Vannak ma apostolok és próféták? – Jim Feeney

PDF formátumban letölthető itt: Vannak ma apostolok és próféták

Apostolok, próféták, evangélisták, pásztorok és tanítók.

Furcsa, de a Biblia nem támasztja azt alá, hogy az Efézus 4.11-ben felsorolt szolgálatokat a mai gyülekezetek két részre bontják.

Korábban általánosan elfogadott nézet volt a gyülekezetekben, hogy ma csak az evangélista, a tanító és a pásztor szolgálatai működnek. De az apostolok és a (keresztyén) próféták szolgálata sokak szerint csak az első század gyülekezeteiben működtek. De napjainkban, sok keresztyén felülvizsgálja az írásokat, hogy megvizsgálja az egyre erősödő kérdéseket: Vannak ma apostolok? Vannak ma próféták? Csak a régi időkben voltak apostolok és próféták? Vagy vannak ma is próféták és apostolok? Folytatódik az apostoli és a prófétai szolgálat napjainkban?

Ennek a biblia tanulmánynak az a célja, hogy igazolja, hogy mindazok a szolgálatok, amiket ötrétű – vagy mennybemeneteli – szolgálatoknak hívunk érvényesek a keresztyén gyülekezetekben ma is. A „szentek tökéletesítése” szükségessé teszi mind az öt szolgálati ajándékot, amiket Jézus Krisztus adott (Efézus 4:11-12).

Efézus 2.20 Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus.

1. Apostolok és próféták két alapvető szolgálat Krisztus Testében. Nagyon nagyra becsülöm az Isten által elhívott evangélistákat, pásztorokat és tanítókat. Ezen három szolgálat közül kettőre személyesen fel vagyok szentelve –  pásztor és tanító. De a Biblia megkülönbözteti az apostol és próféta szolgálatát, mint két olyan szolgálatot, amelyek Jézushoz, mint szegletkőhöz kacsolódnak, szilárd alapokat adva az Úr gyülekezetének. Minden keresztyénnek joga van arra, hogy felépüljön ezen az apostoli és prófétai alapon. Később látni fogjuk ebben a tanulmányban, hogy ezek nem voltak bekorlátozva a korai gyülekezet apostolaira és az Ószövetségi prófétákra. Ők magukba foglalják a jelenkori apostolokat és prófétákat is.

1 Kor.  12:28 És a gyülekezetben Isten rendelt először apostolokat, másodszor prófétákat, harmadszor tanítókat, azután csodatévő erőket, gyógyításnak ajándékait, gyámolokat, kormányokat és nyelvek nemeit..

Efézus 4:7-8, 11 Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint. Ezért mondja az [Írás]: Fölmenvén a magasságba foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek….És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul:

2. Ki adta ezeket a szolgálatokat a Gyülekezetnek? A fenti versek egyértelművé teszik, hogy Isten az Atya és Jézus Isten Fia az, aki adta ezeket a szolgálatokat a Gyülekezetnek. Jézus saját maga az elsődleges példája mindezeknek a szolgálatoknak.

“Jézus az apostol…akit megvallunk” (Zsidó 3:1)

• “Ez Jézus a próféta Názáretből” (Máté 21:11).

Jézus bizonyára nagyszerű lélekmentő volt, a tökéletes evangélista.

Jézus volt a pásztor [a görög pastor szó után] a ti lelkek felvigyázója” (1 Péter 2:25).

“Rabbi, ismerjük őt [Jézus] a tanító, aki Istentől jött” (János 3:2).

Úgy tűnik, hogy Jézus — a legfőbb apostol, próféta, evangélista, pásztor és tanító — saját maga kifejezéseként ezeket a szolgálati ajándékokat adta a Gyülekezetnek. Például Pálban, Péterben és más apostolokban látjuk Krisztus tökéletes apostolsága egy részének visszatükröződését. Agabusban (Csel 11:27f; 21:10f) és más keresztyén prófétákban Jézus tökéletes prófétai szolgálata egy részének kifejezését látjuk. Ugyanez mondható el az Isten-adta evangélistákra, pásztorokra és tanítókra.

3. Az apostolok és keresztyén próféták a gyülekezeti kor egészére adattak. Számos igehely (lásd alul) világossá teszik azt, hogy az apostolok és próféták a Gyülekezet teljes időszakára voltak eltervezve, és nem csak az első század Gyülekezete számára.

Efézus 3:4-5 Melynek olvasásából megérthetitek, hogy micsoda az én értelmem a Krisztus titka felől; Amely egyéb időkben meg nem ismertettetett az emberek fiaival úgy, ahogy most kijelentetett az Ő szent apostolainak és prófétáinak a Lélek által:

Pál kijelenti, hogy a titok most jelentetett ki….Isten szent apostolai és prófétái számára”. Ez a „most” — a jelenkort jelenti — apostolok és próféták a gyülekezetben sok évtizeddel Krisztus feltámadása és mennybemenetele után.

Sokan helytelenül az ebben a versben szereplő „prófétákat”, mint Ószövetségi prófétákat azonosítják be. De az Írás éppen az ellenkezőjét mondja. Azt állítja, hogy a próféták ezt a „most” kijelentést kapták és NEM…emberek más generációkban.” Nem, ezek keresztyén próféták voltak, abban a korban, amelyben Pál ezeket írja. Ezek apostolok és próféták voltak, akik az Újszövetségi gyülekezetben munkálkodtak.

Efézus 4:8, 11-13  Ezokáért mondja az [Írás]: Fölmenvén a magasságba foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek….És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangyélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul: A szentek tökéletesbbítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére: Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére:

Itt Pál egyéb bizonyítékokat is szolgáltat nekünk arra, hogy az apostolok és próféták a gyülekezeti korban mindig is léteztek.

Amikor felment a magasságba…Ő adott…némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul…” Ez nem az eredeti tizenkét apostol volt. Ez olyan apostolokról és prófétákról számol be, akiket Jézus folyamatosan ad a mennybe való felvitele után! Ezért hívják néhányan az Ef. 4.11-ben lévő úgynevezett “ötrétű” szolgálatot “mennybemeneteli ajándékok”-nak. Felmenve a mennybe Jézus folyamatosan adja mind az öt ajándékot, nemcsak az evangélistákat, pásztorokat és tanítókat.

• És az öt szolgálati ajándék nem csak a korai gyülekezetek idejére (a kezdetekre) adatott. Sokkal inkább, mind az öt ajándék szükséges mindaddig míg” mi mindannyian…érettekké válunk, eljutunk Krisztus teljességével ékeskedő kor mértékére.” Ez egy folyamat, ami felöleli a Jézus első és második eljövetele közötti teljes időszakot.

Jelenések 11:10 És a földnek lakosai örülnek és örvendeznek rajtok, és ajándékokat küldenek egymásnak; mivelhogy e két próféta gyötörte a földnek lakosait.

Ez a “két próféta” az Úr “két bizonysága” (Jel. 11:3) a gyülekezeti kor legvégén, az Antikrisztus ideje alatt. Látunk itt keresztyén prófétákat jóval az első gyülekezetek után, valójában a korszak legvégén is.

Jel. 18:20 Örülj ő rajta menny, és ti szent apostolok és próféták; mert az Isten büntette meg őt érettetek való büntetéssel.

Miként a végidők „Babylon”-ja megítélésre kerül, szól a hívás a jelenkori és végidők “szentjeihez, apostolaihoz és prófétáihoz”, hogy örüljenek ennek az isteni ítéletnek. A jelenkor apostolai és keresztyén próféták nemcsak a gyülekezeti kor elején figyelhetők meg, hanem (itt) a korszak végén is.

4. Megfelelő a felépítése a mai Újszövetségi gyülekezetnek?

A kérdésekre a válasz nagyon egyszerű ellenőrzéssel megtalálható. A legtöbb keresztyén nagyon meg fog lepődni a teszt eredményén.

• 1 kérdés — Melyik Ef 4.11 szerinti három szolgálat van a leggyakrabban említve az Újszövetségben?

• 2 kérdés — Az ötrétű szolgálatból, melyik kettő van a legkevesebbszer említve az Újszövetségben?

A válasz sokkolni fog téged. Ezek is jelzik mennyire kiegyensúlyozottan növekedett az eredeti Gyülekezet, amit Krisztus létesített a földön, a mai gyülekezetekkel összehasonlítva.

• Válasz az 1. kérdésre:

• Az apostol(ok) szó 85-ször fordul elő az Újszövetségben.

• A “próféta(k) szó több, mint 150-szer fordul elő az Újszövetségben, azok közöl kb. 20 eset egyértelműen a gyülekezeti kor prófétáiról számol be.

• A “tanító(k)125-ször fordul elő az Újszövetségben.

• Válasz a 2. kérdésre:

• Az “evangélista” szó csak 3-szor fordul elő az Újszövetségben.

• A “pásztor(k)” egész pontosan 1-szer fordul elő az egész Újszövetségben! Egyszer! (Efézus 4:11)

Figyeljük meg ezeket a számokat. A Biblia az Újszövetségben apostolokról, prófétákról vagy tanítókról, vagy azok kombinációjáról összesen kb. 200-szor beszél, pásztorokat és evangélistákat összesen csak 4-szer említi! (ford. megj.: Itt nincsenek figyelembe véve a püspök, presbiter és vén szavak, akik ugyanazon  személyek és a feladatuk „pásztorlás”. Az apostolok és a vének sokszor fordul elő az Írásokban, mint fő döntéshozó testület).

A mai gyülekezetek mégis a legtöbb szolgálatot a „Pásztor” szóval jelölik és félnek az “apostoloktól és prófétáktól”, miként a ló kerüli a csörgőkígyót! Emberi előítéletek, félelmek vagy félreértelmezések megfosztották Isten gyülekezetét a két alapvető szolgálattól — apostolok és próféták — , amiket Krisztus saját maga helyezett el a földön. A mai gyülekezetek mindenhol megtagadják ezt a két szolgálatot, ami helytelen struktúrához vezet. Pásztorok, evangélisták és tanítók egyedül nem tudják elvinni a gyülekezetet az érett korra. Ők sohasem voltak arra szánva. Jézus mind az öt szolgálatot ebből a célból adta. A következő két szakaszban meg fogjuk vizsgálni a gyülekezeti kor apostolainak és prófétáinak munkáját és jellemzőit. Sehol sincs az Írásban egy tömör, pontosan megfogalmazott „munkaköri leírása” ennek a két szolgálatnak. Ezért azt fogom javasolni az olvasónak, hogy tekintse át, vagy vesse össze, amit erről a két szolgálatról az Újszövetség ír. Természetesen, egyetlen apostoltól és prófétától sem várható el, hogy teljesen betöltsék minden szempontból az itt leírtakat. A teljesítés tökéletes szintje az Úr Jézus előjoga marad egyedül.

5. Melyek az apostol biblikus jellemzői?

• Csel 2:4 Be voltak töltekezve Szent Szellemmel

• Csel 2:14-36 Hirdették Isten Igéjét.

• Csel 3:1-8 Gyógyították a betegeket.

• Csel 4:1-12 Üldözték őket.

• Csel 5:1-11 Kijelentették Isten akaratát

• Csel 5:12 Jelek és csodák kísérték őket

• Csel 5:42 Tanították és hirdették Jézus Krisztust

• Csel 6:1-6 Beállítottak diakónusokat

• Csel 8:14-17 Ráhelyezték a kezüket másokra, hogy betöltekezzenek Szent Szellemmel

• Csel 8 és az azt követő fejezetek. Alapítottak és/vagy megszilárdítottak új gyülekezeteket.

• Csel 9:36-43 Feltámasztották a halottakat.

• Csel 10 Hirdették az Igét a pogányoknak (hitetleneknek).

• Csel 12:1-11 Mártírhalált haltak, üldözték őket, és néha megszabadultak.

• Csel 13:4 A Szent Szellem által voltak kiküldve (az“apostol” szó “küldöttet” jelent).

• Csel 13:11 Kimondtak átkot.

• Csel 14:21-22 Megerősítették a tanítványokat a hitben.

• Csel 14:23 Beállítottak véneket.

• Csel 15:1-21 Megoldották a tanításbeli vitás kérdéseket

• Csel 16:18 Kiűzték a démonokat.

• Csel 19:22 Kiküldtek más szolgálókat.

• Csel 20-28 felsorolja azokat a további szolgálatokat, amiket az apostolok véghezvittek.

• 1 Kor 3:10 Ők voltak a bölcs építő mesterek. Lehelyezték a szellemi alapokat.

  • 1 Kor. 4:14-15 Pál apostol intette az ő “hitbeli fiait”.

• 1 Kor. 7:1 Tanácskoztak és megválaszolták a szentek kérdéseit.

• 1 Kor. 11:34 Rendet tettek a gyülekezetekben.

• 2 Kor. 11:28 Pál hordozta az “összes gyülekezet terhét

• 2 Kor. 13:10 Használták a hatalmukat a tanításban

• Efézus 2:20 Az apostolok a gyülekezet alapjának a része.

• Efézus 3:3-5 Kijelentést kaptak Istentől.

• Efézus 4:11-12 Ők tökéletesítették a szenteket.

6. Melyek a biblikus jellemzői az újszövetségi (keresztyén) prófétáknak?

• Csel 11:27-28 Helységen túlnyúló szolgálatot végeztek, előre jeleztek a jövőben bekövetkező eseményeket.

• Csel 13:1 Ott voltak egy helyi gyülekezet vezetői között.

• Csel 15:32 Bátorították és megerősítették a hívőket, néha „sok beszéddel”

• Csel 21:10-11 Személyes előremutató próféciákat adtak.

• 1 Kor. 14:29 Prófétáltak gyülekezeti Istentiszteleteken

• Efézus 2:20 A próféták a gyülekezet alapjának a része.

• Efézus 3:3-5 Apróféták kijelentéseket kapnak az Úrtól.

• Efézus 4:11-12 Apróféták tökéletesítették a szenteket.

7. Beazonosíthatjuk és felfedezhetjük az apostolokat és prófétákat ma?

Minden bizonnyal!

Lukács 6:13  És mikor megvirrada, előszólítá az ő tanítványait és kiválaszta azok közül tizenkettőt, akiket apostoloknak is nevez:

Ha Jésus apostoloknak nevezte őket, felfedezte és kijelölte őket, mint apostolok. Tehetünk mi másképpen?

Csel 14:4 …az apostolok Barnabás és Pál...” Az Újszövetség itt és sok más helyen következetesen felfedezett embereket és apostoloknak nevezte őket.

1 Kor. 14:29, 32, 37 A próféták pedig ketten vagy hárman beszéljenek; és a többiek ítéljék meg. ….És a prófétalelkek engednek a prófétáknak;…..Ha valaki azt hiszi, hogy ő próféta, vagy lelki ajándék részese, vegye eszébe, hogy amiket néktek írok, az Úr rendeletei azok.

A korai gyülekezetben – itt Korinthusban – teljesen normális, hogy prófétát vagy prófétákat találunk a gyülekezetben.

Csel 13:1 Az Antiókhiai gyülekezetben voltak próféták és tanítók

Ismét azt látjuk, hogy, nem volt szokatlan, és elfogadták, hogy lehetnek próféták (sőt több próféta) egy helyi gyülekezetben. És az Újszövetség név szerint említ más keresztyén prófétákat is:

Agabus (Csel 11:28; 21:10)

Judás and Silás (Csel 15:32)

Máté 10:41a,  Aki befogadja a prófétát próféta nevében, prófétának jutalmát veszi;

Miért „ütögetjük körbe a bokrot”? Jézus azt mondja nekünk, hogy fogadjunk el valakit, aki egy próféta a próféta nevében”. Nem biblikus egyes szolgálatokat megkülönböztetni „evangélista, pásztor és tanító” és azután úgy azonosítni az igazi apostolokat és prófétákat – emberek által kitalált szólásokkal -, hogy: “Neki egy apostoli (vagy prófétai) köpenye van.” Mintha az Úr három főnevet adott volna (evangélista, pásztor, tanító) és két melléknevet (apostoli, prófétai)! Nem! Jézus mondta, hogy el kell fogadni egy prófétát a“próféta nevében”. Itt az ideje a gyülekezetek számára, hogy megszűnjön a félelem az emberekben és visszatérjenek a biblikus mintához.

Azért imádkozom, hogy a 21. század gyülekezete akarjon visszatérni az első századi – – Írás szerinti – világos mintához. Krisztus Teste ismét növekedne és boldogulna, amint megnyitjuk a szívünket az Isten-adta szolgálatokra; a mai (21. századi) apostolokra, prófétákra, evangélistákra, pásztorokra és tanítókra. És a Gyülekezet felfedezné az Isten által elhívott vének és diakónusok biblikus helyi gyülekezeti szolgálatát is, mint a Szent Szellem természetfeletti ajándékait.

A megújulás – az Írásokat odaszánt kutatása – összetörheti a kialakult „történelmi tradíciókat” a gyülekezetekben, ha felfedezzük ismét Isten szavának valóságát, ami megnyitja a szívüket az Isten adta szolgálatokra, a mai apostolokra és keresztyén prófétákra, hogy „felépítsenek… mindent a minta szerint” (Zsidó 8:5), amint Isten kijelentette azt az Írásokban.

Fordította: Abonyi Sándor

2010-02-08

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: gyülekezetépítés, helyreállítás, szolgálati ajándékok, Tanítások, vezetés
Címke: , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s