaj, melyen Isten felállítja táborát, akkor ismernünk kell, hogy mi ez, méghozzá helyesen. Ez pedig nagyon egyszerű, és nagyon tömören meg is lehet fogalmazni. Jób barátai váltig azt állították –…

View original post 2 688 további szó

Kategória: gyülekezetépítés

Egy asszony története, aki megtalálta Istent és talált egy jó férjet is – Zac Poonen

The Story of a Women Who Found God and Also a Husband by Zac Poonen

PDF formátumban letölthető itt

Ruth házasságának története egy érdekes történet. Éhínség volt Izraelben és ezért Elimélek a feleségével, Naómival és két fiukkal Moáb földjére mentek. A fiaik felnőttek és moábita nőket vettek feleségül, amit tiltott Isten törvénye. Aztán egyszer meghalt Elimélek, majd a két fia is. Naómi, aki egy kedves asszony volt, ekkor azt mondta a két menyének, Ruthnak és Orpának, hogy menjenek haza a saját földjükre és találjanak ott új férjeket maguknak (Ruth 1.8). Ruth és Orpa is sírt, amikor ezt meghallották (Ruth 1.14). Orpa ekkor megcsókolta az anyósát és azt mondta: “Isten áldjon, mama. Nekem haza kell menni és egy másik férjet kell találni. Kezembe kell vennem a saját életemet.” Ruth azonban ragaszkodott Naómihoz. Valamit megtanult Naómitól az igaz Istenről, és ő inkább ezt az Istent akarta imádni és szolgálni, minthogy férjet találjon magának. Orpa ezzel szemben egy férjet akart. Itt volt egy döntési helyzet és Orpa rosszul döntött. Ruth jól döntött és ez teljesen megváltoztatta a dolgokat az egész örökkévalóság szempontjából. Többé nem hallunk Orpáról. Akárhol is van ma, kétségtelen, hogy megbánta döntését.

Nos, volt Naóminak egy közeli rokona, egy gazdag férfi, akinek Boáz volt a neve (Ruth 2.1). Izraelben az volt a törvény, hogy ha egy nős férfi meghalt, akkor a legközelebbi rokonának kellett feleségül venni az özvegyet és felnevelni a gyerekeit, hogy „a meghalt férfi neve ki ne vesszen Izraelben” (5 Mózes 25.5-9). Ezért Naómi így gondolkozott: „Rendben, Boáz egy közeli rokona és még nem nősült meg, ezért feleségül veheti Ruthot.” Ruth azonban nem ismerte ezt a törvényt, mert moábita volt és Naómi sosem beszélt neki erről, nehogy reményt keltsen benne. Ruth ezért nem gondolt arra, hogy ismét férjhez mehetne. Nem azért ment Izraelbe, hogy egy férjet keressen magának, hanem azért, hogy megismerje az igaz Istent. Orpa azért ment Moáb földre, hogy egy férjet találjon magának, de Ruth először Istent kereste. De nemcsak Istent találta meg, hanem talált egy jó férjet is, és egy jó örökséget a jövőre nézve. Isten megbecsüli azokat, akik tisztelik Őt. Akik Isten királyságát keresik először, rá fognak jönni, hogy Isten automatikusan megad minden más szükséges dolgot is az élethez anélkül, hogy egyáltalán keresnék azokat. Az ilyen dolgok az ölükbe hullanak.

Naómi és Ruth szegények voltak, de Ruth egy szorgalmasan dolgozó lány volt, aki nem szégyellte azt sem, hogy alacsonyrendű munkákat is elvégezzen azért, hogy megkeresse a napi betevő falatot. Egy nap azt mondta az anyósának, hogy elmegy és egy gazdag ember gabonaföldjéről felszedegeti az elhullott kalászokat. Volt egy törvény Izraelben, hogy amikor az emberek learatták a gabonájukat, ott kellett hagyni a földjükön az elhullott kalászokat és nem volt szabad visszamenni a földjükre másodszor is, hogy felszedjék a kalászokat, hanem ott kellett hagyni azokat a szegényeknek (3 Mózes 10). Ruth elment, hogy felszedje ezeket az elhullott kalászokat. Szegény lány volt, ezért kihasználta azt, amit megtehetett, hogy gondoskodjon magáról és az anyósáról.

A mindenható Isten csodálatos módon Boáz földjére vezette őt. Csodálatos látni, ahogyan a mindenható Isten összehozta ezt a két embert, akiket Ő eltervezett, hogy férj és feleség legyenek az örökkévalóság számára. Boáz látta ezt az asszonyt kalászokat gyűjtögetni és megkérdezte az aratómunkásait, hogy kicsoda ez az asszony. Azt válaszolták, hogy ő az a moábita asszony, aki Naómival visszajött. Boáz egy nagyon jóindulatú és istenfélő ember volt. Aggódott Ruth miatt, nehogy valamelyik férfi molesztálja őt és ezért azt mondta neki, hogy nem kell más földre elmennie és ott gyűjtögetnie, mert az veszélyes lehet. Azt mondta a szolgáknak, hogy semmiféle módon ne zavarják őt. Ruthot ez annyira meghatotta, hogy arcra borult és azt kérdezte: Miért volt olyan jóindulatú hozzá, egy lenézett moábitához? Boáz azt válaszolta, hogy hallott mindarról a kedvességről, amit az anyósa felé tanúsított és arról is, hogy az Úr követését választotta, a régi moábita bálványait maga mögött hagyva. Boáz ekkor azt mondta az aratómunkásainak, hogy hagyjanak ott bővebben néhány marék kalászt, hogy Ruth felszedegethesse azokat.

Miért választott Isten egy ilyen lányt Boáz feleségének, Dávid ősének és az Úr biológiai ősének? Mindenekelőtt azért, mert Ruth egy nagyon alázatos lány volt, aki nem gondolt túl sokat magáról. Keményen munkálkodó, kedves, állhatatos hitű asszony volt, aki elhagyta az otthonát és a rokonait azért, hogy kövesse az Urat, és olyan valaki volt, aki tisztelettel, jóindulattal és szeretettel viseltetett az anyósa felé. Ezek olyan tulajdonságok voltak, amit Isten folyamatosan keres minden fiatal lányban.

Amikor Ruth hazament az anyósa megkérdezte tőle, hogy hol gyűjtötte a gabonát és ő megmondta neki. Amikor Naómi meghallotta ezt, azt mondta Ruthnak, hogy Boáz mellett biztonságban lenne és megmondta neki, hogy Boáz egy közeli rokona. Naómi megmagyarázta Ruthnak, hogy Isten törvénye megparancsolja egy közvetlen rokonnak, hogy váltsa meg az özvegyet és vegye feleségül. Ezért, amikor Boáz találkozott vele, Ruth megkérte őt, hogy váltsa meg őt és vegye feleségül, mert ő egy közeli rokon (Ruth 3.9). Boáz örült, amikor azt látta, hogy Ruth nem valamelyik ott lévő, jóképű fiatalembert választotta. Boáz sokkal idősebb férfi volt és a fiatal lányok rendszerint nem vonzódtak az idősebb férfiakhoz. Boáz azt mondta neki, hogy van egy nála közelebbi rokon is. Boáz gazdag volt és azt mondta, hogy neki meg kellene először kérdeznie azt a férfit, hogy ő meg akarja-e váltani és feleségül akarja-e venni Ruthot. (Ruth 3.12-13).

Másnap Boáz korán reggel elment a vénekhez a kapuba és megkérdezte ezt a másik rokont, hogy megváltaná-e Naómi tulajdonát, mint a legközelebbi rokona (Ruth 4.3-10). Ő azonnal azt válaszolta, hogy “igen, meg fogom váltani.” Boáz azonban emlékeztette őt arra, hogy neki el kellene venni feleségül Ruthot is, és fel kellene nevelnie a meghalt férj özvegyének a fiait is. Amikor ezt meghallotta, akkor visszavonta az ajánlatát és azt mondta, hogy nem teheti meg azt, mert Ruth fiai később örökségre tartanának igényt az ő fiaival együtt és ő nem akarja ezt a bonyolult helyzetet felvállalni! Ezért visszautasította, hogy megváltsa Naómi tulajdonát. Így Boáz megszerezte az elsőséget, hogy megváltsa a tulajdont és feleségül vegye Ruthot, aki azonnal beleegyezett. Bátor lépés volt egy olyan tekintélyes embertől, mint Boáz, hogy feleségül vegyen egy moábita lányt. Ő azonban valami rendkívül jó tulajdonságokat látott Ruthban és tisztelte őt azért, hogy elhagyta a pogány családját. A keresztyén fiúk gyakran bizonytalanok, hogy elvegyenek olyan lányokat, akik nem keresztyén családból tértek meg. Többnyire azonban az ilyen lányok erősebb keresztyének és istenfélőbbek, mint azok, akik hívő családból származnak.

Boáz elvette Ruthot, született egy fiuk, akit Obednek hívtak és ő lett Isainak az apja, aki Dávid apja volt (Ruth 4.17). Isten így adott tisztességet egy vérfertőző, pogány háttérből származó asszonynak, mert tisztelte Istent. Ruth történetéből megtanulhatjuk azt az igazságot, amiről az 1 Sámuel 2.30 beszél: „akik engem tisztelnek, azoknak én is tisztességet szerzek”. Istennél nincs részrehajlás. Ez a történet bemutatja, hogy Isten hogyan gondoskodik azokról a gyermekeiről, akiket mások lebecsülnek, hogy jó házastársat találjon nekik. Ezért bízhatunk az Úrban még ilyen földi dolgokban is. Isten gondoskodik rólunk és be akarja tölteni minden földi szükségünket – bármik is legyenek azok.

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és a CFC honlapcímének megadásával: www.cfcindia.com

Fordította: Abonyi Sándor (https://keskenyut.wordpress.com)

Kategória: gyülekezet, Házasság, Keresztyénség, Tanítások

Kerítés a szőlőskert körül – Diriczi Tibor

Egy nagy félreértés és Isten nem ismerése sok bajt okoz a keresztények életében, mely egy korszellem eredménye. Ez figyelmen kívül hagyja azt, hogy Istennek Igéje éppen olyan, mint az élet bármely területén levő törvény, mint például a fizika törvénye.

A kegyelem modern értelmezése úgy próbálja beállítani Isten kegyelmét, mint ha az ember folyamatosan átléphetné Isten törvényét, Isten pedig kegyelemmel fordul hozzá és megbocsátja azt neki.

Amikor Jézus a keskeny útról és a széles útról szól, akkor mindkét esetben azt mutatja be, hogy hova vezetnek ezek az utak. Nem arról szól a kegyelem, hogy annak ellenére, hogy valaki széles úton jár, az is kegyelemből az örök életre jut, hanem arról, hogy Jézus Krisztuson keresztül van lehetőség a keskeny úton járva bejutni az életre.

Amikor a gyülekezet tisztaságáról és az azt szolgáló kerítésről, az élő Igéről szól az Úr Jézus, akkor itt is törvényszerűségről szól.

Sok gyülekezet a humanizmus álarca mögött lerontotta a kerítést a szeretet jegyében, szemet huny a bűnnek, és bűnben élőkkel éppen úgy úrvacsorázik, mint a Jézus vérében megigazult hívőkkel. Egyszerűen nem veszi figyelembe, hogy ennek törvényszerű következménye a bűn elszaporodása a gyülekezetben, ebből kifolyólag az egész gyülekezet szellemi pusztulása.

Ezt a törvényszerűséget nagyon jól kifejezi az a mondás, melyet Pál apostol is alkalmazott, miszerint mindenki azt aratja, amit vetett. Ha egy gyülekezet nem veszi komolyan Isten Igéjét, és kiválogatja az abból számára kedvező és neki tetsző részeket, azokat pedig, amik neki nem tetszenek, figyelmen kívül hagyja, akkor annak elkerülhetetlen következménye lesz a romlás.

Amelyik gyülekezetben

 • nem törődnek az úrvacsora tisztaságával, tehát a bűnnel és tévtanításokkal szemben nem foglalnak határozottan állást és nem zárják ki azokat, akik nem hajlandók megtérni,
 • a Biblia szellemiségétől idegen, egyszemélyes vezetést vagy a demokráciát alkalmazzák,
 • a humanizmus jegyében figyelmen kívül hagyják az isteni rendet a férfiak és nők szerepkörében, mely a láthatatlan világ kiábrázolása Isten gyülekezetében,

ott nem lehet más következmény, mint áldatlan állapot.

A humanizmus az egyik legnagyobb hazugság, ami a kereszténységre hatással van. A bűnösök kizárása és a nők bibliai értelemben vett alárendeltsége nem humánus, ezért nem is gyakorolják. Ez az Isten elleni lázadás a kereszténységben, amikor az ember jobban véli tudni, mi a jó és mi a rossz, mint maga az Isten, Aki a láthatatlan világot is teremtette. Ez teljesen figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy az isteni törvény éppen az emberért van, és nem azért, mert Istennek teszik az embert nyomorgatni.

Ha egy ember úgy indul el egy hosszú útra autóval, hogy eldönti, hogy a közlekedési szabályokat figyelmen kívül hagyja, mert ésszerűtlen dolog a sebességkorlátozás, a piros jelzőlámpánál megállni, a veszélyes kanyarban lelassítani, akkor csupán annyi esélye van szerencsésen megérkezni, mint az isteni törvényeket figyelmen kívül hagyó gyülekezetnek célba érni – még akkor is, ha a rendőrség nagyon kegyelmes lesz hozzá, és mindent megbocsát neki.

-§-

Kategória: gyülekezet, Keresztyénség, Szentség, Szeretet, Tanítások, vezetés | Címke: , , , , , ,

Milyen a „keskeny utas” gyülekezet? – Abonyi Sándor

Letölthető PDF formátumban ittMP3 formátumban itt 

Ez a kifejezés ilyen formában nem található meg az igében, amivel azt szerettem volna kifejezni, hogy a „keskeny utas” gyülekezet olyan hívők közössége, akik a „keskeny úton” járnak. Hiszem, hogy ez Isten tökéletes akarata. Úgy gondolhatnánk, hogy különböző jellemzők alapján sokféle gyülekezet létezik, de lényegét tekintve csak kétféle van:

 • az egyik csoportot azok a gyülekezetek képezik, amelyekben az elöljárók feddhetetlen, példaszerű életet élnek, és a hívők követik az ő példájukat, akkor a gyülekezet a „keskeny úton” jár még akkor is, ha esetleg a gyülekezetben van olyan hívő, akinek rejtett bűne van ­- mint Júdásnak -, amiről csak Jézus tudott. Jézus most is látja az ilyen rejtett bűnöket, és mint Igaz Bíró megítéli azokat. Lehet, hogy a titkos bűn lelepleződik valaki előtt a gyülekezetben és akkor a gyülekezeti tag(ok) kötelessége, hogy a „kovászt” (a bűnt és nem a bűnöst) kivessék maguk közül (Máté 18.14-17). Ha a bűnös nem tér meg, akkor a gyülekezetnek a hívőt is ki kell zárni a közösségükből és „nem társalogni és enni vele”. Ha ezt az igei kötelességüket a hívők gyakorolják, akkor a gyülekezet egésze is meg tud maradni a keskeny úton. Az ilyen gyülekezetre lehet elmondani, hogy „keskeny utas gyülekezet”. Ez a gyülekezet része Krisztus menyasszonyának, a mennyei Jeruzsálemnek.
 • a másik csoportot azok a gyülekezetek alkotják, amelyek sajnos nem vállalják fel a „kovász kivetését” és ezért a kovász elkezd megállíthatatlanul tovább dolgozni a gyülekezetben. Csak idő kérdése, hogy ilyen körülmények között a „kovász” mikorra „keleszti meg az egész tésztát”. Ez a folyamat felerősödik, ha valamelyik elöljárónak van titkos bűne, mert akkor a bűnével kapcsolatos tanítást kerülni fogja és így mások is beleesnek ugyanabba a bűnbe. Ha viszont egy elöljáró bűne kitudódik és elkezdi „megmagyarázni” azt az ige alapján (hogy az valójában nem is bűn), akkor hamis tanítás születik, ami a rosszra azt mondja, hogy nem rossz, hanem jó. Innentől kezdve, jaj annak a gyülekezetnek, mert „a bűn teljességre jutott”, amivel Jézus már nem tud közösséget vállalni és ilyenkor eltávozik abból a gyülekezetből. Azok a gyülekezetek, amelyek ezt az utat járják, ők valójában „széles utas gyülekezetek” és a kárhozat felé tartanak. Őket hívja az ige „nagy paráznának”, „nagy Babilonnak.” Azoknak a hívőknek, akik továbbra is a keskeny úton akarnak járni „ki kell futni az ilyen gyülekezetből”, hogy továbbra is meg tudják őrizni a Jézussal való közösséget. Ilyenkor nem az a kérdés, hogy hová fussanak, hanem az, hogy csak ki, mert ez örök élet kérdése. Majd az Úr gondoskodni fog azokról, akik neki engednek! Ez az Úrban való bizalom kérdése! 

Egy hívő ismerősöm mondta, hogy a gyülekezetük vezetőivel beszélgettek arról, mit jelent a keskeny úton való járás és a következő megállapításra jutottak: nem cselekednek olyan bűnöket, mint lopás, csalás, hazugság stb. és szolgálnak valamilyen területen a gyülekezetben. Azt tapasztalom, hogy ez egy általános felfogás a hívők gondolkozását illetően, de ez messze nem elegendő a „keskeny úton” járáshoz. Az ismert, nagy tömegeket látogatóiknak tudható „mainstream” (főáramlatú), elvilágiasodott, intézményes gyülekezeteket alapvetően széles úton járó gyülekezeteknek tekinthetjük, amelyek a nagy parázna egyháznak a részét képezik. Akkor is így van ez, ha tudjuk, hogy közöttük is vannak „keskeny úton” járó hívők, akik a megalkuvás mentességük miatt többnyire problémás emberei a gyülekezeteknek, időnként még lázadóknak is tekintik őket. Érdekes, hogy a (mainstream) még a nevében is a széles útra utal, és ez senkinek sem tűnik fel. Úgy gondolják, hogy a sokaság jár az igazság útján, ami teljesen ellentmond a Máté 7-ben olvasható széles út, keskeny út példázatnak. Amikor erről beszéltem az ismerősömmel nem volt idő részletesebben kifejteni, hogy mi is a széles -, és a keskeny út, egyetlen szó jutott csak eszembe, ami jól kifejezi a széles út fő jellemzőjét. Ez a szó a megalkuvás. Aki megalkuszik Isten igéjének igazságával, és nem aszerint él, az a széles úton jár. Csak két út van, nincs több, még akkor sem, ha nagyon sokszínű a gyülekezetek palettája.

A Jelenések könyve 2. és 3. fejezetében János egy prófétikus látást oszt meg velünk arról, hogy Isten hogyan látja a gyülekezeteket. A hét gyülekezetről szóló prófécia a gyülekezetek teljességét ábrázolja, ahol különböző gyülekezeteket látunk más-más jellemzőkkel leírva. Ezek elolvasása segít nekünk abban, hogy felismerjük a gyülekezetünk állapotát és meghatározzuk, hogy mi a teendő. A próféciában szereplő hét gyülekezet közül csak egyetlen egy van, mégpedig a filadelfiai gyülekezet, ami megfelel Isten elvárásának. Nézzük meg részletesebben ezt a gyülekezetet: 

„A Filadelfiabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél a Dávid kulcsa van, aki megnyitja és senki be nem zárja, és bezárja és senki meg nem nyitja: Tudom a te dolgaidat (íme adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat), hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Íme én adok a Sátán zsinagógájából, azok közül, akik zsidóknak mondják magukat és nem azok, hanem hazudnak; íme azt művelem, hogy azok eljöjjenek és leboruljanak a te lábaid előtt, és megtudják, hogy én szerettelek téged. Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, hogy megpróbálja e föld lakosait. Íme eljövök hamar: tartsd meg ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő; és felírom ő reá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek.”   (Jelenések 3.7-13)

Ennek a gyülekezetnek Jézus úgy mutatkozik be, mint szent és igaz! Ez két nagyon fontos jellemzője egy „keskeny utas” gyülekezetnek, ami Jézus gyülekezete! A szentség a világtól való teljes elválasztottságot jelenti, az igazság pedig Jézusnak (az Ő parancsolatainak) való engedelmességet jelenti mindenben. Ez a két fontos jellemzője a „keskeny utas” gyülekezeteknek. A hét közül a filadelfiai volt az egyetlen ilyen gyülekezet, tehát a kisebbséget alkották!

Az ilyen gyülekezet számára Jézus nyit ki és zár be ajtókat (szolgálati területeket), amit senki – sem a gonosz, sem emberek – nem akadályozhatnak meg.

Fontos megjegyezni, hogy nem az erőben, hanem a szentségben és az igazságban való járás az alapvető kérdés! Ennek a gyülekezetnek – a sok üldözés miatt – kevés ereje van, és sok próbán kell keresztül mennie, mert ügyel arra, hogy megtartsa az Úr parancsolatait, és ne tagadja meg Jézus nevét. Jézus arra kéri ezt a gyülekezetet, hogy „tartsa meg amije van,” azaz maradjon ilyen,  amíg Ő eljön! Nem kíván tőle se többet se kevesebbet!

Jézusnak vannak ígéretei az ilyen gyülekezet számára: 

 • „megtartja őket a nagy nyomorúság idején”,
 • annak ellenére, hogy sokan lenézik őket, Isten bizonyságot tesz mellettük és néhányan elmennek hozzájuk a „széles utas” gyülekezetekből és elismerik, hogy Isten szereti őket,
 • a győzteseket oszloppá teszi az Úr az Ő templomában.

Ebben a gyülekezetben sem hallja mindenki az Úr hangját, ezért mondja nekik is Jézus, hogy „akinek van füle, hallja.” Akik nem hallják, azok veszélyben vannak, mert Júdás sorsára juthatnak. Nekik is győztesekké kell válniuk, különben elvesznek.

A másik hat gyülekezetből öt a széles úton jár és ezekben a gyülekezetekben sokan a kárhozat felé tartanak, ha meg nem térnek. Jézus még ott van a gyülekezetben, egyrészt azok miatt, akik hűen követik Őt, másrészt azok miatt, akiknek még van esélyük a megtérésre.  A hat közül azonban van egy gyülekezet – a laodiceai – ami a legrosszabb állapotban van. Ez a gyülekezet nagyon megelégedett és büszke önmagára és szellemileg már teljesen „vak”. Azt sem veszi észre, hogy Jézus már nincs közöttük, hanem „kívülről kopogtat a gyülekezet ajtaján.” Ez a legveszélyesebb állapota egy gyülekezetnek, ahová egy gyülekezet eljuthat és sajnos nem kevesen vannak ilyen állapotban ma sem. Isten azonban olyan kegyelmes, hogy még róluk sem mondott le és kívülről kopogtat, hátha van még valaki közöttük, aki esetleg még hallja az Ő hangját, és így a többiek is meghallják a megtérésre felszólító hangot!

Amikor gyülekezeti közösséget keresünk, vagy már benn vagyunk valahol, akkor a fentiek figyelembevételével a következőkre kell figyelni:

– a szentség hirdetése és megélése fontos-e a gyülekezetben?

– az igazságot megalkuvásmentesen hirdetik-e az élet minden területére vonatkozóan?

elvárják-e az igének való teljes engedelmességet a hívőktől?

működik-e a bűn kiszorítása a gyülekezetben a vétkesek megfeddésével?

Ha ezek hangsúlyosak a gyülekezet életében, az jó reményt ad arra, hogy jó helyen vagyunk! Ha teljesen más dolgok: a kegyelem, Isten végtelen szeretete, a kenet, az erő, a gyógyulás, a csodák, a bővölködés, a megszokásokhoz való ragaszkodás, stb. kapnak nagy hangsúlyt a gyülekezetben és a bűnről, a szentségről és az igazságban való járásról alig esik szó, és ennek ellenére úgy gondolják, hogy minden rendben van, akkor az a gyülekezet már a laodíceai állapotban van. Jézus már nincs közöttük és az egész gyülekezetnek megtérésre van szüksége!

Isten végtelenül kegyelmes és senkiről sem akar lemondani, és ha talál valakit egy gyülekezetben, aki még meghallja az Ő hangját, akkor felkeni őt, hogy hirdesse a megtérés szükségességét a gyülekezetben.

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és honlapcímének megadásával: https://keskenyut.wordpress.com

Kategória: ítélet, gyülekezet, Keresztyénség, Szentség, Tanítások | Címke: , , , , , ,

Erre lenne leginkább szükségünk? – A.W. Tozer

Could This Be Most Critical Need? by A.W. Tozer

PDF formátumban letölthető itt

Ha végignézünk a gyülekezetek állapotán, akkor elfog minket a kísértés, hogy megjavítsunk egy-két gyengeséget és ezt mondjuk: “Ez és ez a baj a gyülekezettel, és ha kijavítjuk ezeket, akkor ismét visszaszerezhetjük a pünkösdi, első gyülekezet dicsőségét.”

Ez a túlzott leegyszerűsítésre való hajlam maga is egy gyengeség, és mindig óvakodnunk kell ettől, különösen, amikor olyan komplex dologról van szó, mint napjaink gyülekezeteinek áttekintése. Egy tapasztalatlan fiatalember úgy tekint a jelenlegi problémára, mintha annak egyetlen oka lenne és az egészet egyetlen egyszerű módszerrel orvosolni lehetne. Idősebb és bölcsebb vezetők sokkal körültekintőbbek, mert megtanulták, hogy a „felírt csodaszer” ritkán működik, aminek az az oka, hogy a diagnózist nem helyesen állapították meg. Semmi sem ilyen egyszerű. Néhány szellemi probléma független más problémáktól, de a legtöbb probléma összetett és szoros kapcsolatban van más problémákkal, és olyan erősen hatnak az egész egyházra, Bölcs Salamonnak kellene lenni ahhoz, hogy valaki egy egyszerű gyógymódot találjon.

Ebből adódóan, bizonytalan vagyok a tekintetben, hogy a jelenlegi keresztyénség bármelyik hibáját kiragadjam, és azt állítsam, hogy minden problémánknak ez az egyetlen baj a forrása. Napjaink evangéliumi gyülekezetei szenvednek a látványos hanyatlástól, ami annyira nyilvánvaló, hogy nem szükséges bizonyítani, de hogy mi idézi elő ezt a hanyatlást, azt nem könnyű megállapítani. Csak azt tudom mondani, hogy felfedeztem egy lényeges hiányosságot az evangéliumi gyülekezetekben, ami a szellemi problémáink többségének valódi oka lehet. Ha ez igaz, akkor ennek a hiányosságnak a felszámolása a legfontosabb feladat.

Ez az óriási hiányosság, amire rá szeretnék mutatni a szellemi megkülönböztetés hiánya, különös tekintettel a vezetőkre. Hogy van az, hogy olyan sok a bibliaismeret és olyan kevés a szellemi látás, és olyan alacsony az erkölcsi nívó? Ez a keresztyénség egyik rejtélye ma. Azt gondolom, hogy teljesen megfelel az igazságnak, ha azt mondom, hogy korábban nem volt olyan időszak a gyülekezet történetében, amikor olyan sokat foglalkoztak volna bibliatanulmányozással, mint manapság. Ha a biblikus tanok ismerete garancia lenne az istenfélelemre, akkor kétség nélkül  a szentség koraként vonulnánk be a történelembe. Ezzel szemben közismert, hogy a gyülekezetekre a babiloni fogság (a világiasság) kora a jellemző, amikor Krisztus hűséges menyasszonya megengedte, hogy bukott fiak hihetetlen mértékben sikeresek legyenek az elcsábításukban. Az evangéliumi gyülekezetek a gonosz befolyás hatására az elmúlt 25 évben teljesen megadták magukat és visszamentek a világba, néhány olyan durvább bűnt kivéve, mint a részegeskedés és a szexuális szabadosság.

Az, hogy ez fényes nappal megtörténhet a bibliatanítóink és az evangélistáink teljes egyetértésével az egyik legszörnyűbb dolog a keresztyénség történetében. Azt hiszem, hogy ezt az óriási hanyatlást gonosz szívű emberek idézték elő, akik tudatosan törekedtek arra, hogy lerombolják az atyáink hitét. Sok jószándékú és tiszta életű ember együttműködött azokkal, akik elárultak minket. Miért? A válasz egyértelmű: a szellemi látás hiánya. Ez egy lepelhez hasonlítható, ami betakarta a gyülekezetet, mint fátyol, mely beborított minden népet” (Ézsaiás 25.7). Annak idején ilyen lepel ereszkedett le Izraelre is:

„Megtompultak az elméik, mert ugyanaz a lepel mind e mai napig ott van az ószövetség olvasásánál felfedetlenül, mivelhogy csak a Krisztusban tűnik el. Sőt mindmáig, amikor csak olvassák Mózest, lepel borul a szívükre.(2 Korinthus 3.14-15).

Ez volt Izrael tragédiája. Isten felemelte a gyülekezetet és egy időre félretette a választott népét, mert nem bízhatta a munkáját szellemileg vak emberekre.

Minden bizonnyal szükséges világos látásokkal rendelkeznünk, ha el akarjuk kerülni Izrael sorsát (és minden más vallási csoportosulás sorsát a történelemben, akik hátat fordítottak Istennek). Ha nem is a leghatalmasabb, de az egyik legnagyobb szükség az, hogy a keresztyén vezetőknek legyenek prófétikus látásaik. Reménytelenül szükségünk van olyan látókra, akik keresztül tudnak látni a „fátyolon”. Ha ők túl későn jönnek, az túl késő lesz a mostani generáció számára. Ha pedig jönnek, nem lesz kétségünk afelől, hogy néhányukat „keresztre fogják feszíteni” a földi hagyományokhoz való ragaszkodás nevében, de a kereszt mindig a feltámadás előfutára.

Az evangélium hirdetése nem a jelenlegi legnagyobb szükségünk. Az evangelizálás nem több mint a vallásosság továbbélése, akármilyen formájáról is van szó. Az evangelizálás szükségességét a vallásos gyülekezetek általában szorgalmazzák függetlenül attól, hogy az nem gyakorol hatást a hívő életük minőségére. A mai evangelizációk tragédiája az, hogy úgy tekintenek a jelenlegi keresztyénség bukott állapotára, mintha az az apostolok hitével azonos lenne, és azzal foglalatoskodnak, hogy megtérésre vigyenek embereket, és nem tesznek fel kérdéseket a jelenlegi állapotukkal kapcsolatban. Így folyamatosan, egyre jobban eltávolodnak az újszövetségi mintától.

Egy új reformációra van szükségünk. A mai felelőtlen, ész nélkül mulatozó pogány álkeresztyénségnek, ami elterjedt mindenfelé az egész világon – szellemi látás nélküli emberek bibliaellenes módszereit alkalmazva a céljaik elérése érdekében – már semmi köze Krisztus hitéhez, ezért látványosan össze kell omlania. Amikor a római katolikus egyház hitehagyottá vált, Isten elindított egy reformációt. Amikor a reformáció hatása elmúlt, Isten felemelte a morva testvéreket és Westlyéket. Amikor ezek a mozgalmak is lehanyatlottak, Isten felemelte a fundamentalistákat és a „szentség” gyülekezeteket.

Most, hogy ezek majdnem mind, kivétel nélkül átadták magukat a világnak – mi fog most következni?

-§-

Forrás: ‘We travel an appointed way’, A.W. Tozer, chapter 8

(„Egy kijelölt úton haladunk” című könyv 8. fejezete, A.W. Tozer)

Fordította: Abonyi Sándor (https://keskenyut.wordpress.com)

Kategória: ítélet, evangélium, evangelizálás, gyülekezet, Keresztyénség, próféciák, Tanítások, vezetés | Címke: , ,