A “felemás iga” esete – Abonyi Sándor és felesége

Az írást elolvasásra javasoljuk minden házaspárnak, mivel részletesen foglalkozik a házasságon belüli problémákkal, beleértve a szexualitást is. 

Letölthető PDF formátumban itt – MP3 formátumban itt

A hívők között elég gyakran kerül szóba az un. „felemás iga” kérdése. Ezt a hívők életében egy speciális esetnek is tekinthetjük, amivel kapcsolatban sokféle kérdés merülhet fel. Felmerülhetnek kérdések házasulandó fiatalokban, amikor hívő hitetlennel szándékozik házasságot kötni, de leginkább akkor szokott ez az eset előfordulni, ha egy hitetlen házaspárból az egyik fél megtér. Sokan többféle módon vagy egyszerűen rendezik le ezt a kérdést, de most abban a reményben szeretnénk egy kicsit mélyére hatolni, hogy segíthetünk azoknak, akik érintettek ebben a dologban.  Az un. „felemás iga” (hívő és hitetlen fél házassága) többféle módon jöhet létre:

–         az egyik, amikor hívő ember egy hitetlennel készül házasságot kötni. Kérdés, hogy mi ilyenkor a teendő?

–         A másik eset, amikor két ember hitetlen állapotában házasodott össze, később azonban az egyik fél (a férj, de gyakrabban inkább a feleség) megtér,  hívővé válik. Ilyenkor is felmerül a kérdés, hogy mit lehet ilyenkor tenni?

A probléma abból adódik, hogy a hitetlen és a hívő ember két egymással ellentétes és kibékíthetetlen szellemi hatalom uralma alatt áll:

–         az egyik a világ útja, amit a bűn, a gonoszság és sötétség jellemez,

–         a másik pedig Isten útja, amit a szentség, az igazság és a világosság jellemez.

Ezt a feloldhatatlannak látszó ellentmondást az ige úgy jellemzi, hogy „mi közössége hívőnek hitetlenhez?”  (2 Kor.6.15.)

A házasság arról szól, hogy korábban két független, külön utakon járó, szabad akarattal rendelkező ember a házasságot követően, egymással megegyezve egy úton szeretne járni.

„Vajon járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással?” Ámos 3.3.

Látjuk tehát, hogy nem könnyű a helyzet, ami a felemás iga állapotával kialakul, mert Isten szerint egy hívő emberhez hívő társ illik. Amikor két fiatal megismerkedik egymással és mindketten szerelemesek úgy gondolják, hogy nem kell annak nagy jelentőséget tulajdonítani, hogy mit ír a Biblia. Hívő emberek sokszor úgy gondolkodnak, hogy majd ők „megtérítik” hitetlen társukat és akkor egymáshoz illők lesznek és megoldódik a probléma. A probléma azonban az, hogy a megtérést egyedül Isten tudja kimunkálni, mert az Isten hatáskörébe tartozik.

 „Mert mit tudod, te asszony, ha megmentheted-e a férjedet; vagy mit tudod, te férfiú, ha megmentheted-e a feleségedet?”     1 Kor. 7. 16.

Akiket pedig (Isten) eleve elrendelt, azokat el is hívta; és akiket elhívott, azokat meg is igazította; akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.”    Róma 8.30.

Az ige alapján számolni lehet egy egész életre szóló háborúsággal a leendő házasságban vagy végső soron válással. Ezért nem szoktuk javasolni senkinek, hogy hívő létére hitetlennel kössön házasságot. Ennek ellenére vannak, akik a szerelem állapotában a figyelmeztetést figyelmen kívül hagyva mégis összeházasodnak. A tapasztalat az, hogy ez állandó harccal és konfliktussal jár a házasságban, mert a „világosság” és a „sötétség” vívja folyamatosan az egymás elleni harcot. Lehet, hogy egy idő után belefáradnak és elválnak, de lehet az is, hogy szerencsés esetben megbékélnek egymással és nem kerül sor a válásra, de akkor is ez egy gyötrelmekkel járó házasság lesz, nem az, amit Isten eltervezett az embernek. Ő békességre hívott el minket.

Elég gyakran előfordul azonban, amikor maga Isten az Ő szuverén akaratával avatkozik bele egy hitetlen házasságba és megtérésre viszi az egyik házasfelet és így áll elő a „felemás iga”. Isten tudja és látja, hogy miért cselekszik így. Ő a kezdet és a vég tehát látja a kezdetet és a végét is a dolgoknak. A tapasztalatból azt látjuk, hogy ilyenkor sok esetben egy idő után a másik fél is megtér, de van, amikor beláthatatlanul hosszú idő telik el, anélkül, hogy a másik fél is megtérne. Kérdés mit lehet ilyenkor tenni, amikor maga Isten volt a nem kellemes helyzet előidézője. Mivel Ő idézte elő, nyilván van javaslata a megoldásra is. Ilyen esetekre vonatkozóan Pál apostol a következő tanácsot adja:

„Ha valamely atyafinak hitetlen felesége van, és ez vele akar lakni, el ne bocsássa azt. És amely asszonynak hitetlen férje van, és ez vele akar lakni, el ne bocsássa azt. Mert meg van szentelve a hitetlen férj az ő feleségében, és meg van szentelve a hitetlen asszony az ő férjében, mert különben a ti gyermekeitek tisztátalanok volnának, most pedig szentek.”  1 Kor. 7. 12-14.

Látjuk tehát, hogy van Istentől való megoldás a felemás igára is, de az igényli a két fél egymáshoz való ragaszkodását és az alapvető dolgokban való megegyezését. Ilyen esetekben a hívő fél hosszútűrése, kitartása és keresztyén erényei (hívő élet gyümölcsei) azok, amik együtt tudnak tartani egy felemás igás házasságot, amit Isten meg tud szentelni.

A Biblia különös gondot fordít arra, hogy mit tegyenek a hívő feleségek annak érdekében, hogy megnyerjék a hitetlen férjeiket. Ebből is látszik, hogy az Isten beavatkozására létrejött felemás igával – amikor a feleséget hívja el elsőnek – Isten szándéka az, hogy később a másik fél (a férj) is megtérjen, amiben azonban Isten nagymértékben számít a hívő feleség közreműködésére. Úgy tűnik tehát, mintha Isten az Ő tervében különleges szerepet szánna a hívő feleségeknek a férjeik megnyerésében. Egy hívő feleségnek tehát – Isten tervében – az elsődleges elhívása az, hogy szolgáljon a férje felé és megnyerje az Úrnak. Ebből adódóan nem véletlen tehát, hogy a gyülekezetekben szétnézve több nőtestvért látunk, mint férfit, de ez nem azt jelenti, hogy ennek tartósan így is kell maradnia.

A nők alapvetően érzékenyebbek, szellemileg nyitottabbak. Nagyobb igényük van a védelemre és támogatásra. Könnyebben kinyitják a fülüket és szívüket Isten hívó szavára és általában hamarabb megtérnek, mint a férfiak. Isten látja a nő és a férfi szívét egyaránt. Isten elkezd munkálkodni a megtért feleség szívében és a feleség élete kezd megváltozni. Ez által a házasság szoros közösségében az asszony, mint Istennek egy „beépített embere” kezd hatni a sokszor keményebb, büszkébb és érzéketlenebb férfiakra.

A feleségnek a megtérését, újjászületését követően a Biblia olvasásának hatására megváltozik a gondolkodásmódja. Egyre inkább elszakad a világi hívságoktól, a test kívánságaitól és kevésbé érdeklődik férjének a világi dolgai iránt, és itt kezdődnek az első konfliktusok. A férj rádöbben, hogy nem ilyen nőt vett feleségül és itt a helye a feleség bölcs viselkedésének, hogy ezeket a helyzeteket kezelni tudja.

Az hívő asszonyok sokszor türelmetlenek és ebből adódóan sajnos sok hibát követnek el a hitetlen férjükkel szemben. Ők maguk akarják Isten munkáját elvégezni – megtéríteni a férjüket – és nem fordítanak kellő gondot arra, amit Isten valójában tőlük vár el, hogy megtegyenek. A hívő feleségek ilyenkor hajlamosak arra, hogy magukhoz ragadják a kezdeményezést és különböző emberi módszerekkel szeretnék elérni, hogy megváltoztassák férjük gondolkodásmódját és cselekedeteit, ahogyan egy megtért embernek kellene cselekedni; ez azonban nem megy. A hívő feleségek a megtérésük után sokszor nem tanulják meg, vagy nincsenek vele tisztában, hogy mit jelent, amikor a Biblia arról beszél, hogy a házasságban és a családban a férj a fej és e szerint viselkedjenek. Egy elnőiesedett társalomban élünk, ahol a házasságokban és a családokban sokszor nemcsak a hitetlen, de sajnos a hívő házasságokban is a feleségek irányítanak. Az Isten által kiosztott szerepek szerint a megtért feleségnek a házasságban legelőször is ebben kell helyre állnia és tudomásul venni, hogy nem ő fej, hanem a férje és az ő szerepe a férje segítőtársa lenni. Ne csodálkozzunk hát rajta, hogy a férjek a megtért feleségek – Isten ellenes – erőszakos „tukmálását” ellenszenvesnek érzik, és sokszor inkább eltávolodnak a feleségüktől, vagy elmenekülnek otthonról. Esetenként felelevenítik régi baráti kapcsolataikat, vagy újat alakítanak ki. Ez ok lehet a „külön utakra”, ivászatra, sőt ha a házasság intim része is sérül, akkor házasságtörésre is. Elhidegülnek egymástól és nem a férj megtérése, hanem állandó veszekedés, esetleg válás lesz a vége. Semmiképpen sem szabad idáig jutni, mert egyáltalán nem ez Isten akarata, hogy az események idáig fajuljanak.

Mit tegyen hát egy hívő asszony, akinek hitetlen férje van? Elegendő, ha csak imádkozik érte és semmi mást nem csinál?  Egyáltalán nem. Az ima semmit sem ér, ha közben Isten akaratával ellentétes módon cselekszik. A megtérést Isten munkálja ki, Ő hívja az embereket magához, hogy béküljenek meg Vele és kövessék Jézus Krisztus útját. Miközben Isten munkálkodik, a feleségnek is munkálkodnia kell, csak nem úgy, hogy Isten helyébe lépve az Ő munkáját akarja elvégezni, hanem azt, amit Isten tőle vár.  

Mit is vár el tehát Isten a hívő feleségtől?

Az asszonyok engedelmeskedjenek az ő férjüknek, hogy ha némelyek nem engedelmeskednének is az igének, feleségük magaviselete által ige nélkül is megnyeressenek; Szemlélvén a ti félelemben való feddhetetlen életeteket. Akiknek ékessége ne legyen külső, hajuknak fonogatásából és aranynak felrakásából vagy öltözékek felvevéséből való; hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt.”    1 Péter 3. 1-4.

A hangsúly az engedelmességen, ige nélküli (szavak nélküli), Istenfélő és feddhetetlen élet megélésén van. Mit jelent ez a gyakorlatban?

1. Az asszony teljesítse mindazokat az elvárásokat, amiket Isten támaszt vele szemben egy szent és tiszta élet megélése során.

„Ti asszonyok a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak.”  Ef.5.22.

„Hasonlóképpen az idősebb asszonyok szentekhez illő magaviseletűek legyenek, nem patvarkodók, sem sok borivás rabjai, jóra oktatók; Hogy megokosítsák az ifjú asszonyokat, hogy férjüket és magzataikat szeressék, Legyenek mértékletesek, tiszták, háziasak, jók, férjüknek engedelmesek, hogy az Isten beszéde ne káromoltassék.”  Titusz 2. 3-5.

„Hanem azért ti is egyen-egyen, ki-ki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát;az asszony pedig meglássa, hogy félje a férjét.”     Ef. 5. 33.

„Hasonlatosképpen az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magokat; nem hajfonatokkal és arannyal vagy gyöngyökkel, vagy drága öltözékkel,”        1 Tim.2.9.

Az asszony ne legyen zsémbes, házsártos, akaratos, hanem legyen hűséges, ne mondjon rosszat senkinek a férjéről és ne teregesse ki belső életüket mások előtt. Ezzel el lehet indítani egy pletykát magukról, amit tovább adva a Biblia „susárlásnak” hív és üdvösség elvesztését okozó bűn. Lehet viszont segítséget kérni tapasztaltabb, jó házasságban élőktől gondjaik megoldására, akik nem fogják tovább adni a hallottakat.

2. Az asszony teljesítse azokat az elvárásokat, amelyeket a férje támaszt felé egy természetes együttélés során.

Így például főzzön a férjének kedvére való eledelt, megfelelően tálalja azt, amikor csak lehet együtt fogyasszák el, hálát adva érte Istennek.

Tartsa rendben a férje ruháit (mosás, vasalás), hogy mindenkor rendelkezésre álljon a munkába menő, vagy ünneplő ruha.

Tartsa rendben a lakást, hogy az mindig tiszta és rendes legyen.

Sorolhatnánk még tovább mindazokat a házi, ház körüli munkákat, amiket egy asszonynak el kell végeznie a normál hétköznapokban. Természetesen ebbe besegíthet a férj is. Vannak férfiak, akik szeretnek sütni-főzni, takarítani, kertészkedni. Az együtt végzett munka sikerélményt ad és több idejük marad a házasság ápolására, gyerekekkel való foglalkozásra.

Az asszony legyen figyelmes, gyerekeket szerető, vendégszerető, magát is rendben tartó egyén, aki a férje tetszését igyekszik mindenkor megnyerni. Erre jó leírást ad a „derék asszony dicsérete”. (Példabeszédek 31. 10-31.)

Mindaddig, míg a hívő feleség a férje megtérését kívánja kierőszakolni, Isten nem tud cselekedni. Isten tudja a férj fülét és szívét megnyitni az ige befogadására és Ő tud hitet támasztani benne.

Amikor azonban látja a férj a számára kedvező módon megváltozott feleség engedelmességét, Istenfélő és tiszta életét, háziasságát és kedvességét, ez vágyat fog ébreszteni benne, hogy ő is keresse azt az Istent, aki a feleségét ilyenné tette. Ha már kezd érdeklődni Isten dolgai iránt, akkor már lehet beszélni vele hitbeli dolgokról és ha eljön az ideje, akkor a kezébe lehet adni a Bibliát.

Eddig a hívő feleséggel szembeni elvárásokról beszéltünk, azonban a férjnek – akár hívő, akár nem – szintén vannak kötelezettségei felesége felé.

Elsődlegesen a családfőnek kell biztosítania az anyagi biztonságot. Ez olyan főállású, vagy vállalkozói jogviszonyt jelent, amely biztosítja a család megélhetését. A családnak többféle szükséglete van, mégpedig lakás (saját, vagy bérelt), étkezés, ruházkodás, rezsivel kapcsolatos kiadások. Gyerekek esetén a nevelésükhöz, taníttatásukkal kapcsolatos kiadások.

Az anyagi biztonságon túl a feleségek leginkább a védelmet, támogatást és a szeretetet igénylik. Ugyanígy vannak a gyerekek is. A férj ezért ne legyen uralkodó, zsarnokoskodó és erőszakos, szeretetlen, csak magával törődő, hanem

„a férfiak hasonlóképpen, együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel, az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek, tisztességet tévén, mint akik örökös társaik az élet kegyelmében; hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak.”        1 Pét. 3.7.

„Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdon testüket. Aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti. Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte; hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen az Úr is az egyházat;”    Ef.5. 28-29.

Ezen igék szerint Isten azt várja el a férjektől, amit leginkább a férjek el szoktak hanyagolni:

–         legyenek figyelmesek a feleségeik felé és kedvesedjenek neki, mint amikor udvaroltak nekik,

–         egyenrangúként és értelmesen éljenek együtt,

–         ne hanyagolják el a feleségüket – előnyben részesítve a barátokat,

–         a férj legyen a feleség első számú beszélgető társa, aminek alapja az őszinteség és a bizalom,

–         szeretetüket mindenben mutassák ki a feleségük felé, annyi időt és törődést szánjanak rájuk, mint saját magukra.

A házasságban „ketten lesznek egy testté”, ami azt jelenti, hogy a házasságnak fontos része a szexuális kapcsolat. A házaspár a szexualitásban testileg, lelkileg (hívők esetén szellemben) is egyesül. A szexuális élet nem a másik testének a használatáról szól, hanem egy teljes és egyenrangú egyesülésről.

A házasságot Isten egy egész életre szóló szövetségi kapcsolatnak tekinti, ahol a „szaporodjatok és sokasodjatok” parancsolat (családalapítás) teljesítésén túl a szexuális élet fontos szerepet játszik a házasság összetartásában. Isten akarata szerint a szexuális élet a házassággal kezdődhet el és a házasság egész időszaka alatt fontos szerepet játszik két fél harmonikus együttélésében. Pál apostol nagyon körültekintően ír erről:

A paráznaság miatt minden férfiúnak tulajdon felesége legyen, és minden asszonynak tulajdon férje. A feleségének adja meg a férj a köteles jóakaratot; hasonlóképpen a feleség is a férjének. A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje; hasonlóképpen a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. Ne fosszátok meg egymást, hanemha egyenlő akaratból bizonyos ideig, hogy ráérjetek a böjtölésre és az imádkozásra, azután ismét együvé térjetek, hogy a Sátán meg ne kísértsen titeket, mivelhogy magatokat meg nem tartóztathatjátok.”    1 Kor 7:2-5

Mi az, ami ebből az igeszakaszból útmutatásul szolgál a házaspárok szexuális életére:

–         törekedni kell, hogy mindenkinek fiatalon saját férje és felesége legyen, nem adva helyet a paráznaságnak, a házasságon kívüli szexuális életnek,

–         a házasság természetes velejárója a rendszeres szexuális élet,

–         még rövidebb távon sem vonhatja ki magát ebből egyik fél sem (kivéve a nők a havi ciklus idején: 3 Mózes 18.19), hogy azzal okot adjanak a Sátánnak a kísértésre, aminek a vége házasságtörés („más elvétele”),

–         mindkét félnek egyenlő joga van kezdeményezni a szexuális együttlétet, amit a másik fél – nyomós indok nélkül, pld. betegség, rosszullét – nem akadályozhat meg, erőszakoskodás azonban nem jöhet szóba,

–         tilos manipulatív módon – saját akaratának kikényszerítésére – használni bárkinek a saját testét, mert az varázslás (az asszony megvonja a testét addig, amíg akarata nem érvényesül)

–         tilos megfosztani a másik felet a szexuális együttléttől, mert ezzel a másik felet kísértésnek, végső soron paráznaságnak teszi ki és ezzel kiszolgáltatja a Sátánnak,

–         mindezekben törekedni kell mindenkor a megegyezésre és a békességre.

Egyszerűen és tömören fogalmazva Isten akarata az, hogy a házastársak a házasságon belül maximálisan kiéljék szexuális igényüket, és ne legyen rajtuk fogása a Sátánnak, vagyis ne kívánjanak meg mást. Ez különösen fontos a mai szexualitással túlfűtött világban. Ez azt is igényli tőlünk, hogy „szövetséget kössünk a szemünkkel”, vagyis nem szabad semmiféle erotikus vagy porno filmet, képet stb. a TV-ben, DVD-n vagy a neten különböző pornó oldalakon nézni. A mai pornó által beszennyezett világunkban szólni kell pár szót arról is, hogy mi az, amit Isten megenged a házaspárok szexuális kapcsolatában és mi az, amit tilt. A „porno” azt jeleni tisztátalan (szennyes), ami Isten igéjével össze nem egyeztethető szexualitást jelent. Sok hívő megtéretlen állapotából hoz magával helytelen szexuális szokásokat, ami a „felemás iga” idején is megmarad, ha valamelyik fél kierőszakolja azt, vagy megegyeznek benne. Sajnos ez a tisztátalan szex megfertőzte sok hívő életét, amit sajnos az elterjedt téves tanítások is segítettek: „mindent lehet, ha a házaspárok megegyeznek”. Ez hazugság, nem lehet, mert Isten egyértelműen megtiltotta! Lehet lázadni és megszegni Isten parancsolatát, annak azonban következményei lesznek.

Tudjuk az igéből, hogy már az is szexuális bűnnek számít, ha valaki kívánsággal tekint másra („ne kívánd”) vagy a szívében követ el házasságtörést, de cselekedetben még nem. Ha Isten a gondolatunkat is megítéli, akkor mennyire inkább megítéli, hogy egy házaspár szexualitása mire terjed ki és hol annak a határa. A pornó aktusokban semmi korlát nincs, mindent szabad, ha a felek megegyeznek. Istennél azonban nem így van!

Tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtelen (tiszta) házas ágy; a paráznákat pedig és a házasságrontókat megítéli az Isten.”      Zsid.13.4.

Isten igéje alapján ez nemcsak azt jelenti, hogy tilos más valakit (harmadik személyt) a hitvesi ágyba vinni, hanem azt is, hogy a házas ágyat minden tekintetben tisztán kell tartani, abban semmi pornó (szennyes) aktusnak nincs helye.

Többnyire a férfiakra jellemző a porno utáni érdeklődés, de ez fordítva is igaz lehet. A megtéretlen állapotban folytatott porno gyakorlatot a szexuális élet „változatossága” érdekében sokan a megtérésük után folytatni akarják. Vagy a megtéretlen férj igényt tart rá, hogy a már megtért és ilyen értelemben is világosságban járó feleségüktől elvárják a tisztátalan, természetellenes szexuális kapcsolatot.

Ezen a területen a feleségnek joga van megtagadni a férjének való engedelmességet, ha a férje olyat kér tőle, ami Isten szemében fajtalanságnak (természetellenesnek, szennyesnek, perverznek), tehát halálos bűnnek számít. Ezzel együtt a feleség részéről különös gyengédségre van szükség és szeretésre, hogy ennek ellenére is meg tudja tartani a férjét és megőrizni szexuális életüket az Isten által elvárt mederben.

A házas ágy nem lesz szeplőtelen (tiszta), ha abba beviszik a pornó filmekben látott természetellenes (perverz) cselekedeteket. Isten minden testrészünket meghatározott céllal teremtett és a szexuális egyesülés céljára a nemi szerveket teremtette. Más testrészeket szexuális célra használni (orális, anális szex) Isten szemében fajtalanságnak és a természet törvényei elleni erőszaknak minősül, amit majd két évezreden keresztül a törvény is büntetett. A házasságon belüli természetellenes szexualitás azért is utálatos Isten előtt, mert olyan gyakorlatokat visz be a házasságba, ami az azonos neműek közötti szexualitásra (leszbikusság, homoszexualitás) jellemző. Ezeknek gonosz szellemi háttere van, ami megkötözöttséget okoz és utat nyit a leszbikus és homoszexuális érintkezési módok felé. Így komoly veszélye van annak, hogy az orális és anális szexet folytató nők leszbikussá, a férfiak pedig homoszexuálissá válhatnak. (lásd. Róma 1.26-27)

Ez az igeszakasz arról is ír, hogy Isten – testeket elpusztító – ítéletét is magukra vonják mindazok, mint annak idején Szodoma esetében, akik ma is ilyen gyakorlatot folytatnak. A HIV (AIDS) fertőzés, a szájrák Isten ítélete a természetellenes szexualitás felett.

Egy jó hír, hogy nem kell felfedezni a HIV vírus ellenszerét csak be kell tartani az Istentől – a mi érdekünkben és védelmünkben – Isten által felállított korlátokat és akkor automatikusan meg fog szűnni ma az egész világon pusztító  HIV betegség.

Isten egy jó dolgot tervezett el a házassággal és a szexualitással, de az emberek Isten elleni lázadásukkal és saját élvezeteik hajszolásával magukra hozták azt a veszedelmet, amire Isten előre figyelmeztette őket.

Isten minden hívőt és minden embert egyaránt meg akar óvni ettől. Hallgassunk a figyelmeztetésre, hogy jól legyen dolgunk és örömünk legyen abban, amit Isten eltervezett számunkra. Isten hatalmas arra, hogy helyreállítson minden megromlott, csődbe jutott házasságot és megismertesse a felemás igában élő hitetlen emberekkel is az Ő csodálatos akaratát. Az alábbiakban egy személyes bizonysággal szeretnénk mindezeket megerősíteni

Abonyi Sándor és felesége

Egy személyes bizonyság:

A férjem 1990-ben 42 éves korában, Biblia olvasás és a „Jézus élete” c. film megnézésének hatására tért meg. Ekkor került egy Károli fordítású Biblia a családba. A gyerekeink akkor már kamaszkorúak voltak, középiskolába jártak és kollégiumban laktak. A hét végén amikor haza jöttek, mindig a Bibliát látták a férjem kezében. Elkezdtek érdeklődni iránta, s miután rájöttek a beszélgetések kapcsán, hogy minden problémára van válasz a Bibliában, elkezdték ők is olvasni. 1 év múltán mindkét gyerekünk megtért.

Engem különösebben nem érintett meg a film és a Biblia iránt sem érdeklődtem. Akkor még a világi dolgok jobban vonzottak. Az viszont nem zavart, hogy a férjem szívesebben olvasta a Bibliát, mint nézte volna a TV-t. Amikor a gyerekek hét végén hazajöttek és hármasban elkezdtek beszélgetni, láttam mennyire kivirultak, örvendeztek, teljesen megváltoztak. Egy olyan légkör vette őket körül, ami elhatárolta őket tőlem. Amiből békesség és nyugalom áradt és egyre csak mosolyogtak. Hívtak engem is, hogy anya ülj le, beszélgessünk!

Akinek azonban van, vagy volt kollégista gyereke az tudja, hogy a hétvége mosásból, vasalásból, sütés-főzésből, pakolásból áll. Így erre hivatkozva elhárítottam a hívásukat.

Az viszont nagy nyomot hagyott bennem, ahogyan ők örvendeztek egymás közt és úgy láttam, hogy én valami jóból kimaradok. Ekkor egy olyan vágy keletkezett bennem, hogy de  jó lenne, ha ezt a fajta örömöt, békességet én is megtapasztalhatnám! Isten ekkor már elkezdett munkálkodni a szívemben, de én ezt még nem tudtam.

Aztán volt egy kicsit később egy 2 hetes időszak, amikor 3-szor álmodtam, szinte ugyanazt. Két alkalommal egy fehér ruhás alak állt velem szemben pár méterre és mindkét kezét nyújtotta felém. A harmadik álomban azt láttam, hogy a fehér ruhás alak lábainál térdepelek. Ő az egyik kezét a fejemre tette, a másikat felemelte és megáldott. Amikor ezt elmeséltem, a gyerekek rögtön jelezték, hogy Jézus Krisztus volt a fehér ruhás alak és Ő hívott magához. Közben már karácsonyra a férjemtől kaptam egy új fordítású Bibliát, amit könnyebben megértettem, mint a Károli félét. Néha beleolvastam, de többnyire elkalandoztak a gondolataim, vagy elaludtam rajta. Isten a megtérésemet még úgy is munkálta, hogy 1 hétig vese problémával feküdnöm kellett. Ekkor volt időm mindent átgondolni és átadtam életemet az Úrnak, hogy ezután Ő irányítsa az életemet. Ez a férjem megtérése után 2 évvel történt. Ezután otthon, a családban kezdtük megélni hívő életünket, ami a mai napig emlékezetes maradt számomra meghittsége miatt.

Dicsőség az Úrnak!

Remélem ezzel a kis történettel férfiakat és asszonyokat is tudtam bátorítani arra, hogyan éljék meg hívő, vagy hitetlen életüket és hogyan viselkedjenek mindennapjaikban.

Abonyi Sándorné

Javasoljuk elolvasni a következő írást:

Telegonia – a paráznaság genetikai hatása az öröklődésre 

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: Bizonyságok, egység, Házasság, helyreállítás, Tanítások
Címke: , , , , , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

6 hozzászólás a(z) A “felemás iga” esete – Abonyi Sándor és felesége bejegyzéshez

 1. Visszajelzés: Házasság, válás, újraházasodás | keskeny út – narrow way

 2. Visszajelzés: Gondolatok a házasságról – Abonyi Sándor | keskeny út – narrow way

 3. Zoli szerint:

  Mi az, hogy hívő? Mi az, hogy hitetlen? Ki dönti el?

  Kedvelés

  • Sandor szerint:

   Kedves Zoli! Azt, hogy ki a hívő és ki a hitetlen, arra az ige ad magyarázatot a Szent Szellem által. A Szent Szellem az, aki el is tudja dönteni, hogy ki a hívő és ki a hitetlen. Ha Isten igéjéből indulunk ki, akkor attól még nem hívő valaki, hogy hiszi, hogy van Isten, mert a Sátán is tudja ezt és retteg tőle, de még attól sem, hogy valaki rendszeresen eljár a templomba, vagy a gyülekezetei házba és gyakorol valamilyen szokásokat (ők a vallásos emberek). A vallásosság a hit ellensége! Az ige szerint a hívők azok, akikben ott van a Szent Szellem (az igazság szelleme), aki Jézusról bizonyságot tesz. A bennünk élő Szent Szellem által vagyunk képesek megismeri az igazságot, Jézust és engedelmeskedni neki. Hívő rá meri bízni az egész életét Istenre, mert ismeri Őt, bízik benne és az Ő ígéreteiben. A hit az bizalmat is jelent (egy bizonyosságot), ami több, mint remény. Ahhoz, hogy valakire rá merjük bízni az életünket, ahhoz ismerni kell őt és teljesen megbízni benne. Ábrahám a hit példája számunkra, mert nem a láthatókra nézett, hanem a láthatatlanokra. Tamást viszont hitetlennek nevezte Jézus, mert csak abban hitt, amit látott. (ez a „hitetlenek hite”: azt hiszem el, amit látok) Azt, hogy ki a hívő és ki a hitetlen arról a bennünk élő Szent Szellem tesz bizonyságot. Ő dönti ezt el teljes bizonyossággal. Akiben ott él a Szent Szellem az meg tudja ítélni ezt és meg is kell, ugyanis nem szabad hitetlenekkel (szellemi) közösségben lennie úgy, mintha ők is hívők lennének. Sose felejtsük el, hogy az igazi hívők legnagyobb ellenségei a vallásos emberek. Jézust is a vallásos zsidók ölték meg, akik hiába ismerték az írásokat, de nem ismerték meg Istent. Nem ismerték fel Jézusban a Messiást, aki Isten, az Atya képmása. Javaslom áttanulmányozni a következő igéket, amik erről szólnak: Jakab 2.19; János 16.7-11; 20.27; 2 Kor. 6.14-18; Zsidó 11.1; Róma 4.19-25, de ezeken kívül még van jó néhány. Szeretettel Sándor

   Kedvelés

  • Zoli szerint:

   Kedves Sándor, Ezt nagyjából értem. Arra próbálok célozni, hogy nagyon megosztó hatása van ennek az igének. Egy férfi és egy nő egyébként is nehezen talál egymásra. Ha emellé még gyártunk egy-két sztereotípiát, amivel indokoljuk, hogy miért is ne lehessenek együtt, akkor igazán elérjük a rombolás magasfokát. Szóval, arra próbálok utalni, hogy az embereknek, mint nekem egyszerűbb magyarázatok kellenek. A tudományos szöveggel nem tudok mit kezdeni. Mit jelentenek ezek a mondatok? “Azt, hogy ki a hívő és ki a hitetlen arról a bennünk élő Szent Szellem tesz bizonyságot.” Mit jelent ez a gyakorlatban? Ennek az egésznek az ellentétét is megtaláljuk a bibliában, amikor például Mózes más népből való feleséget vett. Szóval amikor általánosságokról beszélünk, és mondjuk engem nem érint az ügy, akkor könnyelműen ítélkezem, hogy hívő vagy hitetlen. Amikor viszont az én bőrömről van szó, egész más lesz az optikája a dolgoknak. Ha például van egy barátnőm, egy jó ideje és ezt az igét olvasom, akkor szakítsak vele? Zoli

   Kedvelés

 4. Sandor szerint:

  Kedves Zoli! Az ige nem mond ellent önmagának! Jézus egyértelművé teszi, hogy a házassággal kapcsolatban Mózes sok mindent megengedett az embereknek az Ószövetség idején “az emberek szívének keménysége miatt”, ami nem volt Isten akaratában, “de ez kezdettől fogva nem így volt!” Nem Isten engedte meg azokat, hanem Mózes! Lehet ma is megsérteni Isten igéjét, de annak vannak következményei. Az alapkérdés az, hogy ragaszkodunk-e mindenben az ige igazságához vagy nem? Ha bizonyos kérdésekben nem, onnan kezdve nincs értelme miről beszélni. Egy hívő és hitetlen házasságában minden egyéb problémák mellett, amik ma is próbára tesznek sok házasságot számolni kell még egy további feszültséggel. Ennyit tudok ezekkel kapcsolatban mondani. Ha személyes jellegű kérdésed van, akkor javaslom, hogy emailben folytassuk. Az elérhetőségem az blogon megtalálható. Köszönöm a megérésedet. Szeretettel Sándor

  Kedvelés

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s